Proċedura : 2007/0084(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A6-0061/2008

Testi mressqa :

A6-0061/2008

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 21/05/2008 - 5.4
CRE 21/05/2008 - 5.4
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P6_TA(2008)0216

RAPPORT     ***I
PDF 292kWORD 1271k
4.3.2008
PE 393.868v02-00 A6-0061/2008

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar stħarriġ ta' strutturi tal-farms u stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88

(COM(2007)0245 – C6‑0127/2007 – 2007/0084(COD))

Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali

Rapporteur: Gábor Harangozó

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI
 PROĊEDURA

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar stħarriġ ta' strutturi tal-farms u stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88

(COM(2007)0245 – C6‑0127/2007 – 2007/0084(COD))

(Proċedura ta' kodeċiżjoni: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–   wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2007)0245)(1),

–   wara li kkunsidra l-Artikolu 251(2) u l-Artikolu 285 (1) tat-Trattat KE, li b'konformità magħhom il-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C6-0127/2007),

–   wara li kkonsidra l-Artikolu 51 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–   wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali (A6-0061/2008),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk ikollha l-ħsieb li temenda l-proposta b'mod sustanzjali jew li tibdilha b'test ġdid;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni  Emendi tal-Parlament

Emenda 1

Premessa 4

(4) Hemm il-ħtieġa ta' sorveljanza tal-miżuri implimentanti li huma assoċjati ma' l-iżvilupp rurali definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta' Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD).

(4) Hemm il-ħtieġa li tinġabar data dwar l-implimentazzjoni tal-miżuri li huma assoċjati ma' l-iżvilupp rurali definit fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1698/2005 ta' l-20 ta' Settembru 2005 dwar l-appoġġ għall-iżvilupp rurali mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (EAFRD).

Emenda 2

Premessa 5

(5) Fil-konklużjoniiet tagħhom dwar l-indikaturi agri-ambjentali, il-Kunsill għaraf il-ħtieġa ta' data komparabbli dwar l-attivitajiet agrikoli, fuq livell ġeografiku xieraq, u li jkopri l-Komunità kollha. Il-Kunsill staqsa lill-Kummissjoni biex iġġib fis-seħħ azzjonijiet fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2006)508 li jinkludu l-iżvilupp ta' stħarriġ ġdid ta' l-UE, partikolarment fir-rigward tal-prattiki ta' l-immaniġġjar tal-farms u l-użu tal-kontribużżjoni tal-farms.

(5) Fil-konklużjoniiet tagħhom dwar l-indikaturi agri-ambjentali, il-Kunsill għaraf il-ħtieġa ta' data komparabbli dwar l-attivitajiet agrikoli, fuq livell ġeografiku xieraq, u li jkopri l-Komunità kollha. Il-Kunsill staqsa lill-Kummissjoni biex iġġib fis-seħħ azzjonijiet fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2006)508 li jinkludu l-produzzjoni ta' data statistika, partikolarment fir-rigward tal-prattiki ta' l-immaniġġjar tal-farms u l-użu tal-kontribużżjoni tal-farms.

Emenda 3

Premessa 6

(6) Hemm nuqqas ta' informazzjoni statistika fuq metodi differenti ta' produzzjoni agrikola fuq livell ta' impriżi individwali. Għalhekk stħarriġ speċjali dwar metodi ta' produzzjoni agrikola, konness ma' informazzjoni strutturali dwar impriżi agrikoli, huwa meħtieġ biex jipprovdi iktar statistika għall-iżvilupp ta' politika agriambjentali u għat-tisħiħ tal-kwalità ta' l-indikaturi agriambjentali.

(6) Hemm nuqqas ta' informazzjoni statistika fuq metodi differenti ta' produzzjoni agrikola fuq livell ta' impriżi individwali. Għalhekk titjib fil-proċedura għall-ġbir ta' informazzjoni dwar metodi ta' produzzjoni agrikola, konness ma' informazzjoni strutturali dwar impriżi agrikoli, huwa meħtieġ biex jipprovdi iktar statistika għall-iżvilupp ta' politika agriambjentali u għat-tisħiħ tal-kwalità ta' l-indikaturi agriambjentali.

Emenda 4

Premessa 7

(7) Statistika komparabbli mill-Istati Membri kollha dwar struttura ta' l-impriżi agrikoli hija importanti sabiex jiġi stabbilit l-iżvilupp tal-politika agrikola fil-Komunità. Għalhekk, il-klassifikazzjoni standard u definizzjonijiet għandhom jintużaw sakemm huwa possibbli għall-karatterisitiċi ta' l-istħarriġ.

(7) Statistika komparabbli mill-Istati Membri kollha dwar struttura ta' l-impriżi agrikoli hija importanti sabiex jiġi stabbilit l-iżvilupp tal-politika agrikola fil-Komunità. Għalhekk, il-klassifikazzjoni standard u d-definizzjonijiet komuni għandhom jintużaw sakemm huwa possibbli għall-karatterisitiċi ta' l-istħarriġ.

Emenda 5

Premessa 7 a (ġdida)

 

(7a) L-implimentazzjoni ta' l-istħarriġ dwar strutturi tal-farms fl-2010 u ċ-ċensiment deċennali tal-popolazzjoni fl-2011 tpoġġi piż tqil fuq ir-riżorsi statistiki ta' l-Istati Membri jekk il-perjodi ta' ġbir ta' tagħrif fuq il-post għal dawn iż-żewġ stħarriġiet ewlenin jikkoinċidu. Għalhekk għandha tiġi prevista deroga li tippermetti lill-Istati Membri jimplimentaw l-istħarriġ dwar strutturi tal-farms fl-2009.

Emenda 6

Premessa 8

(8) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-Istatistika Komunitarja jikkostitwixxi l-qafas ta' referenza għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament. B'mod partikolari, hu jitlob konformità ma' l-istandards ta' l-imparzjalità, fiduċja, oġġettività, indipendenza xjentifika, effettività tan-nefqa u l-kunfidenzjalità ta' l-istatistika.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 322/97 tas-17 ta' Frar 1997 dwar l-Istatistika Komunitarja jikkostitwixxi l-qafas ta' referenza għad-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament b'mod partikulari fir-rigward tal-konformità ma' l-istandards ta' l-imparzjalità, fiduċja, oġġettività, indipendenza xjentifika, effettività tan-nefqa u l-kunfidenzjalità ta' l-istatistika. Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KEE) Nru 1588/90 tal-11 ta' Ġunju 1990 dwar it-trażmissjoni ta' data suġġetta għall-kunfidenzjalità statistika fl-Uffiċċju ta' l-Istatistika tal-Komunitajiet Ewropej tikkostitwixxi qafas ta' referenza għat-trażmissjoni u l-protezzjoni ta' data statistika kunfidenzjali li jipprovdi għalihom dan ir-Regolament, li l-għan tiegħu huwa li jiggarantixxi li waqt il-produzzjoni u t-tixrid tagħha, l-istatistika tal-Komunità ma ssirx oġġett ta' tixrid illegali ta' informazzjoni u ma tiġix użata għal-skopijiet oħra barra dawk ta' statistika.

________

1 ĠU L 151, 15.6.1990, p. 1. Regolament kif emendat l-aħħar bir-Regolament (KE) Nru 1882/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 284, 31.10.2003, p. 1).

Ġustifikazzjoni

Huwa importanti li ssir sorveljanza sabiex id-data tiġi skambjata u mxerrda bil-konfidenzjalità kollha sabiex ikun iggarantit li l-informazzjoni rigward persuna fiżika identifikabbli jew identifikata (l-oġġett ta' l-informazzjoni) tkun imħarsa. Għalhekk huwa xieraq li fit-test tiġi inkluża refernza għal-leġiżlazzjoni Komunitarja fis-seħħ relattiva għall-protezzjoni tad-data.

Emenda 7

Premessa 9

(9) L-użu ta' l-informazzjoni ta’ġeoreferenza, li tipprovdi l-pożizzjoni eżatta ta' impriża agrikola, għandu jkun illimitat għal raġunijiet statistiċi. Il-protezzjoni meħtieġa ta' kunfidenzjalità tad-data għandha tiġi aċċertata, fost oħrajn, permezz ta' aggregazzjoni xierqa meta jippubblikaw l-istatistika.

(9) L-użu tal-pożizzjoni ta' impriża agrikola mill-Kummissjoni għandu jkun limitat għal analiżijiet statistiċi u għandu jeskludi t-tislit ta' kampjuni u t-twettiq ta' stħarriġ. Il-protezzjoni meħtieġa ta' kunfidenzjalità tad-data għandha tiġi aċċertata, fost oħrajn, billi tiġi limitata l-preċiżjoni tal-parametri dwar il-pożizzjoni u permezz ta' aggregazzjoni xierqa meta tiġi publikata l-istatistika.

Emenda 8

Premessa 13 a (ġdida)

(13 a) Huwa magħruf li l-ħtiġijiet marbuta ma' l-esplorazzjoni u l-identifikazzjoni bis-satellita ta' impriżi agrikoli jikkawżaw problemi serji ta' metodoloġija u teknika lil bosta Stati Membri.

Emenda 9

Artikolu 2 punt (a a) (ġdid)

 

(aa) "Unitajiet ta' bhejjem" tfisser unità ta' kejl standard li tippermetti li jiġu aggregati d-diversi kategoriji ta' bhejjem sabiex ikunu jistgħu jitqabblu. L-unitajiet ta' bhejjem huma definiti skond ir-rekwiżiti ta' għalf tal-kategoriji ta' annimali individwali, li għalihom għandhom jiġu adottati l-koeffiċjenti bi qbil mal-proċedura msemmija fl-Artikolu 15(2).

Emenda 10

Artikolu 2, punt (c a) (ġdid)

 

(ca) "Pożizzjoni ta' l-impriża" tfisser il-koordinati ta' latitudni u lonġitudni f'ark ta' 5 minuti li jevitaw l-identifikazzjoni diretta ta' impriża individwali. Jekk pożizzjoni ta' latitudni u lonġitudni tkun tinkludi impriża agrikola waħda biss, din l-impriża għandha tiġi attribwita għal pożizzjoni qrib, li tinkludi mill-inqas impriża agrikola oħra.

Emenda 11

Artikolu 3(2)

2. Madanakollu, l-Istati Membri li jużaw limiti differenti fl-istħarriġ għandhom jiffissaw dan il-limitu sabiex jeskludu l-iżgħar impriżi agrikoli li flimkien jikkontribwixxu 2% jew inqas taż-żona totali agrikola ħlief l-art komuni u 2% jew inqas tan-numru totali ta' unitajiet ta' bhejjem għall-farms.

2. Madanakollu, l-Istati Membri li jużaw limitu minimu fl-istħarriġ ta' iktar minn ettaru għandhom jiffissaw dan il-limitu minimu sabiex jeskludu biss l-iżgħar impriżi agrikoli li flimkien jikkontribwixxu 2% jew inqas taż-żona agrikola totali utilizzata ħlief l-art komuni u 2% jew inqas tan-numru totali ta' unitajiet ta' bhejjem għall-farms.

Emenda 12

Artikolu 4(2)

2. F'każi li huma ġġustifikati il-Kummissjoni tista' tippermetti l-Istati Membri biex jagħmlu użu minn sorsi amministrattivi.

2. 2. Jekk Stat Membru jiddeċiedi li juża sors amministrattiv apparti dawk speċifikati fil-paragrafu 1, l-Istat Membru għandu jinforma l-Kummissjoni minn qabel u għandu jipprovdi d-dettalji dwar il-metodu li se jintuża u l-kwalità tad-data minn dan is-sors amministrattiv.

Emenda 13

Artikolu 5(2)

2. F'każijiet li huma ġġustifikati sew il-Kummissjoni tista' tippermetti xi eċċezzjonijiet ta' l-Istati Membri għar-rekwiżiti ta' preċiżjoni għar-reġjuni speċifiċi.

2. F'każijiet li huma ġġustifikati sew il-Kummissjoni għandha tippermetti xi eċċezzjonijiet ta' l-Istati Membri għar-rekwiżiti ta' preċiżjoni għar-reġjuni speċifiċi.

Emenda 14

Artikolu 5, paragrafu 3

3. Il-Kummissjoni tista' tidditermina rekwiżiti addizzjonali ta' preċiżjoni. Dik il-miżura mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi tissupplimenta u/jew tħassar uħud mill-elementi mhux essenzjali, għandha tadotta l-proċedura regolatorja bl-iskrutinju li tissemma fl-Artikolu 15(2).

imħassar

Emenda 15

Artikolu 6, paragrafu 2

2. L-istħarriġ ta' l-istruttura tal-farms fl-2010 għandu jsir bħala ċensiment. Madanakollu, l-kampuni ta' stħarriġ jista' jintuża għall-karatteristiċi li jikkonċernaw il-makkinarju u attivitajiet oħrajn ta' qligħ tal-ħaddiema, elenkati fl-Anness II Sezzjonijiet IV(i) u V(ii).

2. L-istħarriġ ta' l-istruttura tal-farms fl-2010 għandu jsir bħala ċensiment. Madanakollu, il-kampjuni ta' stħarriġ jistgħu jintużaw għall-karatteristiċi li jikkonċernaw attivitajiet oħrajn ta' qligħ tal-ħaddiema, elenkati fl-Anness III Sezzjoni V(ii).

Emenda 16

Artikolu 7, paragrafu 1

1. L-Istati Membri għandhom jiġbru l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta' l-impriżi agrikoli elenkati fl-Anness III.

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi ta' l-impriżi agrikoli elenkati fl-Anness III.

Emenda 17

Artikolu 7, paragrafu 2

2. Il-Kummissjoni tista' temenda l-karatteristiċi tal-lista prevista fl-Anness II ta' l-istħarriġ dwar struttura tal-farms għall-2013 u l-2016. Dik il-miżura mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi tissupplimenta u/jew tħassar uħud mill-elementi mhux essenzjali, għandha tadotta l-proċedura regolatorja bl-iskrutinju li tissemma fl-Artikolu 15(2).

2. 2. Il-Kummissjoni tista' temenda l-lista ta' karatteristiċi prevista fl-Anness II ta' l-istħarriġ dwar struttura tal-farms għall-2013 u l-2016 bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju li tissemma fl-Artikolu 15(2).

Emenda 18

Artikolu 7(3)

3. Jekk karatteristika jkollha prevalenza baxxa jew ta' żero ġewwa Stat Membru, l-Istat Membru jista' jiġi awtorizzat mill-Kummissjoni biex jeskludi l-karatteristika minn stħarriġ dwar strutturi ta' farms, bil-kondizzjoni li Stat Membru iressaq ġustifikazzjoni xierqa.

3. Jekk Stat Membru jistabbilixxi li karatteristika jkollha prevalenza baxxa jew ta' żero, il-karatteristika tista' tiġi eskluża mill-ġbir tad-data. L-Istat Membru għandu jgħarraf il-Kummissjoni fis-sena kalendarja li tiġi immedjatament qabel is-sena ta' l-istħarriġ dwar kwalunkwe karatteristika eskluża mill-ġbir tad-data.

Emenda 19

Artikolu 7(4)

4. Il-Kummissjoni tidditermina d-definizzjonijiet tal-karatteristiċi. Dik il-miżura mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi tissupplimenta u/jew tħassar uħud mill-elementi mhux essenzjali, għandha tadotta l-proċedura regolatorja bl-iskrutinju li tissemma fl-Artikolu 15(2).

4. 4. Id-definizzjonijiet tal-karatteristiċi għandhom jiġu adottati bi qbil mal-proċedura regolatorja bl-iskrutinju li tissemma fl-Artikolu 15(2).

Emenda 20

Artikolu 9, paragrafu 3

3. Madankollu, id-data li tirrigwarda l-miżuri fl-iżvilupp rurali li jissemmew fl-Anness III, u li huma bbażati fuq arkivji amministrattivi, jistgħu jiġu trażmessi lill-Kummissjoni separatament fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena ta' l-istħarriġ.

3. Id-data li tirrigwarda l-miżuri fl-iżvilupp rurali li jissemmew fl-Anness III, u li hija bbażata fuq arkivji amministrattivi, tista' tiġi trażmessa lill-Kummissjoni separatament fi żmien 18-il xahar mit-tmiem tas-sena ta' l-istħarriġ.

Emenda 21

Artikolu 9(5 a) (ġdid)

5 a) Id-data ta' l-istħarriġ dwar l-istruttura ta' l-impriżi agrikoli m'għandhiex tintuża mill-Kummissjoni biex jinsiltu kampjuni jew biex jitwettaq stħarriġ.

Emenda 22

Artikolu 11

Artikolu 11

Stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola

imħassar

1. L-Istati Membri għandhom iġibu fis-seħħ kampjun ta' stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola użati fl-impriżi agrikoli.

 

2. Fil-każijiet li jkun ġġustifikati sew, il-Kummissjoni tista' tippermetti lil Stat Membru li jwettaq l-istħarriġ b’kampjuni bl-użu ta' sottokampjuni separati.

 

3. L-Istati Membri jistgħu jiġbru informazzjoni dwar karatteristiċi tal-metodi ta' produzzjoni agrikola elenkati fl-Anness V. Jekk karatteristika jkollha prevalenza ta' żero jew tkun waħda baxxa fi Stat Membru, f'każijiet li huma ġġustifikati sew il-Kummissjoni tista' tippermetti lill-Istat Membru li jeskludi l-karatteristika mill-istħarriġ. Il-volum ta' ilma użat għall-irrigazzjoni kull sena jista' jiġi kkalkulat permezz ta' imputazzjoni statistika.

 

4. Il-Kummissjoni tidditermina d-definizzjonijiet tal-karatteristiċi. Dik il-miżura mfassla biex temenda l-elementi mhux essenzjali ta' dan ir-Regolament, inter alia billi tissupplimenta u/jew tħassar uħud mill-elementi mhux essenzjali, għandha tadotta l-proċedura regolatorja bl-iskrutinju li tissemma fl-Artikolu 15(2).

 

5. Il-perjodu ta' referenza għandu jaqbel mal-perjodi ta' referenza użati għall-karatterisitiċi ta' l-istħarriġ dwar struttura tal-farms fl-2010.

 

6. Ir-riżultati ta' dan l-istħarriġ għandhom jiġu konnessi mad-data miksuba mill-istruttura tal-farms fl-2010 fuq livell ta' impriża agrikola individwali. Id-data vvalidata kkombinata għandha tiġi trażmessa lill-Kummissjoni fil-forma elettronika mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2012.

 

7. Il-Kummissjoni tidditermina l-format ta’ l-għoti tad-data ta' l-istħarriġ.

 

Ġustifikazzjoni

Il-parti tat-test li tikkonċerna l-ġabra ta' madwar mitt karatteristika supplementari relattiva għall-metodi ta' produzzjoni agrikola skond l-Artikolu 11 u l-Anness V hija mħassra. Din il-ġabra tmur lilhinn mill-qafas iffissat permezz tar-Regolament (KEE) Nru 571/88 fis-seħħ. Il-benefiċċju ovvjament limitat li ġġib magħha l-informazzjoni ma jistax jiġġustifika l-piż kunsiderevoli li jaqa' fuq iċ-ċittadin. Ir-riżultati tal-ġabra ma jkunux affidabbli għax l-informazzjoni daqshekk iżolata ma tippermetti li ssir l-ebda estrapolazzjoni. Din il-ġabra tista' żżid l-ispejjeż amministrattivi supplementari inutili.

Emenda 23

Artikolu 12(1)

1. L-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni li din tista' teħtieġ fir-rigward ta' l-organizzazzjoni u l-metodoloġija ta' l-istħarriġ kopert minn dan ir-Regolament.

imħassar

Emenda 24

Artikolu 12, paragrafu 2, parti introduttorja

2. Partikolarment, “Rapporti Metodoloġiċi Nazzjonali” għandhom jiġu pprovduti mill-Istati Membri fejn jiddeskrivu:

2. 2. “Rapporti Metodoloġiċi Nazzjonali” għandhom jiġu pprovduti mill-Istati Membri għall-istħarriġ kopert minn dan ir-Regolament fejn jiddeskrivu

Emenda 25

Artikolu 12(2)(a)

(a) il-metodoloġija applikata;

(a) l-organizzazzjoni u l-metodoloġija applikata;

Emenda 26

Artikolu 12, paragrafu 3

3. Ir-Rapporti Nazzjonali Metodoloġiċi għandhom jiġu mressqa lill-Kummissjoni flimkien mar-riżultati ta' l-istħarriġ ivvalidati.

3. Ir-Rapporti Nazzjonali Metodoloġiċi għandhom jiġu mressqa lill-Kummissjoni flimkien mar-riżultati ta' l-istħarriġ ivvalidati, skond l-iskadenzi speċifikati fl-Artikolu 9 (1) u (2).

Emenda 27

Artikolu 12(3 a) (ġdid)

 

Apparti r-Rapporti Nazzjonali Metodoloġiċi meħtieġa fl-aħħar ta' kull stħarriġ, l-Istati Membri għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni kwalunkwe informazzjoni addizjonali li tista' tkun meħtieġa dwar l-organizzazzjoni u l-metodoloġija ta' l-istħarriġ.

Emenda 28

Artikolu 13(1)

1. L-Istati Membri għandhom jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja ta' 50% mill-Komunità lejn spejjeż ta' twettiq ta' l-istħarriġ definiti f'dan ir-Regolament, soġġetti għall-ammonti massimi definiti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

1. L-Istati Membri għandhom jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja massima ta' 75% mill-Komunità lejn spejjeż ta' twettiq ta' l-istħarriġ definiti f'dan ir-Regolament, soġġetti għall-ammonti massimi definiti fil-paragrafi 2 u 3 ta' dan l-Artikolu.

Emenda 29

Artikolu 13(4 a) (ġdid)

4 a) Għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-esplorazzjoni bis-satellita ta' l-impriżi agrikoli, il-Kummissjoni tipprovdi, meta r-regolament preżenti jidħol fis-seħħ, assistenza teknika u pariri neċessarji lill-Istati Membri li jitolbu l-għajnuna.

Ġustifikazzjoni

Il-ħtiġijiet marbuta ma' l-esplorazzjoni u l-identifikazzjoni bis-satellita ta' impriżi agrikoli jikkawżaw problemi serji ta' metodoloġija u teknika lil bosta Stati Membri. Għalhekk huwa meħtieġ li l-Kummissjoni tipprovdi, jekk ikun hemm bżonn, l-appoġġ kollu li jkun meħtieġ, biex tassigura l-kredibilità ta' l-informazzjoni statistika.

Emenda 30

Artikolu 13(2) it-tielet subparagrafu

EUR 0.15 miljuni kull wieħed għal Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja u r-Repubblika Slovakka;

imħassar

Emenda 31

Artikolu 13, paragrafu 3

3. Għal-Istħarriġ dwar Strutturi tal-Farms fl-2013 u fl-2016, l-ammonti massimi speċifikati fil-paragrafu 2 għandhom jitnaqqsu b'60%.

3. Għal-Istħarriġ dwar Strutturi tal-Farms fl-2013 u fl-2016, l-ammonti massimi speċifikati fil-paragrafu 2 għandhom jitnaqqsu b'50 %.

Emenda 32

Artikolu 14(1)

1. Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni ta' dan il-programm, inklużi l-approprjazzjonijiet meħtieġa għall-immaniġġjar, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi tad-database użati fi ħdan il-Kummissjoni biex jipproċessaw id-data mressqa mill-Istati Membri skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom ikunu ta' EUR 54.27 miljun għall-perijodu 2008-2013.

1. Il-pakkett finanzjarju għall-implimentazzjoni ta' dan il-programm, inklużi l-approprjazzjonijiet meħtieġa għall-immaniġġjar, il-manutenzjoni u l-iżvilupp tas-sistemi tad-database użati fi ħdan il-Kummissjoni biex jipproċessaw id-data mressqa mill-Istati Membri skond id-dispożizzjonijiet ta' dan ir-Regolament, għandhom ikunu ta' EUR 58,85 miljun għall-perijodu 2008-2013.

Emenda 33

Artikolu 16(1)

1. B’deroga mill-Artikoli 6(1) u (2), 8, 9(1), 11(5) u (6), 13(2) u l-Anness IV, ir-referenzi għas-sena 2010 huma sostitwiti mis-sena 2009 għall-Greċja, Spanja u l-Portugall.

1. B’deroga mill-Artikoli 6(1) u (2), 8, 9(1), 11(5) u (6), 13(2), l-Anness III u l-Anness IV, ir-referenzi għas-sena 2010 huma sostitwiti mis-sena 2009 għall-Greċja, Spanja u l-Portugall.

Emenda 34

Anness II, tabella, deskrizzjoni ta' "Żona ta' raba użata"

Uċuħ tar-raba, art għall-koltivazzjoni domestika, mergħat u egħlieqi tal-ħaxix permanenti, ħxejjex permanenti

Uċuħ tar-raba, art għall-koltivazzjoni domestika, art mimlija bil-ħaxix b'mod permanenti, ħxejjex permanenti

Emenda 35

ANNESS III

Test propost mill-Kummissjoni

ANNESS III

Lista tal-karatteristiċi ta' l-istħarriġ dwar struttura tal-farms

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

I. KARATTERISTIĊI ĠENERALI

 

 

Sitwazzjoni ġeografika ta' l-impriża

 

 

 

Ġeoreferenza tal-kwartieri ta' l-impriża

Kodiċi

 

Personalità legali ta' l-impriża

 

 

 

Ir-responsabbiltà legali u ekonomika hija ta':

 

 

 

 

persuna naturali li hija detentur uniku, meta l-impriża hija indipendenti?

Iva/Le

 

 

 

 

Jekk ir-risposta għall-mistoqsija preċedenti hija “iva”, din il-persuna (id-detentur) hija wkoll il-maniġer?

Iva/Le

 

 

 

 

 

Jekk din il-persuna mhix il-maniġer, il-maniġer huwa membru tal-familja tad-detentur?

Iva/Le

 

 

 

 

 

Jekk il-maniġer huwa membru tal-familja tad-detentur, il-maniġer huwa l-konjugu tad-detentur?

Iva/Le

 

 

 

jew persuna naturali waħda jew iktar li hija/huma konjugi, meta l-impriża tkun impriża magħmula minn grupp magħqud flimkien?

Iva/Le

 

 

 

persuna legali?

Iva/Le

 

Tip ta' tenuta (fir-rigward tad-detentur) u sistema ta' farming

 

 

 

Żona agrikola użata:

 

 

 

 

Farming għall-proprjetarju

ha

 

 

 

Farming għall-gabillott

ha

 

 

 

Għall-farming fejn il-bidwi jkollu r-raba' mqabbel għandu u jirċievi sehem mill-profitti minn sid ir-raba' jew modi oħra

ha

 

 

Produzzjoni ċċertifikata:

 

 

 

 

Farming organiku

 

 

 

 

 

Żona totali agrikola użata ta' l-impriża li fiha l-metodi tal-produzzjoni ta' farming organiku jiġu applikati u ċċertifikati skond ir-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropea

ha

 

 

 

 

Żona totali agrikola użata ta' l-impriża li qed tinbidel lejn il-metodi tal-produzzjoni ta' farming organiku jiġu applikati u ċċertifikati skond ir-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropea

ha

 

 

 

 

Żona ta' l-impriża li fiha l-metodi ta' produzzjoni ta' farming bi qbil mar-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropa jiġu applikati u ċċertifikati jew li qed jinbidlu sabiex jiġu ċċertifikati:

 

 

 

 

 

 

Ċereali

ha

 

 

 

 

 

Pulses imnixxfin

ha

 

 

 

 

 

Patata

ha

 

 

 

 

 

Pitravi taz-zokkor

ha

 

 

 

 

 

Ħxejjex taż-żjut

ha

 

 

 

 

 

Ħxejjex friski, bettieħ, frawli

ha

 

 

 

 

 

Mergħat u egħlieqi tal-ħaxix, għajr għal mergħat ħorox

ha

 

 

 

 

 

Frott u berry

ha

 

 

 

 

 

Frott taċ-ċitru

ha

 

 

 

 

 

Żebbuġ

ha

 

 

 

 

 

Għeneb ta' l-inbid

ha

 

 

 

 

 

Ħxejjex oħrajn (ħxejjex għat-tessuti eċċ.)

ha

 

 

 

 

Metodi ta' produzzjoni organika applikati għall-produzzjoni ta' l-annimali u ċċertifikati skond ir-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropea:

 

 

 

 

 

 

Annimali bovini

Rjus

 

 

 

 

 

Majjali

Rjus

 

 

 

 

 

Nagħaġ u Mogħoż

Rjus

 

 

 

 

 

Tjur

Rjus

 

 

 

 

 

Annimali oħrajn

Rjus

 

 

 

Produzzjoni agrikola taħt ċertifikazzjoni jew oqfsa kuntrattwali ttikkettjati (li mhumiex farming organiku)

 

 

 

 

 

Skemi ta' kwalità tal-KE:

 

 

 

 

 

 

Żona ta' koltivazzjoni ta' l-impriża koperta minn dawn l-iskemi

ha

 

 

 

 

 

Bhejjem ta' l-impriża koperti minn dawn l-iskemi

Rjus

 

 

 

 

Skemi ta' kwalità nazzjonali:

 

 

 

 

 

 

Żona ta' koltivazzjoni ta' l-impriża koperta minn dawn l-iskemi

ha

 

 

 

 

 

Bhejjem ta' l-impriża koperti minn dawn l-iskemi

Rjus

 

 

 

 

Skemi ta' kwalità tal-KE/Nazzjonali

 

 

 

 

 

 

Ċereali

ha

 

 

 

 

 

Frott u ħxejjex

ha

 

 

 

 

 

Għeneb ta' l-inbid

ha

 

 

 

 

 

Żebbuġ

ha

 

 

 

 

 

Annimali bovini

Rjus

 

 

 

 

 

Majjali

Rjus

 

 

 

 

 

Nagħaġ u Mogħoż

Rjus

 

 

 

 

 

Prodotti għat-tkkabir ta' tjur

Rjus

 

 

Destinazzjoni tal-produzzjoni ta' l-impriża:

 

 

 

 

Konsum domestiku iktar minn 50% tal-valur tal-produzzjoni finali ta' l-impriża

Iva/Le

 

 

 

Bejgħ dirett lill-konsumatur aħħari li jirrappreżenta iktar minn 50% tal-bejgħ finali ta' l-impriża

Iva/Le

 

 

II. ART

 

 

Uċuħ tar-raba

 

 

 

Ċereali għall-produzzjoni tal-qamħ (inkluż żrieragħ):

 

 

 

 

Qamħ komuni u spelt

ha

 

 

 

Qamħ durum

ha

 

 

 

Segala

ha

 

 

 

Xgħir

ha

 

 

 

Ħafur

ha

 

 

 

Żrieragħ tal-Qamħirrum

ha

 

 

 

Ross

ha

 

 

 

Ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qamħ

ha

 

 

Pulses imnixxfin u ħxejjex li huma sors tal-proteini għall-produzzjoni taż-żrieragħ (inklużi żerriegħa u taħlitiet ta' pulses u ċereali)

ha

 

 

 

fosthom piżelli, il-fażola ta' l-għelieqi u l-lupin ħelu

ha

 

 

Patata (inkluża patata bikrija u patata żerriegħa)

ha

 

 

Pitravi taz-zokkor (esklużi ż-żrieragħ)

ha

 

 

Egħruq tal-għalf u l-brassika (esklużi ż-żrieragħ)

ha

 

 

Pjanti industrijali (inklużi żrieragħ għall-pajnti erbaċi taż-żrieragħ tal-lift; esklużi ż-żrieragħ għal pjanti tal-fibri, ħops, tabakk u pjanti industrijali oħrajn), li minnhom:

 

 

 

 

Tabakk

ha

 

 

 

Il-ħopp (hops)

ha

 

 

 

Qoton

ha

 

 

 

Rapa u rapa tan-nevew

ha

 

 

 

Ġirasol

ha

 

 

 

Sojja

ha

 

 

 

Żrieragħ taż-żejt tal-kittien

ha

 

 

 

Ħxejjex oħrajn tal-lift

ha

 

 

 

Kittien

ha

 

 

 

Qanneb

ha

 

 

 

Ħxejjex fibrużi oħrajn

ha

 

 

 

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari

ha

 

 

 

Pjanti oħrajn industrijali li mhux imsemmija

ha

 

 

Ħxejjex friski, bettiegħ, frawli li minnhom:

 

 

 

 

ta' barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċessibbli)

ha

 

 

 

 

fil-ftuħ

ha

 

 

 

 

ġardinaġġ għal bejgħ f'suq

ha

 

 

 

taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oħra (aċċessibbli)

ha

 

 

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr għall-mixtla fejn ikunu għadhom żgħar):

 

 

 

 

ta' barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċessibbli)

ha

 

 

 

taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oħra (aċċessibbli)

ha

 

 

Pjanti għall-irigħ:

 

 

 

 

Ħaxix u mergħat temporanji

ha

 

 

 

għalf aħdar ieħor:

 

 

 

 

 

Qamħirrum aħdar (qamħirrum jew ħaxix maħżun għall-għalf)

ha

 

 

 

 

Pjanti għall-irigħ leguminużi

ha

 

 

 

 

Pjanti oħrajn għall-irigħ

ha

 

 

Żrieragħ u nebbiet f'raba' li jinħarat (mbarra ċ-ċereali, il-ħxejjex niexfa, il-patata u l-pjanti ta' żrieragħ tal-lift)

ha

 

 

Ħxejjex oħra ta' l-uċuħ oħra tar-raba'

ha

 

 

Art mhux maħduma mingħajr ebda sussidji

ha

 

 

Art mhux maħduma li tkun soġġetta għal pagamenti ta' sussidji, b'ebda użu ekonomiku

ha

 

Art għall-kultivazzjoni domestika

ha

 

Mergħat u għelieqi tal-ħaxix permanenti

ha

 

 

Mergħat u egħlieqi tal-ħaxix, għajr għal mergħat ħorox

ha

 

 

Mergħat ħorox

ha

 

 

Art bil-ħaxix u mergħat li ma jintużawx iktar għal raġunijiet ta' produzzjoni u li huma eliġibbli għal pagamenti tas-sussidji

ha

 

Kultivazzjoni ta' ħxejjex perenni

 

 

 

Kultivazzjonijiet ta' frott u berries

ha

 

 

 

Speċi ta' frott frisk, fosthom:

ha

 

 

 

 

frott frisk ta' żoni klimatiċi moderati

ha

 

 

 

 

frott frisk ta' żoni klimatiċi sottotropikali

ha

 

 

 

Speċi ta' berries

ha

 

 

 

Ġewż

ha

 

 

Kultivazzjonijiet taċ-ċitru

ha

 

 

Kultivazzjonijiet ta' żebbuġ

ha

 

 

 

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-ikel

ha

 

 

 

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

ha

 

 

Dwieli li minnhom normalment jipproduċu:

ha

 

 

 

Inbid ta' kwalità

ha

 

 

 

Inbejjed oħra

ha

 

 

 

Għeneb tal-mejda

ha

 

 

 

Żbib

ha

 

 

Mixtla ta’ pjanti żgħar (inklużi għas-siġar tal-Milied)

ha

 

 

 

fosthom siġar tal-Milied

ha

 

 

Uċuħ tar-raba permanenti oħrajn

ha

 

 

Uċuħ tar-raba permanenti taħt il-ħġieġ

ha

 

Art oħra

 

 

 

Art agrikola mhux użata (art agrikola li m'għadhiex tintuża, għal raġjunijiet ekonomiċi, soċjali jew oħrajn, u li ma tintużax fis-sistema ta' tibdil ta' uċuħ tar-raba)

ha

 

 

Żona ta' boskijiet

ha

 

 

 

fosthom tibdil qasir ta' l-uċuħ

ha

 

 

 

li minnhom jiġu sfruttati għal raġunijiet ta' foresterija

ha

 

 

Art oħra (art okkupata minn bini, qrejten, passaġġi, għadajjar, barrieri, art ħawlijja, blat, eċċ.)

ha

 

Kultivazzjoni suċċessiva sekondarja, faqqiegħ, żoni irrigati, ħxejjex ikkombinati, żoni li ma jintużawx iktar għall-produzzjoni ta' l-ikel, soġġetti għall-pagament tas-sussidji, u żona li hija soġġetta li twarrab l-iskemi ta' l-inċentivi, żoni għall-produzzjoni tal-bijo-fjuwil u għall-ħxejjex li huma mmodifikati ġenetikament

 

 

 

Uċuħ tar-raba' sekondarji suċċessivi (ħlief uċuħ tar-raba' f'ġonna għall-bejgħ f'suq u wċuħ tar-raba' taħt il-ħġieġ)

ha

 

 

Faqqiegħ

ha

 

 

Żona li hija irrigata

 

 

 

 

Żona totali irrigabbli

ha

 

 

 

Żona totali kkoltivata li hija irrigata ta' l-anqas darba fl-aħħar 12-il xahar

ha

 

 

Ħxejjex ikkombinati (assoċjati)

ha

 

 

Żoni li ma jintużawx għall-produzzjoni ta' l-ikel li jistgħu jibbenefikaw minn sussidji u żoni li jkunu suġġetti għal pagamenti ta' sussidji b'ebda użu ekonomiku (diġà elenkati fis-Sezzjoni II ART), imqassma skond:

ha

 

 

 

Żoni li ma jintużawx iktar għall-produzzjoni ta' l-ikel, li huma soġġetti għall-pagmenti tas-sussidji

ha

 

 

 

Żoni użati għall-produzzjoni ta' materjal bażi agrikolu għal għanijiet mhux ta' l-ikel (eż.: lift, siġar, arbuxxelli eċċ inklużi għads, ċiċri u ġilbien)

ha

 

 

 

Żoni oħrajn

ha

 

 

Żoni għall-produzzjoni ta' bijo-fjuwil (jew enerġija rinnovabbli oħra) eż lift, sojja, qamħ u pitravi taz-zokkor; lift, sojja, qamħ u pitravi taz-zokkor), diġà elenkati fis-Sezzjoni II Art

ha

 

 

 

fosthom ħxejjex modifikati ġenetikament

ha

 

 

Żoni għall-produzzjoni ta' bijofjuwil bħala prodott sekondarju (eż.: tiben, zkuk)

ha

 

 

Kultivazzjonijiet ġenetikament modifikati, diġà elenkati fis-Sezzjoni II ART

ha

 

III. BHEJJEM

 

 

Equidae

Rjus

 

Annimali bovini:

 

 

 

Annimali bovini taħt sena, maskili u femminili

Rjus

 

 

Annimali bovini, ta' sena iżda iżgħar minn sentejn, maskili

Rjus

 

 

Annimali bovini, ta' sena iżda iżgħar minn sentejn, femminili

Rjus

 

 

Annimali bovini maskili, ta' sentejn u iktar

Rjus

 

 

Erħiet, ta' sentejn u iktar

Rjus

 

 

Baqar tal-ħalib

Rjus

 

 

Baqar oħrajn

Rjus

 

Nagħaġ u Mogħoż:

 

 

 

Nagħaġ (l-etajiet kollha)

Rjus

 

 

 

Femminili li jnisslu

Rjus

 

 

 

Nagħaġ oħra

Rjus

 

 

Mogħoż (l-etajiet kollha)

Rjus

 

 

 

Femminili li jnisslu

Rjus

 

 

 

Mogħoż oħrajn

Rjus

 

Majjali:

 

 

 

Ħnienes b'piż ħaj ta' taħt-il 20 kilogramm

Rjus

 

 

Majjali nisa li jnisslu li jiżnu 50 kilogramma jew iktar

Rjus

 

 

Majjali oħra

Rjus

 

Tjur:

 

 

 

Broilers

Rjus

 

 

Tiġieġ li jbidu

Rjus

 

 

Tjur oħrajn:

 

 

 

 

Dundjani

Rjus

 

 

 

Papri

Rjus

 

 

 

Wiż

Rjus

 

 

 

Nagħam

Rjus

 

 

 

Tjur ieħor, li mhux imsemmi

Rjus

 

Fniek, femminili li jnisslu

Rjus

 

Naħal

Bejtiet

 

Bhejjem li mhux imsemmija

Iva/Le

 

 

fosthom annimali tal-pil

Iva/Le

 

IV. MAKKINARJU U TAGĦMIR

 

 

IV. (i) MAKKINARJU

 

 

Li huwa esklussivament għall-impriża

 

 

 

Gafef b'erba' roti, gafef li jagħmlu l-passaġġi u ġarrejja ta' l-għodda

Numru

 

 

Kultivaturi, makkinarji ta' l-għażiq, mgħażqiet li jduru u mowers bil-mutur

Numru

 

 

Ħassada li jikkumbinaw

Numru

 

 

Ħassada oħrajn mekkanizzati kompletament

Numru

 

Makkinarju li jintuża minn ħafna impriżi (li jagħmel parti minn impriża oħra, minn kooperattiva jew proprjeta konġunta ta' impriża oħra) jew li huwa proprjetà ta' aġenzija ta' forniment ta' servizzi

 

 

Gafef b'erba' roti, gafef li jagħmlu l-passaġġi u ġarrejja ta' l-għodda

Iva/Le

 

 

Kultivaturi, makkinarji ta' l-għażiq, mgħażqiet li jduru u mowers bil-mutur

Iva/Le

 

 

Ħassada li jikkumbinaw

Iva/Le

 

 

Ħassada oħrajn mekkanizzati kompletament

Iva/Le

 

IV. (ii) TAGĦMIR

 

 

Tagħmir użat għall-produzzjoni rinnovabbli ta' l-enerġija skond it-tip ta' sors ta' l-enerġija:

 

 

 

Riħ

Iva/Le

 

 

Bijomassa

Iva/Le

 

 

 

fosthom bio-methane

Iva/Le

 

 

Solar

Iva/Le

 

 

Idroenerġija

Iva/Le

 

 

Tipi oħrajn ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli

Iva/Le

 

V. ĦADDIEMA

 

 

V.(i) XOGĦOL TAL-FARM FL-IMPRIŻA

 

 

 

Detentur

 

 

 

 

Sess:

Raġel/Mara

 

 

 

Età

Firxa ta' età

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

AWU % medda(2)

 

 

 

Maniġer

 

 

 

 

Sess:

Raġel/Mara

 

 

 

Età

Firxa ta' età

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

AWU % medda

 

 

Taħriġ tal-maniġer

 

 

 

 

Taħriġ agrikolu tal-maniġer

Kodiċi ta' taħriġ(3)

 

 

 

 

Taħriġ vokazzjonali li sar mill-maniġer matul l-aħħar 12 –il xahar

Iva/Le

 

 

Membri tal-familja tad-detentur waħdu li jagħmlu xogħol fil-farm għall-impriża: raġel

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

AWU % medda

 

 

Membri tal-familja tad-detentur waħdu li jagħmlu xogħol fil-farm għall-impriża: femminili

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

AWU % medda

 

 

Ħaddiem li mhux tal-familja impjegat regolarment: raġel

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

AWU % medda

 

 

Ħaddiem li mhux tal-familja impjegat regolarment: femminili

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

AWU % medda

 

 

Ħaddiem li mhux familja impjegat fuq bażi regolari: raġel u mara

ġranet ta' xogħol

 

 

Numru totali ta' ġranet ta' xogħol full-time ekwivalenti għal xogħol fil-farms matul it-12-il xahar ta' qabel il-ġurnata meta jsir l-istħarriġ, li mhux inklużi taħt kategoriji preċedenti, li jsir fl-impriża minn persuni li mhumiex impjegati direttament mill-impriża (eż impjegati ta' kuntratturi) impjegati ta' kuntratturi

Ġranet full-time

 

V.(ii) ATTIVITAJIET OĦRAJN TA' QLIGĦ (xogħol li mhux tal-farms fl-impriża u xogħol barra l-impriża)

 

 

Attivitajiet oħrajn ta' qligħ mid-detentur li huwa wkoll il-manager:

 

 

 

 

Xogħol fl-impriża (li mhux xogħol tal-farm)

AWU % medda

 

 

 

Xogħol barra l-impriża (agrikolu u mhux)

AWU % medda

 

 

Attivitajiet oħra ta' qligħ mill-konjugu tad-detentur ewlieni

 

 

 

 

Xogħol fl-impriża (li mhux xogħol tal-farm)

AWU % medda

 

 

 

Xogħol barra l-impriża (agrikolu u mhux)

AWU % medda

 

 

Attivitajiet oħra ta' qligħ tal-membri l-oħra tal-familja tad-detentur ewlieni

li huma involuti fix-xogħol tal-farming fl-impriża:

 

 

 

Xogħol fl-impriża (li mhux xogħol tal-farm)

AWU % medda

 

 

 

Xogħol barra l-impriża (agrikolu u mhux)

AWU % medda

 

 

Ħaddiema li mhumiex parti mill-familja li huma involuti f'attivitajiet ta' qligħ fl-impriża (li mhumiex xogħol tal-farms), li huma relatati direttament ma' l-impriża

AWU % medda

 

VI. ATTIVITAJIET TA' QLIGĦ MHUX AGRIKOLI FL-IMPRIŻA (direttament relatati ma' l-impriża)

 

VI.(i) Lista ta' attivitajiet ta' qligħ li mhux agrikoli

 

 

 

Turiżmu, akkomodazzjoni u attivitajiet rekrejattivi oħra

Iva/Le

 

 

Artiġjanat

Iva/Le

 

 

L-ipproċessar tal-prodotti tal-farms

Iva/Le

 

 

L-ipproċessar ta' l-injam (eż qtugħ ta' injam)

Iva/Le

 

 

Akwakultura

Iva/Le

 

 

Xogħol kuntrattwali (permezz ta' mezzi ta' produzzjoni fl-impriża)

 

 

 

 

Agrikoltura (għal impriżi oħrajn)

Iva/Le

 

 

 

Mhux agrikoli

Iva/Le

 

 

Oħrajn

Iva/Le

 

VI.(ii) L-importanza ta' attivitajiet mhux agrikoli li huma ta’qligħ u relatati ma' l-impriża

 

 

 

Perċentwal tal-produzzjoni finali ta' l-impriża

Medda fil-perċentwali(4)

 

 

VII. APPOĠĠ GĦALL-IŻVILUPP RURALI

 

 

L-impriżi jibbenefikaw minn waħda mill-miżuri ta' żvilupp rurali li ġejjin matul l-aħħar 3 snin

Iva/Le

 

 

L-użu ta' servizzi ta' konsulenza

Iva/Le

 

 

Modernizzazzjoni ta' l-impriżi agrikoli

Iva/Le

 

 

Tkabbir tal-valur tal-prodotti agrikoli u tal-foresterija

Iva/Le

 

 

Konformità ma' l-istandards ibbażati fuq leġiżlazzjoni Komunitarja

Iva/Le

 

 

Parteċipazzjoni tal-bdiewa fi skemi ta' kwalità ta' l-ikel

Iva/Le

 

 

Pagamenti minn Natura 2000 għal żoni agrikoli

Iva/Le

 

 

Pagamenti konnessi mad-Direttiva ta' Qafas għall-Ilma

Iva/Le

 

 

Pagamenti Agri-ambjentali

Iva/Le

 

 

 

Li minnhom: fil-qafas tal-farming organiku

Iva/Le

 

 

Pagamenti għall-benesseri ta' l-annimali

Iva/Le

 

 

Diversifikazzjoni f'attivitajiet mhux agrikoli

Iva/Le

 

 

L-inkuraġġament ta' l-attivitajiet turistiċi

Iva/Le

Emendi tal-Parlament

ANNESS III

Lista tal-karatteristiċi ta' l-istħarriġ dwar struttura tal-farms

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

I. KARATTERISTIĊI ĠENERALI

 

 

Pożizzjoni ta' l-impriża

 

 

 

Latitudni (f'ark ta' 5 minuti jew inqas)

Gradi : Minuti

 

 

Lonġitudni (f'ark ta' 5 minuti jew inqas)

Gradi : Minuti

 

Personalità legali ta' l-impriża

 

 

 

Ir-responsabbiltà legali u ekonomika hija ta':

 

 

 

 

persuna naturali li hija detentur uniku, meta l-impriża hija indipendenti?

Iva/Le

 

 

 

 

Jekk ir-risposta għall-mistoqsija preċedenti hija “iva”, din il-persuna (id-detentur) hija wkoll il-maniġer?

Iva/Le

 

 

 

 

 

Jekk din il-persuna mhix il-maniġer, il-maniġer huwa membru tal-familja tad-detentur?

Iva/Le

 

 

 

 

 

Jekk il-maniġer huwa membru tal-familja tad-detentur, il-maniġer huwa l-konjugu tad-detentur?(5)

 

Iva/Le

 

 

 

jew persuna naturali waħda jew iktar li hija/huma konjugi, meta l-impriża tkun impriża magħmula minn grupp magħqud flimkien?

Iva/Le

 

 

 

persuna legali?

Iva/Le

 

Tip ta' tenuta (fir-rigward tad-detentur) u sistema ta' farming

 

 

 

Żona agrikola użata:

 

 

 

 

Farming għall-proprjetarju

ha

 

 

 

Farming għall-gabillott

ha

 

 

 

Għall-farming fejn il-bidwi jkollu r-raba' mqabbel għandu u jirċievi sehem mill-profitti minn sid ir-raba' jew modi oħra

ha

 

 

Produzzjoni ċċertifikata:

 

 

 

 

Farming organiku

 

 

 

 

 

Żona totali agrikola użata ta' l-impriża li fiha l-metodi tal-produzzjoni ta' farming organiku jiġu applikati u ċċertifikati skond ir-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropea

ha

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

 

 

Żona totali agrikola użata ta' l-impriża li qed tinbidel lejn il-metodi tal-produzzjoni ta' farming organiku jiġu applikati u ċċertifikati skond ir-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropea

ha

 

 

 

 

Żona ta' l-impriża li fiha l-metodi ta' produzzjoni ta' farming bi qbil mar-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropa jiġu applikati u ċċertifikati jew li qed jinbidlu sabiex jiġu ċċertifikati:

 

 

 

 

 

 

Ċereali

ha

 

 

 

 

 

Pulses imnixxfin

ha

 

 

 

 

 

Patata

ha

 

 

 

 

 

Pitravi taz-zokkor

ha

 

 

 

 

 

Ħxejjex taż-żjut

ha

 

 

 

 

 

Ħxejjex friski, bettiegħ, frawli

ha

 

 

 

 

 

Mergħat u egħlieqi tal-ħaxix, għajr għal mergħat ħorox

ha

 

 

 

 

 

Frott u berry

ha

 

 

 

 

 

Frott taċ-ċitru

ha

 

 

 

 

 

Żebbuġ

ha

 

 

 

 

 

Għeneb ta' l-inbid

ha

 

 

 

 

 

Ħxejjex oħrajn (ħxejjex għat-tessuti eċċ.)

ha

 

 

 

 

Metodi ta' produzzjoni organika applikati għall-produzzjoni ta' l-annimali u ċċertifikati skond ir-regoli Nazzjonali jew tal-Komunità Ewropea:

 

 

 

 

 

 

Annimali bovini

Rjus

 

 

 

 

 

Majjali

Rjus

 

 

 

 

 

Nagħaġ u Mogħoż

Rjus

 

 

 

 

 

Tjur

Rjus

 

 

 

 

 

Annimali oħrajn

Iva/Le

 

 

Destinazzjoni tal-produzzjoni ta' l-impriża:

 

 

 

 

Konsum domestiku iktar minn 50% tal-valur tal-produzzjoni finali ta' l-impriża

Iva/Le

 

 

 

Bejgħ dirett lill-konsumatur aħħari li jirrappreżenta iktar minn 50% tal-bejgħ finali ta' l-impriża

Iva/Le

 

 

II. ART

 

 

Uċuħ tar-raba

 

 

 

Ċereali għall-produzzjoni tal-qamħ (inkluż żrieragħ):

 

 

 

 

Qamħ komuni u spelt

ha

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

 

Qamħ durum

ha

 

 

 

Segala

ha

 

 

 

Xgħir

ha

 

 

 

Ħafur

ha

 

 

 

Żrieragħ tal-Qamħirrum

ha

 

 

 

Ross

ha

 

 

 

Ċereali oħrajn għall-produzzjoni tal-qamħ

ha

 

 

Pulses imnixxfin u ħxejjex li huma sors tal-proteini għall-produzzjoni taż-żrieragħ (inklużi żerriegħa u taħlitiet ta' pulses u ċereali)

ha

 

 

 

fosthom piżelli, il-fażola ta' l-għelieqi u l-lupin ħelu

ha

 

 

Patata (inkluża patata bikrija u patata żerriegħa)

ha

 

 

Pitravi taz-zokkor (esklużi ż-żrieragħ)

ha

 

 

Egħruq tal-għalf u l-brassika (esklużi ż-żrieragħ)

ha

 

 

Pjanti industrijali:

 

 

 

 

Tabakk

ha

 

 

 

Il-ħopp (hops)

ha

 

 

 

Qoton

ha

 

 

 

Rapa u rapa tan-nevew

ha

 

 

 

Ġirasol

ha

 

 

 

Sojja

ha

 

 

 

Żrieragħ taż-żejt tal-kittien

ha

 

 

 

Ħxejjex oħrajn tal-lift

ha

 

 

 

Kittien

ha

 

 

 

Qanneb

ha

 

 

 

Pjanti fibrużi oħrajn

ha

 

 

 

Pjanti aromatiċi, mediċinali u kulinari

ha

 

 

 

Pjanti oħrajn industrijali li mhux imsemmija

ha

 

 

Ħxejjex friski, bettiegħ u frawli li minnhom:

 

 

 

 

ta' barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċessibbli)

ha

 

 

 

 

fil-ftuħ

ha

 

 

 

 

ġardinaġġ għal bejgħ f'suq

ha

 

 

 

taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oħra (aċċessibbli)

ha

 

 

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr għall-mixtla fejn ikunu għadhom żgħar):

 

 

 

 

ta' barra jew taħt kopertura baxxa ta' protezzjoni (mhux aċessibbli)

ha

 

 

 

taħt il-ħġieġ jew taħt kopertura ta' protezzjoni oħra (aċċessibbli)

ha

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

Pjanti maħsuda qabel isiru:

 

 

 

 

Pjanti għall-irigħ:

ha

 

 

 

Pjanti oħra maħsuda qabel isiru:

 

 

 

 

 

Qamħirrum aħdar

ha

 

 

 

 

Pjanti leguminużi

ha

 

 

 

 

Pjanti oħrajn maħsuda qabel isiru li mhumiex imsemmijin xi mkien ieħor

ha

 

 

Żrieragħ u nebbiet f'raba' li jinħarat (tħassir)

ha

 

 

Ħxejjex oħra ta' l-uċuħ oħra tar-raba'

ha

 

 

Art mhux maħduma mingħajr ebda sussidji

ha

 

 

Art mhux maħduma li tkun soġġetta għal pagamenti ta' sussidji, b'ebda użu ekonomiku

ha

 

Art għall-kultivazzjoni domestika

ha

 

Mergħat u għelieqi tal-ħaxix permanenti

ha

 

 

Mergħat u egħlieqi tal-ħaxix, għajr għal mergħat ħorox

ha

 

 

Mergħat ħorox

ha

 

 

Art bil-ħaxix u mergħat li ma jintużawx iktar għal raġunijiet ta' produzzjoni u li huma eliġibbli għal pagamenti tas-sussidji

ha

 

Kultivazzjoni ta' ħxejjex perenni

 

 

 

Kultivazzjonijiet ta' frott u berries

ha

 

 

 

Speċi ta' frott, fosthom:

ha

 

 

 

 

frott ta' żoni klimatiċi moderati

ha

 

 

 

 

frott ta' żoni klimatiċi sottotropikali

ha

 

 

 

Speċi ta' berries

ha

 

 

 

Ġewż

ha

 

 

Kultivazzjonijiet taċ-ċitru

ha

 

 

Kultivazzjonijiet ta' żebbuġ

ha

 

 

 

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-ikel

ha

 

 

 

Li normalment jipproduċu żebbuġ għall-produzzjoni taż-żejt

ha

 

 

Dwieli li minnhom normalment jipproduċu:

ha

 

 

 

Inbid ta' kwalità

ha

 

 

 

Inbejjed oħra

ha

 

 

 

Għeneb tal-mejda

ha

 

 

 

Żbib

ha

 

 

Mixtli

ha

 

 

Uċuħ tar-raba permanenti oħrajn

ha

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

fosthom siġar tal-Milied(6)

 

ha

 

 

Uċuħ tar-raba permanenti taħt il-ħġieġ

ha

 

Art oħra

 

 

 

Żona ta' raba mhux użata

ha

 

 

Żona ta' boskijiet

ha

 

 

 

fosthom tibdil qasir ta' l-uċuħ

ha

 

 

Art oħra (art okkupata minn bini, qrejten, passaġġi, għadajjar, barrieri, art ħawlijja, blat, eċċ.)

ha

 

Faqqiegħ, żona li hija irrigata, uċuħ enerġetiċi u ħxejjex immodifikati ġenetikament

 

 

 

Faqqiegħ

ha

 

 

Żona li hija irrigata

 

 

 

 

Żona totali irrigabbli

ha

 

 

 

Żona totali kkoltivata li hija irrigata ta' l-anqas darba fl-aħħar 12-il xahar

ha

 

 

Uċuħ enerġetiċi (għall-produzzjoni tal-bijofjuwils jew enerġija oħra li tiġġedded)

ha

 

 

 

li minnhom f'żona allokata

ha

 

 

Kultivazzjonijiet ġenetikament modifikati

ha

 

III. BHEJJEM

 

 

Equidae

Rjus

 

Annimali Bovini:

 

 

 

Annimali bovini taħt sena, maskili u femminili

Rjus

 

 

Annimali bovini, ta' sena iżda iżgħar minn sentejn, maskili

Rjus

 

 

Annimali bovini, ta' sena iżda iżgħar minn sentejn, femminili

Rjus

 

 

Annimali bovini maskili, ta' sentejn u iktar

Rjus

 

 

Erħiet, ta' sentejn u iktar

Rjus

 

 

Baqar tal-ħalib

Rjus

 

 

Baqar oħrajn

Rjus

 

Nagħaġ u Mogħoż:

 

 

 

Nagħaġ (l-etajiet kollha)

Rjus

 

 

 

Femminili li jnisslu

Rjus

 

 

 

Nagħaġ oħra

Rjus

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

Mogħoż (l-etajiet kollha)

Rjus

 

 

 

Femminili li jnisslu

Rjus

 

 

 

Mogħoż oħrajn

Rjus

 

Majjali

 

 

 

Ħnienes b'piż ħaj ta' taħt-il 20 kilogramm

Rjus

 

 

Majjali nisa li jnisslu li jiżnu 50 kilogramma jew iktar

Rjus

 

 

Majjali oħra

Rjus

 

Tjur:

 

 

 

Broilers

Rjus

 

 

Tiġieġ li jbidu

Rjus

 

 

Tjur oħrajn:

Rjus

 

 

 

Dundjani(7)

 

Rjus

 

 

 

Papri(8)

 

Rjus

 

 

 

Wiż(9)

 

Rjus

 

 

 

Nagħam(10)

 

Rjus

 

 

 

Tjur ieħor, li mhux imsemmi(11)

 

Rjus

 

Fniek, femminili li jnisslu

Rjus

 

Naħal

Bejtiet

 

Bhejjem li mhux imsemmija

Iva/Le

 

IV. MAKKINARJU U TAGĦMIR

 

 

IV. (i) MAKKINARJU(12)

 

 

 

Li huwa esklussivament għall-impriża

 

 

 

Gafef b'erba' roti, gafef li jagħmlu l-passaġġi u ġarrejja ta' l-għodda

Numru

 

 

Kultivaturi, makkinarji ta' l-għażiq, mgħażqiet li jduru u mowers bil-mutur

Numru

 

 

Ħassada li jikkumbinaw

Numru

 

 

Ħassada oħrajn mekkanizzati kompletament

Numru

 

Makkinarju użat minn diversi ażjendi

 

 

Gafef b'erba' roti, gafef li jagħmlu l-passaġġi u ġarrejja ta' l-għodda

Iva/Le

 

 

Kultivaturi, makkinarji ta' l-għażiq, mgħażqiet li jduru u mowers bil-mutur

Iva/Le

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

Ħassada li jikkumbinaw

Iva/Le

 

 

Ħassada oħrajn mekkanizzati kompletament

Iva/Le

 

IV. (ii) TAGĦMIR

 

 

Tagħmir użat għall-produzzjoni rinnovabbli ta' l-enerġija skond it-tip ta' sors ta' l-enerġija:

 

 

 

Riħ

Iva/Le

 

 

Bijomassa

Iva/Le

 

 

 

fosthom bio-methane

Iva/Le

 

 

Solar

Iva/Le

 

 

Idroenerġija

Iva/Le

 

 

Tipi oħrajn ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli

Iva/Le

 

V. ĦADDIEMA

 

 

XOGĦLIJIET AGRIKOLI FL-IMPRIŻA

 

 

 

Detentur

 

 

 

 

Sess:

Raġel/Mara

 

 

 

Età

Firxa ta' età

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

% AWU (L-1 firxa tal-perċentwali)(13)

 

 

 

Maniġer

 

 

 

 

Sess:

Raġel/Mara

 

 

 

Età

Firxa ta' età

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

% UTA (L-1 firxa tal-perċentwali)

 

 

Taħriġ tal-maniġer

 

 

 

 

Taħriġ agrikolu tal-maniġer

Kodiċi ta' taħriġ(14)

 

 

 

 

Taħriġ vokazzjonali li sar mill-maniġer matul l-aħħar 12 –il xahar

Iva/Le

 

 

Membri tal-familja tad-detentur waħdu li jagħmlu xogħol fil-farm għall-impriża: raġel

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

% UTA (It-2 firxa tal-perċentwali)

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

Membri tal-familja tad-detentur waħdu li jagħmlu xogħol fil-farm għall-impriża: femminili

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

% UTA (It-2 firxa tal-perċentwali)

 

 

Ħaddiem li mhux tal-familja impjegat regolarment: raġel

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

% UTA (It-2 firxa tal-perċentwali)

 

 

Ħaddiem li mhux tal-familja impjegat regolarment: femminili

 

 

 

 

Ix-xogħol tal-farm fl-impriżi (minbarra x-xogħol tad-dar)

% UTA (It-2 firxa tal-perċentwali)

 

 

Ħaddiem li mhux familja impjegat fuq bażi regolari: raġel u mara

Ġranet full-time

 

 

Numru totali ta' ġranet ta' xogħol full-time ekwivalenti għal xogħol fil-farms matul it-12-il xahar ta' qabel il-ġurnata meta jsir l-istħarriġ, li mhux inklużi taħt kategoriji preċedenti, li jsir fl-impriża minn persuni li mhumiex impjegati direttament mill-impriża (eż impjegati ta' kuntratturi) impjegati ta' kuntratturi

Ġranet full-time

 

VI. ATTIVITAJIET TA' QLIGĦ OĦRAJN FL-IMPRIŻA             (direttament relatati ma' l-impriża)

 

 

VI.(i) Lista ta' attivitajiet ta' qligħ oħrajn

 

 

 

Turiżmu, akkomodazzjoni u attivitajiet rekrejattivi oħra

Iva/Le

 

 

Artiġjanat

Iva/Le

 

 

L-ipproċessar tal-prodotti tal-farms

Iva/Le

 

 

Produzzjoni ta' enerġija li tiġġedded

Iva/Le

 

 

L-ipproċessar ta' l-injam (eż qtugħ ta' injam)

Iva/Le

 

 

Akwakultura

Iva/Le

 

 

Xogħol kuntrattwali (permezz ta' mezzi ta' produzzjoni fl-impriża)

 

 

 

 

Agrikoltura (għal impriżi oħrajn)

Iva/Le

 

 

 

Mhux agrikoli

Iva/Le

 

 

Foresterija

Iva/Le

 

 

Oħrajn

Iva/Le

 

VI.(ii) L-importanza ta' attivitajiet oħrajn li huma ta’qligħ u relatati ma' l-impriża

 

 

 

Perċentwal tal-produzzjoni finali ta' l-impriża

Medda ta' perċentwali(15)

 

 

VII. APPOĠĠ GĦALL-IŻVILUPP RURALI

 

 

L-impriżi jibbenefikaw minn waħda mill-miżuri ta' żvilupp rurali li ġejjin matul l-aħħar 3 snin

Iva/Le

Karatteristiċi

Unitajiet/ kategoriji

 

 

L-użu ta' servizzi ta' konsulenza

Iva/Le

 

 

Modernizzazzjoni ta' l-impriżi agrikoli

Iva/Le

 

 

Tkabbir tal-valur tal-prodotti agrikoli u tal-foresterija

Iva/Le

 

 

Konformità ma' l-istandards ibbażati fuq leġiżlazzjoni Komunitarja

Iva/Le

 

 

Parteċipazzjoni tal-bdiewa fi skemi ta' kwalità ta' l-ikel

Iva/Le

 

 

Pagamenti minn Natura 2000 għal żoni agrikoli

Iva/Le

 

 

Pagamenti konnessi mad-Direttiva ta' Qafas għall-Ilma

Iva/Le

 

 

Pagamenti Agri-ambjentali

Iva/Le

 

 

 

Li minnhom: fosthom fil-qafas tal-farming organiku

Iva/Le

 

 

Pagamenti għall-benesseri ta' l-annimali

Iva/Le

 

 

Diversifikazzjoni f'attivitajiet mhux agrikoli

Iva/Le

 

 

L-inkuraġġament ta' l-attivitajiet turistiċi

Iva/Le

Ġustifikazzjoni

Termini bħal "Produzzjoni agrikola taħt ċertifikazzjoni jew oqfsa kuntrattwali ttikkettjati (li mhumiex farming organiku)" u "Attivitajiet oħrajn ta' qligħ (xogħol li mhux tal-farms fl-impriża u xogħol barra l-impriża)" huma mħassra. Peress li ftit huma differenti, il-karatteristiċi huma diffiċli biex jinġabru u, fl-istess ħin, joffru biss benefiċċju limitat.

Emenda 36

ANNESS IV

Test propost mill-Kummissjoni

ANNESS IV

Rekwiżiti dwar il-preċiżjoni

Il-kampjuni ta' l-istħarriġ speċifikati f’dan ir-Regolament għandhom ikunu rappreżentattivi statistikament fuq il-livell tar-reġjuni (livell NUTS 2 u għall-aggregazzjonijiet nazzjonali għal żoni li huma inqas iffavuriti(16)) fit-termini tat-tip u d-daqs ta' l-impriżi agrikoli, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 85/377(17) li tistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għall-impriżi agrikoli. Aktar minn hekk, ċerti livelli ta' preċiżjoni huma meħtieġa, fil-livell NUTS 2, għal karatteristiċi ta' ħxejjex u bhejjem f'impriżi agrikoli. Dawn il-livelli ta' preċiżjoni huma speċifikati hawn taħt u huma bbażati fuq il-lista tal-karatteristiċi speċifikati fl-Anness III tar-Regolament preżenti. Il-karatteristiċi rilevanti ta' ħxejjex u bhejjem fl-impriżi fl-istħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola għandhom ikunu disponibbli minn riżultati ta' l-Istħarriġ dwar strutturi tal-farms 2010.

KATEGORIJI TA' PREĊIŻJONI GĦALL-ISTĦARRIĠ TA' L-ISTRUTTURA TAL-FARMS 2013 U 2016

Karatteristiċi tal-ħxejjex:

Kull karatteristika individwali ta' l-uċuħ elenkata fis-sezzjoni "II. ART fl-Anness III, iżda bl-esklużjoni tal-karatteristiċi li d-deskrizzjoni tagħhom tibda bit-terminu "oħrajn":

Ċereali għall-produzzjoni ta' qamħ (inklużi żrieragħ), li jinkludu qamħ komuni u spelt, qamħ durum, segala, xgħir, ħafur, qamħirrum, ross u ċereali oħrajn għall-produzzjoni ta' żrieragħ;

Patata (inkluża l-patata bikrija u żrieragħ) u pitravi taz-zokkor (mhux inklużi żrieragħ);

Ħxejjex tal-lift inkluż ir-rapa, rapa tan-nevew, ġirasol, sojja, kittien u ħxejjex oħrajn tal-lift;

Ħxejjex ta' barra permanenti inkluż frott, berry, mixtla taċ-ċitru u taż-żebbuġ, dwieli, mixtla ta' pjanti żgħar u ħxejjex ta' barra oħrajn permanenti

 

Karatteristiċi ta' bhejjem:

Kull karatteristika ta' l-annimal elenkata fis-sezzjoni "II. BHEJJEM fl-Anness III;

Annimali bovini (kull età);

Nagħaġ u mogħoż (kull età);

Majjali;

Tjur

 

KATEGORIJI TA' PREĊIŻJONI GĦALL-KAMPJUNI TA' L-ISTĦARRIĠ LI JSIRU BĦALA PARTI MILL-ISTĦARRIĠ DWAR STRUTTURI TAL-FARMS FL-2010 U STĦARRIĠ FUQ METODI TA' PRODUZZJONI AGRIKOLA

Karatteristiċi tal-ħxejjex:

Ċereali għall-produzzjoni ta' qamħ (inklużi żrieragħ), li jinkludu qamħ komuni u spelt, qamħ durum, segala, xgħir, ħafur, qamħirrum, ross u ċereali oħrajn għall-produzzjoni ta' żrieragħ;

Patata (inkluża l-patata bikrija u żrieragħ) u pitravi taz-zokkor (mhux inklużi żrieragħ);

Ħxejjex tal-lift inkluż ir-rapa, rapa tan-nevew, ġirasol, sojja, kittien u ħxejjex oħrajn tal-lift;

Ħxejjex ta' barra permanenti inkluż frott, berry, mixtla taċ-ċitru u taż-żebbuġ, dwieli, mixtla ta' pjanti żgħar u ħxejjex ta' barra oħrajn permanenti;

Ħaxix frisk, bettiegħ, frawli, fjuri u pjanti ornamentali (esklużi mixtla ta' pjanti żgħar);

Mergħat u għelieqi tal-ħaxix permanenti u temporanji

 

Karatteristiċi ta' bhejjem:

Annimali bovini (kull età);

Nagħaġ u mogħoż (kull età);

Majjali;

Tjur

TABELLA TA' PREĊIŻJONI

 

Stħarriġ dwar strutturi tal-farms fl-2013 u fl-2016

Stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola

Kategoriji ta' preċiżjoni

Prevalenza (NUTS 2)

Standard error relattiv

Prevalenza (NUTS 2)

Standard error relattiv

Karatteristiċi tal-ħxejjex fl-impriżi agrikoli

5% jew iktar ta' żona agrikola utilizzata

< 5 %

10 % jew iktar ta' żona agrikola utilizzata

< 7,5 %

Karatteristiċi tal-bhejjem fl-impriżi agrikoli

5% jew iktar ta' unitajiet ta' bhejjem

< 5 %

10 % jew iktar ta' unitajiet ta' bhejjem

< 7,5 %

Emendi tal-Parlament

ANNESS IV

Rekwiżiti dwar il-preċiżjoni

Il-kampjuni ta' l-istħarriġ speċifikati f’dan ir-Regolament għandhom ikunu rappreżentattivi statistikament fuq il-livell tar-reġjuni NUTS 2 u ta' l-aggregazzjonijiet nazzjonali għal żoni li huma inqas iffavuriti fit-termini tat-tip u d-daqs ta' l-impriżi agrikoli, f'konformità mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 85/377 li tistabbilixxi tipoloġija Komunitarja għall-impriżi agrikoli. Aktar minn hekk, livelli speċifikati ta' preċiżjoni huma meħtieġa għal karatteristiċi ta' ħxejjex u bhejjem f'impriżi agrikoli. Dawn il-livelli ta' preċiżjoni qed jingħataw fit-Tabelli ta' Preċiżjoni ta' hawn taħt u japplikaw għar-reġjuni NUTS 2 kollha b'10 000 impriża mill-inqas. Għal reġjun NUTS 2 b'inqas minn 10 000 impriża, dawn il-livelli ta' preċiżjoni japplikaw minflok għar-reġjun NUTS 1 assoċjata, sakemm din ir-reġjun NUTS 1 tinkludi 1 000 impriża mill-inqas. Għall-Istħarriġ dwar Metodi ta' Produzzjoni Agrikola, il-karatteristiċi rilevanti ta' ħxejjex u bhejjem se jkunu disponibbli minn riżultati ta' l-Istħarriġ dwar Strutturi tal-Farms 2010.

KATEGORIJI TA' PREĊIŻJONI GĦALL-ISTĦARRIĠ TA' L-ISTRUTTURA TAL-FARMS 2013 U 2016

Karatteristiċi tal-ħxejjex:

 

Ċereali għall-produzzjoni ta' qamħ (inklużi żrieragħ), li jinkludu qamħ komuni u spelt, qamħ durum, segala, xgħir, ħafur, qamħirrum, ross u ċereali oħrajn għall-produzzjoni ta' żrieragħ;

Pulses imnixxfin

Patata (inkluża patata bikrija u patata żerriegħa);

Pitravi taz-zokkor (esklużi ż-żrieragħ);

Ħxejjex tal-lift inkluż ir-rapa, rapa tan-nevew, ġirasol, sojja, kittien u ħxejjex oħrajn tal-lift;

 

Ħaxix frisk, bettiegħ u frawli (esklużi mixtla ta' pjanti żgħar);

Fjuri u pjanti ornamentali (għajr il-mixtla fejn ikunu għadhom żgħar);

Pjanti maħsuda qabel isiru;

Mergħat u għelieqi tal-ħaxix, għajr għal mergħat ħorox;

Frott u berry;

Frott taċ-ċitru;

Żebbuġ;

Għeneb ta' l-inbid;

 

Karatteristiċi ta' bhejjem:

Baqar tal-ħalib;

Baqar oħrajn;

Annimali bovini oħrajn;

Majjali li jnisslu;

Majjali oħra;

Nagħaġ u mogħoż (kull età);

Majjali;

Tjur

 

KATEGORIJI TA' PREĊIŻJONI GĦALL-KAMPJUNI TA' L-ISTĦARRIĠ LI JSIRU BĦALA PARTI MILL-ISTĦARRIĠ DWAR STRUTTURI TAL-FARMS FL-2010 U STĦARRIĠ FUQ METODI TA' PRODUZZJONI AGRIKOLA

Karatteristiċi tal-ħxejjex:

Ċereali għall-produzzjoni ta' qamħ (inklużi żrieragħ), li jinkludu qamħ komuni u spelt, qamħ durum, segala, xgħir, ħafur, qamħirrum, ross u ċereali oħrajn għall-produzzjoni ta' żrieragħ;

Patata (inkluża l-patata bikrija u żrieragħ) u pitravi taz-zokkor (ħlief żrieragħ);

Ħxejjex taż-żjut Ħxejjex tal-lift inkluż ir-rapa, rapa tan-nevew, ġirasol, sojja, kittien u ħxejjex oħrajn tal-lift;

Ħxejjex ta' barra permanenti inkluż frott, berry, mixtla taċ-ċitru u taż-żebbuġ, dwieli, mixtla ta' pjanti żgħar u ħxejjex ta' barra oħrajn permanenti;

Ħaxix frisk, bettiegħ, frawli, fjuri u pjanti ornamentali (esklużi mixtla ta' pjanti żgħar);

Ħaxix temporanju u permanenti

 

Karatteristiċi ta' bhejjem:

Annimali bovini (kull età);

Nagħaġ u mogħoż (kull età);

Majjali;

Tjur

tabella ta' preċizjoni applikabbli meta reġjun nuts 2 ikollu aktar minn 10 000 impriża agrikola

 

Stħarriġ dwar strutturi tal-farms fl-2013 u fl-2016

Stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola

Kategoriji ta' preċiżjoni

Prevalenza tal-karatteristika fir-reġjun NUTS 2

Standard error relattiv

Prevalenza tal-karatteristika fir-reġjun NUTS 2

Standard error relattiv

Karatteristiċi tal-ħxejjex fl-impriżi agrikoli

7,5 % jew iktar ta' żona agrikola utilizzata

< 5 %

10 % jew iktar ta' żona agrikola utilizzata

10 %

Karatteristiċi tal-bhejjem fl-impriżi agrikoli

7.5 % jew iktar ta' unitajiet ta' bhejjem u iktar minn 5% tas-sehem nazzjonali ta' kull kategorija

< 5 %

10 % jew iktar ta' unitajiet ta' bhejjem u iktar minn 5% tas-sehem nazzjonali ta' kull kategorija

10 %

tabella ta' preċizjoni applikabbli meta reġjun nuts 2 ikollu aktar minn 10 000 impriża agrikola

 

Stħarriġ dwar strutturi tal-farms fl-2013 u fl-2016

Stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola

Kategoriji ta' preċiżjoni

Prevalenza tal-karatteristika fir-Reġjun NUTS 1 assoċjata b'1 000 impriża mill-inqas

Standard error relattiv

Prevalenza tal-karatteristika fir-Reġjun NUTS 1 assoċjata b'1 000 impriża mill-inqas

Standard error relattiv

Karatteristiċi tal-ħxejjex fl-impriżi agrikoli

7,5% jew iktar ta' żona agrikola utilizzata

< 5 %

10 % jew iktar ta' żona agrikola utilizzata

< 10 %

Karatteristiċi tal-bhejjem fl-impriżi agrikoli

7.5 % jew iktar ta' unitajiet ta' bhejjem u iktar minn 5% tas-sehem nazzjonali ta' kull kategorija

< 5 %

10 % jew iktar ta' unitajiet ta' bhejjem u iktar minn 5% tas-sehem nazzjonali ta' kull kategorija

< 10 %

Emenda 37

ANNESS V

Test propost mill-Kummissjoni

ANNESS V

Lista ta' karatteristiċi għall-istħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola

. .

Karatteristika

Unitajiet/ kategoriji

Metodu ta' tkabbir ta' l-uċuħ

Tkabbir ta' l-uċuħ konvenzjonali (moħriet mouldboard jew moħriet forma ta' diska)

ha

Tkabbir ta' l-uċuħ b'konservazzjoni (tkabbir baxx)

ha

L-ebda tkabbir ta' l-uċuħ (koltivazzjoni diretta)

ha

Azzjonijiet ta' konservazzjoni tal-ħamrija kontra t-tkaxkir tal-ħamrija u n-nixxa tan-nutrijenti

Kopertura ta' ħamrija fix-xitwa:

Ħxejjex normali tax-xitwa

ha

Ħxejjex ta' kopertura jew ħxejjex immedjati

ha

Residwi ta' pjanti

ha

Ħamrija waħedha

ha

Tibdil ta' l-uċuħ

Żona ta' l-uċuħ li hija barra dik tat-tibdil ippjanat

ha

Miżuri ta' kontra t-tkaxkir għall-uċuħ u l-ħxejjex permanenti

Egħlieqi mtarrġa

Iva/Le

Contour farming jew herring bone farming

Iva/Le

Gandotti jew strippi b'veġetazzjoni permanenti

Iva/Le

Miżuri oħra kontra t-tkaxkir ta' ħamrija

Iva/Le

Karatteristiċi tal-pajesaġġ

Elementi lineari miżmuma mill-bdiewa matul l-aħħar tliet snin fosthom:

Sisien ta' ħaxix

Iva/Le

Fillieri ta' siġar

Iva/Le

Ħitan tal-ġebel

Iva/Le

Elementi lineari stabbiliti matul l-aħħar 3 snin, fosthom:

Sisien ta' ħaxix

Iva/Le

Fillieri ta' siġar

Iva/Le

Ħitan tal-ġebel

Iva/Le

Regħi ta' l-annimali

Regħi fl-impriża

Żona fejn sar ir-regħi matul l-aħħar sena

ha

Ammont ta' żmien meta l-annimali jinsabu barra fil-mergħat

Xhur fis-sena

Ammont ta' żmien meta l-annimali jinsabu barra fuq art niexfa jew mingħajr ma jirgħu

Xhur fis-sena

Regħi fuq art komuni:

Numru totali ta' l-annimali li jirgħu fuq art komuni

Rjus

Ammont ta' żmien meta l-annimali jinsabu jirgħu fuq art komuni

Xhur fis-sena

Akkomodazzjoni ta' l-annimali

Annimali bovini

Stalla konvenzjonali (marbutin ma' puntal ġewwa stalla)

Postijiet

Fuq art parzjalment bil-paletti

Postijiet

Fuq art kompletament bil-paletti

Postijiet

Fuq sodod tat-tiben (deep litter-loose housing)

Postijiet

Oħrajn

Postijiet

Majjali

Fuq art parzjalment bil-paletti

Postijiet

Fuq art kompletament bil-paletti

Postijiet

Fuq sodod tat-tiben (deep litter-loose housing)

Postijiet

Oħrajn

Postijiet

Tiġieġ li jbidu

Fuq sodod tat-tiben (deep litter-loose housing)

Postijiet

Batteriji ta' gaġeġ (it-tipi kollha)

Postijiet

Batteriji ta' gaġeġ biċ-ċineg li jneħħu il-ħmieġ

Postijiet

Batteriji ta' gaġeġ bil-fossa fonda

Postijiet

Batterija ta' gaġeġ bl-istilt house

Postijiet

Oħrajn

Postijiet

Nutrijenti

Bażi tad-deċiżjoni dwar l-użu tan-nutrijenti:

Testijiet tal-ħamrija (mwettqa ta' l-anqas darba matul l-aħħar tliet snin)

Iva/Le

Tekniki ta' applikazzjoni ta' demel:

Applikazzjoni ta' demel solidu mill-irziezet

ha

Li minnhom: b'inkorporazzjoni immedjata

ha

 

Applikazzjoni ta' demel maħlul:

Żona totali:

ha

Li minnhom: b'inkorporazzjoni jew injezzjoni immedjata

ha

 

Perċentwal ta' demel prodott li huwa esportat mill-impriża

Perċentwal

Faċilitajiet ta' ħażna u trattament tad-demel

Faċilitajiet ta' ħażna għal:

Demel solidu

Iva/Le

Demel likwidu

Iva/Le

Demel maħlul

Iva/Le

L-użu ta':

Tankijiet ta' demel maħlul

Iva/Le

Laguna

Iva/Le

Il-faċilitajiet ta' ħażna huma koperti?

Demel solidu

Iva/Le

Demel likwidu

Iva/Le

Demel maħlul

Iva/Le

Ħarsien ta' l-impjant

Tip ta' metodi ta' protezzjoni ta' l-impjant applikata:

Fiżika/mekkanika

Iva/Le

Bijoloġiku

Iva/Le

Kimika (preventiva u kurattiva)

Iva/Le

Żona li fiha ġew applikati l-metodi ta' Tmexxija tal-Pesti Integrati (IPM):

Total

ha

Fosthom IPM iċċertifikati

ha

L-użu ta' tagħmir għall-applikar tal-pestiċidi:

Tagħmir għal formulazzjoni mhux likwida

Iva/Le

Sprayer tal-ħxejjex fl-egħlieqi bil-boma

Iva/Le

Sprayer li jaħdem bl-arja

Iva/Le

Spay mill-ajru

Iva/Le

Teknika ta' deċiżjoni tat-trattament:

Skeda tat-trattament

Iva/Le

L-użu ta' servizzi ta' konsulenza

Iva/Le

Tbassir mill-medja

Iva/Le

Konsulenza minn kumpaniji tal-kimika

Iva/Le

Limitu ta' danni ekonomiċi

Iva/Le

Xejn

Iva/Le

Irrigazzjoni

Żona li hija irrigata

Żona medja irrigate dawn l-aħħar tliet snin

ha

Żona totali kkoltivata li hija irrigata ta' l-anqas darba fl-aħħar 12-il xahar

Total

ha

Ċereali għall-produzzjoni tal-qamħ (ħlief il-qamħirrum u r-ross)

ha

Qamħirrum (żrieragħ u aħdar)

ha

Ross

ha

Pulses

ha

Patata

ha

Pitravi taz-zokkor

ha

Rapa u rapa tan-nevew

ha

Ġirasol

ha

Ħxejjex tat-tessuti (kittien, qanneb, ħxejjex tat-tessuti)

ha

Ħaxix frisk, bettiegħ, frawli f'għelieqi fil-ftuħ

ha

Ħaxix temporanju u permanenti

ha

Ħxejjex oħrajn fuq l-uċuħ

ha

Kultivazzjonijiet ta' frott u berries

ha

Kultivazzjonijiet taċ-ċitru

ha

Kultivazzjonijiet ta' żebbuġ

ha

Dwieli

ha

Metodi ta' irrigazzjoni wżati:

Irrigazzjoni tal-wiċċ (għargħar, raddiet)

Iva/Le

Irrigazzjoni bit-tixrix

Iva/Le

Irrigazzjoni bit-taqtir

Iva/Le

Għajn ta' ilma għall-irigazzjoni użat fl-impriża

 

Fl-ilma tal-pjan fil-farm

Iva/Le

Ilma tal-wiċċ fil-farm (għadajjar jew ilqugħ)

Iva/Le

Ilma tal-wiċċ barra l-farm minn lagi, xmajjar jew passaġġi ta' l-ilma

Iva/Le

Ilma min-netwerk ta' forniment ta' ilma komuni li jiġi minn barra l-farm

Iva/Le

Għejun oħrajn

Iva/Le

Volum ta' ilma użat għall-irigazzjoni kull sena

m3 kull sena

Emendi tal-Parlament

                                                                 ANNESS V

Lista ta' karatteristiċi għall-istħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola

Karatteristika

Unitajiet/ kategoriji

Metodu ta' tkabbir ta' l-uċuħ

Tkabbir ta' l-uċuħ konvenzjonali (moħriet mouldboard jew moħriet forma ta' diska)

ha

Tkabbir ta' l-uċuħ b'konservazzjoni (tkabbir baxx)

ha

L-ebda tkabbir ta' l-uċuħ (koltivazzjoni diretta)

ha

Azzjonijiet ta' konservazzjoni tal-ħamrija kontra t-tkaxkir tal-ħamrija u n-nixxa tan-nutrijenti

Kopertura ta' ħamrija fix-xitwa:

