Διαδικασία : 2007/0281(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0046/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0046/2008

Συζήτηση :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Ψηφοφορία :

PV 12/03/2008 - 5.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0092

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 187kWORD 204k
27.2.2008
PE 398.638v02-00 A6-0046/2008

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα

(COM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Εισηγήτρια: Elisabeth Jeggle

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα

(COM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2007)0802),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0015/2008),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6‑0046/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ·

3.  καλεί το Συμβούλιο, σε περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 3

(3) Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς, όταν θα έχουν υλοποιηθεί όλες οι μεταρρυθμίσεις της κοινής οργάνωσης της αγοράς του 2003 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε να εκτιμηθεί κατά πόσον είναι ανάγκη να διατεθούν πρόσθετες ποσοστώσεις.

(3) Το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς, όταν θα έχουν υλοποιηθεί όλες οι μεταρρυθμίσεις της κοινής οργάνωσης της αγοράς του 2003 στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, βάσει της οποίας θα ληφθεί απόφαση.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνει μνεία της αρχικής δήλωσης του Συμβουλίου του Ιουνίου 2003.

Τροπολογία 2

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4

(4) Η έκθεση αυτή έχει ήδη συνταχθεί και το συμπέρασμά της είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση στην κοινοτική αγορά καθώς και στην παγκόσμια αγορά και οι προβλέψεις όσον αφορά την κατάστασή τους μέχρι το 2014 δικαιολογούν την πρόσθετη αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2% ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή περισσότερου γάλακτος εντός της Κοινότητας και να ικανοποιηθούν οι πρόσθετες ανάγκες της αγοράς για γαλακτοκομικά προϊόντα.

(4) Η έκθεση αυτή έχει ήδη συνταχθεί και το συμπέρασμά της είναι ότι η τρέχουσα κατάσταση στην κοινοτική αγορά καθώς και στην παγκόσμια αγορά και οι προβλέψεις όσον αφορά την κατάστασή τους μέχρι το 2014 μπορούν να δικαιολογήσουν την πρόσθετη αύξηση των ποσοστώσεων ώστε να διευκολυνθεί η παραγωγή περισσότερου γάλακτος εντός της Κοινότητας και να ικανοποιηθούν οι πρόσθετες ανάγκες της αγοράς για γαλακτοκομικά προϊόντα.

Τροπολογία 3

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 A (νέα)

 

(4a) Οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις υποχρησιμοποιούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Σε επίπεδο ΕΕ παρατηρείται υποχρησιμοποίηση των ποσοστώσεων. Τα στοιχεία για την περίοδο γαλακτοκομικών ποσοστώσεων 2006/2007 έδειξαν μια σαφή υποχρησιμοποίηση ύψους 1,9 εκατ. τόνων σε επίπεδο ΕΕ, με 18 από τα 27 κράτη μέλη να παράγουν λιγότερο από τις εθνικές τους ποσοστώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει για το τρέχον έτος 2007/08 υποχρησιμοποίηση ύψους 3 εκατ. τόνων, ανεξάρτητα από τις σχετικά υψηλές τιμές του γάλακτος.

Τροπολογία 4

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Β (νέα)

(4β) Στο ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών και των τροφίμων1, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να προτείνει επειγόντως προσωρινή αύξηση στις ποσοστώσεις γάλακτος, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τιμές στην εσωτερική αγορά.

 

_______________

1 P6_TA(2007)0480.

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την εν λόγω ημέρα, με μεγάλη πλειοψηφία, ένα ψήφισμα για την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών και των τροφίμων, στο οποίο καλούσε την Επιτροπή, να λάβει μια σειρά μέτρων και, ειδικότερα, καλούσε στην παράγραφο 10 να προτείνει επειγόντως προσωρινή αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων.

Τροπολογία 5

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Γ (νέα)

 

(4β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ταμείου για τον γαλακτοκομικό τομέα.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της μικρής δέσμης για το γάλα το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να εκπονήσει πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του ταμείου για τον γαλακτοκομικό τομέα προκειμένου να συγκρατήσει τις οικονομίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της μικρής δέσμης γάλακτος για τον γαλακτοκομικό τομέα. Η συντάκτρια παρατηρεί ότι ο γαλακτοκομικός τομέας είναι ένας ευαίσθητος τομέας και ως εκ τούτου χρειάζεται να ληφθούν ειδικά μέτρα προκειμένου να εξασφαλισθεί η αειφόρος παραγωγή γάλακτος (σε όλες τις περιοχές της ΕΕ). Επιπλέον, ο γαλακτοκομικός τομέας είναι νεωτεριστικός και προσανατολισμένος προς το μέλλον με μεγάλη κοινωνική εμβέλεια και απαιτητικό επίπεδο ως προς την καλή μεταχείριση των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Τροπολογία 6

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 4 Δ (νέα)

(4δ) Η σημερινή κατάσταση της αγοράς όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα στην Ένωση προσφέρει, για τους παραγωγούς οι οποίοι το επιθυμούν, δυνατότητες ανάπτυξης διότι η παραγωγή δεν επαρκεί για να ικανοποιήσει την μόνιμα αυξανόμενη ζήτηση.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την Επιτροπή απαιτείται, μεταξύ του 2007 και του 2014, για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ παραγωγής και ζήτησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το λιγότερο μια πρόσθετη ποσότητα 8 εκατ. τόνων γάλακτος.

