JELENTÉS a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek) a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

27.2.2008 - (COM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS)) - *

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság
Előadó: Elisabeth Jeggle

Eljárás : 2007/0281(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0046/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0046/2008
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendeletnek (az egységes közös piacszervezésről szóló rendeletnek) a nemzeti tejkvóták tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0802),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0015/2008),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A6‑0000/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

(3) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(3) A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen egy jelentést a piaci kilátásokról, amikor a tej- és tejtermékpiacok közös szervezésének 2003-as reformját teljes mértékben végrehajtották, felmérve a kiegészítő kvóták allokációjának helyénvalóságát.

(3) A Tanács felkérte a Bizottságot, hogy készítsen jelentést a piaci kilátásokról, amikor a tej- és tejtermékpiacok közös szervezésének 2003-as reformját teljes mértékben végrehajtották, amely jelentés alapján határozatot hoznak.

Indokolás

Hivatkozni kell a 2003. júniusi eredeti tanácsi nyilatkozat szövegére.

Módosítás 2

(4) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(4) Ez a jelentés elkészült és arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi és a világpiac jelenlegi és 2014-ig előre jelzett helyzete lehetővé teszi a kvóta 2%-os emelését, elősegítve a Közösségen belül több tej termelését a tejtermékek iránti piaci igények kielégítése érdekében.

(4) Ez a jelentés elkészült és arra a következtetésre jutott, hogy a közösségi és a világpiac jelenlegi és 2014-ig előre jelzett helyzete lehetővé teheti a kvóta emelését, elősegítve a Közösségen belül több tej termelését a tejtermékek iránti piaci igények kielégítése érdekében.

Módosítás 3

(4A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4a) A tejkvótákat uniós szinten nem használják ki.

Indokolás

Uniós szinten megállapítható, hogy a tejkvótákat nem használják ki. A 2006/2007-es adatok a tejkvóta uniós szinten való 1.9 millió tonnás kihasználatlanságát mutatják, a 27 tagállamból 18 termel a nemzeti kvótája alatt. Az Európai Bizottság a 2007/2008-as kvótaévben 3 millió tonnás kihasználatlanságot vár, függetlenül a viszonylag magas tejáraktól.

Módosítás 4

(4B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4b) Az Európai Parlament a takarmány- és élelmiszerárak emelkedéséről szóló 2007. október 25-i állásfoglalásában1 kérte a Bizottságot, hogy mielőbb javasolja a tejkvóták ideiglenes emelését a belső piaci árak stabilizálása érdekében.

__________

1P6_TA(2007)0480.

Indokolás

Az Európai Parlament ezen a napon nagy többséggel állásfoglalást fogadott el a takarmány- és élelmiszerárak emelkedéséről, amelyben felkérte a Bizottságot több intézkedés foganatosítására, konkrétabban a 6. pontban követelte, hogy mielőbb javasolják a tejkvóták ideiglenes növelését.

Módosítás 5

(4C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4c) Az Európai Parlament felkérte a Bizottságot, hogy hozzon létre egy tejalap-átalakítási programot.

Indokolás

A Parlament a tejpiac közös szervezésére vonatkozó mini-jogszabálycsomagban felkérte a Bizottságot, hogy hozzon létre egy tejalap-átalakítási programot a tejre vonatkozó mini-jogszabálycsomag végrehajtásából eredő megtakarítások megtartása érdekében. Az előadó megjegyzi, hogy a tejipar érzékeny ágazat, ezért külön intézkedésekre van szükség a fenntartható tejtermelés biztosítása érdekében (az Unió valamennyi régiójában). A tejipar ezen kívül innovatív és jövőorientált, valamint jelentős szociális vonatkozásokkal, illetve magas színvonalú állatjóléti és környezetvédelmi szabványokkal rendelkezik.

Módosítás 6

(4D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(4d) Az Európai Unióban a tejtermékek jelenlegi piaci helyzete növekedési lehetőségeket kínál azon termelők számára, aki ezt kívánják, mivel a termelés nem elegendő az állandóan növekvő kereslet kielégítésére.

Indokolás

A Bizottság szerint 2007 és 2014 között az EU-ban a termelés és a kereslet közötti eltérés fedezésére legalább plusz 8 millió tonna mennyiségű tejre lesz szükség.

Módosítás 7

(5) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(5) Indokolt ezért az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében szereplő összes tagállami kvóta 2%-os megemelése 2008. április 1-jei hatállyal.

(5) Indokolt ezért a tagállamoknak megengedni, hogy saját kvótájukat, mint ahogyan az a 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletében szerepel, 2008. április 1-jei hatállyal a nekik jelenleg kiosztott kvótákon felül 2%-kal önkéntes alapon megemeljék, egyidejűleg elismerve, hogy jelenleg nem minden tagállam használja ki teljesen a neki kiosztott kvótákat és hogy egyes tagállamok a megemelt kvótákat nem fogják kihasználni.

Módosítás 8

(5A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(5a) A tejkvóták 2008. április 1-jei hatállyal történő megemelése nem teszi lehetővé, hogy a tej és tejtermékek piacának a KAP megfelelő működésének ellenőrzése keretében történő felülvizsgálata eredményeit előre gyanítsuk.

Indokolás

Világosan ki kell emelni, hogy a KAP megfelelő működésének ellenőrzése keretében rögzítendő módosításokat nem a kvóták 2008. áprilisi emelésének mértéke határozza meg.

Módosítás 9

(5B) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(5b) A tejkvóták 2008/2009-es kvótaévben történő megemelése jelenleg nem veszélyezteti az EU tejpiacának stabilitását, és céljuk nem a tejpiac stabilizálása és a termelés jövedelmezőségének biztosítása.

Módosítás 10

(5C) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(5c) Meg kell vizsgálni a termelői viselkedést is, mivel az Európai Unió különböző tagállamaiban a kvóták jelentős alulteljesítése fordul elő.

Indokolás

Meg kell vizsgálni, hogy az alulteljesítés okai a 2003-as agrárreform közvetlen kifizetések termeléstől való függetlenítéséről szóló határozataiban rejlenek-e. Azt is meg kell vizsgálni, hogy átmeneti vagy tartós tendenciáról van-e szól. A tartós versenyképesség biztosítása érdekében tisztázni kell az alulteljesítés problémáját.

Módosítás 11

(5D) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(5d) További kutatásokat kell végezni a tejpiac fogyasztóinak viselkedéséről, mivel e piac nagyon érzékeny a változásokra. A Bizottságnak haladéktalanul intézkedéseket kellene hoznia annak érdekében, hogy a kutatás bővüljön e területen.

Indokolás

Már 2006 közepén, amikor a tejipari alapanyagok ára nemzetközi szinten emelkedett, vita indult arról, hogy az uniós tejkvótákat azonnal, már a 2008–2009-es kvótaévtől emelni kellene. A tej és a tejtermékek árának emelkedése azonnal éreztette hatását a fogyasztói keresleten, ami jól mutatta a tejpiac változások iránti nagy érzékenységét. A fogyasztók igényei meghatározó szerepet játszanak. Ezért szükség van a fogyasztói viselkedésre vonatkozó kutatások fokozására.

Módosítás 12

(6A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(6a) A nemzetközi piacok és az Unió számos ágazati piaca az utóbbi hetekben – a termelés növelése nélkül – máris gyengülő tendenciát mutat, amit az árutőzsdék részvényárfolyamainak esése is tükröz. Ezért időszerű meghatározni a kvóták 2%-os növelésének középtávú hatásait.

Indokolás

A tej és tejtermékek árának növekedése gyaníthatóan a vaj és tejpor felhasználásának helyettesítéséhez és ezzel alacsonyabb fogyasztáshoz vezetett, ami az árfolyamok esését vonta maga után. A közösségi készletek kimerülése és a világ más régióiban éghajlati okokból felmerülő termelési nehézségek, valamint ezzel egyidejűleg néhány piaci szereplő spekulatív műveletei következtében túlhevültek a piacok, de ennek hatása gyorsan enyhülni fog.

Módosítás 13

(7A) PREAMBULUMBEKEZDÉS (új)

 

(7a) A tejtermelés döntő jelentőségű az Európai Unió hátrányos helyzetű térségeinek jövedelemtermelése szempontjából, mivel a mezőgazdasági termelésben nagyon gyakran nem állnak rendelkezésre egyenértékű alternatívák. Ezért különös figyelmet kell szentelni a hozzáadott értéket és a regionális tejtermelés fenntarthatóságát befolyásoló kereskedelmi intézkedések konkrét hatásainak, mivel utóbbi elengedhetetlen a mezőgazdasági ágazat számára.

Indokolás

A tejtermelés növelésének árcsökkenés lehet a következménye, ami a piaci struktúrák és térségek függvényében különböző hatásokat idézhet elő. A hátrányos helyzetű és hegyvidéki térségekben, vagy kistermelők körében megjelenő következményeket a magasabb termelési és beszállítási költségek miatt alapos elemezésnek kell alávetni és a politikai döntéshozatalban figyelembe kell venni.

Módosítás 14

1. CIKK (új)78. cikk (1) bekezdés (1234/2007/EK rendelet)

-1. cikk

 

Az 1234/2007/EK rendelet 78. cikkének (1) bekezdése az alábbi albekezdéssel egészül ki:

 

„A 2008/2009-es kvótaévben többletilletéket kell fizetni a II. alszakasszal összhangban megállapított nemzeti kvótán felül értékesített tej és tejtermékek után, amennyiben uniós szintű kiegyenlítést követően még mindig többlet áll fenn.”

Módosítás 15

1. CIKK

Az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletének 1. pontja helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

A tagállamok kvótáját 2008. április 1-jétől önkéntes alapon 2%-kal megemelik. Az 1234/2007/EK rendelet IX. mellékletének 1. pontját ennek megfelelően ki kell igazítani.

Módosítás 16

1A. CIKK (új)

 

1a. cikk

 

A Bizottság legkésőbb 2009. január 1-jéig előterjeszti a tejkvóták megemelésének gazdasági, szociális és ökológiai hatásairól szóló elemzését, amelyben különösen figyelembe veszi a hegyvidéki térségeket és más, kedvezőtlenebb termelési feltételekkel rendelkező régiókat.

Módosítás 17

1B. CIKK (új)

 

1b. cikk

 

A Bizottság legkésőbb 2009. január 1-jéig jelentést terjeszt elő a tejpiac fogyasztóinak viselkedéséről és a tejtermelés sajátos adottságairól a hátrányos helyzetű régiókban.

Indokolás

A hegyvidékeken és a távoli területeken folyó tejtermelés biztosítja a tájegység fennmaradását és a vidéki gazdaság fontos tényezője. Termelési költségeik azonban gyakran jóval a kedvezőbb elhelyezkedésű területek költségei felett vannak. Ezért kell olyan intézkedéseket hozni, amelyek biztosítják e területeken a tejtermelés további fennmaradását. Első lépésként elemzést kell végezni a termelés helyzetéről ezeken a helyszíneken.

INDOKOLÁS

Háttér

Az Agenda 2000 alapján hatályos határozatok 2008. áprilisig kiterjesztették a tejkvóta-rendszert. Az Agenda 2000 ezen felül, 117,5 millió tonnáról 120,3 millió tonnára 2,4%-os teljes növekedést ír elő az uniós referencia mennyiségekre. Ez a növekedés egyrészt az olasz, spanyol, görög, ír és észak-ír nemzeti kvóták célzott növelését jelentették 2000–2001-ben és 2001–2002-ben, másrészt a célzott nemzeti kvótaemelésben nem részesült tagállamok tejkvótáinak három éven át történő lineáris emelését 2005-től 2008-ig.

Az Agenda 2000 megállapodás alapján a Tanács elkötelezetten vállalta a tejkvóta rendszer 2003-as félidei felülvizsgálatát. A Tanács 2003. júniusi kompromisszumában megállapodás született arról, hogy a hatályos tejkvóta-rendszert kiterjesztik 2014–2015-ig. A Tanács ezenkívül megállapodott arról, hogy az Agenda 2000 kvóták emelése 2005–2006 helyett 2006–2007-ben kezdődik, illetve arról, hogy nem kerül sor további kvótaemelésre 2007–2008-ban és 2008–2009-ben, amint azt az Agenda 2000-ben javasolták.

A reform maradéktalan végrehajtását követően jelentést kellett előterjeszteni a piaci kilátásokról. Helyi érdekek miatt Görögország 120 000 tonnás, az Azori-Szigetek pedig 2005–2006-tól 50 000 tonnás kvótaemelésben részesült (utóbbi már korábban, 2003–2004-ben 73 000 tonnás, 2004–2005-ben 61 5000 tonnás emelésben részesült).

Az Európai Bizottság

A Bizottság 2003-as reformra vonatkozó eredeti javaslata az Agenda 2000 keretében már megállapított emeléseken felül két 1%-os kvótanövekedést tartalmazott. A Tanács 2003. júniusi kompromisszumában úgy határozott, hogy 2007-ben és 2008-ban nem kerül sor további kvótaemelésre, és felkérte a Bizottságot, hogy a reform teljes végrehajtása után nyújtson be jelentést a piaci kilátásokról.

Az e javaslathoz társuló, tejipari piaci kilátásokról szóló jelentés azt a kérdést vizsgálja, hogy a nemzeti kvóták mind a 27 tagállamra kiterjedő egységes emelése esetén a piac megfelelő lehetőséget kínál-e a nagyobb mennyiségű tejkínálatnak anélkül, hogy az rövid és/vagy középtávon az állami támogatások növekedéséhez vezetne.

A jelentés következtetései szerint mind az uniós, mind a világpiaci kilátások pozitívak, és az uniós tejtermelés 2%-os emelését alapul vevő elemzés azt mutatja, hogy a piac fel tudja venni ezt a többletmennyiséget. A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a tejkvótáknak a 2003-as reform keretében eredetileg javasolt 2%-os növelése a 2008–2009-es tejkvóta-időszaktól kezdve végrehajtható (azaz további 2,85 millió tonna, összesen 145,7 tonna tej).

A Bizottság megállapításaiból általánosságban kiolvasható, hogy a Bizottság támogatná a tejkvóta-rendszer 2015 utáni megszüntetését. A tejkvóta-rendszer 2015-ben jogi értelemben lejár, amennyiben a Bizottság nem terjeszt elő javaslatot annak meghosszabbítására, és a javaslatot a tagállamok minősített többséggel el nem fogadják.

ELJÁRÁS

Cím

Az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet módosítása a nemzeti tejkvóták tekintetében

Hivatkozások

COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

10.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

17.1.2008

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

42

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Benyújtás dátuma

27.2.2008