JELENTÉS az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

6.3.2008 - (COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Karin Scheele

Eljárás : 2007/0102(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0067/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0067/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2007)0292),

–   tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 152. cikke (4) bekezdésének b) pontjára, amely alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C6–0154/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményére (A6-0067/2008),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát, annak módosított formájában;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha lényegesen módosítani szándékozik javaslatát vagy a helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament állásfoglalását a Tanácsnak és a Bizottságnak.

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

(6) preambulumbekezdés

(6) Ezért helyénvaló ezen irányelv hatáskörét kizárólag az élelmiszertermelő állatokra korlátozni, és a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó tilalmat visszavonni.

(6) Ezért helyénvaló ezen irányelv hatáskörét kizárólag az élelmiszertermelő állatokra korlátozni, a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó tilalmat visszavonni, valamint a terápiás kezelés fogalommeghatározását kiigazítani.

Indokolás

A terápiás kezelés fogalommeghatározásában szerepeltetni kell a nem hústermelés céljából tartott lóféléknél jelentkező navicularis-betegség és laminitis kezelésének lehetőségét is. Ez a két jelentős betegség komoly szenvedést okoz a lovaknak, ezért azokat megfelelően kezelni kell.

Módosítás 2

(8a) preambulumbekezdés (új)

 

(8a) A vonatkozó jogszabályok megfelelő betartása és a nem engedélyezett anyagok nem helyénvaló felhasználásának megszüntetése előmozdítható objektív tájékoztató és tudatosságnövelő kampányokkal.

Indokolás

A polgárok érintett csoportjainak címzett tájékoztató kampányok révén részlegesen elkerülhető az anyagok nem helyénvaló vagy illegális felhasználása.

Módosítás 3

(9a) preambulumbekezdés (új)

 

(9a) Az ösztradiol-17ß állatgyógyászati készítményekben és haszonállatok ivarzásának megindítása céljára történő alkalmazásának tilalma hozzá fog járulni az ilyen állatok ürüléke ösztrogéntartalmának csökkenéséhez, ami – tekintettel a felszíni vizek gyógyszerkészítményekkel, például ösztrogénekkel való egyre fokozódó fertőzöttségére – jelentős előrelépést jelent a környezet állapotának a Közösségen belüli javítása szempontjából.

Indokolás

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Módosítás 4

1. cikk -1. pont (új)

A 96/22/EK irányelv

1. cikk (2) bekezdés b) pont

 

(-1) A 1. cikk (2) bekezdésének b. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„b. „terápiás kezelés”: egy engedélyezett anyagnak – az irányelv 4. cikkének megfelelő – beadása valamely haszonállatnak, állatorvosi vizsgálatot követően, termékenységi zavar kezelésére – beleértve a nem kívánt vemhesség megszakítását –, valamint béta-agonisták esetében borjazó teheneknél tokolízis céljából, légzési zavarok, patahenger-gyulladás és laminitis kezelésére, továbbá lóféléknél tokolízis céljából [...];”

Indokolás

Ugyan az uniós hormontilalom jelenlegi megfogalmazása rendelkezik a terápiás és tenyésztéstechnikai célú felhasználásban érintett anyagok egyes kivételes alkalmazásáról, e kivételek nem terjednek ki két konkrét, lovakat érintő kezelésre. E kivételek a béta-agonistáknak a lovaknál jelentkező patahenger-gyulladás és laminitis kezelésére történő felhasználására vonatkoznak. Az ilyen esetek a lovak mellső lábcsontjainak degeneratív elváltozásait eredményezik. Ezeket az eseteket csak olyan, béta-agonistát (Isoxuprine hydrochloride) tartalmazó gyógyszerrel lehet hatásosan kezelni, amely periférikus értágítóként ható működése javítja a véráramlást az alsó végtagokban és jelentősen csillapítja a fájdalmat.

Módosítás 5

1 cikk 1a. pont (új)

A 96/22/EK irányelv4. cikk (2) bekezdés i. pont

 

1a. A 4. cikk (2) bekezdésének i. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

"i. alliltrenbolont, szájon át beadva, vagy béta-agonistákat nem hústermelés céljából tartott lófélék esetében, feltéve, hogy a gyártó utasításainak megfelelően kerül sor felhasználásukra;”

Indokolás

A kedvtelésből tartott állatokra történő hivatkozást az irányelv új hatályával összhangban törölni kell a 4. cikk (2) bekezdésének i. pontjából. A tagállamok számára ezenfelül lehetővé kell tenni, hogy engedélyezzék a béta-agonisták alkalmazását lovak légzési zavarainak, patahenger-gyulladásának és laminitisének kezelésére, mivel az egyéb lehetőségek korlátozottak.

Módosítás 6

1 cikk 5a. pont (új)

A 96/22/EK irányelv

11b. cikk (új)

 

5a. Az irányelv a következő 11b. cikkel egészül ki:

„11b. cikk

A Bizottság, együttműködésben a tagállamokkal, kidolgoz egy tájékoztató és tudatosságnövelő kampányt az ösztradiol-17β hormon élelmiszertermelő állatok esetében történő felhasználásának teljes tilalmával kapcsolatban, melynek célcsoportja azon EU-n belüli termelői és állatorvosi szervezetek és ezek megfelelő szervezetei az EU-n kívül, amelyek közvetlenül vagy közvetve részt vesznek az ezen irányelv hatálya alá tartozó, állati eredetű élelmiszerek EU-ba történő exportálásában.”

Indokolás

A polgárok érintett csoportjainak címzett tájékoztató kampányok révén részlegesen elkerülhető az anyagok nem helyénvaló vagy illegális felhasználása.

Módosítás 7

1. cikk 5b. pont (új)

A 96/22/EK irányelv

14b. cikk (új)

 

5b. Az irányelv szövege a következő 14b. cikkel egészül ki:

 

„14b. cikk

 

A tagállamok rendszeresen tájékoztatják a Bizottságot arról, hogy milyen igazgatási és jogi intézkedéseket hoztak az ezen irányelvnek való megfelelés biztosítása érdekében.

 

A Bizottság ötévente jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak ezen irányelv végrehajtásáról, az első jelentés benyújtása 2009. január 1-jén esedékes. A jelentés teljes áttekintést ad arról, hogy a tagállamok miként hajtják végre ezt az irányelvet igazgatási és jogi szinten, és értékeli többek között a tagállamokban elvégzett maradékanyag-vizsgálatok eredményét, a gazdaságokban és az állatorvoslás területen végzett ellenőrzéseket, valamint a kedvtelésből tartott állatok esetében engedélyezett hormonok illegális használatának megakadályozása érdekében tett lépéseket.

 

Adott esetben javaslatokat is tartalmaz, amelyek célja az irányelv végrehajtásának további javítása.”

Indokolás

Indokoltnak tűnik kivonni a rendelet hatálya alól a kedvtelésből tartott állatokat. A tagállamoknak azonban meg kell tenniük a szükséges lépéseket mindennemű visszaélés megakadályozása érdekében, illetve jelentést kell tenniük a Bizottságnak ezekről az intézkedésekről. A jogalkotót rendszeresen tájékoztatni kell az irányelv tagállamokban történő végrehajtásáról.

Módosítás 8

2. cikk (1) bekezdés

A tagállamok legkésőbb [2007. július 1-jéig] hatályba léptetik azokat a törvényeket, rendeleteket és rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok legkésőbb [2008. július 1-jéig] hatályba léptetik azokat a törvényeket, rendeleteket és rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a Bizottságnak a rendelkezések szövegét, valamint ezen irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

Indokolás

2008 tűnik a módosítások hatálybalépése reális időpontjának.

Módosítás 9

MELLÉKLET

A 96/22/EK irányelvII. melléklet

Tiltott anyagok jegyzéke:

Tiltott anyagok jegyzéke:

A. jegyzék:

A.jegyzék: tiltott anyagok

- tireosztatikus anyagok,

- tireosztatikus anyagok,

- sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei,

- sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei,

- ösztradiol-17β és észterszerű származékai.

- ösztradiol-17β és észterszerű származékai.

B. jegyzék:

B. jegyzék: tiltott anyagok eltérésekkel

- béta-agonisták

- béta-agonisták

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy bár a béta-agonistákra általában véve tilalom vonatkozik, azok bizonyos meghatározott esetekben alkalmazhatók.

INDOKOLÁS

Bevezetés:

-  A 96/22/EK irányelvben a II. melléklet A. jegyzékében szereplő tireosztatikus anyagoknak, sztilbéneknek, sztilbénszármazékoknak, illetve azok sóinak és észtereinek felhasználása tilos „bármely fajhoz tartozó” állatok esetében, azaz mind az emberi fogyasztásra szánt állatok és állati termékek, mind a kedvtelésből tartott állatok esetében.

- A II. melléklet B. jegyzékében szereplő két termék bizonyos feltételek mellett felhasználható.

· az ösztradiol-17β hormonra és észterszerű származékaira vonatkozóan e feltételeket az 5a. cikk tartalmazza

·  a ß-agonistákat kizárólag a 4. cikk (2) bekezdésében említett esetekben lehet felhasználni

2. A javasolt módosítás

A Bizottság a következőket javasolja:

-  a kedvtelésből tartott állatok kerüljenek kizárásra ezen irányelv hatálya alól, ami azt jelenti, hogy bizonyos anyagok felhasználására vonatkozó tilalmak a továbbiakban nem lennének érvényesek rájuk;

-  az ösztradiol-17β hormon, amelynek használatát ideiglenesen engedélyezték a tenyésztett állatok esetében magzati maceráció vagy mumifikáció, valamint gennyes méhgyulladás kezelésére (5a. cikk), mostantól teljesen be lesz tiltva. A szarvasmarhák, lovak, juhok vagy kecskék ivarzásának megindítására vonatkozó negyedik alkalmazási lehetőséget csak 2006 októberéig engedélyezték, ami azóta lejárt.

E javasolt változtatásokat a következők indokolják:

· a például pajzsmirigy-túlműködésben szenvedő, kedvtelésből tartott állatokat nem lehetett kezelni a tireosztatikus anyagokra vonatkozó általános tilalom miatt. Létezhetnek a kedvtelésből tartott állatokat érintő egyéb olyan betegségek is, amelyeket nem lehetett kezelni az ezen anyagok valamelyikére vonatkozó általános tilalom miatt. A kedvtelésből tartott állatok ezen irányelv hatálya alóli kivonása lehetővé teszi majd, hogy megfelelően kezeljék őket, illetve elő fogja mozdítani az állatjólétet.

· az ösztradiol-17β hormonnak amelyet az újabb bizonyítékok alapján egyértelműen rákkeltő anyagnak kell tekinteni – ma már léteznek alternatívái a piacon, így e hormon használata feleslegessé vált és teljesen betiltható.

3. Néhány szempont:

Elképzelhető, hogy egyes olyan anyagokat illegálisan alkalmaznak, amelyek a kedvtelésből tartott állatok esetében használatosak és engedélyezettek, a tenyésztett állatok esetében azonban nem. A Bizottság szerint a tapasztalat azt mutatja, hogy az anyagok e kategóriája nem okoz komoly problémát a tenyésztett állatokból származó termékek minőségét illetően, mivel az ilyen gyógyszerek csomagolása (kis kiszerelés) és ára miatt nem kifizetődő, és így valószínűtlen azok illegális használata.

Főként az idősebb állatorvosok generációja körében nem mindig kellőképpen tudott, hogy az ösztradiol-17β hormonnak létezik helyettesítő alternatívája, nevezetesen a prosztaglandin.

Most, hogy a jogi szabályozás változik és szigorúbbá válik, hasznos volna egy tájékoztató kampány az említett anyagok helytelen felhasználásának megakadályozása, illetve csökkentése érdekében.

VÉLEMÉNY a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről (18.12.2007)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalomról szóló 96/22/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD))

A vélemény előadója: Duarte Freitas

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Bizottság javaslata

A Bizottság azt javasolja, hogy a kedvtelésből tartott állatokat vonják ki a 96/22/EK tanácsi irányelv hatálya alól, ami lehetővé tenné az állatok e csoportjának tireosztatikus hatású anyagokkal vagy béta-agonistákkal végzett kezelését. Ezen anyagok tilalma az élelmiszertermelés céljából tartott állatokra nézve azonban továbbra is fennállna.

A Bizottság ezenfelül azt javasolja, hogy az ösztradiol-17β és észterszerű származékainak alkalmazását az élelmiszertermelés céljából tartott állatok esetében teljes körűen tiltsák be, ily módon véget vetve a mind a mai napig fennálló különféle eltéréseknek.

A Bizottság célja, hogy a közösségi jogszabályokat egyszerűsítse, érthetőségüket javítsa, valamint fenntartsa és tökéletesítse az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket, tekintve, hogy ezek az anyagok az embereknél jelentős egészségügyi problémákat okozhatnak.

A vélemény előadójának álláspontja

A vélemény előadója a fogyasztóvédelem, az állatjólét és a tudományos értékelés közötti egyensúly elérésére törekszik.

A vélemény előadója – hangsúlyozva, hogy állatgyógyászati készítmények hozzáférhetővé tételével az állatok egészségének és jólétének biztosítására van szükség – üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy a kedvtelésből tartott állatokat vonják ki a tireosztatikus hatású anyagokról és béta-agonistákról szóló meglevő jogszabályok hatálya alól.

A vélemény előadója megjegyzi, hogy az árak és a termékek kiszerelésének összehasonlítása például egy kedvtelésből tartott állatok kezelésére szánt tireosztatikus szerrel azt mutatja, hogy gazdasági szempontból nem vonzó a kedvtelésből tartott állatoknak szánt készítményeknek például a szarvasmarhák esetében történő alkalmazása. Ezek az anyagok továbbá jelentősen hozzájárulhatnak azon kedvtelésből tartott állatok jólétének javításához, amelyek például pajzsmirigy-túlműködésben szenvednek.

A vélemény előadója üdvözli az ösztradiol-17β és észterszerű származékai használatának az élelmiszer-termelés céljából tartott állatokra vonatkozó teljes tilalmát. A vélemény előadója az új rendelkezések gyors elfogadását kéri, és rávilágít, hogy az ösztradiol-17β és észterszerű származékai használatának tilalmával kapcsolatos változások összhangban állnak a 2005-ben ismertetett bizottsági jelentés következtetéseivel[1].

A vélemény előadója azt javasolja, hogy a 96/22/EK irányelv fenti változtatásait használják ki a terápiás kezelés abban szereplő fogalommeghatározásának módosítására, annak érdekében, hogy lehetővé váljon a béta-agonisták alkalmazása a nem hústermelés céljából tartott lóféléknél jelentkező navicularis-betegség és laminitis kezelésére.

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás: 1

(6) PREAMBULUMBEKEZDÉS

(6) Ezért helyénvaló ezen irányelv hatáskörét kizárólag az élelmiszertermelő állatokra korlátozni, és a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó tilalmat visszavonni.

(6) Ezért helyénvaló ezen irányelv hatáskörét kizárólag az élelmiszertermelő állatokra korlátozni, és a kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó tilalmat visszavonni, továbbá kiigazítani a terápiás kezelés fogalommeghatározását.

Indokolás

A terápiás kezelés fogalommeghatározásában szerepeltetni kell a nem hústermelés céljából tartott lóféléknél jelentkező navicularis-betegség és laminitis kezelésének lehetőségét is. Ez a két jelentős betegség komoly szenvedést okoz a lovaknak, ezért azokat megfelelően kezelni kell.

