POROČILO o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov

6.3.2008 - (KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalka: Karin Scheele

Postopek : 2007/0102(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0067/2008
Predložena besedila :
A6-0067/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov

(KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0292),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 152(4)(b) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6‑0154/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6‑0067/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 6

(6) Zato je primerno, da se področje uporabe te direktive omeji samo na živali za proizvodnjo živil, umakne pa se prepoved za hišne živali.

(6) Zato je primerno, da se področje uporabe te direktive omeji samo na živali za proizvodnjo živil, umakne pa se prepoved za hišne živali in prilagodi opredelitev zdravljenja.

Obrazložitev

Opredelitev zdravljenja mora vključevati tudi možnost zdravljenja bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) pri konjih, katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa. Ti dve bolezni povzročata konjem veliko trpljenje in ju je treba ustrezno zdraviti.

Predlog spremembe 2

Uvodna izjava 8 a (novo)

 

(8a) Z objektivnim informiranjem in ozaveščevalnimi kampanjami se lahko doseže ustrezna skladnost z zadevno zakonodajo in prenehanje neustrezne uporabe nedovoljenih snovi.

Obrazložitev

Z informacijskimi kampanjami, namenjenimi posebnim skupinam prebivalstva, se je mogoče delno izogniti neprimerni ali nezakoniti uporabi snovi.

Predlog spremembe 3

Uvodna izjava 9 a (novo)

 

(9a) Prepoved uporabe estradiola 17ß v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in indukcije estrusa pri živinoreji bo prispevala k zmanjšanju vsebnosti estrogena v odpadkih živali, kar je glede na čedalje večje onesnaženje površinskih voda s farmacevtskimi izdelki, vključno z estrogeni, pomemben korak k izboljšanju stanja okolja znotraj Skupnosti.

Obrazložitev

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Predlog spremembe 4

Člen 1 – točka –1 (novo)

Direktiva 96/22/ES

Člen 1 – odstavek 2 – točka (b)

 

(-1) V členu 1(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim besedilom:

 

"(b) 'zdravljenje' pomeni dajanje – v skladu s členom 4 te direktive – dovoljene snovi posamezni domači živali za zdravljenje plodnostne motnje, vključno s prekinitvijo nezaželene brejosti, po veterinarskem pregledu in, v primeru beta-agonistov, za sprožanje tokolize pri kravah med telitvijo, pa tudi za zdravljenje težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) ter za sprožanje tokolize pri kopitarjih [...];"

Obrazložitev

Prepoved hormonov v EU v sedanjem besedilu predvideva izjemne uporabe snovi za zdravljenje ali živinorejo, med katere pa ne sodita ti zdravljenji konjev. Nanašajo se na uporabo beta-agonistov pri zdravljenju bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) pri konjih. Omenjeni stanji povzročita degenerativne spremembe kosti v sprednjih kopitih konja. To bolezen je možno najučinkoviteje zdraviti z zdravilom, ki vsebuje beta-agonist (Izoksuprin hidroklorid), ki deluje kot periferični vazoizolator in izboljšuje pretok krvi v nižjih delih okončin ter močno zmanjšuje bolečine.

Predlog spremembe 5

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 96/22/ESČlen 4 – točka 2 – točka (i)

 

(1a) v členu 4(2) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

 

"(i) alil trenbolon, ki se daje oralno, ali beta-agoniste kopitarjem [...] katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa, če se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;"

Obrazložitev

Sklicevanje na hišne ljubljence bi bilo treba v skladu z novim področjem uporabe direktive iz člena 4(2)(i) črtati. Poleg tega bi bilo treba državam članicam dovoliti uporabo beta-agonistov za zdravljenje težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa), saj so druge možnosti omejene.

Predlog spremembe 6

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 96/22/ES

Člen 11 b (novo)

 

(5a) vstavi se člen 11b:

"Člen 11b

Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi informacijsko in ozaveščevalno kampanjo o popolni prepovedi estradiola 17ß za živali za proizvodnjo živil, namenjeno kmetom in veterinarskim organizacijam znotraj EU in ustreznim organizacijam izven nje, ki so neposredno ali posredno povezane z izvozom hrane živalskega porekla v EU, vključene v to direktivo."

Obrazložitev

Z informacijskimi kampanjami, namenjenimi posebnim skupinam prebivalstva, se je mogoče delno izogniti neprimerni ali nezakoniti uporabi snovi.

Predlog spremembe 7

Člen 1 – točka 5 b (novo)

Direktiva 96/22/ES

Člen 14 b (novo)

 

(5b) Vstavi se člen 14b:

 

"Člen 14b

 

Države članice Komisiji redno poročajo, katere upravne in pravne ukrepe so sprejele za zagotavljanje skladnosti s to direktivo.

 

Komisija predloži poročilo o izvajanju te direktive Evropskemu parlamentu in Svetu vsakih pet let, prvo poročilo predloži 1. januarja 2009. Poročilo vsebuje celoten pregled, kako države članice izvajajo to direktivo na upravni in pravni ravni, ter zlasti ocenjuje rezultat njihovega testiranja ostankov, opravljenih nadzorov na kmetiji in na področju veterine ter sprejete korake, da se prepreči nezakonita uporaba hormonov, ki so dovoljeni za hišne ljubljence.

 

Po potrebi vsebuje poročilo predloge za izboljšanje izvajanja direktive."

Obrazložitev

Upravičeno je, da se hišni ljubljenci izvzamejo iz področja uporabe uredbe. Vendar morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje zlorab in o tem poročati Komisiji. Zakonodajalec mora biti redno obveščen o izvajanju direktive v državah članicah.

Predlog spremembe 8

Člen 2 – odstavek 1

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [1. julija 2007]. Nemudoma morajo predložiti Komisiji besedilo teh predpisov in korelacijsko tabelo med predpisi in to direktivo.

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [1. julija 2008]. Nemudoma morajo predložiti Komisiji besedilo teh predpisov in korelacijsko tabelo med predpisi in to direktivo.

Obrazložitev

Leto 2008 je bolj stvaren rok za začetek veljave sprememb.

Predlog spremembe 9

Priloga

Direktiva 96/22/ESPriloga II

Seznam prepovedanih snovi:

Seznam prepovedanih snovi:

Seznam A:

Seznam A: prepovedane snovi

– tirostatične snovi,

– tirostatične snovi,

– stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri,

– stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri,

– estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati.

– estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati.

Seznam B:

Seznam B: prepovedane snovi z odstopanji

– beta-agonisti

– beta-agonisti

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se beta-agonisti, čeprav so na splošno prepovedani, lahko uporabljajo v nekaterih posebnih primerih.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

– V Direktivi 96/22/ES je bila uporaba tirostatičnih snovi, stilbenov, derivatov stilbenov, njihovih soli ali estrov, ki so na seznamu A v Prilogi II, prepovedana za živali vseh vrst, kar zajema živali in proizvode živalskega izvora za hrano za ljudi in hišne ljubljence.

–  Dva izdelka s seznama B v prilogi II se lahko uporabita pod določenimi pogoji:

· pogoji za estradiol 17ß in njegove estrom podobne derivate so določeni v členu 5a

·  beta-agonisti se lahko uporabljajo samo v primerih, navedenih v drugem odstavku člena 4

2. Predlagana sprememba

Komisija predlaga:

–  da se hišni ljubljenci izključijo iz te direktive, kar pomeni, da prepoved uporabe določenih snovi za njih preprosto ne velja več,

–  da se popolnoma prepove hormon estradiol 17ß, katerega uporaba je bila začasno dovoljena za domače živali za zdravljenje maceracije ali mumifikacije plodu ali za zdravljenje pirometre (člen 5a). Četrto podaljšanje roka za indukcijo estrusa pri govedu, konjih, ovcah ali kozah je veljalo do oktobra 2006 in je torej že poteklo.

Glavni razlogi za predlagane spremembe so:

· domačih ljubljencev, obolelih za hipertrozo, ni mogoče zdraviti zaradi splošne prepovedi tirostatičnih snovi. Obstajajo tudi drugi primeri bolezni domačih ljubljencev, ki jih ni mogoče zdraviti zaradi splošne prepovedi ene izmed teh snovi. Izključitev hišnih ljubljencev iz te direktive bo omogočilo njihovo ustrezno zdravljenje in izboljšalo dobro počutje živali.

· na trgu obstajajo alternative za hormon estradiol 17ß, ki je po zadnjih dognanjih popolnoma rakotvoren, tako da je njegova uporaba odvečna in se lahko v celoti prepove.

3. Nekaj razmišljanj

Lahko bi prišlo do nezakonite uporabe nekaterih snovi, ki so dovoljene za hišne ljubljence, ne pa tudi za domače živali. Kot poudarja Komisija, izkušnje kažejo, da tovrstne snovi niso nevarne za kakovost izdelkov iz domačih živali, ker sta doziranje (majhne enote) in cena teh zdravil takšna, da je nezakonita uporaba zaradi njiju precej malo verjetna in neprivlačna.

Obstoj alternativ za uporabo estradiola 17 ß, kot je prostaglandin, ni vedno dovolj znan zlasti med starejšimi veterinarji.

Informacijska kampanja bi bila primerna zdaj, ko se zakonodaja spreminja in postaja bolj obvezujoča, da bi preprečili ali zmanjšali nepotrebno zlorabo snovi.

MNENJE Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (18.12.2007)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 96/22/ES o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov
(KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

Pripravljavec mnenja: Duarte Freitas

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Evropske komisije

Komisija predlaga, da se hišne živali izključi iz področja uporabe Direktive Sveta 96/22/ES, kar bi omogočilo zdravljenje teh vrst živali s snovmi, ki imajo tirostatično delovanje, in beta-agoniste. Vsekakor še naprej ostaja prepoved teh snovi za živali za proizvodnjo živil.

Poleg tega Komisija predlaga popolno prepoved uporabe estradiola 17ß in njegovih estrom podobnih derivatov za živali za proizvodnjo živil, s čimer bi dokončno odpravili posamezna še obstoječa odstopanja.

Komisija namerava poenostaviti in izboljšati razumljivost zakonodaje Skupnosti ter ohraniti in izboljšati določbe o varnosti hrane ob upoštevanju, da te snovi lahko povzročijo ljudem velike zdravstvene težave.

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja predvideva, da bo doseženo ravnotežje med varstvom potrošnikov, dobrim počutjem živali in znanstveno oceno.

Pripravljavec mnenja poudarja, da je treba zagotoviti zdravje in dobro počutje živali s tem, da se dajo na voljo veterinarska zdravila, ter pozdravlja predlog Komisije, da se hišne živali izključi iz področja uporabe obstoječe zakonodaje o snoveh, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agoniste.

Pripravljavec mnenja ugotavlja, da primerjava cen in predstavitev proizvodov z npr. tirostatičnim delovanjem, ki so namenjeni uporabi za hišne živali, kaže, da uporaba proizvodov za hišne živali ekonomsko ni zanimiva npr. za govedo. Poleg tega lahko te snovi veliko pripomorejo k izboljšanju dobrega počutja hišnih živali, ki trpijo zaradi bolezni, kot je hipertiroza.

Pripravljavec mnenja pozdravlja popolno prepoved uporabe estradiola 17ß in njegovih estrom podobnih derivatov za živali za proizvodnjo živil. Pripravljavec mnenja predlaga hitro sprejetje novih določb z obrazložitvijo, da so spremembe v povezavi s prepovedjo uporabe estradiola 17ß in njegovih estrom podobnih derivatov v skladu s sklepi poročila Komisije[1], ki je bilo predstavljeno leta 2005.

Pripravljavec mnenja predlaga, da se spreminjanje Direktive 96/22/ES izkoristi tudi za spremembo opredelitve zdravljenja iz te direktive, da bi omogočili uporabo beta-agonistov za zdravljenje bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) pri kopitarjih, katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga KomisijaPredlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 6

(6) Zato je primerno, da se področje uporabe te direktive omeji samo na živali za proizvodnjo živil, umakne pa se prepoved za hišne živali.

(6) Zato je primerno, da se področje uporabe te direktive omeji samo na živali za proizvodnjo živil, umakne pa se prepoved za hišne živali in prilagodi opredelitev zdravljenja.

Obrazložitev

Opredelitev zdravljenja mora vključevati tudi možnost zdravljenja bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) pri konjih, katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa. Ti dve bolezni povzročata konjem veliko trpljenje in ju je treba ustrezno zdraviti.

Predlog spremembe 2

Člen 1, točka 1 (novo)

Člen 1, odstavek 2, točka (b) (Direktiva 96/22/ES)

(-1) V členu 1(2) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

 

„(b) 'zdravljenje' pomeni dajanje – v skladu s členom 4 te direktive – dovoljene snovi posamezni domači živali za zdravljenje plodnostne motnje, vključno s prekinitvijo nezaželene brejosti, po veterinarskem pregledu in, v primeru beta-agonistov, za sprožanje tokolize pri kravah med telitvijo, pa tudi za zdravljenje težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) ter za sprožanje tokolize pri kopitarjih, katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa;“

Obrazložitev

Opredelitev zdravljenja mora vključevati tudi možnost zdravljenja bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa) pri konjih, katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa. Ti dve bolezni povzročata konjem veliko trpljenje in ju je treba ustrezno zdraviti.

Predlog spremembe 3

Člen 1, točka 1 a (novo)Člen 4, točka 2, točka (i) (Direktiva 96/22/ES)

 

(1a) V členu 4(2) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

 

„(i) alil trenbolon, ki se daje oralno, ali beta-agoniste kopitarjem, katerih vzreja ni namenjena proizvodnji mesa, če se uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca;“

Obrazložitev

Sklicevanje na hišne živali bi bilo treba v skladu z novim področjem uporabe direktive iz člena 4(2)(i) črtati. Poleg tega bi bilo treba državam članicam dovoliti uporabo beta-agonistov za zdravljenje težav z dihanjem, bolezni zakopitnice (navikularnega sindroma) in vnetja kopit (laminitisa), saj so druge možnosti omejene.

Predlog spremembe 4

PrilogaPriloga II (Direktiva 96/22/ES)

Seznam prepovedanih snovi:

Seznam prepovedanih snovi:

Seznam A:

Seznam A: prepovedane snovi

- tirostatične snovi,

- tirostatične snovi,

- stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri,

- stilbeni, derivati stilbenov, njihove soli in estri,

- estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati.

- estradiol 17ß in njegovi estrom podobni derivati.

Seznam B:

Seznam B: prepovedane snovi z odstopanji

- beta-agonisti“.

- beta-agonisti“.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se beta-agonist, čeprav je na splošno prepovedan, lahko uporablja v nekaterih posebnih primerih.

POSTOPEK

Naslov

Prepoved uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Pristojni odbor

ENVI

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Obravnava v odboru

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Datum sprejetja

18.12.2007

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

26

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

  • [1]    "Poročilo o razpoložljivosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini, zamenljivih za tiste, ki vsebujejo estradiol 17ß ali njegove estrom podobne derivate, za zdravljenje maceracije ali mumifikacije plodu pri govedu in za zdravljenje piometre".

POSTOPEK

Naslov

Prepoved uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Datum predložitve EP

4.6.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

7.6.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Obravnava v odboru

28.1.2008

 

 

 

Datum sprejetja

26.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

56

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Datum predložitve

6.3.2008