Menettely : 2007/0281(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A6-0046/2008

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A6-0046/2008

Keskustelut :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Äänestykset :

PV 12/03/2008 - 5.4
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0092

MIETINTÖ     *
PDF 157kWORD 175k
27.2.2008
PE 398.638v02-00 A6-0046/2008

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta

(KOM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Elisabeth Jeggle

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta kansallisten maitokiintiöiden osalta

(KOM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0802),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0015/2008),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A6‑0046/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission teksti  Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 3 KAPPALE

(3) Neuvosto pyysi komissiota laatimaan markkinanäkymiä koskevan kertomuksen, kun maitoa ja maitotuotteita koskevat vuoden 2003 uudistukset oli toteutettu kokonaisuudessaan sen arvioimiseksi, onko aiheellista myöntää lisäkiintiöitä.

(3) Neuvosto pyysi komissiota laatimaan markkinanäkymiä koskevan kertomuksen, kun maitoa ja maitotuotteita koskevat vuoden 2003 uudistukset oli toteutettu kokonaisuudessaan, minkä pohjalta tehtäisiin päätös.

Perustelu

Olisi viitattava alkuperäisen, neuvoston kesäkuussa 2003 antaman lausuman sanamuotoon.

Tarkistus 2

JOHDANTO-OSAN 4 KAPPALE

(4) Kyseinen kertomus on laadittu, ja sen mukaan yhteisön markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden nykytilanteen ja vuoteen 2014 ulottuvan jakson tilannearvioinnin perusteella on aiheellista myöntää kiintiöön kahden prosentin lisäkorotus, jotta voidaan helpottaa maidon lisätuotantoa yhteisössä ja täyttää maitotuotemarkkinoiden uudet vaatimukset.

(4) Kyseinen kertomus on laadittu, ja sen mukaan yhteisön markkinoiden ja maailmanmarkkinoiden nykytilanteen ja vuoteen 2014 ulottuvan jakson tilannearvioinnin perusteella saattaa olla aiheellista myöntää kiintiöön lisäkorotus, jotta voidaan helpottaa maidon lisätuotantoa yhteisössä ja täyttää maitotuotemarkkinoiden uudet vaatimukset.

Tarkistus 3

JOHDANTO-OSAN 4 A KAPPALE (uusi)

 

(4 a) Maitokiintiöitä ei käytetä kokonaisuudessaan Euroopan unionissa.

Perustelu

Maitokiintiöitä ei käytetä kokonaisuudessaan koko Euroopan unionissa. Kiintiövuotta 2006/2007 koskevat luvut osoittavat, että EU:n tasolla on 1,9 miljoonan tonnin nettomääräinen vajaakäyttö ja että 18 jäsenvaltiota kaikkiaan 27 jäsenvaltiosta tuottaa kansallista kiintiötään vähemmän maitoa. Komissio odottaa vajaakäytön olevan kuluvan kiintiövuoden 2007/2008 aikana kolme miljoonaa tonnia huolimatta maidon suhteellisen korkeasta hinnasta.

Tarkistus 4

JOHDANTO-OSAN 4 B KAPPALE (uusi)

(4 b) Euroopan parlamentti kehotti rehujen ja elintarvikkeiden hintojen noususta 25 päivänä lokakuuta 2007 antamassaan päätöslauselmassa1 komissiota ehdottamaan pikaisesti maitokiintiöiden väliaikaista korottamista hintojen vakauttamiseksi sisämarkkinoilla.

 

1 P6_TA(2007)0480.

Perustelu

Euroopan parlamentti hyväksyi tuolloin suurella enemmistöllä rehun ja elintarvikkeiden hintojen nousua koskevan päätöslauselman, jossa komissiolta edellytettiin lukuisia toimia ja jonka 6 kohdassa kehotettiin komissiota ehdottamaan pikaisesti maitokiintiöiden väliaikaista korottamista hintojen vakauttamiseksi sisämarkkinoilla.

Tarkistus 5

JOHDANTO-OSAN 4 C KAPPALE (uusi)

 

(4 c) Euroopan parlamentti on kehottanut komissiota perustamaan maitotukien rakenneuudistusohjelman.

Perustelu

Maitoalan minipaketin yhteydessä parlamentti kehotti komissiota perustamaan maitotukien rakenneuudistusohjelman maitoalan minipaketin täytäntöönpanosta saatavien säästöjen säilyttämiseksi maitoalalla. Esittelijä toteaa, että maitoala on herkkä ala ja siksi kestävän maitotuotannon varmistamiseksi tarvitaan erityistoimia (kaikilla EU:n alueilla). Maitoala on myös innovatiivinen ja tulevaisuuteen suuntautunut ja siihen liittyy merkittäviä sosiaalisia näkökohtia ja tiukkoja eläinten hyvinvointia ja ympäristöä koskevia normeja.

Tarkistus 6

JOHDANTO-OSAN 4 D KAPPALE (uusi)

(4 d) Unionin nykyinen maitotuotteiden markkinatilanne tarjoaa tuottajille heidän niin halutessaan kasvumahdollisuuksia, sillä tuotanto ei riitä alituisesti kasvavan kysynnän tyydyttämiseen.

Perustelu

Komission mukaan vuosina 2007–2014 tarvitaan vielä vähintään 8 miljoonaa tonnia lisää maitoa EU:n tuotannon ja kysynnän välisen eron umpeen kuromiseksi.

Tarkistus 7

JOHDANTO-OSAN 5 KAPPALE

(5) Sen vuoksi on aiheellista korottaa asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen IX mukaisia kaikkien jäsenvaltioiden kiintiöitä kahdella prosentilla 1 päivästä huhtikuuta 2008.

(5) Sen vuoksi on aiheellista antaa jäsenvaltioiden korottaa vapaaehtoisesti asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteen IX mukaisia kiintiöitään kahdella prosentilla yli nykyisen jaon 1 päivästä huhtikuuta 2008, samalla kun tunnustetaan, että kaikki jäsenvaltiot eivät nykyisin käytä niille annettuja kiintiöitä kokonaisuudessaan ja että eräät jäsenvaltiot eivät turvaudu kiintiöiden korottamiseen.

Tarkistus 8

JOHDANTO-OSAN 5 A KAPPALE (uusi)

(5 a) Maitokiintiöiden korottaminen 1 päivästä huhtikuuta 2008 ei vaikuta siihen, millaisiin tuloksiin yhteisen maatalouspolitiikan uudelleentarkastelun yhteydessä toteutettavassa maidon ja maitotuotteiden markkinoiden tarkastelussa päädytään.

Perustelu

On syytä täsmentää, että se, miten paljon kiintiöitä korotetaan huhtikuussa 2008, ei vaikuta YMP:n uudelleentarkastelun seurauksena tehtäviin muutoksiin.

Tarkistus 9

JOHDANTO-OSAN 5 B KAPPALE (uusi)

(5 b) Maitokiintiöiden korottaminen kiintiövuonna 2008/2009 ei vaaranna nykyisellään unionin maitoalan markkinoiden vakautta, eikä se heikennä kiintiöiden asemaa välineenä, jolla vakautetaan maitoalan markkinoita ja taataan tuotannon kannattavuus.

Tarkistus 10

JOHDANTO-OSAN 5 C KAPPALE (uusi)

(5 c) Samalla olisi tutkittava tuottajien käyttäytymistä, koska useissa jäsenvaltioissa tuotetaan selvästi kiintiöitä vähemmän.

Perustelu

Olisi syytä tutkia, johtuuko kiintiöistä jälkeen jääminen vuoden 2003 maatalousuudistuksen päätöksistä, joilla tuotanto kytkettiin irti tuista. Lisäksi olisi tutkittava, onko tämä kehitys tilapäistä vai pysyvää. Kilpailukyvyn varmistaminen pitkällä aikavälillä edellyttää kiintiöistä jälkeen jäämisen syiden selvittämistä.

Tarkistus 11

JOHDANTO-OSAN 5 D KAPPALE (uusi)

 

(5 d) On syytä tutkia enemmän kuluttajien käyttäytymistä maitomarkkinoilla, koska markkinat reagoivat herkästi muutoksiin. Komission olisi toteutettava välittömästi toimenpiteitä tutkimuksen lisäämiseksi tällä alalla.

Perustelu

Keskustelu EU:n maitokiintiöiden välittömästä korottamisesta maitokiintiövuonna 2008/2009 käynnistyi vuoden 2006 puolivälissä, kun maitotuotteiden maailmanmarkkinahinnat paranivat. Maidon ja maitotuotteiden hinnankorotuksilla on ollut välitön kielteinen vaikutus kuluttajien kysyntään, mikä on osoittanut, että maidon markkinat reagoivat muutoksiin erittäin herkästi. Kuluttajien toiveet ovat ratkaisevia. Siksi on tarpeen lisätä kuluttajien käyttäytymistä koskevaa tutkimusta.

Tarkistus 12

JOHDANTO-OSAN 6 A KAPPALE (uusi)

(6 a) Kansainvälisten markkinoiden ja monien unionin markkinoiden kehitys on jo ilman tuotannon lisäämistäkin johtanut viime viikkoina selvästi alhaisempiin noteerauksiin tuotepörsseissä. Siksi on syytä arvioida, mitä keskipitkän aikavälin vaikutuksia kiintiöiden korottamisesta kahdella prosentilla aiheutuu.

Perustelu

Maidon ja maitotuotteiden kauppahintojen nousu lienee jo johtanut voin ja maitopulverin korvaavaan käyttöön, jolloin kulutus on vähentynyt, mikä näkyy jo nyt noteeraushintojen alenemisena. EU:n alueen varastojen hupeneminen ja ilmastosta aiheutuvat tuotannon pullonkaulat muilla maailman alueilla ovat saattaneet markkinoilla toimivien keinotteluun yhdistyneenä johtaa markkinoiden ylikuumenemiseen, joka ei voi jatkua kauaa tässä mitassa.

Tarkistus 13

JOHDANTO-OSAN 7 A KAPPALE (uusi)

(7 a) Maidontuotanto on ratkaisevan tärkeää unionin epäsuotuisten alueiden tulonmuodostukselle, sillä maataloustuotannossa ei ole kovinkaan usein tarjolla samanveroisia vaihtoehtoja. Siksi on syytä ottaa huomioon erityisesti markkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden erityisvaikutukset arvonmuodostukseen ja alueellisesti kestävän ja maatalouden kannalta välttämättömän maidontuotannon säilyttämiseen.

Perustelu

Maidontuotannon kasvu saattaa johtaa hintojen alenemiseen, josta aiheutuu erilaisia, rakenteittain ja alueittain vaihtelevia vaikutuksia. Näitä kerrannaisvaikutuksia on analysoitava erityisesti ja ne on otettava poliittisessa päätöksenteossa huomioon, sillä ne nostavat epäsuotuisten alueiden ja vuoristoalueiden taikka pienten maidontuottajien tuotanto- ja keräilykustannuksia.

Tarkistus 14

-1 A ARTIKLA (uusi)

78 artiklan 1 kohta (asetus (EY) N:o 1234/2007)

 

-1 a artikla

 

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1234/2007 78 artiklan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

"Kiintiövuonna 2008/2009 peritään II alajakson mukaisesti vahvistettu ylijäämämaksu kansallisen kiintiön ulkopuolella kaupan pidettävästä maidosta ja muista maitotuotteista, jos ylijäämää on vielä jäljellä unionin laajuisen tasapainottamisen jälkeen."

Tarkistus 15

1 ARTIKLALiite IX, 1 kohta (asetus (EY) N:o 1234/2007)

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX oleva 1 kohta tämän asetuksen liitteellä.

Jäsenvaltioiden kiintiöitä voidaan korottaa vapaaehtoisesti kahdella prosentilla 1 päivästä huhtikuuta 2008. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä IX olevaa 1 kohtaa mukautetaan vastaavasti.

Tarkistus 16

1 A ARTIKLA (uusi)

 

1 a artikla

 

Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä maitokiintiöiden korottamisen taloudellisista, yhteiskunnallisista ja ympäristöä koskevista vaikutuksista analyysin, jossa otetaan erityisesti huomioon vuoristoalueet ja muut alueet, joilla on vastaavat vaikeat tuotanto-olosuhteet.

Tarkistus 17

1 B ARTIKLA (uusi)

 

1 b artikla

 

Komissio esittää 1 päivään tammikuuta 2009 mennessä selvityksen kuluttajien käyttäytymisestä maitoalan markkinoilla ja maidontuotannon erityispiirteistä epäsuotuisilla alueilla.

Perustelu

Vuoristoalueiden ja syrjäseutujen maidontuotanto antaa takeet kulttuurimaiseman säilymisestä, ja se on maaseudun talouden kannalta tärkeä tekijä. Näiden alueiden tuotantokustannukset ovat kuitenkin usein selvästi suuremmat kuin suotuisilla alueilla. Siksi on otettava käyttöön toimenpiteitä, joilla varmistetaan tilojen toiminnan jatkuminen. Ensiksi on laadittava analyysi näillä alueilla toimivien tilojen tilanteesta.


PERUSTELUT

Ehdotuksen tausta

Agenda 2000:n piiriin kuuluvilla päätöksillä maitokiintiöjärjestelmä ulotettiin huhtikuuhun 2008 asti. Agenda 2000:een sisältyi myös 2,4 prosentin korotus EU:n kokonaisviitemääriin siten, että niitä lisättiin 117,5 miljoonasta tonnista 120,3 miljoonaan tonniin. Tämä toteutettiin kansallisten korotusten avulla Italiassa, Espanjassa, Kreikassa, Irlannin tasavallassa ja Pohjois-Irlannissa kahden vuoden aikana vuosina 2000/2001 ja 2001/2002 ja toisaalta maitokiintiöiden 1,5 prosentin lineaarisena korotuksena kolmen vuoden aikana vuodesta 2005/2006 vuoteen 2007/2008 kaikissa jäsenvaltioissa, jotka eivät saaneet erityistä maitokiintiön korotusta.

Agenda 2000 -sopimuksen mukaan neuvosto sitoutui toteuttamaan maitokiintiöjärjestelmän puolivälin arvioinnin vuonna 2003. Kesäkuussa 2003 tehdyssä kompromississa neuvosto sopi, että nykyistä maitokiintiöjärjestelmää pitäisi jatkaa vuoteen 2014/2015 asti. Lisäksi neuvosto sopi, että Agenda 2000:n mukaiset maitokiintiöiden korotukset aloitettaisiin vuonna 2006/2007 eikä vuonna 2005/2006 ja että vuosina 2007/2008 ja 2008/2009 ei tulisi uusia korotuksia, kuten Agenda 2000:ssa oli esitetty.

Kun uudistus olisi täysin toteutettu, oli tarkoitus esittää markkinanäkymäraportti. Erityisistä paikallisista syistä Kreikalle myönnettiin kuitenkin kiintiön korotus 120 000 tonnilla ja Azoreille 50 000 tonnilla vuodesta 2005/2006 alkaen (missä on vähennystä verrattuna 73 000 tonniin vuonna 2003/2004 ja 61 500 tonniin vuonna 2004/2005).

Euroopan komissio

Komission alkuperäiseen ehdotukseen vuoden 2003 uudistukseksi sisältyi kiintiön korottaminen kaksi kertaa yhdellä prosentilla aiemmin Agenda 2000:ssa sovittujen korotusten lisäksi. Kesäkuussa 2003 tehdyn kompromissin yhteydessä neuvosto päätti kuitenkin, että vuosille 2007 ja 2008 ei tule lisäkiintiöiden yleislisäystä, ja kehotti komissiota esittämään markkinanäkymäraportin uudistuksen täyden täytäntöönpanon jälkeen.

Maitoalan markkinanäkymiä koskeva kertomus liittyy tähän ehdotukseen, ja siinä käsitellään sitä, onko markkinoilla riittävästi kysyntää maidon lisämäärille ilman, että on myönnettävä lisää julkista tukea lyhyellä ja/tai keskipitkällä aikavälillä, jos kansalliset kiintiöt laajennettaisiin koskemaan kaikkia 27 jäsenvaltiota.

Kertomuksen mukaan sekä EU:n että maailmanmarkkinoiden näkymät ovat myönteisiä, ja maidontuotannon kahden prosentin lisäyksestä EU:ssa tehty analyysi osoittaa, että markkinoilla on lisämäärille kysyntää. Komissio toteaa, että kahden prosentin korotus voidaan panna täytäntöön maitokiintiökaudesta 2008/2009 (toisin sanoen lisämaidon määrä on 2,85 miljoonaa tonnia, jolloin kokonaismäärä on 145,7 miljoonaa tonnia).

Yleisemmin voidaan todeta, että edellä esitetyistä kommenteista käy selvästi ilmi, että komissio puoltaa maitokiintiöjärjestelmän poistamista vuoden 2015 jälkeen. Juridisesti ilmaistuna maitokiintiöjärjestelmän voimassaolo päättyy vuonna 2015, paitsi jos komissio antaa ehdotuksen sen jatkamiseksi ja ehdotus saa taakseen jäsenvaltioiden määräenemmistön.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Maatalouden yhteistä markkinajärjestelyä koskevan asetuksen muuttaminen kansallisten maitokiintiöiden osalta

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

10.1.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

17.1.2008

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.2.2008

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö