MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta

6.3.2008 - (KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
Esittelijä: Karin Scheele

Menettely : 2007/0102(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0067/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0067/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta

(KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Yhteispäätösmenettely: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2007)0292),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 152 artiklan 4 kohdan b alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6‑0154/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan lausunnon (A6‑0067/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 6 kappale

(6) Sen vuoksi on asianmukaista rajata tämän direktiivin soveltamisala yksinomaan elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin ja kumota lemmikkieläimiä koskeva kielto.

(6) Sen vuoksi on asianmukaista rajata tämän direktiivin soveltamisala yksinomaan elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin ja kumota lemmikkieläimiä koskeva kielto sekä muuttaa terapeuttista hoitoa koskevaa määritelmää.

Perustelu

Terapeuttista hoitoa koskevaan määritelmään on myös sisällyttävä mahdollisuus hoitaa sädeluuontumaa ja kaviokuumetta hevosilla, jotka on kasvatettu muihin tarkoituksiin kuin lihantuotantoon. Molemmat sairaudet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä hevosille ja vaativat asianmukaista hoitoa.

Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

 

(8 a) Asiaa koskevan lainsäädännön asianmukaista noudattamista ja ei-sallittujen aineiden epäasianmukaisen käytön estämistä voidaan tehostaa objektiivisilla tiedotus- ja valistuskampanjoilla.

Perustelu

Aineiden epäasianmukaista ja laitonta käyttöä voidaan vähentää toteuttamalla asianomaisiin kansalaisryhmiin kohdistettavia tiedotuskampanjoita.

Tarkistus  3

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(9 a) 17-beta-estradiolin käytön kieltäminen eläinlääkkeissä ja karjan kiiman aikaansaamisessa auttaa vähentämään tällaisten eläinten jätteiden estrogeenipitoisuutta, mikä on merkittävä askel yhteisön ympäristön tilan parantamisessa, kun otetaan huomioon lääkevalmisteiden ja myös estrogeenien yhä laajemmin aiheuttama pintavesien pilaantuminen.

Perustelu

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus  4

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artiklan -1 kohta (uusi)

Direktiivi 96/22/EY

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(-1) Korvataan 1 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

"b) 'terapeuttisella hoidolla' tämän direktiivin 4 artiklan mukaisesti sallitun aineen antamista yksittäiselle hyötyeläimelle eläinlääkärin tutkimuksen jälkeen hedelmällisyyshäiriöiden hoitoon, mukaan luettuna ei-toivotun tiineyden keskeyttäminen ja beta-agonistien ollessa kyseessä supistusten hillintään lehmillä poikimisen yhteydessä ja hengitysvaikeuksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon sekä supistusten hillintään hevoseläimillä [...],"

Perustelu

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

(Kääntäjän huomautus: Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artiklan 1 a kohta (uusi)

Direktiivi 96/22/EY

4 artiklan 2 kohdan i alakohta

 

(1 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan i alakohta seuraavasti:

 

"i) suun kautta annosteltava trenboloniallyyli tai beta-agonistit hevoseläimille [...], jotka on kasvatettu muihin tarkoituksiin kuin lihantuotantoon, edellyttäen, että valmisteita käytetään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti,"

Perustelu

Viittaus lemmikkieläimiin olisi poistettava 4 artiklan 2 kohdan i alakohdasta, koska direktiivin soveltamisalaa on muutettu. Lisäksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sallia beta-agonistien käyttö hengitysvaikeuksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon hevosilla, koska hoitovaihtoehtoja on vain vähän.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksimuutossäädös

1 artiklan 5 a kohta (uusi)

Direktiivi 96/22/EY

11 b artikla (uusi)

(5 a) Lisätään 11 b artikla seuraavasti:

 

"11 b artikla

 

Komissio perustaa yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tiedotus- ja valistuskampanjan, joka koskee 17-beta-estradiolin täydellistä kieltämistä elintarvikkeiden tuotantoon käytettävissä eläimissä ja joka kohdistetaan EU:n eläintenkasvattajiin ja eläinlääkintäjärjestöihin sekä sellaisiin asianomaisiin EU:n ulkopuolisiin järjestöihin, jotka osallistuvat suoraan tai epäsuorasti tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien eläinperäisten elintarvikkeiden vientiin Euroopan unioniin."

Perustelu

Aineiden epäasianmukaista ja laitonta käyttöä voidaan vähentää toteuttamalla asianomaisiin kansalaisryhmiin kohdistettavia tiedotuskampanjoita.

Tarkistus  7

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

1 artiklan 5 b kohta (uusi)

Direktiivi 96/22/EY

14 b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Lisätään 14 b artikla seuraavasti:

 

"14 b artikla

 

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava säännöllisesti komissiolle hallinnollisista ja oikeudellisista toimistaan, joita ne ovat toteuttaneet taatakseen tämän direktiivin noudattamisen.

 

Komissio esittää viiden vuoden välein Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta, ja se esittää ensimmäisen kertomuksen 1 päivänä tammikuuta 2009. Kertomus käsittää täydellisen yleiskuvan siitä, miten jäsenvaltiot panevat direktiiviä täytäntöön hallinnollisella ja oikeudellisella tasolla, ja siinä arvioidaan erityisesti jäsenvaltioissa suoritettujen jäämätestien tuloksia, tiloilla ja eläinlääkintäalalla suoritettuja tarkastuksia sekä toteutettuja toimia, joiden avulla estetään lemmikkieläimille tarkoitettujen hormonien laiton käyttö.

 

Kertomukseen sisällytetään tarvittaessa ehdotuksia, joiden avulla direktiivin täytäntöönpanoa pyritään parantamaan edelleen."

Or. en

Perustelu

Vaikuttaa asianmukaiselta, että lemmikkieläimet jätetään asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle. Jäsenvaltioiden on kuitenkin toteutettava tarvittavat toimet kaikenlaisten väärinkäytösten estämiseksi ja kerrottava tällaisista toimista komissiolle. Lainsäätäjän on saatava säännöllisesti tietoja direktiivin täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

2 artiklan 1 kohta

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [1 päivänä heinäkuuta 2007]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään [1 päivänä heinäkuuta 2008]. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Perustelu

Vuosi 2008 vaikuttaa realistiselta ajankohdalta muutosten voimaantulolle.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi – muutossäädös

LIITE

Direktiivi 96/22/EY

Liite II

Luettelo kielletyistä aineista:

Luettelo kielletyistä aineista:

Luettelo A:

Luettelo A: kielletyt aineet

– tyrostaatit

– tyrostaatit

– stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit

– stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit

– 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset

– 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset

Luettelo B:

Luettelo B: kielletyt aineet poikkeuksineen

– beta-agonistit

– beta-agonistit

Perustelu

On tärkeää selventää, että beta-agonisteja saa käyttää tietyissä erityistapauksissa, vaikka niiden käyttö on yleensä kielletty.

PERUSTELUT

Taustaa:

– Direktiivillä 96/22/EY kielletään liitteessä II olevaan A-luetteloon sisältyvien tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden, stilbeenien, stilbeenijohdannaisten sekä niiden suolojen ja esterien käyttö kaikkien eläinlajien osalta, mikä koskee ihmisravinnoksi tarkoitettuja eläimiä ja eläinperäisiä tuotteita ja toisaalta myös lemmikkieläimiä.

–  Kahta liitteessä II olevan B-luettelon tuotteista voidaan käyttää tietyin ehdoin:

·  estradioli 17-beta-estradiolille ja sen esterityyppisille johdannaisille nämä ehdot määritetään 5 a artiklassa

·  beta-agonistien käyttö on sallittua vain 4 artiklan 2 kohdassa mainituissa tapauksissa.

2. Ehdotettu muutos

Komissio ehdottaa, että

–  lemmikkieläimet suljetaan tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jolloin tiettyjen aineiden käyttökielto ei yksinkertaisesti enää koske niitä;

–  17-beta-estradioli-hormoni, jonka käyttö oli tilapäisesti sallittua kotieläimiin maseroituneen tai muumioituneen sikiön hoitoon sekä pyometran hoitamista varten (5 a artikla), kielletään nyt kokonaan. Neljäs käyttötarkoitus, kiiman aikaansaaminen nautaeläimille, hevosille, lampaille tai vuohille, oli sallittu vain lokakuuhun 2006 saakka, ja tämä määräaika oli jo umpeutunut.

Tässä ehdotetut muutokset perustuvat seuraaviin seikkoihin:

·  Esimerkiksi kilpirauhasen vajaatoiminnasta kärsiviä lemmikkieläimiä ei ole voitu hoitaa tyrostaattisia vaikutuksia omaavien aineiden yleisen kiellon vuoksi. Mahdollisesti on muitakin esimerkkejä lemmikkieläinten sairauksista, joita ei ole voitu hoitaa näiden aineiden yleisen kiellon vuoksi. Lemmikkieläinten jättäminen tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle mahdollistaa niiden asianmukaisen hoidon, mikä parantaa eläinten hyvinvointia.

·  17-beta-estradiolille, joka uusimpien tietojen mukaan on täydellinen karsinogeeni, on vaihtoehtoja markkinoilla, joten tämän hormonin käyttö on tarpeetonta ja se voidaan kieltää kokonaan.

3. Joitakin huomioita:

On mahdollista, että joitakin lemmikkieläimille sallittuja mutta kotieläimiltä kiellettyjä aineita käytetään laittomasti. Kuten komissio toteaa, tällaisesta aineiden luokasta saadut kokemukset eivät muodosta suurta estettä kotieläimille tarkoitettujen tuotteiden laadun suhteen, koska tällaisten lääkkeiden esillepano (hyvin pienissä pakkauksissa) sekä hinta tekevät laittomasta käytöstä epätodennäköistä ja erittäin vähän houkuttelevaa.

17-beta-estradiolin vaihtoehdot, kuten prostaglandiini, eivät aina ole riittävän hyvin iäkkäämmän eläinlääkärisukupolven tiedossa.

Nyt lainsäädännön muuttuessa tarvittaisiin tiedotuskampanjaa, ja se on entistä tarpeellisempi aineiden tarpeettoman väärinkäytön estämiseksi ja vähentämiseksi.

maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnaN LAUSUNTO (18.12.2007)

ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltämisestä kotieläintuotannossa annetun neuvoston direktiivin 96/22/EY muuttamisesta
(KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

Valmistelija: Duarte Freitas

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan komission ehdotus

Komissio ehdottaa, että neuvoston direktiiviä 96/22/EY ei sovelleta lemmikkieläimiin, mikä sallisi näiden eläinten hoitamisen tyreostaattisia vaikutuksia omaavilla aineilla sekä beta-agonisteilla. Näiden lääkeaineiden käytön kieltäminen koskee kuitenkin edelleen elintarviketuotantoon käytettäviä eläimiä.

Komissio ehdottaa myös 17-beta-estradiolin ja sen esterityyppisten johdannaisten käytön täydellistä kieltämistä elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä, jolloin lakattaisiin soveltamasta nykyisiä poikkeuksia.

Komission tarkoituksena on selkiyttää ja parantaa yhteisön lainsäädäntöä sekä ylläpitää ja parantaa elintarviketurvallisuutta koskevia säännöksiä ottaen huomioon, että nämä aineet voivat aiheuttaa merkittäviä terveysongelmia ihmisille.

Valmistelijan näkemys

Valmistelija pyrkii tasapainon saavuttamiseen kuluttajansuojan, eläinten hyvinvoinnin ja tieteellisen arvioinnin välillä.

Valmistelija korostaa, että eläinten terveys ja hyvinvointi on taattava asettamalla eläinlääkkeet helposti saataville, ja panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, joka koskee lemmikkieläinten jättämistä tyreostaattisia vaikutuksia omaavia aineita ja beta-agonisteja koskevan nykyisen lainsäädännön ulkopuolelle.

Valmistelija toteaa, että esimerkiksi lemmikkieläimille tarkoitettujen tyreostaattisia vaikutuksia omaavien aineiden hintojen ja tarjonnan vertailu osoittaa, että on taloudellisesti kannattamatonta käyttää lemmikkieläimille tarkoitettuja tuotteita esimerkiksi nautakarjan hoidossa. Lisäksi näillä lääkeaineilla voitaisiin parantaa huomattavasti esimerkiksi kilpirauhasen liikatoiminnasta kärsivien lemmikkieläinten hyvinvointia.

Valmistelija on tyytyväinen, että 17-beta-estradiolin ja sen esterityyppisten johdannaisten käyttö kielletään kokonaan elintarviketuotantoon käytettävillä eläimillä. Valmistelija esittää uusien säännösten pikaista hyväksymistä, sillä muutokset, jotka koskevat 17-beta-estradiolin ja sen esterityyppisten johdannaisten käytön kieltämistä vastaavat vuonna 2005 esitetyn komission kertomuksen[1] johtopäätöksiä.

Valmistelija ehdottaa, että direktiiviin 96/22/EY tehtyjen tarkistusten yhteydessä muutetaan direktiivissä käytettyä terapeuttisen hoidon määritelmää beta-agonistien käytön sallimiseksi sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoidossa hevoseläimillä, jotka on kasvatettu muuta kuin lihantuotantoa varten.

TARKISTUKSET

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) Sen vuoksi on asianmukaista rajata tämän direktiivin soveltamisala yksinomaan elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin ja kumota lemmikkieläimiä koskeva kielto.

(6) Sen vuoksi on asianmukaista rajata tämän direktiivin soveltamisala yksinomaan elintarviketuotantoon käytettäviin eläimiin ja kumota lemmikkieläimiä koskeva kielto sekä muuttaa terapeuttista hoitoa koskevaa määritelmää.

Perustelu

Terapeuttista hoitoa koskevaan määritelmään on myös sisällyttävä mahdollisuus hoitaa sädeluuontumaa ja kaviokuumetta hevosilla, jotka on kasvatettu muihin tarkoituksiin kuin lihantuotantoon. Molemmat sairaudet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä hevosille ja vaativat asianmukaista hoitoa.

Tarkistus 2

1 ARTIKLAN -1 KOHTA (uusi)1 artiklan 2 kohdan b alakohta (direktiivi 96/22/EY)

(-1) Korvataan 1 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:

 

”b) 'terapeuttisella hoidolla' tarkoitetaan, tämän direktiivin 4 artiklan mukaisesti, hyväksyttyjen aineiden antamista yksittäiselle tuotantoeläimelle eläinlääkärin suorittaman tutkimuksen jälkeen hedelmällisyyshäiriöiden hoitoon – mukaan lukien ei-toivotun tiineyden keskeytys – sekä beta-agonistien osalta supistusten hillintään lehmillä poikimisen yhteydessä ja hengitysvaikeuksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon sekä supistusten hillintään hevoseläimillä, jotka on kasvatettu muuhun kuin lihantuotantoon;”

Perustelu

Terapeuttista hoitoa koskevaan määritelmään on myös sisällyttävä mahdollisuus hoitaa sädeluuontumaa ja kaviokuumetta hevosilla, joita kasvatetaan muihin tarkoituksiin kuin lihantuotantoon. Molemmat sairaudet aiheuttavat huomattavaa kärsimystä hevosille ja vaativat asianmukaista hoitoa.

Tarkistus 3

1 ARTIKLAN 1 A KOHTA (uusi)4 artiklan 2 kohdan i alakohta (direktiivi 96/22/EY)

 

(1 a) Korvataan 4 artiklan 2 kohdan i alakohta seuraavasti:

 

"i) suun kautta annosteltava trenboloniallyyli tai beta-agonistit hevoseläimille, jotka on kasvatettu muihin tarkoituksiin kuin lihantuotantoon, edellyttäen, että valmisteita käytetään valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti,"

Perustelu

Viittaus lemmikkieläimiin olisi poistettava 4 artiklan 2 kohdan i alakohdasta, koska direktiivin soveltamisalaa on muutettu. Lisäksi jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus sallia beta-agonistien käyttö hengitysvaikeuksien, sädeluuontuman ja kaviokuumeen hoitoon hevosilla, koska hoitovaihtoehtoja on vain vähän.

Tarkistus 4

LIITE

Liite II (direktiivi 96/22/EY)

Luettelo kielletyistä aineista:

Luettelo kielletyistä aineista:

Luettelo A:

Luettelo A: kielletyt aineet

– tyrostaatit

– tyrostaatit

– stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit

– stilbeenit, stilbeenijohdannaiset, niiden suolat ja esterit

– 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset

– 17-beta-estradioli ja sen esterityyppiset johdannaiset

Luettelo B:

Luettelo B: kielletyt aineet poikkeuksineen

– beta-agonistit

– beta-agonistit

Perustelu

On tärkeää selventää, että beta-agonisteja saa käyttää tietyissä erityistapauksissa, vaikka niiden käyttö on yleensä kielletty.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltäminen kotieläintuotannossa

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

ENVI

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.12.2007

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

26

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen hormonaalista tai tyrostaattista vaikutusta omaavien aineiden ja beta-agonistien käytön kieltäminen kotieläintuotannossa

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.6.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

7.6.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Valiokuntakäsittely

28.1.2008

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

26.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

56

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

6.3.2008

  • [1]  Kertomus eläinlääkkeistä, joita voidaan käyttää 17-beta-estradiolin tai sen johdannaisten sijasta sikiön maseraation tai mumifikaation hoitoon nautaeläimillä, sekä pyometran hoitoon.