Τροπολογία 7

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5

(5) Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αυξηθούν οι ποσοστώσεις για όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με το παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 κατά 2% από την 1η Απριλίου 2008.

(5) Για τον λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να αυξήσουν τις ποσοστώσεις τους σύμφωνα με το παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 κατά 2% από την 1η Απριλίου 2008, σε εθελοντική βάση, πάνω από τις σημερινές ποσοστώσεις που τους αναλογούν, όπου ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη δεν εξαντλούν πλήρως, επί του παρόντος, τις ποσοστώσεις που τους αναλογούν και ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν θα εξαντλήσουν τις αυξημένες ποσοστώσεις.

Τροπολογία 8

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Α (νέα)

(5α) Η αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων από την 1η Απριλίου 2008 δεν προδικάζει τα αποτελέσματα της επανεξέτασης της αγοράς γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στο πλαίσιο του ελέγχου υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής".

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να είναι σαφές ότι οι τροποποιήσεις οι οποίες θα καθοριστούν στο πλαίσιο του "ελέγχου υγείας της κοινής γεωργικής πολιτικής" δεν θα πρέπει να προσδιοριστούν από το ύψος της αύξησης των ποσοστώσεων τον Απρίλιο του 2008.

Τροπολογία 9

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Β (νέα)

(5β) Η αύξηση των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων κατά το έτος ποσοστώσεων 2008/2009 δεν απειλεί επί του παρόντος τη σταθερότητα της αγοράς γάλακτος της Ένωσης και δεν εξασθενεί την αξία των ποσοστώσεων ως μέσου για τη σταθεροποίηση της αγοράς γάλακτος και για την εγγύηση της αποδοτικότητας της παραγωγής.

Τροπολογία 10

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Γ (νέα)

(5γ) Επίσης θα πρέπει να ερευνηθεί η συμπεριφορά των παραγωγών επειδή σε διαφορετικά κράτη μέλη παρουσιάζεται μια σημαντική υστέρηση στις ποσοστώσεις.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ερευνηθεί εάν οι λόγοι για την υστέρηση στις ποσοστώσεις ευρίσκονται στις αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της γεωργίας του 2003 σχετικά με την αποσύνδεση των άμεσων ενισχύσεων. Θα πρέπει, περαιτέρω, να διερευνηθεί εάν πρόκειται για μια προσωρινή ή για μια μόνιμη εξέλιξη. Για να εξασφαλιστεί μια ανταγωνιστικότητα προσανατολισμένη προς το μέλλον, θα πρέπει να διευκρινισθούν επίσης τα θέματα της εν λόγω υστέρησης.

Τροπολογία 11

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 5 Δ (νέα)

 

(5δ) Είναι αναγκαίο να αυξηθεί η έρευνα για την συμπεριφορά του καταναλωτή έναντι της αγοράς γάλακτος εφόσον η εν λόγω αγορά είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές. Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει άμεση δράση προκειμένου να αυξηθεί η έρευνα στον τομέα αυτό.

Αιτιολόγηση

Η συζήτηση για το θέμα της άμεσης αύξησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων της ΕΕ κατά την γαλακτοκομική περίοδο 2008/09 τέθηκε στα μέσα του 2006, όταν άρχισαν να βελτιώνονται οι διεθνείς τιμές των γαλακτοκομικών προϊόντων. Οι αυξήσεις στην τιμή του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων είχαν άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στην ζήτηση των καταναλωτών και έδειξαν ότι η αγορά γάλακτος είναι πολύ ευαίσθητη στις αλλαγές. Η επιθυμία των καταναλωτών έχει κρίσιμη σημασία. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο να αυξηθεί η έρευνα σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή.

Τροπολογία 12

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6 Α (νέα)

(6a) Η εξέλιξη των αγορών σε διεθνές επίπεδο και σε πολλές αγορές της Ένωσης, κατά τις τελευταίες εβδομάδες, έχει ήδη δείξει, χωρίς να υφίσταται υπερβολική παραγωγή, την ύπαρξη σημαντικά χαμηλότερων αποτιμήσεων στα χρηματιστήρια αγαθών. Είναι, ως εκ τούτου, σωστό να υπολογισθούν οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις από μια αύξηση των ποσοστώσεων κατά 2%.

Αιτιολόγηση

Η αύξηση των εμπορικών τιμών στο γάλα και στα γαλακτοκομικά προϊόντα οδήγησε πιθανότατα ήδη σε μια υποκατάσταση της χρήσεως του βουτύρου και της σκόνης γάλακτος και, ως εκ τούτου, σε μια χαμηλότερη κατανάλωση, πράγμα το οποίο είχε, επιπλέον, ως αποτέλεσμα μια μείωση των σχετικών τιμών στο χρηματιστήριο. Η εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προβλήματα στην παραγωγή λόγω κλιματικών συνθηκών σε άλλες περιφέρειες του κόσμου οδήγησαν πιθανότατα, σε συνδυασμό με την κερδοσκοπική συμπεριφορά φορέων της αγοράς, σε μια υπερθέρμανση της συγκεκριμένης αγοράς, η οποία όμως δεν θα έχει διάρκεια στην έκταση αυτή.

Τροπολογία 13

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 7 Α (νέα)

(7α) Η παραγωγή γάλακτος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημιουργία εισοδήματος στις μειονεκτικές περιοχές της Ένωσης επειδή, πολύ συχνά, δεν υφίστανται ισότιμες εναλλακτικές λύσεις στην αγροτική παραγωγή. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν ειδικά υπόψη οι ιδιαίτερες επιπτώσεις των αποτελεσματικών από απόψεως αγοράς μέτρων στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και τη διατήρηση μιας από περιφερειακής απόψεως αειφόρου και από γεωργικής απόψεως απαραίτητης παραγωγής γάλακτος.

Αιτιολόγηση

Οι αυξήσεις της παραγωγής γάλακτος θα μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα μειώσεις τιμών οι οποίες, ανάλογα με τη δομή και την περιφέρεια, προκαλούν διαφορετικές επιπτώσεις. Σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές ή για μικρούς παραγωγούς γάλακτος θα πρέπει να αναλυθούν ιδιαίτερα αυτές οι επιπτώσεις λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής και συγκέντρωσης και θα πρέπει να συνεκτιμηθούν κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων.

Τροπολογία 14

ΑΡΘΡΟ -1 (νέο)

Άρθρο 78, παράγραφος 1 (Κανονισμός (ΕΚ) 1234/2007)

 

Άρθρο -1

 

Στο άρθρο 78(1) του Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ 1234/2007, προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:

 

"Κατά το έτος ποσοστώσεων 2008/09, οφείλεται εισφορά επί του πλεονάσματος για το γάλα και τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο καθ’ υπέρβαση της εθνικής ποσόστωσης, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το υποτμήμα ΙΙ, εάν εξακολουθεί να υπάρχει πλεόνασμα μετά από εξισορρόπηση των ποσοστώσεων σε επίπεδο ΕΕ."

Τροπολογία 15

ΑΡΘΡΟ 1

Το σημείο 1 του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος του παρόντος κανονισμού.

Οι ποσοστώσεις των κρατών μελών αυξάνονται από την 1η Απριλίου 2008 κατά 2% σε εθελοντική βάση. Το σημείο 1 του παραρτήματος IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 προσαρμόζεται ανάλογα.

Τροπολογία 16

ΑΡΘΡΟ 1 Α (νέο)

 

Άρθρο 1α

 

Η Επιτροπή θα παρουσιάσει μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009 το αργότερο, μια ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών επιπτώσεων της αύξησης των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τις ορεινές περιοχές και άλλες περιφέρειες με παρόμοιες δύσκολες συνθήκες παραγωγής.

Τροπολογία 17

ΑΡΘΡΟ 1 β (νέο)

 

Άρθρο 1β

Η Επιτροπή υποβάλλει, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2009 το αργότερο, έκθεση για τη στάση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά την αγορά γάλακτος καθώς και για τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής γάλακτος στις μειονεκτικές περιφέρειες.

Αιτιολόγηση

Η παραγωγή γάλακτος στις ορεινές περιοχές καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές, εξασφαλίζει τη διατήρηση του γεωργικού τοπίου και είναι σημαντικός παράγων για την αγροτική οικονομία. Οι δαπάνες παραγωγής είναι όμως συχνά πολύ υψηλότερες από αυτές των υπόλοιπων περιοχών. Ως εκ τούτου, αυτό θα πρέπει να ληφθούν και να εφαρμοστούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη διατήρηση αυτών των επιχειρήσεων. Ως ένα πρώτο βήμα θα πρέπει να διεξαχθεί μια ανάλυση της καταστάσεως των επιχειρήσεων στους εν λόγω τόπους.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν στα πλαίσια της Ατζέντας 2000 παρέτειναν το καθεστώς των γαλακτοκομικών ποσοστώσεων έως τον Απρίλιο του 2008. Πράγματι, η Ατζέντα 2000 προέβλεπε αύξηση 2,4% στις συνολικές ποσότητες αναφοράς της ΕΕ, από 117.5 εκατομμύρια τόνους σε 120.3 εκατομμύρια τόνους. Αυτή η απόφαση έλαβε την μορφή, αφενός ειδικών εθνικών μέτρων για την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδική Δημοκρατία και την Βόρεια Ιρλανδία σε διάστημα δύο ετών από το 2000/01 έως το 2001/02· και, αφετέρου, μιας γραμμικής αύξησης 1,5% σε περίοδο τριών ετών από το 2005/2006 έως 2007/08 για όλα τα κράτη μέλη που δεν λαμβάνουν ειδικές αυξήσεις ποσοστώσεων.

Στα πλαίσια της συμφωνίας της Ατζέντα 2000, το Συμβούλιο δεσμεύθηκε να προβεί σε ενδιάμεση αναθεώρηση του καθεστώτος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων το 2003. Στο συμβιβασμό του Ιουνίου του 2003, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι το ισχύον καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων πρέπει να παραταθεί περαιτέρω έως το 2014/15. Επιπλέον, το Συμβούλιο συμφώνησε οι αυξήσεις των ποσοστώσεων της Ατζέντας 2000 να αρχίσουν το 2006/07, αντί του 2005/06, και ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω αυξήσεις το 2007/08 ή το 2008/09, όπως είχε προταθεί στην Ατζέντα 2000.

Επρόκειτο να υποβληθεί έκθεση της αγοράς με την πλήρη ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης. Ωστόσο, για ειδικούς τοπικούς λόγους η Ελλάδα έλαβε αύξηση της ποσόστωσης ύψους 200.000 τόνων και οι Αζόρες 50.000 τόνους αύξηση από το 2005/06 και μετά (μειωμένη από (αφού είχαν ευνοηθεί με 73.000 συμπληρωματικούς τόνους το 2003/04 και 61.500 τόνους το 2004/05).

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής για τη Μεταρρύθμιση του 2003 περιελάμβανε αύξηση στις ποσοστώσεις 2 φορές 1% παράλληλα με τις αυξήσεις που είχαν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο της Ατζέντας 2000. Στο συμβιβασμό του Ιουνίου του 2003, το Συμβούλιο αποφάσισε να μην υπάρξει συμπληρωματική αύξηση των ποσοστώσεων για το 2007 και το 2008 και ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προοπτικής μετά την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης.

Η έκθεση σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων, η οποία είναι συνημμένη στην παρούσα πρόταση, εξετάζει το θέμα του κατά πόσον η αγορά παρέχει επαρκείς δυνατότητες προσφοράς πρόσθετων ποσοτήτων γάλακτος χωρίς αύξηση της δημόσιας ενίσχυσης βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, εάν αυξηθούν οι εθνικές ποσοστώσεις και για τα 27 κράτη μέλη.

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τόσο οι προοπτικές της αγοράς της ΕΕ όσο και οι προοπτικές της παγκόσμιας αγοράς είναι θετικές και ότι η ανάλυση σχετικά με την αύξηση κατά 2% της γαλακτοκομικής παραγωγής στην ΕΕ δείχνει ότι η αγορά παρέχει όντως τις δυνατότητες απορρόφησης αυτών των πρόσθετων ποσοτήτων.

Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η αύξηση του 2% στις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις, μπορεί να πραγματοποιηθεί από την περίοδο 2008/2009 (συγκεκριμένα, 2.85 εκατομμύρια συμπληρωματικοί τόνοι, σε ένα σύνολο 145.7 εκατομμυρίων. τόνων).

Γενικότερα, είναι σαφές από δηλώσεις που έγιναν, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευνοεί την κατάργηση του καθεστώτος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων μετά το 2015. Υπό νομικούς όρους, το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θα λήξει το 2015 εκτός εάν η Επιτροπή υποβάλει πρόταση για την παράτασή του και η πρόταση αυτή υποστηριχθεί από την ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού “ενιαία ΚΟΑ” για τις εθνικές ποσοστώσεις γάλακτος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

10.1.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

17.1.2008

Εισηγήτρια

 Ημερομηνία ορισμού

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Διαμάντω Μανωλάκου, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Κατερίνα Μπατζελή, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Ημερομηνία κατάθεσης

27.2.2008

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου