ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета относно разрешенията за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън нейните териториални води и достъпа на корабите на трети държави до тези води

11.3.2008 - (COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Philippe Morillon

Процедура : 2007/0114(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A6-0072/2008
Внесени текстове :
A6-0072/2008
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно разрешенията за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън нейните териториални води и достъпа на корабите на трети държави до тези води

(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0330),

–   като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C6‑0236/2007),

–   като взе предвид член 51 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становището на комисията по развитие (A6‑0072/2007),

1.  одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2.  отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3.  отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от КомисиятаИзменения, внесени от Парламента

Изменение  1

Член 1, буква б)

б) разрешението за кораби, плаващи под флага на държава-членка, различни от риболовните кораби на Общността, да извършват риболовни дейности извън териториалните води на Общността в рамките на споразумение;

заличава се

Обосновка

To clarify that the Regulation does not apply to overseas territories of EU Member States.

Изменение2

Член 2, буква м)

м) „сериозно нарушение“: сериозно нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 1447/99 от 24 юни 1999 г. за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството, или сериозно нарушение или неспазване на правилата в рамките на съответното споразумение;

м) „сериозно нарушение“: сериозно нарушение съгласно Регламент (ЕО) № 1447/99 от 24 юни 1999 г. за създаване на списък на видовете поведение, които сериозно нарушават правилата на общата политика в областта на рибарството, или сериозно нарушение или неспазване на правилата в рамките на съответното споразумение; нарушението се потвърждава посредством успешно наказателно-правно преследване съгласно съответното национално законодателство;

Обосновка

To clarify that an infringement must first be confirmed by the conclusion of a successful prosecution.

Изменение3

Член 2, буква н)

н) „списък за IUU“: списък на риболовните кораби, идентифицирани в рамките на дадена RFMO, че извършват незаконен, необявен и нерегламентиран риболов;

н) „списък за IUU“: списък на риболовните кораби, идентифицирани в рамките на дадена RFMO или от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № … от… на Съвета [относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов]1, че извършват незаконен , необявен и нерегламентиран риболов;

_________________

COM(2007)0602.

Изменение4

Член 3, заглавие

Обща разпоредба

Общи разпоредби

Обосновка

The proposed wording is intended to make the text clearer and more in line with the title of the document.

Изменение5

Член 3

Единствено риболовни кораби на Общността, за които е издадено разрешение за риболов в съответствие с настоящия регламент, имат право да извършват риболовни дейности във води, предмет на споразумение.

Единствено риболовни кораби на Общността, за които е издадено разрешение за риболов в съответствие с настоящия регламент, имат право да извършват риболовни дейности извън териториалните води на Общността.

Обосновка

The proposed wording is intended to make the text clearer and more in line with the title of the document.

Изменение6

Член 4, параграф 1

1. При сключване на споразумение Комисията уведомява държавите-членки за това.

1. Комисията може да потърси заявления на интерес от страна на държавите-членки преди началото на преговорите, които да бъдат предмет на потвърждение, след като преговорите бъдат приключени и бъде извършено присъждането. При сключване на споразумение от трета страна и одобрение от страна на Съвета, Комисията уведомява държавите-членки за това.

Обосновка

To allow for early indications of interest and to clarify the approval procedure for fisheries agreements.

Изменение7

Член 7, параграф 1, буква а)

а) които нямат право на разрешение за риболов съгласно съответното споразумение или не са включени в списъка на кораби, нотифицирани в съответствие с член 4;

а) които нямат право на разрешение за риболов съгласно съответното споразумение;

Обосновка

It should be possible to apply for authorisation for vessels which, for suitably justified reasons, have not been included in the list of vessels notified in accordance with Article 4.

Изменение8

Член 7, параграф 1, буква б)

б) които през предходните 12 месеца на риболовни дейности по съответното споразумение или, в случай на ново споразумение, на риболовни дейности по споразумението, предхождащо това споразумение, са извършили сериозно нарушение, или според случая, все още не са изпълнили условията по първото споразумение за съответния период;

б) които през предходните 12 месеца на риболовни дейности по съответното споразумение или, в случай на ново споразумение, на риболовни дейности по споразумението, предхождащо това споразумение, са извършили сериозно нарушение, или според случая, все още не са изпълнили условията по първото споразумение за съответния период, освен в случаите на налагане на наказание на въпросния риболовен кораб, когато има доказателства, че нарушението не е било сериозно, и/или при смяна на собственика на кораба и когато новият собственик гарантира, че условията ще бъдат изпълнени.

Обосновка

In the circumstances referred to in the additional text, it would be unacceptable for fishing vessels not to be eligible.

Изменение9

Член 7, параграф 1, буква г)

г) за които данните, съдържащи се в регистъра на общностния флот и информационната система на Общността за разрешенията за риболов по смисъла на член 16, са непълни или неточни;

г) докато непълните или неточни данни относно тях в регистъра на общностния флот и информационната система на Общността за разрешенията за риболов по смисъла на член 16 бъдат коригирани;

Обосновка

Correcting incomplete or inaccurate data is an administrative act which, once completed, will allow vessels to appear on the list specified.

Изменение10

Член 9, параграф 1, уводна част

1. Комисията не предава на разрешаващия орган заявления, за които:

1. Комисията, след като е дала възможност на държавите-членки да представят своите забележки, не предава на разрешаващия орган заявления, за които:

Обосновка

Prior to any decision not to transmit applications Member States should have the opportunity to submit their observations, particularly in cases where action is needed to remedy omissions or resolve problems.

Изменение11

Член 9, параграф 1, буква а)

а) сведенията, предоставени от държавата-членка, са непълни;

а) сведенията, предоставени от държавата-членка, са непълни по отношение на изискванията на въпросното споразумение за риболов;

Обосновка

In the circumstances referred to in the additional text, it would be unacceptable for fishing vessels not to be eligible.

Изменение12

Член 10

Когато Комисията има основание да смята, че дадена държава-членка не е спазила задълженията съгласно приложение I във връзка с конкретно споразумение, тя уведомява последната за това и й предоставя възможност да представи своите забележки. Ако Комисията определи, в светлината на евентуалните забележки, представени от държавата-членка, че има неизпълнение на тези задължения, тогава тя решава, вземайки под внимание принципите на оправданите правни очаквания и пропорционалност, да изключи корабите на тази държава-членка от по-нататъшно участие в това споразумение.

Когато бъде доведено до знанието на Комисията, въз основа на надлежно обосновани факти, че дадена държава-членка не е спазила задълженията съгласно приложение I във връзка с конкретно споразумение, Комисията уведомява последната за това и й предоставя възможност да представи своите забележки. Ако, в светлината на евентуалните забележки, представени от държавата-членка, бъде доказано, че има неизпълнение на тези задължения, Комисията би могла да реши, вземайки под внимание принципите на оправданите правни очаквания и пропорционалност, да изключи корабите на тази държава-членка от по-нататъшно участие в това споразумение.

Обосновка

Couched in the terms proposed by the Commission, this article entails great legal uncertainty, referring as it does to possible ‘reasons to believe’. Any refusal by the EC to pass on applications has to be based on proven facts.

Изменение13

Член 17, параграф 1

1. Без да се засягат разпоредбите, предвидени в дял II и IIa на Регламент (ЕО) № 2847/93, риболовните кораби на Общността, за които е издадено разрешение за риболов съгласно раздел II или раздел III, предават ежедневно на своя компетентен национален орган информацията относно улова си и риболовните усилия.

1. Без да се засягат разпоредбите, предвидени в дял II и IIa на Регламент (ЕО) № 2847/93, риболовните кораби на Общността, за които е издадено разрешение за риболов съгласно раздел II или раздел III, предават на своя компетентен национален орган информацията относно улова си и риболовните усилия, с честота, подходяща за всяко въпросно споразумение и риболовна дейност. Изискванията за предаване следва да съответстват на тези, съдържащи се в регламента за "електронните корабни дневници".

Обосновка

To have realistic reporting requirements which are in line with other EU legislation.

Изменение14

Член 19, параграф 1

1. Без да се засяга член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2847/93, в случай че дадена държава-членка сметне, че предоставените Й възможности за риболов са изчерпани, тя незабавно налага забрана за риболовни дейности в съответния регион, за съответния ресурс или група от ресурси.

1. Без да се засяга член 26, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2371/2002 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2847/93, в случай че дадена държава-членка сметне, че предоставените Й възможности за риболов са изчерпани, тя незабавно налага забрана за риболовни дейности в съответния регион, за съответния ресурс или група от ресурси, и отменя тези разрешения, които вече са били предоставени.

Обосновка

This ensures more effective monitoring of fishing activities.

Изменение15

Член 19, параграф 3

3. Когато разрешенията за риболов са издадени за смесен риболов и се прецени, че някой от ресурсите или група от ресурсите е изчерпан, държавата-членка налага забрана за всички риболовни дейности, които са част от смесения риболов.

3. Когато разрешенията за риболов са издадени за смесен риболов и се прецени, че някой от ресурсите или група от ресурсите е изчерпан, държавата-членка налага забрана за специфични дейности, които заплашват застрашените ресурси.

Обосновка

A ban should be imposed on activities threatening endangered stocks and not all fishing activities.

Изменение16

Член 20, параграф 1

1. Ако риболовен кораб на Общността е извършил сериозно нарушение, държавата-членка гарантира, че на него ще му бъде отнето правото да използва разрешителното за риболов, издадено съгласно съответното споразумение, за останалия срок на разрешението, като своевременно уведоми Комисията за целта по електронен път.

1. Ако риболовен кораб на Общността е извършил сериозно нарушение, при риболов, съгласно споразумение, държавата-членка гарантира, че на него ще му бъде отнето правото да използва разрешителното за риболов, издадено съгласно съответното споразумение, за останалия срок на разрешението, като своевременно уведоми Комисията за целта по електронен път.

Обосновка

For clarification.

Изменение17

Член 20, параграф 3

3. Докладите от инспекцията и наблюдението, изготвени от инспекторите на Комисията, инспекторите на държавите-членки или инспекторите на трета държава, която е страна по съответното споразумение, представляват допустими доказателства за нуждите на административните или съдебни производства на всяка държава-членка. За установяването на фактите те се третират по същия начин като докладите от инспекциите и наблюденията на държавите-членки.

3. Докладите от инспекцията и наблюдението, изготвени от инспекторите на Комисията, инспекторите на държавите-членки или инспекторите на трета държава, която е страна по съответното споразумение, представляват допустими доказателства за нуждите на административните или съдебни производства на всяка държава-членка. За установяването на фактите те се третират по същия начин като докладите от инспекциите и наблюденията на държавите-членки, в съответствие с относимото към него национално законодателство.

Обосновка

To clarify the legal position on admissibility of evidence in the legal orders of the Member States.

Изменение18

Член 21, параграф 1, буква а)

а) на всички заинтересовани ползватели от държавите-членки и заинтересовани разрешаващи органи на интернет страницата с връзка към информационната система на Общността за разрешенията за риболов. Информацията, достъпна за тези лица, се свежда до тези сведения, които са им необходими в рамките на процеса на разрешаване на риболова;

а) на заинтересованите разрешаващи органи на интернет страницата с връзка към информационната система на Общността за разрешенията за риболов. Информацията, достъпна за тези лица, се свежда до тези сведения, които са им необходими в рамките на процеса на разрешаване на риболова.

Изменение19

Член 21, параграф 1, буква б)

б) на всички заинтересовани ползватели от компетентните органи за инспекция на интернет страницата с връзка към информационната система на Общността за разрешенията за риболов. Информацията, достъпна за тези лица, се свежда до тези сведения, които са им необходими в рамките на дейностите им по инспекциите.

на компетентните органи за инспекция на интернет страницата с връзка към информационната система на Общността за разрешенията за риболов. Информацията, достъпна за тези лица, се свежда до тези сведения, които са им необходими в рамките на дейностите им по инспекциите.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (29.1.2008)

на вниманието на комисията по рибно стопанство

относно предложението за регламент на Съвета относно разрешенията за риболовни дейности на риболовните кораби на Общността извън нейните териториални води и достъпа на корабите на трети държави до тези води
(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Докладчик по становище: Marie-Hélène Aubert

SHORT JUSTIFICATION

There is much fishing by EU vessels fish outside waters under the jurisdiction of the Community. According to information provided by the Commission, 40% of the total EU fleet in terms of vessel tonnage operate on the high seas or in the waters of third countries, though it is EU activities in developing countries that is of interest to this committee. Vessels from other countries also fish in EU waters, notably under the terms of the so-called "northern agreements".

It is thus very important that the EU have a clear system for authorising both types of activities. This legislative proposal is part of the Commission's efforts to "simplify" the Common Fisheries Policy (CFP). It sets up general rules and conditions for applying for and issuing licences to fish, clarifies the responsibilities of Commission and the Member States and specifies the reporting requirements of fishing activities.

The Commission introduces a number of innovative ideas that would improve compliance with the terms of fisheries agreements and bring greater transparency to the activities of EU vessels in third country waters.

In particular, it proposes strict criteria for fishing vessels that wish to benefit from the terms of agreements with third countries. Vessels that have committed a serious infringement of the CFP during the previous 12 months, or that have been included on an internationally-established list of vessels that operate illegally, should not be eligible for a licences. These are good ideas, consistent with the fight being waged by the EU against IUU (illegal, unregulated and unreported) fishing.

Another positive proposal covers failure of Member States to live up to their responsibilities. If a Member State fails to report on the activities of its fleet, fails to close a fishery when the quota is exhausted or fails to ensure that other requirements are met (vessel satellite monitoring, logbooks, etc), then the Commission would be entitled to exclude vessels from that Member State from fishing under the agreement. Given that certain segments of the EU distant water fleet, especially the surface longline fleet, frequently disregard the requirement to report their catches, this idea should be welcomed.

Given the very high priority that the Commission and the EU accord the fight against IUU fishing and the significant losses to the fishery resources from IUU vessels operating in Developing Countries, an amendment to the Commission's proposal should be proposed.

A number of international bodies (known as Regional Fisheries Management Organizations, or RFMOs), have adopted lists of vessels that have engaged in IUU activities. The current proposal would prohibit any EU-flagged vessels on these lists from being issued a licence to fish outside the EU. Since this proposal was issued, the Commission has published a further proposal on combating IUU fishing which includes the creation of a specific EU list of IUU vessels, so vessels on the EU list should be treated in the same manner as those on the RFMO lists. An amendment is proposed to that effect.

Discussions in Council are apparently focussing on certain aspects of this proposal that do not apply to fisheries agreements with ACP countries and it is not clear to what extent the proposal will be modified, and whether certain aspects will end up included in another regulation of general fisheries control. Regardless of which regulation the above measures appear, the draftswoman thinks they are very important to maintain.

ИЗМЕНЕНИе

Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в доклада си следното изменение:

Текст, предложен от Комисията[1]Изменение, внесено от Парламента

Изменение 1

Член 2, буква н)

н) „списък за IUU“: списък на риболовните кораби, идентифицирани в рамките на дадена RFMO, че извършват незаконен, необявен и нерегламентиран риболов;

н) „списък за IUU“: списък на риболовните кораби, идентифицирани в рамките на дадена RFMO или от Комисията съгласно Регламент (ЕО) № … от… на Съвета [относно създаването на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов]1 че извършват незаконен , необявен и нерегламентиран риболов;

_________________

1 COM(2007)0602.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Риболовни дейности на общностните плавателни съдове извън общностните води и достъп на плавателни съдове от трети страни до общностните води

Позовавания

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Водеща комисия

PECH

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Дата на приемане

29.1.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

32

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Атанас Папаризов, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Catherine Neris

  • [1]  Все още непубликуван в ОВ.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Риболовни дейности на общностните плавателни съдове извън общностните води и достъп на плавателни съдове от трети страни до общностните води

Позовавания

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Дата на консултация с ЕП

17.7.2007

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

3.9.2007

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Заместен(и) докладчик(ци)

Catherine Stihler

 

 

Дата на приемане

28.2.2008

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Thomas Wise

Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Francesco Ferrari