VERSLAG over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen programma voor onderzoek en ontwikkeling dat gericht is op de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verrichtende KMO's

4.3.2008 - (COM(2007)0514 – C6‑0281/2007 – 2007/0188(COD)) - ***I

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Paul Rübig

Procedure : 2007/0188(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A6-0064/2008

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende de deelname door de Gemeenschap aan een door verschillende lidstaten ondernomen programma voor onderzoek en ontwikkeling dat gericht is op de ondersteuning van onderzoek en ontwikkeling verrichtende KMO's

(COM(2007)0514 – C6‑0281/2007 – 2007/0188(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2007)0514),

–   gelet op artikel 251, lid 2 en de artikelen 169 en 172, onder b) van het EG­Verdrag, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6‑0281/2007),

–   gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A6‑0064/2008),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie.

Door de Commissie voorgestelde tekstAmendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 10 bis (nieuw)

(10 bis) De activiteiten gericht op het leveren van een bijdrage aan het gezamenlijk programma Eurostars bestaan voornamelijk uit O&O-activiteiten die worden aangestuurd door één of meerdere O&O verrichtende KMO's die in de deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen zijn gevestigd. Voor elk via een uitnodiging tot het indienen van voorstellen geselecteerd project voert/voeren de O&O verrichtende KMO/KMO's collectief ten minste 50% van alle O&O-activiteiten binnen dat project uit.

Motivering

Met de in de artikelen genoemde vaste limiet van 50% worden te veel O&O verrichtende KMO's uitgesloten. Door in de overwegingen het doel van 50% op te nemen, wordt de Groep op hoog niveau aangespoord te kiezen voor KMO's met een bijdrage van ten minste 50%, met de mogelijkheid van uitzonderingen voor meer marktgerichte KMO's.

Amendement 2

Overweging 19

(19) De Gemeenschap moet het recht hebben haar financiële bijdrage te verlagen in het geval dat het gezamenlijk programma Eurostars ontoereikend, gedeeltelijk of laattijdig wordt uitgevoerd of in het geval dat de deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen niet, gedeeltelijk of laattijdig hun bijdrage in de financiering van het gezamenlijk programma Eurostars voldoen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst die moet worden gesloten tussen de Gemeenschap en de specifieke uitvoeringsstructuur.

(19) De Gemeenschap moet het recht hebben haar financiële bijdrage te verlagen of deze niet toe te kennen in het geval dat het gezamenlijk programma Eurostars ontoereikend, gedeeltelijk of laattijdig wordt uitgevoerd of in het geval dat de deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen niet, gedeeltelijk of laattijdig hun bijdrage in de financiering van het gezamenlijk programma Eurostars voldoen, overeenkomstig de voorwaarden die zijn vastgelegd in een overeenkomst die moet worden gesloten tussen de Gemeenschap en de specifieke uitvoeringsstructuur.

Amendement 3

Overweging 20

(20) Om het gezamenlijk programma Eurostars efficiënt uit te voeren, dient de specifieke uitvoeringsstructuur financiële steun te verlenen aan derden die deelnemen aan het gezamenlijk programma Eurostars en zijn geselecteerd ingevolge uitnodigingen tot het indienen van voorstellen.

(20) Om het gezamenlijk programma Eurostars efficiënt uit te voeren, dient de specifieke uitvoeringsstructuur financiële steun te verlenen aan derden die deelnemen aan het gezamenlijk programma Eurostars en zijn geselecteerd ingevolge uitnodigingen tot het indienen van voorstellen, ingedeeld in volgorde van indiening van in aanmerking komende projecten. De toekenning van dergelijke financiële steun aan derden en de betaling ervan dient op transparante en niet-bureaucratische wijze te geschieden.

Amendement 4

Overweging 20 bis (nieuw)

(20 bis) In het geval van ranking op basis van prioriteit van derde partijen die aan het programma deelnemen en van toegekende financiële steun, is die ranking bindend wat de toewijzing van financiering uit de communautaire bijdrage en uit de nationale voor Eurostars gereserveerde begrotingsmiddelen betreft.

Amendement 5

Overweging 27 bis (nieuw)

(27 bis) De monitoring van de uitvoering van het gezamenlijk programma Eurostars dient kostenefficiënt te zijn en mag voor kleine en middelgrote ondernemingen die eraan deelnemen geen onnodige lasten met zich meebrengen. De vereisten dienen duidelijk en relevant te zijn, en zo geformuleerd dat de individuele ondernemingen de hun gestelde vragen op basis van hun activiteiten gemakkelijk kunnen beantwoorden.

Amendement 6

Overweging 27 ter (nieuw)

(27 ter) De Commissie dient een database op te zetten met daarin de resultaten van de projecten, en deze informatie continu beschikbaar te stellen.

Amendement 7

Artikel 2, letter e)

(e) de deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen zich verbinden tot het medefinancieren van het gezamenlijk programma Eurostars en de effectieve betaling van de financiële bijdrage, met name de financiering van deelnemers aan de projecten die zijn geselecteerd naar aanleiding van de in het kader van het gezamenlijk programma Eurostars gelanceerde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen;

(e) de deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen zich verbinden tot het medefinancieren van het gezamenlijk programma Eurostars en de effectieve betaling van de financiële bijdrage, met name de financiering, binnen de door de specifieke uitvoeringsstructuur vastgestelde periode, van deelnemers aan de projecten die zijn geselecteerd naar aanleiding van de in het kader van het gezamenlijk programma Eurostars gelanceerde uitnodigingen tot het indienen van voorstellen;

Motivering

Aangezien vooral kleine en middelgrote ondernemingen in moeilijkheden komen door late betalingen moet de Gemeenschap dit door middel van een efficiënte monitoringregeling voorkomen.

Amendement 8

Artikel 4

De regelingen voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap en de voorschriften die van toepassing zijn op de financiële aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten alsmede de uitvoeringsbepalingen voor het verlenen van financiële steun door de specifieke uitvoeringsstructuur aan derden worden vastgesteld door middel van een algemene overeenkomst die moet worden gesloten tussen de Commissie, namens de Gemeenschap, en de specifieke uitvoeringsstructuur en door middel van jaarlijkse financieringsplannen.

De regelingen voor de financiële bijdrage van de Gemeenschap en de voorschriften die van toepassing zijn op de financiële aansprakelijkheid en intellectuele eigendomsrechten alsmede de uitvoeringsbepalingen voor het verlenen van financiële steun door de specifieke uitvoeringsstructuur aan derden worden vastgesteld, en, indien nodig, na een evaluatie aangepast, door middel van een algemene overeenkomst die moet worden gesloten tussen de Commissie, namens de Gemeenschap, en de specifieke uitvoeringsstructuur en door middel van jaarlijkse financieringsplannen.

Motivering

Indien uit de evaluatie na twee jaar blijkt dat zulks nodig is, wordt de algemene regeling aangepast.

Amendement 9

Artikel 9

De Commissie deelt alle relevante informatie mee aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer. De deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen worden verzocht de Commissie via de specifieke uitvoeringsstructuur alle aanvullende informatie te verstrekken die het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer over het financiële beheer van de specifieke uitvoeringsstructuur vereisen.

De Commissie deelt alle relevante informatie mee aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer. De deelnemende lidstaten en de andere deelnemende landen verstrekken de Commissie op verzoek via de specifieke uitvoeringsstructuur alle aanvullende informatie die het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer over het financiële beheer van de specifieke uitvoeringsstructuur vereisen.

Motivering

Indien het Europees Parlement, de Raad en/of de Rekenkamer aanvullende informatie over het financieel beheer nodig hebben, dient deze door de lidstaten te worden verstrekt. Dit met het oog op een toekomstige evaluatie van het programma.

Amendement 10

Artikel 13, lid 2

2. De Commissie voert twee jaar na de start van het gezamenlijk programma Eurostars een tussentijdse evaluatie uit van het programma. Deze evaluatie heeft betrekking op de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering, met inbegrip van de wetenschappelijke, beheers- en financiële integratie, van het gezamenlijk programma Eurostars en de vooruitgang die is geboekt met de realisering van de doelstellingen, en omvat aanbevelingen over de meest geschikte manieren om verdere integratie te bevorderen. De Commissie zal de conclusies van dat verslag, vergezeld van opmerkingen en indien van toepassing voorstellen voor de aanpassing van deze beschikking, meedelen aan het Europees Parlement en de Raad.

2. De Commissie voert twee jaar na de start van het gezamenlijk programma Eurostars een tussentijdse evaluatie uit van het programma. Deze evaluatie heeft betrekking op de kwaliteit en doelmatigheid van de uitvoering, met inbegrip van de wetenschappelijke, beheers- en financiële integratie, van het gezamenlijk programma Eurostars en de vooruitgang die is geboekt met de realisering van de doelstellingen, en omvat aanbevelingen over de meest geschikte manieren om verdere integratie te bevorderen. De evaluatie heeft ook betrekking op de subsidiabiliteitscriteria voor onderzoek en ontwikkeling verrichtende kleine en middelgrote ondernemingen, en met name op de hoeveelheid tijd en welk deel van de jaarlijkse omzet aan onderzoekactiviteiten worden besteed. De Commissie zal de conclusies van dat verslag, vergezeld van opmerkingen en indien van toepassing voorstellen voor de aanpassing van deze beschikking, meedelen aan het Europees Parlement en de Raad.

Motivering

De criteria voor de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen betreffende het voltijdsequivalent en de investering in onderzoekfaciliteiten zijn zo streng dat slechts weinig van deze ondernemingen aan het programma zullen kunnen deelnemen. Vandaar dat er na twee jaar een evaluatie dient plaats te vinden.

Amendement 11

Artikel 13, lid 2 bis (nieuw)

2 bis. Indien uit de in lid 2 bedoelde evaluatie blijkt dat de subsidiabiliteitscriteria te streng zijn en er daardoor onvoldoende voorstellen voor steun in aanmerking komen, wijzigen de Commissie en de specifieke uitvoeringsstructuur de in artikel 4 genoemde algemene overeenkomst teneinde deze criteria aan te passen. De vereenvoudiging van regelgeving in verband met de administratieve lasten voor ondernemingen geldt ook voor de contacten van de Commissie met de betrokken partijen in verband met deze aspecten.

Amendement 12

Bijlage I, Afdeling II, Activiteiten, punt 2

(2) wat het kerndeel betreft uitgevoerd door de O&O verrichtende KMO's, die minstens 50% van de O&O binnen het project moeten bekostigen. Zo nodig mag in het kader van het project beperkt uitbesteed worden.

(2) wat het kerndeel betreft uitgevoerd door de O&O verrichtende KMO's. Voor elk project voert/voeren de O&O verrichtende KMO/KMO's collectief minstens 50% van alle O&O-activiteiten binnen het project uit. Zo nodig mag in het kader van het project beperkt uitbesteed worden.

Amendement 13

Bijlage I, afdeling IV, Uitvoering van het programma, alinea 1 bis (nieuw)

De specifieke uitvoeringsstructuur neemt zowel in het programma in het algemeen, als in afzonderlijke projecten passende maatregelen gericht op erkenning van de bijdrage van de Gemeenschap aan het gezamenlijk programma Eurostars, inclusief het gebruik van een Gemeenschapslogo in alle publicaties die met het gezamenlijk programma Eurostars verband houden.

Motivering

De bijdrage van de Europese Unie moet zichtbaar worden gemaakt.

Amendement 14

Bijlage I, deel V Financieringsmechanisme, kopje Financiering van Eurostars-projecten, alinea 1 bis (nieuw)

 

De financiële steun wordt als forfaitair bedrag uitbetaald. In het geval dat de uitbetaling van een forfaitair bedrag niet in overeenstemming met de financieringsregels van de deelnemende nationale programma's is, verdient een vast percentage van de directe kosten van het desbetreffende project ("flat rate") de voorkeur.

Motivering

Het programma Eurostars moet transparant en niet-bureaucratisch zijn, hetgeen bereikt kan worden met de betaling van een forfaitair bedrag of een vast percentage ("flat rate").

TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie heeft betrekking op de bijdrage van de Gemeenschap in het gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma EUROSTARS, dat overeenkomstig artikel 169 van het Verdrag door een aantal lidstaten en geassocieerde landen is opgezet.

Het programma is het resultaat van een initiatief van EUREKA en beoogt O&O verrichtende KMO's te helpen bij het doen van marktgericht onderzoek in transnationale projecten. EUROSTARS is één van de vier "artikel 169-initiatieven" van de specifieke programma's van het zevende kaderprogramma.

Het is een gezamenlijk initiatief van 27 lidstaten, het EUREKA netwerk - een intergouvernementeel initiatief dat steun verleent aan marktgerichte O&O - en innovatieprojecten op allerlei gebieden - en de Europese Commissie, dat kleine en middelgrote ondernemingen financiering ter beschikking stelt om het voortouw te nemen bij internationale, marktgerichte collaboratieve onderzoekprojecten. De regeling combineert het gecentraliseerd beheer van de kaderprogramma's met het gedecentraliseerde netwerk van EUREKA.

22 lidstaten en 7 geassocieerde landen hebben EUR 300 miljoen toegezegd en de Commissie draagt EUR 100 miljoen van het zevende kaderprogramma bij.

EUROSTARS en het zevende kaderprogramma

Kleine en middelgrote ondernemingen hebben toegang tot een aantal programma's van het kaderprogramma:

· In het Cooperation Specific Programme kunnen O&O verrichtende KMO's deelnemen aan collaboratief onderzoek op elk van de tien thematische gebieden.

Elk werkprogramma identificeert de onderzoekgebieden die voor KMO's van bijzonder belang zijn en bevat concrete maatregelen om hun deelname te vergroten. Het doel, op verzoek van het EP, is dat ten minste 15% van de financiering bij KMO's terecht komt.

Kennisverspreiding en -overdracht zijn voor elk thematisch gebied van groot belang.

· In het Capacities Specific Programme kunnen O&O verrichtende KMO's deelnemen aan twee regelingen voor het opbouwen van hun onderzoekcapaciteit en het vergroten van hun technologische knowhow.

a) Onderzoek ten behoeve van KMO's heeft betrekking op alle wetenschaps- en technologiegebieden en beoogt een aanvulling te zijn op nationale programma's door steun te geven aan transnationale samenwerking op onderzoekgebied en aan technologieoverdracht.

Er wordt steun geboden voor het vergroten van de onderzoekinspanningen, outsourcing van onderzoek, het uitbreiden van netwerken en het verwerven van technologische knowhow.

b) Onderzoek voor samenwerkende KMO's: steun voor kortlopende collaboratieve projecten van meerdere KMO's voor het oplossen van gemeenschappelijke problemen, zoals het voldoen aan Europese normen of het halen van regelgevingsvereisten, door middel van onderzoek. De resultaten worden onder de samenwerkende KMO's verspreid. Voor beide regelingen geldt het vereiste dat er gewerkt wordt aan het bevorderen van het gebruik van de onderzoekresultaten. Tevens hebben ze speciale regels voor de eigendoms- en toegangsrechten.

· In het People Specific Programme kunnen O&O verrichtende KMO's deelnemen aan "Industry-academia pathways en partnerships". Deze regeling stelt KMO's in staat deel te nemen aan gezamenlijke onderzoekpartnerschappen met ondersteuning van ervaren onderzoekers en tussen de publieke en de private sector gedetacheerd personeel.

· Tot slot de Risk Sharing Finance Facility, een nieuwe faciliteit in het zevende kaderprogramma, gericht op het verbeteren van de toegang tot schuldfinanciering. De EU geeft de EIB een bijdrage voor het financieren van O&TO-projecten met een verhoogd risico. Dit zal leiden tot een verhoging van het aantal door de EIB gefinancierde O&TO-projecten, zoals gemeenschappelijke technologie-initiatieven, grote projecten (met inbegrip van EUREKA-projecten), nieuwe onderzoekinfrastructuren en KMO-projecten, teneinde tekortkomingen van de markt te elimineren.

EUROSTARS vormt een aanvulling op het zevende kaderprogramma omdat het een zogenaamd "bottom-up"-programma is, aangepast aan de behoeften van O&O verrichtende KMO's.

Het gemeenschappelijk programma EUROSTARS

Het gemeenschappelijk programma beoogt méér dan alleen het coördineren van de nationale programma's, namelijk tevens het integreren van de wetenschappelijke, beheers- en financiële aspecten.

Wetenschappelijke integratie houdt in een gemeenschappelijk proces van evaluatie en selectie van projecten gebaseerd op wetenschappelijke excellentie en economische impact. Beheersintegratie zal worden bereikt middels een specifieke uitvoeringsstructuur (het EUREKA-secretariaat) en financiële integratie middels het opstellen van een meerjarenfinancieringsplan met de fondsen van de deelnemende landen en de Commissie.

EUROSTARS zal financiering toekennen aan transnationale projecten met meerdere partners op elk wetenschappelijk en technologiegebied die geïnitieerd en geleid worden door O&O verrichtende KMO's, maar die openstaan voor andere soorten deelnemers (universiteiten, onderzoekorganisaties, grote ondernemingen), hoewel de KMO het grootste deel voor zijn rekening moet nemen. De onderzoekactiviteiten moeten marktgericht zijn en ernaar streven op het op korte tot middellange termijn behalen van commerciële resultaten.

Uitvoering van EUROSTARS

Het gemeenschappelijk programma wordt uitgevoerd door een specifieke uitvoeringsstructuur, die als één aanspreekpunt voor voorstellen fungeert. De voorstellen worden jaarlijks ingediend in het kader van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen.

De projectvoorstellen worden centraal beoordeeld en geselecteerd op basis van subsidiabiliteits- en beoordelingscriteria, met hulp van onafhankelijke deskundigen. De classificatie van de voorstellen geschiedt door een internationaal evaluatiepanel van onafhankelijke deskundigen. De ranking is bindend voor de toewijzing van de middelen van de communautaire bijdrage en de nationale, voor EUROSTARS gereserveerde begrotingsmiddelen.

Projectdeelnemers aan geselecteerde projecten worden administratief door hun respectieve nationale programma's afgehandeld.

Opmerkingen van de rapporteur

De rapporteur maakt zich zorgen over de subsidiabiliteitscriteria voor KMO's wat betreft het percentage van de bijdrage aan de kosten van de projecten, zowel in termen van investering en voltijdsequivalent, als het percentage van de jaarlijkse omzet dat aan onderzoekactiviteiten wordt uitgegeven. Daarom stelt hij voor deze criteria na twee jaar opnieuw onder de loep te leggen en ze dan, indien nodig, aan te passen.

Een ander punt van zorg is de vereiste bijdrage van O&O verrichtende KMO's aan de kosten van het project (50%), dat veel marktconform opererende KMO's van deelname zal uitsluiten. De rapporteur stelt dan ook voor dit percentage vast te stellen op 25.

Wat de uitvoering betreft, moet het programma EUROSTARS transparant en niet-bureaucratisch zijn, teneinde KMO's de deelname te vergemakkelijken. Vandaar dat de bijdrage van de Gemeenschap aan projecten in de vorm van forfaitaire bedragen moet worden betaald en, indien dat niet met de nationale programma's in overeenstemming is, in de vorm van zogenaamde "flat rate"-betalingen.

Tot slot bestaat er, omdat de uitvoering van de EUROSTARS-projecten zich reeds in een vergevorderd stadium bevindt, brede overeenstemming dat het verslag snel moet worden behandeld. De rapporteur streeft dan ook naar goedkeuring van het verslag in eerste lezing in de plenaire vergadering.

PROCEDURE

Titel

Steun voor KMO die zich bezighouden met onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten

Document- en procedurenummers

COM(2007)0514 – C6-0281/2007 – 2007/0188(COD)

Datum indiening bij EP

12.9.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

27.9.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

BUDG

27.9.2007

CONT

27.9.2007

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

14.11.2007

CONT

3.10.2007

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Paul Rübig

9.10.2007

 

 

Behandeling in de commissie

24.1.2008

29.1.2008

27.2.2008

 

Datum goedkeuring

28.2.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Dominique Vlasto

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Christian Ehler, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Eija-Riitta Korhola, Pierre Pribetich, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij

Datum indiening

4.3.2008