Menetlus : 2007/0281(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0046/2008

Esitatud tekstid :

A6-0046/2008

Arutelud :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Hääletused :

PV 12/03/2008 - 5.4
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0092

RAPORT     *
PDF 158kWORD 159k
27.2.2008
PE 398.638v02-00 A6-0046/2008

Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) piimatootmiskvootide osas

(KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon

Raportöör: Elisabeth Jeggle

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) piimatootmiskvootide osas

(KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0802);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6-0015/2008);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni raportit (A6-0046/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

PÕHJENDUS 3

(3)       Nõukogu soovis, et komisjon koostaks aruande turuväljavaadete kohta, kui piima- ja piimatoodete turu ühist korraldust käsitlevad 2003. aasta reformid on täielikult rakendunud, et hinnata täiendavate kvootide eraldamise asjakohasust.

(3)       Nõukogu soovis, et komisjon koostaks aruande turuväljavaadete kohta, kui piima- ja piimatoodete turu ühist korraldust käsitlevad 2003. aasta reformid on täielikult rakendunud, mille põhjal tehakse otsus.

Selgitus

Viidata tuleks nõukogu 2003. aasta juunis tehtud algupärase avalduse sõnastusele.

Muudatusettepanek 2

PÕHJENDUS 4

(4) Kõnealune aruanne on koostatud ja sellest on võimalik järeldada, et praegune olukord ühenduse turul ja maailmaturgudel ning asjaomaste turgude olukorra prognoos aastani 2014 õigustavad kvoodi täiendavat suurendamist 2 % võrra, et hõlbustada piimatootmise kasvu ühenduses, aitamaks rahuldada suurenevat turunõudlust piimatoodete järele.

(4) Kõnealune aruanne on koostatud ja sellest on võimalik järeldada, et praegune olukord ühenduse turul ja maailmaturgudel ning asjaomaste turgude olukorra prognoos aastani 2014 võivad õigustada kvoodi täiendavat suurendamist, et hõlbustada piimatootmise kasvu ühenduses, aitamaks rahuldada suurenevat turunõudlust piimatoodete järele.

Muudatusettepanek 3

PÕHJENDUS 4 A (uus)

 

(4 a) Piimakvoodid on ELi tasandil alakasutatud.

Selgitus

Piimakvoodid on ELi tasandil alakasutatud. Kvoodiaasta 2006/2007 arvnäitajatest nähtub, et ELi tasandil oli alakasutus (neto) 1,9 miljonit tonni, kusjuures 27st liikmesriigist 18 tootsid piima neile riikidele eraldatud kvootidest vähem. Piima suhteliselt kõrgele hinnale vaatamata prognoosib komisjon kvoodiaastaks 2007/2008 alakasutust 3 miljoni tonni ulatuses.

Muudatusettepanek 4

PÕHJENDUS 4 B (uus)

 

(4 b) Euroopa Parlament kutsus oma 25. oktoobri 2007. aasata resolutsioonis sööda ja toiduainete hinnatõusu kohta1 komisjoni üles tegema ettepanekut piimakvootide viivitamatu ja ajutise suurendamise kohta hindade stabiliseerimiseks siseturul.

__________

1P6_TA(2007)0480.

Selgitus

Euroopa Parlament võttis sellel kuupäeval suure häälteenamusega vastu resolutsiooni toiduainete hinnatõusu kohta, milles komisjoni kutsuti üles võtma meetmeid ja täpsemalt (6. lõikes) tegema ettepanekut piimakvootide ajutise suurendamise kohta.

Muudatusettepanek 5

PÕHJENDUS 4 C (uus)

 

(4 c) Euroopa Parlament nõudis komisjonilt piimafondi ümberkorraldamisprogrammi loomist.

Selgitus

Parlament nõudis minipiimapaketiga seoses komisjonilt piimafondi ümberkorraldamisprogrammi loomist minipaketi rakendamisega säästetavate vahendite jätmiseks piimasektorisse. Raportöör märgib, et piimasektor on tundlik valdkond ja seetõttu on jätkusuutliku piimatootmise tagamiseks vaja erimeetmeid (kõigis ELi piirkondades). Piimasektor on ka innovaatiline ja tulevikku suunatud ning sellega seonduvad olulised sotsiaalsed aspektid ning ranged loomade heaolu ja keskkonnanormid.

Muudatusettepanek 6

PÕHJENDUS 4 D (uus)

 

(4 d) Euroopa Liidu piimatoodete turu praegune olukord pakub nendele tootjatele, kes seda soovivad, väljavaateid tootmise suurendamiseks, kui arvestada tootmismahtu, mis ei ole piisav toimetulemiseks pidevalt tõusva nõudlusega.

Selgitus

Euroopa Komisjon kinnitab, et tootmise ja tarbimise vahelise erinevuse katmiseks oleks ELis vahemikus 2007–2014 vaja täiendavalt vähemalt 8 miljonit lisatonni piima.

Muudatusettepanek 7

PÕHJENDUS 5

(5) Seepärast on asjakohane suurendada kõikide määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisas osutatud liikmesriikide tootmiskvoote alates 1. aprillist 2008 2 % võrra.

(5) Seepärast on asjakohane lubada liikmesriikidel suurendada vabatahtlikkuse alusel kõiki määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisas osutatud tootmiskvoote alates 1. aprillist 2008 võrreldes praeguste kvootidega 2 % võrra, tunnistades samas, et mitte kõik liikmesriigid ei kasuta praegu ära kogu neile eraldatud kvoodimäära ja et osad liikmesriigid ei kasuta tootmiskvootide suurendamist.

Muudatusettepanek 8

PÕHJENDUS 5 A (uus)

 

(5 a) Piimakvootide suurendamine alates 1. aprillist 2008 ei mõjuta ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames toimuva piima- ja piimatoodete turu läbivaatamise tulemusi.

Selgitus

Tuleb selgelt rõhutada, et kvootide suurendamine aprillis 2008 ei mõjuta ühise põllumajanduspoliitika läbivaatamise raames tehtavaid muudatusi.

Muudatusettepanek 9

PÕHJENDUS 5 B (uus)

 

(5 b) Piimakvootide suurendamine kvoodiaastal 2008/2009 ei ohusta praegu ELi piimaturu stabiilsust ja ei piira tootmiskvootide rolli piimaturu stabiliseerimisel ega tootmise tasuvuse tagamisel.

Muudatusettepanek 10

PÕHJENDUS 5 C (uus)

 

(5 c) Samuti on asjakohane uurida tootjate käitumist, kuna mitmes liikmesriigis esineb kvootide märkimisväärset alakasutust.

Selgitus

On asjakohane uurida, kas alakasutuse põhjused on seotud 2003. aasta põllumajandusreformi raames tehtud otsetoetuste lahtisidumise otsustega. Samuti tuleb teha kindlaks, kas tegemist on ajutise või pikaajalise nähtusega. Pikaajalise konkurentsivõime tagamiseks tuleb alakasutuse probleemis selgust saada.

Muudatusettepanek 11

PÕHJENDUS 5 D (uus)

 

(5 d) Piimaturuga seonduvat tarbijakäitumist on vaja rohkem uurida, kuna see turg on muutuste suhtes väga tundlik. Komisjon peab võtma koheseid meetmeid uuringute suurendamiseks selles valdkonnas.

Selgitus

Arutelu ELi piimakvootide kohese suurendamise üle kvoodiaastal 2008/2009 algas 2006. aasta keskel, kui piimatoodete hinnad maailmaturul tõusid. Piima ja piimatoodete hinnatõus on tarbijanõudlust vahetult negatiivset mõjutanud, mis näitab, et piimaturg on muutuste suhtes väga tundlik. Tarbijate soovid on kõige olulisemad. Seetõttu on vaja tarbijakäitumist rohkem uurida.

Muudatusettepanek 12

PÕHJENDUS 6 A (uus)

 

(6 a) Rahvusvahelistel turgudel ja paljudel ELi turgudel viimastel nädalatel toimunud areng osutab selgele hinnalangusele kaubabörsidel, ehkki tootmist ei ole suurendatud. Seetõttu on asjakohane teha kindlaks kvootide 2% suurendamise mõju keskpikas perspektiivis.

Selgitus

Piima- ja piimatoodete hinnatõus on tõenäoliselt toonud kaasa või ja piimapulbri asendamise ning seetõttu ka tarbimise vähenemise, mis on juba põhjustanud hinnalanguse kaubabörsidel. Varude lõppemine ELis ja ilmastikutingimustest tulenevad tootmisega seotud probleemid muudes maailma piirkondades koos turuosaliste spekulatsioonidega on põhjustanud turgude ülekuumenemise, mis ei saa sellises ulatuses pikaajaline olla.

Muudatusettepanek 13

PÕHJENDUS 7 A (uus)

 

(7 a) Piimatootmine etendab määravat rolli tulude tekitamisel liidu ebasoodsate tingimustega piirkondades, sest tihti puuduvad põllumajandustootmises võrreldavad alternatiivvõimalused. Seetõttu tuleb erilist tähelepanu pöörata erimõjule, mida need turgu mõjutavad meetmed avaldavad lisaväärtuse loomisele ning piirkondlikult jätkusuutliku ja põllumajanduse jaoks vajaliku piimatootmise säilitamisele.

Selgitus

Piimatootmise suurendamine võib põhjustada hinnalangust, mille mõju on vastavalt struktuuridele ja piirkondadele erinev. Ebasoodsate tingimustega piirkondades ja märgipiirkondades või väiketootjate puhul tuleb seda mõju kõrgemate tootmis- ja kogumiskulude tõttu analüüsida ja võtta arvesse poliitiliste otsuste tegemisel.

Muudatusettepanek 14

ARTIKKEL -1 (uus)Artikli 78 lõige 1 (määrus (EÜ) nr 1234/2007)

Artikkel -1

 

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 78 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik:

 

„Üle II alajao kohaselt kehtestatud tootmiskvoodi turustatud piimalt ja muudelt piimatoodetelt tuleb kvoodiaastal 2008/2009 maksta kvoodiületamise tasu, kui ülejääk säilib kogu ELi hõlmava tasakaalustamise järel.”

Muudatusettepanek 15

ARTIKKEL 1

Määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisa punkt 1 asendatakse käesoleva määruse lisa tekstiga.

Liikmesriikide kvoote suurendatakse vabatahtlikkuse alusel alates 1. aprillist 2008 2 % võrra. Määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisa punkti 1 kohandatakse vastavalt.

Muudatusettepanek 16

ARTIKKEL 1 A (uus)

 

Artikkel 1 a

 

Komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuariks 2009 piimakvootide suurendamise majandusliku, sotsiaalse ja keskkonnaalase mõju analüüsi, võttes arvesse eriti mägipiirkondi ja muid piirkondi, kus tootmistingimused on ebasoodsamad.

Muudatusettepanek 17

ARTIKKEL 1 B (uus)

 

Artikkel 1 b

 

Komisjon esitab hiljemalt 1. jaanuariks 2009 aruande, mis käsitleb tarbijate käitumist piimaturul ning ebasoodsate tingimustega piirkondade piimatootmise erisusi.

Selgitus

Piimatootmine mägipiirkondades ja kaugetes piirkondades tagab maastiku säilimise ja on oluline tegur maapiirkondade majanduses. Tootmine nendes piirkondades on tihti oluliselt kulukam kui soodsate tingimustega piirkondades. Seetõttu on oluline võtta selliste ettevõtete säilitamiseks asjakohased meetmed. Esiteks tuleks analüüsida ettevõtete olukorda nendes piirkondades.


SELETUSKIRI

Taust

Piimakvoodisüsteemi pikendati Agenda 2000 alusel tehtud otsustega 2008. aasta aprillini. Agenda 2000 nägi ühtlasi ette ELi individuaalsete kvootide kogumahu suurendamise 2,4% võrra 117,5 miljonilt tonnilt 120,3 miljoni tonnini. See väljendus ühelt poolt riiklike kvootide suurendamises Itaalias, Hispaanias, Kreekas, Iiri Vabariigis ja Põhja-Iirimaal kahe aasta jooksul (aastatel 2000–2001 ja 2001–2002) ja teisalt piimakvootide 1,5%lises lineaarses suurendamises kolme aasta jooksul (aastatel 2005–2006 ja 2007–2008) kõigis liikmesriikides, kus konkreetseid kvoote ei tõstetud.

Nõukogul on Agenda 2000 kokkuleppe kohaselt kohustus teha 2003. aastal piimakvoodisüsteemi vahekokkuvõte. 2003. aasta juuni kompromissi tulemusel nõustus nõukogu, et praegust piimakvoodisüsteemi tuleks pikendada veel 2014.–2015. aastani. Nõukogu nõustus ühtlasi, et kvootide suurendamine Agenda 2000 alusel algab 2006.–2007. aastal, mitte 2005.–2006. aastal, ja et 2007.–2008. aastal ning 2008.–2009. aastal kvoote rohkem ei suurendata, nagu Agenda 2000 ette nägi.

Pärast reformi täielikku rakendamist tuli esitada turgu käsitlev aruanne. Konkreetsetest kohalikest põhjustest tulenevalt suurendati siiski Kreeka kvooti 120 000 tonni võrra ja Assooride kvooti 50 000 tonni võrra alates 2005.–2006. aastast (mida vähendati 73 000 lisatonnilt 2003.–2004. aastal ja 61 500 lisatonnilt 2004.–2005. aastal).

Euroopa Komisjon

Komisjoni esialgne 2003. aasta reformi käsitlev ettepanek nägi ette kvoodi suurendamise kaks korda 1% lisaks Agenda 2000 raames juba kokku lepitud kasvule. 2003. aasta juuni kompromissi tulemusel otsustas nõukogu, et kvoodi täiendavat suurendamist 2007. ja 2008. aastal ei tule ning palus komisjonil esitada turuväljavaadete kohta aruande, kui reform on täielikult rakendunud.

Sellele ettepanekule lisatud „Aruanne turuväljavaadete kohta piimasektoris” käsitleb seda, kas turg pakub täiendavateks piimatarneteks piisavalt võimalusi, ilma et see suurendaks riiklikku toetust lühiajalises ja/või keskpikas perspektiivis, kui tootmiskvoote laiendatakse kõigile 27 liikmesriigile.

Aruandes jõutakse järeldusele, et nii ELi kui ka maailmaturu väljavaated on positiivsed ja ELi piimatootmise 2%lise kasvu põhjal koostatud analüüs näitab, et turg pakub kõnealustele lisakogustele varmalt võimalusi. Komisjoni järeldus on, et piimakvoodi 2%list suurendamist võib rakendada alates piimakvoodi perioodist 2008–2009 (st täiendavalt 2,85 miljonit tonni piima, kokku 145,7 miljonit tonni).

Üldiselt paistab kommentaaridest välja, et komisjon pooldab piimakvoodisüsteemi kaotamist pärast 2015. aastat. Õiguslikult kaotab piimakvoodisüsteem kehtivuse 2015. aastal, kui komisjon ei tee ettepanekut seda pikendada ja liikmesriigid seda kvalifitseeritud häälteenamusega heaks ei kiida.


MENETLUS

Pealkiri

Ühise turukorralduse ühtse määruse muutmine piimatootmiskvootide osas

Viited

KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

10.1.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AGRI

17.1.2008

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

42

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Õigusteave - Privaatsuspoliitika