Postup : 2007/0281(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0046/2008

Předložené texty :

A6-0046/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Hlasování :

PV 12/03/2008 - 5.4
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0092

ZPRÁVA     *
PDF 179kWORD 174k
27. 2. 2008
PE 398.638v02-00 A6-0046/2008

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud se jedná o vnitrostátní kvóty pro mléko

(KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodajka: Elisabeth Jeggle

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), pokud se jedná o vnitrostátní kvóty pro mléko

(KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2007)0802),

–   s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C6‑0015/2008),

–   s ohledem článek 51 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6‑0046/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Rada požádala Komisi, aby podala zprávu o vývoji trhu včetně odhadu, zda je vhodné přidělit zvýšené kvóty, jakmile bude v plném rozsahu provedena reforma 2003, týkající se společné organizace trhu v oblasti mléka a mléčných výrobků.

(3) Rada požádala Komisi, aby podala zprávu o vývoji trhu, jakmile bude v plném rozsahu provedena reforma 2003, týkající se společné organizace trhu v oblasti mléka a mléčných výrobků, a na základě této zprávy bude přijato rozhodnutí.

Odůvodnění

Je třeba uvést do souvislosti se zněním původního prohlášení Rady z června 2003.

Pozměňovací návrh 2

BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Tato zpráva byla vypracována, posoudila současnou situaci trhů Společenství a světových trhů a jejich předpokládaný vývoj do roku 2014 a potvrzuje, že zvýšení kvóty o 2 % usnadní zvýšení produkce mléka ve Společenství, což uspokojí rostoucí poptávku vznikajících trhů po mléčných výrobcích.

(4) Tato zpráva byla vypracována, posoudila současnou situaci trhů Společenství a světových trhů a jejich předpokládaný vývoj do roku 2014 a nevylučuje možnost zvýšení kvóty, které usnadní zvýšení produkce mléka ve Společenství, což uspokojí rostoucí poptávku vznikajících trhů po mléčných výrobcích.

Pozměňovací návrh 3

BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

 

(4a) Kvóty pro mléko jsou na úrovni EU nedostatečně využívány.

Odůvodnění

V současné situaci jsou v celé EU nedostatečně využívány kvóty pro mléko. Údaje za kvótový rok 2006/2007 ukazují, že na úrovni EU zůstalo nevyužito 1,9 milionu tun a 18 z 27 členských států vyprodukovalo méně, než kolik stanoví jejich vnitrostátní kvóty. Evropská komise očekává, že v současném kvótovém roce 2007/2008 zůstanou nevyužity 3 miliony tun, bez ohledu na relativně vysoké ceny mléka.

Pozměňovací návrh 4

BOD ODŮVODNĚNÍ 4B (nový)

(4b) Ve svém usnesení ze dne 25. října 2007 o rostoucích cenách krmiv a potravin1 vyzval Evropský parlament Komisi, aby navrhla naléhavě nutné a dočasné zvýšení kvót pro mléko s cílem stabilizovat ceny na vnitřním trhu.

__________

1P6_TA(2007)0480.

Odůvodnění

V uvedený den přijal Evropský parlament velkou většinou hlasů usnesení o rostoucích cenách krmiv a potravin, ve kterém Komisi vyzval, aby přijala sérii opatření, a zejména v bodě 10 požadoval, aby Komise navrhla naléhavě nutné a dočasné zvýšení kvót pro mléko s cílem stabilizovat ceny na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh 5

BOD ODŮVODNĚNÍ 4C (nový)

 

(4c) Evropský parlament požádal Komisi o vytvoření restrukturalizačního programu fondů pro mléko.

Odůvodnění

V rámci minibalíčku pro mléko požádal Parlament Komisi, aby vytvořila restrukturalizační program fondů pro mléko s cílem zachovat v odvětví mléka úspory prostředků, které vznikají díky provádění minibalíčku pro mléko. Zpravodajka podotýká, že odvětví mléka je citlivé odvětví, a proto jsou nutná zvláštní opatření, aby se zajistila udržitelná produkce mléka (ve všech regionech EU). Odvětví mléka je navíc inovativní a orientované na budoucnost, má výrazné sociální aspekty a uplatňuje náročné normy pro životní podmínky zvířat a životní prostředí.

Pozměňovací návrh 6

BOD ODŮVODNĚNÍ 4D (nový)

(4d) Současná situace na trhu mléčnými výrobky v Unii skýtá výrobcům, kteří mají zájem, příležitosti k růstu, neboť produkce nestačí uspokojovat neustále rostoucí poptávku.

Odůvodnění

Podle Komise bude k vyplnění mezery mezi produkcí a poptávkou v EU v období let 2007–2014 zapotřebí nejméně o 8 milionů tun mléka navíc.

Pozměňovací návrh 7

BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Proto je vhodné zvýšit od 1. dubna 2008 kvóty všech členských států podle přílohy IX nařízení (ES) č. 1234/2007 o 2 %.

Proto je vhodné umožnit členským státům zvýšit na dobrovolné bázi od 1. dubna 2008 jejich kvóty podle přílohy IX nařízení (ES) č. 1234/2007 o 2 % nad jejich současnou výši a zároveň uznat, že v současné době nevyužívají všechny členské státy celé přidělené kvóty a že některé členské státy zvýšení kvót nevyužijí.

Pozměňovací návrh 8

BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

(5a) Zvýšení kvót pro mléko od 1. dubna 2008 nemá vliv na výsledek přezkumu trhu mlékem a mléčnými výrobky v rámci „kontroly stavu společné zemědělské politiky.

Odůvodnění

Musí být jasně zdůrazněno, že změny naplánované v rámci „kontroly stavu“ SZP nebudou rozsahem zvýšení kvót v dubnu 2008 ovlivněny.

Pozměňovací návrh 9

BOD ODŮVODNĚNÍ 5B (nový)

(5b) Zvýšení kvót pro mléko v kvótovém roce 2008/09 v současné době neohrožuje stabilitu trhu mlékem v Unii a nesnižuje váhu kvót jako nástroje stabilizace trhu mlékem a zajišťování rentability produkce.

Pozměňovací návrh 10

BOD ODŮVODNĚNÍ 5C (nový)

(5c) Rovněž by bylo vhodné zkoumat chování producentů, neboť v různých členských státech dochází k výraznému nenaplňování kvót.

Odůvodnění

Je třeba zjistit, zda důvody nenaplňování kvót spočívají v rozhodnutích zemědělské reformy z roku 2003 o rozvázání přímých plateb. Kromě toho by mělo být zjištěno, zda jde o přechodný, nebo trvalý vývoj. Otázky související s nenaplňováním kvót musí být vyjasněny pro zajištění konkurenceschopnosti orientované na budoucnost.

Pozměňovací návrh 11

BOD ODŮVODNĚNÍ 5D (nový)

 

(5d) Je třeba rozšířit výzkum chování spotřebitelů na trhu s mlékem, neboť tento trh je velmi citlivý na změny. Komise by měla neprodleně přijmout opatření na rozšíření výzkumu v této oblasti.

Odůvodnění

Diskuse o okamžitém zvýšení kvót EU pro mléko v kvótovém roce 2008/2009 byla zahájena v polovině roku 2006, když se zlepšovaly mezinárodní ceny mléčných výrobků. Zvýšení ceny mléka / mléčných výrobků mělo okamžitý negativní dopad na poptávku ze strany spotřebitelů, což ukazuje, že trh s mlékem je velmi citlivý na změny. Přání spotřebitelů je klíčové. Proto je třeba rozšířit výzkum chování spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 12

BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Vývoj na mezinárodním trhu a na řadě trhů v Unii ukázal v posledních týdnech i bez nadprodukce výrazně nižší ceny na produktových burzách. Je proto namístě kalkulovat střednědobé účinky dvouprocentního zvýšení kvót.

Odůvodnění

Zvýšení tržních cen mléka a mléčných výrobků údajně již vedlo k nahrazování másla a sušeného mléka, a tím ke snížení jejich spotřeby, což nyní mělo za následek pokles cen na komoditních burzách. Snižování skladových zásob v prostoru EU a výpadky produkce způsobené počasím v jiných světových regionech vedly ve spojení se spekulacemi účastníků trhu k přehřátí trhu, které v tomto rozsahu nebude trvat dlouho.

Pozměňovací návrh 13

BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Produkce mléka má rozhodující význam pro tvorbu důchodu ve znevýhodněných oblastech Unie, neboť v tamější zemědělské produkci často chybějí rovnocenné alternativy. Z toho důvodu je třeba speciálně posoudit obzvláštní účinky tržně účinných opatření na tvorbu důchodu a udržení regionálně udržitelné a zemědělsky potřebné produkce mléka.

Odůvodnění

Zvyšování produkce mléka může vést ke snižování cen, které vyvolá rozdílné důsledky v závislosti na struktuře a regionu. Vzhledem k vyšším produkčním a pořizovacím nákladům by měly být tyto důsledky analyzovány především ve znevýhodněných a horských oblastech nebo u maloproducentů mléka a získané údaje by měly být zohledněny v politickém rozhodování.

Pozměňovací návrh 14

ČLÁNEK -1 (nový)

Čl. 78 odst. 1 (nařízení (ES) č. 1234/2007)

 

Článek -1

V čl. 78 odst. 1 nařízení (ES) č. 1234/2007 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„V kvótovém roce 2008/2009 se bude z mléka a jiných mléčných výrobků uvedených na trh v množství přesahujícím vnitrostátní kvótu podle pododdílu II platit dávka z přebytku, pokud po vyrovnání na úrovni EU stále existuje přebytek.“

Pozměňovací návrh 15

ČLÁNEK 1

Bod 1 přílohy IX nařízení (ES) č. 1234/2007 se nahrazuje zněním přílohy tohoto nařízení.

 

Kvóty členských států se na dobrovolné bázi od 1. dubna 2008 zvyšují o 2 %. Bod 1 přílohy IX nařízení (ES) č. 1234/2007 se odpovídajícím způsobem upraví.

Pozměňovací návrh 16

ČLÁNEK 1A (nový)

 

Článek 1a

 

Nejpozději do 1. ledna 2009 předloží Komise analýzu hospodářských, sociálních a ekologických dopadů zvýšení kvót pro mléko, ve které zohlední zejména situaci horských regionů a jiných regionů se srovnatelně obtížnými produkčními podmínkami.

Pozměňovací návrh 17

ČLÁNEK 1B (nový)

 

Článek 1b

Nejpozději 1. ledna 2009 předloží Komise zprávu o spotřebitelském chování ve vztahu k trhu mlékem, jakož i o zvláštních aspektech produkce mléka ve znevýhodněných regionech.

Odůvodnění

Produkce mléka v horských a odlehlých oblastech pomáhá zachovat ráz kulturní krajiny a představuje významný faktor v ekonomice venkova. Produkční náklady však často leží vysoko nad náklady v příznivějších polohách. Proto musí být vyvinuta taková opatření, která by zajistila další existenci těchto podniků. Prvním krokem by měla být analýza situace podniků v těchto oblastech.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Rozhodnutí platná podle Agendy 2000 prodloužila režim kvót pro mléko do dubna 2008. Kromě toho Agenda 2000 stanoví 2,4% zvýšení celkových referenčních množství EU z 117,5 milionů tun na 120,3 milionu tun. To se na jedné straně projevilo jako konkrétní zvýšení pro jednotlivé země v případě Itálie, Španělska, Řecka, Irské republiky a Severního Irska na období dvou let od 2000/2001 do 2001/2002; a na druhé straně jako 1,5% lineární zvýšení kvót pro mléko na období tří let od 2005/2006 do 2007/2008 pro všechny členské státy, které nedostaly konkrétní zvýšení kvóty.

Podle dohody v rámci Agendy 2000 měla Rada uskutečnit v roce 2003 revizi systému kvót pro mléko v polovině období. V kompromisu z června 2003 Rada souhlasila, že stávající režim kvót pro mléko by se měl prodloužit dále až do období 2014/2015. Kromě toho Rada souhlasila, že zvýšení kvót v rámci Agendy 2000 by mělo začít v období 2006/2007, a nikoli v období 2005/2006, a že v období 2007/2008 nebo 2008/2009 by nemělo dojít k žádnému dalšímu zvýšení, jak to bylo navrženo v Agendě 2000.

Po úplném provedení reformy měla být předložena zpráva o vývoji trhu. Na základě konkrétní místní situace však bylo Řecku poskytnuto zvýšení kvóty o 120 000 tun a Azorským ostrovům bylo poskytnuto zvýšení o 50 000 tun od období 2005/06 dále (snížené z dodatečných 73 000 tun v období 2003/2004 a 61 500 tun v období 2005/2005.

Evropská komise

Původní návrh Komise týkající se reformy 2003 zahrnoval zvýšení kvóty o dvakrát 1 % dodatečně ke zvýšení, které bylo dohodnuto v rámci Agendy 2000. V kompromisu z června 2003 Rada rozhodla, že na rok 2007 a 2008 kvóta nebude dodatečně zvýšena, a požádala Komisi, aby předložila zprávu o vývoji trhu, až bude reforma plně uskutečněna.

Zpráva o vývoji trhu v odvětví mléka, která je přiložena k tomuto návrhu, se v podstatě zabývá otázkou, zda trh nabízí dostatek příležitostí pro další množství mléka, které má být dodáno, pokud by vnitrostátní kvóty byly prodlouženy pro všech 27 členských států, aniž by to vedlo ke krátkodobému nebo střednědobému zvýšení veřejné podpory.

Zpráva uvádí, že vývoj trhu EU i světového trhu je pozitivní, a analýza dopadu zvýšení produkce mléka v EU o 2 % ukazuje, že trh nabízí pro toto zvýšené množství dostatek příležitostí. Komise se domnívá, že 2% zvýšení kvót pro mléko lze uskutečnit od období 2008/2009 (tj. k celkem 145,7 milionu tuny dodatečně 2,85 milionu tuny mléka).

Obecněji řečeno, z poskytnutých prohlášení je zjevné, že Evropská komise upřednostňuje zrušení režimu kvót pro mléko po roce 2015. Z právního hlediska systém kvót pro mléko vyprší v roce 2015, pokud Komise nepředloží návrh na jeho prodloužení a tento návrh nebude podporovat kvalifikovaná většina členských států.


POSTUP

Název

Změna jednotného nařízení o společné organizaci trhů týkající se vnitrostátních mléčných kvót

Referenční údaje

KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

Datum konzultace s EP

10.1.2008

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

17.1.2008

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Projednání ve výboru

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Datum přijetí

26.2.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

42

0

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Datum předložení

27.2.2008

Právní upozornění - Ochrana soukromí