ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή

6.3.2008 - (COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγήτρια: Karin Scheele

Διαδικασία : 2007/0102(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0067/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0067/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή

(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2007)0292),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 152, παράγραφος 4, στοιχείο α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0154/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A6-0067/2008),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτροπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να περιοριστεί μόνο στα παραγωγικά ζώα και να ανακληθεί η απαγόρευση για τα ζώα συντροφιάς.

(6) Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να περιοριστεί μόνο στα παραγωγικά ζώα και να ανακληθεί η απαγόρευση για τα ζώα συντροφιάς καθώς και να προσαρμοσθεί ο ορισμός της θεραπευτικής αγωγής.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της θεραπευτικής αγωγής πρέπει επίσης να περιλάβει τη δυνατότητα θεραπείας της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου στα άλογα που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος. Αυτές οι δύο ασθένειες προκαλούν σημαντικό πόνο στα άλογα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Τροπολογία 2

Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

 

(8α) Η ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η εξάλειψη της ακατάλληλης χρήσης μη εγκεκριμένων ουσιών μπορεί να ενισχυθεί με εκστρατείες αντικειμενικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.

Αιτιολόγηση

Με τη διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης που θα απευθύνονται στις σχετικές ομάδες πολιτών μπορεί να αποφευχθεί εν μέρει η ακατάλληλη ή παράνομη χρήση.

Τροπολογία 3

Αιτιολογική σκέψη 9α (νέα)

 

(9α) Η απαγόρευση της χρήσης οιστραδιόλης 17β στα κτηνιατρικά φάρμακα και για την πρόκληση οίστρου στα ζώα κτηνοτροφίας θα συμβάλει στη μείωση των οιστρογόνων που περιέχονται στα απόβλητα τα οποία παράγουν αυτά τα ζώα, πράγμα που, έχοντας υπόψη την αυξανόμενη μόλυνση των επιφανειακών υδάτων με φαρμακευτικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των οιστρογόνων, αποτελεί σημαντικό βήμα προς την βελτίωση της κατάστασης του περιβάλλοντος εντός της Κοινότητας.

Αιτιολόγηση

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Τροπολογία 4

Άρθρο 1, σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 96/22/ΕΚ

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β)

 

(-1) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 β) αντικαθίσταται από το εξής:

 

"(β "θεραπευτική αγωγή": η χορήγηση - κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας - σε συγκεκριμένα ζώα εκμετάλλευσης, μιας επιτρεπόμενης ουσίας για τη θεραπεία, ύστερα από εξέταση των ζώων αυτών από κτηνίατρο, προβλημάτων γονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ανεπιθύμητης κύησης και, εάν πρόκειται για β-ανταγωνιστές, για τη διευκόλυνση του τοκετού στις αγελάδες (τοκετόλυση) καθώς και των αναπνευστικών προβλημάτων, της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου και της τοκετόλυσης στα ιπποειδή […]·"

Αιτιολόγηση

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

Τροπολογία 5

Άρθρο 1, σημείο 1α (νέο)

Οδηγία 96/22/ΕΚ

Άρθρο 4, παράγραφος 2, στοιχείο (i)

 

(1α) Στο άρθρο 4 (2), το στοιχείο (i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"(i) Trembolone allyle για χορήγηση από το στόμα ή β-ανταγωνιστές σε ιπποειδή […] που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή·"

Αιτιολόγηση

Η μνεία των ζώων συντροφιάς πρέπει να αφαιρεθεί από το άρθρο 4, σημείο 2(i) σύμφωνα με το νέο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Πέραν τούτου τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν τη χρήση β-ανταγωνιστών για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων, της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου σε άλογα δεδομένου ότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισμένες.

Τροπολογία 6

Άρθρο 1, σημείο 5α (νέο)

Οδηγία 96/22/ΕΚ

Άρθρο 11 β (νέο)

 

(5α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 11β:

 

"Άρθρο 11β

 

Η Επιτροπή σε συνεργασία με τα κράτη μέλη διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με την πλήρη απαγόρευση της χρήσης της οιστραδιόλης 17β στα ζώα παραγωγής τροφίμων, με αποδέκτες τις οργανώσεις αγροτών και κτηνιάτρων στην ΕΕ καθώς και τις σχετικές οργανώσεις εκτός της ΕΕ που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην εξαγωγή προς την ΕΕ τροφίμων ζωικής προέλευσης που εμπίπτουν στο πεδίο αυτής της οδηγίας."

Αιτιολόγηση

Με τη διενέργεια εκστρατειών ενημέρωσης που θα απευθύνονται στις σχετικές ομάδες πολιτών μπορεί να αποφευχθεί εν μέρει η ακατάλληλη ή παράνομη χρήση.

Τροπολογία 7

Άρθρο 1, σημείο 5β (νέο)

Οδηγία 96/22/ΕΚ

Άρθρο 14 β (νέο)

 

(5β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 14β:

 

"Άρθρο 14β

 

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τακτικά στην Επιτροπή τα διοικητικά και δικαστικά μέτρα που λαμβάνουν για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την παρούσα οδηγία.

 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την εκτέλεση της παρούσας οδηγίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ανά πενταετία, η πρώτη δε έκθεση θα υποβληθεί την 1η Ιανουαρίου 2009. Η έκθεση περιέχει πλήρη επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αυτήν την οδηγία σε διοικητικό και δικαστικό επίπεδο και αξιολογεί ιδιαίτερα το αποτέλεσμα των δοκιμών καταλοίπων στα κράτη μέλη, τους ελέγχους που διενεργούνται στα αγροκτήματα και στον κτηνιατρικό τομέα και τα μέτρα που λαμβάνονται για να προλαμβάνεται η παράνομη χρήση ορμονών που επιτρέπονται για ζώα συντροφιάς.

 

Περιέχει κατά περίπτωση προτάσεις με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας."

Αιτιολόγηση

Είναι δικαιολογημένο να εξαιρούνται τα ζώα συντροφιάς από το πεδίο του κανονισμού. Ωστόσο τα κράτη μέλη πρέπει να πάρουν τα αναγκαία μέτρα για να προλάβουν οιαδήποτε κακή χρήση και να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα μέτρα αυτά. Ο νομοθέτης πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία 8

Άρθρο 2, παράγραφος 1

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την [1η Ιουλίου 2007]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο μέχρι την [1η Ιουλίου 2008]. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων και των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Το 2008 είναι μια μάλλον ρεαλιστική ημερομηνία για την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων.

Τροπολογία 9

Παράρτημα

Οδηγία 96/22/EΚΠαράρτημα

II

Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών:

Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών:

Κατάλoγoς Α:

Κατάλoγoς Α: απαγορευμένες ουσίες

- θυρεοστατικές ουσίες,

- θυρεοστατικές ουσίες,

- στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, τα άλατα και οι εστέρες τους,

- στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, τα άλατα και οι εστέρες τους,

- οιστραδιόλη 17b και τα εστεροειδή παράγωγά της.

- οιστραδιόλη 17b και τα εστεροειδή παράγωγά της.

Κατάλoγoς Β:

Κατάλoγoς Β: απαγορευμένες ουσίες με παρεκκλίσεις

β-ανταγωνιστικές ουσίες"

- β-ανταγωνιστικές ουσίες"

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διευκρινισθεί ότι οι β-ανταγωνιστικές ουσίες, μολονότι είναι απαγορευμένες εν γένει, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή:

-  Στην οδηγία 96/22/ΕΚ η χρήση θυρεοστατικών ουσιών, στιλβενίων, παραγώγων στιλβενίων, αλάτων ή εστέρων τους που βρίσκονται στον κατάλογο Α του Παραρτήματος II απαγορεύεται για "ζώα οποιουδήποτε είδους", τόσο για ζώα ή ζωικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για κατανάλωση από τον άνθρωπο καθώς και τα ζώα συντροφιάς.

- Τα δύο προϊόντα στον κατάλογο Β του Παραρτήματος II μπορούν να χρησιμοποιηθούν υπό ορισμένες συνθήκες:

· για την οιστραδιόλη 17β και τα εστεροειδή παράγωγά της οι συνθήκες αυτές ορίζονται στο άρθρο 5α

·  οι β-ανταγωνιστικές ουσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις περιπτώσεις που εμφαίνονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2

2. Η προτεινόμενη τροποποίηση.

Η Επιτροπή προτείνει:

-  να αποκλεισθούν τα ζώα συντροφιάς από το πεδίο της παρούσας οδηγίας πράγμα που σημαίνει ότι οι απαγορεύσεις της χρήσης ορισμένων ουσιών απλώς δεν ισχύουν πλέον για αυτά·

-  η ορμόνη οιστραδιόλη 17β της οποίας η χρήση επιτρεπόταν προσωρινά στα ζώα εκμετάλλευσης για τη θεραπεία της εμβροχής ή της μομιοποίησης του εμβρύου ή της πυομήτρας (άρθρο 5α) θα απαγορευθεί τώρα ολοσχερώς. Η τέταρτη εφαρμογή για την πρόκληση οίστρου στα βοοειδή, τους ίππους και τα αιγοπρόβατα. προβλέφθηκε μόνον μέχρι τις 14 Οκτωβρίου 2006 και έχει ήδη λήξει.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτέ τις προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

· ζώα συντροφιάς που πάσχουν επί παραδείγματι από υπερθυρεοειδισμό δεν θα μπορούσαν να λάβουν αυτή την αγωγή λόγω της γενικής απαγόρευσης των θυρεοστατικών ουσιών. Ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ασθενειών που πλήττουν τα ζώα συντροφιάς και οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με τον τρόπο αυτό λόγω της γενικής απαγόρευσης μιας εκ των ουσιών αυτών. Η αφαίρεση των ζώων συντροφιάς από το πεδίο της παρούσας οδηγίας θα καταστήσει δυνατή τη σωστή θεραπεία τους και θα ενισχύσει την καλή διαβίωση των ζώων.

· για τη χρήση της οιστραδιόλης 17β που σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία θεωρείται απολύτως καρκινογόνος, υπάρχουν τώρα εναλλακτικές ουσίες στην αγορά, οπότε η χρήση αυτής της ορμόνης είναι περιττή και μπορεί να απαγορευθεί πλήρως.

3. Μερικές σκέψεις:

Θα μπορούσε να υπάρξει παράνομη χρήση μερικών ουσιών που χρησιμοποιούνται και επιτρέπονται για ζώα συντροφιάς αλλά όχι για ζώα εκμετάλλευσης. Όπως επισημαίνει η Επιτροπή η χρήση ουσιών αυτής της κατηγορίας δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για τα προϊόντα ζώων εκμετάλλευσης επειδή η συσκευασία (σε πολύ μικρά κουτιά) και η τιμή αυτών των φαρμάκων είναι τέτοια ώστε καθιστά την παράνομη χρήση απίθανη και καθόλου ελκυστική.

Η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων για τη χρήση της οιστραδιόλης 17β, συγκεκριμένα η προσταγλανδίνη, δεν είναι πάντα επαρκώς γνωστή μεταξύ κυρίως της γενιάς των πρεσβύτερων κτηνιάτρων.

Θα ήταν σκόπιμο να διοργανωθεί ενημερωτική εκστρατεία τώρα που αλλάζει η νομοθεσία και καθίσταται πιο υποχρεωτική με σκοπό να προληφθεί ή να μειωθεί η άσκοπη και κακή χρήση ουσιών.

18.12.2007

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

προς την Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 96/22/ΕΚ του Συμβουλίου περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή

(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Duarte Freitas

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή προτείνει να αφαιρεθούν τα ζώα συντροφιάς από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου 96/55/ΕΚ πράγμα που θα επέτρεπε τη θεραπεία αυτού του είδους των ζώων με ουσίες που έχουν θυρεοστατική δράση και δράση β-ανταγωνιστικών ουσιών. Η απαγόρευση αυτών των ουσιών θα συνεχισθεί ωστόσο για τα παραγωγικά ζώα.

Πέραν αυτού η Επιτροπή προτείνει να απαγορευθεί ολοσχερώς η χρήση οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της στα παραγωγικά ζώα θέτοντας τέλος στις ποικίλες παρεκκλίσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα.

Η Επιτροπή προτίθεται να απλοποιήσει και να βελτιώσει τη σαφήνεια της κοινοτικής νομοθεσίας και να διατηρήσει και βελτιώσει τις διατάξεις όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίμων έχοντας υπόψη ότι αυτές οι ουσίες μπορεί να προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας στους ανθρώπους.

Θέση του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προσβλέπει στην επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προστασίας των καταναλωτών, προστασίας των ζώων και επιστημονικής αξιολόγησης.

Υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διασφάλιση της υγείας και της καλής κατάστασης των ζώων με τη διάθεση κτηνιατρικών φαρμάκων ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πρόταση της Επιτροπής να αφαιρέσει τα ζώα συντροφιάς από το πεδίο εφαρμογής της υφισταμένης νομοθεσίας σχετικά με ουσίες που έχουν θυρεοστατική δράση και δράση β-ανταγωνιστικών ουσιών.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης σημειώνει ότι η σύγκριση των τιμών και των παρουσιάσεων των προϊόντων που έχουν, π.χ., θυρεοστατική δράση και που προορίζονται για χρήση σε ζώα συντροφιάς δείχνει ότι η χρήση προϊόντων που προορίζονται για ζώα συντροφιάς σε βοοειδή είναι οικονομικά ασύμφορη. Πέραν τούτου αυτές οι ουσίες θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της ευεξίας των ζώων συντροφιάς που πάσχουν από ασθένειες όπως ο υπερθυρεοειδισμός.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επιδοκιμάζει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης της οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της στα παραγωγικά ζώα. Υποστηρίζει την ταχεία έγκριση των νέων διατάξεων εξηγώντας ότι οι αλλαγές σε σχέση με την απαγόρευση της χρήσης της οιστραδιόλης 17β και των εστεροειδών παραγώγων της είναι σύμφωνες με τα συμπεράσματα της έκθεσης[1] της Επιτροπής που υπεβλήθη το 2005.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει να αξιοποιηθούν αυτές οι αλλαγές στην οδηγία 96/22/ΕΚ προκειμένου να τροποποιηθεί ο ορισμός της θεραπευτικής αγωγής που χρησιμοποιείται σε αυτήν ώστε να επιτραπεί η χρήση β-ανταγωνιστικών ουσιών για τη θεραπεία της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου στα ιπποειδή που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η ΕπιτρoπήΤροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 6

(6) Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να περιοριστεί μόνο στα παραγωγικά ζώα και να ανακληθεί η απαγόρευση για τα ζώα συντροφιάς.

(6) Επομένως, το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας πρέπει να περιοριστεί μόνο στα παραγωγικά ζώα και να ανακληθεί η απαγόρευση για τα ζώα συντροφιάς καθώς και να προσαρμοσθεί ο ορισμός της θεραπευτικής αγωγής.

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της θεραπευτικής αγωγής πρέπει επίσης να περιλάβει τη δυνατότητα θεραπείας της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου στα άλογα που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος. Αυτές οι δύο ασθένειες προκαλούν σημαντικό πόνο στα άλογα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Τροπολογία 2

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ -1 (νέο)Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β) (Οδηγία 96/22/ΕΚ)

(-1) Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το εξής:

 

"β) "θεραπευτική αγωγή": η χορήγηση - κατ' εφαρμογήν του άρθρου 4 της παρούσας οδηγίας - σε συγκεκριμένα ζώα εκμετάλλευσης, μιας επιτρεπόμενης ουσίας για τη θεραπεία, ύστερα από εξέταση των ζώων αυτών από κτηνίατρο, προβλημάτων γονιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής ανεπιθύμητης κύησης και, εάν πρόκειται για β-ανταγωνιστές, για τη διευκόλυνση του τοκετού στις αγελάδες (τοκετόλυση) καθώς και των αναπνευστικών προβλημάτων, της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου και της τοκετόλυσης στα ιπποειδή που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος·"

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός της θεραπευτικής αγωγής πρέπει επίσης να περιλάβει τη δυνατότητα θεραπείας της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου στα άλογα που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος. Αυτές οι δύο ασθένειες προκαλούν σημαντικό πόνο στα άλογα και πρέπει να αντιμετωπίζονται καταλλήλως.

Τροπολογία 3

ΑΡΘΡΟ 1, ΣΗΜΕΙΟ 1 Α (νέο)Άρθρο 4, σημείο 2, στοιχείο (i) (Οδηγία 96/22/ΕΚ)

 

(1α) Στο άρθρο 4, παράγραφος 2 το στοιχείο (i) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

"(i) Trembolone allyle για χορήγηση από το στόμα ή β-ανταγωνιστές σε ιπποειδή που εκτρέφονται για σκοπούς εκτός από την παραγωγή κρέατος, εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή·"

Αιτιολόγηση

Η μνεία των ζώων συντροφιάς πρέπει να αφαιρεθεί από το άρθρο 4, σημείο 2(i) σύμφωνα με το νέο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Πέραν τούτου τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιτρέπουν τη χρήση β-ανταγωνιστών για την αντιμετώπιση των αναπνευστικών προβλημάτων, της πάθησης του σκαφοειδούς και της φλεγμονής προσοπλίου σε άλογα δεδομένου ότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι περιορισμένες.

Τροπολογία 4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠαράρτημα II (Οδηγία 96/22/EΚ)

Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών:

Κατάλογος απαγορευμένων ουσιών:

Κατάλoγoς Α:

Κατάλoγoς Α: απαγορευμένες ουσίες

- θυρεοστατικές ουσίες,

- θυρεοστατικές ουσίες,

- στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, τα άλατα και οι εστέρες τους,

- στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, τα άλατα και οι εστέρες τους,

- οιστραδιόλη 17b και τα εστεροειδή παράγωγά της.

- οιστραδιόλη 17b και τα εστεροειδή παράγωγά της.

Κατάλoγoς Β:

Κατάλoγoς Β: απαγορευμένες ουσίες με παρεκκλίσεις

β-ανταγωνιστικές ουσίες"

- β-ανταγωνιστικές ουσίες"

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να διευκρινισθεί ότι οι β-ανταγωνιστικές ουσίες, μολονότι είναι απαγορευμένες εν γένει, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαγόρευση της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

ENVI

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2007

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Donato Tommaso Veraldi, Ιωάννης Γκλαβάκης, Димитър Стоянов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, Esther De Lange, Κατερίνα Μπατζελή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απαγόρευση της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-ανταγωνιστικών ουσιών στη ζωική παραγωγή

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.6.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

7.6.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

28.1.2008

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

56

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Αδάμος Αδάμου, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Владко Тодоров Панайотов, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Αντώνιος Τρακατέλλης, Ευαγγελία Τζαμπάζη, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

  • [1]  "Έκθεση σχετικά με τη διαθεσιμότητα κτηνιατρικών φαρμάκων εναλλακτικών προς εκείνα που περιέχουν οιστραδιόλη 17β ή εστεροειδή παράγωγά της, για τη θεραπεία της εμβροχής ή της μομιοποίησης του εμβρύου στα βοοειδή και για τη θεραπεία της πυομήτρας στα βοοειδή".