SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o viacročných technických pokynoch pre výskumný program Výskumného fondu uhlia a ocele

15.2.2008 - (KOM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS)) - *

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Adam Gierek

Postup : 2007/0135(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0039/2008
Predkladané texty :
A6-0039/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o viacročných technických pokynoch pre výskumný program Výskumného fondu uhlia a ocele

(KOM(2007)0393 – C6‑0248/2007 – 2007/0135(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0393),

–   so zreteľom na článok 4 ods. 3 rozhodnutia Rady 2003/76/ES z 1. februára 2003, ktorým sa ustanovujú opatrenia potrebné na vykonávanie protokolu tvoriaceho prílohu k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele[1], v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6-0248/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A6‑0039/2008),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods.  2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 3 odsek 1 písmeno g)

g) olejová bridlica.

g) bitúmenová bridlica.

Odôvodnenie

Definícia termínu „uhlie“ bola nevhodne rozšírená tak, že zahrnula aj „olejovú bridlicu“, aj keď už zahŕňala čierne uhlie, ktoré zahŕňa uhlie akostnej triedy A a teda aj bitúmenovú bridlicu. Namiesto pojmu „olejová bridlica“ by sa mal preto používať širší pojem „bitúmenová bridlica“, keďže olejová bridlica patrí do kategórie bitúmenových bridlíc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 4 odsek 1 pododsek 1a (nový)

 

Takéto projekty urobia uhlie konkurencieschopnejším na miestnom trhu s energiou, ak sa budú efektívne využívať miestne zásoby uhlia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 4 odsek 2 písmeno ca) (nové)

 

ca) účinnejšia premena primárnej energie viazanej v uhlí na iné formy energie, napríklad využívaním konvenčných technológií splyňovania alebo skvapalňovania uhlia;

Odôvodnenie

Konvenčné splyňovanie alebo skvapalňovanie uhlia sú tzv. technológiami čistého uhlia. Ak sa produkty splyňovania alebo skvapalňovania vrátane vodíka používajú ako motorové palivá, pomáhajú znižovať emisie CO2 do atmosféry vďaka účinnejšej premene energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 7 odsek 1

 

cb) hospodárnejšie a spoľahlivejšie technológie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 6 odsek 2 písmeno d)

d) obnova odpadových háld a priemyselné využitie zvyškov z produkcie a spotreby uhlia;

d) obnova odpadových háld a využitie zvyškov z produkcie a spotreby uhlia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 7 odsek 1

Výskumné projekty s týmto cieľom sa týkajú vyhliadok na dlhodobé dodávky energie a ide v nich o zmodernizovanie – z hospodárskeho, energetického a environmentálneho hľadiska – ložísk uhlia, ktoré sa nemôžu ťažiť úsporne tradičnými banskými postupmi. Projekty môžu zahŕňať štúdie, definíciu stratégií, základný a aplikovaný výskum a testovanie inovačných techník, ktoré poskytujú ďalšie vyhliadky na zlepšenie zdrojov uhlia Spoločenstva.

Výskumné projekty s týmto cieľom sa týkajú vyhliadok na zabezpečenie dlhodobých dodávok energie a ide v nich o zvýšenie hodnoty a účinnú prepravu – z hospodárskeho, energetického a ekologického hľadiska – uhlia, ktoré sa nemôže ťažiť úsporne tradičnými banskými postupmi. Projekty môžu zahŕňať štúdie, definíciu stratégií, základný a aplikovaný výskum a testovanie inovačných techník, ktoré poskytujú ďalšie vyhliadky na zlepšenie zdrojov uhlia Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 7 odsek 2

Prednosť sa dáva projektom začleňujúcim doplnkové techniky, ako napríklad adsorpciu metánu alebo oxidu uhličitého, extrakciu metánu z uhoľného sloja a podzemné splyňovanie uhlia.

Prednosť sa dáva projektom začleňujúcim doplnkové techniky, ako napríklad adsorpciu metánu alebo oxidu uhličitého, extrakciu metánu z uhoľného sloja a jeho využitie ako zdroja energie, účinné spaľovanie uhlia v procese výroby tepla a elektrickej energie a nekonvenčné metódy podzemného splyňovania uhlia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 8 písmeno ja) (nové)

 

ja) oceľové odliatky, výkovky a spekané výrobky získané pomocou práškovej metalurgie zo železných práškov a ferozliatin ako polotovary na ďalšie spracovanie;

Odôvodnenie

Oceľové odliatky, výkovky a spekané železné výrobky získané pomocou práškovej metalurgie pokrýval 6. rámcový program tak, že ich výslovne menoval. Preto mám pochybnosti o súčasnom návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 9 písmeno b)

b) vlastnosti ocele určujúce mechanické vlastnosti pri nízkych a vysokých teplotách ako napríklad pevnosť a tuhosť, únava materiálu, opotrebovanie, dotvarovanie, korózia a odolnosť voči lámaniu;

b) charakteristiky ocele určujúce mechanické vlastnosti ocelí pri nízkych a vysokých teplotách, ako napríklad pevnosť pri rôznych úrovniach pnutia, tvrdosť, odolnosť voči nárazom, mechanická a tepelná únava materiálu, odolnosť voči dotvarovaniu a lámaniu, abrazívne opotrebovanie a odolnosť voči korózii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 9 písmeno c)

c) predĺženie životnosti, najmä zlepšením odolnosti ocelí a oceľových konštrukcií proti teplu a korózii;

c) predĺženie životnosti, najmä zlepšením odolnosti ocelí a oceľových konštrukcií proti vysokotepelnému opotrebovaniu a korózii;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 9 písmeno c)

c) predĺženie životnosti, najmä zlepšením odolnosti ocelí a oceľových konštrukcií proti teplu a korózii;

c) predĺženie životnosti, najmä zlepšením odolnosti ocelí a oceľových konštrukcií proti teplu, korózii a ďalším vplyvom;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 9 písmeno d)

d) kompozitný materiál a vrstvené konštrukcie obsahujúce oceľ;

d) vláknité a vrstvené kompozitné materiály a konštrukcie;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 9 písmeno e)

e) predikatívne simulačné modely pre mikroštruktúry a mechanické vlastnosti;

e) predikatívne simulačné modely pre mikroštruktúry, mechanické vlastnosti, atď;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 10 písmeno b)

b) triedy ocele a návrh montovaných konštrukcií na uľahčenie jednoduchej obnovy oceľového šrotu a jeho opätovnej premeny na použiteľné ocele;

b) návrh oceľových konštrukcií, ktoré sa na konci ich životnosti ľahko demontujú s cieľom získania oceľového šrotu a jeho opätovnej premeny na použiteľné ocele;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 13

Každý podnik, verejný orgán, výskumný ústav alebo inštitúcia vyššieho a stredného vzdelávania, alebo iná právnická osoba vrátane fyzických osôb z tretích krajín je oprávnená zúčastniť sa na základe individuálnych projektov bez získania akéhokoľvek finančného príspevku z výskumného programu za predpokladu, že takáto účasť je v záujme Spoločenstva.

Každý podnik, verejný orgán, výskumný ústav alebo inštitúcia vyššieho a stredného vzdelávania, alebo iná právnická osoba vrátane fyzických osôb z tretích krajín je oprávnená zúčastniť sa na základe individuálnych projektov bez získania akéhokoľvek finančného príspevku z výskumného programu za predpokladu, že takáto účasť je v záujme Spoločenstva a že účastník môže poskytnúť základné prostriedky potrebné na realizáciu projektu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 20

Poradné skupiny pre uhlie a oceľ (ďalej iba „poradné skupiny“) sú nezávislé technické poradné skupiny.

 

Poradné skupiny pre uhlie a oceľ (ďalej iba „poradné skupiny“) sú nezávislé technické poradné skupiny zložené z kvalifikovaných odborníkov v danom odbore.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 22 odsek 3

Komisia v rámci každej poradnej skupiny zaistí rovnováhu odborných znalostí a čo najširšie geografické zastúpenie.

Komisia v rámci každej poradnej skupiny zaistí rovnováhu odborných znalostí a čo najširšie geografické a geoekonomické zastúpenie, osobitne pokiaľ ide o členské štáty, ktoré vstúpili do Európskej únie v roku 2004.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 25 odsek 3 pododsek 1

3. Komisia pripraví informačný balík, v ktorom stanoví podrobné pravidlá pre účasť, metódy riadenia návrhov a projektov, formuláre žiadostí, pravidlá pre predkladanie návrhov, vzorové grantové dohody, oprávnené náklady, maximálny povolený finančný príspevok, spôsoby platby a ročné prioritné ciele výskumného programu.

3. Komisia pripraví informačný balík, v ktorom stanoví podrobné pravidlá pre účasť, metódy riadenia návrhov a projektov, formuláre žiadostí vrátane návodu na vyplnenie, pravidlá pre predkladanie návrhov, vzorové grantové dohody, oprávnené náklady, maximálny povolený finančný príspevok, spôsoby platby a ročné prioritné ciele výskumného programu.

  • [1]               Ú. v. EÚ L 29, 5.2.2003, s. 22.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výskumný fond uhlia a ocele (VFUO) bol zriadený po ukončení platnosti Zmluvy o Európskom spoločenstve uhlia a ocele (ESUO), ktorá bola prvým krokom k zjednotenej Európe. V súlade s usmerneniami Rady bolo tento rok, čiže päť rokov po zriadení VFUO, preskúmané jeho fungovanie. Preskúmanie sa osobitne zameralo na účinné využívanie materiálov a energie, ochranu životného prostredia a ochranu pracovných miest. Veľkou výhodou VFUO je to, že sa môže využívať na poskytovanie dodatočného financovania na výskum, ktorý nespadá do 7. rámcového programu. VFUO sa financuje z úrokov z kapitálu, ktorý zostal po ukončení platnosti Zmluvy o ESUO, pričom sa financovanie rozdeľuje v pomere 27,2 % na výskum v oblasti uhlia a 72,8 % na výskum v oblasti ocele, čo odráža rozdelenie stanovené v Zmluve o ESUO.

So zreteľom na význam fondu pre zdravý hospodársky rozvoj v rámci EÚ, osobitne v nových členských štátoch, je potrebné privítať stanovisko Komisie, že VFUO by mal fungovať aj naďalej. Oceľ je jedným z hlavných vstupov v strojárenskom a stavebnom priemysle, pričom stále jestvuje významný technologický priestor na zlepšenie kvality ocele a zefektívnenie procesov výroby ocele. S cieľom zabezpečiť spoľahlivosť oceľových konštrukcií a zvýšiť pracovný výkon strojov a zariadení je potrebné vykonať (v niektorých prípadoch rozsiahly) empirický výskum zameraný na optimalizáciu chemického zloženia a vlastností rozličných druhov ocele.

Vyvážené zastúpenie oboch pohlaví vo výskumných tímoch pomôže zvýšiť počet pracujúcich žien a povzbudí ich k účasti na výskumných programoch EÚ v oblasti uhlia a ocele, čím sa ukončí súčasná nerovnováha.

Ak sa má uhlie stať konkurencieschopnejším na trhu s energiou, je potrebné efektívne využívať regionálne zásoby uhlia, čo pomôže zvýšiť energetickú bezpečnosť v rámci EÚ. Návrh rozhodnutia klasifikuje bitúmenovú bridlicu – pevné palivo tiež známe ako olejová bridlica – ako uhlie. Definícia pojmu „uhlie“ bola rozšírená výlučne na účely tohto rozhodnutia s cieľom zohľadniť používanie tohto fosílneho paliva v estónskych elektrárňach.

Špecifické problémy spojené s prevádzkou baní, ktoré najmä v prípade hlbokých baní závisia na miestnych geologických podmienkach, si vyžadujú postupný predbežný výskum. Tento konkrétny dôkladný typ výskumu by sa mal vykonávať pred tým, ako sa vybudujú a sprevádzkujú bane na ťažbu hlbokých, metánom naplnených ložísk koksovateľného uhlia.

POSTUP

Názov

Výskumný fond uhlia a ocele

Referenčné čísla

COM(2007)0393 – C6-0248/2007 – 2007/0135 (CNS)

Dátum konzultácie s EP

27.7.2007

Gestroský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

3.9.2007

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

17.7.2007

ENVI

17.7.2007

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Adam Gierek

2.10.2007

 

 

Prerokovanie vo výbore

19.12.2007

 

 

 

Dátum prijatia

29.1.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

46

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Attard-Montalto, Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, David Hammerstein, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Romano Maria La Russa, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Vladimír Remek, Herbert Reul, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alexander Alvaro, Etelka Barsi-Pataky, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Esko Seppänen, Dirk Sterckx, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignasi Guardans Cambó, Inés Ayala Sender