ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството

6.3.2008 - (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
Докладчик: Karin Scheele

Процедура : 2007/0102(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0067/2008
Внесени текстове :
A6-0067/2008
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството

(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2007)0292),

–   като взе предвид член 251, параграф 2 и член  152, параграф 4, буква б) от Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6‑0154/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A6‑0067/2008),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

Съображение 6

(6) Следователно е уместно, приложното поле на тази Директива да бъде ограничено само върху животните, отглеждани за производство на храни, а забраната, която засяга домашните любимци да отпадне.

Следователно е уместно, приложното поле на настоящата Директива да бъде ограничено само върху животните, отглеждани за производство на храни, а забраната, която засяга домашните любимци, да отпадне, а също така да се приспособи дефиницията на терапевтичното третиране.

Justification

The definition of Therapeutic Treatment must also include the possibility to treat navicular disease and laminitis in horses raised for purposes other than meat production. These two relevant diseases cause important suffering in horses and should be adequately treated.

Изменение 2

Съображение 8а (ново)

 

(8а) Надлежното спазване на съответното законодателство и премахването на неправилната употреба на неразрешени вещества може да бъде засилено чрез обективни информационни и осведомителни кампании.

Justification

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Изменение 3

Съображение 9а (ново)

 

(9а) Забраната на употребата на 17β-естрадиол във ветеринарномедицинските продукти и за стимулиране на овулацията на добитък ще допринесе за намаляване на съдържанието на естроген в отпадъците от такива животни, което, с оглед на нарастващото замърсяване на повърхностните води с фармацевтични продукти, е от съществено значение за подобряването на състоянието на околната среда на територията на Общността.

Justification

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Изменение 4

Член 1 - точка -1 (нова)

Директива 96/22/ЕО

Член 1 - параграф 2 - буква б)

 

(-1) Точка б) от член 1, параграф 2 се заменя със следния текст:

 

„б) „терапевтично третиране“ е предписването – съгласно член 4 от настоящата директива – на разрешена субстанция на отделно селскостопанско животно, след преглед от ветеринарен лекар, за лечение на проблем с плодовитостта – включително прекъсване на нежелана бременност – и, в случай на бета-агонисти, за предизвикване на токолиза при крави, когато те се отелват, както и за лечение на респираторни проблеми, заболяване на навикуларната кост, ламинит и за предизвикване на токолиза при еднокопитни животни [...];“

Justification

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

Изменение 5

Член 1 - точка 1а (нова)

Директива 96/22/ЕО

Член 4 - точка 2 - буква (i)

 

1а) Буква (i) от член 4, точка 2 се заменя със следния текст:

 

„(и) алил тренболон, прилаган орално, или бета-агонисти за еднокопитни животни [...], които не се отглеждат за производство на месо, в случай че продуктите се употребяват в съответствие с указанията на производителя;”

Justification

The reference to pet animals should be removed form Article 4, point 2(i), in accordance with the new scope of the Directive. Furthermore, Member States should be allowed to authorise the use of beta-agonists to treat respiratory problems, navicular disease and laminitis in horses since alternatives are limited.

Изменение 6

Член 1 - точка 5а (нова)

Директива 96/22/ЕО

Член 11б (нов)

 

5а) Добавя се следният член 11б:

„Член 11б

Комисията, в сътрудничество с държавите-членки, организира информационна и осведомителна кампания относно пълната забрана на употребата на 17ß-естрадиол при животни, отглеждани за производство на храни, която е насочена към селскостопанските производители и ветеринарните организации в ЕС, както и към съответните организации извън ЕС, които участват пряко или косвено в износа към ЕС на храни от животински произход, попадащи в приложното поле на настоящата директива.”

Justification

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Изменение 7

Член 1 - точка 5б (нова)

Директива 96/22/ЕО

Член 14б (нов)

 

5б) Добавя се следният член 14б:

 

„Член 14б

 

Държавите-членки редовно предоставят на Комисията сведения относно административните и съдебни мерки, предприемани от тях с цел постигането на съответствие с настоящата директива.

 

На всеки пет години Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за прилагането на настоящата директива, като първият доклад трябва да се предаде на 1 януари 2009 г.. Докладът съдържа цялостен преглед на начина, по който държавите-членки прилагат настоящата директива на административно и съдебно равнище и по-специално оценява резултатите от изследванията на остатъчни количества в държавите-членки, извършените проверки на стопанствата и ветеринарния сектор, както и предприетите стъпки за предотвратяване на незаконна употреба на хормони, разрешени за домашни любимци.

 

По целесъобразност, докладът съдържа предложения, насочени към засилено прилагане на директивата.

Justification

It seems justified to exempt pets from the scope of the Regulation. However, Member States have to undertake the necessary steps to prevent any misuse and report to the Commission on these measures. The legislator needs to be regularly informed about the implementation of the Directive in the Member States.

Изменение 8

Член 2 – параграф 1

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 юли 2007 г. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Държавите-членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 юли 2008 г. Те съобщават незабавно на Комисията текста на тези разпоредби и таблицата на съответствието между тези разпоредби и настоящата директива.

Justification

2008 seems to be a realistic date for the entry into force of the modifications.

Изменение 9

Приложение

Директива 96/22/ЕО

Приложение II

Списък на забранените субстанции:

Списък на забранените субстанции:

Списък A:

Списък A: забранени субстанции

- Тиреостатични субстанции,

- Тиреостатични субстанции,

- Стилбен, стилбенови производни, техни соли и естери,

- Стилбен, стилбенови производни, техни соли и естери,

- 17ß-естрадиол и неговите естери и производни.

- 17ß-естрадиол и неговите естери и производни

Списък Б:

Списък Б: забранени субстанции с дерогации

- Бета-агонисти“

- Бета-агонисти“

Justification

It is important to clarify that beta-agonist, although prohibited in general, may be used in certain specific cases.

EXPLANATORY STATEMENT

Introduction:

-  In Directive 96/22/EC the use of thyrostatic substances, stilbenes, stilbene derivatives, their salts and esters which are on list A of Annex II is prohibited for "animals of all species", meaning for both animals or animal products used for human consumption as well as pets.

- The two products on list B in Annex II can be used under certain conditions:

· for oestradiol 17 ß and its ester-like derivatives these conditions are set out in Article 5a

·  beta agonists can only be used in the cases mentioned in Art 4,par 2

2. The proposed modification.

The Commission proposes:

-  to exclude pet animals from the scope of this directive, which means that prohibitions for the use of certain substances simply do not apply anymore to them;

-  the hormone oestradiol 17 ß which was temporarily allowed to be used for farm animals for the treatment of foetus maceration or mummification or for pyrometer (Art 5, a) will now be banned completely. The fourth application for oestrus induction in cattle, horses, sheep or goats had been granted only until October 2006 and had already expired.

The reasons behind these proposed modifications are the following:

· pet animals suffering f. ex. from hyperthyroidism could not be treated because of the general ban on thyrostatic substances .There might be other examples of diseases affecting pets and which could not be treated because of a general ban of one of these substances. Taking out pet animals from the scope of this directive will allow them to be treated properly and will enhance animal welfare.

· for the use of oestradiol 17 ß ,which as recent evidence suggests, is now to be considered as a complete carcinogen, alternatives now exist on the market so that the use of this hormone is redundant and can be banned completely.

3. Some considerations:

There could be an illegal use of some substances which are used and authorised for pets but not for farm animals. As the Commission points out experience with such category of substances do not form a major problem for the quality of the products of farm animals because the presentation (in very small packages ) and the price for such medicines is such as to make illegal use unlikely and very unattractive .

The existence of alternatives for the use of oestradiol 17 ß, namely prostaglandin, is not always sufficiently known amongst primarily the generation of elder veterinarians.

An information campaign would be appropriate now when legislation changes and becomes more compulsory, in order to prevent or reduce unnecessary misuse of substances.

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони (18.12.2007)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 96/22/ЕО на Съвета относно забрана на употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти в животновъдството
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

Докладчик по становище: Duarte Freitas

КРАТКА ОБОСНОВКА

European Commission proposal

The Commission proposes to remove pet animals from the scope of the Council Directive 96/22/EC what would enable the treatment of these kinds of animals with substances having a thyreostatic action and of beta‑agonists. The ban on these substances will, however, continue for food producing animals.

Furthermore the Commission proposes to prohibit entirely the use of oestradiol 17ß and its ester-like derivates in food producing animals, putting an end to the various derogations that still exist today.

The Commission intends to simplify and to improve the comprehensibility of Community legislation and to maintain and improve the provisions regarding food security considering that these substances may cause important health problems to human beings.

Position of the draftsman

The draftsman envisages achieving a balance between consumer protection, animal welfare and scientific assessment.

Underlining the need to ensure health and welfare of animals by making veterinary medicinal products available, the draftsman welcomes the Commission's proposal to take pet animals out of the scope of the existing legislation on substances having a thyreostatic action and of beta‑agonists.

The draftsman notes that a comparison of prices and presentations of products with e.g. a thyreostatic action intended for use on pet animals, shows that it is economically unattractive to use pet products e.g. on cattle. Furthermore, these substances could strongly contribute to improving the well-being of pet animals that suffer from diseases like hyperthyroidism.

The draftsman welcomes the entire prohibition of the use of oestradiol 17ß and its ester like derivates in food producing animals. The draftsman pleads for a rapid adoption of the new provisions, explaining that the changes in relation to the banning of use of oestradiol 17ß and its ester-like derivatives are in line with the conclusions of the Commission report[1] presented in 2005.

The draftsman proposes to take advantage of these changes to Directive 96/22/EC to amend the definition of therapeutic treatment used therein in order to allow the use of beta-agonists to treat navicular disease and laminitis in equidae raised for purposes other than meat production.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение 1

СЪОБРАЖЕНИЕ 6

Следователно е уместно, приложното поле на тази Директива да бъде ограничено само върху животните, отглеждани за производство на храни, а забраната, която засяга домашните любимци да отпадне.

Следователно е уместно, приложното поле на тази Директива да бъде ограничено само върху животните, отглеждани за производство на храни, а забраната, която засяга домашните любимци да отпадне, а също така да се приспособи дефиницията на терапевтичното лечение.

Обосновка

The definition of Therapeutic Treatment must also include the possibility to treat navicular disease and laminitis in horses raised for purposes other than meat production. These two relevant diseases cause important suffering in horses and should be adequately treated.

Изменение 2

Член 1, точка 1 (нова)

Член 1, параграф 2, буква (б) (Директива 96/22/ЕО)

(-1) В Член 1 параграф 2, буква б) се заменя, както следва:

 

"б" "терапевтично лечение" по смисъла на член 4 от настоящата директива означава предписването на допуснат за продажба препарат за лечението на отделно селскостопанско животно, след преглед от ветеринарен лекар, проблем с плодовитостта - включително прекратяването на нежелана бременност - и в случаите на бета-агонисти, за предизвикване на токолиза при кравите, когато телят, а също и за лечение на дихателни проблеми, заболяване на навикуларната кост и ламинит, както и за предизвикване на токолиза при коне, които не се отглеждат за производство на месо;"

Обосновка

The definition of Therapeutic Treatment must also include the possibility to treat navicular disease and laminitis in horses raised for purposes other than meat production. These two relevant diseases cause important suffering in horses and should be adequately treated.

Изменение 3

Член 1, точка 1 а (нова)

Член 4, параграф 2, буква (и) (Директива 96/22/ЕО)

 

(1а) В член 4, точка 2, буква (и) от параграф 1 се заменя, както следва:

 

"(и) allyl trenbolone, прилаган орално, или бета-агонисти за коне, които не се отглеждат за производство на месо, при положение, че се използват в съответствие с инструкциите на производителя;"

Обосновка

The reference to pet animals should be removed form Article 4, point 2(i), in accordance with the new scope of the Directive. Furthermore, Member States should be allowed to authorise the use of beta-agonists to treat respiratory problems, navicular disease and laminitis in horses since alternatives are limited.

Изменение 4

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение ІІ (Директива 96/22/ЕО)

Списък на забранените субстанции:

Списък на забранените субстанции:

Списък A:

Списък A: забранени субстанции

- Тиреостатични субстанции,

- Тиреостатични субстанции,

- Стилбен, стилбенови производни, техни соли и естери,

- Стилбен, стилбенови производни, техни соли и естери,

- 17ß-естрадиол и неговите естери и производни

- 17ß-естрадиол и неговите естери и производни

Списък Б:

Списък Б: забранени субстанции с дерогации

- Бета-агонисти“

- Бета-агонисти“

Обосновка

It is important to clarify that beta-agonist, although prohibited in general, may be used in certain specific cases.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Забрана за използване на някои вещества с хормонално или тиреостатично действие и някои бета-агонисти в животновъдството

Позовавания

COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Водеща комисия

ENVI

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Разглеждане в комисия

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Дата на приемане

18.12.2007

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

26

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

  • [1]        "Report concerning the availability of alternative veterinary medicinal products to those containing oestradiol 17β or its ester-like derivatives for the treatment of fetal maceration or mummification in cattle, and for the treatment of pyometra".

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Забрана за използване на някои вещества с хормонално или тиреостатично действие и някои бета-агонисти в животновъдството

Позовавания

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Дата на представяне на ЕП

4.6.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

7.6.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Разглеждане в комисия

28.1.2008

 

 

 

Дата на приемане

26.2.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

56

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Дата на внасяне

6.3.2008