VERSLAG over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de technische meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

15.2.2008 - (COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS)) - *

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Adam Gierek

Procedure : 2007/0135(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0039/2008
Ingediende teksten :
A6-0039/2008
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van de Raad inzake de technische meerjarenrichtsnoeren betreffende het onderzoeksprogramma van het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

(COM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2007)0393),

–   gelet op artikel 4, lid 3 van de Beschikking van de Raad 2003/76/EG van 1 februari 2003 tot vaststelling van de bepalingen die nodig zijn voor de uitvoering van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal[1], op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0248/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6‑0039/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 250, lid 2 van het EG‑Verdrag dienovereenkomstig te wijzigen;

3.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Artikel 3, lid 1, letter (g)

(g) oliehoudende leisteen;

(g) bitumineuze leisteen;

Motivering

De definitie van het begrip "kolen" is enigszins onnauwkeurig uitgebreid tot "oliehoudende leisteen" terwijl eerder al werd aangegeven dat steenkool ook minder hoogwaardige "A"-kolen, waaronder subbitumineuze kolen omvat. In verband hiermee verdient het de voorkeur een engere definitie te hanteren, nl. het begrip "bitumineuze leisteen" i.p.v. "oliehoudende leisteen" omdat dat laatste onder de categorie bitumineuze leisteen valt.

Amendement 22

Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

 

Dergelijke projecten vergroten het concurrentievermogen van kolen op plaatselijke energiemarkten, afhankelijk van het efficiënte gebruik van de regionale voorraden.

Amendement 33

Artikel 4, lid 2, letter (c bis) (nieuw)

 

(c bis) efficiëntere omzetting van de latent in kolen aanwezige primaire energie in andere vormen van energie, bijvoorbeeld door gebruik te maken van conventionele technologieën om kolen te vergassen of vloeibaar te maken;

Motivering

De conventionele technologieën om kolen te vergassen of vloeibaar te maken zijn 'schone steenkool'-technologieën. Door vergaste of vloeibaar gemaakte kolen als brandstof te laten dienen, met inbegrip van waterstof, kan de uitstoot van CO2 - dankzij de toegenomen efficiëntie van de energieconversie- in de atmosfeer worden beperkt.

Amendement 4

Artikel 4, lid 2, letter c bis) (nieuw)

(c bis) zuinigere en betrouwbaardere technologieën.

Amendement 5

Artikel 6, alinea 2, letter d)

(d) sanering van afvalhopen en industrieel gebruik van residuen van de productie en het gebruik van kolen;

(d) sanering van afvalhopen en gebruik van residuen van de productie en het gebruik van kolen;

Amendement 6

Artikel 7, alinea 1

Onderzoeksprojecten met deze doelstelling hebben betrekking op de vooruitzichten voor energievoorziening op de lange termijn en betreffen de valorisering, in economisch opzicht, energieopzicht en milieuopzicht, van kolenvoorraden die met conventionele mijnbouwtechnieken niet economisch kunnen worden ontgonnen. Tot de projecten behoren studies, het uitstippelen van strategieën, fundamenteel en toegepast onderzoek en het uittesten van innovatieve technieken die uitzicht bieden op de valorisering van communautaire kolenvoorraden.

Onderzoeksprojecten met deze doelstelling hebben betrekking op de vooruitzichten om de energievoorziening op de lange termijn te waarborgen en betreffen de valorisering en het efficiënte vervoer, in economisch opzicht, energieopzicht en milieuopzicht, van kolenvoorraden die met conventionele mijnbouwtechnieken niet economisch kunnen worden ontgonnen. Tot de projecten behoren studies, het uitstippelen van strategieën, fundamenteel en toegepast onderzoek en het uittesten van innovatieve technieken die uitzicht bieden op de valorisering van communautaire kolenvoorraden.

Amendement 7

Artikel 7, alinea 2

De voorkeur wordt gegeven aan projecten waarbij complementaire technieken worden geïntegreerd, zoals adsorptie van methaan of kooldioxide, methaanextractie van kolenlagen, ondergrondse steenkoolvergassing, enz.

De voorkeur wordt gegeven aan projecten waarbij complementaire technieken worden geïntegreerd, zoals adsorptie van methaan of kooldioxide, methaanextractie van kolenlagen alsmede gebruik als energiebron, efficiënte verbranding van kolen om thermale en elektrische energie te winnen, alsmede onconventionele methoden voor ondergrondse steenkoolvergassing.

Amendement 8

Artikel 8, letter (j bis) (nieuw)

 

(j bis) stalen gietstukken, smeedstukken en poedermetallurgische producten die geproduceerd zijn met ijzerpoeder en legeringen ervan, als halffabricaten voor verdere verwerking;

Motivering

Stalen gietstukken, smeedstukken en poedermetallurgische producten vielen al onder het 6KP omdat ze er uitdrukkelijk in werden vermeld. Vandaar mijn bezorgdheid over het huidige voorstel.

Amendement 9

Artikel 9, letter (b)

(b) staaleigenschappen waarbij het gaat om de mechanische eigenschappen bij lage en hoge temperaturen, zoals sterkte en taaiheid, moeheid, slijtage, kruipen, corrosie en breukvastheid;

(b) staalkenmerken waarbij het gaat om zijn mechanische eigenschappen bij lage en hoge temperaturen, zoals sterkte onder verschillende spanningen, hardheid, schokbestendigheid, mechanische en thermale moeheid, kruip- en breukvastheid, bestendigheid tegen slijtage en corrosie;

Amendement 10

Artikel 9, letter (c)

(c) verlenging van de levensduur, in het bijzonder door verbetering van de warmte- en corrosievastheid van staal en staalconstructies;

(c) verlenging van de levensduur, in het bijzonder door verbetering van de bestendigheid tegen hoge temperaturen en corrosie van staal en staalconstructies;

Amendement 11

Artikel 9, letter c)

(c) verlenging van de levensduur, in het bijzonder door verbetering van de warmte- en corrosievastheid van staal en staalconstructies;

(c) verlenging van de levensduur, in het bijzonder door verbetering van de bestendigheid van staal en staalconstructies tegen warmte, corrosie en andere invloeden;

Amendement 12

Artikel 9, letter (d)

(d) composieten met staal en sandwichconstructies;

(d) composieten en constructies van vezels en laminaten;

Amendement 13

Artikel 9, letter (e)

(e) voorspellende simulatiemodellen van microstructuren en mechanische eigenschappen;

(e) voorspellende simulatiemodellen van microstructuren en mechanische eigenschappen en overige;

Amendement 14

Artikel 10, letter (b)

(b) staalsoorten en ontwerp van geassembleerde constructies, die een gemakkelijke terugwinning van staalschroot en de omzetting daarvan in bruikbaar staal bevorderen;

(b) ontwerpen van staalconstructies, die na beëindiging van de exploitatie gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd om het staalschroot terug te winnen en de omzetting ervan in bruikbaar staal te bevorderen;

Amendement 15

Artikel 13

Ondernemingen, overheidsinstanties, onderzoeksorganisaties en instellingen voor secundair en hoger onderwijs of andere rechtspersonen en natuurlijke personen uit derde landen hebben het recht deel te nemen aan het onderzoeksprogramma zonder een financiële bijdrage te ontvangen krachtens het onderzoeksprogramma, mits de deelname in het belang van de Gemeenschap is.

Ondernemingen, overheidsinstanties, onderzoeksorganisaties en instellingen voor secundair en hoger onderwijs of andere rechtspersonen en natuurlijke personen uit derde landen hebben het recht deel te nemen aan het onderzoeksprogramma zonder een financiële bijdrage te ontvangen krachtens het onderzoeksprogramma, mits de deelname in het belang van de Gemeenschap is en mits de deelnemer zelf kan voorzien in de essentiële middelen die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het project.

Amendement 16

Artikel 20

De Adviesgroepen Kolen en staal (hierna "de Adviesgroepen" te noemen) zijn van elkaar onafhankelijke technische adviesgroepen.

De Adviesgroepen Kolen en staal (hierna "de Adviesgroepen" te noemen) zijn van elkaar onafhankelijke technische adviesgroepen die bestaan uit gekwalificeerde deskundigen op dit gebied.

Amendement 17

Artikel 22, alinea 3

De Commissie zorgt in elke adviesgroep voor een evenwichtige verdeling qua expertise en voor de breedst mogelijke geografische vertegenwoordiging.

De Commissie zorgt in elke adviesgroep voor een evenwichtige verdeling qua expertise en voor de breedst mogelijke geografische en geo-economische vertegenwoordiging, met name met betrekking tot de lidstaten die in 2004 tot de Europese Unie zijn toegetreden.

Amendement 18

Artikel 25, lid 3, alinea 1

3. De Commissie stelt een informatiepakket samen dat gedetailleerde regels voor deelname bevat en informatie over de wijze waarop voorstellen en projecten worden beheerd, aanvraagformulieren, regels voor de indiening van voorstellen, modelsubsidieovereenkomsten, subsidiabele kosten, maximale financiële bijdrage, betalingsregeling en jaarlijkse prioritaire doelstellingen van het onderzoeksprogramma.

3. De Commissie stelt een informatiepakket samen dat gedetailleerde regels voor deelname bevat en informatie over de wijze waarop voorstellen en projecten worden beheerd, aanvraagformulieren (met instructies voor de invulling ervan), regels voor de indiening van voorstellen, modelsubsidieovereenkomsten, subsidiabele kosten, maximale financiële bijdrage, betalingsregeling en jaarlijkse prioritaire doelstellingen van het onderzoeksprogramma.

  • [1]  PB L 29 van 5.2.2003, blz. 22.

TOELICHTING

Het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal is ontstaan na de beëindiging van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), dat het eerste verdrag was waarin de eenheid van Europa gestalte kreeg. In overeenstemming met de richtsnoeren van de Raad wordt de werking van het Fonds nu na vijf jaar herzien. Er wordt met name gekeken naar het efficiënte gebruik van de grondstoffen en de energie, de bescherming van het milieu en de werkgelegenheid. Het grote voordeel van het Fonds is dat er onderzoek mee kan worden gefinancierd dat niet onder het Zevende kaderprogramma valt. De middelen van het Fonds zijn voornamelijk afkomstig uit de rente op het kapitaal dat na de opheffing van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 2002 resteerde, waarvan 27,2% bestemd was voor onderzoek op het gebied van steenkool en 72,8% voor onderzoek op het gebied van staal, wat overeenkomt met de verdeling van de middelen in het EGKS-Verdrag.

Met het oog op het belang van het fonds voor een rechtvaardige ontwikkeling van de economie in de EU, met name in de nieuwe lidstaten, is uw rapporteur verheugd over de beschikking van de Commissie waarin positief wordt geoordeeld over verdere voortzetting van het fonds. Staal is nog steeds het belangrijkste materiaal dat gebruikt wordt voor constructies in de machine-industrie en de bouw, maar de technologische mogelijkheden om de kwaliteit van het staal en de efficiëntie van het productieproces te verhogen zijn echter verre van uitgeput. Ten einde de betrouwbaarheid van staalconstructies en de efficiëntie van machines en instrumenten te verhogen is soms uitgebreid empirisch onderzoek nodig om de chemische samenstelling en de eigenschappen van de verschillende soorten staal te optimaliseren.

De invoering van de genderbalans in de onderzoeksteams zal ertoe leiden dat er meer vrouwen werkzaam zullen zijn in deze sector en moedigt hen aan deel te nemen aan de EU-onderzoeksprogramma's over kolen en staal, waardoor een einde wordt gemaakt aan de huidige scheve verhouding.

Een sterkere concurrentiepositie van steenkool op de energiemarkt is afhankelijk van het efficiënte gebruik van de regionale voorraden, hetgeen leidt tot grotere energiezekerheid. De vaste brandstof die beschreven wordt in de beschikking als 'kolen' is bitumineuze leisteen, dat ook wel bekend staat als oliehoudende leisteen. De definitie van de term 'kolen' was uitsluitend uitgebreid voor deze beschikking, om rekening te houden met het gebruik van deze fossiele brandstof in Estlandse energiecentrales.

De specifieke problemen bij de exploitatie van mijnen die verband houden met plaatselijke geologische omstandigheden, met name in het geval van diepe mijnen, vragen om een nauwgezet stap-voor-stap onderzoek. Dit zeer diepgaande onderzoek moet worden verricht voordat er mijnen in met methaangas gevulde cokeslagen worden gebouwd en operationeel worden gemaakt.

PROCEDURE

Titel

Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal

Document- en procedurenummers

COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135(CNS)

Datum raadpleging EP

27.7.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

3.9.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Adam Gierek

2.10.2007

 

 

Behandeling in de commissie

19.12.2007

 

 

 

Datum goedkeuring

29.1.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

46

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Ignasi Guardans Cambó, Inés Ayala Sender

Datum indiening

15.2.2008