Ziņojums - A6-0067/2008Ziņojums
A6-0067/2008

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā

6.3.2008 - (COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referente: Karin Scheele

Procedūra : 2007/0102(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A6-0067/2008
Iesniegtie teksti :
A6-0067/2008
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā

(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2007)0292),

–   ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 152. panta 4. punkta b) apakšpunktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6‑0154/2007),

–   ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas atzinumu (A6‑0067/2008),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr.1

6. apsvērums

(6) Tādēļ šīs direktīvas jomu var ierobežot, to attiecinot tikai uz pārtikā izmantojamajiem dzīvniekiem un atsaucot aizliegumu attiecībā uz lolojumdzīvniekiem.

(6) Tādēļ šīs direktīvas jomu var ierobežot, to attiecinot tikai uz pārtikā izmantojamiem dzīvniekiem un atsaucot aizliegumu attiecībā uz lolojumdzīvniekiem, un var grozīt „terapeitiskas lietošanas” jēdziena definīciju.

Pamatojums

Definējot jēdzienu „terapeitiska lietošana”, tajā jāiekļauj arī iespēja ārstēt navikulāro sindromu un laminītu tiem zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai. Abas minētās slimības nodara zirgiem nopietnas ciešanas, un tāpēc tās ir atbilstoši jāārstē.

Grozījums Nr. 2

8.a apsvērums (jauns)

 

(8a) Pienācīgu atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem un neatļautu vielu nepiemērota lietojuma izskaušanu var sekmēt, izmantojot objektīvas informācijas un izpratnes veicināšanas kampaņas.

Pamatojums

Organizējot informācijas kampaņas attiecīgo grupu iedzīvotājiem, var daļēji samazināt konkrēto vielu nepiemērotu vai nelikumīgu lietojumu.

Grozījums Nr. 3

9.a apsvērums (jauns)

 

(9a) Aizliegums izmantot estradiolu 17β veterinārajās zālēs un meklēšanās ierosināšanai mājlopiem ļaus samazināt estrogēna saturu šo dzīvnieku atkritumos, un tas, ņemot vērā virszemes ūdeņu pieaugošo piesārņošanu ar farmaceitiskiem produktiem, tostarp estrogēnu, ir būtisks solis vides stāvokļa uzlabošanā Kopienā.

Pamatojums

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Grozījums Nr. 4

1. pants – - 1. punkts (jauns)

Direktīva 96/22/EK

1. pants – 2. punkts – (b) apakšpunkts

 

(-1) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„b) „terapeitiska lietošana” ir saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu atļautas vielas lietošana konkrēta lauksaimniecības dzīvnieka auglības problēmu ārstēšanai pēc tam, kad to ir izmeklējis veterinārārsts, tai skaitā nevēlamas grūsnības pārtraukšanai, un beta-agonistu gadījumā — tokolīzes stimulēšanai govīm atnešanās laikā, kā arī elpošanas traucējumu, navikulārā sindroma un laminīta ārstēšanai un tokolīzes stimulēšanai zirgu dzimtas mājdzīvniekiem [...];”

Pamatojums

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

Grozījums Nr. 5

1. pants – 1.a punkts (jauns)

Direktīva 96/22/EK

4. pants – 2. punkts – (i) apakšpunkts

 

(1a) 4. panta 2. punkta i) daļu aizstāj ar šādu tekstu:

 

„i) aliltrenbolonu (iekšķīgi) vai beta-agonistus zirgu dzimtas mājdzīvniekiem [...], kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai, ja attiecīgos medikamentus lieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem;”

Pamatojums

Atbilstīgi šīs direktīvas jaunajai darbības jomai no 4. panta 2. punkta i) daļas ir jāsvītro norāde uz lolojumdzīvniekiem. Turklāt jānodrošina iespēja dalībvalstīm atļaut beta-agonistu lietošanu elpošanas traucējumu, navikulārā sindroma un laminīta ārstēšanai zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, jo izvēles iespējas ir ierobežotas.

