RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor

6.3.2008 - (COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
Raportoare: Karin Scheele

Procedură : 2007/0102(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A6-0067/2008
Texte depuse :
A6-0067/2008
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor

(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului (COM(2007)0292),

–   având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 152 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0154/2007),

–   având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi avizul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A6-0067/2008),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia Parlamentului.

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

Considerentul 6

(6) De aceea, este necesar să se limiteze domeniul de aplicare al prezentei directive doar la animalele de la care se obţin produse alimentare şi să se retragă interdicţia privind animalele de companie.

(6) De aceea, este necesar să se limiteze domeniul de aplicare al prezentei directive doar la animalele de la care se obţin produse alimentare, să se retragă interdicţia privind animalele de companie, precum şi să se adapteze definiţia tratamentului terapeutic.

Justificare

The definition of Therapeutic Treatment must also include the possibility to treat navicular disease and laminitis in horses raised for purposes other than meat production. These two relevant diseases cause important suffering in horses and should be adequately treated.

Amendamentul 2

Considerentul 8a (nou)

 

(8a) Informaţiile obiective şi campaniile de sensibilizare pot contribui la respectarea adecvată a legislaţiei pertinente şi la încetarea folosirii necorespunzătoare a substanţelor interzise.

Justificare

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Amendamentul 3

Considerentul 9a (nou)

 

(9a) Interzicerea utilizării estradiolului 17ß în produsele medicinale veterinare şi pentru inducerea estrului la vite va contribui la reducerea cantităţii de estrogen din deşeurile produse de animalele respective, ceea ce, având în vedere creşterea gradului de contaminare a apelor de suprafaţă cu produse farmaceutice, inclusiv estrogeni, este un pas semnificativ spre îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din UE.

Justificare

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Amendamentul 4

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 96/22/EC

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

 

(-1) La articolul 1 alineatul (2) litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(b) „tratament terapeutic”: administrarea, în conformitate cu articolul 4 din prezenta directivă, în mod individual, unui animal de fermă, a unei substanţe autorizate, în vederea tratării, după examinarea animalului de către un medic veterinar, a unei vreunei tulburări a fecundităţii, inclusiv întreruperea unei gestaţii nedorite, şi, în cazul substanţelor beta-agoniste, în vederea inducerii tocolizei la vacile gestante, precum şi în vederea tratării unor tulburări respiratorii, a bolii naviculare şi laminitei şi inducerea tocolizei la ecvidee [...];”

Justificare

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

Amendamentul 5

Articolul 1 – punctul 1a (nou)

Directiva 96/22/ECArticolul 4 – punctul 2 – litera i

 

(1a) La articolul 4 alineatul (2) litera (i) se înlocuieşte cu următorul text:

 

„(i) alil trembolon, pe cale orală, sau substanţe beta-agoniste ecvideelor [...] crescute cu alt scop decât cel al producţiei de carne, atâta vreme cât sunt utilizate în conformitate cu indicaţiile fabricantului;

Justificare

The reference to pet animals should be removed form Article 4, point 2(i), in accordance with the new scope of the Directive. Furthermore, Member States should be allowed to authorise the use of beta-agonists to treat respiratory problems, navicular disease and laminitis in horses since alternatives are limited.

Amendamentul 6

Articolul 1 – punctul 5a (nou)

Directiva 96/22/EC

Articolul 11b (nou)

 

(5a) Se introduce articolul 11b, după cum urmează:

„Articolul 11b

Comisia, în colaborare cu statele membre, instituie o campanie de informare şi sensibilizare privind interzicerea cu desăvârşire a folosirii substanţei estradiol 17 ß în cazul animalelor de la care se obţin produse alimentare, orientată atât către fermierii şi organizaţiile veterinarilor din UE, cât şi către organizaţiile din afara UE care sunt implicate, direct sau indirect, în exportul spre UE a hranei de origine animală care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive.”

Justificare

By conducting information campaigns addressed to the relevant groups of citizens, inappropriate or illegal use of substances can partially be avoided.

Amendamentul 7

Articolul 1 – punctul 5b (nou)

Directiva 96/22/EC

Articolul 14b (nou)

 

(5b) Se introduce articolul 14b, după cum urmează:

 

„Articolul 14b

 

Statele membre comunică periodic Comisiei măsurile administrative şi juridice pe care le-au luat pentru a asigura respectarea prezentei directive.

 

Din cinci în cinci ani, Comisia transmite Parlamentului European şi Consiliului un raport privind punerea în practică a prezentei directive, primul raport fiind transmis la 1 ianuarie 2009. Raportul conţine o analiză completă a modalităţii în care statele membre pun în practică prezenta directivă la nivel administrativ şi juridic şi evaluează, în special, rezultatul testării reziduurilor în statele membre, controalele efectuate în cadrul fermelor şi în cadrul sectorului veterinar, precum şi măsurile luate pentru a preveni folosirea ilegală a hormonilor autorizaţi pentru animalele de companie.

 

Dacă este cazul, raportul conţine propuneri de eficientizare a punerii în aplicare a prezentei directive.”

Justificare

It seems justified to exempt pets from the scope of the Regulation. However, Member States have to undertake the necessary steps to prevent any misuse and report to the Commission on these measures. The legislator needs to be regularly informed about the implementation of the Directive in the Member States.

Amendamentul 8

Articolul 2 – alineatul 1

Statele membre pun în aplicare legile, regulamentele şi dispoziţiile administrative necesare respectării prezentei directive, până la [1 iulie 2007] cel târziu. Statele membre furnizează imediat Comisiei textul acestor dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între dispoziţiile în cauză şi prezenta directivă.

Statele membre pun în aplicare legile, regulamentele şi dispoziţiile administrative necesare respectării prezentei directive, până la [1 iulie 2008] cel târziu. Statele membre furnizează imediat Comisiei textul acestor dispoziţii, precum şi un tabel de corespondenţă între dispoziţiile în cauză şi prezenta directivă.

Justificare

2008 seems to be a realistic date for the entry into force of the modifications.

Amendamentul 9

Anexă

Directiva 96/22/ECAnexa II

Lista substanţelor interzise:

Lista substanţelor interzise:

Lista A:

Lista A: substanţe interzise

- Substanţele tireostatice,

- Substanţele tireostatice,

- Stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora,

- Stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora,

- Estradiolul 17 şi derivaţii esterificaţi ai acestuia.

- Estradiolul 17 şi derivaţii esterificaţi ai acestuia.

Lista B:

Lista B: substanţe interzise cu derogări

- Substanţe beta-agoniste”

- Substanţe beta-agoniste”

Justificare

It is important to clarify that beta-agonist, although prohibited in general, may be used in certain specific cases

EXPUNERE DE MOTIVE

Introduction:

-  In Directive 96/22/EC the use of thyrostatic substances, stilbenes, stilbene derivatives, their salts and esters which are on list A of Annex II is prohibited for "animals of all species", meaning for both animals or animal products used for human consumption as well as pets.

- The two products on list B in Annex II can be used under certain conditions:

· for oestradiol 17 ß and its ester-like derivatives these conditions are set out in Article 5a

·  beta agonists can only be used in the cases mentioned in Art 4,par 2

2. The proposed modification.

The Commission proposes:

-  to exclude pet animals from the scope of this directive, which means that prohibitions for the use of certain substances simply do not apply anymore to them;

-  the hormone oestradiol 17 ß which was temporarily allowed to be used for farm animals for the treatment of foetus maceration or mummification or for pyrometer (Art 5, a) will now be banned completely. The fourth application for oestrus induction in cattle, horses, sheep or goats had been granted only until October 2006 and had already expired.

The reasons behind these proposed modifications are the following:

· pet animals suffering f. ex. from hyperthyroidism could not be treated because of the general ban on thyrostatic substances .There might be other examples of diseases affecting pets and which could not be treated because of a general ban of one of these substances. Taking out pet animals from the scope of this directive will allow them to be treated properly and will enhance animal welfare.

· for the use of oestradiol 17 ß ,which as recent evidence suggests, is now to be considered as a complete carcinogen, alternatives now exist on the market so that the use of this hormone is redundant and can be banned completely.

3. Some considerations:

There could be an illegal use of some substances which are used and authorised for pets but not for farm animals. As the Commission points out experience with such category of substances do not form a major problem for the quality of the products of farm animals because the presentation (in very small packages ) and the price for such medicines is such as to make illegal use unlikely and very unattractive .

The existence of alternatives for the use of oestradiol 17 ß, namely prostaglandin, is not always sufficiently known amongst primarily the generation of elder veterinarians.

An information campaign would be appropriate now when legislation changes and becomes more compulsory, in order to prevent or reduce unnecessary misuse of substances.

AVIZ al Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (18.12.2007)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 96/22/CE a Consiliului privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor

(COM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

Raportor pentru aviz: Duarte Freitas

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

European Commission proposal

The Commission proposes to remove pet animals from the scope of the Council Directive 96/22/EC which would enable the treatment of these kinds of animals with substances having a thyrostatic action and of beta‑agonists. The ban on these substances will, however, continue for food-producing animals.

Furthermore the Commission proposes to prohibit entirely the use of oestradiol 17ß and its ester-like derivates in food-producing animals, putting an end to the various derogations that still exist today.

The Commission intends to simplify and to improve the comprehensibility of Community legislation and to maintain and improve the provisions regarding food security considering that these substances may cause important health problems to human beings.

Position of the draftsman

The draftsman envisages achieving a balance between consumer protection, animal welfare and scientific assessment.

Underlining the need to ensure health and welfare of animals by making veterinary medicinal products available, the draftsman welcomes the Commission's proposal to take pet animals out of the scope of the existing legislation on substances having a thyrostatic action and of beta‑agonists.

The draftsman notes that a comparison of prices and presentations of products with e.g. a thyrostatic action intended for use on pet animals, shows that it is economically unattractive to use pet products e.g. on cattle. Furthermore, these substances could strongly contribute to improving the well-being of pet animals that suffer from diseases like hyperthyroidism.

The draftsman welcomes the entire prohibition of the use of oestradiol 17ß and its ester like derivates in food producing animals. The draftsman pleads for a rapid adoption of the new provisions, explaining that the changes in relation to the banning of use of oestradiol 17ß and its ester-like derivatives are in line with the conclusions of the Commission report presented in 2005.

The draftsman proposes to take advantage of these changes to Directive 96/22/EC to amend the definition of therapeutic treatment used therein in order to allow the use of beta-agonists to treat navicular disease and laminitis in equidae raised for purposes other than meat production.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Text propus de ComisieAmendamentele Parlamentului

Amendamentul 1

CONSIDERENTUL 6

(6) De aceea, este necesar să se limiteze domeniul de aplicare al prezentei directive doar la animalele de la care se obţin produse alimentare şi să se retragă interdicţia privind animalele de companie.

(6) De aceea, este necesar să se limiteze domeniul de aplicare al prezentei directive doar la animalele de la care se obţin produse alimentare, să se retragă interdicţia privind animalele de companie, precum şi să se adapteze definiţia tratamentului terapeutic.

Justificare

The definition of Therapeutic Treatment must also include the possibility to treat navicular disease and laminitis in horses raised for purposes other than meat production. These two relevant diseases cause important suffering in horses and should be adequately treated.

Amendamentul 2

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b (Directiva 96/22/CE)

(-1) La articolul 1 alineatul (2) litera (b) se înlocuieşte cu următorul text:

(b) „tratament terapeutic”: administrarea, în conformitate cu articolul 4 din prezenta directivă, în mod individual, unui animal de fermă, a unei substanţe autorizate, în vederea tratării, după examinarea animalului de către un medic veterinar, a unei vreunei tulburări a fecundităţii, inclusiv întreruperea unei gestaţii nedorite, şi, în cazul substanţelor beta-agoniste, în vederea inducerii tocolizei la vacile gestante, precum şi în vederea tratării unor tulburări respiratorii, a bolii naviculare şi laminitei şi inducerea tocolizei la ecvideele crescute cu alt scop decât cel al producţiei de carne;

Justificare

The definition of Therapeutic Treatment must also include the possibility to treat navicular disease and laminitis in horses raised for purposes other than meat production. These two relevant diseases cause important suffering in horses and should be adequately treated.

Amendamentul 3

ARTICOLUL 1 – PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 4 – punctul 2 – litera i (Directiva 96/22/CE)

 

(1a) La articolul 4 alineatul (2) litera (i) se înlocuieşte cu următorul text:

 

(i) alil trembolon, pe cale orală, sau substanţe beta-agoniste ecvideelor crescute cu alt scop decât cel al producţiei de carne, atâta vreme cât sunt utilizate în conformitate cu indicaţiile fabricantului;

Justificare

The reference to pet animals should be removed form Article 4, point 2(i), in accordance with the new scope of the Directive. Furthermore, Member States should be allowed to authorise the use of beta-agonists to treat respiratory problems, navicular disease and laminitis in horses since alternatives are limited.

Amendamentul 4

ANEXĂAnexa II (Directiva 96/22/CE)

Lista substanţelor interzise:

Lista substanţelor interzise:

Lista A:

Lista A: substanţe interzise

- Substanţele tireostatice,

- Substanţele tireostatice,

- Stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora,

- Stilbenele, derivaţii de stilbene, sărurile şi esterii acestora,

- Estradiolul 17 b şi derivaţii esterificaţi ai acestuia.

- Estradiolul 17 b şi derivaţii esterificaţi ai acestuia.

Lista B:

Lista B: substanţe interzise cu derogări

- Substanţe beta-agoniste”

- Substanţe beta-agoniste”

Justificare

It is important to clarify that beta-agonist, although prohibited in general, may be used in certain specific cases

PROCEDURĂ

Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor

Referinţe

Referinţe

COM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Comisia competentă în fond

ENVI

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Raportor pentru aviz

Data numirii

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Examinare în comisie

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Data adoptării

18.12.2007

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

PROCEDURĂ

Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor beta-agoniste în creşterea animalelor

Referinţe

Referinţe

COM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Data prezentării la PE

4.6.2007

Comisia competentă în fond

Data anunţului în plen

ENVI

7.6.2007

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

Data anunţului în plen

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Raportor(i)

Data numirii

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Examinare în comisie

28.1.2008

 

 

 

Data adoptării

26.2.2008

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

56

0

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Membri supleanţi prezenţi la votul final

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij