SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym

6.3.2008 - (COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawca: Karin Scheele

Procedura : 2007/0102(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0067/2008
Teksty złożone :
A6-0067/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym

(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2007)0292),

–   uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 152 ust. 4 b) traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0154/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A6-0067/2008),

1.  zatwierdza wniosek Komisji po poprawkach;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Punkt 6 preambuły

(6) Należy zatem ograniczyć zakres niniejszej dyrektywy tylko do zwierząt, z których pozyskuje się żywność i wycować zakaz w odniesieniu do zwierząt domowych.

(6) Należy zatem ograniczyć zakres niniejszej dyrektywy tylko do zwierząt, z których pozyskuje się żywność, i wycofać zakaz w odniesieniu do zwierząt domowych, a także dostosować definicję działania leczniczego.

Uzasadnienie

Definicja działania leczniczego musi obejmować również leczenie choroby kości łódkowatej i ochwatu u koni hodowanych w celach innych niż produkcja mięsa. Te dwie choroby przysparzają koniom znacznych cierpień i powinny być odpowiednio leczone.

Poprawka 2

Punkt 8 a preambuły (nowy)

 

(8a) Obiektywne kampanie informacyjne i uświadamiające mogą przyczynić się do należytej zgodności z odpowiednimi przepisami oraz eliminacji niewłaściwego wykorzystywania niedozwolonych substancji.

Uzasadnienie

Niewłaściwego lub nielegalnego wykorzystywania substancji można częściowo uniknąć, prowadząc kampanie informacyjne skierowane do odpowiednich grup obywateli.

Poprawka 3

Punkt 9 a preambuły (nowy)

 

(9a) Zakaz stosowania estradiolu 17-beta w leczeniu weterynaryjnym oraz w indukcji rui u zwierząt hodowlanych przyczyni się do ograniczenia występowania estrogenów w ściekach pochodzących od tych zwierząt, co w warunkach rosnącego zanieczyszczenia wód powierzchniowych farmaceutykami, w tym również estrogenami, ma znaczenie dla polepszenia stanu środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Uzasadnienie

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną, ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Poprawka 4

Artykuł 1 - punkt - 1 (nowy)Dyrektywa 96/22/WE

Artykuł 1 - ustęp 2 - litera b)

 

(-1) W art. 1 ust. 2 lit. b) przyjmuje następujące brzmienie:

 

„b) „działanie lecznicze” oznacza podawanie – zgodnie z art. 4 niniejszej dyrektywy – pojedynczym zwierzętom hodowlanym dozwolonej substancji w celu leczenia – po zbadaniu przez lekarza weterynarii – zaburzeń rozrodu, włącznie z przerwaniem niechcianej ciąży, a także – w przypadku agonistów receptorów beta – podawanie tej substancji w celu wywołania tokolizy u cielących się krów, jak również w celu leczenia zaburzeń oddychania, choroby kości łódkowatej, ochwatu kopyta i wywołania tokolizy u koniowatych [...];”

Uzasadnienie

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

Poprawka 5

Artykuł 1 - punkt 1 a (nowy)Artykuł 4 - ustęp 2 - punkt i) (dyrektywa 96/22/WE)

 

(1a) Art. 4 ust. 2 pkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

 

i) trenbolonu allilu, w postaci doustnej, lub agonistów receptorów beta koniowatym hodowanym w celach innych niż produkcja mięsa, pod warunkiem że substancje te są stosowane zgodnie ze wskazówkami producenta;

Uzasadnienie

Należy usunąć zapis o zwierzętach domowych z art. 4 ust. 2 pkt i), odpowiednio do nowego zakresu stosowania dyrektywy. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwalania na stosowanie agonistów receptorów beta w celu leczenia problemów oddechowych, choroby kości łódkowatej i ochwatu u koni, gdyż środki alternatywne są ograniczone.

Poprawka 6

Artykuł 1 punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 96/22/WE

Artykuł 11 b (nowy)

 

(5a) Dodaje się art. 11b w brzmieniu:

„Artykuł 11b

Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, opracowuje kampanię informacyjną i uświadamiającą na temat całkowitego zakazu podawania estradiolu 17β zwierzętom, od których lub z których pozyskuje się żywność, skierowaną do organizacji rolniczych i weterynaryjnych w UE, jak również do odpowiednich organizacji poza UE, które są pośrednio lub bezpośrednio zaangażowane w wywóz do UE żywności pochodzenia zwierzęcego, objętej zakresem niniejszej dyrektywy.”

Uzasadnienie

Niewłaściwego lub nielegalnego wykorzystywania substancji można częściowo uniknąć, prowadząc kampanie informacyjne skierowane do odpowiednich grup obywateli.

Poprawka 7

Artykuł 1 - punkt 5 b (nowy)

Dyrektywa 96/22/WEArtykuł 14 b (nowy)

 

(5b) Dodaje się art. 14b w brzmieniu:

 

„Artykuł 14b

 

Państwa członkowskie regularnie przekazują Komisji informację o środkach administracyjnych i sądowych, które przyjęły dla zapewnienia zgodności z niniejszą dyrektywą.

 

Co pięć lat Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie przedłożone do dnia 1 stycznia 2009 r. W sprawozdaniu przedstawia się kompletny przegląd wdrażania niniejszej dyrektywy przez państwa członkowskie na poziomie administracyjnym i sądowym, a w szczególności ocenia się wyniki badań pozostałości przeprowadzonych w państwach członkowskich, kontroli zrealizowanych w sektorze rolnym i weterynaryjnym oraz kroków podjętych dla zapobiegania nielegalnemu stosowaniu hormonów dopuszczalnych w przypadku zwierząt domowych.

 

W stosownych przypadkach sprawozdanie zawiera wnioski mające na celu dalszą poprawę wdrażania dyrektywy.”

Uzasadnienie

Wyłączenie zwierząt domowych z zakresu uregulowań wydaje się uzasadnione. Państwa członkowskie muszą podjąć kroki konieczne do zapobiegania wszelkim nadużyciom oraz powiadamiać Komisję o tych środkach. Organ prawodawczy musi być regularnie informowany o wdrażaniu dyrektywy w państwach członkowskich.

Poprawka 8

Artykuł 2 - ustęp 1

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [1 lipca 2007 r.]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [1 lipca 2008 r.]. Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Uzasadnienie

Rok 2008 wydaje się realistyczną datą wejścia zmian w życie.

Poprawka 9

ZałącznikDyrektywa 96/22/WE

Załącznik II

Lista substancji zakazanych:

Lista substancji zakazanych:

Lista A:

Lista A: substancje zakazane

- związki o działaniu tyreostatycznym,

- związki o działaniu tyreostatycznym,

- stylbeny, pochodne stylbenów, ich sole i estry,

- stylbeny, pochodne stylbenów, ich sole i estry,

- estradiol 17β i jego pochodne estrowe.

- estradiol 17β i jego pochodne estrowe.

Lista B:

Lista B: substancje zakazane z możliwością stosowania odstępstw

- agoniści receptorów beta”

- agoniści receptorów beta”

Uzasadnienie

Ważne, aby sprecyzować, że stosowanie agonistów receptorów beta, chociaż ogólnie zakazane, może być dozwolone w niektórych szczególnych przypadkach.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie:

-  W dyrektywie 96/22/WE zabrania się stosowania substancji tyreostatycznych, stylbenów, pochodnych stylbenów oraz ich soli i estrów zawartych na liście A w załączniku II u „wszelkich gatunków zwierząt”, co oznacza zarówno zwierzęta lub produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do spożycia przez ludzi, jak i zwierzęta domowe.

-  Dwie grupy produktów zawartych na liście B w załączniku II mogą być stosowane pod pewnymi warunkami:

· warunki dotyczące estradiolu 17ß i jego pochodnych estrowych są określone w art. 5a;

· stosowanie beta-agonistów jest dozwolone tylko w przypadkach, o których mowa w art. 4 pkt 2.

2. Proponowana zmiana:

Propozycje Komisji:

-  wyłączenie zwierząt domowych z zakresu niniejszej dyrektywy, co oznacza, że nie będą ich dotyczyć zakazy stosowania pewnych substancji;

-  hormon estradiol 17ß, który był tymczasowo dopuszczony do podawania zwierzętom hodowlanym w celu postępowania leczniczego przy maceracji lub mumifikacji płodu oraz przy ropniaku macicy (pyometra) (art. 5a), będzie od tej pory całkowicie zakazany. Czwarte zastosowanie, dotyczące indukcji rui u bydła, koni, owiec lub kóz, było objęte odstępstwem tylko do października 2006 r., a więc odstępstwo to już wygasło.

Motywy proponowanych zmian są następujące:

· Z uwagi na ogólny zakaz stosowania substancji tyreostatycznych nie można by leczyć zwierząt domowych cierpiących np. na nadczynność tarczycy. Mogą istnieć inne przykłady chorób dotykających zwierzęta domowe, które nie mogłyby być leczone z powodu ogólnego zakazu dotyczącego tych substancji. Wyłączenie zwierząt domowych z zakresu niniejszej dyrektywy umożliwi ich odpowiednie leczenie i wpłynie na poprawę dobrostanu zwierząt.

· W odniesieniu do stosowania estradiolu 17ß, który – jak wskazują aktualne dowody – należy nieodwołalnie uznać za środek rakotwórczy, na rynku istnieją obecnie alternatywy, co sprawia, że stosowanie tego hormonu jest zbędne i może zostać całkowicie zakazane.

3. Kilka uwag:

Teoretycznie możliwe byłoby nielegalne stosowanie niektórych substancji dopuszczalnych w przypadku zwierząt domowych, lecz zakazanych w odniesieniu do zwierząt hodowlanych. Zdaniem Komisji, doświadczenie pokazuje, że ta kategoria substancji nie stanowi dużego problemu, jeżeli chodzi o jakość produktów ze zwierząt hodowlanych, ponieważ za sprawą opakowania (w bardzo małych ilościach) oraz ceny takich leków ich nielegalne stosowanie jest mało prawdopodobne i bardzo nieopłacalne.

Nie wszędzie jest rozpowszechniona świadomość istnienia alternatywy wobec stosowania estradiolu 17ß, tj. prostaglandyny – dotyczy to zwłaszcza starszego pokolenia weterynarzy.

W związku z obecną zmianą i zaostrzeniem prawodawstwa stosowna byłaby kampania informacyjna, tak aby zapobiec niepotrzebnemu nadużywaniu tych substancji lub je ograniczyć.

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (18.12.2007)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego dyrektywę Rady 96/22/WE dotyczącą zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym
(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Duarte Freitas

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej

Komisja proponuje wyłączenie zwierząt domowych z zakresu stosowania dyrektywy Rady 96/22/WE, co umożliwiłoby leczenie tych zwierząt substancjami o działaniu tyreostatycznym i beta-agonistycznym. Zakaz stosowania tych substancji będzie jednak nadal dotyczył zwierząt mięsnych.

Ponadto Komisja proponuje wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania estradiolu 17β i jego pochodnych estrowych u zwierząt mięsnych oraz zniesienie różnego rodzaju odstępstw, które są obecnie stosowane.

Komisja zamierza uprościć prawodawstwo wspólnotowe i uczynić je bardziej zrozumiałym oraz zachować i poprawić przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zważywszy, że wspomniane substancje mogą powodować poważne problemy zdrowotne u ludzi.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawcy dąży do osiągnięcia równowagi między ochroną konsumentów, dobrostanem zwierząt i oceną naukową.

Podkreślając potrzebę zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt poprzez udostępnienie produktów weterynaryjnych, sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji dotyczącą wyłączenia zwierząt domowych z zakresu stosowania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących substancji o działaniu tyreostatycznym i beta-agonistycznym.

Sprawozdawca zauważa, że porównanie cen i postaci leków – np. o działaniu tyreostatycznym – przeznaczonych dla zwierząt domowych wskazuje, iż stosowanie produktów przeznaczonych dla zwierząt domowych np. u bydła nie byłoby atrakcyjne ekonomicznie. Ponadto substancje te mogłyby znacznie przyczynić się do poprawy dobrostanu zwierząt domowych cierpiących na choroby takie jak nadczynność tarczycy.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje całkowity zakaz stosowania estradiolu 17ß i jego pochodnych estrowych u zwierząt mięsnych. Opowiada się za szybkim przyjęciem nowych przepisów, gdyż zmiany związane z zakazem stosowania estradiolu 17ß i jego pochodnych estrowych są zgodne z wnioskami raportu Komisji[1] przedstawionego w 2005 r.

Sprawozdawca proponuje, by przy okazji wprowadzania tych zmian w dyrektywie 96/22/WE zmodyfikować zawartą tam definicję działania leczniczego, w celu umożliwienia stosowania substancji o działaniu beta-agonistycznym w leczeniu choroby kości łódkowatej i ochwatu u koniowatych hodowanych z przeznaczeniem innym niż produkcja mięsa.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

PUNKT 6 PREAMBUŁY

(6) Należy zatem ograniczyć zakres niniejszej dyrektywy tylko do zwierząt, z których pozyskuje się żywność i wycować zakaz w odniesieniu do zwierząt domowych.

(6) Należy zatem ograniczyć zakres niniejszej dyrektywy tylko do zwierząt, z których pozyskuje się żywność, i wycofać zakaz w odniesieniu do zwierząt domowych, a także dostosować definicję działania leczniczego.

Uzasadnienie

Definicja działania leczniczego musi obejmować również leczenie choroby kości łódkowatej i ochwatu u koni hodowanych w celach innych niż produkcja mięsa. Te dwie choroby przysparzają koniom znacznych cierpień i powinny być odpowiednio leczone.

Poprawka 2

ARTYKUŁ 1 PUNKT -1 (nowy)Artykuł 1 ustęp 2 litera b) (dyrektywa 96/22/WE)

(-1) Art. 1 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

 

„b) „działanie lecznicze” oznacza podawanie – zgodnie z art. 4 niniejszej dyrektywy – danemu zwierzęciu gospodarskiemu, zbadanemu uprzednio przez lekarza weterynarii, dozwolonej substancji w celu leczenia problemu związanego z płodnością – w tym w celu przerwania niechcianej ciąży – oraz, w przypadku agonistów receptorów beta, w celu wywołania tokolizy u cielących się krów, a także w celu leczenia problemów oddechowych, choroby kości łódkowatej i ochwatu oraz w celu wywołania tokolizy u koniowatych hodowanych z przeznaczeniem innym niż produkcja mięsa;

Uzasadnienie

Definicja działania leczniczego musi obejmować również leczenie choroby kości łódkowatej i ochwatu u koni hodowanych w celach innych niż produkcja mięsa. Te dwie choroby przysparzają koniom znacznych cierpień i powinny być odpowiednio leczone.

Poprawka 3

ARTYKUŁ 1 PUNKT 1 A (nowy)Artykuł 4 ustęp 2 pkt i) (dyrektywa 96/22/WE)

 

(1a) Art. 4 ust. 2 pkt i) otrzymuje następujące brzmienie:

 

i) trenbolonu allilu, w postaci doustnej, lub agonistów receptorów beta koniowatym hodowanym w celach innych niż produkcja mięsa, pod warunkiem że substancje te są stosowane zgodnie ze wskazówkami producenta;

Uzasadnienie

Należy usunąć zapis o zwierzętach domowych z art. 4 ust. 2 pkt i), odpowiednio do nowego zakresu stosowania dyrektywy. Ponadto państwa członkowskie powinny mieć możliwość zezwalania na stosowanie agonistów receptorów beta w celu leczenia problemów oddechowych, choroby kości łódkowatej i ochwatu u koni, gdyż środki alternatywne są ograniczone.

Poprawka 4

ZAŁĄCZNIKZałącznik II (dyrektywa 96/22/WE)

Lista substancji zakazanych:

Lista substancji zakazanych:

Lista A:

Lista A: substancje zakazane

- związki o działaniu tyreostatycznym,

- związki o działaniu tyreostatycznym,

- stylbeny, pochodne stylbenów, ich sole i estry,

- stylbeny, pochodne stylbenów, ich sole i estry,

- estradiol 17β i jego pochodne estrowe.

- estradiol 17β i jego pochodne estrowe.

Lista B:

Lista B: substancje zakazane z możliwością stosowania odstępstw

- agoniści receptorów beta”

- agoniści receptorów beta”

Uzasadnienie

Ważne, aby sprecyzować, że stosowanie agonistów receptorów beta, chociaż ogólnie zakazane, może być dozwolone w niektórych szczególnych przypadkach.

PROCEDURA

Tytul

Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym

Odsyłacze

COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

ENVI

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Data przyjęcia

18.12.2007

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

  • [1]        „Raport w sprawie dostępności weterynaryjnych produktów leczniczych alternatywnych dla tych, które zawierają 17β-estradiol lub jego pochodne estrowe w celu postępowania leczniczego przy maceracji lub mumifikacji płodu u bydła, oraz przy pyometra u bydła”.

PROCEDURA

Tytul

Zakaz stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i ß-agonistycznym

Odsyłacze

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Data przedstawienia w PE

4.6.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

7.6.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Rozpatrzenie w komisji

28.1.2008

 

 

 

Data przyjęcia

26.2.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

56

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Data złożenia

6.3.2008