ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τον "έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ

28.2.2008 - (2007/2195 (INI))

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Εισηγητής: Lutz Goepel

Διαδικασία : 2007/2195(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0047/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0047/2008
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τον "έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ

(2007/2195(ΙΝΙ))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο "Προετοιμασία για το check up της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ" (CΟΜ(2007)0722,

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς[1],

–    έχοντας υπόψη τη θέση του της 11ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)[2],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2007 σχετικά με την αύξηση των τιμών των ζωοτροφών και τροφίμων[3],

–    έχοντας υπόψη τη θέση του της 26ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 όσον αφορά την παύση καλλιέργειας για το έτος 2008[4],

–    έχοντας υπόψη τη θέση του της 14ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό των κανόνων της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπονται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 καθώς και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1290/2005[5],

–    έχοντας υπόψη την από 19 Μαΐου 2005 θέση του για τις πολιτικές προκλήσεις και τα δημοσιονομικά μέσα της διευρυμένης Ένωσης 2007-2013[6],

–    έχοντας υπόψη τη Διοργανική Συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, και ειδικότερα τα Παραρτήματα Ι και ΙΙΙ και τις Δηλώσεις αριθ. 3 και 9[7],

–    έχοντας υπόψη τις Πράξεις περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περί των προσαρμογών των Συνθηκών στις οποίες είναι θεμελιωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση[8],

–    έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 2004 για την αναπροσαρμογή της πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας και των προσαρμογών των Συνθηκών επί των οποίων θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής[9],

–    έχοντας υπόψη την εντολή που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαπραγματεύσεις στον τομέα της γεωργίας, όπως περιγράφεται στο έγγραφο σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους όρους που ισχύουν κατά τις γεωργικές διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 33, παράγραφος 2 της Συνθήκης ΕΚ που συμπεριελήφθη αμετάβλητο στη Συνθήκη της Λισαβόνας,

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 45 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (Α6-0047/2008),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία μαζί με τη συγγενή της βιομηχανία μεταποίησης και εμπορίας των γεωργικών προϊόντων εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς κλάδους στην ΕΕ,

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική (ΚΑΠ), θεμελιωμένη σε ένα ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο, ταυτόχρονα οικονομικό, οικολογικό και κοινωνικό, που θα εγγυάται τη βιωσιμότητα και την επισιτιστική ασφάλεια, θα είναι απαραίτητη και στο μέλλον· εντούτοις, πρέπει να συνεχισθούν οι επωφελείς μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω ενίσχυσης της ανάπτυξης της υπαίθρου,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο μέλλον, η ΚΑΠ θα χρειασθεί να εξαλείψει τα εμπόδια που σήμερα υπάρχουν σε ό,τι αφορά την πρόσβαση των νέων στη γεωργική δραστηριότητα, θέτοντας μεταξύ των προτεραιοτήτων της και την αλληλοδιαδοχή των γενεών,

Δ.   εκτιμώντας ότι η μείωση της γραφειοκρατίας στο γεωργικό τομέα χάρη σε κανόνες πιο διαφανείς, πιο απλούς και λιγότερο περιοριστικούς, θα επιτρέψει να μειωθούν οι δαπάνες των γεωργικών επιχειρήσεων και των παραγωγών, αλλά και να μειωθούν οι διοικητικές δαπάνες,

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΚΑΠ πρέπει να εξελιχθεί ώστε να αντιμετωπίζει μεγάλες διαφορές στη γεωργική και περιφερειακή δομή και ταυτόχρονα πρέπει να δώσει απαντήσεις σε νέες προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, η προστασία του εδάφους και των υδάτων, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα προς τις παγκόσμιες αγορές, και την εξασφάλιση βιομάζας, πρώτων υλών, και ανανεώσιμης ενέργειας· θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους και να διατηρεί τους αρχικούς στόχους της ΚΑΠ, που επιβεβαιώθηκαν πρόσφατα στη Συνθήκη της Λισαβόνας και που μπορούμε να τους συνοψίσουμε στην παραγωγή υγιών τροφίμων υψηλής ποιότητας που θα εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό όλων των ευρωπαίων σε λογικές τιμές και θα επιτρέπει στους γεωργούς να διατηρούν το εισοδηματικό τους επίπεδο,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα άμεσων ενισχύσεων έχει μεταρρυθμιστεί, με μεγάλη επιτυχία, από το 1992 τρεις φορές, και ότι οι κυριότερες οργανώσεις αγοράς, με εξαίρεση τον τομέα των γαλακτοκομικών, έχουν επίσης σε μεγάλο βαθμό μεταρρυθμιστεί με επιτυχία από το 2004,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι ανεπτυγμένες χώρες διαθέτουν μια γεωργική πολιτική και ότι νέες συνθήκες, όπως ο αυξανόμενος παγκόσμιος πληθυσμός, η αλλαγή του κλίματος, οι αυξανόμενες ανάγκες ενέργειας, η μείωση στη στήριξη των τιμών και το μεγαλύτερο άνοιγμα στην παγκόσμια αγορά, οδηγούν αφενός, σε μια σταδιακή αύξηση των τιμών στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα στην ΕΕ και, αφετέρου, σε σαφώς μεγαλύτερες διακυμάνσεις σε ό,τι αφορά τις εσοδείες και σε πιο ασταθείς τιμές, πράγμα που καθιστά πιο αναγκαία παρά ποτέ τη διατήρηση μιας κοινής γεωργικής πολιτικής,

Η.  εκτιμώντας ότι η επισιτιστική ασφάλεια (στην ποσοτική και την ποιοτική διάστασή της) θα παραμείνει ένας από τους βασικούς στόχους της ΚΑΠ, μαζί με εκείνον της διαφύλαξης των οικοσυστημάτων, χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει υγιής και βιώσιμη παραγωγή, και της βελτιστοποίησης της γης σε ολόκληρη την Ένωση,

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη προσπάθεια που έχει καταβάλει η ΕΕ για να μειώσει τις γεωργικές δαπάνες σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό καθώς το αναλογούν ποσοστό έχει κατέβη από το 80% περίπου της δεκαετίας του 70 στο 33% στο τέλος των σημερινών δημοσιονομικών προοπτικών, τη στιγμή παράλληλα που η επιφάνεια της γεωργικής γης αυξήθηκε κατά 37% σε σχέση με το 2003, λόγω της ένταξης νέων κρατών μελών,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ανάλαβαν δεσμεύσεις στη Διάσκεψη Κορυφής του Βερολίνου όσον αφορά την εγγύηση των συνολικών δαπανών για τον πρώτο πυλώνα της ΚΑΠ έως το 2013,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πράξη Ένταξης του 2004 προβλέπει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή ορισμένων κανόνων της ΚΑΠ για τα νέα κράτη μέλη, ώστε να αντισταθμιστεί το χαμηλότερο επίπεδο των άμεσων πληρωμών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένες περιφέρειες δεν υφίστανται εναλλακτικές λύσεις για συγκεκριμένες παραδοσιακές γεωργικές μορφές παραγωγής, οι οποίες αποτελούν συχνά βασική γεωργική δραστηριότητα σε αυτές τις περιφέρειες και πρέπει επομένως να διαφυλαχθούν και να υποστηριχθούν πάση θυσία, για επιτακτικούς λόγους περιβαλλοντικής και περιφερειακής πολιτικής, και προκειμένου να διατηρηθεί ο οικονομικός και κοινωνικός ιστός, ειδικότερα ενόψει του ρόλου που παίζει η ΚΑΠ στις λεγόμενες περιφέρειες σύγκλισης, όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία είθισται να έχουν μεγάλη σημασία ως μηχανισμός οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας,

ΙΓ.  εκτιμώντας ότι πρέπει να διασφαλιστεί στους ευρωπαίους γεωργούς σταθερότητα, ώστε οι προσδοκίες τους και οι επενδύσεις τους να μην διαψευστούν, και ότι σε ορισμένους τομείς τα ρυθμιστικά συστήματα πρέπει να προσφέρουν δυνατότητες μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης πρόβλεψης,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαίος νομοθέτης πρέπει να αποφύγει διακρίσεις σε βάρος ευρωπαίων γεωργών και κτηνοτρόφων τόσο εντός της ΕΕ όσο και έναντι των ανταγωνιστών τους από τρίτες χώρες ή να αποκαταστήσει με κατάλληλα μέσα την ισότητα ευκαιριών για τους ευρωπαίους γεωργούς και κτηνοτρόφους (level-playing-field)· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει ειδικότερα να ληφθεί μέριμνα ώστε οι προδιαγραφές που αφορούν την ποιότητα, την υγεία, το περιβάλλον, την καλή μεταχείριση των ζώων ή άλλες που είναι υποχρεωτικές για τους ευρωπαίους γεωργούς, να τηρούνται επίσης από όσους εξάγουν γεωργικά προϊόντα προς την ΕΈ,

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της ΚΑΠ διατυπώνονται στο άρθρο 33 της Συνθήκης ΕΚ και, εφόσον επικυρωθεί πλήρως η Συνθήκη της Λισσαβόνας, όλες οι σημαντικές νομικές και δημοσιονομικές αποφάσεις που αφορούν την ΚΑΠ θα απαιτούν την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

ΙΣΤ.  εκτιμώντας ότι η ΕΕ οφείλει να διατηρήσει την επισιτιστική αυτάρκειά της αποφεύγοντας την επισιτιστική εξάρτηση από τις εισαγωγές, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις για την επισιτιστική ασφάλεια και θα προκαλούσε προβλήματα εφοδιασμού,

ΙΖ.  εκτιμώντας ότι πρέπει να γίνει μια βαθύτερη ανάλυση της εξέλιξης των αγορών και των επιπτώσεων για την εσωτερική αγορά, λόγω της διεθνούς κατάστασης στο θέμα των τιμών και της παραγωγής πρώτων υλών,

1.   εμμένει στην κατευθυντήρια έννοια της αειφόρου, ανταγωνιστικής και πολυλειτουργικής γεωργίας, που θα διατηρεί την ατομικότητα του κάθε τομέα και της κάθε περιοχής παραγωγής και της οποίας θεμελιώδης σκοπός είναι ο εφοδιασμός του πληθυσμού με υγιή και ασφαλή τρόφιμα σε επαρκή ποσότητα και σε τιμές λογικές για τον καταναλωτή·

2.   πιστεύει ότι η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ του 2003 ήταν από πολλές απόψεις μεγάλη επιτυχία, διότι αύξησε σημαντικά τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητά της καθώς και την ίδια ευθύνη και τον προσανατολισμό προς την αγορά των γεωργών και θεωρεί ότι αυτή η διαδικασία θα πρέπει να συνεχισθεί, υπό τον όρο ότι θα τηρηθεί δέσμευση που ανέλαβαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το Δεκέμβριο 2002 να διατηρηθούν ανέπαφα τα γεωργικά ταμεία του πρώτου πυλώνα μέχρι το 2013· επισημαίνει σχετικά ότι αντιθέτως η διαχείριση της ΚΑΠ και το πλήθος των ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που επηρεάζουν τους γεωργούς θα πρέπει να υποστεί περαιτέρω σημαντική απλοποίηση, έτσι ώστε να ελαφρύνει τις επιβαρύνσεις των γεωργών, χωρίς αυτή η απλοποίηση να οδηγήσει σε επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ και σε μεγαλύτερη περικοπή των ενισχύσεων που λαμβάνουν οι γεωργοί της ΕΕ·

3.   χαιρετίζει ως εκ τούτου τις τεχνικές προσαρμογές που απορρέουν από την ανακοίνωση της Επιτροπής για έναν έλεγχο της «υγείας» της κοινής αγροτικής πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μεταρρύθμιση του 2003 όντως λειτουργεί, και ζητεί από την Επιτροπή να εγγυηθεί τη βασική οικονομική αρχή της σταθερότητας της ΚΑΠ·

4.   ζητεί από την Επιτροπή, εν όψει μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να πραγματοποιήσει μελέτη αξιολόγησης του κόστους και των ωφελειών της ΚΑΠ από άποψη επισιτιστικής ασφάλειας, αυτάρκειας και διατήρησης των αγροτικών κοινοτήτων· ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση του κόστους που μπορεί να έχει για τον καταναλωτή η αύξηση της τιμής των τροφίμων, ως συνέπεια της αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης, σε σύγκριση με τη δαπάνη που αντιπροσωπεύει σήμερα η γεωργική πολιτική για τον πολίτη·

5.   πιστεύει ότι για την ΕΕ, η πρόκληση σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, είναι να αντιμετωπίσει οποιουσδήποτε μελλοντικούς περιορισμούς κατά τρόπο που να μεγιστοποιεί την εσωτερική ευημερία της· τονίζει ότι από την ΕΕ εξαρτάται να κάνει την καλύτερη δυνατή χρήση της υπάρχουσας ευελιξίας, π.χ. στην περίπτωση των "ευπαθών προϊόντων"· τονίζει πάντως ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία του ΠΟΕ στον τομέα της γεωργίας είναι η επίτευξη συμφωνίας για την πνευματική ιδιοκτησία, που να καλύπτει τις γεωγραφικές ενδείξεις·

6.   πιστεύει, όμως, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διαθέτει και στο μέλλον επαρκή μέσα, ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει μέτρα σε περιπτώσεις κρίσεων στην αγορά και στον εφοδιασμό προϊόντων στο γεωργικό και στον υγειονομικό τομέα·

7.   τονίζει την ανάγκη να αναγνωρισθεί εμπράκτως και μέσω των κατάλληλων -χρηματοπιστωτικών και άλλων- μηχανισμών, η παραγωγική, η περιβαλλοντική και η αγροτική διάσταση της γεωργίας·

8.   υποστηρίζει κατ’ αρχήν την ενσωμάτωση γενικών στόχων στην ΚΑΠ, ειδικότερα της επιστιστικής ασφάλειας, της περιφερειακής συνοχής, της προστασίας των καταναλωτών, του περιβάλλοντος, του κλίματος και των ζώων, των ανανεώσιμων ενεργειών και της βιοποικιλότητας· επισημαίνει όμως σχετικά, ότι αυτό πρέπει να εγγραφεί στο πλαίσιο μιας βιώσιμης ανάπτυξης που θα συνδυάζει την οικονομική αποδοτικότητα, τη διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και των πόρων, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη· υπενθυμίζει πάντως ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν τους στόχους της ΚΑΠ διατηρώντας στην υπογραφείσα στις 13 Δεκεμβρίου 2007 Συνθήκη της Λισαβόνας το περιεχόμενο του άρθρου 33 της Συνθήκης της Ρώμης·

9.   τονίζει ότι η ενσωμάτωση γενικών στόχων στην ΚΑΠ δεν θα πρέπει να θέσει σε αμφισβήτηση την παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε ορεινές, μειονεκτικές, απομακρυσμένες και νησιώτικες περιοχές της ΕΕ που βασίζονται σε εκτατικά συστήματα παραγωγής, παράγουν σε μεγάλο βαθμό για την τοπική αγορά, αλλά και πωλούν γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα στις εθνικές αγορές των κρατών μελών·

10. εκτιμά ότι εάν η Ένωση επιβάλει αυστηρές προδιαγραφές στους δικούς της γεωργούς και παραγωγούς, θα πρέπει να λάβει επίσης μέριμνα ώστε τις ίδιες προδιαγραφές να τηρούν και εκείνοι που εξάγουν τα γεωργικά τους προϊόντα στην ΕΕ και ότι επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιμείνει να περιληφθούν οι γενικοί αυτοί στόχοι στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ·

11. απορρίπτει τη μείωση του συνολικού προϋπολογισμού του πρώτου πυλώνα για την περίοδο μέχρι το 2013 και επισημαίνει ότι, σε μια φάση απότομων διαταραχών στις γεωργικές και κτηνοτροφικές αγορές και με τις πραγματοποιούμενες μεταρρυθμίσεις να έχουν φθάσει το ενδιάμεσο στάδιο, η σταθερότητα, η ασφάλεια και, ειδικότερα, η τήρηση των αποφάσεων του 2003, αποτελούν άκρως σημαντικό παράγοντα για τους γεωργούς·

12. απορρίπτει κάθε διάκριση που βασίζεται στο μέγεθος των επιχειρήσεων και τη νομική μορφή όσον αφορά τις άμεσες πληρωμές, αλλά αναγνωρίζει συγχρόνως ότι κάθε ανακατανομή της βοήθειας στον πρώτο πυλώνα πρέπει να βασίζεται σε ολιστική αξιολόγηση των συνεπειών της όσον αφορά την κοινωνική και περιφερειακή συνοχή, την απασχόληση, το περιβάλλον, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία·

13. ζητεί να παρασχεθεί στήριξη αποκλειστικά σε όσους γεωργούς ασκούν γεωργική δραστηριότητα·

14. επισημαίνει σχετικά, ότι η από 20 Νοεμβρίου 2007 Ανακοίνωση της Επιτροπής ελάχιστη μόνο προσοχή αφιερώνει στα προβλήματα, στις ανάγκες και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο γεωργικός τομέας των 12 νέων κρατών μελών και ζητεί να ληφθεί αυτό υπόψη στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις, και επίσης να εξετασθεί η δυνατότητα πρόσθετων στοχοθετημένων χρηματοδοτήσεων για σκοπούς αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού·

Άμεσες πληρωμές

15. θεωρεί ότι οι άμεσες πληρωμές θα παραμείνουν ζωτικά απαραίτητες στο μέλλον, ως βασική εισοδηματική εγγύηση, όχι μόνον σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών στις αγορές αλλά και για την εκ μέρους των γεωργών παροχή δημοσίων αγαθών και ως αντιστάθμιση για τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία, την ασφάλεια των τροφίμων, την ιχνηλασιμότητα,, την προστασία των ζώων καθώς και τον κοινωνικό τομέα, προδιαγραφές οι οποίες είναι ιδιαίτερα υψηλές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες διεθνείς·

16. επισημαίνει πάντως ότι το ύψος των πληρωμών δεν είναι πάντα ανάλογο προς το βαθμό συμμόρφωσης των ενδιαφερομένων γεωργών, επειδή οι πληρωμές εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από δαπάνες που υπάρχουν για ιστορικούς λόγους·

17. ζητεί συνεπώς μια έκθεση από την Επιτροπή, που θα αξιολογεί τις επί πλέον δαπάνες που οι γεωργοί αντιμετωπίζουν λόγω της συμμόρφωσής τους προς τις κοινές προδιαγραφές στα πεδία της περιβαλλοντικής προστασίας, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της ασφάλειας των τροφίμων, σε σύγκριση με τους κυριότερους ανταγωνιστές τους της παγκόσμιας αγοράς· η έκθεση θα πρέπει επίσης να συγκρίνει τις δαπάνες αυτές με το πραγματικό ύψος των άμεσων πληρωμών που εισπράττουν οι γεωργοί· η έκθεση θα πρέπει να διακρίνει σαφώς τις διάφορες κατηγορίες γεωργών σε κάθε κράτος μέλος· τέλος, η έκθεση θα πρέπει να δημοσιευθεί πριν ξεκινήσουν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων για την κοινή αγροτική πολιτική μετά το 2013·

18. χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής να επιτρέψει στα κράτη μέλη, σε εθελοντική βάση, να κινηθούν με μεγαλύτερη ευελιξία προς το διαχωρισμό των άμεσων πληρωμών από ιστορικές τιμές αναφοράς και προς πιο επίπεδο σύστημα, και καλεί την Επιτροπή να διασαφηνίσει, ταυτόχρονα με τη νομοθετική πρόταση εάν, εν όψει θετικών εμπειριών στα κράτη μέλη, η ταχύτερη μετάβαση προς την περιφερειακή (με βάση την περιοχή) ή την εθνική ενιαία πριμοδότηση των αποσυνδεδεμένων πληρωμών θα ήταν εφικτή για τα κράτη μέλη σε εθελοντική βάση, έως το 2013· εντούτοις, τα κράτη μέλη όπου ισχύει η πλήρης (ή μερική) αποσύνδεση από τις ιστορικές τιμές ενίσχυσης μπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν το υπάρχον σύστημα μέχρι το 2013· καλεί την Επιτροπή να διεξαγάγει μελέτη του δυνητικού αντίκτυπου που θα είχε η πριμοδότηση με βάση την περιοχή. ιδίως όσον αφορά τα αγροκτήματα με μεγάλη κτηνοτροφική πυκνότητα σε συγκριτικά μικρές γεωργικές εκτάσεις·

19. τονίζει ότι κατά την επιλογή μετάβασης προς περιφερειακά μοντέλα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της ιδιαιτερότητας των ειδικών δικαιωμάτων για την κτηνοτροφία, δηλαδή το γεγονός ότι ορισμένοι κτηνοτρόφοι δεν διαθέτουν καθόλου ή διαθέτουν πολύ μικρές γεωργικές εκτάσεις, καθώς και το γεγονός ότι η εκτατική κτηνοτροφία σε πολλές περιοχές της ΕΕ βασίζεται σε συλλογική χρήση βοσκοτόπων που ανήκουν σε δήμους ή κοινότητες ή σε κρατικούς φορείς·

20. πιστεύει ότι, με δεδομένο τον όλο και μεγαλύτερο αριθμό τομέων που καλύπτονται από το Καθεστώς Ενιαίας Ενίσχυσης (ΚΕΕ) και υπό το φως της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του, ορισμένες αποφάσεις και ορισμένοι κανόνες εφαρμογής φαίνονται αδικαιολόγητα αυστηροί και πολύπλοκοι, και ότι επομένως θα χρειασθεί να πραγματοποιηθεί επαναπροσδιορισμός των κανόνων, του πεδίου εφαρμογής και της διοικητικής διαχείρισης, ώστε να διευκολυνθεί η εφαρμογή τους σε όσα κράτη μέλη και όσους τομείς το επιθυμούν·

21. πιστεύει ότι η αποσύνδεση των άμεσων πληρωμών έχει εν γένει οδηγήσει σε επιτυχή προσανατολισμό της ευρωπαϊκής γεωργίας προς την αγορά, δεδομένης της μεγαλύτερης επίπτωσης στο εισόδημα καθώς και της μεγαλύτερης αυτονομίας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων εκ μέρους των γεωργών, και στην συνακόλουθη απλοποίηση της ΚΑΠ· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την πολιτική αποσύνδεσης με ταχύτερους ρυθμούς, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά και/ή περιβαλλοντικά μειονεκτήματα σε συγκεκριμένες περιοχές. ιδίως τις λιγότερο ευνοημένες· επισημαίνει ωστόσο ότι πρόκειται να εκπονηθούν και άλλες αξιολογήσεις αντικτύπου προκειμένου να προσδιορισθούν με ολοκληρωμένο τρόπο οι συνέπειες της αποσύνδεσης για ορισμένες περιοχές, για την παραγωγή και την κτηματαγορά·

22. πιστεύει ότι γενικώς η αποδέσμευση των άμεσων ενισχύσεων από τη γεωργική παραγωγή μπορεί μακροπρόθεσμα να συμβάλλει στη μείωση του δυσμενούς περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ευρωπαϊκής γεωργίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από την ενισχυμένη στήριξη βιώσιμων μεθόδων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

23. παρατηρεί ότι κάθε νέα αποσύνδεση πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν εξέτασης σε βάθος των πιθανών επιπτώσεών της όσον αφορά, ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, την ισορροπία μεταξύ των διαφόρων γεωργικών τομέων, τον αυξημένο κίνδυνο μονοκαλλιέργειας και την απειλή που συνιστά για τους γεωργικούς τομείς εντάσεως εργασίας·

24. αναγνωρίζει ότι η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις πριμοδοτήσεις κατά κεφαλή ζώου, συμπεριλαμβανομένων των πριμοδοτήσεων ου του γάλακτος, δεν είναι συγκρίσιμη, λόγω των σημαντικών στρεβλώσεων της αγοράς που προκαλεί μεταξύ άλλων η αύξηση των τιμών των ζωοτροφών, που επηρεάζει περισσότερο ορισμένα συστήματα ζωικής παραγωγής που εφαρμόζονται στην ΕΕ·

25. πιστεύει ότι, σε ορισμένες περιοχές, π.χ. ορεινές περιοχές και άλλες με ειδικές δυσκολίες (νησιά, ξηρές και υγρές περιοχές, εξαιρετικά απόκεντρες κτλ), στις οποίες δεν υφίστανται άλλες εναλλακτικές λύσεις από την κτηνοτροφία σχετικά υψηλής έντασης εργασίας, η πλήρης αποσύνδεση των κατά κεφαλήν πριμοδοτήσεων μπορεί να συνοδεύεται από σημαντικά κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά μειονεκτήματα με τις μεταλλασσόμενες τιμές πρώτων υλών, τα οποία δεν είναι συμβατά με τους στόχους της Συνθήκης· ζητεί να χρησιμοποιηθούν ακριβή στοιχεία ως βάση για την παροχή δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση (μερικής) αποσύνδεσης·

26. έχει επίγνωση του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει η εκτροφή ζώων για την ευρωπαϊκή γεωργία, ειδικά σε ορισμένες χώρες και περιφέρειες με κτηνοτροφία μεγάλης κλίμακας και θεωρεί, επομένως, ότι η εν μέρει διατήρηση συνδεδεμένων πριμοδοτήσεων για ζώα κατ' αρχάς έως το 2013 θα ήταν λογική· αναγνωρίζει τον πρωταρχικό ρόλο που διαδραματίζουν αυτές οι ανθούσες εκμεταλλεύσεις στην περιφερειακή οικονομία· υπενθυμίζει ότι τα άρθρα 47 έως 50 του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 περιλαμβάνουν λύσεις για τις εντατικές εκτροφές οι οποίες πρέπει να συνεχίσουν να διερευνώνται για το χρονικό διάστημα μετά το 2013·

27. υποστηρίζει, ωστόσο, την άποψη ότι τούτο δεν θα είναι αρκετό· επιδοκιμάζει, συνεπώς, ως πρώτο βήμα στην ορθή κατεύθυνση, την εξαγγελθείσα τροποποίηση του άρθρου 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 (εις το εξής: άρθρο 69), αλλά σημειώνει ότι το μέσο αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως συγκεκαλυμμένος τρόπος καθιέρωσης της εθελοντικής διαμόρφωσης και διπλής ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα· εκτιμά εξάλλου ότι η ισότητα μεταχείρισης μεταξύ των κρατών μελών πρέπει να τηρείται όσο το δυνατόν περισσότερο·

28. ζητεί να διατεθούν πιστώσεις από το άρθρο 69 κατά προτεραιότητα για μέτρα εδαφικής συνοχής και για την ενίσχυση μεμονωμένων τομέων, ιδίως για μέτρα τα οποία δεν επιτρέπουν να εγκαταλειφθεί η γεωργική παραγωγή και ιδίως η κτηνοτροφία σε περιοχές στις οποίες η εγκατάλειψη της δραστηριότητας αυτής θα προκαλούσε σημαντικές ζημίες για το περιβάλλον, το τοπίο ή την περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως ορεινές περιοχές, υγρές ζώνες, ζώνες που πλήττονται από λειψυδρία, άλλες ιδιαίτερα μειονεκτικές περιοχές και απομακρυσμένους βοσκοτόπους), για μέτρα που συμβάλλουν στην αναδιάρθρωση και ενίσχυση γεωργικών τομέων καθοριστικής σπουδαιότητας (π.χ γαλακτοκομικά, βοοειδή και αιγοπρόβατα) και για περιβαλλοντικά μέτρα που σχετίζονται με συγκεκριμένες εκτάσεις (λ.χ., καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων), τα οποία δεν περιλαμβάνονται έως τώρα στο δεύτερο πυλώνα, καθώς και για τη διαχείριση κινδύνων·

29. φρονεί ότι ο προϋπολογισμός για το αναθεωρημένο άρθρο 69 θα μπορούσε, υπό την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων αξιολόγησης αντικτύπου και σε εθελοντική βάση, να καλύψει έως και 12% των άμεσων πληρωμών ανά κράτος μέλος·

30. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για κοινούς κανόνες όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 69 από τα κράτη μέλη προκειμένου να αποτραπούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι φραγμοί στο εμπόριο και κάθε στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενσωματώνοντας τους κανόνες αυτούς, όπου είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης της αγοράς· ζητεί εξάλλου όπως όλα τα μέτρα τα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 69 να κοινοποιούνται στην Επιτροπή· καλεί, τέλος, την Επιτροπή να εκπονήσει ανάλυση επιπτώσεων, η οποία θα προσαρτηθεί στη νομοθετική της πρόταση·

31. πιστεύει ότι τα μέτρα που συμβάλλουν στην ενίσχυση μεμονωμένων τομέων θα πρέπει μακροπρόθεσμα να χρηματοδοτηθούν κατά κανόνα από τον πρώτο πυλώνα· υποστηρίζει, συνεπώς, την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να προβεί σε ενδελεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του αναθεωρημένου άρθρου 69 κατά την προετοιμασία της μετά το 2013 μεταρρύθμισης·

32. καλεί επίσης την Επιτροπή να υποβάλει, έως τις 30 Ιουνίου 2010, έκθεση στην οποία θα παρουσιάζεται πλήρως με ποιο τρόπο μπορεί να εξασφαλισθεί μακροπρόθεσμα η κοινοτική παραγωγή αροτριαίων προϊόντων καθώς και η ασφάλεια του εφοδιασμού για την κτηνοτροφία στην Ευρώπη, όσον αφορά τα διαφορετικά συστήματα παραγωγής εντός της ΕΕ, την πολυλειτουργικότητα και τις περιφερειακές πτυχές (όπως ορεινές, μειονεκτικές και μικρές νησιωτικές περιοχές)· η έκθεση θα πρέπει επίσης να ασχολείται με το βαθμό στον οποίο θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αποτελεσματικότερα και πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της ΚΑΠ, επίσης και όσον αφορά τη βιωσιμότητα και τις κοινωνικές πτυχές, μέσω αποσυνδεδεμένων έμμεσων ενισχύσεων, π.χ. μέσω πριμοδοτήσεων για μεγάλες λιβαδικές εκτάσεις, βοσκοτόπους ή ειδικής ενίσχυσης για παραγωγή γάλακτος και κρέατος, πριμοδοτήσεων σε στάβλους που έχουν κατασκευαστεί και εξοπλισθεί με σεβασμό των συνήθων περιβαλλοντικών κανόνων και κανόνων ευημερίας των ζώων ή ειδικών μηχανισμών διαχείρισης κινδύνων· υπογραμμίζει ότι η έκθεση πρέπει να απαντά στο ερώτημα εάν, και σε ποιο βαθμό, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών των περιοχών εντατικής κτηνοτροφίας, θα είναι αναγκαίες συνδεδεμένες πριμοδοτήσεις για τα ζώα ή λύσεις σχετικές με αυτές που προτείνονται στα άρθρα 47 έως 50 του κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 ακόμα και μετά το 2013·

33. συνιστά να μπορούν τα νέα κράτη μέλη που το επιθυμούν να χρησιμοποιούν το καθεστώς ενιαίων στρεμματικών ενισχύσεων (ΚΕΣΕ) μέχρι το 2013 και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει εάν η εφαρμογή του ΚΕΣΕ μπορεί να απλουστευθεί περαιτέρω με την τροποποίηση των διατάξεων για εκτάσεις που δικαιούνται επιδότηση·

34. εκτιμά ότι το σύνολο των δημοσιονομικών πιστώσεων που προορίζονται για την εφαρμογή της ΚΑΠ και που εξοικονομούνται ή που δεν χρησιμοποιούνται θα πρέπει να δαπανώνται στο πλαίσιο πάντα της ΚΑΠ·

35. πιστεύει ότι οι άμεσες πληρωμές θα απαιτούνται επίσης και μετά το 2013 αλλά ότι θα χρειασθεί να βασισθούν σε νέα αντικειμενικά κριτήρια και ιδίως στην άμεση δημιουργία θέσεων απασχόλησης στα αγροκτήματα, ή να διαμορφωθούν με σαφέστερο τρόπο προς την κατεύθυνση αμοιβής για τους γεωργούς για διαχείριση της γης ή αποζημίωσης για συγκεκριμένες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος ή ειδικές προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένων προδιαγραφών προστασίας των ζώων, ενώ στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να εξετάζεται η σκοπιμότητα των σημαντικών διαφορών στις περιφερειακές ενισχύσεις στην Ευρώπη και η σκοπιμότητα της διαφορετικής χρηματοδότησης του δεύτερου πυλώνα· καλεί την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα μέτρα τα οποία διασφαλίζουν ότι το πλήρες ποσό των άμεσων πληρωμών καταβάλλεται μόνο στα πρόσωπα και τις επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσουν πραγματικά γεωργική δραστηριότητα·

Απλοποίηση, πολλαπλή συμμόρφωση και προσανατολισμός προς την αγορά

36. υποστηρίζει, μετά από κατάλληλη περίοδο σταδιακής μείωσης, τη βαθμιαία ενσωμάτωση των συστημάτων ενίσχυσης που βασίζονται στην παραγωγή, τα οποία είναι μικρότερα και ως εκ τούτου απαιτούν πολλή διοικητική εργασία (αποξηραμένη χορτονομή, κάνναβη, λινάρι, άμυλο γεωμήλων) στο καθεστώς ενιαίας ενίσχυσης, εκτός εάν κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε σημαντικά κοινωνικο-οικονομικά κα/ή περιβαλλοντικά μειονεκτήματα σε συγκεκριμένες περιοχές· στο βαθμό που τούτο θα είναι αναγκαίο για λόγους περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει να προβλέπονται συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 69· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε περιπτωσιολογική ανάλυση του οικονομικού και περιφερειακού αντικτύπου, που να καταδεικνύει ότι πρόκειται για τη κατάλληλη λύση και να προσδιορίζει το αναγκαίο χρονοδιάγραμμα εφαρμογής· τονίζει ότι η αποσύνδεση δεν πρέπει να υπονομεύει την ίδια την ύπαρξη των αντίστοιχων μορφών παραγωγής·

37. υποστηρίζει την άμεση κατάργηση της υποχρέωσης παύσης καλλιέργειας, η οποία ως μέσο ελέγχου ποσοτήτων έχει χάσει τη σημασία του σε ένα αποσυνδεδεμένο σύστημα άμεσων ενισχύσεων και είναι επίσης υπερβολικά γραφειοκρατικό, καθώς και την μετατροπή των δικαιωμάτων αγρανάπαυσης σε κανονικά δικαιώματα·

38. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιτύχουν όλα τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα της παύσης καλλιέργειας καλύτερα και αμεσότερα με μέτρα στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα·

39. ζητεί τη σταδιακή κατάργηση των πριμοδοτήσεων για ενεργειακές καλλιέργειες κατά τη διάρκεια περιόδου σταδιακής μείωσης, διότι οι πριμοδοτήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα απαιτητικές από γραφειοκρατικής απόψεως και έχουν ελάχιστα ή μηδενικά πλεονεκτήματα από πλευράς ενεργειακής πολιτικής στις παρούσες συνθήκες της αγοράς·

40. ζητεί, οι πιστώσεις που δεν χρησιμοποιούνται λόγω της κατάργησης της πριμοδότησης για τα ενεργειακές καλλιέργειες να διατίθενται, μεταξύ άλλων, για συνοδευτικά μέτρα στο πλαίσιο της οργάνωσης αγοράς για το γάλα, ειδικότερα σε ορεινές περιοχές και άλλες περιοχές με ειδικές δυσκολίες·

41. καλεί την Επιτροπή να διαθέσει τις αχρησιμοποίητες πιστώσεις του γεωργικού προϋπολογισμού, οι οποίες προβλέπονταν για μέτρα διαχείρισης της αγοράς όπως παρεμβάσεις, εξαγωγικές επιδοτήσεις ή αποθεματοποίηση, πρωτίστως βάσει του άρθρου 69, για την ενίσχυση της οικονομίας σε αγροτικές περιοχές, ιδίως δε των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους στόχους αγροτικής ανάπτυξης·

42. πιστεύει ότι άμεσες πληρωμές χωρίς τη διατήρηση άλλων υποχρεώσεων (πολλαπλή συμμόρφωση) δεν δικαιολογούνται πλέον· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να βοηθήσει τα νέα κράτη μέλη στην εφαρμογή των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης κατά τη διάρκεια μιας μεταβατικής περιόδου·

43. απορρίπτει, εν όψει των μειώσεων των άμεσων πληρωμών, κάθε επέκταση του τομέα εφαρμογής της ΠΣ, για όσο χρονικό διάστημα τα κράτη μέλη και η Επιτροπή δεν επιτύχουν σημαντική πρόοδο στην απλοποίηση και εναρμόνιση των ελεγκτικών διατάξεων και η Επιτροπή δεν παρουσιάσει στους γεωργούς επισκόπηση των δαπανών που συνδέονται με την ΠΣ και παραπέμπει σχετικά στη θέση του της 11ης Δεκεμβρίου 2007·

44. πιστεύει, ότι η ΠΣ θα πρέπει να περιορισθεί στον έλεγχο σημαντικών προτύπων του ευρωπαϊκού μοντέλου παραγωγής και προτύπων στα οποία μπορούν να εφαρμοστούν συστηματικοί και εναρμονισμένοι έλεγχοι στα διάφορα κράτη μέλη·

45. ζητεί να διασφαλισθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ΠΣ σε σχέση με τους στόχους της και μια περισσότερο ομοιογενής εφαρμογή της στα διάφορα κράτη μέλη· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει σαφέστερες κατευθυντήριες γραμμές ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της·

46. ζητεί να τεθεί τέρμα στις δυσανάλογες επιβαρύνσεις που υφίσταται η κτηνοτροφία λόγω της ΠΣ και ζητεί ειδικότερα να διενεργηθεί κριτικός έλεγχος ορισμένων προτύπων υγιεινής και επισήμανσης (λ.χ., αναγνωριστικά ενώτια)·

47. θα μπορούσε να εξετάσει τη δυνατότητα μικρής προσαρμογής των απαιτήσεων για τη διατήρηση της καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και για την αειφόρο διαχείριση της γης, λαμβάνοντας υπόψη τις τροποποιημένες συνθήκες περιβάλλοντος και παραγωγής (αλλαγή του κλίματος, βιομάζα), εάν θα εξασφαλιζόταν ότι αυτές οι νέες απαιτήσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε όλη την Ευρώπη με ενιαίο τρόπο·

48. θεωρεί ότι τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν το καθεστώς ενιαίας στρεμματικής ενίσχυσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκτείνουν χρονικά την εφαρμογή της αρχής της ΠΣ εις τρόπον ώστε να μπορούν να προετοιμάζουν σωστά τα συστήματα ελέγχου και να πείσουν τους γεωργούς τους για το πόσο θεμελιώδης είναι ο σεβασμός των καθορισθέντων προτύπων·

49. καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω την απλοποίηση της ΚΑΠ και να εξετάζει τακτικά τη νομοθεσία με βάση την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα των συγκεκριμένων διατάξεών της· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα, όπως π.χ. απλοποιημένοι κανόνες μεταφοράς για δικαιώματα ενίσχυσης σε περίπτωση μη ενεργοποίησης, συγχώνευση των ελάχιστων δικαιωμάτων ενίσχυσης, εισαγωγή ενιαίας πριμοδότησης για μικρούς δικαιούχους, απλούστευση, μείωση ή κατάργηση των κανόνων σχετικά με το εθνικό αποθεματικό, που θα εξαρτάται από τη μετάβαση σε περιφερειακές/εθνικές ενιαίες στρεμματικές ενισχύσεις, άρση της ακύρωσης των δικαιωμάτων ενίσχυσης σε περίπτωση μη χρήσης, κατάργηση χειρόγραφων μητρώων για τα βοοειδή και για άλλα ζώα κτηνοτροφίας·

50. καλεί επίσης τα κράτη μέλη να πραγματοποιούν εμπρόθεσμα τις πληρωμές και την Επιτροπή να επιτρέπει την καταβολή προπληρωμών στους γεωργούς·

51. ζητεί από την Επιτροπή να δημιουργήσει τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε οι εισαγωγές από τρίτες χώρες να πληρούν τα ίδια πρότυπα με τα κοινοτικά προϊόντα σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις εφαρμογής, την επισιτιστική ασφάλεια κ.λπ.·

Δίχτυ ασφαλείας

52. πιστεύει ότι, εν όψει των αναμενόμενων όλο και μεγαλύτερων περιβαλλοντικών και κλιματολογικών κινδύνων και κινδύνων επιδημιών όπως επίσης μεγάλων διακυμάνσεων των τιμών στις γεωργικές αγορές, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η πρόσθετη πρόληψη κινδύνων ως δίχτυ ασφαλείας·

53. επισημαίνει ότι η παραγωγή που είναι προσανατολισμένη προς την αγορά, η κατάλληλη εναλλαγή καλλιεργειών, η διαφοροποίηση, τα χρηματοπιστωτικά μέσα, οι συμβάσεις της αλυσίδας εφοδιασμού και η ασφάλιση, αποτελούν στο σύνολό τους σημαντικά μέσα με τα οποία οι γεωργοί μπορούν να προστατευθούν κατά των κινδύνων, και ότι η ευθύνη για την κατάλληλη πρόληψη κινδύνου εναπόκειται κατά κανόνα στους γεωργούς·

54. πιστεύει ότι, για να αντιμετωπιστούν οι ανεπάρκειες της αγοράς, το σύστημα παρέμβασης θα πρέπει να διατηρηθεί και να μετατραπεί σε καθαρό δίχτυ ασφαλείας για εξαιρετικές περιστάσεις, με κανόνες βασιζόμενους στις τάσεις της παγκόσμιας αγοράς·

55. υποστηρίζει επομένως την πρόταση της Επιτροπής να μειωθούν στο μηδέν τα όρια παρέμβασης για εμπορευματικές καλλιέργειες, διατηρώντας ένα ενδεχομένως, μειωμένο όριο παρέμβασης μόνο στην περίπτωση του σίτου·

56. θεωρεί ότι τα συστήματα του ιδιωτικού τομέα ασφαλίσεων ή τα μικτά συστήματα, όπως η ασφάλεια πολλαπλών κινδύνων, πρέπει να επεκταθούν επειγόντως εν όψει των αυξανόμενων κινδύνων· έχει επίγνωση του γεγονότος ότι αυτό δεν θα μπορέσει να καταστεί δυνατό χωρίς τη δημόσια συμμετοχή στη χρηματοδότηση· υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή τέτοιων συστημάτων δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να θέτει σε κίνδυνο τους ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την καθιέρωση ή την υποστήριξη πανευρωπαϊκού συστήματος ασφαλίσεων στο μέλλον, για την κάλυψη των προβλημάτων που προκύπτουν από καταστροφές συνδεόμενες με το κλίμα ή από περιβαλλοντικές καταστροφές·

57. επισημαίνει ότι σχεδόν όλες οι ενεχόμενες τρίτες χώρες εφαρμόζουν αυτού του είδους το επιδοτούμενο από το κράτος σύστημα·

58. πιστεύει ότι, ως εκ τούτου, ένα πρώτο βήμα πρέπει να είναι η δημιουργία πηγών χρηματοδότησης για εθνική ή περιφερειακή ενίσχυση των συστημάτων ασφάλισης κατά κινδύνου από το 2009, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους διάφορους πιθανούς κινδύνους στην Ευρώπη· η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει σε ποιο βαθμό ομάδες παραγωγών ή τομεακές και διακλαδικές ενώσεις και ο τομέας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε αυτά τα συστήματα·

59. πιστεύει ότι, ενόψει εντελώς διαφορετικών συνθηκών στους μεμονωμένους τομείς, πρέπει να προτιμώνται πιθανότατα διαφοροποιημένες τομεακές λύσεις (συγκρίσιμες με τη λύση που δόθηκε στον οπωροκηπευτικό τομέα) αντί των οριζόντιων προσεγγίσεων·

60. θεωρεί ότι η μερική χρηματοδότηση αυτών των μέτρων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στον πρώτο πυλώνα μέσω του άρθρου 69, δεδομένου ότι εμπίπτουν στο πεδίο της πολιτικής της αγοράς·

61. πιστεύει ότι τα μέτρα διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων δεν πρέπει να οδηγούν στην εκ νέου θέσπιση μέτρων στήριξης με βάση την παραγωγή·

62. πιστεύει, συνεπώς, ότι η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει κοινό πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των συστημάτων διαχείρισης κινδύνων από τα κράτη μέλη, με σεβασμό προς τα συστήματα που εφαρμόζονται σήμερα ή έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή κατά το παρελθόν, ώστε να αποκλεισθούν όσο το δυνατό περισσότερο συνέπειες που διαταράσσουν τον ανταγωνισμό και το εμπόριο, ενδεχομένως με τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πλαίσιο των οργανώσεων ενιαίας αγοράς·

63. καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010 εκτεταμένη ανάλυση των υφιστάμενων συστημάτων διαχείρισης κινδύνων και των δυνατοτήτων για την περαιτέρω ανάπτυξή τους σε κοινοτικό επίπεδο μετά το 2013·

Διαφοροποίηση/ανώτατο όριο προσαρμογής/προοδευτική μείωση/κατώτατο όριο

64. επισημαίνει ότι η επιβολή προοδευτικής μείωσης των ορίων, η επιβολή διαφοροποίησης και δημοσιονομικής πειθαρχίας μπορεί, εάν εφαρμοσθούν οι προτάσεις της Επιτροπής, να έχουν σημαντικές αναδιανεμητικές επιπτώσεις σε ορισμένες περιφέρειες·

65. επισημαίνει ότι δεν υφίστανται εκτιμήσεις όσον αφορά τις επιπτώσεις της περαιτέρω διαφοροποίησης, της προοδευτικής μείωσης και των κατώτατων ορίων στην αγορά εργασίας στις αγροτικές περιοχές και την περιφερειακή συνοχή· για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του πρώτου πυλώνα·

66. υπενθυμίζει ότι τα κατώτατα όρια που προτείνει η Επιτροπή ενδέχεται να έχουν μη αμελητέες επιπτώσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, καθώς επίσης και να επηρεάσουν τη διανομή των πληρωμών της ΚΑΠ μεταξύ των κρατών μελών, ενώ το ανώτατο όριο συνεπάγεται μια μεταφορά περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα· υπενθυμίζει ότι συνεχίζουν να υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τον υφιστάμενο λόγο κόστους-αποτελεσματικότητας των μέτρων του δεύτερου πυλώνα· πιστεύει, συνεπώς, ότι τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από την ενδεχόμενη εφαρμογή αυτού του μέτρου θα πρέπει να παραμείνουν στον πρώτο πυλώνα·

67. απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής για προοδευτική μείωση (έως και 45%) στην παρούσα μορφή της, διότι δεν υπάρχει σαφής σύνδεση μεταξύ του μεγέθους και του πλούτου των αγροκτημάτων και δεν λαμβάνεται υπόψη η εργατική δύναμη που χρειάζεται για τη συντήρηση μεγάλων γεωργικών εκμεταλλεύσεων· η πρόταση της Επιτροπής θα έθετε τα μεγάλα αγροκτήματα ή τις ενώσεις σε αδικαιολόγητα μειονεκτική θέση και θα οδηγούσε σε μείωση του εργατικού δυναμικού και σε διάλυση καλά αναπτυγμένων, ανταγωνιστικών δομών και θα είχε επίσης ως αποτέλεσμα το διαχωρισμό των εκμεταλλεύσεων απλώς και μόνον για λόγους χρηματοδότησης· αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει διαρθρωτικές ρωγμές σε ορισμένες περιοχές της Ευρώπης·

68. θεωρεί ότι η προοδευτική μείωση και/ή η καθιέρωση ανωτάτων ορίων μπορεί να είναι αποδεκτή μόνο στη βάση ολοκληρωμένης αξιολόγησης των επιπτώσεων για την αγορά εργασίας και τις περιφερειακές πολιτικές, και μόνο εάν δημιουργηθεί η δυνατότητα να ληφθούν υπόψη, με στόχο τον περιορισμό της βαθμιαίας μείωσης, ο αριθμός των εργαζόμενων με καθεστώς πλήρους απασχόλησης που υπόκεινται στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή ορισμένοι τύποι εκμεταλλεύσεων (εκμεταλλεύσεις υπό τη διαχείριση πολλών οικογενειών, συνεταιριστικές οργανώσεις, κλπ.)· καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη ότι δεν πρέπει να τίθενται σε μειονεκτική θέση οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις που αποτελούν ένωση με ενιαία νομική προσωπικότητα, προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα·

69. ζητεί οιεσδήποτε πιστώσεις που προκύπτουν από την προοδευτική μείωση να παραμένουν στις περιφέρειες ή το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, όπου θα χρησιμοποιούνται, π.χ., για να χρηματοδοτήσουν μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 69 ή στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα· ζητεί από τα κονδύλια αυτά να επωφελούνται άμεσα οι γεωργοί·

70. υποστηρίζει επίσης, υπό το φως της ετήσιας εκθέσεως για το 2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την προτεινόμενη αύξηση των κατώτατων ορίων, τα οποία θα μπορούσαν να ορισθούν στο 1 εκτάριο ή αντίστοιχα σε 250 ευρώ, σε συνδυασμό με την καθιέρωση ενιαίας πριμοδότησης ή ελάχιστου κατ’ αποκοπήν ποσού για τους μικρού μεγέθους δικαιούχους· ωστόσο, σε περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες όπου διαπιστώνονται μεγάλες διαφορές στις γεωργικές διαρθρώσεις, θα πρέπει να αφήνεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να καθορίζουν τα κατώτατα όρια·

71. υποστηρίζει ωστόσο τις προσπάθειες της Επιτροπής να εξασφαλίσει κατάλληλη χρηματοδότηση για τη βιώσιμη πολιτική για τις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ, μολονότι ο στόχος αυτός δεν πρέπει να επιτευχθεί σε βάρος του πρώτου πυλώνα·

72. επισημαίνει σχετικά ότι, εν όψει των ήδη καθοριστικής σημασίας μεμονωμένων μειώσεων, μια περαιτέρω μείωση των άμεσων ενισχύσεων ύψους 8% δεν μπορεί να γίνει δεκτή χωρίς αξιολόγηση των επιπτώσεων·

73. θεωρεί ότι, εν όψει των πολλών εκκλήσεων για μειώσεις των μεγάλων ενισχύσεων, θα μπορούσε να προβλεφθεί μια προοδευτική μείωση, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και μετά από εκτίμηση επιπτώσεων, λαμβανομένων υπόψη της δομής της εκμετάλλευσης (ενώσεις κτλ), του εργατικού δυναμικού της και/ή του εργατικού κόστους και των ειδικών τύπων παραγωγής στα διάφορα συστήματα άμεσων πληρωμών (π.χ.: ειδικά προβλήματα των εκμεταλλεύσεων και των περιοχών με υψηλή πυκνότητα εκτρεφομένων ζώων σε συγκριτικά μικρές εκτάσεις).

Οι πιστώσεις από την προοδευτική μείωση πρέπει να κατανέμονται σύμφωνα με τους επικρατούντες κανόνες που διέπουν τα κεφάλαια διαφοροποίησης και να παραμένουν στις περιφέρειες ή στο κράτος μέλος στο οποίο προέκυψαν·

      Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να προβλέψει προοδευτική διαφοροποίηση ως εξής:.

      άμεσες πληρωμές 10.000-100.000 ευρώ                      - 1% (για όλη την περίοδο 2009-2013)

      άμεσες πληρωμές 100.000-200.000 ευρώ         - 2% (για όλη την περίοδο 2009-2013)

      άμεσες πληρωμές 200.000-300.000 ευρώ         - 3% (για όλη την περίοδο 2009-2013)

      άμεσες πληρωμές πάνω από 300.000 ευρώ       - 4% (για όλη την περίοδο 2009-2013)

74. ζητεί η εθελουσία διαφοροποίηση να αντικατασταθεί με την υποχρεωτική διαφοροποίηση·

75. θεωρεί ότι οι πιστώσεις διαφοροποίησης θα πρέπει να διατίθενται πρωτίστως στο πλαίσιο της μεθόδου LEADER και για μέτρα που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της απώλειας βιοποικιλότητας, την ασφάλεια έναντι κινδύνου, την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, μέτρα για την αειφόρο χρησιμοποίηση βιομάζας, συνοδευτικά μέτρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (π.χ. οργάνωση της αγοράς γάλακτος), διασφάλιση της παραγωγής σε ορεινές περιοχές, μικρές νησιωτικές και σε άλλες παρόμοιες μειονεκτικές περιοχές, εξασφάλιση της ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων μέτρων προστασίας των ζώων, βιολογική γεωργία, μέτρα διάθεσης των αποβλήτων και προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο· ζητεί επίσης, το σύνολο των μέτρων αυτών να επικεντρώνεται άμεσα στους γεωργούς·

Οργάνωση αγοράς γάλακτος

76. έχει επίγνωση του ότι το σημερινό σύστημα γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στην παρούσα του μορφή είναι απίθανο να συνεχισθεί μετά το 2015, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει ενδελεχώς πώς θα μπορούσε να είναι μελλοντικά η οργάνωση αγοράς γάλακτος· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει για την περίοδο μετά το 2015 πειστικό σχέδιο για τον τομέα του γάλακτος που θα εγγυάται τη συνέχιση της παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων των ορεινών περιοχών, των απομακρυσμένων περιοχών και των περιοχών με ειδικές δυσκολίες·

77. εφιστά την προσοχή της Επιτροπής στις αποφάσεις που έλαβε το Κοινοβούλιο σε σχέση με τη μικρή δέσμη μέτρων για το γάλα όσον αφορά τα μέτρα της αγοράς και το ταμείο για το γάλα·

78. καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να αξιοποιήσουν την περίοδο ώς το 2015, για τη σταθεροποίηση ή την ενίσχυση των θέσεων στην αγορά, και να εξασφαλίσουν την ομαλή προσγείωση του ευρωπαϊκού γαλακτοκομικού τομέα, κατά προτίμηση με αυξήσεις των διαρθρωτικών ποσοστώσεων·

79. ζητεί να προσαρμοστούν οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις στην αγορά, σύμφωνα με τις μεταβολές της ζήτησης στις παγκόσμιες αγορές· πιστεύει, συνεπώς, ότι οι ποσοστώσεις θα πρέπει να αυξηθούν κατά 2% για το έτος εμπορίας γάλακτος 2008/2009, σε εθελοντική βάση για κάθε κράτος μέλος· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η αύξηση αυτή να περιληφθεί στο εθνικό αποθεματικό· ζητεί την ετήσια αναθεώρηση των ποσοστώσεων·

80. ζητεί, επί πλέον, τη σημαντική μείωση της συμπληρωματικής εισφοράς για το έτος εμπορίας γάλακτος 2009/2010 και περαιτέρω μειώσεις στα επακόλουθα έτη με σκοπό να αντισταθμισθεί η αύξηση στις τιμές των ποσοστώσεων, και την εκ των υστέρων αντιστάθμιση των ποσοστώσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να επιτραπεί η καλύτερη αξιοποίησή τους·

81. ζητεί ειδικά συνοδευτικά μέτρα, ώστε να αποτραπεί η εγκατάλειψη του γαλακτοκομικού τομέα στις ορεινές περιοχές και σε άλλες περιοχές με ειδικές δυσκολίες, σε περιπτώσεις όπου δεν υφίστανται άλλες εναλλακτικές λύσεις στην παραδοσιακή γαλακτοκομική βιομηχανία ή όπου η εγκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας θα οδηγούσε σε απώλεια περιοχών που είναι σημαντικές από πλευράς φυσικού τοπίου·

82. θεωρεί ότι θα πρέπει να διατεθούν επαρκείς πιστώσεις για τη διατήρηση της γαλακτοκομικής βιομηχανίας –ειδικότερα στις ορεινές περιοχές, σε άκρως απομακρυσμένες περιοχές (όπως είναι οι Αζόρες) και άλλες περιοχές με παρόμοιες δυσκολίες, κατά προτεραιότητα μέσω του άρθρου 69, π.χ. μέσω συμπληρωματικών στρεμματικών ενισχύσεων (ανάλογων με τα μέτρα στον τομέα της ζάχαρης), υπό την μορφή πριμοδοτήσεων για γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες, για λιβαδικές εκτάσεις ή εκτεταμένους βοσκότοπους, ειδικών επιδοτήσεων για το γάλα ή ειδικών περιφερειακών προγραμμάτων για την ενίσχυση ή την αναδιάρθρωση του τομέα, καθώς και για την προώθηση ορισμένων προϊόντων υψηλής ποιότητας·

83. υποστηρίζει την άποψη ότι η ενίσχυση των ενώσεων παραγωγών, των τομεακών και διεπαγγελματικών οργανώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα ακόμη στοιχείο του αναθεωρημένου άρθρου 69·

84. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο μιας μη γραμμικής αύξησης των εθνικών ποσοστώσεων προκειμένου να προχωρήσουν σε πρόσθετη αύξηση των ποσοστώσεων στα κράτη μέλη όπου οι ποσοστώσεις παραγωγής είναι παραδοσιακά ελλειμματικές·

85. θεωρεί ότι, για τη χρηματοδότηση των μέτρων αυτών, πρέπει να ιδρυθεί ειδικό ταμείο (Ταμείο Γάλακτος) που θα μπορούσε εν μέρει να χρηματοδοτηθεί από τις εξοικονομήσεις οι οποίες θα προκύψουν από τη μεταρρύθμιση του κλάδου·

Διάφορα

86. επισημαίνει ότι η δύναμη και το μέλλον της ευρωπαϊκής γεωργίας βρίσκεται στους τομείς παραγωγής περιφερειακών, παραδοσιακών και άλλων προϊόντων, αναγνωρισμένης υψηλής ποιότητας και προστιθέμενης αξίας·

87. ζητεί στο πνεύμα αυτό από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο καθιέρωσης ενός «ευρωπαϊκού σήματος» που θα επιτρέπει τον εντοπισμό της ποιότητας της ευρωπαϊκής παραγωγής γεωργικών προϊόντων και τροφίμων στις διεθνείς αγορές·

88. καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για τη βελτίωση της εμπορίας των ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας ,τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, π.χ. με εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης, με την υποστήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των οργανώσεων παραγωγών ή άλλων μορφών κλαδικής οργάνωσης, και με την καθιέρωση ειδικής σήμανσης που θα δηλώνει ιδίως την προέλευση των πρώτων γεωργικών υλών και που θα είναι σαφέστερη και διαφανέστερη για τους καταναλωτές·

89. καλεί την Επιτροπή να αυξήσει, στο πλαίσιο διαδικασίας προσαρμογής του προϋπολογισμού, τις πιστώσεις που προορίζονται για εκστρατείες ενημέρωσης και προώθησης στην εσωτερική και εξωτερική αγορά·

90. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη να χαραχθεί πραγματική επικοινωνιακή πολιτική σε σχέση με την ΚΑΠ, με στόχο να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ του γεωργικού κόσμου και της κοινωνίας, που δεν θα λειτουργεί αποκλειστικά ως μηχανισμός προώθησης και διαφήμισης·

91. θεωρεί ότι οι οργανώσεις των παραγωγών και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα πρέπει να ενισχυθούν και να υποστηριχθούν περαιτέρω, ιδιαίτερα στα κράτη μέλη όπου ο αριθμός τους είναι μικρός, εις τρόπον ώστε οι γεωργοί να έχουν καλύτερη θέση στην αγορά σε σχέση με το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο, και θα πρέπει ταυτόχρονα να προωθηθούν συστήματα εξασφάλισης της ποιότητας στην αλυσίδα της παραγωγής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων εναλλακτικών λύσεων στις σημερινές πρακτικές μεταποίησης·

92. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για την ευρύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με τις αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ και, συνεπώς, ενδέχεται να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της καλής διαβίωσης των ζώων και τις κοινωνικές ρήτρες κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή το ταχύτερο δυνατόν και να διασφαλίσει την τήρηση των κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων για το περιβάλλον και την υγεία·

93. καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει επειγόντως ολοκληρωμένο σχέδιο για τη συμπερίληψη και προώθηση ευρωπαϊκών μη εμπορικών θεμάτων στις συζητήσεις για το παγκόσμιο εμπόριο, ιδίως το θέμα της αναγνώρισης και της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων, την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγειονομική κατάσταση των εισαγομένων ζωικών και φυτικών προϊόντων κτλ, έτσι ώστε να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των Ευρωπαίων παραγωγών και η εξαγωγή σε τρίτες χώρες των προβλημάτων σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων και το περιβάλλον· καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει ενεργώς στις διαπραγματεύσεις σε πλαίσιο ΠΟΕ την έννοια της ειδικής πρόσβασης στην αγορά προκειμένου να προωθηθούν τα πρότυπα αειφορίας στη γεωργία·

94. επισημαίνει σχετικά, ότι η ευρωπαϊκή γεωργία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να αντεπεξέλθει χωρίς κατάλληλη εξωτερική προστασία· ζητεί επομένως τα προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες να υπόκεινται στα ίδια ποιοτικά κριτήρια και κριτήρια ασφάλειας που ισχύουν για τα προϊόντα της ΕΕ·

95. θεωρεί ότι η κατάργηση των εξαγωγικών ενισχύσεων πρέπει να αντισταθμισθεί με τη διοργάνωση δραστηριοτήτων προώθησης στις τρίτες χώρες·

96. υπενθυμίζει ότι η κατάσταση αλλαγής του κλίματος θέτει τη γεωργία ενώπιον δύο βασικών προκλήσεων, δηλαδή τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που είναι υπεύθυνα για την αλλαγή του κλίματος και την προσαρμογή στις συνέπειες της αλλαγής αυτής· τονίζει ότι τούτο σημαίνει ότι η γεωργία αντιμετωπίζει διπλή πρόκληση: μείωση των εκπομπών της και, συγχρόνως, προσαρμογή στις αναμενόμενες επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη·

97. υπογραμμίζει ότι η αλλαγή του κλίματος δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό αλλά και κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα και ότι ως εκ τούτου, οι ανησυχίες που εκφράστηκαν και οι προσπάθειες που κατεβλήθησαν σε περιβαλλοντικό επίπεδο στον τομέα της γεωργίας, που είναι ένας από τους πλέον ευάλωτους τομείς δεδομένου ότι εξαρτάται άμεσα από τους κλιματικούς παράγοντες, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη εξασφάλισης της οικονομικής και κοινωνικής βιωσιμότητας των περιφερειών της υπαίθρου·

98. υπενθυμίζει ότι η συμβολή της γεωργίας στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός είναι πηγή εκπομπών μεθανίου και νιτρικών οξειδίων, δύο ισχυρών αερίων φαινομένου του θερμοκηπίου, είναι περιορισμένη και διανύει φάση μείωσης στην ΕΕ λόγω της εφαρμογής μέτρων που έχουν ήδη εγγραφεί στο πλαίσιο της ΚΑΠ, όπως η πολλαπλή συμμόρφωση (ΠΣ), τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και άλλα μέτρα υπέρ της ανάπτυξης της υπαίθρου·

99. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιο βαθμό τα εν λόγω επιτεύγματα μπορούν να βελτιωθούν περαιτέρω με την ενσωμάτωση της γεωργίας στους μηχανισμούς του Κιότο·

100.    θεωρεί ότι η διάθεση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας γεωργικής προέλευσης δεν πρέπει να επιδιώκεται μονομερώς εις βάρος της εκτροφής ζώων καθώς και της διατροφικής ασφάλειας των πληθυσμών στην Ευρώπη και στον κόσμο, εις βάρος της αειφορίας και της βιοποικιλότητας· καλεί επομένως την Επιτροπή να πραγματοποιήσει μελέτη επιπτώσεων των μέτρων στήριξης για την ανανεώσιμη ενέργεια στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και του περιβάλλοντος· ζητεί την κατάλληλη χρηματοδότηση για την έρευνα και την καθιέρωση πρόσφατων και αποδοτικών ενεργειακών τεχνολογιών που αξιοποιούν στο έπακρο τη βιομάζα (π.χ. δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα)· υπενθυμίζει για άλλη μια φορά επίμονα ότι, βραχυπρόθεσμα, τα εργοστάσια βιολογικού αερίου με βάση ζωικά κατάλοιπα, έχουν το μεγαλύτερο και πλέον αειφόρο δυναμικό ανάπτυξης για την παροχή πρόσθετης ενέργειας από βιομάζα·

101.    υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ γεωργικής δραστηριότητας και ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και τονίζει ότι οι πιέσεις που ασκούνται από τη γεωργία στο υδάτινο περιβάλλον πρέπει να υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση· πιστεύει ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία σε συνδυασμό με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για την αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των περιβαλλοντικών στόχων·

102.    πιστεύει ότι το σύστημα των γεωργικών ενισχύσεων θα πρέπει να εξελιχθεί περαιτέρω και μετά το 2013, και καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2010, έχοντας ιδίως υπόψη το γεγονός ότι οι ευρωπαίοι γεωργοί έχουν ανάγκη για τις δραστηριότητές τους έναν αξιόπιστο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, μια συνεκτική ανάλυση των πιθανών τρόπων αναδιαμόρφωσης του συστήματος, ιδίως με τον προσδιορισμό στρατηγικών στόχων που θα απεικονίζουν την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής γεωργίας ως μέσου αξιοποίησης της καινοτομίας, καλής χρήσης της γης, εγγύησης της ποιότητας των προϊόντων, διατήρησης των γεωργικών εισοδημάτων και διαφύλαξης του περιβάλλοντος και της επισιτιστικής ασφάλειας· καλεί την Επιτροπή μελετήσει τη δυνατότητα ριζικής διοικητικής απλοποίησης, ιδίως για τις ετήσιες ενισχύσεις κάτω των 20.000 € ανά δικαιούχο·

103.    τονίζει ότι η βιοποικιλότητα επηρεάζεται, δημιουργείται αλλά και απειλείται από τη γεωργία· πιστεύει ότι απαιτούνται προσπάθειες σε παγκόσμιο, τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πολύτιμων υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχει η βιοποικιλότητα, και συγκεκριμένα ο καθαρισμός του αέρα και των υδάτων, η επικονίαση των καλλιεργειών και η προστασία από τη διάβρωση·

104.    τονίζει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η ανάπτυξη της υπαίθρου (και το χρηματοδοτικό της μέσο ΕΓΤΑΑ) ως δεύτερος πυλώνας της ΚΑΠ έχει σημαντικό περιφερειακό αντίκτυπο· προτρέπει την Επιτροπή να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες για συνεκτικότερη εφαρμογή όσον αφορά τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής (διαρθρωτικά ταμεία) ούτως ώστε να υιοθετήσει ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τομείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί συνέργεια·

105.    θεωρεί ότι δεν είναι δυνατή η ανάπτυξη της υπαίθρου χωρίς γεωργική δραστηριότητα και ότι στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των κατοίκων της υπαίθρου και βελτίωση της ποιότητας ζωής τους·

106.    προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική σειρά προτάσεων με στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων ιδίως σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές και περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, δεδομένου ότι είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων·

107.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πολιτική στους τομείς της έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογιών, ιδίως για την προώθηση περισσότερο φιλικών για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα μεθόδων, στην υπηρεσία της βιώσιμης γεωργίας·

108.    εφιστά την προσοχή σε επιτυχή σχέδια σε όλη την επικράτεια της ΕΕ στο πλαίσιο των οποίων, με τη συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ γεωργών, περιβαλλοντικών ομάδων και αρχών, έχουν περιοριστεί επιτυχώς οι επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον·

109.    θεωρεί ειδικότερα, ότι κάθε μελλοντικό σύστημα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στις πτυχές της κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής και της ολοκληρωμένης ανάπτυξης αγροτικών περιοχών, καθώς και των περιαστικών περιοχών, στην ενίσχυση γεωργικών τομέων κεντρικής σημασίας, στην ανταμοιβή των προσπαθειών και την αντιστάθμιση για πρόσθετες επιβαρύνσεις, καθώς και στη διαχείριση κινδύνου· πιστεύει σχετικά ότι θα πρέπει να επανακαθορισθεί πλήρως η σχέση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα·

110.    θεωρεί ότι η ευρωπαϊκή γεωργία μπορεί να δώσει φιλοπεριβαλλοντικές λύσεις στα πλέον επείγοντα προβλήματα της χαρακτηριζόμενης από αστυφιλία κοινωνίας μας, ακόμη και στους χώρους γύρω από τις πόλεις, και να συμβάλει έτσι στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας της Λισαβόνας και της Ατζέντας του Γκέτεμποργκ·

111.    εφιστά την προσοχή στον ιδιαίτερο ρόλο των γεωργών στις ζώνες γύρω από τις πόλεις δεδομένου ότι οι γεωργοί και οι διαχειριστές των χωρών αυτών έχουν την ικανότητα να προωθηθούν λύσεις οι οποίες επιτρέπουν την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας (γνώση, έρευνα, καινοτομία) και εκείνους του Γκέτεμποργκ (αειφορία)·

112.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) έχει υποστεί από το 1992 τρεις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις. Ο σκοπός αυτών ήταν:

· να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια της ΚΓΠ,

· να αυξηθεί ο προσανατολισμός των γεωργών προς την αγορά,

· να ενσωματωθούν νέα στοιχεία –ειδικότερα περιβαλλοντικές πτυχές και πτυχές προστασίας των ζώων- στη γενική γεωργική πολιτική, και

· να ενισχυθούν οι περιοχές της υπαίθρου.

Το προηγούμενο σύστημα της υποστήριξης των τιμών, το οποίο δεν κατέστη δυνατόν να λύσει το πρόβλημα των χαμηλών εσόδων των γεωργών και ταυτόχρονα οδήγησε σε μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία μόνο με τη βοήθεια περαιτέρω ενισχύσεων κατέστη δυνατόν να διατεθούν στην παγκόσμια αγορά, αντικαταστάθηκε σταδιακά από ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων.

Επίκεντρο της σημερινής ενίσχυσης των γεωργών είναι ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων, το οποίον εισήχθη το 2003 με την Mid-Term-Review-(ενδιάμεση αναθεώρηση), οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες ανεξάρτητα από κάποια συγκεκριμένη παραγωγή (αποσυνδεδεμένη άμεση ενίσχυση). Βάση των μεμονωμένων απαιτήσεων για πληρωμές είναι ιστορικές πληρωμές, τις οποίες έλαβε ο γεωργός σε αντίστοιχες περιόδους αναφοράς πριν από την έναρξη της μεταρρύθμισης. Αυτές κατέστη δυνατόν να καταβληθούν για τη χρονική περίοδο 2003 έως 2013 υπό μορφήν επιδότησης παραγωγής.

Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω η πλειοψηφία των κρατών μελών χρησιμοποίησε διαφορετικά μοντέλα ενίσχυσης με βάση την έκταση, με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις ιστορικές απαιτήσεις πληρωμών. Οι τελευταίες είναι σημαντικές μόνο για τον καθορισμό του συνολικού ποσού το οποίο διατίθεται σε ένα κράτος μέλος ή μια περιφέρεια.

Και στο σημερινό σύστημα μπορούν να διατηρηθούν ορισμένες ενισχύσεις που είναι πλήρως ή εν μέρει συνδεδεμένες με την παραγωγή, όπου τα κράτη μέλη κάνουν χρήση του σχετικού περιθωρίου το οποίο διαθέτουν, αλλά σε διαφορετικό βαθμό.

Η δημόσια ενίσχυση είναι συνδεδεμένη με την απόδειξη ότι ένας γεωργός τηρεί σημαντικές κοινοτικές και/ή εθνικές απαιτήσεις σχετικά με την καλή γεωργική πρακτική (αποκαλούμενη διασταυρούμενη συμμόρφωση (Cross-Compliance - (CC). Τα εν λόγω πρότυπα καλύπτουν σημαντικές πτυχές μιας περιβαλλοντικά ορθής γεωργίας όπως επίσης μιας γεωργίας η οποία είναι σωστή από απόψεως υγείας και ευημερίας των ζώων.

Τα νέα κράτη μέλη θα ενσωματωθούν πλήρως σε αυτό το νέο σύστημα άμεσων ενισχύσεων μέχρι το 2013 (2015 για τη Ρουμανία και Βουλγαρία).

Επιπρόσθετοι πόροι κατέστησαν διαθέσιμοι για το δεύτερο πυλώνα –που αφορά την ανάπτυξη της υπαίθρου- μέσω της αναδιάταξης (κατ’ ανώτατο όριο 5% διαφοροποίηση). Η συνολική χορήγηση σε πιστώσεις του δεύτερου πυλώνα παρέμεινε κάτω από τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· όμως, διαπιστώνεται όλο και συχνότερα ότι ειδικά τα κράτη μέλη με μεγάλη ανάγκη για μέτρα ανάπτυξης της υπαίθρου είχαν προβλήματα όσον αφορά τη διάθεση των απαραίτητων πιστώσεων συγχρηματοδότησης.

Σημαντικές οργανώσεις αγοράς όπως η ζάχαρη, οι μπανάνες, τα οπωρο λαχανικά και ο οίνος, έχουν αναθεωρηθεί (ή θα αναθεωρηθούν) με τους ίδιους στόχους από το 2004. Η οργάνωση αγοράς των γαλακτοκομικών προϊόντων, με τις γαλακτοκομικές ποσοστώσεις ως το σημαντικότερο μέσο, παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό χωρίς αλλαγές, αλλά θα πάψει να υφίσταται το 2015.

Οι δαπάνες της ΚΓΠ θα είναι ως εκ τούτου το έτος αυτό σημαντικά κατώτερες από τον αρχικό τους προϋπολογισμό, καθώς τα μέτρα υποστήριξης της αγοράς, όπως παρέμβαση ή υπολειπόμενες εξαγωγικές επιδοτήσεις, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν λόγω των εξελίξεων και αλλαγών στις γεωργικές τιμές.

Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά αφ’ ότου ιδρύθηκε η Κοινότητα, ο προϋπολογισμός για τη γεωργία δεν αποτελεί πλέον το μεγαλύτερο τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η δημοσιονομική πειθαρχία και μια περιορισμένη αύξηση του γεωργικού προϋπολογισμού σημαίνει ότι το τμήμα του κοινοτικού προϋπολογισμού που αφιερώνεται στη γεωργία θα μειωθεί περαιτέρω σε σχέση με το σύνολο των κοινοτικών δαπανών, με τις άμεσες ενισχύσεις ανά γεωργό να δείχνουν μια σχετική μείωση 10 έως 20% (συμπεριλαμβανομένης της διαφοροποίησης.

Η Επιτροπή υπέβαλε τώρα μια ανακοίνωση, στην οποίαν προτείνει κυρίως, να συνεχισθεί η διαδικασία προς την κατεύθυνση η οποία άρχισε με τη μεταρρύθμιση του 2003. Με την αποκαλούμενη “Health-Check” αντιδρά η Επιτροπή σε ένα αίτημα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του Δεκεμβρίου 2005 για μια ανάλυση όλων των δαπανών της ΕΕ, ειδικότερα δε των γεωργικών δαπανών. Οι συνολικές δαπάνες για την ΚΓΠ δεν αποτελούν όμως αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης, αλλά παραμένουν αντικείμενο προς εξέταση της παράλληλης διαδικασίας Health-Check του προϋπολογισμού.

Σημαντικές προτάσεις της Επιτροπής είναι;

· περαιτέρω αποσύνδεση,

· ταχύτερη κίνηση προς μια προσέγγιση η οποία βασίζεται σε κατ’ αποκοπήν ενίσχυση σε συνάρτηση με την ένταση στις άμεσες ενισχύσεις,

· κατάργηση ή ενσωμάτωση μικρότερων μέτρων που βασίζονται στην παραγωγή στο αποσυνδεδεμένο σύστημα άμεσων ενισχύσεων,

· περαιτέρω διαφοροποίηση,

· σταδιακή μείωση των άμεσων ενισχύσεων και αύξηση των κατώτατων ορίων για πληρωμές,

· δέσμευση για αποχώρηση από το σύστημα γαλακτοκομικών ποσοστώσεων και προετοιμασία μιας «soft-landing» (ομαλή μετάβαση στη νέα κατάσταση).

Αξιολόγηση

Ο εισηγητής υποστηρίζει την έννοια μιας πολυλειτουργικής γεωργίας σε ισόρροπη γεωγραφική βάση.

Χαιρετίζει τον μέχρι σήμερα υιοθετηθέντα δρόμο μεταρρύθμισης και πιστεύει ότι θα πρέπει η διαδικασία του ανοίγματος της αγοράς και απλοποίησης της ΚΓΠ μέχρι το 2013, να συνεχιστεί με ταχύτερο ρυθμό.

Ο εισηγητής πιστεύει εξάλλου ότι η ΕΕ θα έχει ανάγκη και μελλοντικά από μια ΚΓΠ και ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να καθιστά διαθέσιμη μια επαρκή σειρά από μέσα για να ενισχύσει σημαντικούς τομείς του γεωργικού τομέα, να παρέμβει με ενισχυτικό τρόπο σε περίπτωση κρίσεων που αφορούν τις εσοδείες, το περιβάλλον και επιδημίες, να εξασφαλίσει την εδαφική συνοχή και να συνεχίσει να αναπτύσσει τις περιοχές της υπαίθρου στο σύνολό τους σε συμφωνία με τους στόχους της Λισαβόνας.

Η προσέγγιση της Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία οι μεταρρυθμίσεις του 2003 θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πριν από μια επαναστατική αναδιάρθρωση της ΚΓΠ ή των συστημάτων πληρωμών, υιοθετείται από τον εισηγητή. Ο εισηγητής σας δεν θεωρεί ότι απαιτείται μία ριζική αναδιάρθρωση των πληρωμών στην παρούσα χρονική στιγμή. Οι σημερινές άμεσες ενισχύσεις με τις οποίες, πέραν από την υποστήριξη του εισοδήματος επιτυγχάνονται πολυάριθμοι άλλοι στόχοι, αποσκοπούν μεταξύ άλλων να διευκολύνουν στους γεωργούς την μετάβαση από το παλιό σύστημα στο νέο, το οποίο είναι σημαντικά περισσότερο προσανατολισμένο προς τις απαιτήσεις της αγοράς. Ως εκ τούτου δεν εμφανίζεται λογικό, να αναθεωρηθεί το ύψος των μεμονωμένων πληρωμών ή του συνολικού προϋπολογισμού κάθε φορά που μεταβάλλονται οι γεωργικές τιμές. Οι μεταρρυθμίσεις του 2003 απέχουν πολύ από το να έχουν περατωθεί και οι συνθήκες σε διάφορα μέρη της Ευρώπης δεν είναι ακόμα ούτε καν μερικά συγκρίσιμες.

Μετά το 2013, το σύστημα των άμεσων ενισχύσεων και η πολιτική της ανάπτυξης της υπαίθρου πιθανότατα θα χρειαστεί να αναδιαρθρωθούν σε εκτεταμένο βαθμό βάσει της εμπειρίας η οποία προέκυψε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, ενώ ο χρόνος μέχρι τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να παγιοποιηθεί η επιτυχία των προηγούμενων μεταρρυθμίσεων και να μην καταναλωθεί σε περαιτέρω συζητήσεις για τη χρηματοδότηση, οι οποίες ούτως ή άλλως συχνά δεν παράγουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό το οποίο χρειάζονται οι γεωργοί, στο σημερινό καιρό της αλλαγής και του νέου προσανατολισμού και εν όψει των έντονων αυξήσεων των τιμών στην παγκόσμια αγορά, είναι ασφάλεια επενδύσεων και εμπιστοσύνη αντί για αβεβαιότητα. Ως εκ τούτου, η δέσμευση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων να αφήσουν το σύνολο των δαπανών για μέτρα της αγοράς μέχρι το 2013 ως έχει, θα πρέπει να τηρηθεί.

Αποσύνδεση, έξοδος από τις συνδεδεμένες πληρωμές/Cross-Compliance

Επί του παρόντος οι άμεσες ενισχύσεις είναι εν μέρει συνδεδεμένες με την παραγωγή και, σε κράτη μέλη τα οποία χρησιμοποιούν το επιχειρησιακό μοντέλο, υπολογίζονται βάσει ιστορικών ποσών αναφοράς.

Ο εισηγητής υποστηρίζει την πρόθεση της Επιτροπής για ενιαίες ενισχύσεις με βάση την έκταση σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή όσο το δυνατόν ταχύτερα, και κατά προτίμηση έως το 2013. Το σημερινό σύστημα είναι δύσκολο να δικαιολογηθεί στο ευρύ κοινό και επί πλέον η πλειοψηφία των κρατών μελών έχει ήδη αποφασίσει να εφαρμόσει το σύστημα πληρωμών ανάλογα με την καλλιεργούμενη έκταση και να παύσει να εφαρμόζει το σύστημα ιστορικών πληρωμών. Η ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις δαπάνες του 2006 δείχνει επί πλέον ότι η διαχείριση ενιαίων πριμοδοτήσεων βάσει της έκτασης, είναι πολύ λιγότερο γραφειοκρατική και οδηγεί σε πολύ λιγότερα λάθη απ’ ό,τι το επιχειρησιακό μοντέλο σε επίπεδο εκμεταλλεύσεων. Η διατήρηση του ιστορικού μοντέλου θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστούν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις πολύ περισσότερο δύσκολες μετά το 2013.

Ο εισηγητής σας επίσης υποστηρίζει πλήρως την περαιτέρω αποσύνδεση, ιδιαίτερα στον τομέα της φυτικής παραγωγής, επειδή αυτό συμβάλλει στην απλούστευση της γεωργικής πολιτικής και δεν αναμένονται αρνητικές συνέπειες, όπως η απώλεια σημαντικών καλλιεργειών από περιφερειακής ή περιβαλλοντικής απόψεως.

Ο εισηγητής επισημαίνει συνεπώς ότι στα κράτη μέλη που ακολούθησαν την τακτική εθνικών ή περιφερειακών ενιαίων στρεμματικών πριμοδοτήσεων παρατηρήθηκε σε τακτά διαστήματα η ανακατανομή των άμεσων πληρωμών προς άκρως αποδοτικές κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ο τομέας εκτροφής ζώων, στο σύνολό του, πρέπει να εξεταστεί ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και αντικείμενο συχνών κρίσεων, όπως μπορούμε να δούμε στην παρούσα εξέλιξη των τιμών στα δημητριακά και τα προβλήματα που προκύπτουν στις ζωοτροφές. Επί πλέον στο πλαίσιο αυτό προστίθεται ότι ειδικά στον τομέα της εκτροφής και της υγείας των ζώων τα ευρωπαϊκά πρότυπα βρίσκονται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο απ’ ό,τι τα αντίστοιχα πρότυπα σε άλλα μέρη του κόσμου και οι Ευρωπαίοι παραγωγοί έχουν ως εκ τούτου σημαντικές δυσκολίες στο να ανταπεξέλθουν στις επί πλέον δαπάνες που προκύπτουν από το λόγο αυτό. Αυτή είναι μια κατάσταση η οποία μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να διατηρηθεί· οδηγεί ήδη τώρα σε μια συνεχή μείωση των κοπαδιών.

Η εκτροφή ζώων είναι επί πλέον απασχόληση εντάσεως εργασίας και σε πολλές περιφέρειες έχει μεγάλη σημασία για την περιφερειακή ανάπτυξη ή για τη διατήρηση σημαντικών φυσικών χώρων. Οι συνδεδεμένες πληρωμές θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν τρόπο να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Ο εισηγητής δεν είναι, ως εκ τούτου, υπέρ της υποχρεωτικής κατάργησης των υφιστάμενων συνδεδεμένων πληρωμών. Θεωρεί ταυτόχρονα ότι πιστώσεις, οι οποίες αποδεσμεύονται λόγω του αναθεωρημένου άρθρου 69 θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση κλάδων παραγωγής που είναι σημαντικοί ιδίως από περιφερειακής ή περιβαλλοντικής πολιτικής, δηλαδή κυρίως για την εκτροφή ζώων.

Ο εισηγητής εκτιμά περαιτέρω ότι οι μέχρι σήμερα προτάσεις δεν επαρκούν για να εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα τη διατήρηση της εκτροφής ζώων στην Ευρώπη. Αναμένει, ως εκ τούτου, εκ μέρους της Επιτροπής, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της χρηματοδοτικής περιόδου μετά το 2013, μια εκτεταμένη ανάλυση της κατάστασης της εκτροφής ζώων στην Ευρώπη και νέες προτάσεις, με ποιο τρόπο αυτός ο κεντρικός τομέας για την Ευρώπη θα μπορέσει να εξασφαλισθεί.

Ο εισηγητής υποστηρίζει περαιτέρω την ενσωμάτωση συστημάτων πληρωμής συνδεδεμένων με την παραγωγή, τα οποία είναι ιδιαίτερα μικρά και προβληματικά από απόψεως διαχείρισης στο αποσυνδεδεμένο μοντέλο άμεσων ενισχύσεων (ξηρά ζωοτροφή, λινάρι, κάνναβης, άμυλο γεωμήλων) και την κατάργηση της υποχρέωσης παύση καλλιέργειαςς, η οποία δεν έχει πλέον θέση σε ένα σύστημα ελέγχου του όγκου σε ένα σε βάθος αποσυνδεδεμένο σύστημα ενίσχυσης, το οποίο είναι προσανατολισμένο προς την αγορά. Τα μάλλον λιγοστά από περιβαλλοντικής απόψεως πλεονεκτήματα μπορούν να υλοποιηθούν καλύτερα μέσω εθνικών ρυθμίσεων ή ενδεχομένως τροποποίηση του παραρτήματος IV του Κανονισμού 1782/2003 για τη διατήρηση καλής γεωργικής και περιβαλλοντικής καταστάσεως.

Η πριμοδότηση για τις ενεργειακές καλλιέργειες αντίκειται επίσης προς το σύστημα. Όπως προκύπτει και από τη φετινή υπερκάλυψη, δεν υπάρχει έλλειψη ενεργειακών φυτών· αντιθέτως, αυτά εξακολουθούν να φυτεύονται ως αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης και των σημερινών τιμών και δεν απαιτούν περαιτέρω ενίσχυση. Οι πιστώσεις οι οποίες θα απελευθερωθούν τοιουτοτρόπως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ενισχυτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 69, και ειδικότερα για μεταβατικά μέτρα για το γαλακτοκομικό τομέα.

Το Κοινοβούλιο μόλις πρόσφατα έλαβε θέση διεξοδικά επί του θέματος σχετικά με τη διασταυρούμενη συμμόρφωση η οποία είναι ένα ουσιώδες στοιχείο και μάλιστα το ουσιαστικά κριτήριο νομιμοποίησης του συστήματος άμεσων ενισχύσεων. Μια επέκταση των προδιαγραφών μπορεί μόνον τότε να πραγματοποιηθεί, εάν οι επιβαρύνσεις είναι σαφείς (αξιολόγηση επιπτώσεων) και ενδεχομένως καταργηθούν πρώτα άλλες προδιαγραφές. Η Επιτροπή θα πρέπει να εκτιμήσει τις δαπάνες για άλλες νέες προδιαγραφές μέχρι την υποβολή της νομοθετικής προτάσεως. Άλλως, αυξανόμενες απαιτήσεις σε καιρούς μειωμένων πληρωμών δεν μπορούν με κανένα τρόπο να δικαιολογηθούν.

Η μετάβαση σε ενιαίες ή μη ενιαίες στρεμματικές πριμοδοτήσεις καθιστά σαφές ότι οι ενισχύσεις της ΚΓΠ χορηγούνται με πολύ διαφορετική ένταση σε περιφερειακό επίπεδο (τούτο τουλάχιστον ισχύει εν μέρει για τον δεύτερο πυλώνα). Ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι το πρόβλημα αυτό πρέπει να επιλυθεί μεσοπρόθεσμα. Προς το σκοπό αυτό απαιτούνται μελέτες και προβληματισμοί που θα εστιάζονται περισσότερο στους λόγους και την αιτιολόγηση των διαφόρων επιπέδων πληρωμών. Η Επιτροπή θα πρέπει, προς το σκοπό αυτό, να υποβάλει έγκαιρα έκθεση πριν από το 2013. Ένας πιθανός τρόπος για την εξάλειψη των διαφορών αυτών θα μπορούσε να είναι ο μεγαλύτερος προσανατολισμός των πληρωμών στην παροχή υπηρεσιών κοινού συμφέροντος.

Μέσα αγοράς/Πρόληψη κινδύνου

Ο εισηγητής πιστεύει ότι εν όψει των ισχυρότερων κλιματολογικών διακυμάνσεων, νέων ασθενειών των ζώων και της όλο επιταχυνόμενης εξάπλωσής τους καθώς και του ανοίγματος της ευρωπαϊκής γεωργίας στην παγκόσμια αγορά, θα υπάρχει συνεχιζόμενη αύξηση των κρίσεων λόγω εσοδειών, εισοδήματος και ασθενειών. Ένα επί πλέον δίκτυο ασφαλείας απαιτείται άμεσα.

Τα σημερινά μέσα είναι είτε ανεπαρκή, είτε χρειάζεται να αντικατασταθούν από νέα συστήματα. Η εισαγωγή ασφαλειών κατά πολλαπλών κινδύνων ή η δημιουργία ενός σχετικού ταμείου θα ήταν κάτι το λογικό. Η κρατική συγχρηματοδότηση παρόμοιων συστημάτων εμφανίζεται ως υποχρεωτική και αποτελεί τυποποιημένη πρακτική σε όλους τους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους στην παγκόσμια αγορά.

Θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε το πρώτο βήμα τώρα. Πραγματοποιώντας αυτό δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι οι κίνδυνοι στην Ευρώπη, ανάλογα τον τομέα και την περιφέρεια, είναι εξαιρετικά διαφοροποιημένοι και διαφορετικά κατανεμημένοι και ότι η αποδοχή μιας λύσεως εξαρτάται σημαντικά από τη διάρθρωση της γεωργίας και της εμπειρίας των γεωργών στις επί μέρους περιφέρειες.

Η πρώτη φάση θα ήταν να εισαχθούν λύσεις σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο. Οι απαραίτητες πιστώσεις θα πρέπει να διατεθούν στον πρώτο πυλώνα Ο πρώτος πυλώνας θα έπρεπε να προτιμηθεί αντί του δεύτερου πυλώνα ως ο πυλώνας των μέτρων για την οργάνωση αγοράς.

Στο πλαίσιο της ανακατανομής έως και 2% των πιστώσεων των άμεσων πληρωμών θα πρέπει να παρασχεθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αναπτύσσουν με δική τους απόφαση κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου.

Ένας αυστηρός έλεγχος της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού είναι όμως απαραίτητος. Τούτο θα μπορούσε, λ.χ., να επιτευχθεί με τη δημιουργία κοινοτικών κανονισμών πλαισίου στην ενιαία οργάνωση αγοράς. Η συμμετοχή ομάδων παραγωγών ή τομεακών οργανώσεων και ενώσεων θα πρέπει να εξετασθεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη.

Ο εισηγητής θεωρεί ότι συστήματα που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα, όπως παρέμβαση ή αποθεματοποίηση, δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθούν πλήρως αλλά θα πρέπει να λειτουργήσουν ως ένα πραγματικό δίκτυο ασφαλείας σε περίπτωση εξαιρετικών αυξήσεων των τιμών και συνεπώς για ασυνήθιστα συμβάντα. Υποστηρίζει, ως εκ τούτου, τις προτάσεις της Επιτροπής στο πλαίσιο αυτό.

Πληρωμές/Δεύτερος πυλώνας

Η Επιτροπή προτείνει διάφορες μειώσεις για τις άμεσες ενισχύσεις:

· αύξηση των κατώτατων ορίων,

· εισαγωγή μιας σημαντικής, σταδιακής μείωσης σε πληρωμές πάνω από 100.000 ευρώ και

· περαιτέρω 2% ετήσια διαφοροποίηση ανά έτος για τα έτη 2010-2013 (συνολικά 8% το 2013).

Ο εισηγητής απορρίπτει τις προτεινόμενες μειώσεις υπό αυτήν την μορφήν. Η πρόταση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, εάν μοναδικός στόχος των άμεσων ενισχύσεων ήταν η υποστήριξη των εισοδημάτων των οικογενειών –ακόμη και εάν συχνά εμφανίζεται ότι οι λιγότερο επωφελούμενοι από αυτές τις βοήθειες είναι αυτοί που έχουν λιγότερο ανάγκη των επιδοτήσεων. Οι πληρωμές χρησιμεύουν όμως κυρίως στη διατήρηση της γης για λόγους γεωργικούς και, σε μικρότερο βαθμό, στην αντιστάθμιση των αυστηρών ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Οι τελευταίοι στόχοι είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν σε περίπτωση μεγάλης μείωσης.

Η προβλεπόμενη μείωση, η οποία θα έπληττε κυρίως επιχειρήσεις και περιφέρειες στην Ανατολική Γερμανία, Τσεχία, Σλοβακία, Μεγάλη Βρετανία και Ισπανία και η οποία θα οδηγούσε σε ορισμένες περιφέρειες της Ανατολικής Γερμανίας από κοινού με άλλες προγραμματιζόμενες περικοπές σε μείωση, π.χ. των πληρωμών άνω του 1/3,απορρίπτεται για το λόγο αυτό από τον εισηγητή. Η προτεινόμενη μείωση θα οδηγούσε, στην καλύτερη περίπτωση, στην αναδιάρθρωση των εκμεταλλεύσεων κάτι το οποίο είναι παράλογο από απόψεως οικονομικής, ή στην εγκατάλειψη των οριακών εκτάσεων ευρέως στις μειονεκτούσες περιφέρειες. Ως εκ τούτου αποκλείεται κάθε όφελος από απόψεως γεωργικής πολιτικής.

Δεν υπήρξε αξιολόγηση των επιπτώσεων των μειώσεων σε μεμονωμένες επιχειρήσεις, περιφερειακές αγορές εργασίας ή και σε ολόκληρες περιφέρειες, ούτε υπήρξε δικαιολόγηση με αγρο-οικονομικές βάσεις η οποία να προβλήθηκε σχετικά. Μπορούμε να αναμένουμε, ότι η μείωση στην προτεινόμενη μορφή από καθαρά αγρο-οικονομικής απόψεως θα πρέπει να αξιολογηθεί αρνητικά, διότι θέτει σε μειονεκτική θέση κυρίως τις ισχυρές επιχειρήσεις. Μια υψηλή μείωση, η οποία επί πλέον, αγνοεί τις ειδικές δομές σε ορισμένες περιφέρειες, τον αριθμό των απασχολούμενων, τη σύνθεση των ιδιοκτητών ή άλλα ειδικά περιφερειακά χαρακτηριστικά είναι απαράδεκτη.

Όμως, ο εισηγητής συμφωνεί με την άποψη ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι πλέον μεγάλες επιχειρήσεις εργάζονται κατά τρόπο περισσότερο αποτελεσματικό και ως εκ τούτου έχουν ανάγκη λιγότερο σημαντική ενίσχυση. Πιστεύει επίσης ότι ο δεύτερος πυλώνας είναι υποχρηματοδοτούμενος. Δεδομένου ότι απλά δεν είναι διαθέσιμες άλλες ρεαλιστικές πηγές χρημάτων, προτείνει μια μετριοπαθή αναδιανομή μέσω μιας «σταδιακής διαφοροποίησης». Η διαφοροποίηση αυτή θα πραγματοποιείται ως ακολούθως:

10.000-100.000 ευρώ            -          1% (για όλο το διάστημα 2009-2013)

100.000-200.000 ευρώ          -          2% (για όλο το διάστημα 2009-2013)

200.000-300.000 ευρώ          -          3% (για όλο το διάστημα 2009-2013)

πάνω από 300.000 ευρώ        -          4% (για όλο το διάστημα 2009-2013)

Αυτή η από απόψεως επιπτώσεων μετριοπαθής σταδιακή μείωση των άμεσων ενισχύσεων εμφανίζεται και χωρίς περαιτέρω εξέταση ως αποδεκτή και κατάλληλη. Δεν οδηγεί σε διαρθρωτικές καταρρεύσεις ή σε ταραχώδεις αναδιαρθρώσεις των υφιστάμενων επιχειρήσεων που λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο. Μέσω του επιπέδου εξαίρεσης των 10.000 ευρώ απαλλάσσονται μεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις, η δράση της χρηματοδότησης για τον δεύτερο πυλώνα είναι επί πλέον υποδειγματική, επειδή η διαφοροποίηση αρχίζει το 2009 και αντίθετα από την πρόταση της Επιτροπής για τη μείωση, συμπεριλαμβάνει τις εκμεταλλεύσεις μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ, αλλά μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό.

Η πρόταση αυτή δεν καταφέρνει όμως να καλύψει την ακόλουθη ουσιώδη έλλειψη: η διαφοροποίηση και η μείωση παράγουν την ανώτατη επίπτωση από απόψεως αναδιανομής εξ ονόματος του δεύτερου πυλώνα στις περιφέρειες που διαθέτουν μεγαλύτερες δομές εκμετάλλευσης και, ως εκ τούτου, σε γενικές γραμμές τα κράτη μέλη που είναι λιγότερο μειονεκτούντα. Πρέπει, εξάλλου, να επισημανθεί ότι άνω του 50% όλων των πιστώσεων που λόγω της σταδιακής μείωσης προέκυψαν στην Ανατολική Γερμανία με αποτέλεσμα να επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο μαζικά οι περιφερειακές ανισότητες.

Οι πιστώσεις από την αναδιανομή θα πρέπει να διατεθούν κατά προτεραιότητα στις περιφέρειες στις οποίες δημιουργούνται και σε μέτρα σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων, την ενίσχυση και την αναδιάρθρωση των σημαντικών γεωργικών τομέων και ιδίως της αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων, αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος), την προστασία των ζώων ή την υγεία των ζώων ή για μέτρα σχετικά με τη βελτιωμένη μεταφορά και εφαρμογή τελευταίων επιστημονικών δεδομένων στη γεωργία, π.χ. στον τομέα των βιοενεργειών.

Ο εισηγητής εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι οι πρώτοι ωφελούμενοι από τις άμεσες ενισχύσεις δεν είναι μόνο οι μεγάλες «αριστοκρατικές οικογένειες», αλλά επίσης -και κυρίως- οι οικολογικές ενώσεις. Προκύπτει από την όλη συζήτηση ότι στο μέλλον, δηλαδή μετά το 2013, οι άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να συνδέονται περισσότερο με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή συγκεκριμένα οικονομικά βάρη των γεωργών. Τότε θα είναι και ο κατάλληλος χρόνος για να συζητηθεί το ύψος αυτών.

Γαλακτοκομικός τομέας

Ο εισηγητής δεν θεωρεί πιθανή, λόγω της δήλωσης της Επιτροπής και του Συμβουλίου, την παράταση του συστήματος γαλακτοκομικών ποσοστώσεων στην προηγούμενη μορφή του πέραν του 2015.

Είναι ακόμη σημαντικότερο να δημιουργηθούν επί του παρόντος οι κατάλληλες προϋποθέσεις ούτως ώστε να μπορεί να παράγεται μελλοντικά το γάλα στην Ευρώπη και, με ενδεδειγμένα μέτρα, να διαμορφωθεί με υποφερτό τρόπο για τους ενδιαφερόμενους γεωργούς και τις ενεχόμενες περιφέρειες η αλλαγή του συστήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, σε ορισμένες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκτός από τη γαλακτοκομική βιομηχανία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οποίας έχει στο πέρασμα των ετών διαμορφωθεί το τοπίο, η εξασφάλιση της γαλακτοκομικής παραγωγής πρέπει να συνιστά παράμετρο καθοριστικής σπουδαιότητας. Σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της γαλακτοκομικής παραγωγής πρέπει να θεωρείται σημαντική η ενίσχυση του τομέα στο σύνολό του και, συνεπώς, η ενίσχυση της συνολικής αλυσίδας της παραγωγής έως τη διανομή των έτοιμων προϊόντων που απαιτούνται για την Ευρώπη ως κλασσικό τόπο τελικής επεξεργασίας (λ.χ., τυροκομικά προϊόντα).

Ο εισηγητής υποστηρίζει την άποψη ότι με την αναδιατύπωσή του το άρθρο 69 παρέχει τη δυνατότητα στο πλαίσιο του νέου πυλώνα να διαμορφωθούν νέες και ολοκληρωμένες λύσεις που θα προσαρμόζονται στις περιφερειακές απαιτήσεις.

Δεδομένου ότι σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης δεν υπάρχουν στην πράξη εναλλακτικές λύσεις εκτός από την εκτροφή γαλακτοφόρων ζώων, η δε παραγωγή γάλακτος πρέπει να διατηρηθεί οπωσδήποτε για λόγους διατήρησης του φυσικού τοπίου και περιφερειακής πολιτικής, πρέπει να προβλεφθούν ειδικά μέτρα στήριξης για τις περιοχές αυτές και για τον τομέα αυτό στο σύνολό του. Αυτά μπορούν να συνίστανται σε ειδικές συμπληρωματικές συνδεδεμένες ή αποσυνδεδεμένες πριμοδοτήσεις ή ειδικά για τον τομέα μέτρα αναδιάρθρωσης. Επιπλέον, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν πιστώσεις λόγω της κατάργησης της πριμοδότησης για ενεργειακές καλλιέργειες, έσοδα από την υπερεισφορά ή τη μη χρησιμοποίηση πιστώσεων από την οργάνωση αγοράς γαλακτοκομικών προϊόντων που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν για διαφορετικούς σκοπούς.

