Betänkande - A6-0046/2008Betänkande
A6-0046/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller de nationella kvoterna för mjölk

27.2.2008 - (KOM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS)) - *

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
Föredragande: Elisabeth Jeggle

Förfarande : 2007/0281(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0046/2008
Ingivna texter :
A6-0046/2008
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller de nationella kvoterna för mjölk

(KOM(2007)0802 – C6‑0015/2008 – 2007/0281(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2007)0802),

–   med beaktande av artikel 37 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0015/2008),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0046/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

4.  Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt ändra kommissionens förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 3

(3) Rådet begärde att kommissionen ska ta fram en rapport om marknadsutsikterna när 2003 års reformer av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter har genomförts fullt ut i syfte att bedöma lämpligheten av att tilldela ytterligare kvoter.

(3) Rådet begärde att kommissionen ska ta fram en rapport om marknadsutsikterna när 2003 års reformer av den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter har genomförts fullt ut och med utgångspunkt i denna kommer sedan ett beslut att fattas.

Motivering

En hänvisning bör göras till ordalydelsen i rådets ursprungliga uttalande från juni 2003.

Ändringsförslag 2

SKÄL 4

(4) Denna rapport har tagits fram och man kom fram till att den nuvarande situationen för gemenskapen och världsmarknaderna och prognosen för perioden fram till 2014, gör att det är berättigat att ytterligare öka kvoten med 2 % för att underlätta för produktionen av mer mjölk i gemenskapen i syfte att bidra till att tillväxtmarknadernas krav på mejeriprodukter uppfylls.

(4) Denna rapport har tagits fram och man kom fram till att den nuvarande situationen för gemenskapen och världsmarknaderna och prognosen för perioden fram till 2014, gör att det kan vara berättigat att ytterligare öka kvoten för att underlätta för produktionen av mer mjölk i gemenskapen i syfte att bidra till att tillväxtmarknadernas krav på mejeriprodukter uppfylls.

Ändringsförslag 3

SKÄL 4A (nytt)

 

(4a) Mjölkkvoten underutnyttjas inom EU.

Motivering

Mjölkkvoterna underutnyttjas inom hela EU. Siffrorna för kvotåret 2006/07 visar ett underutnyttjande av kvoten på 1,9 miljoner ton netto i EU. 18 av de 27 medlemsstaterna uppfyller inte sina nationella kvoter. Under det innevarande kvotåret 2007/08 förväntar sig kommissionen ett underutnyttjande på 3 miljoner ton trots de relativt höga mjölkpriserna.

Ändringsförslag 3

SKÄL 4B (nytt)

 

(4b) I sin resolution av den 25 oktober 2007 om stigande priser på foder och livsmedel1 uppmanade Europaparlamentet kommissionen att utan dröjsmål tillfälligt öka mjölkkvoterna för att stabilisera priserna på den inre marknaden.

 

___________

1 P6_TA(2007)0480.

Motivering

Europaparlamentet antog vid denna tidpunkt, med stor majoritet, en resolution om stigande priser på foder och livsmedel. I denna resolution uppmanades kommissionen att anta ett antal åtgärder, närmare bestämt (punkt 6 i resolutionen) att utan dröjsmål tillfälligt öka mjölkkvoterna.

Ändringsförslag 5

SKÄL 4C (nytt)

 

(4c) Europaparlamentet har uppmanat kommissionen att inrätta ett mjölkfondsomstruktureringsprogram.

Motivering

Inom ramen för minimjölkpaketet uppmanade parlamentet kommissionen att inrätta ett mjölkfondsomstruktureringsprogram så att besparingarna från genomförandet av minimjölkpaketet stannar kvar inom mjölksektorn. Föredraganden konstaterar att mjölksektorn är en känslig sektor, och därför krävs särskilda åtgärder för att garantera en hållbar mjölkproduktion (i samtliga regioner inom EU). Dessutom är mjölksektorn innovativ och framtidsorienterad med många sociala aspekter och krävande djurskydds- och miljönormer.

Ändringsförslag 6

SKÄL 4D (nytt)

 

(4d) Den nuvarande situationen på marknaden för mjölkprodukter i unionen erbjuder tillväxtmöjligheter för de producenter som så önskar, eftersom produktionen är otillräcklig i förhållande till den stigande efterfrågan.

Motivering

Kommissionen intygar att man för att rätta till skillnaden mellan produktion och konsumtion i EU måste fastställa en tilläggskvantitet på åtminstone 8 miljoner ton mjölk för åren mellan 2007 och 2014.

Ändringsförslag 7

SKÄL 5

(5) Det är därför lämpligt att öka alla medlemsstaters kvoter med 2 % från och med den 1 april 2008 såsom visas i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007.

(5) Det är därför lämpligt att låta medlemsstaterna på frivillig basis öka sina kvoter med 2 % utöver den nuvarande kvottilldelningen från och med den 1 april 2008 såsom visas i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007, samtidigt som det kan konstateras att inte alla medlemsstater för närvarade utnyttjar hela sin kvottilldelning och att vissa medlemsstater inte komma att utnyttja kvotökningen.

Ändringsförslag 8

SKÄL 5A (nytt)

 

(5a) Genom ökningen av mjölkkvoterna från den 1 april 2008 föregrips inte resultatet av den översyn av marknaden för mjölk och mjölkprodukter som ska göras inom ramen för ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken.

Motivering

Det måste tydligt betonas att ändringar som måste göras till följd av ”hälsokontrollen” av den gemensamma jordbrukspolitiken inte kommer att fastställas på basis av den kvotökning som görs i april 2008.

Ändringsförslag 9

SKÄL 5B (nytt)

 

(5b) Ökningen av mjölkkvoterna under kvotåret 2008/09 påverkar inte för närvarande stabiliteten på EU:s mjölkmarknad och minskar inte kvoternas betydelse som instrument för stabilisering av mjölkmarknaden och garanti för en lönsam produktion.

Ändringsförslag 10

SKÄL 5C (nytt)

 

(5c) Producenternas beteende bör även undersökas eftersom kvoterna i flera av medlemsstaterna inte utnyttjats fullt ut.

Motivering

Man bör undersöka om orsakerna till underutnyttjandet ligger i besluten i samband med jordbrukreformen 2003 om frikoppling av direktstöden. Det bör dessutom undersökas om det handlar om en övergående eller bestående utvecklingstrend. För att man ska kunna trygga en framtidsorienterad konkurrenskraft måste även frågorna om underutnyttjande redas ut.

Ändringsförslag 11

SKÄL 5D (nytt)

 

(5d) Det finns ett behov av att öka undersökningarna om konsumenternas beteende med avseende på mjölkmarknaden eftersom marknaden är mycket känslig för förändringar. Kommissionen bör vidta omedelbara åtgärder för att öka undersökningar på detta område.

Motivering

Debatten om en omedelbar ökning av EU:s mjölkkvoter under kvotåret 2008/09 fördes i mitten av 2006 då de internationella priserna på mjölkprodukter steg. Ökningarna i priserna på mjölk och mjölkprodukter har haft omedelbara negativa konsekvenser för konsumenternas efterfrågan, vilket visar att mjölkmarknaden är mycket känslig för förändringar. Konsumenten är kung. Därför måste fler undersökningar göras om konsumenternas beteende.

Ändringsförslag 12

SKÄL 6A (nytt)

 

(6a) Marknadsutvecklingen på den internationella marknaden och på många EU-marknader har under de senaste veckorna, redan utan produktionsökningar, lett till betydligt lägre prisnoteringar på råvarubörserna. Det är därför nödvändigt att beräkna de medelfristiga konsekvenserna av en kvotökning på 2 %.

Motivering

De ökade handelspriserna på mjölk och mjölkprodukter har förmodligen redan nu lett till att ersättningsprodukter utnyttjats för smör och mjölkpulver. Därmed har konsumtionen sjunkit, vilket redan nu lett till lägre prisnoteringar på råvarubörserna. De uttömda lagren inom EU och klimatiskt betingade flaskhalsar inom produktionen i andra områden i världen i kombination med spekulativa ageranden från marknadsaktörers sida verkar ha lett till en överhettning av marknaden, dvs. en överhettning som inte kommer att bestå i denna omfattning.

Ändringsförslag 13

SKÄL 7A (nytt)

 

(7a) Mjölkproduktionen spelar en avgörande roll när det gäller att generera inkomster i EU:s mindre gynnade regioner där likvärdiga alternativ sällan finns att tillgå. Därför bör särskild hänsyn tas till de särskilda konsekvenser som dessa effektiva marknadsåtgärder får för mervärdet och upprätthållandet av en regionalt hållbar och jordbruksekonomiskt nödvändig mjölkproduktion.

Motivering

En ökning av mjölkproduktionen kan ge upphov till prissänkningar med olikartade konsekvenser, beroende på struktur och region. I mindre gynnade regioner och bergsområden eller för småproducenter av mjölk, för vilka produktions- och uppsamlingskostnaderna är höga, bör dessa konsekvenser särskilt analyseras och beaktas vid det politiska beslutsfattandet.

Ändringsförslag 14

ARTIKEL -1 (ny)Artikel 78, stycke 1 (förordning (EG) nr 1234/2007)

 

Artikel -1

 

I artikel 78.1 i förordning (EG) nr 1234/2007 ska följande stycke läggas till:

 

”För kvotåret 2008/09 ska en överskottsavgift erläggas för mjölk och andra mjölkprodukter som saluförs utöver den nationella kvoten i enlighet med underavsnitt II om ett överskott fortfarande finns efter en utjämning på EU-nivå.”

Ändringsförslag 15

ARTIKEL 1

Punkt 1 i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007 ska ersättas med bilagan till den här förordningen.

Medlemsstaternas kvoter ska på frivillig basis ökas med 2 % från den 1 april 2008. Punkt 1 i bilaga IX till förordning (EG) nr 1234/2007 ska anpassas på motsvarande sätt.

Ändringsförslag 16

ARTIKEL 1A (ny)

 

Artikel 1a

 

Före den 1 januari 2009 ska kommissionen lägga fram en analys av de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av ökningen av mjölkkvoterna, i vilken särskild hänsyn tas till bergsområden och andra regioner med jämförbara svårigheter när det gäller produktionsförhållanden.

Ändringsförslag 17

ARTIKEL 1B (ny)

 

Artikel 1b

 

Kommissionen ska senast den 1 januari 2009 lägga fram en rapport om konsumentbeteendet på mjölkmarknaden samt de särskilda förhållanden för mjölkproduktion som råder i mindre gynnade regioner.

Motivering

Mjölkproduktionen i bergsområden och avlägset belägna områden garanterar att kulturlandskapet bevaras och utgör en viktig del av landsbygdsekonomin. Produktionskostnaderna i dessa regioner ligger dock ofta betydligt ovanför motsvarande kostnader i regioner med gynnsamma förhållanden. Åtgärder måste därför vidtas för att trygga dessa företags fortlevnad. Som ett första steg bör en analys göras över företagens situation i dessa områden.

MOTIVERING

Bakgrund

Enligt beslut som fattats inom ramen för Agenda 2000 förlängdes systemet med mjölkkvoter fram till april 2008. Dessutom stod Agenda 2000 för en höjning av EU:s sammanlagda referenskvantiteter med 2,4 procent från 117,5 till 120,3 miljoner ton. Detta skedde i form av å ena sidan särskilda nationella höjningar för Italien, Spanien, Grekland, Irland och Nordirland under tvåårsperioden 2000/01–2001/02 och å andra sidan en linjär ökning av mjölkkvoterna med 1,5 procent under tre år mellan 2005/06 och 2007/08 för alla medlemsstater som inte beviljats särskilda kvotökningar.

Enligt Agenda 2000‑avtalet var rådet skyldigt att genomföra en halvtidsöversyn av mjölkkvotsystemet under 2003. I sin kompromiss från juni 2003 samtyckte rådet till att det befintliga mjölkkvotsystemet förlängs ytterligare fram till 2014/15. Dessutom gick rådet med på att kvotökningar i Agenda 2000 skulle inledas 2006/07, i stället för 2005/06, och att det inte skulle ske några ytterligare kvotökningar 2007/08 eller 2008/09, som man hade föreslagit i Agenda 2000.

En marknadsrapport skulle läggas fram så fort reformen var fullt genomförd. Men av särskilda regionala skäl beviljades Grekland en kvotökning på 120 000 ton, och Azorerna en ökning på 50 000 ton från 2005/06 och framåt (en minskning från ett tillägg på 73 000 ton under 2003/04 och 61 500 ton under 2004/05).

Europeiska kommissionen

Kommissionens ursprungliga förslag för 2003 års reform inbegrep en ökning av kvoten med 2 × 1 procent förutom de ökningar som redan överenskommits i Agenda 2000. I kompromissen från juni 2003 fastställde rådet att det inte skulle genomföras några ytterligare höjningar av kvoterna under 2007 och 2008, och bad kommissionen att lägga fram en rapport om marknadsutsikterna så fort reformen var fullt genomförd.

I rapporten om marknadsutsikterna för mejerisektorn som åtföljer detta förslag behandlas frågan om marknaden erbjuder tillräckliga möjligheter för att leverera ytterligare kvantiteter mjölk utan att det leder till ökat offentligt stöd på kort och/eller medellång sikt, om de nationella kvoterna skulle utvidgas till att omfatta alla 27 medlemsstater.

I rapporten dras slutsatserna att utsikterna både på EU‑nivå och världsmarknadsnivå är positiva och att analysen av en ökning av mjölkproduktionen i EU med 2 procent visar att marknaden utan problem kan absorbera dessa ytterligare kvantiteter. Kommissionen drar slutsatsen att ökningen av mejerikvoter med 2 procent kan genomföras från och med mjölkkvotperioden 2008/09 (dvs. ytterligare 2,85 miljoner ton mjölk, upp till sammanlagt 145,7 miljoner ton).

Mer allmänt framgår det tydligt av uttalanden som har gjorts att Europeiska kommissionen förordar att mjölkkvotsystemet avskaffas efter 2015. I juridiskt hänseende kommer mjölkkvotsystemet att löpa ut 2015 om inte kommissionen lägger fram ett förslag om en förlängning och detta förslag får stöd av medlemsstaterna med kvalificerad majoritet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av förordningen om en enda gemensam organisation av marknaden för de nationella mjölkkvoterna

Referensnummer

KOM(2007)0802 – C6-0015/2008 – 2007/0281(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

10.1.2008

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

AGRI

17.1.2008

Föredragande

      Utnämning

Elisabeth Jeggle

21.11.2007

 

 

Behandling i utskott

29.1.2008

26.2.2008

 

 

Antagande

26.2.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Ingivande

27.2.2008