Módosítás: 2

1. CIKK, (-1) PONT (új)1. cikk, (2) bekezdés, b) pont (96/22/EK irányelv)

(-1) Az 1. cikk (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„b) „terápiás kezelés": egy engedélyezett anyagnak – az irányelv 4. cikke értelmében – beadása valamely haszonállatnak, állatorvosi vizsgálatot követően, termékenységi zavar kezelésére – beleértve a nem kívánt vemhesség megszakítását –, valamint béta-agonisták esetében borjazó teheneknél az ellés megindítására és légzési zavarok kezelésére, továbbá nem hústermelés céljából tartott lóféléknél navicularis-betegség és laminitis kezelésére, valamint az ellés megindítására;”

Indokolás

A terápiás kezelés fogalommeghatározásában szerepeltetni kell a nem hústermelés céljából tartott lóféléknél jelentkező navicularis-betegség és laminitis kezelésének lehetőségét is. Ez a két jelentős betegség komoly szenvedést okoz a lovaknak, ezért azokat megfelelően kezelni kell.

Módosítás: 3

1. CIKK, (1A) PONT (új)4. cikk, 2. pont, i. alpont (96/22/EK irányelv)

 

(1a) A 4. cikk (2) bekezdésének i. pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„i. alliltrenbolont, szájon át beadva, vagy béta-agonistákat nem hústermelés céljából tartott lófélék esetében, feltéve, hogy a gyártó utasításainak megfelelően kerül sor felhasználásukra;”

Indokolás

A kedvtelésből tartott állatokra történő hivatkozást az irányelv új hatályával összhangban törölni kell a 4. cikk (2) bekezdésének i. pontjából. A tagállamok számára ezenfelül lehetővé kell tenni, hogy engedélyezzék a béta-agonisták alkalmazását lovak légzési zavarainak, navicularis-betegségének és laminitisének kezelésére, mivel az egyéb lehetőségek korlátozottak.

Módosítás: 4

MELLÉKLETII. melléklet (96/22/EK irányelv)

Tiltott anyagok jegyzéke:

Tiltott anyagok jegyzéke:

A. jegyzék:

A. jegyzék: tiltott anyagok

- tireosztatikus anyagok,

- tireosztatikus anyagok,

- sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei,

- sztilbének, sztilbénszármazékok, azok sói és észterei,

- ösztradiol-17β és észterszerű származékai.

- ösztradiol-17β és észterszerű származékai.

B. jegyzék:

B. jegyzék: tiltott anyagok eltérésekkel

- β-agonisták”

- β-agonisták”

Indokolás

Fontos tisztázni, hogy bár a béta-agonistákra általában véve tilalom vonatkozik, azok bizonyos meghatározott esetekben alkalmazhatók.

ELJÁRÁS

Cím

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalom

Hivatkozások

COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Illetékes bizottság

ENVI

Véleményt nyilvánított

      A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

7.6.2007

 

 

 

A vélemény előadója

      A kijelölés dátuma

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Elfogadás dátuma

18.12.2007

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

  • [1]        „Jelentés a szarvasmarháknál előforduló magzati maceráció vagy mumifikáció kezelésére, valamint a gennyes méhgyulladás kezelésére az ösztradiol-17β és észterszerű származékai alternatívájaként alkalmazható állatgyógyászati készítmények elérhetőségéről”.

ELJÁRÁS

Cím

Az egyes hormon- vagy tireosztatikus hatású anyagoknak és a ß-agonistáknak az állattenyésztésben történő felhasználására vonatkozó tilalom

Hivatkozások

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.6.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

7.6.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.1.2008

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

56

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Hiltrud Breyer, Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle, Edite Estrela, Jill Evans, Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz, Alessandro Foglietta, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Satu Hassi, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Jules Maaten, Linda McAvan, Alexandru-Ioan Morțun, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Péter Olajos, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Amalia Sartori, Karin Scheele, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Benyújtás dátuma

6.3.2008