Grozījums Nr. 6

1. pants – 5.a punkts (jauns)

Direktīva 96/22/EK

11.b pants (jauns)

 

(5a) Iekļauj šādu 11.b pantu:

„11.b pants

Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm organizē informācijas un izpratnes veidošanas kampaņu par pilnīgu aizliegumu lietot estradiolu 17 ß dzīvniekiem, kuru gaļa un produkti paredzēti lietošanai cilvēku uzturā, un kas paredzēta lauksaimniekiem un veterinārām organizācijām ES, kā arī tādām attiecīgām organizācijām ārpus Eiropas Savienības, kuras tieši vai netieši iesaistītas dzīvnieku izcelsmes pārtikas eksportā uz ES un uz kurām attiecas šīs direktīvas darbības joma.”

Pamatojums

Organizējot informācijas kampaņas attiecīgo grupu iedzīvotājiem, var daļēji samazināt konkrēto vielu nepiemērotu vai nelikumīgu lietojumu.

Grozījums Nr. 7

1. pants – 5.b punkts (jauns)

Direktīva 96/22/EK

14. b pants (jauns)

 

(5a) Iekļauj šādu 14.b pantu:

 

„14.b pants

 

Dalībvalstis regulāri informē Komisiju par to, kādus administratīvus un juridiskus pasākumus tās ir veikušas, lai nodrošinātu atbilstību šai direktīvai.

 

Reizi piecos gados Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas īstenošanu, pirmo ziņojumu iesniedzot 2009. gada 1. janvārī. Ziņojumā jāietver pilnīgs pārskats par to, kā dalībvalstis īsteno šo direktīvu administratīvajā un tiesiskajā līmenī, un tajā īpaši jānovērtē dalībvalstīs veikto atliekvielu pārbaužu rezultāti, fermās un veterinārajā nozarē izdarītās pārbaudes un pasākumi, kas veikti, lai novērstu lolojumdzīvniekiem atļauto hormonu nelikumīgu lietošanu.

 

Attiecīgos gadījumos ziņojumā jāietver konkrēti priekšlikumi, kā turpmāk uzlabot direktīvas īstenošanu.”

Pamatojums

Šķiet, ka ir pamatoti regulas darbības jomu neattiecināt uz lolojumdzīvniekiem. Tomēr dalībvalstīm ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai novērstu ļaunprātīgas izmantošanas gadījumus, un jāziņo Komisijai par šiem pasākumiem. Likumdevējs regulāri jāinformē par šīs direktīvas īstenošanu dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 8

2. pants – 1. pants

Dalībvalstis nodrošina, ka stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [2007. gada 1. jūlijs]. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai šo tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis nodrošina, ka stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz [2008. gada 1. jūlijs]. Dalībvalstis nekavējoties dara zināmus Komisijai šo tiesību aktu tekstus, kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Pamatojums

Šķiet, ka 2008. gads ir reāls termiņš, lai grozījumi stātos spēkā.

Grozījums Nr. 9

Pielikums

Direktīva 96/22/EK

II pielikums

Aizliegto vielu saraksts

Aizliegto vielu saraksts

A saraksts

A saraksts „Aizliegtās vielas”

- tireostatiskas vielas

– tireostatiskas vielas

- stilbēni, stilbēna atvasinājumi, to sāļi un esteri

– stilbēni, stilbēna atvasinājumi, to sāļi un esteri

- estradiols 17ß un tā esterveida atvasinājumi

– estradiols 17ß un tā esterveida atvasinājumi

B saraksts

B saraksts „Aizliegtās vielas, attiecībā uz kurām ir iespējami izņēmumi”

- beta-agonisti”

– beta-agonisti

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka atsevišķos konkrētos gadījumos drīkst lietot beta-agonistus, kaut arī tiem noteikts vispārējs aizliegums.

PASKAIDROJUMS

1. Ievads

-  Ar Direktīvu 96/22/EK aizliedz izmantot tireostatiskas vielas, stilbēnus, stilbēna atvasinājumus, to sāļus un esterus, kuri iekļauti II pielikuma A sarakstā, „visu sugu dzīvniekiem”, t. i., gan attiecībā uz dzīvniekiem vai dzīvnieku produktiem, kurus lieto cilvēku uzturā, gan uz lolojumdzīvniekiem.

- Ievērojot attiecīgus nosacījumus, var izmantot II pielikuma B sarakstā minētos divus produktus:

· estradiolam 17 ß un tā esterveida atvasinājumiem šie nosacījumi ir noteikti 5.a pantā;

·  beta-agonistus var lietot vienīgi 4. panta 2. punktā minētajos gadījumos.

2. Ierosinātie grozījumi

Komisija ierosina:

-  svītrot no šīs direktīvas darbības jomas lolojumdzīvnieku kategoriju, tādējādi uz tiem vairs neattiecinot aizliegumu lietot konkrētās vielas;

-  pilnīgi aizliegt ievadīt lauksaimniecības dzīvniekiem veterinārās zāles, kuras satur hormonu estradiolu 17 ß un kuras uz laiku bija atļauts lietot liellopu augļa macerācijas vai mumifikācijas ārstēšanai, vai piometras ārstēšanai (5.a pants). Ceturtais no lietojuma veidiem — oestrus ierosināšanai liellopiem, zirgiem, aitām vai kazām — bija pakāpeniski jāpārtrauc līdz 2006. gada 14. oktobrim, un tagad tā termiņš ir beidzies.

Šo ierosināto grozījumu iemesli ir šādi:

· lolojumdzīvniekus, kuri slimo, piemēram, ar hipertireozi, nevarētu ārstēt tireostatiskas iedarbības vielu vispārējā aizlieguma dēļ. Varētu būt citu slimību gadījumi, kas skar lolojumdzīvniekus, kurus nevarētu ārstēt tāpēc, kā kāda no šīm vielām ir vispārēji aizliegta. Šīs direktīvas darbības jomu neattiecinot uz lolojumdzīvniekiem, būs iespējams tos pienācīgi ārstēt, un tas veicinās dzīvnieku labturību;

· estradiolam17 ß, kura kancerogēnā iedarbība ir nesen pierādīta, tirgū jau patlaban ir alternatīvas, kas šīs hormonālās iedarbības vielas izmantošanu padara lieku un to pilnībā varētu aizliegt.

3. Daži apsvērumi

Iespējams, ka vielas, kuras atļautas un izmantojamas lolojumdzīvniekiem, bet aizliegtas lauksaimniecības dzīvniekiem, varētu tikt nelikumīgi izmantotas. Atsaucoties uz Komisijas pieredzi saistībā ar šādas kategorijas vielām, jāsecina, ka neveidojas ievērojama problēma attiecībā uz lauksaimniecības dzīvnieku produktu kvalitāti, tāpēc ka šo vielu iepakojums (ļoti mazā daudzumā) un medikamentu cena neveicina nelikumīgu lietojumu, kurš nav ekonomiski izdevīgs.

Ne vienmēr ir pietiekami zināms, jo īpaši vecāka gadagājuma veterinārārstiem, ka estradiolu 17 ß saturošiem produktiem ir aizstājēji, proti, prostaglandīni.

Patlaban, kad tiesību akti tiek grozīti un to prasības kļūst obligātas, lai novērstu vai samazinātu vielu nevajadzīgu un nepareizu lietošanu, atbilstīgi būtu rīkot informācijas kampaņu.

Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas ATZINUMS (18.12.2007)

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 96/22/EK par noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta‑agonistu lietošanas aizliegumu lopkopībā
(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

Atzinumu sagatavoja: Duarte Freitas

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Komisijas priekšlikums

Komisija ierosina Padomes Direktīvu 96/22/EK neattiecināt uz lolojumdzīvniekiem, tā ļaujot izmantot tireostatiskas iedarbības vielas un beta‑agonistus šo sugu dzīvnieku ārstēšanai. Taču šo vielu lietošanas aizliegums joprojām būs spēkā attiecībā uz dzīvniekiem, kurus izmanto pārtikā.

Turklāt Komisija ierosina pilnībā aizliegt estradiola 17ß un tā esterveida atvasinājumu lietošanu to dzīvnieku aprūpē, kurus izmanto pārtikā, lai beidzot atceltu dažādus joprojām pastāvošus izņēmumus.

Komisija ir iecerējusi vienkāršot un uzlabot Kopienas tiesību aktu saprotamību, kā arī uzturēt spēkā un pilnveidot noteikumus par pārtikas nekaitīgumu, jo iepriekšminētās vielas var radīt nopietnas veselības problēmas cilvēkiem.

Atzinuma sagatavotāja viedoklis

Atzinuma sagatavotājs ir iecerējis līdzsvarot patērētāju aizsardzību, dzīvnieku labturību un zinātnisko novērtējumu.

Uzsverot, ka veterinārajām zālēm ir jābūt pieejamām, lai nodrošinātu dzīvnieku veselību un labturību, atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu neattiecināt uz lolojumdzīvniekiem pašreiz spēkā esošos tiesību aktus par tireostatiskas iedarbības vielām un beta‑agonistiem.

Atzinuma sagatavotājs atzīmē, ka lolojumdzīvniekiem paredzēto produktu, piemēram, tireostatiskas iedarbības zāļu, cenu un veidu salīdzinājums liecina, ka lolojumdzīvniekiem paredzēto produktu lietošana, piemēram, liellopu aprūpē nav ekonomiski izdevīga. Turklāt šīs vielas varētu spēcīgi veicināt to lolojumdzīvnieku labturību, kuri cieš no tādām slimībām kā hipertiroīdisms (vairogdziedzera disfunkcija).

Atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē estradiola 17ß un tā esterveida atvasinājumu lietošanas pilnīgu aizliegumu to dzīvnieku aprūpē, kurus izmanto pārtikā. Atzinuma sagatavotājs lūdz nevilcinoties pieņemt jaunos noteikumus, paskaidrojot, ka izmaiņas saistībā ar estradiola 17ß un tā esterveida atvasinājumu lietošanas aizliegumu ir saskaņā ar Komisijas 2005. gadā sniegto ziņojumu[1].

Atzinuma sagatavotājs ierosina izmantot šīs izmaiņas Direktīvā 96/22/EK, lai grozītu tajā noteikto „terapeitiskas lietošanas” jēdziena definīciju, ļaujot beta‑agonistus lietot laminīta (reimatiskā nagu karsoņa) un navikulārā sindroma ārstēšanai tiem zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Komisijas ierosinātais tekstsParlamenta izdarītie grozījumi

Grozījums Nr. 1

6. APSVĒRUMS

(6) Tādēļ šīs direktīvas jomu var ierobežot, to attiecinot tikai uz pārtikā izmantojamajiem dzīvniekiem un atsaucot aizliegumu attiecībā uz lolojumdzīvniekiem.

(6) Tādēļ šīs direktīvas jomu var ierobežot, to attiecinot tikai uz pārtikā izmantojamiem dzīvniekiem un atsaucot aizliegumu attiecībā uz lolojumdzīvniekiem, un var grozīt „terapeitiskas lietošanas” jēdziena definīciju.

Pamatojums

Definējot jēdzienu „terapeitiska lietošana”, tajā jāiekļauj arī iespēja ārstēt navikulāro sindromu un laminītu tiem zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai. Abas minētās slimības nodara zirgiem nopietnas ciešanas un tāpēc ir atbilstoši jāārstē.

Grozījums Nr. 2

1 PANTA -1. PUNKTS (jauns)

1. panta 2. punkta b) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 96/22/EK)

(-1) 1. panta 2. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu.

 

„b) „terapeitiska lietošana” ir saskaņā ar šīs direktīvas 4. pantu atļautas vielas lietošana konkrēta mājdzīvnieka auglības problēmu ārstēšanai pēc tam, kad to ir izmeklējis veterinārārsts, tai skaitā nevēlamas grūsnības pārtraukšanai, un beta‑agonistu gadījumā — tokolīzes stimulēšanai govīm atnešanās laikā, kā arī respiratoru problēmu, navikulārā sindroma un laminīta ārstēšanai un tokolīzes stimulēšanai zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai;”

 

Pamatojums

Definējot jēdzienu „terapeitiska lietošana”, tajā jāiekļauj arī iespēja ārstēt navikulāro sindromu un laminītu tiem zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai. Abas minētās slimības nodara zirgiem nopietnas ciešanas un tāpēc ir atbilstoši jāārstē.

Grozījums Nr. 3

1 PANTA 1.A PUNKTS (jauns)

4. panta 2. punkta i) daļa (jauna) (Direktīva 96/22/EK)

 

(1.a) 4. panta 2. punkta i) daļu aizstāj ar šādu tekstu.

 

„i) aliltrenbolonu (iekšķīgi) vai beta‑agonistus zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, kurus audzē citiem mērķiem, nevis gaļas iegūšanai, ja attiecīgos medikamentus lieto saskaņā ar ražotāja norādījumiem;”

Pamatojums

Atbilstīgi Direktīvas jaunajai darbības jomai no 4. panta 2. punkta i) daļas ir jāsvītro norāde uz lolojumdzīvniekiem. Turklāt jānodrošina iespēja dalībvalstīm atļaut beta‑agonistu lietošanu respiratoru problēmu, navikulārā sindroma un laminīta ārstēšanai zirgu dzimtas mājdzīvniekiem, jo izvēles iespējas ir ierobežotas.

Grozījums Nr. 4

PIELIKUMS

II pielikums (Direktīva 96/22/EK)

Aizliegto vielu saraksts

Aizliegto vielu saraksts

A saraksts

A saraksts „Aizliegtās vielas”

– tireostatiskas vielas

– tireostatiskas vielas

– stilbēni, stilbēna atvasinājumi, to sāļi un esteri

– stilbēni, stilbēna atvasinājumi, to sāļi un esteri

– estradiols 17ß un tā esterveida atvasinājumi

– estradiols 17ß un tā esterveida atvasinājumi

 

B saraksts

B saraksts „Aizliegtās vielas, attiecībā uz kurām ir iespējami izņēmumi”

– beta-agonisti

– beta‑agonisti

Pamatojums

Ir svarīgi precizēt, ka atsevišķos konkrētos gadījumos drīkst lietot beta‑agonistus, kaut arī tiem noteikts vispārējs aizliegums.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta‑agonistu lietošanas aizliegums lopkopībā

Atsauces

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Par jautājumu atbildīgā komiteja

ENVI

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Pieņemšanas datums

18.12.2007

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

26

1

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

  • [1]      „Ziņojums par veterinārajām zālēm, ar kurām var aizstāt estradiolu 17β un tā esterveida atvasinājumus saturošas zāles un kuras var izmantot liellopu augļa macerācijas vai mumifikācijas, kā arī piometras ārstēšanai”.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Noteiktu hormonālas vai tireostatiskas iedarbības vielu un beta-agonistu lietošanas aizliegums lopkopībā

Atsauces

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.6.2007

Komiteja, kas atbildīga par jautājumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

7.6.2007

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Izskatīšana komitejā

28.1.2008

 

 

 

Pieņemšanas datums

26.2.2008

 

 

 

Galīgā balsojuma rezultāti

+:

–:

0:

56

0

0

Deputāti, kas bija klāt galīgajā balsojumā

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Aizstājējs(-i), kas bija klāt galīgajā balsojumā

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Iesniegšanas datums

6.3.2008