Ħxejjex normali tax-xitwa

ha

Ħxejjex ta' kopertura jew ħxejjex immedjati

ha

Residwi ta' pjanti

ha

Ħamrija waħedha

ha

Tibdil ta' l-uċuħ

Żona ta' l-uċuħ li hija barra dik tat-tibdil ippjanat

ha

Miżuri ta' kontra t-tkaxkir għall-uċuħ u l-ħxejjex permanenti

Egħlieqi mtarrġa

Iva/Le

Contour farming jew herring bone farming

Iva/Le

Gandotti jew strippi b'veġetazzjoni permanenti

Iva/Le

Miżuri oħra kontra t-tkaxkir ta' ħamrija

Iva/Le

Karatteristiċi tal-pajesaġġ

Elementi lineari miżmuma mill-bdiewa matul l-aħħar tliet snin fosthom:

Sisien ta' ħaxix

Iva/Le

Fillieri ta' siġar

Iva/Le

Ħitan tal-ġebel

Iva/Le

Elementi lineari stabbiliti matul l-aħħar 3 snin, fosthom:

Sisien ta' ħaxix

Iva/Le

Fillieri ta' siġar

Iva/Le

Ħitan tal-ġebel

Iva/Le

Regħi ta' l-annimali

Regħi fl-impriża

Żona fejn sar ir-regħi matul l-aħħar sena

ha

Ammont ta' żmien meta l-annimali jinsabu barra fil-mergħat

Xhur fis-sena

Ammont ta' żmien meta l-annimali jinsabu barra fuq art niexfa jew mingħajr ma jirgħu

Xhur fis-sena

Regħi fuq art komuni:

Numru totali ta' l-annimali li jirgħu fuq art komuni

Rjus

Ammont ta' żmien meta l-annimali jinsabu jirgħu fuq art komuni

Xhur fis-sena

Akkomodazzjoni ta' l-annimali

Annimali bovini

Stalla konvenzjonali (marbutin ma' puntal) - b'demel solidu u demel likwidu

Postijiet

Stalla konvenzjonali (marbutin ma' puntal) - b'demel maħlul

Postijiet

Stalla konvenzjonali - b'demel solidu u demel likwidu

Postijiet

Stalla konvenzjonali - b'demel maħlul

Postijiet

Oħrajn

Postijiet

Majjali

Fuq art parzjalment bil-paletti

Postijiet

Fuq art kopletament bil-paletti

Postijiet

Fuq sodod tat-tiben (deep litter-loose housing)

Postijiet

Oħrajn

Postijiet

Tiġieġ li jbidu

Fuq sodod tat-tiben (deep litter-loose housing)

Postijiet

Batteriji ta' gaġeġ (it-tipi kollha)

Postijiet

Batteriji ta' gaġeġ biċ-ċineg li jneħħu il-ħmieġ

Postijiet

Batteriji ta' gaġeġ bil-fossa fonda

Postijiet

Batterija ta' gaġeġ bl-istilt house

Postijiet

Oħrajn

Postijiet

Nutrijenti

Bażi tad-deċiżjoni dwar l-użu tan-nutrijenti:

Testijiet tal-ħamrija (mwettqa ta' l-anqas darba matul l-aħħar tliet snin)

Iva/Le

Tekniki ta' applikazzjoni ta' demel:

Applikazzjoni ta' demel solidu mill-irziezet

ha

Li minnhom: b'inkorporazzjoni immedjata

ha

 

Applikazzjoni ta' demel maħlul:

Żona totali:

ha

Li minnhom: b'inkorporazzjoni jew injezzjoni immedjata

ha

 

Perċentwal ta' demel prodott li huwa esportat mill-impriża

Perċentwal

Faċilitajiet ta' ħażna u trattament tad-demel

Faċilitajiet ta' ħażna għal:

Demel solidu

Iva/Le

Demel likwidu

Iva/Le

 

 

Demel maħlul

Tankijiet ta' demel maħlul

Iva/Le

Laguna

Iva/Le

Il-faċilitajiet ta' ħażna huma koperti?

Demel solidu

Iva/Le

Demel likwidu

Iva/Le

Demel maħlul

Iva/Le

Ħarsien ta' l-impjant

Tip ta' metodi ta' protezzjoni ta' l-impjant applikata:

Fiżika/mekkanika

Iva/Le

Bijoloġiku

Iva/Le

Kimika (preventiva u kurattiva)

Iva/Le

Żona li fiha ġew applikati l-metodi ta' Tmexxija tal-Pesti Integrati (IPM):

Total

ha

Irrigazzjoni

Żona li hija irrigata

Żona medja irrigate dawn l-aħħar tliet snin

ha

Żona totali kkoltivata li hija irrigata ta' l-anqas darba fl-aħħar 12-il xahar

Total

ha

Ċereali għall-produzzjoni tal-qamħ (ħlief il-qamħirrum u r-ross)

ha

Qamħirrum (żrieragħ u aħdar)

ha

Ross

ha

Pulses

ha

Patata

ha

Pitravi taz-zokkor

ha

Rapa u rapa tan-nevew

ha

Ġirasol

ha

Ħxejjex tat-tessuti (kittien, qanneb, ħxejjex tat-tessuti)

ha

Ħaxix frisk, bettiegħ, frawli- f'għelieqi fil-ftuħ

ha

Ħaxix temporanju u permanenti

ha

Ħxejjex oħrajn fuq l-uċuħ

ha

Kultivazzjonijiet ta' frott u berries

ha

Kultivazzjonijiet taċ-ċitru

ha

Kultivazzjonijiet ta' żebbuġ

ha

Dwieli

ha

Metodi ta' irrigazzjoni wżati:

Irrigazzjoni tal-wiċċ (għargħar, raddiet)

Iva/Le

Irrigazzjoni bit-tixrix

Iva/Le

Irrigazzjoni bit-taqtir

Iva/Le

Għajn ta' ilma għall-irigazzjoni użat fl-impriża

 

Fl-ilma tal-pjan fil-farm

Iva/Le

Ilma tal-wiċċ fil-farm (għadajjar jew ilqugħ)

Iva/Le

Ilma tal-wiċċ barra l-farm minn lagi, xmajjar jew passaġġi ta' l-ilma

Iva/Le

Ilma min-netwerk ta' forniment ta' ilma komuni li jiġi minn barra l-farm

Iva/Le

Għejun oħrajn

Iva/Le

Ġustifikazzjoni

Għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-akkomodazzjoni ta' l-annimali, partikolarment il-bovini, l-emenda tagħmilha aktar faċli lill-persuni li jieħdu sehem fl-istħarriġ biex iwieġbu għall-mistoqsijiet b'mod aktar faċli. u barra minhekk jagħtu informazzjoni aktar dettaljata għal dawk li jużaw din id-dejta (li fuqha huma bbażata r-rapporti ta' l-emissjonijiet) mill-klassifikazzjoni proposta mill-Kummissjoni. Pereżempju: l-istalel bis-sistema tal-kaxex li normalment jintużaw fit-tkabbir tal-baqar għall-ħalib setgħu biss jiddaħħlu, skond il-proposta tal-Kummissjoni, taħt 'art kompletament bil-paletti' jew 'art parzjalment bil-paletti' jew 'oħrajn'. Issa, din il-klassifikazzjoni titlef informazzjoni essenzjali. Barra minn hekk, dawk il-persuni li jimlew l-istħarriġ ma jifhmux is-sens ta' dawn il-mistoqsijiet.

(1)

Għadha mhix ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.

(2)

       Perċentwali ta' l-unità ta' xogħol annwali (AWU): (0), (>0- < 25), (≥25- < 50), (≥50- < 75), (≥75- < 100), (100).

(3)

       Kodiċi ta’ taħriġ: (esperjenza agrikola prattika biss), (taħriġ agrikolu biss), (taħriġ agrikolu komplut)

(4)

       Medda ta’ perċentwal: (≥0-≤ 10), (>10-≤ 50), (>50- < 100).

(5)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(6)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(7)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(8)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(9)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(10)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(11)

M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(12)

           M'għandhiex tiġi provduta fl-2010

(13)

   L-1 firxa tal-perċentwali ta' l-unità ta' xogħol annwali (AWU): (0), (>0- < 25), (≥25- < 50), (≥50- < 75), (≥75- < 100), (100).

(14)

            Kodiċi ta’ taħriġ: (esperjenza agrikola prattika biss), (taħriġ agrikolu biss), (taħriġ agrikolu komplut)

(15)

            Medda ta’ perċentwal: (≥0-≤ 10), (>10-≤ 50), (>50- < 100).

(16)

           ĠU L 160, 26.6.1999, p. 80.

(17)

           ĠU L 220, 17.8.1985, p. 1.


MEMORANDUM TA' SPJEGAZZJONI

L-istħarriġ dwar l-istrutturi ta' farma huwa wieħed mill-eqdem statistiċi fil-livell Komunitarju u ilu jitwettaq mill-1966. L-istħarriġ dwar il-farms jipprovdi tagħrif sostanzjali u meħtieġ dwar l-impriżi agrikoli u l-użu ta' l-art fl-Ewropa. Hemm bżonn ta' data li tista' titqabbel fil-livell Komunitarju, mhux biex biex tiġi evalwata l-Politika Agrikola Komuni, imma anke politiki oħra li għandhom rabta mill-qrib ma' l-agrikoltura, bħall-politiki għall-iżvilupp rurali jew għall-ħarsien ta' l-ambjent (ħarsien tal-ħamrija u l-ilma, pestiċidi). Il-punt fokali ewlieni qiegħed fuq l-implimentazzjoni tal-politiki agrikoli u politiki oħra msemmija u l-evalwazzjoni ex-post tagħhom.

L-isħarriġ tal-farms ġenerali fil-forma ta' ċensiment li jmiss se jitwettaq fl-2010 (f'xi Stati Membri diġà fl-aħħar ta' l-2009) u fl-2013 u fl-2016 se jitwettaq stħarriġ interim fil-forma ta' stħarriġ ta' kampjuni.

L-aktar punt sensittiv tal-proposta jikkonċerna l-kontribut Komunitarju għall-istarriġ dwar l-istrutturi tal-farms. Fil-fatt, Istati Membri jista' jkollhom diffikultajiet ta' baġit peress li meta ġie stabbilit il-kontribut ta' l-UE li kien fis-seħħ sa l-2007 ġie kkalkolat fuq il-kobor u n-numru ta' impriżi agrikoli ta' l-Istati Membri. Peress li issa għandu jiġi implimentat stħarriġ, ir-rapporteur huwa favorevoli għaż-żieda tal-kontribut finanzjarju massimu mill-Komunità lejn l-ispiża għat-twettiq ta' l-istħarriġ kif definit f'dan ir-Regolament. Barra minn hekk, ir-rapporteur jappoġġja ż-żieda tal-pakkett finanzjarju globali għall-implimentazzjoni.

L-Istati Membri għandhom bżonn biżżejjed żmien biex iħejju l-istħarriġ, u għalhekk ir-rapporteur prova jilħaq qbil fl-ewwel qari. Jinsab konvint li l-emendi mressqa b'koperazzjoni mill-qrib mal-grupp ta' ħidma tal-Kunsill huma kompromess ekwilibrat sew bejn dak li hemm bżonn li wieħed ikun jaf u s-simplifikazzjoni.


PROĊEDURA

Titolu

Sondaġġi ta’ struttura tal-farm u stħarriġ dwar metodi ta’ produzzjoni agrikoli

Referenzi

COM(2007)0245 – C6-0127/2007 – 2007/0084(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

10.5.2007

Kumitat responsabbli

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

AGRI

24.5.2007

Kumitat(i) mitlub(a) jagħti/u opinjoni

       Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

BUDG

24.5.2007

 

 

 

Opinjoni mhux mogħtija

       Data tad-deċiżjoni

BUDG

23.5.2007

 

 

 

Rapporteur(s)

       Data tal-ħatra

Gábor Harangozó

4.7.2007

 

 

Rapporteur(s) preċedenti

Neil Parish

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

5.6.2007

Diskussjoni fil-kumitat

9.10.2007

21.1.2008

26.2.2008

 

Data ta’ l-adozzjoni

26.2.2008

 

 

 

Riżultat tal-vot finali

+:

–:

0:

41

1

0

Membri preżenti għall-vot finali

Vincenzo Aita, Peter Baco, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Giovanna Corda, Joseph Daul, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Michl Ebner, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Véronique Mathieu, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez Ramos, James Nicholson, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi, Andrzej Tomasz Zapałowski

Sostitut(i) preżenti għall-vot finali

Katerina Batzeli, Esther De Lange, Gábor Harangozó, Catherine Neris, Maria Petre, Zdzisław Zbigniew Podkański, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski

Avviż legali - Politika tal-privatezza