Postopek : 2007/0281(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0046/2008

Predložena besedila :

A6-0046/2008

Razprave :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Glasovanja :

PV 12/03/2008 - 5.4
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0092

POROČILO     *
PDF 168kWORD 178k
27.2.2008
PE 398.638v02-00 A6-0046/2008

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) glede nacionalnih kvot za mleko

(KOM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

Poročevalka: Elisabeth Jeggle

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.1234/2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode („Uredba o enotni SUT“) glede nacionalnih kvot za mleko

(KOM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (KOM(2007)0802),

–   ob upoštevanju člena 37 Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6–0015/2008),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6–0045/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog, na podlagi člena 250(2) Pogodbe o ES;

3.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je Parlament odobril;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija  Spremembe Parlamenta

Predlog spremembe 1

UVODNA IZJAVA 3

(3) Svet je zahteval, da Komisija izdela poročilo o možnostih na trgu, potem ko se reforme 2003 skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi v celoti izvedejo, da se oceni ustreznost dodelitve dodatnih kvot.

(3) Svet je zahteval, da Komisija izdela poročilo o možnostih na trgu, potem ko se reforme 2003 skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi v celoti izvedejo, na podlagi katerega bo sprejeta odločitev.

Obrazložitev

Sklicevati se je treba na izvirno besedilo deklaracije Sveta iz junija 2003.

Predlog spremembe 2

UVODNA IZJAVA 4

(4) Poročilo je sestavljeno in iz njega se sklepa, da sedanji položaj trga Skupnosti in svetovnega trga ter njun predvideni položaj v obdobju do leta 2014 upravičuje dodatno povečanje kvot za 2 %, da se omogoči proizvodnja večjih količin mleka v Skupnosti za zadostitev novim zahtevam trga po mlečnih proizvodih.

(4) Poročilo je sestavljeno in iz njega se sklepa, da sedanji položaj trga Skupnosti in svetovnega trga ter njun predvideni položaj v obdobju do leta 2014 lahko upravičita dodatno povečanje kvot, da se omogoči proizvodnja večjih količin mleka v Skupnosti za zadostitev novim zahtevam trga po mlečnih proizvodih.

Predlog spremembe 3

UVODNA IZJAVA 4 A (novo)

 

(4 a) Na ravni Evropske unije mlečne kvote niso docela izkoriščene.

Obrazložitev

Na ravni Evropske unije mlečne kvote niso izkoriščene. Podatki za kvotno leto 2006/07 kažejo, da neto količina neporabljenih kvot na ravni EU znaša 1,9 milijona ton, pri čemer 18 od 27 držav članic ne dosega nacionalnih kvot pri proizvodnji mleka. Evropska komisija za tekoče kvotno leto 2007/08 pričakuje, da bo količina neporabljenih kvot ne glede na sorazmerno visoke cene mleka znašala 3 milijone ton.

Predlog spremembe 4

UVODNA IZJAVA 4 B (novo)

 

(4 b) Evropski parlament je Komisijo v svoji resoluciji z dne 25. oktobra 2007 o rasti cen živil in krme1 pozval, naj čim prej določi začasno povečanje mlečnih kvot, da stabilizira cene na notranjem trgu.

__________

1P6_TA(2007)0480.

Obrazložitev

Evropski parlament je tega dne z veliko večino glasov sprejel resolucijo o rasti cen mlečnih izdelkov, v kateri je Komisijo pozval, naj sprejme vrsto ukrepov, bolj konkretno, naj predlaga začasno povečanje mlečnih kvot (v točki 6 resolucije).

Predlog spremembe 5

UVODNA IZJAVA 4 c (novo)

 

(4 b) Evropski parlament je zahteval, da Komisija izdela program za prestrukturiranje sklada za mleko.

Obrazložitev

V okviru mini paketa za mleko je Parlament zahteval, da Komisija oblikuje program za prestrukturiranje sklada za mleko in tako doseže, da se bodo prihranki iz izvajanja mini paketa za mleko ohranili v sektorju mleka. Poročevalka opozarja, da je sektor mleka občutljiv in so zato potrebni posebni ukrepi za zagotovitev trajnostne proizvodnje mleka (v vseh regijah EU). Poleg tega je ta sektor inovativen in usmerjen v prihodnost ter pomemben s socialnega vidika, hkrati pa zahteva spoštovanje standardov na področju varstva živali in okolja.

Predlog spremembe 6

UVODNA IZJAVA 4 d (novo)

 

(4 d) Trenutne razmere na trgu z mlečnimi proizvodi v Evropski uniji obetajo zainteresiranim proizvajalcem možnost za rast, saj je proizvodnja glede na povpraševanje vse bolj nezadostna.

Obrazložitev

Komisija zatrjuje, da je med leti od 2007 do 2014 potrebna dodatna količina vsaj 8 milijonov ton mleka, da se zapolni vrzel med proizvodnjo in potrošnjo v EU.

Predlog spremembe 7

UVODNA IZJAVA 5

(5) Zato je ustrezno, da se od 1. aprila 2008 za 2 % povečajo kvote vseh držav članic, kot je prikazano v Prilogi IX Uredbe (ES) št. 1234/2007.

(5) Zato je ustrezno dovoliti državam članicam, da od 1. aprila 2008 prostovoljno povečajo dodeljene kvote za 2 %, kot je prikazano v Prilogi IX Uredbe (ES) št. 1234/2007, hkrati pa se zavedati, da kvot trenutno ne izkoriščajo v celoti vse države članice in da nekatere povečanja kvot ne bodo uporabile.

Predlog spremembe 8

UVODNA IZJAVA 5 A (novo)

 

(5 a) Povečanje mlečnih kvot od 1. aprila 2008 ne posega v rezultate pregleda trga z mlekom in mlečnimi izdelki v okviru sistematskega pregleda skupne kmetijske politike.

Obrazložitev

Treba je jasno poudariti, da potrebne spremembe v okviru sistematskega pregleda skupne kmetijske politike, ne bodo določene s stopnjo dviga kvot aprila 2008.

Predlog spremembe 9

UVODNA IZJAVA 5 B (novo)

 

(5 b) Povečanje mlečnih kvot v kvotnem letu 2008/2009 trenutno ne ogroža stabilnosti trga z mlekom v EU in ne znižuje pomena kvot kot instrumenta za stabilizacijo trga z mlekom in zagotavljanja donosnosti proizvodnje.

Predlog spremembe 10

UVODNA IZJAVA 5 c (novo)

 

(5 c) Preučiti je treba tudi odnos proizvajalcev, saj je izkoriščenost kvot v več državah članicah Evropske unije zelo nizka.

Obrazložitev

Treba je ugotoviti, ali niso premajhne izkoriščenosti kvot povzročili sklepi agrarne reforme iz leta 2003 o nevezanosti neposrednih plačil. Določiti je treba tudi, ali gre za prehodno ali trajno težnjo. Za zagotovitev trajne konkurenčnosti je treba razjasniti vprašanje premajhne izkoriščenosti kvot.

Predlog spremembe 11

UVODNA IZJAVA 5 d (novo)

 

(5 d) Treba je bolje preučiti vedenje potrošnikov v zvezi s trgom mleka, saj je ta zelo občutljiv na spremembe. Komisija bi morala takoj sprejeti ukrepe za okrepitev raziskav na tem področju.

Obrazložitev

Razprava o vprašanju takojšnjega povečanja mlečnih kvot EU v kvotnem letu 2008/09 se je začela sredi leta 2006, ko so se povišale mednarodne cene za mlečne proizvode. Povišanje cen mleka in mlečnih proizvodov je takoj slabo vplivalo na povpraševanje potrošnikov in pokazalo, da je trg z mlekom zelo občutljiv na spremembe. Želje potrošnikov so ključne, zato je treba vedenje potrošnikov bolje preučiti.

Predlog spremembe 12

UVODNA IZJAVA 6 A (novo)

 

(6 a) Na mednarodnih trgih in številnih trgih EU se je v preteklih tednih že brez povečanja proizvodnje pokazal močan upad tržne cene na blagovni borzi. Zato je primerno določiti srednjeročne učinke dvoodstotnega povečanja kvot.

Obrazložitev

Povišanje cen mleka in mlečnih izdelkov je verjetno privedlo do nadomeščanja uporabe masla in mleka v prahu ter manjše porabe, ki je že povzročila znižanje tržnih cen na borzi. Izčrpanje zalog v prostoru Skupnosti in proizvodnje težave, ki so jih imele regije drugod po svetu zaradi podnebnih razlogov, so v povezavi s špekulacijami tržnih udeležencev povzročili pregretje na trgu, ki ne more dolgo trajati.

Predlog spremembe 13

UVODNA IZJAVA 7 A (novo)

 

(7 a) Proizvodnja mleka je za ustvarjanje dohodka v zapostavljenih področjih Evropske unije odločilnega pomena, saj v kmetijski proizvodnji pogosto ni enakovrednih alternativ. Zato je treba nameniti večjo pozornost posebnim učinkom tržno delujočih ukrepov na dodano vrednost in ohranitev trajne regionalne proizvodnje mleka, ki je bistvena za kmetijski sektor.

Obrazložitev

Povečanje proizvodnje mleka lahko povzroči znižanje cen, ki bo imelo glede na strukturo in regijo različne vplive. Na zapostavljenih območjih in hribovitih predelih ali pri manjših proizvajalcih mleka je treba te vplive zaradi večjih stroškov proizvodnje in nadzora še posebej preučiti in upoštevati pri političnih odločitvah.

Predlog spremembe 14

ČLEN 1 (novo)Člen 78, odstavek 1 (uredba (ES) št.° 1234/2007)

Člen -1

 

V členu 78(1) Uredbe (ES) št. 1234/2007 se doda naslednji pododstavek:

 

„Za kvotno leto 2008/09 se za mleko in druge mlečne proizvode, ki se dajejo na trg in presegajo nacionalno kvoto, kakor je določena v skladu s pododdelkom II, plača dajatev na presežek, če ta po izravnavi v vsej EU še obstaja.“

Predlog spremembe 15

ČLEN 1

Točka 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se nadomesti z besedilom Priloge k tej uredbi.

Kvote držav članic se od 1. aprila 2008 na prostovoljni osnovi povečajo za 2 %. Točka 1 Priloge IX k Uredbi (ES) št. 1234/2007 se ustrezno prilagodi.

Predlog spremembe 16

ČLEN 1 A (novo)

 

Člen 1 a

 

Komisija najkasneje do 1. januarja 2009 predloži analizo gospodarskih, socialnih in ekoloških učinkov povečanja mlečnih kvot, v kateri so še posebej upoštevane gorske in druge regije s primerljivo težkimi pogoji proizvodnje.

Predlog spremembe 17

ČLEN 1 B (novo)

 

Člen 1b

 

Komisija najkasneje do 1. januarja 2009 predloži poročilo o vedenju potrošnikov na trgu z mlekom ter o posebnostih mlečne proizvodnje v zapostavljenih regijah.

Obrazložitev

Mlečna proizvodnja na gorskih in odmaknjenih območjih varuje obstoj kulturne krajine in je pomemben dejavnik v kmetijskem gospodarstvu. Stroški proizvodnje pa pogosto močno presegajo tiste na ugodnih legah. Zato je treba sprejeti ukrepe, ki bodo zagotavljali nadaljnji obstoj teh obratov. Kot prvi korak je treba izvesti analizo stanja obratov v teh krajih.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Z odločitvami, sprejetimi v skladu z Agendo 2000, se je sistem mlečnih kvot podaljšal do aprila 2008. Poleg tega je Agenda 2000 zagotovila 2,4-odstotno povečanje skupnih referenčnih količin v EU s 117,5 milijona ton na 120,3 milijona ton. To je na eni strani sledilo v obliki posebnih nacionalnih povečanj za Italijo, Španijo, Grčijo, Irsko in Severno Irsko v dvoletnem obdobju od 2000/01 do 2001/02 in na drugi strani z 1,5-odstotnim linearnim povečanjem mlečnih kvot v treh letih od 2005/06 do 2007/08 za vse države članice, ki jim ni bilo odobreno posebno povečanje kvot.

V sporazumu o Agendi 2000 se je Svet zavezal, da bo leta 2003 izvedel vmesni pregled sistema mlečnih kvot. V kompromisu iz junija 2003 se je Svet strinjal, da je treba sedanji sistem podaljšati do leta 2014/15. Poleg tega se je Svet strinjal, da se povečanje kvot iz Agende 2000 začne leta 2006/07 in ne leta 2005/06 ter da ne bo nadaljnjega povečanja v letu 2007/08 ali 2008/09, kot je bilo predlagano v Agendi 2000.

Po dokončni izvedbi reforme naj bi se predložilo poročilo o trgu. Vendar je bilo zaradi posebnih lokalnih razlogov Grčiji odobreno povečanje kvot za 120 000 ton, Azorom pa za 50 000 ton od leta 2005/06 (zmanjšano z dodatnih 73 000 ton leta 2003/04 in 61 500 ton leta 2004/05).

Evropska komisija

V prvotnem predlogu Komisije za reformo v letu 2003 je bilo predvideno dvakratno enoodstotno povečanje kvote poleg povečanja, o katerem so se že dogovorili v okviru Agende 2000. V kompromisu iz junija 2003 je Svet odločil, da v letih 2007 in 2008 ne bo dodatnega povečanja kvot, ter pozval Komisijo, naj predstavi poročilo o možnostih na trgu, ko bo reforma v celoti izvedena.

V poročilu o možnostih na trgu za sektor mleka in mlečnih proizvodov, ki je priloženo temu predlogu, je obravnavano vprašanje, ali trg v primeru, da se nacionalne kvote povečajo za vseh 27 držav članic, ponuja dovolj možnosti za dodatne količine mleka, ne da bi se zaradi tega kratkoročno in/ali srednjeročno povečala javna podpora.

Poročilo ugotavlja, da so možnosti tako na trgu EU kot na svetovnem trgu ugodne, analiza, izvedena v zvezi 2-odstotnim povečanjem proizvodnje mleka v EU, pa kaže, da je trg dejansko sposoben sprejeti te dodatne količine. Komisija meni, da se lahko dvoodstotno povečanje izvaja od kvotnega obdobja za mleko 2008/2009 (tj. 2,85 milijona ton dodatnega mleka, kar pomeni skupno 145,7 milijona ton).

Na splošno je iz izjav razvidno, da Evropska komisija podpira odpravo sistema mlečnih kvot po letu 2015. V pravnem smislu bo sistem mlečnih kvot potekel leta 2015, razen če Komisija ne bo predložila predloga za njegovo podaljšanje in bo tega podprla kvalificirana večina držav članic.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba uredbe o enotni SUT za nacionalne mlečne kvote

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

Datum posvetovanja z EP

10.1.2008

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

17.1.2008

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Obravnava v odboru

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Datum sprejetja

26.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Datum predložitve

27.2.2008

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov