JELENTÉS az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  5.3.2008 - (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS)) - *

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Luciana Sbarbati

  Eljárás : 2007/0167(CNS)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A6-0066/2008
  Előterjesztett szövegek :
  A6-0066/2008
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))

  (Konzultációs eljárás)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0466),

  –   tekintettel az EK-Szerződés 66. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0303/2007),

  –   tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapról szóló véleményére,

  –   tekintettel eljárási szabályzata 51. és 35. cikkére,

  –   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A6‑0066/2008),

  1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az EK-Szerződés 250. cikkének (2) bekezdése értelmében;

  3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet, ha az általa jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

  4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra abban az esetben, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

  Módosítás 1

  Cím

  Javaslat

  Javaslat

  A TANÁCS HATÁROZATA

  A TANÁCS HATÁROZATA

  az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról

  az Európai Migrációs és Menekültügyi Hálózat létrehozásáról

  Indokolás

  Az európai hálózat feladata a bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos információk gyűjtése és cseréje, és ennek rövidítésében (EMMH) is tükröződnie kell. E módosítás célja, hogy az „Európai Migrációs Hálózat” helyébe az „Európai Migrációs és Menekültügyi Hálózat”, az „EMH” helyébe pedig az „EMMH” lépjen a javaslat egészében (az eddig használt névre hivatkozó (1)–(5) preambulumbekezdés kivételével).

  Módosítás 2

  (6) preambulumbekezdés

  (6) Az EMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk gyűjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen feladatainak széles köre, az elemzésekre való erőteljes összpontosítás, az egyetemi szférával fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetősége által.

  (6) Az EMMH-nak el kell kerülnie azon fennálló közösségi eszközök és struktúrák munkájával való átfedést, amelyek célja a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos információk gyűjtése és cseréje, továbbá azokhoz képest hozzáadott értéket kell jelentenie különösen semlegessége, feladatainak széles köre, az elemzésekre való erőteljes összpontosítás, az egyetemi szférával, nem kormányzati szervezetekkel, nemzetközi szervezetekkel és a központi igazgatással fennálló kapcsolatok és eredményeinek nyilvános hozzáférhetősége által.

   

  (Ha az „EMMH” rövidítésre vonatkozó módosítást elfogadják, azt az egész szövegben alkalmazni kell, az eddig használt névre hivatkozó (1)–(5) preambulumbekezdés kivételével.)

  Indokolás

  Az európai hálózat feladata a bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos információk gyűjtése és cseréje, és ennek rövidítésében (EMMH) is tükröződnie kell. E módosítás célja, hogy az „Európai Migrációs Hálózat” helyébe az „Európai Migrációs és Menekültügyi Hálózat”, az „EMH” helyébe pedig az „EMMH” lépjen a javaslat egészében (az eddig használt névre hivatkozó (1)–(5) preambulumbekezdés kivételével).

  Az EMMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy munkáját a minisztériumoktól, egyetemektől, kutatóközpontoktól, nem kormányzati szervezetektől és nemzetközi szervezetektől kapott információkra alapozza.

  Módosítás 3

  (6 a) preambulumbekezdés (új)

   

  (6a) A már létező, egyéb jogi eszközök és struktúrák között a migrációra és a nemzetközi védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról szóló, 2007. július 11-i 862/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet¹ fontos referenciakeretet képez az Európai Migrációs Hálózat működésére nézve. Figyelmet kell fordítani továbbá a CIREFI² által végzett értékes munkára, valamint a tagállamok migrációigazgatási szolgálatai részére egy biztonságos, webalapú információs és koordinációs hálózat (ICOnet) létrehozásáról szóló, 2005. március 16-i 2005/267/EK tanácsi határozatra³ is.

  ______________________

  1. HL L 199., 2007.7.31., 23. o.

  2. Az 1994. november 30-i tanácsi következtetések (HL C 274., 1996.9.19., 50. o.) alapján létrehozott, a külső határok átlépésével és a bevándorlással összefüggő kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatást, vitát és információcserét szolgáló központ (CIREFI)

  3. HL L 83., 2005.4.1., 48. o.

  Indokolás

  Egy olyan tanácsi javaslat bevezetése, amely elfogadható lehet a Parlament számára.

  Módosítás 4

  (8) preambulumbekezdés

  (8) Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan szakértőből kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. E szakértők érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából vagy bármely más szervezettől is.

  (8) Annak érdekében, hogy a nemzeti kapcsolattartó pontok rendelkezzenek a sokoldalú migrációs és menekültügyi kérdések kezeléséhez szükséges szakértelemmel, legalább három olyan különböző háttérrel rendelkező (minisztériumok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek) szakértőből kell állniuk, akik a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika területén egyénileg vagy közösen megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. E szakértők érkezhetnek a tagállamok közigazgatásából, nem kormányzati szervezetektől, egyetemekről vagy kutatóközpontokból is. Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak kollektíven megfelelő szakértelemmel kell rendelkeznie az információtechnológia, a más nemzeti szervezetekkel és jogalanyokkal közös együttműködési rendszerek és hálózatok létrehozása, valamint a többnyelvű környezetben folytatott európai szintű együttműködés terén is.

   

  Indokolás

  Az EMMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy munkáját a minisztériumoktól, egyetemektől, kutatóközpontoktól, nem kormányzati szervezetektől és nemzetközi szervezetektől kapott információkra alapozza. Kiegészítés a Tanács által jóváhagyott szöveggel, mivel az elfogadható az EP számára.

  Módosítás 5

  (9) preambulumbekezdés

  (9) Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedő szervezetekből és személyekből áll, ideértve például az egyetemeket, kutatási szervezeteket és kutatókat, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteket, annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplő kifejezhesse véleményét.

  (9) Minden egyes nemzeti kapcsolattartó pontnak nemzeti migrációs hálózatot kell létrehoznia, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedő szervezetekből és személyekből áll. A hálózat által a migrációra és menedékügyekre vonatkozóan szolgáltatott információ megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának biztosítása érdekében a nemzeti kapcsolattartó pontokban képviseltetniük kell magukat például az egyetemeknek, kutatási szervezeteknek és kutatóknak, kormányzati és nem kormányzati, valamint nemzetközi szervezeteknek, annak érdekében, hogy valamennyi érintett szereplő kifejezhesse véleményét.

  Indokolás

  Az EMMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy munkáját a minisztériumoktól, egyetemektől, kutatóközpontoktól, nem kormányzati szervezetektől és nemzetközi szervezetektől érkező információkra alapozza, és a szövegből világosan ki kell derülnie annak, hogy e szereplők különféle szervezetekhez tartoznak.

  Módosítás 6

  (12) preambulumbekezdés

  (12) Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttműködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén működő egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Norvégiában, Izlandon, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban működő szervekkel való megfelelő együttműködés biztosítására.

  (12) Amennyiben céljainak eléréséhez szükséges, az EMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy együttműködési kapcsolatokat alakítson ki a migráció és a menekültügy területén működő egyéb szervekkel. E kapcsolatok kialakításakor különös figyelmet kell fordítani a Dániában, Norvégiában, Izlandon, Svájcban, a csatlakozó országokban, az európai szomszédságpolitika által érintett országokban és Oroszországban működő szervekkel, valamint nemzetközi szervezetekkel, köztük nem kormányzati szervezetekkel, egyetemekkel és kutatóközpontokkal, illetve a menedékkérők vagy migránsok származási és tranzitországaival való megfelelő együttműködés biztosítására.

  Indokolás

  Az EMMH-nak képesnek kell lennie arra, hogy munkáját a minisztériumoktól, egyetemektől, kutatóközpontoktól, nem kormányzati szervezetektől és nemzetközi szervezetektől kapott információkra alapozza. Ezenkívül információcserét kell kialakítani az EMMH hatásköre tekintetében releváns, meghatározott országokkal.

  Módosítás 7

  (14) preambulumbekezdés

  (14) Az EMH információcsere-rendszerével összefüggésben figyelembe kell venni a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

  (14) Az EMH információcsere-rendszerével összefüggésben figyelembe kell venni az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2001. május 30-i 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet.

  1 HL L 145., 2001.5.31., 43. o.

  Indokolás

  Az EMMH dokumentumaihoz való hozzáférést biztosítani kell az 1049/2001/EK rendelettel összhangban, és az EMMH adatait, információit, jelentéseit és értékeléseit hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára és azokat a lehető legszélesebb körben kell terjeszteni.

  Módosítás 8

  (14 a) preambulumbekezdés (új)

   

  (14a) Az Egyesült Királyság – az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, továbbá e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül – nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelező.

  Indokolás

  Kiegészítés a Tanács által jóváhagyott szöveggel, mivel az elfogadható az EP számára. Figyelembe kell venni, hogy a részvételi eljárásra vonatkozó határidő még nem járt le. A részvételi eljárás határidőben történő befejezése esetén ezt a preambulumbekezdést megfelelő módon felülvizsgálják.

  Módosítás 9

  (14 b) preambulumbekezdés (új)

   

  (14b) Írország – az Európai Unióról szóló szerződéshez és az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, az Egyesült Királyság és Írország helyzetéről szóló jegyzőkönyv 1. és 2. cikkével összhangban, továbbá e jegyzőkönyv 4. cikkének sérelme nélkül – nem vesz részt e határozat elfogadásában, és a határozat vagy annak alkalmazása számára nem kötelező.

  Indokolás

  Kiegészítés a Tanács által jóváhagyott szöveggel, mivel az elfogadható az EP számára. Figyelembe kell venni, hogy a részvételi eljárásra vonatkozó határidő még nem járt le. A részvételi eljárás határidőben történő befejezése esetén ezt a preambulumbekezdést megfelelő módon felülvizsgálják.

  Módosítás 10

  1. cikk (2) bekezdés

   

   

  Az EMH célja, hogy a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, valamint a nagyközönség ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elősegítése érdekében.

  Az EMH célja, hogy a migrációval, a menekültüggyel és az integrációval kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk – többek között részletes és összevethető, a közösségi beavatkozás hatását érzékeltető statisztikák – nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, a nagyközönség, valamint a harmadik államok és nemzetközi szervezeteknek a migrációs és menekültügy valamennyi vonatkozása iránti információszükségleteit, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elősegítése érdekében.

  Indokolás

  Az EMMH által gyűjtött információk az EU-n belül és azon kívül is mindenki számára releváns.

  Módosítás 11

  2. cikk a) pont

  a) számos forrásból – ideértve az egyetemi szférát is – aktuális adatokat, illetve információkat gyűjt és cserél;

  a) számos forrásból – ideértve az egyetemi szférát és a nem kormányzati szervezeteket is – aktuális és megbízható adatokat, illetve információkat gyűjt és cserél;

  Indokolás

  Az EMMH megbízását bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 12

  2. cikk, b) pont

  b) elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhető formában rendelkezésre bocsátja azokat;

  b) elemzi az a) pontban említett adatokat és információkat, valamint könnyen hozzáférhető, érthető és összehasonlítható formában rendelkezésre bocsátja azokat;

  Indokolás

  Az EMMH hatáskörét bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 13

  2. cikk c) pont

  c) módszereket dolgoz ki a közösségi szintű adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának javítására olyan mutatók és kritériumok megállapításával, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs statisztikákkal kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését;

  c) módszereket dolgoz ki a közösségi szintű adatok összehasonlíthatóságának, objektivitásának és megbízhatóságának javítására olyan mutatók és kritériumok megállapításával, amelyek javítják az információk konzisztenciáját, és segítik a migrációs és menekültügyi statisztikákkal (például a legális és illegális bevándorlók, a hazatelepítések, az elfogadott és elutasított menedékjogi kérelmek számára és a származási országokra vonatkozó adatok és statisztikák) kapcsolatos közösségi tevékenységek fejlesztését, az ilyen mutatóknak és kritériumoknak a többi illetékes európai szervvel együttműködésben történő, európai szintű harmonizálása céljából;

  Módosítás 14

  2. cikk d) pont

  d) rendszeresen jelentéseket tesz közzé a Közösség és tagállamainak migrációs és menekültügyi helyzetéről;

  d) rendszeresen jelentéseket készít és tesz közzé a Közösség és tagállamainak migrációs és menekültügyi helyzetéről;

  Indokolás

  Az EMMH megbízását bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 15

  2. cikk d a) pont (új)

   

  da) gyűjti és közzéteszi a migrációval és a menekültüggyel, valamint minden más vonatkozó információval (kvóták, legalizálások, a menekültstátusz iránti kérelemre vonatkozó feltételek, a kapcsolódó gyakorlat és ítélkezési gyakorlat stb.) kapcsolatos európai és tagállami jogszabályokat és szabályokat. A tagállami munkaerő-piaci követelményekre vonatkozó információk cseréje előrelépést jelenthet a gazdasági migránsoknak egy EU-szintű, átfogó megközelítés keretében való kezelése terén;

  Indokolás

  Az EMH-nak a (befogadandó gazdasági migránsok számáról döntő) tagállamokból származó információkra kell tudnia alapoznia munkáját az Európai Unió e téren működő politikáinak kidolgozásában való részvétele érdekében.

  Módosítás 16

  2. cikk d b) pont (új)

   

  db) a Bizottság, az Európai Parlament vagy a Tanács kérésére – azzal a céllal, hogy segítse és támogassa őket feladataik elvégzésében – elemzéseket, értékeléseket, ajánlásokat és következtetéseket készít a migrációról és a menekültügyről szóló európai irányelvek tagállamokon belüli végrehajtásáról és a nemzeti szabályok európai és nemzetközi szabályoknak való megfeleléséről;

  Indokolás

  Az EMMH megbízását bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 17

  2. cikk f) pont

  f) növeli az EMH-tal kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa gyűjtött információkhoz, és terjeszti az EMH eredményeit;

  f) növeli az EMH-val kapcsolatos tudatosságot azáltal, hogy hozzáférést biztosít az általa gyűjtött információkhoz, és a lehető legszélesebb körben terjeszti az EMH eredményeit;

  Indokolás

  Az EMMH megbízását bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 18

  2. cikk g) pont

  g) összehangolja az információkat, és együttműködik az egyéb érintett európai és nemzetközi szervekkel.

  g) összehangolja az információkat, és együttműködik az egyéb érintett nemzeti, európai és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervekkel.

  Indokolás

  Az EMMH megbízását bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 19

  2. cikk (1 a) bekezdés (új)

   

  Az EMH biztosítja, hogy tevékenységei következetesek és összhangban vannak a migrációs és a menekültügy terén meglévő, vonatkozó közösségi eszközökkel és struktúrákkal.

  Indokolás

  Az EMMH megbízását bővíteni kell, hogy az kiterjedjen elemzések készítésére, továbbá az európai jogszabályoknak és politikáknak, valamint az európai és nemzetközi szabályok nemzeti szintű végrehajtásának összehasonlítására, valamint ajánlások és következtetések kidolgozására. Az EMMH-nak együtt kell működnie valamennyi érintett és érdekelt féllel, és információkat kell terjesztenie. Az európai szintű adatok összehasonlíthatóságának biztosítása céljából az EMMH-nak szerepet kell kapnia a közös mutatók és kritériumok fokozatos bevezetésében.

  Módosítás 20

  4. cikk (2) bekezdés a) pont

  a) az elnök tervezete alapján részt vesz az EMH éves tevékenységi programjának elkészítésében;

  a) az elnök tervezete alapján hozzájárul az EMH éves tevékenységi programjának elkészítéséhez és jóváhagyja azt, beleértve az egyes nemzeti kapcsolattartó pontokra vonatkozó minimális és maximális indikatív költségvetési összeget, amely fedezi a hálózat 5. cikkel összhangban történő, megfelelő működéséből eredő, alapvető költségeket;

  Indokolás

  Kiegészítés a Tanács által jóváhagyott, felülvizsgált szöveggel, amely az irányítóbizottság hatásköreire vonatkozik, mivel a szöveg elfogadható az EP számára.

  Módosítás 21

  4. cikk (2) bekezdés d) pont

  d) azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb szervekkel való legmegfelelőbb stratégiai együttműködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelően szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttműködés igazgatási szabályait;

  d) azonosítja a migráció és a menekültügy területén illetékes egyéb nemzeti, európai és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati szervekkel való legmegfelelőbb stratégiai együttműködési kapcsolatokat, és a 10. cikknek megfelelően szükség esetén jóváhagyja az ilyen együttműködés igazgatási szabályait;

  Indokolás

  Az EMMH-nak a lehető legtöbb nemzeti, európai és nemzetközi kormányzati és nem kormányzati jogalannyal együtt kell tudnia működni.

  Módosítás 22

  5. cikk (1) bekezdés

  1. Minden egyes tagállam kijelöl egy szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el.

  1. Minden egyes tagállam kijelöl egy semleges szervet, amely nemzeti kapcsolattartó pontként jár el.

   

  Az EMH munkájának megkönnyítése, valamint célkitűzései elérésének biztosítása érdekében a tagállamok szükség esetén figyelembe veszik az irányítóbizottságban jelen lévő képviselőjük és a nemzeti kapcsolattartó pontjuk közötti koordináció szükségességét.

  A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három szakértőből kell állnia. E szakértők egyike, aki a nemzeti koordinátor lesz, a kijelölt szerv tisztviselője vagy alkalmazottja kell legyen. A többi szakértő tartozhat ehhez a szervhez, vagy a tagállamban található nemzeti vagy nemzetközi köz- vagy magánszervezethez is.

  A nemzeti kapcsolattartó pontnak legalább három, különböző háttérrel rendelkező (minisztériumok, nem kormányzati szervezetek és egyetemek) szakértőből kell állnia. E szakértők egyike, aki a nemzeti koordinátor lesz, a kijelölt szerv tisztviselője vagy alkalmazottja kell legyen.

   

  A nemzeti kapcsolattartó pontok, illetékességük teljes egészét illetően, a pártatlanság és tárgyilagosság elvéhez tartják magukat.

  Indokolás

  A nemzeti kapcsolattartó pontnak különböző háttérrel rendelkező szakértőkből kell állniuk, a munkát pedig koordinálni kell a nemzeti kapcsolattartó pont és az irányítóbizottság képviselője között.

  Módosítás 23

  5. cikk (2) bekezdés a) pont

  a) a migráció és a menekültügy területére vonatkozó olyan szakértelem, amely lefedi a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait;

  a) a migráció és a menekültügy területére vonatkozó olyan széleskörű szakértelem, amely lefedi a politikameghatározás, a jog, a kutatás és a statisztika aspektusait;

  Indokolás

  A nemzeti kapcsolattartó pontnak különböző háttérrel rendelkező szakértőkből kell állniuk, a munkát pedig a nemzeti kapcsolattartó pont és az irányítóbizottság képviselője között kell koordinálni.

  Módosítás 24

  5. cikk (3) bekezdés b) pont

  b) nemzeti adatokkal szolgálnak a 8. cikkben említett információcsere-rendszer számára;

  b) nemzeti adatokkal, elemzésekkel és értékelésekkel szolgálnak a 8. cikkben említett információcsere-rendszer számára;

  Indokolás

  Az adatgyűjtésen kívül a kapcsolattartó pontoknak elemzéseket és értékeléseket is kell készíteniük.

  Módosítás 25

  5. cikk (3) bekezdés c) pont

  c) kapacitást alakítanak ki az egyéb nemzeti kapcsolattartó pontokhoz címzett ad hoc megkeresések elküldésére, illetve az azoktól érkező megkeresések gyors megválaszolására;

  c) kapacitást alakítanak ki az egyéb nemzeti kapcsolattartó pontokhoz címzett ad hoc megkeresések elküldésére, illetve az azoktól, valamint a Bizottságtól, az Európai Parlamenttől és a Tanácstól érkező megkeresések gyors megválaszolására;

  Indokolás

  A kapcsolattartó pontoknak képesnek kell lenniük a Bizottságtól, az EP-től és a Tanácstól érkező megkeresések megválaszolására.

  Módosítás 26

  5. cikk (3) bekezdés d) pont

  d) olyan nemzeti migrációs hálózatot alakítanak ki, amely a migráció és a menekültügy területén tevékenykedő számos szervezetből és személyből áll, és valamennyi érintett szereplőt képvisel. A nemzeti migrációs hálózat tagjait felkérhetik arra, hogy különösen a 8. és 9. cikkre tekintettel segítsék az EMH tevékenységeit.

  d) olyan nemzeti migrációs és menekültügyi hálózatot alakítanak ki, amelynek résztvevői különleges know-how biztosítására alkalmas helyzetben lévő, a migráció és a menekültügy különböző területein tevékenykedő, valamennyi érintett szereplőt képviselő kormányzati és nem kormányzati szervezetek, különösen egyetemek, kutatóközpontok, civil szervezetek és szakmai társulások, illetve személyek. A nemzeti migrációs és menekültügyi hálózat tagjait felkérik arra, hogy különösen a 8. és 9. cikkre tekintettel segítsék az EMH tevékenységeit.

  Indokolás

  A kapcsolattartó pontoknak együtt kell tudniuk működni a kormányzati és nem kormányzati szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóközpontokkal stb.

  Módosítás 27

  6. cikk (3) bekezdés

  (3) Az irányítóbizottsággal és a nemzeti kapcsolattartó pontokkal folytatott konzultációt követően a Bizottság az 1. és 2. cikkben meghatározott általános cél és feladatok keretein belül elfogadja az EMH éves tevékenységi programját. A program meghatározza a célokat és a tematikus prioritásokat. A Bizottság figyelemmel kíséri az éves tevékenységi program végrehajtását, és rendszeresen jelentést tesz a program végrehajtásáról és az EMH fejlődéséről az irányítóbizottságnak.

  (3) A nemzeti kapcsolattartó pontokkal és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt, valamint az irányítóbizottság jóváhagyását követően a Bizottság a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében és az 1. és 2. cikkben meghatározott általános cél és feladatok keretein belül elfogadja az EMH éves tevékenységi programját. A program meghatározza a célokat és a tematikus prioritásokat. A Bizottság figyelemmel kíséri az éves tevékenységi program végrehajtását, és rendszeresen jelentést tesz a program végrehajtásáról és az EMH fejlődéséről az irányítóbizottságnak.

  Indokolás

  Kiegészítés a Tanács által jóváhagyott, felülvizsgált szöveggel, amely azt biztosítja, hogy az irányítóbizottság jóváhagyási hatáskörrel rendelkezzen az éves program tekintetében, mivel ez elfogadható az EP számára, továbbá kiegészítés az 1995/2006/EK tanácsi rendeletre történő hivatkozásokkal.

  Módosítás 28

  7. cikk (5 a) bekezdés (új)

   

  (5a) Az (5) bekezdésben említett tevékenységeket – ha azok nem szerepelnek az EMH éves tevékenységi tervében – kellő időben közölni kell a nemzeti kapcsolattartó pontokkal.

  Indokolás

  Kiegészítés a Tanács által jóváhagyott szöveggel, mivel az elfogadható az EP számára.

  Módosítás 29

  8. cikk, cím

  Információcsere-rendszer

  Az információk közzététele, terjesztése és cseréje

  Indokolás

  Az EMMH által cserélt, gyűjtött és összeállított információkat a lehető legszélesebb körben kell közzétenni és terjeszteni valamennyi érintett és érdekelt fél számára.

  Módosítás 30

  8. cikk (1) bekezdés

  (1) E cikknek megfelelően létrehoznak egy erre a célra kialakított honlapon keresztül hozzáférhető internetalapú információcsere-rendszert.

  (1) E cikknek megfelelően létrehoznak egy erre a célra kialakított honlapon keresztül hozzáférhető internetalapú információ-közzétételi, -terjesztési és -csererendszert.

  Indokolás

  Az EMMH által cserélt, gyűjtött és összeállított információkat a lehető legszélesebb körben kell közzétenni és terjeszteni valamennyi érintett és érdekelt fél számára.

  Módosítás 31

  8. cikk (2) bekezdés (1) albekezdés

  (2) Az információcsere-rendszer tartalma általában nyilvános.

  (2) Az információ-közzétételi, -terjesztési és -csererendszer tartalma általában nyilvános.

   

   

  Indokolás

  Az EMMH által cserélt, gyűjtött és összeállított információkat a lehető legszélesebb körben kell közzétenni és terjeszteni valamennyi érintett és érdekelt fél számára.

  Módosítás 32

  8. cikk (3) bekezdés f) pont

  f) a migrációval és a menekültüggyel foglalkozó kutatók és kutatóintézetek jegyzéke.

  f) a migrációval és a menekültüggyel foglalkozó kutatók és kutatóintézetek, valamint az e téren aktív nem kormányzati szervezetek és nemzeti, európai, nemzetközi és kormányközi szervezetek jegyzéke.

  Indokolás

  Az EMMH által cserélt, gyűjtött és összeállított információkat a lehető legszélesebb körben kell közzétenni és terjeszteni valamennyi érintett és érdekelt fél számára. A szövegből világosan ki kell derülnie annak, hogy az vonatkozik az olyan kormányközi szervezetekre is, mint például a Nemzetközi Migrációs Szervezet.

  Módosítás 33

  8. cikk (3) bekezdés fa) pont (új)

   

  fa) a közzé tett vagy kiadatlan tudományos munkákat, különösen jelentéseket, kiadványokat és az előadások anyagait tartalmazó európai bibliográfia;

  Módosítás 34

  8. cikk (3) bekezdés fb) pont (új)

   

  fb) a migráció és menekültügy valamennyi vonatkozásával kapcsolatos konferenciák és kiemelt események európai menetrendje;

  Módosítás 35

  8. cikk (3) bekezdés fc) pont (új)

   

  fc) egy olyan adatbázis, amelybe kutatók és a doktori képzésben részt vevő hallgatók a készülő disszertációkkal és tanulmányokkal kapcsolatos információkat vihetnek be.

  Módosítás 36

  9. cikk (1) bekezdés

  (1) Mindegyik nemzeti kapcsolattartó pont évente jelentést készít az adott tagállam migrációs és menekültügyi helyzetéről, amely bemutatja a politikai fejlődést, és statisztikai adatokat is tartalmaz.

  (1) Mindegyik nemzeti kapcsolattartó pont évente jelentést készít az adott tagállam migrációs és menekültügyi helyzetéről, amely bemutatja a jogi fejleményeket (jogszabályok és ítélkezési gyakorlat), a politikai fejlődést, és statisztikai adatokat is tartalmaz.

  Indokolás

  Az EMMH-nak a bevándorlással és a menekültüggyel kapcsolatban nemcsak a statisztikai és politikai, hanem a jogi fejleményeket is vizsgálnia kell.

  Módosítás 37

  10. cikk (1) bekezdés

  (1) Az EMH együttműködik a migráció és a menekültügy területén illetékes tagállami és harmadik országbeli szervekkel, ideértve a nemzetközi szervezeteket is.

  (1) Az EMH együttműködik a migráció és a menekültügy területén illetékes európai uniós szintű, tagállami és harmadik országbeli kormányzati és nem kormányzati szervekkel, testületekkel és szervezetekkel, valamint a nemzetközi szervezetekkel is.

   

  Az EMH-nak előnyben kell részesítenie az Európai Unióba bevándorlók harmadik, származási és tranzitországaival való együttműködést.

  Indokolás

  Az EMMH-nak együtt kell működnie egyéb kormányzati és nem kormányzati szervekkel, testületekkel és szervezetekkel uniós szinten, továbbá a tagállamokkal és nemzetközi szervezetekkel.

  Módosítás 38

  10. cikk (1a) bekezdés (új)

   

  (1a) Az EMH együttműködése a menedékkérők és migránsok származási és tranzitországaival biztosítja a közös bevándorlási és menekültpolitika egységes végrehajtását. Ezen együttműködés célja a szomszédos országokkal folytatott együttműködés megfelelő szintjének elérése az európai szomszédságpolitika megszilárdítása érdekében.

  Indokolás

  Az Európai Unió tagállamainak és a harmadik országoknak (különösen a szomszédos országoknak) együtt kell stratégiát meghatározniuk és operatív együttműködést kidolgozniuk a származási országok, a tranzitországok és a célországok között a migráció hatékonyabb szabályozása érdekében a fő migrációs tengelyek mentén. Ez a (szolidaritáson alapuló) párbeszéd kiterjedhet partnerségi szellemben végrehajtott fellépésekre a sikeres legális bevándorlás elősegítéséért, egyúttal biztosítva az illegális bevándorlás és emberkereskedelem elleni küzdelem hatékonyságának növelését.

  Módosítás 39

  13. cikk

  Legkésőbb e határozat hatálybalépését követő három éven belül és azt követően háromévente a Bizottság az EMH fejlődéséről jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság számára. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e határozat módosításaira irányuló javaslatokat.

  Legkésőbb e határozat hatálybalépését követő három éven belül és azt követően háromévente a Bizottság az EMH fejlődéséről jelentést készít az Európai Parlament, a Tanács, a Régiók Bizottsága és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság számára. A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az e határozat módosításaira irányuló javaslatokat egy Európai Migrációs Megfigyelő Központ lehetséges létrehozására való tekintettel.

  Indokolás

  Rendelkezni kell egy megfigyelő központ esetleges létrehozásáról is, amennyiben a hároméves jelentés nyomán ez célszerűnek tűnik.

  Módosítás 40

  15. cikk (1) bekezdés

  Ezt a határozatot 2008. január 1-jétől kell alkalmazni.

  Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától kell alkalmazni.

  Indokolás

  Technikai módosítás.

  Módosítás 41

  15a. cikk (új)

   

  15a. cikk

   

  Felülvizsgálat

   

  Ezen határozatot a Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követő hat hónapon belül felül kell vizsgálni.

  INDOKOLÁS

  A Parlamenttel az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló bizottsági javaslatról konzultálnak.

  Már létezik egy Európai Migrációs Hálózat, amely munkáját egy sor nemzeti kapcsolattartó pontra alapozza. A hálózatot egy kísérleti projekt keretében hozták létre, amelyet előkészítő intézkedések követtek. A jelenleg a Parlament előtt lévő tanácsi határozat most a hálózat működésére vonatkozó, megfelelő jogalap megállapítására törekszik.

  Az előadó teljes mértékben helyesli a Bizottság javaslatának főbb vonalait és a Tanácsban elért széles körű egyetértést, különösen a hálózat megszilárdítása terén, valamint a tekintetben, hogy – legalábbis egyelőre – nem hoznak létre újabb európai megfigyelő központot. Ezzel elkerülhető a szükségtelen bürokrácia. Az adat- és információgyűjtést, valamint az elemzéseket hatékonyan el tudja végezni egy olyan hálózat, amely a hatáskörrel rendelkező vagy érdekelt nemzeti és nemzetközi szervek munkájának közös, uniós vonatkozású szempontjaival foglalkozik.

  A Tanács rendkívül gyorsan reagált a Bizottság javaslatára, érdemi megállapodásra jutott a javaslatra vonatkozóan és csak kevés módosítást eszközölt bizonyos pontok tekintetében. A Parlament véleménye azonban nem puszta formalitás, ezért az előadó felhívja a Tanácsot, hogy azt vegye megfelelően figyelembe a határozatra irányuló javaslat végleges elfogadásakor. Az előadó a Tanács javaslatait átvevő módosításokat terjesztett elő az intézmények közötti egyetértés elősegítése céljából.

  Ez, a Parlament nevében elkészített jelentés különösen a következőkre törekszik:

  - a hálózat nevének „Európai Migrációs Hálózat (EMH)”-ról „Európai Migrációs és Menekültügyi Hálózat (EMMH)”-ra történő megváltoztatása. Ez a javaslat abból az egyszerű tényből ered, hogy a hálózat mind menekültügyi, mind pedig migrációs kérdésekkel is foglalkozik, ezért célszerű és logikus, hogy ez a nevében és a rövidítésében is tükröződjön.

  - a hálózat hatáskörének kiszélesítése, hogy az magába foglalja az irányelvek alkalmazására és végrehajtására vonatkozó tanulmányok, elemzések és értékelések elkészítését, jogi elemzések készítését, valamint következtetések és ajánlások kidolgozását is, többek között a Parlament és más intézmények kérésére annak biztosítása érdekében, hogy a hálózat munkája a döntéshozatali folyamatokban részt vevő felek számára gyakorlati hasznot nyújtson;

  - annak biztosítása, hogy az EMMH képes legyen az európai szinten összehasonlítható bevándorlási és menekültügyi adatok gyűjtésére és cseréjére irányuló feladatát elvégezni, annak egyértelművé tételével, hogy a cél európai szintű közös kritériumok és mutatók megállapítása;

  - annak biztosítása, hogy az EMH képes legyen szoros együttműködésben dolgozni más migrációs és menekültügyi szervezetekkel és érdekeltekkel – főként minisztériumokkal, de ugyanúgy nem kormányzati szervezetekkel, egyetemekkel, kutatóközpontokkal, szakértőkkel, nemzetközi szervezetekkel és nem közösségi államokkal is –, hogy adatait sokrétű forrásokra alapozhassa és multidiszciplináris megközelítést alkalmazhasson;

  - annak biztosítása, hogy az EMMH erőfeszítéseket tegyen a munkájára vonatkozó információk közlésére és terjesztésére vonatkozóan, annak érdekében, hogy bővítse a hálózat és saját munkájának profilját. Ennek érdekében – a dokumentumokhoz való hozzáférésről szóló 1049/2001/EK rendelettel összhangban – különösen az internetet kell használnia az adatok és elemzések közzétételére és terjesztésére;

  - a határozatra irányuló javaslat (az EMMH irányítóbizottságának összetételéről és megbízatásáról szóló) 4. cikkére vonatkozó, Tanács által javasolt módosítás elutasítása, amely az EP-nek pusztán megfigyelői szerepet biztosítana szavazati jogok nélkül, míg a Bizottság – az előadó teljes támogatásával – azt javasolja, hogy az EP rendelkezzen egy szavazati jogokkal rendelkező képviselővel;

  - annak megelőzése, hogy az EMMH munkája átfedje más európai szervek munkáját; az EMMH-nak ehelyett együtt kell működnie e szervekkel, tevékenységeit pedig a már elvégzett munkára kell alapoznia a teljes és korlátlan együttműködés szellemében.

  Az előadó végezetül azt ajánlja, hogy a Parlament – az előterjesztett módosításokra is figyelemmel – fogadja el a Bizottsági javaslatát, hogy már 2009-ben létrejöhessen a hálózat.

  A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

  Gérard Deprez

  elnök

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

  BRÜSSZEL

  Tárgy:             Vélemény az Európai Migrációs Hálózat létrehozásáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))

  Tisztelt Elnök Úr!

  2008. február 6-i levelében Ön az eljárási szabályzat 35. cikkének (2) bekezdésével összhangban felkérte a Jogi Bizottságot, hogy vizsgálja meg a tárgyban szereplő európai bizottsági javaslat jogalapjának érvényességét és megfelelőségét.

  2008. február 26-i ülésén a bizottság megvizsgálta a fent említett kérdést.

  A Bizottság által javasolt jogalap az EK-Szerződés 66. cikke.

  Az Állampolgári Jogi Bizottság úgy véli, hogy a jogalapot az EK-Szerződés 62. és 63. cikkére kellene módosítani. Ez a változtatás a Parlamentnek a puszta konzultáció helyett az együttdöntési eljárás lehetőségét adná meg.

  Az EK-Szerződés vonatkozó rendelkezései:

  62. cikk

  A Tanács a 67. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követő ötéves időszakon belül:

  1. intézkedéseket fogad el azzal a céllal, hogy a 14. cikknek megfelelően mind az uniós polgárokra, mind harmadik országok állampolgáraira vonatkozóan biztosítsa, hogy a személyeket a belső határok átlépésekor ne ellenőrizzék;

  2. intézkedéseket fogad el a tagállamok külső határainak átlépésére vonatkozóan, amelyek meghatározzák:

  (a) az ilyen határoknál a személyek ellenőrzése során a tagállamok által követendő szabályokat és eljárásokat;

  (b) a legfeljebb három hónaposra tervezett tartózkodásokra vonatkozó vízumok szabályait, beleértve:

  (i) azon harmadik országok listáját, amelyek állampolgárainak a külső határok átlépésekor vízummal kell rendelkezniük, és azon országokét, amelyek állampolgárai mentesek e követelmény alól;

  (ii) a tagállamok vízumkiadási eljárásait és ezek feltételeit;

  (iii) az egységes vízumformátumot;

  (iv) az egységes vízumra vonatkozó szabályokat;

  3. intézkedéseket fogad el azoknak a feltételeknek a meghatározásáról, amelyek mellett harmadik országok állampolgárai legfeljebb három hónapon keresztül szabadon utazhatnak a tagállamok területén.

  63. cikk

  A Tanács a 67. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követő ötéves időszakon belül:

  1. intézkedéseket fogad el a menekültügyre vonatkozóan a menekültek jogállásáról szóló 1951. július 28-ai genfi egyezménnyel és az 1967. január 31-ei jegyzőkönyvvel, valamint az egyéb irányadó egyezményekkel összhangban a következő területeken:

  (a) egy harmadik ország állampolgárának a tagállamok valamelyikében benyújtott menedékjog iránti kérelmét elbíráló tagállam meghatározására vonatkozó kritériumok és mechanizmusok,

  (b) a menedékkérők tagállamokban történő befogadására vonatkozó minimumszabályok,

  (c) a harmadik országok állampolgárainak menekültkénti elismerésére vonatkozó minimumszabályok,

  (d) a menekültstátusz tagállamokban történő megadására vagy visszavonására vonatkozóan eljárási minimumszabályok;

  2. intézkedéseket fogad el a menekültekre és lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyekre vonatkozóan a következő területeken:

  (a) minimumszabályok ideiglenes védelem nyújtására vonatkozóan harmadik országból származó lakóhelyüket elhagyni kényszerült és származási országukba visszatérni nem tudó személyek számára, valamint az egyéb okból nemzetközi védelemre szoruló személyek számára,

  (b) a menekültek és a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadásával és befogadásuk következményeinek viselésével kapcsolatban a tagállamokra háruló terhek kiegyensúlyozott elosztásának előmozdítása;

  3. intézkedéseket fogad el a bevándorláspolitikára vonatkozóan a következő területeken:

  (a) a belépés és a tartózkodás feltételei, valamint eljárási szabályok a huzamos tartózkodásra jogosító vízumok és huzamos tartózkodási engedélyek tagállamok által történő kiadására vonatkozóan, beleértve a családegyesítési célúakat is,

  (b) illegális bevándorlás és illegális tartózkodás, beleértve az illegálisan tartózkodók repatriálását is;

  4. intézkedéseket fogad el azoknak a jogoknak és feltételeknek a meghatározására vonatkozóan, amelyek mellett harmadik országoknak a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó állampolgárai más tagállamokban tartózkodhatnak.

  A Tanács által a 3. és 4. pont alapján elfogadott intézkedések egyik tagállamot sem akadályozzák abban, hogy az érintett területeken olyan nemzeti rendelkezéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be, amelyek összeegyeztethetőek ezzel a szerződéssel és a nemzetközi megállapodásokkal.

  A fent említett ötéves időtartam nem vonatkozik a 2. b) pont, a 3. a) pont és a 4. pont alapján elfogadandó intézkedésekre.

  66. cikk

  A Tanács a 67. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően intézkedéseket tesz a tagállamok közigazgatásának megfelelő szervezeti egységei, valamint ezen egységek és a Bizottság között az e cím által szabályozott területeken történő együttműködés biztosítására.

  67. cikk

  1. Az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követő ötéves átmeneti időszak során a Tanács a Bizottság javaslata vagy valamely tagállam kezdeményezése alapján, az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz.

  2. Ennek az ötéves időszaknak a letelte után:

  - a Tanács a Bizottság javaslatai alapján határoz; a Bizottság megvizsgálja a bármely tagállam által arra vonatkozóan benyújtott kérelmet, hogy a Bizottság terjesszen javaslatot a Tanács elé;

  - a Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően egyhangúlag határoz arról, hogy az e cím alá tartozó valamennyi területre vagy egyes területekre a 251. cikkben említett eljárást alkalmazzák, valamint a Bíróság hatáskörével kapcsolatos rendelkezések kiigazításáról.

  3. Az 1. és 2. ponttól eltérve, a 62. cikk 2. b) pontjának i. és iii. alpontjában említett intézkedéseket a Tanács az Amszterdami Szerződés hatálybalépésétől kezdődően a Bizottság javaslata alapján és az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel fogadja el.

  4. A 2. ponttól eltérve, a 62. cikk 2. b) pontjának ii. és iv. alpontjában említett intézkedéseket az Amszterdami Szerződés hatálybalépését követő ötéves időszak letelte után a Tanács a 251. cikkben említett eljárásnak megfelelően fogadja el.

  5. Az 1. ponttól eltérve, a Tanács a 251. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el:

  - a 63. cikk 1 pontjában és 2. a) pontjában foglalt intézkedéseket, feltéve hogy a Tanács – az 1. ponttal összhangban – előzőleg már elfogadta az ezen ügyekben irányadó közös szabályokat és alapelveket meghatározó közösségi jogszabályokat.

  - a 65. cikkben foglalt rendelkezéseket, kivéve azokat, amelyek családjogi vonatkozásúak.

  Értékelés

  Az EK-Szerződés 67. cikke határozza meg a 62–66. cikkben előírt intézkedések elfogadására vonatkozó eljárást. A szabályok összetettek, számos minősítést és kivételt tartalmaznak.

  Jelen esetben elegendő megjegyezni, hogy a 67. cikk 2. pontjának második franciabekezdése szerint a 2004-es tanácsi határozat kiterjesztette az együttdöntési eljárást az EK-Szerződés IV. címében szereplő legtöbb intézkedésre, kivéve a migrációra, a családjogra és néhány menedékkérésre vonatkozó intézkedést[1].

  In limine meg kell említeni, hogy a Bíróság kialakult joggyakorlata[2] szerint a közösségi jogi aktusok jogalapjának megválasztását kizárólag olyan objektív szempontok alapján kell meghatározni, amelyek bírósági felülvizsgálatot tesznek lehetővé, valamint elsősorban a javasolt aktus célja és tartalma alapján.

  A szóban forgó javaslat tizenöt preambulumbekezdésből és tizenöt cikkből áll.

  Az 1. cikk szerint a javaslat az Európai Migrációs Hálózat létrehozásával foglalkozik, melynek célja, hogy „a migrációval és a menekültüggyel kapcsolatos naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információk nyújtásával kielégítse a közösségi intézmények, a tagállami hatóságok és intézmények, valamint a nagyközönség ilyen információk iránti igényét, az Európai Unióban e területeken folyó politikameghatározás és döntéshozatal elősegítése érdekében”.

  Valós célja a már jelenleg is létező hálózati struktúra formalizálása és jobb meghatározása egy megfelelő jogi eszköz elfogadása révén[3].

  A javaslat szerint az EMH a tagállamok által létrehozott nemzeti kapcsolattartó pontokból és a Bizottságból álló (3. cikk) állandó szervezet lenne, és egy irányítóbizottság vezetné, amely a tagállamok egy-egy képviselőjéből, az Európai Parlament képviselőjéből, valamint a Bizottság két tudományos szakértő által segített képviselőjéből állna (4. cikk). A javaslat meghatározza a koordinációra, az ülésekre, az információcsere rendszerére, a jelentésekre és a tanulmányokra, valamint a más szervezetekkel való együttműködésre, továbbá a költségvetésre vonatkozó szabályokat. A 2. cikk meghatározza az EMH által a migrációra és a menedékkéréssel kapcsolatos ügyekre vonatkozó naprakész, objektív, megbízható és összehasonlítható információszolgáltatás érdekében végzett feladatokat.

  Az EHM eszerint információkat gyűjt és cserél, elemzéseket végez, elemzési módszereket dolgoz ki, rendszeresen jelentéseket tesz közzé, létrehoz egy internetalapú információcsere-rendszert, összehangolja az információkat, és együttműködik egyéb európai és nemzetközi szervekkel.

  A megfelelő jogalap megtalálása érdekében röviden elemezni kell az EK-Szerződés vonatkozó rendelkezéseit.

  A 62. cikk azon intézkedésekkel foglalkozik, amelyek az uniós polgárokra és harmadik országok állampolgáraira vonatkozóan biztosítják, hogy a személyeket a belső határok átlépésekor ne ellenőrizzék; a külső határok átlépésére vonatkozó, és az e határokon végzett ellenőrzések szabályait meghatározó intézkedések; a három hónapnál rövidebb ideig maradni szándékozók vízumszabályai és intézkedések azoknak a feltételeknek a meghatározásáról, amelyek mellett harmadik országok állampolgárai legfeljebb három hónapon keresztül szabadon utazhatnak a tagállamok területén.

  Az EK-Szerződés 63. cikke foglalkozik a menedékkéréssel, a menekültekkel és a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyekkel, a bevándorlási politikával és a harmadik országok állampolgárainak letelepedésével. A menedékkéréssel és a menekültekkel kapcsolatban meghatározza annak szabályait, hogy melyik állam felelős a menedékkérelem elbírálásáért, valamint azon döntés minimumszabályait, hogy harmadik országok állampolgárai menekültnek minősülnek-e, illetve hogy jár-e nekik a menekültstátusz vagy sem. A lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek vonatkozásában a 63. cikk meghatározza az annak érdekében elfogadandó minimumszabályokat, hogy ideiglenes védelmet biztosítsanak a harmadik országból származó, lakhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek, illetve az annak érdekében hozott intézkedéseket, hogy a tagállamok erőfeszítései egyensúlyban legyenek egymással a menekültek és a lakhelyüket elhagyni kényszerült személyek fogadása következményeinek kezelése terén. Foglalkozik továbbá a belépés és letelepedés feltételeivel, valamint az illegális bevándorlással. Végül meghatározza azokat a jogokat és feltételeket, amelyek mellett harmadik országoknak a tagállamok valamelyikében jogszerűen tartózkodó állampolgárai más tagállamokban tartózkodhatnak[4].

  A 66. cikk felhatalmazza a Tanácsot arra, hogy intézkedéseket tegyen a tagállamok közigazgatásának megfelelő szervezeti egységei, valamint ezen egységek és a Bizottság közötti, a IV. cím által szabályozott területeken történő együttműködés biztosítására.

  A 62. és a 63. cikk is „előírásokra”, „kritériumokra”, „szabályokra”, „eljárásokra” és „feltételekre” vonatkozó intézkedésekre hivatkozik a vízumokkal, a menedékkéréssel és a bevándorlással kapcsolatos politikák területén.

  A vizsgált javaslat nem tartalmaz ilyen intézkedéseket, arra szorítkozik csupán, hogy létrehoz egy kutatásért és a menedékkéréssel és bevándorlással kapcsolatos kérdésekre vonatkozó információk feldolgozásáért felelős szervezetet, amely a tagállamok által felállított szervek –amelyek nemzeti kapcsolattartó pontokként működnek – és a Bizottság együttműködéséből alakul ki, és amely a hálózat munkáját egy iránytó testületen keresztül koordinálja.

  Azonban egyrészt a menedékkérés és a bevándorlás kérdéskörét közvetlenül szabályozó intézkedések hiánya, másrészt a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködésből kialakuló szervezet létrehozása – amelynek célja a menedékkéréssel és bevándorlással kapcsolatos információk gyűjtése és feldolgozása az Európai Unió e területeken való fellépésének támogatása érdekében – egyértelművé teszi, hogy a javaslatban szereplő intézkedések a 66. cikkben[5] hivatkozott „adminisztratív együttműködés” körébe tartoznak.

  Mivel az adminisztratív együttműködésre külön szabályok vonatkoznak, az Állampolgári Jogi Bizottság azon érve, miszerint „egy szervezetet (mint a hálózat) létrehozó vagy alapító jogi aktusnak az adott szakpolitika jogalapjára kell támaszkodnia”, nem áll meg.

  A fentiek figyelembevételével javasoljuk, hogy a határozatra irányuló javaslat tartalmazzon intézkedéseket „a tagállamok közigazgatásának megfelelő szervezeti egységei, valamint ezen egységek és a Bizottság között az e cím által szabályozott területeken történő együttműködés biztosítására”.

  A Jogi Bizottság 2008. február 26-i ülésén egyhangúlag úgy döntött[6], hogy azt javasolja, hogy tartsák meg a jelenlegi jogalapot, az EK-Szerződés 66. cikkét.

  Tisztelettel:

  Giuseppe Gargani

  • [1]  A Tanács 2004. december 22-i 2004/927/EK határozata az Európai Közösséget létrehozó szerződés harmadik részének IV. címe alá tartozó egyes területeknek a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárás hatálya alá vonásáról (HL L 2004., 2004.12.31., 45. o.).
   „1. cikk
   1. 2005. január 1-jétől kezdődően a Tanács az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el a Szerződés 62. cikke 1. pontjában, 2. pontja a) alpontjában és 3. pontjában említett intézkedéseket.
   2. 2005. január 1-jétől kezdődően a Tanács az Európai Közösséget létrehozó szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően fogadja el a Szerződés 63. cikke 2. pontja b) alpontjában és 3. pontja b) alpontjában említett intézkedéseket.”
  • [2]  Lásd: a C-338/01. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2004, I-7829) 54. pontját, a C-211/01. sz. Bizottság kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 2003, I-8913) 38. pontját és a 62/88. sz. Görögország kontra Tanács ügyben hozott ítélet (EBHT 1990, I-01527) 62. pontját.
  • [3]  Az Európai Tanács 2003. júniusi szaloniki ülése. Lásd a 11638/03 tanácsi dokumentumot.
  • [4]  Lásd Geehoed főtanácsnok véleményét a C-109/01, Secretary of State for the Home Department kontra Hacene Akrich: „Az EK-Szerződés 63. cikke lehetővé teszi a közösségi jogalkotás számára, hogy a bevándorlásra vonatkozó joganyag jelentős részét közösségi szinten dolgozza ki.” (2. pont).
  • [5]  Lásd a 66. cikkre alapuló 2002. június 13-i, a külső határok, vízumok, menekültügy és bevándorlás terén folytatott közigazgatási együttműködés területén megvalósuló cselekvési program (ARGO-program) elfogadásáról szóló tanácsi határozatot (HL L 161., 2002.6.19., 11. o.).
  • [6]  A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Giuseppe Gargani (elnök), Titus Corlăţean (alelnök), Rainer Wieland (alelnök), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (alelnök), Francesco Enrico Speroni (alelnök), Diana Wallis (a vélemény előadója), Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Vicente Miguel Garcés Ramón (Giulietto Chiesa helyett), Sajjad Karim (Carlo Casini helyett), Gabriele Stauner (Bert Doorn helyett), József Szájer (Othmar Karas helyett) és Jacques Toubon (Jaroslav Zvěřina helyett).

  ELJÁRÁS

  Cím

  Európai migrációs hálózat

  Hivatkozások

  COM(2007)0466 – C6-0303/2007 – 2007/0167(CNS)

  Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

  20.9.2007

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  27.9.2007

  Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  BUDG

  27.9.2007

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

         A határozat dátuma

  BUDG

  14.11.2007

   

   

   

  Előadó(k)

         A kijelölés dátuma

  Luciana Sbarbati

  5.11.2007

   

   

  A jogalap vizsgálata

         A JURI véleményének dátuma

  JURI

  26.2.2008

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  22.1.2008

  27.2.2008

   

   

  Az elfogadás dátuma

  27.2.2008

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  47

  0

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Bárbara Dührkop Dührkop, Claudio Fava, Armando França, Urszula Gacek, Kinga Gál, Roland Gewalt, Lilli Gruber, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Viktória Mohácsi, Claude Moraes, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Luciana Sbarbati, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Vladimir Urutchev, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Edit Bauer, Simon Busuttil, Maria da Assunção Esteves, Anne Ferreira, Genowefa Grabowska, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Marian-Jean Marinescu, Marianne Mikko, Bill Newton Dunn, Hubert Pirker, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson

  Benyújtás dátuma

  5.3.2008