Μια άλλη δυνατότητα ομαλούς αντιμετώπισης του προβλήματος θα μπορούσαν να ήταν η σταδιακή μείωση των δικαιωμάτων στον τομέα των ποσοστώσεων και ανάλογα με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Θα έπρεπε να εξεταστεί εάν θα ήταν εντελώς ή εν μέρει περιττή μια εκ των υστέρων εκκαθάριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα επέτρεπε μια σαφώς καλύτερη αξιοποίηση των ποσοστώσεων που χορηγούνται προς το παρόν.

Επειδή σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, δεν υφίσταται από πρακτικής απόψεως εναλλακτική λύση στην εκτροφή γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων, η παραγωγή γάλακτος πρέπει όμως να διατηρηθεί με κάθε κόστος για λόγους διατήρησης της υπαίθρου και περιφερειακής πολιτικής, θα πρέπει να αναπτυχθούν για παρόμοιες περιφέρειες και επίσης για όλον τον τομέα ειδικά μέτρα υποστήριξης. Αυτά μπορούν να λάβουν τη μορφή ειδικών συνδεδεμένων ή αποσυνδεδεμένων πριμοδοτήσεων ή τομεακών μέτρων αναδιάρθρωσης και θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα αναθεωρημένο άρθρο 69 ή από τον δεύτερο πυλώνα. Επί πλέον μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιστώσεις από την κατάργηση της πριμοδότησης ενεργειακών καλλιεργειών, από έσοδα από την υπερεισφορά και/ή από τη διαφοροποίηση.

Διάφορα

Ο εισηγητής έχει υποβάλει ορισμένες προτάσεις για μια περαιτέρω βελτίωση των μέτρων που προβλέπονται εξ ονόματος του δεύτερου πυλώνα, που δεν απαιτούν περαιτέρω εξήγηση (ενίσχυση της ποιοτικής παραγωγής, καλύτερη διείσδυση στην αγορά, προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, μεγαλύτερη σύνδεση με τους στόχους της Λισαβόνας).

Για την προετοιμασία της χρηματοδοτικής περιόδου μετά το 2013, ο εισηγητής αναμένει από την Επιτροπή μια εκτεταμένη ανάλυση και αξιολόγηση των υφιστάμενων και πιθανών μελλοντικών μέτρων, με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της στοχοθέτησης των μέτρων της ΚΓΠ.

Η αναδιατύπωση του άρθρου 69 παρέχει πολλές δυνατότητες για να προετοιμαστεί η πολιτική του μέλλοντος. Για το λόγο αυτό, ο εισηγητής έχει επίσης προτείνει να αυξηθούν οι πιστώσεις που διατίθενται στον τομέα αυτό κατά 5% σε σύγκριση με το έγγραφο της Επιτροπής προκειμένου να αποκομισθούν εμπειρίες με περιφερειακά, περιβαλλοντικά και ειδικά για τον τομέα αυτό μέσα στήριξης στον πρώτο πυλώνα τα οποία θα πρέπει εν συνεχεία να αξιολογηθούν, προκειμένου να προετοιμασθούν οι περαιτέρω μεταρρυθμίσεις μετά το 2013.

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

των βουλευτών Ilda Figueiredo, Διαμάντω Μανωλάκου, Vincenzo Aita

Η ΚΑΠ δεν ικανοποιεί τις ανάγκες των καταναλωτών, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται διαρκώς, ούτε των οικογενειακών και μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, που υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν την παραγωγή.

Η μεταρρύθμιση του 2003 επιδείνωσε την κατάσταση. Οι αναθεωρήσεις των ΚΟΑ ζάχαρης, οπωροκηπευτικών, καπνού, κρασιού κ.ά. επιβεβαιώνουν ότι η ΚΑΠ ευνοεί τις μεγάλες επιχειρήσεις σε βάρος των μικρότερων, την εντατική εκμετάλλευση σε βάρος της εκτατικής, την συγκέντρωση της γης, την κυριαρχία των μονοπωλιακών επιχειρήσεων στην παραγωγή και διακίνηση αγροτικών προϊόντων.

Η Κομισιόν επιμένει στην εσφαλμένη κατεύθυνση αποσύνδεσης των ενισχύσεων από την παραγωγή και την απασχόληση και στη μείωση των διατιθέμενων για την ΚΑΠ κονδυλίων. Συνεχίζει την πολιτική στήριξης των πολυεθνικών επιχειρήσεων τροφίμων και των μεγάλων ιδιοκτητών γης. Η προτεινόμενη μείωση των μεγάλων πληρωμών δεν έχει ουσιαστικό χαρακτήρα και αποτέλεσμα, γίνεται με λάθος τρόπο, χωρίς κριτήρια.

Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη του εισοδήματος των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων, ιδιαίτερα σε μειονεκτικές περιοχές, να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή σύνδεση των ενισχύσεων με την παραγωγή.

Κριτήριο των μέτρων πρέπει να είναι η τροφική κυριαρχία των κρατών-μελών, η εξασφάλιση επαρκών υγιεινών και ασφαλών τροφίμων, σε χαμηλές τιμές, ο σεβασμός του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου, η διατήρηση του αγροτικού πληθυσμού με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

31.1.2008

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

προς την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

σχετικά με τον "έλεγχο της υγείας" της ΚΑΠ

(2007/2195(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Kathalijne Maria Buitenweg

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τη σπουδαιότητα ενός ευδοκιμούντος γεωργικού τομέα και ενός βιώσιμου αγροτικού περιβάλλοντος στην ΕΕ, τόσο για οικονομικούς λόγους όσο και αποβλέποντας στη διατήρηση του φυσικού τοπίου και της ασφάλειας των τροφίμων·

2.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόκληση της αλλαγής του κλίματος και να αναπροσαρμόσει ανάλογα τη γεωργική πολιτική της, υποστηρίζοντας λιγότερο εντατικές γεωργικές μεθόδους με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών για τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον γεωργικό τομέα και επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθεί το περιβάλλον και να αποκατασταθούν τα οικοσυστήματα·

3.  κρίνει, προς το σκοπό αυτό, απαραίτητη την εξέλιξη προς μια βιώσιμη και πολυλειτουργική γεωργία στην οποία θα ενθαρρύνονται οι γεωργοί να χρησιμοποιούν βιώσιμες από περιβαλλοντική άποψη αγρονομικές μεθόδους (και ιδίως τη γεωργία που αποβλέπει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και τη βιολογική γεωργία)·

4.  τονίζει ότι η δημόσια χρηματοδότηση για τη γεωργία συνδέεται με την απόδοση στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, της φύσης και της καλής διαβίωσης των ζώων και πρέπει να εξαρτάται από το σεβασμό της βασικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας καθώς και της νομοθεσίας για την καλή διαβίωση των ζώων (πολλαπλή συμμόρφωση)· προτρέπει την Επιτροπή να μην καταστήσει λιγότερο αυστηρές τις ισχύουσες διατάξεις πολλαπλής συμμόρφωσης (ΠΣ) μέσω της αποκαλούμενης απλοποίησης και να εξετάσει αν και κατά πόσο οι απαιτήσεις αυτές είναι αποτελεσματικές, αλλά ταυτόχρονα καλεί την Επιτροπή να απορρίψει τις περιττές διοικητικές απαιτήσεις και επιβαρύνσεις· πιστεύει ότι στο σύστημα πολλαπλής συμμόρφωσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν πρόσθετες διατάξεις για τη χρήση και τη διαχείριση του ύδατος, την ποιότητα του ύδατος και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία για την ευρύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με αυξημένες εισαγωγές τροφίμων και ζωοτροφών που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της ΕΕ και, συνεπώς, ενδέχεται να υπονομεύσουν τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, της καλής διαβίωσης των ζώων και τις κοινωνικές ρήτρες κατά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για να διορθωθεί η κατάσταση αυτή το ταχύτερο δυνατόν και να διασφαλίσει την τήρηση των κοινοτικών νομοθετικών διατάξεων για το περιβάλλον και την υγεία·

6.  υπογραμμίζει τη στενή σχέση μεταξύ γεωργικής δραστηριότητας και ποιότητας και ποσότητας των υδάτων και τονίζει ότι οι πιέσεις που ασκούνται από τη γεωργία στο υδάτινο περιβάλλον πρέπει να υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση· πιστεύει ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία σε συνδυασμό με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει" θα πρέπει να αποτελεί την κατευθυντήρια αρχή για την αποτελεσματική επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτων και των περιβαλλοντικών στόχων·

7.  τονίζει ότι κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, η ανάπτυξη της υπαίθρου (και το χρηματοδοτικό της μέσο ΕΓΤΑΑ) ως δεύτερος πυλώνας της ΚΓΠ έχει σημαντικό περιφερειακό αντίκτυπο· προτρέπει την Επιτροπή να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες για μια συνεκτικότερη εφαρμογή όσον αφορά τα προγράμματα περιφερειακής πολιτικής (διαρθρωτικά ταμεία) ούτως ώστε να υιοθετήσει ολοκληρωμένη προσέγγιση σε τομείς στους οποίους μπορεί να επιτευχθεί συνέργεια·

8.  τονίζει ότι η βιοποικιλότητα τόσο επηρεάζεται όσο και δημιουργείται και απειλείται από τη γεωργία· πιστεύει ότι απαιτούνται προσπάθειες σε παγκόσμιο, τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ΕΕ για την προστασία των πολύτιμων οικοσυστημικών υπηρεσιών που εξασφαλίζει η βιοποικιλότητα, και συγκεκριμένα ο καθαρισμός του αέρα και των υδάτων, η επικονίαση των καλλιεργειών και η προστασία από τη διάβρωση·

9.  πιστεύει ότι η αποδέσμευση των άμεσων ενισχύσεων από τη γεωργική παραγωγή μπορεί μακροπρόθεσμα να συμβάλλει στη μείωση του δυσμενούς περιβαλλοντικού αντίκτυπου της ευρωπαϊκής γεωργίας, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από την ενισχυμένη στήριξη βιώσιμων μεθόδων στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης·

10. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτικό σύνολο προτάσεων με στόχο την ενθάρρυνση της παραγωγής βιώσιμης ενέργειας από γεωργικά προϊόντα που θα μπορούν να αξιοποιούν τη συνολική βιομάζα, κυρίως μέσω συστήματος πιστοποίησης για τα βιώσιμα αγροκαύσιμα και για ελάχιστες απαιτήσεις για την παραγωγή των εν λόγω καυσίμων και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις δυνατότητες των αγροκαυσίμων δεύτερης γενιάς που χρησιμοποιούν γεωργικά απόβλητα όπως κοπριά·

11. προτρέπει την Επιτροπή να προωθήσει με επιφυλάξεις τα βιοκαύσιμα, δεδομένου ότι τα περιβαλλοντικά οφέλη πολλών από τα καύσιμα αυτά είναι στην καλύτερη περίπτωση αμφισβητήσιμα καθώς και ότι η αύξηση της παραγωγής βιοκαυσίμων στην ΕΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των τροφίμων καθώς και σε ελλείψεις τροφίμων·

12. ζητεί την αύξηση των δεικτών διαφοροποίησης και ειδικές μειούμενες ενιαίες πληρωμές ανά εκμετάλλευση συμπεριλαμβανομένων κριτηρίων για την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική διαφοροποίηση· προτρέπει την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους χρηματοδοτικούς πόρους για βιωσιμότερες διαδικασίες γεωργικής παραγωγής και για πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης· εκφράζει ωστόσο ανησυχίες για την σημερινή τάση κρατών μελών να εστιάζουν τα προγράμματα ανάπτυξης της υπαίθρου στις γεωργικές επενδύσεις· πιστεύει ότι τα κεφάλαια αγροτικής ανάπτυξης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για αγρο-περιβαλλοντικά προγράμματα, για μέτρα προστασίας των ζώων, για μέτρα που σχετίζονται με το πρόγραμμα Leader και για άλλες περισσότερο ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη δημιουργία βιώσιμων αγροτικών οικονομιών·

13. εκφράζει την ανησυχία ότι η κατάργηση της υποχρεωτικής αγρανάπαυσης θα συντελέσει στη μείωση των γεωργικών εκτάσεων που ενδείκνυνται για σκοπούς διατήρησης της βιοποικιλότητας και των καλλιεργούμενων εκτάσεων, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για την καθιέρωση ή διατήρηση φυσικών βιοτόπων και εντατικών και βιώσιμων μεθόδων που θα ενισχύουν την βιοποικιλότητα, ιδίως στις παραγωγικότερες γεωργικές περιοχές·

14. προτρέπει την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική σειρά προτάσεων με στόχο τη διατήρηση και την ανάπτυξη βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων ιδίως σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές και περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα, δεδομένου ότι είναι καθοριστικής σπουδαιότητας για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διατήρηση των οικοσυστημάτων·

15. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πολιτική στους τομείς της έρευνας και της μεταφοράς τεχνολογιών, ιδίως για την προώθηση περισσότερο φιλικών για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα μεθόδων προς το συμφέρον μιας βιώσιμης γεωργίας·

16. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα μόνιμων βοσκοτόπων για την προστασία της γεωργικής βιοποικιλότητας, και καλεί την Επιτροπή να αποκαταστήσει τις υπάρχουσες αδυναμίες αποτρέποντας τη μετατροπή των βοσκοτόπων και δασών σε εκτάσεις γεωργικής καλλιέργειας·

17. εφιστά την προσοχή σε επιτυχή σχέδια σε όλη την επικράτεια της ΕΕ στο πλαίσιο των οποίων με τη συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ γεωργών, περιβαλλοντικών ομάδων και αρχών έχουν περιοριστεί επιτυχώς οι επιπτώσεις της γεωργίας στο περιβάλλον.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

29.1.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Georgs Andrejevs, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Johannes Blokland, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Urszula Krupa, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu, Karin Scheele, Carl Schlyter, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Niels Busk, Antonio De Blasio, Duarte Freitas, Johannes Lebech, Miroslav Mikolášik, Lambert van Nistelrooij, Bart Staes

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

6

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Ιωάννης Γκλαβάκης, Διαμάντω Μανωλάκου, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Esther De Lange, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski, Κατερίνα Μπατζελή

  • [1]  ΕΕ L 207 της 21.10.2003, σελ. 1.
  • [2]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0598.
  • [3]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0480.
  • [4]  Εγκριθέντα κείμενα, Ρ6_ΤΑ(2007)0411.
  • [5]  ΕΕ C 287 Ε, 29.11.2007, σελ. 341.
  • [6]  Εγκριθέντα κείμενα, P6 - TA (2005)0224.
  • [7]  ΕΕ C 139 της 14.6.2006, σ. 1.
  • [8]  ΕΕ L 236 της 23.09.2003, σελ. 33.
  • [9]  ΕΕ L 93 της 30.3.2004, σελ. 1.