SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych

27.2.2008 - (COM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS)) - *

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sprawozdawczyni: Elisabeth Jeggle

Procedura : 2007/0281(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0046/2008

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych

(COM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0802),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0015/2008),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6‑0046/2008),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 3 PREAMBUŁY

(3) Rada złożyła wniosek, aby Komisja opracowała sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych po całkowitym wdrożeniu reform z 2003 r. dotyczących wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w celu ocenienia, czy możliwe jest przydzielenie dodatkowych kwot.

(3) Rada złożyła wniosek, aby Komisja opracowała sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych po całkowitym wdrożeniu reform z 2003 r. dotyczących wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych; na podstawie tego sprawozdania podjęta zostanie decyzja.

Uzasadnienie

Należy wprowadzić odniesienie do sformułowania zawartego w pierwotnej deklaracji Rady z czerwca 2003 r.

Poprawka 2

PUNKT 4 PREAMBUŁY

(4) Sprawozdanie zostało przygotowane i wykazało, że obecna sytuacja na rynku wspólnotowym i światowym oraz prognozy co do ich rozwoju do roku 2014 uzasadniają dodatkowe zwiększenie kwot o 2 % w celu wsparcia produkcji mleka we Wspólnocie oraz zaspokojenia zapotrzebowania rynku na przetwory mleczne.

(4) Sprawozdanie zostało przygotowane i wykazało, że obecna sytuacja na rynku wspólnotowym i światowym oraz prognozy co do ich rozwoju do roku 2014 mogą uzasadnić dodatkowe zwiększenie kwot (skreślenie) w celu wsparcia produkcji mleka we Wspólnocie oraz zaspokojenia zapotrzebowania rynku na przetwory mleczne.

Poprawka 3

PUNKT 4 A PREAMBUŁY (nowy)

 

(4a) Kwoty mleczne wykorzystywane są w niepełnym stopniu na poziomie UE.

Uzasadnienie

W skali całej UE mamy do czynienia z niepełnym wykorzystaniem kwot mlecznych. Dane za rok kwotowy 2006/07 pokazują, że nie wykorzystano 1,9 mln ton netto na szczeblu UE, a poziom produkcji jest niższy niż kwoty krajowe w 18 z 27 państw członkowskich. Komisja Europejska przewiduje, że w roku kwotowym 2007/08 niewykorzystane zostanie 3 mln ton, niezależnie od stosunkowo wysokich cen mleka.

Poprawka 4

PUNKT 4 B PREAMBUŁY (nowy)

(4b) W swojej rezolucji z dnia 25 października 2007 r. w sprawie wzrostu cen pasz i żywności1 Parlament Europejski wezwał Komisję do przedłożenia wniosku w sprawie natychmiastowego i ograniczonego w czasie podwyższenia kwot mlecznych w celu ustabilizowania cen na rynku wewnętrznym.

__________

1P6_TA(2007)0480.

Uzasadnienie

W dniu tym Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął rezolucję w sprawie wzrostu cen pasz i żywności, w której wezwał Komisję do podjęcia szeregu działań, a w punkcie 6 domagał się wniosku w sprawie natychmiastowego i ograniczonego w czasie podwyższenia kwot mlecznych.

Poprawka 5

PUNKT 4 C PREAMBUŁY (NOWY)

 

(4c) Parlament Europejski zwrócił się do Komisji o stworzenie programu restrukturyzacji funduszu mlecznego.

Uzasadnienie

W ramach mini-pakietu mlecznego Parlament zwrócił się do Komisji o stworzenie programu restrukturyzacji funduszu mlecznego, aby zachować oszczędności wynikające z wdrożenia mini-pakietu mlecznego dla sektora mleka. Sprawozdawczyni zwraca uwagę, że sektor mleka jest sektorem wrażliwym i dlatego wymagane są specjalne środki w celu zagwarantowania zrównoważonej produkcji mleka (we wszystkich regionach UE). Ponadto sektor mleka jest sektorem innowacyjnym, zorientowanym na przyszłość, posiadającym istotne znaczenie społeczne i charakteryzującym się wymagającymi normami w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska.

Poprawka 6

PUNKT 4 D PREAMBUŁY (NOWY)

(4d) Obecna sytuacja na rynku przetworów mlecznych w Unii stwarza zainteresowanym producentom możliwości wzrostu, gdyż produkcja jest zbyt niska, aby zaspokoić wciąż rosnący popyt.

Uzasadnienie

Według danych Komisji do wypełnienia luki między produkcją a popytem w UE w latach 2007–2014 potrzeba dodatkowo co najmniej 8 mln ton mleka.

POPRAWKA 7

PUNKT 5 PREAMBUŁY

(5) Właściwe jest zatem zwiększenie o 2 % kwot wszystkich państw członkowskich wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r.

(5) Właściwe jest zatem pozwolenie państwom członkowskim na dobrowolne zwiększenie o 2% ponad obecny przydział ich kwot wymienionych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r., przy jednoczesnym zwróceniu uwagi na fakt, iż nie wszystkie państwa członkowskie wykorzystują obecnie w pełni przyznane im kwoty oraz że niektóre państwa członkowskie nie wykorzystają podniesienia kwot.

Poprawka 8

PUNKT 5 A PREAMBUŁY (nowy)

(5a) Wzrost kwot mlecznych od dnia 1 kwietnia 2008 r. nie przesądza o wyniku przeglądu rynku mleka i produktów mlecznych w ramach oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej.

Uzasadnienie

Należy jasno podkreślić, iż stopień wzrostu kwot w kwietniu 2008 roku nie determinuje zmian, jakie mają zostać określone w ramach oceny funkcjonowania WPR (health check)

Poprawka 9

PUNKT 5 B PREAMBUŁY (NOWY)

(5b) Wzrost kwot mlecznych w roku kwotowym 2008/2009 nie zagraża aktualnie stabilności unijnego rynku mleka i nie podważa roli kwot jako instrumentu stabilizującego rynek mleka i zapewniającego opłacalność produkcji.

Poprawka 10

PUNKT 5 C PREAMBUŁY (nowy)

(5c) Należy również zbadać zachowanie producentów, ponieważ w różnych państwach członkowskich dostawy w ramach kwot są zdecydowanie za niskie.

Uzasadnienie

Należy zbadać, czy powodów zbyt niskich dostaw można się doszukiwać w decyzjach dotyczących oddzielenia wielkości produkcji od płatności bezpośrednich, podjętych w ramach reformy rolnej z 2003 r. Ponadto trzeba zbadać, czy sytuacja ta ma charakter przejściowy, czy też stały. W celu zagwarantowania trwałych podstaw konkurencyjności wyjaśnienia wymagają również kwestie dotyczące zbyt niskich dostaw.

Poprawka 11

PUNKT 5 D PREAMBUŁY (nowy)

 

(5d) Istnieje potrzeba przeprowadzenia większej ilości badań dotyczących zachowania konsumentów w odniesieniu do rynku mleka, ponieważ rynek ten jest bardzo podatny na zmiany. Komisja będzie musiała bezzwłoczne podjąć działania w celu intensyfikacji badań w tym zakresie.

Uzasadnienie

Debata na temat natychmiastowego zwiększenia kwot mlecznych UE w roku kwotowym 2008/09 została rozpoczęta w połowie 2006 r., w okresie wzrostu cen produktów mlecznych w skali międzynarodowej. Wzrost cen mleka/produktów mlecznych wpłynął natychmiast negatywnie na popyt ze strony konsumentów, co pokazuje, że rynek mleka jest ogromnie podatny na zmiany. Preferencje konsumentów mają kluczowe znaczenie. Dlatego istnieje potrzeba intensyfikacji badań nad zachowaniem konsumentów.

Poprawka 12

PUNKT 6 A PREAMBUŁY (nowy)

(6a) Rozwój sytuacji na rynku międzynarodowym oraz na wielu rynkach Unii nawet bez nadwyżki produkcyjnej wskazywał w ostatnich tygodniach na wyraźnie niższe notowania na giełdach towarowych. Należy więc obliczyć średniookresowe skutki podwyższenia kwot o 2%.

Uzasadnienie

Podniesienie cen sprzedaży mleka i przetworów mlecznych doprowadziło już prawdopodobnie do substytucji w przypadku stosowania masła i mleka w proszku, a więc do niższej konsumpcji, co zaowocowało spadkiem cen notowań. Kończące się zapasy w UE oraz trudności produkcyjne spowodowane warunkami klimatycznymi w innych regionach świata w połączeniu ze spekulacjami uczestników rynku prawdopodobnie doprowadziły do „przegrzania się rynku”, które to zjawisko na taką skalę będzie krótkotrwałe.

Poprawka 13

PUNKT 7 A PREAMBUŁY (nowy)

(7a) Produkcja mleka ma decydujące znaczenie jako źródło dochodów na obszarach Unii charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami, ponieważ bardzo często brak tam alternatywnych i równie dochodowych dziedzin produkcji rolniczej. Z tego też powodu należy w sposób szczególny uwzględnić wpływ środków rynkowych na tworzenie wartości i utrzymanie produkcji mleka, która decyduje o trwałym rozwoju regionalnym i jest niezbędna z punktu widzenia gospodarki rolnej.

Uzasadnienie

Zwiększenie produkcji mleka może spowodować spadek cen, który w zależności od struktury i regionu pociąga za sobą różne skutki. Na obszarach charakteryzujących się niekorzystnymi warunkami i na obszarach górskich czy też w przypadku drobnych producentów mleka skutki te, które wynikają z wyższych kosztów produkcji i gromadzenia danych, należy poddać szczególnie wnikliwej analizie oraz uwzględnić je w procesie podejmowania decyzji politycznych.

Poprawka 14

ARTYKUŁ -1 (nowy)Artykuł 78 ustęp 1 (rozporządzenie (WE) nr 1234/2007)

Artykuł -1

 

W rozporządzeniu (WE) nr 1234/2007 w art. 78 ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Jeżeli w roku kwotowym 2008/09 mleko i przetwory mleczne zostaną wprowadzone do obrotu w ilości przewyższającej kwotę krajową ustaloną zgodnie z podsekcją II, wnosi się opłatę z tytułu nadwyżek, o ile nadwyżka taka istnieje po przeprowadzeniu saldowania na szczeblu UE”.

Poprawka 15

ARTYKUŁ 1

Punkt 1 załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Kwoty państw członkowskich podnosi się dobrowolnie o 2% od 1 kwietnia 2008 r. Punkt 1 załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 należy odpowiednio zmodyfikować.

Poprawka 16

ARTYKUŁ 1 A (nowy)

 

Artykuł 1 a

 

Do dnia 1 stycznia 2009 roku Komisja przedstawi analizę skutków ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wzrostu kwot mlecznych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów górskich i innych regionów o porównywalnie trudnych warunkach produkcji.

Poprawka 17

ARTYKUŁ 1 B (nowy)

 

Artykuł 1b

Do dnia 1 stycznia 2009 r. Komisja przedkłada sprawozdanie na temat reakcji konsumentów na rynku mleka i szczególnych warunków produkcji mleka w regionach znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

Uzasadnienie

W skali całej UE mamy do czynienia z niepełnym wykorzystaniem kwot mlecznych. Dane za rok kwotowy 2006/07 pokazują, że nie wykorzystano 1,9 mln ton netto na szczeblu UE, a poziom produkcji jest niższy niż kwoty krajowe w 18 z 27 państw członkowskich. Komisja Europejska przewiduje, że w obecnym roku kwotowym 2007/08 niewykorzystane zostanie 3 mln ton, niezależnie od stosunkowo wysokich cen mleka. Sprawozdawczyni jest zdania, że logicznym działaniem będzie w pierwszej kolejności wykorzystanie dostępnych możliwości.

UZASADNIENIE

Kontekst

Decyzje podjęte w ramach programu Agenda 2000 przedłużyły okres obowiązywania systemu kwot mlecznych do kwietnia 2008 r. Ponadto zgodnie z Agendą 2000 zwiększono o 2,4% całkowite ilości referencyjne dla UE – ze 117,5 mln ton do 120,3 mln ton. Przybrało to z jednej strony formę konkretnego zwiększenia kwot krajowych we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Republice Irlandii i Irlandii Północnej w okresie dwóch lat (2000/01 do 2001/02), a z drugiej strony formę 1,5% linearnego wzrostu kwot mlecznych w trzyletnim okresie od roku 2005/06 do roku 2007/08 dla wszystkich państw członkowskich, którym nie przyznano konkretnych podwyżek kwot.

W ramach pakietu Agenda 2000 Radzie powierzono przeprowadzenie średniookresowego przeglądu systemu kwot mlecznych w 2003 r. W kompromisie z czerwca 2003 r. Rada zgodziła się na przedłużenie okresu obowiązywania systemu kwot mlecznych do roku 2014/15. Ponadto Rada zgodziła się na rozpoczęcie zwiększania kwot w ramach Agendy 2000 w roku kwotowym 2006/07 zamiast w roku 2005/06, a także na zaprzestanie dalszych podwyżek kwot w roku 2007/08 lub 2008/09, jak zaproponowano w ramach Agendy 2000.

Sprawozdanie dotyczące sytuacji na rynku miało zostać przedstawione po pełnym wdrożeniu reformy. Jednak ze szczególnych powodów o charakterze lokalnym Grecji przyznano podwyżkę kwoty w wysokości 120 000 ton, a Azorom podwyżkę kwoty w wysokości 50 000 ton od roku 2005/06 (mniej niż w roku 2003/04 (73 000 ton) i w roku 2004/05 (61 500 ton)).

Komisja Europejska

Pierwotny wniosek Komisji dotyczący reformy z 2003 r. przewidywał dwukrotne zwiększenie kwot o dodatkowe 1% w stosunku do podwyżek uzgodnionych w ramach Agendy 2000. W kompromisie z czerwca 2003 r. Rada postanowiła, że nie będzie dodatkowej podwyżki kwot na rok 2007 i 2008 i zwróciła się do Komisji o przedstawienie sprawozdania dotyczącego perspektyw rynkowych po pełnym wdrożeniu reformy.

Sprawozdanie dotyczące perspektyw rynkowych dla sektora mlecznego, które załączone jest do niniejszego wniosku, dotyczy kwestii, czy w przypadku zwiększenia krajowych kwot mlecznych we wszystkich 27 państwach członkowskich rynek oferuje wystarczające możliwości dostarczania dodatkowych ilości mleka, bez konieczności zwiększenia wsparcia ze środków publicznych w perspektywie krótko- i/lub średniookresowej.

W sprawozdaniu stwierdza się, że perspektywy rynku, zarówno na poziomie europejskim jak i światowym, są pozytywne, a analiza przeprowadzona dla wynoszącego 2 % zwiększenia produkcji mlecznej w UE wykazuje, że rynek dysponuje faktycznie możliwościami dla takich dodatkowych ilości. Komisja podsumowuje, że zwiększenie kwot mlecznych o 2% można wprowadzić od roku kwotowego 2008/09 (tj. dodatkowo 2,85 mln ton mleka, do całkowitej ilości 145,7 mln ton).

Bardziej ogólnie rzecz ujmując, z przedstawionych deklaracji jasno wynika, że Komisja Europejska opowiada się za zniesieniem systemu kwot mlecznych po 2015 r. Z prawnego punktu widzenia system kwot mlecznych wygaśnie w 2015 r., chyba że Komisja przedstawi wniosek dotyczący jego przedłużenia, a wniosek ten uzyska poparcie większości kwalifikowanej państw członkowskich.

PROCEDURA

Tytul

Zmiana rozporządzenia w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych

Odsyłacze

COM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

Data konsultacji z PE

10.1.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

17.1.2008

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Data przyjęcia

26.2.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

42

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski