Betänkande - A6-0067/2008Betänkande
A6-0067/2008

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion

6.3.2008 - (KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Karin Scheele

Förfarande : 2007/0102(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0067/2008
Ingivna texter :
A6-0067/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion

(KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2007)0292),

–   med beaktande av artiklarna 251.2 och 152.4 b i EG-fördraget, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6‑0154/2007),

–   med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A6‑0067/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Det är därför lämpligt att låta det här direktivet endast omfatta livsmedelsproducerande djur och dra tillbaka förbudet för sällskapsdjur.

(6) Det är därför lämpligt att låta det här direktivet endast omfatta livsmedelsproducerande djur och dra tillbaka förbudet för sällskapsdjur samt ändra på definitionen på terapeutisk behandling.

Motivering

Definitionen på terapeutisk behandling ska också omfatta möjligheten att behandla strålbenshälta och fång hos hästar som fötts upp för andra ändamål än köttproduktion. Båda dessa sjukdomar förorsakar stort lidande hos hästar och bör därför hanteras på ett adekvat sätt.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) Med hjälp av objektiva kampanjer för upplysning och ökat medvetande går det att se till att gällande lagstiftning bättre följs och likaså att få bort olämplig användning av otillåtna ämnen.

Motivering

Med hjälp av upplysningskampanjer till berörda medborgargrupper kan man delvis förhindra olämplig eller otillåten användning av ämnen.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv – ändringsakt

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Förbudet mot att östradiol 17–ß används i veterinärmedicinska läkemedel eller för brunstinducering hos husdjur betingas av en önskan att begränsa utsläppen av östrogener i naturen i avfall från dessa djur, i en situation där ytvattnen alltmer förorenas med läkemedel, bland dem östrogener. Detta är av vikt av omsorg om en bättre miljö inom gemenskapens territorium.

Motivering

Zanieczyszczenie wód powierzchniowych hormonami z grupy estrogenów staje się istotnym problemem powodującym niespecyficzne zmiany w zamieszkujących te środowiska organizmach. Nawet bardzo niskie stężenia tych hormonów w wodach powierzchniowych powodują zmiany płci u ryb, czy u płazów.

Estradiol 17-beta, którego dotyczy niniejsza poprawka, jest związkiem o wysokim potencjale estrogennym. Doniesienia naukowe potwierdzają wpływ skażenia środowiska estrogenami nie tylko na faunę wodną ale także na zdrowie zamieszkujących dane obszary ludzi.

Stąd też, wydaje się, że całkowite wycofanie estradiolu 17-beta z zastosowań dla zwierząt gospodarskich jest także uzasadnione ze względów środowiskowych i przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego na terenie Wspólnoty.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 96/22/EG

Artikel 1 – punkt 2 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Artikel 1.2 b ska ersättas med följande:

 

”(b) terapeutisk behandling: tillförsel av godkända ämnen genom tillämpning av artikel 4 i det här direktivet, till ett enstaka husdjur i syfte att, efter undersökning av en veterinär, behandla fertilitetsstörningar inklusive avbrytande av oönskad dräktighet och när det gäller ß-agonister, för att motverka livmoderkontraktioner hos kor vid kalvning och för att hos hästdjur behandla andningssvårigheter, strålbenshälta och fång samt motverka livmoderkontraktioner [...].

Motivering

While the EU Hormone Ban, as currently formulated, provides for certain exceptional uses of the substances concerned for therapeutic and zootechnical use, these exceptions do not embrace two specific treatments for horses. These relate to use of beta-agonists for treatment of navicular disease and laminitis in horses. These conditions result in degenerative changes to bone in a horse's front feet. The condition can only effectively be treated by a medicine containing a beta-agonist (Isoxuprine hydrochloride) whose mode of action as a peripheral vasodilator improves the flow of blood through the lower parts of the limbs and reduces pain dramatically.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 96/22/EG

Artikel 4 – led 2 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 4.2 i ska ersättas med följande:

 

”i) trenbolon allyl som ska intas oralt eller ß-agonister till hästdjur [...]som fötts upp för andra ändamål än köttproduktion, under förutsättning att de används enligt tillverkarens specifikationer,”

Motivering

Hänvisningen till sällskapsdjur bör strykas från artikel 4.2 i, eftersom direktivets räckvidd omformulerats. Vidare bör medlemsstaterna ha möjlighet att tillåta användningen av ß‑agonister vid behandling av andningssvårigheter, strålbenshälta och fång hos hästar, eftersom det finns få andra behandlingsalternativ.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 96/22/EG

Artikel 11b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Följande artikel 11b ska införas:

 

”Artikel 11b

 

Kommissionen ska i samverkan med medlemsstaterna föra en kampanj för upplysning och ökat medvetande om totalförbudet mot användning av östradiol 17–ß i livsmedelsproducerande djur, inriktad på jordbrukare och veterinärorganisationer inom EU och på av frågan berörda organisationer utanför EU, vilka direkt eller indirekt medverkar vid export till EU av livsmedel från sådana djur som omfattas av detta direktivs räckvidd.

Motivering

Med hjälp av upplysningskampanjer till berörda medborgargrupper kan man delvis förhindra olämplig eller otillåten användning av ämnen.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Direktiv 96/22/EG

Artikel 14b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Följande artikel 14b ska införas:

 

”Artikel 14b

 

Medlemsstaterna ska regelbundet underrätta kommissionen om vilka administrativa och juridiska åtgärder de vidtagit för att se till att detta direktiv följs.

 

Kommissionen ska vart femte år lägga fram för Europaparlamentet och rådet en rapport om genomförandet av detta direktiv, varvid den första rapporten ska läggas fram den 1 januari 2009. Rapporten ska innefatta en fullständig översikt av hur medlemsstaterna genomför detta direktiv på administrativ och juridisk nivå och där ska framför allt göras en utvärdering av resultaten av medlemsstaternas undersökningar av restsubstanser samt av de kontroller som gjorts på jordbruksföretagen och inom den veterinärmedicinska sektorn samt av de åtgärder som vidtagits för att förebygga illegal användning av hormoner som tillåtits för användning på sällskapsdjur.

 

Rapporten ska vid behov innefatta förslag till hur genomförandet av direktivet kunde förbättras.”

Motivering

Det ter sig lämpligt att undanta sällskapsdjuren från denna förordning. Medlemsstaterna måste dock vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra eventuellt missbruk. Lagstiftaren behöver få regelbunden information om genomförandet av direktivet i medlemsstaterna.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv – ändringsakt

Artikel 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [1 juli 2007]. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den [1 juli 2008]. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

Motivering

2008 ter sig som en realistisk tidpunkt för när ändringarna ska träda i kraft.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv – ändringsakt

Bilagan

Direktiv 96/22/EG

Bilaga II

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förteckning över förbjudna ämnen:

Förteckning över förbjudna ämnen:

Förteckning A:

Förteckning A: förbjudna ämnen

– Tyreostatika

– Tyreostatika

– Stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar

– Stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar

– Östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat

– Östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat

Förteckning B:

Förteckning B: förbjudna ämnen med undantag

– ß-agonister”

– ß-agonister”

Motivering

Det är viktigt att klarlägga att ß-agonister får användas i särskilda fall, trots att de generellt är förbjudna.

MOTIVERING

Inledning:

–   I direktiv 96/22/EG förbjuds användning av de tyreostatiska ämnen, stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar som finns uppförda på förteckning A i bilaga II ”för tillförsel till alla slags djur”, alltså såväl för djur eller djurprodukter som används till människoföda som för sällskapsdjur.

–   De två produkter som finns uppförda på förteckning B i bilaga II får på vissa villkor användas:

· för östradiol 17–β och dess esterliknande derivat har villkoren fastställts i artikel 5a,

· ß-agonister får användas bara i de fall som finns omnämnda i artikel 4.2.

2. De föreslagna ändringarna

Kommissionen föreslår:

–   att undanta sällskapsdjur från tillämpningsområdet för detta direktiv, vilket innebär att förbudet mot användning av vissa ämnen helt enkelt inte längre gäller för dessa djur,

–   att hormonet östradiol 17–β, som förr fått användas på husdjur för behandling av uppluckrade eller mumifierade foster eller för pyometer (artikel 5a) nu ska totalförbjudas. Den fjärde tillämpningen, som gällde framkallande av östrus (= brunst) hos nötkreatur, hästar, får eller getter, hade tillåtits endast fram till oktober 2006 och redan löpt ut.

Dessa ändringar har föreslagits av följande anledningar:

· sällskapsdjur med t.ex. hypertyreos har inte kunnat behandlas till följd av det generella förbudet mot tyreostatiska ämnen. Det kan finnas andra exempel på sjukdomar som drabbar sällskapsdjur och inte kunnat behandlas på grund av det generella förbudet mot något av dessa ämnen. Om sällskapsdjuren undantas kommer de att kunnas behandlas sakenligt, vilket kommer att öka djurens välfärd.

· östradiol 17–β, bör numera, enligt aktuella rön, anses som cancerframkallande, och det finns nu på marknaden alternativ till detta hormon, så att det inte längre behöver användas och nu kan totalförbjudas.

3. Några överväganden

Det kunde tänkas att somliga ämnen kom att användas på otillåtet sätt. Det handlar då om ämnen som tillåtits för användning på sällskapsdjur men inte på husdjur. Som kommissionen påpekar utgör erfarenheterna med sådana ämnen inget större problem för kvaliteten på produkter från husdjur, eftersom otillåten användning av sådana ämnen är föga sannolik till följd av hur de saluförs (i mycket små förpackningar) och på grund av priset för dem.

Det är inte alla gånger som veterinärer av den gamla stammen i tillräcklig grad vet om att det finns alternativ till östradiol 17–β, nämligen prostaglandin. Nu skulle det vara på sin plats med en informationskampanj, nu när lagstiftningen ändras och blir mera tvingande, så att onödigt missbruk av ämnen kan förebyggas eller minskas.

YTTRANDE från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (18.12.2008)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 96/22/EG om förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion
(KOM(2007)0292 – C6‑0154/2007 – 2007/0102(COD))

Föredragande: Duarte Freitas

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag

Kommissionen föreslår att sällskapsdjur undantas från att omfattas av rådets direktiv 96/22/EG, vilket skulle göra det möjligt att behandla dessa djur med ämnen med tyreostatisk verkan samt med ß-agonister. Förbudet att behandla livsmedelsproducerande djur med dessa ämnen skulle emellertid kvarstå.

Vidare föreslår kommissionen att användningen av östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat helt ska förbjudas vid behandling av livsmedelsproducerande djur. Detta skulle lösa problemet med alla de olika undantag som fortfarande existerar.

Kommissionen har för avsikt att förenkla och förbättra gemenskapslagstiftningens begriplighet samt bevara och förbättra bestämmelserna om livsmedelssäkerhet, med beaktande av att dessa ämnen kan ge upphov till allvarliga hälsoproblem hos människor.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden strävar efter att uppnå en balans mellan konsumentskydd, djurens välfärd och vetenskaplig utvärdering.

Föredraganden betonar nödvändigheten att garantera djurs hälsa och välfärd genom att göra veterinärmedicinska produkter tillgängliga och välkomnar därför kommissionens förslag att undanta sällskapsdjur från att omfattas av den befintliga lagstiftningen om ämnen med tyreostatisk verkan och ß-agonister.

Föredraganden konstaterar att en jämförelse av priser och presentationer av produkter, som exempelvis har en tyreostatisk verkan och som är avsedda att användas vid behandling av sällskapsdjur, visar att det är ekonomiskt olönsamt att använda produkter avsedda för sällskapsdjur på exempelvis nötkreatur. Dessutom kan dessa ämnen på ett betydande sätt bidra till att förbättra tillståndet för sällskapsdjur som lider av sådana sjukdomar som hypertyreos.

Föredraganden välkomnar totalförbudet att använda östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat vid behandling av livsmedelsproducerande djur. Föredraganden begär att de nya bestämmelserna antas snarast och påpekar att ändringarna när det gäller förbudet att använda östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat står i linje med slutsatserna i kommissionens rapport[1] som lades fram 2005.

Föredraganden föreslår att man i samband med ändringarna till direktiv 96/22/EG bör ta tillfället i akt för att ändra den definition på terapeutisk behandling som används i direktivet, i syfte att tillåta användningen av ß-agonister för att behandla strålbenshälta och fång hos hästdjur som fötts upp för andra ändamål än köttproduktion.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslagParlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

SKÄL 6

(6) Det är därför lämpligt att låta det här direktivet endast omfatta livsmedelsproducerande djur och dra tillbaka förbudet för sällskapsdjur.

(6) Det är därför lämpligt att låta det här direktivet endast omfatta livsmedelsproducerande djur och dra tillbaka förbudet för sällskapsdjur samt ändra på definitionen på terapeutisk behandling.

Motivering

Definitionen på terapeutisk behandling skall också omfatta möjligheten att behandla strålbenshälta och fång hos hästar som fötts upp för andra ändamål än köttproduktion. Båda dessa sjukdomar förorsakar stort lidande hos hästar och bör därför hanteras på ett adekvat sätt.

Ändringsförslag 2

ARTIKEL 1, LED -1 (nytt)Artikel 1, punkt 2, led b (direktiv 96/22/EG)

 

-1. Artikel 1.2 b ska ersättas med följande:

 

”b) terapeutisk behandling: tillförsel av godkända ämnen, genom tillämpning av artikel 4 i det här direktivet, till ett enstaka husdjur i syfte att, efter undersökning av en veterinär, behandla fertilitetsstörningar inklusive avbrytande av oönskad dräktighet och när det gäller ß-agonister, för att motverka livmoderkontraktioner hos kor vid kalvning samt behandla andningssvårigheter, strålbenshälta och fång och motverka livmoderkontraktioner hos hästdjur som uppfötts för andra ändamål än för köttproduktion,”

Motivering

Definitionen på terapeutisk behandling skall också omfatta möjligheten att behandla strålbenshälta och fång hos hästar som fötts upp för andra ändamål än köttproduktion. Båda dessa sjukdomar förorsakar stort lidande hos hästar och bör därför hanteras på ett adekvat sätt.

Ändringsförslag 3

ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)Artikel 4, led 2, led i (direktiv 96/22/EG)

 

1a. Artikel 4.2 i ska ersättas med följande:

 

”i) trenbolon allyl som ska intas oralt eller ß-agonister till hästdjur som fötts upp för andra ändamål än köttproduktion, under förutsättning att de används enligt tillverkarens specifikationer,”

Motivering

Hänvisningen till sällskapsdjur bör strykas från artikel 4.2 i, eftersom direktivets räckvidd omformulerats. Vidare bör medlemsstaterna ha möjlighet att tillåta användningen av ß‑agonister vid behandling av andningssvårigheter, strålbenshälta och fång hos hästar, eftersom det finns få andra behandlingsalternativ.

Ändringsförslag 4

BILAGANBilaga II (direktiv 96/22/EG)

Förteckning över förbjudna ämnen:

Förteckning över förbjudna ämnen:

Förteckning A:

Förteckning A: förbjudna ämnen

– Tyreostatika

– Tyreostatika

– Stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar

– Stilbener, stilbenderivat, deras salter och estrar

– Östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat

– Östradiol 17–ß och dess esterliknande derivat

Förteckning B:

Förteckning B: förbjudna ämnen med undantag

– ß-agonister”

– ß-agonister”

Motivering

Det är viktigt att klarlägga att ß-agonister får användas i särskilda fall, trots att de generellt är förbjudna.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion

Referensnummer

KOM(2007)0292 - C6-0154/2007 - 2007/0102(COD)

Ansvarigt utskott

ENVI

Yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Duarte Freitas

4.7.2007

 

 

Behandling i utskott

20.11.2007

18.12.2007

 

 

Antagande

18.12.2007

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

26

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Gintaras Didžiokas, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, Neil Parish, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Alyn Smith, Dimitar Stoyanov, Donato Tommaso Veraldi

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Katerina Batzeli, Esther De Lange

  • [1]  Rapport om tillgången på veterinärmedicinska läkemedel som kan utgöra alternativ till östradiol 17–ß eller dess esterliknande derivat för behandling av uppluckring eller mumifiering av foster och pyometra hos nötkreatur.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förbud mot användning av vissa ämnen med hormonell eller tyreostatisk verkan samt av ß-agonister vid animalieproduktion

Referensnummer

KOM(2007)0292 – C6-0154/2007 – 2007/0102(COD)

Framläggande för parlamentet

4.6.2007

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

7.6.2007

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

7.6.2007

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Karin Scheele

10.9.2007

 

 

Behandling i utskott

28.1.2008

 

 

 

Antagande

26.2.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

56

0

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Adamos Adamou, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Avril Doyle, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Jens Holm, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Urszula Krupa, Aldis Kušķis, Peter Liese, Jules Maaten, Linda McAvan, Roberto Musacchio, Riitta Myller, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Richard Seeber, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Evangelia Tzampazi, Thomas Ulmer, Marcello Vernola, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman, Glenis Willmott

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Inés Ayala Sender, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg, Genowefa Grabowska, Jutta Haug, Erna Hennicot-Schoepges, Johannes Lebech, Jiří Maštálka, Alojz Peterle, Lambert van Nistelrooij

Ingivande

6.3.2008