BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande

11.3.2008 - (KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Fiskeriudvalget
Ordfører: Catherine Stihler

Procedure : 2007/0114(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0072/2008
Indgivne tekster :
A6-0072/2008
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande

(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2007)0330),

–       der henviser til EF-traktatens artikel 37, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0236/2007),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 51,

–       der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelse fra Udviklingsudvalget (A6‑0072/2008),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens artikel 250, stk. 2;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslagÆndringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 1, litra b

b) tildeling af tilladelse til andre fartøjer, der fører en medlemsstats flag, end EF-fiskerfartøjer til at udøve fiskeri uden for EF-farvande som led i en aftale

udgår

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at forordningen ikke finder anvendelse på EU-medlemsstaternes oversøiske territorier.

Ændringsforslag 2

Artikel 2, litra m

m) alvorlig overtrædelse: en alvorlig overtrædelse som defineret i forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller en alvorlig overtrædelse eller en alvorlig misligholdelse i henhold til den pågældende aftale

m) alvorlig overtrædelse: en alvorlig overtrædelse som defineret i forordning (EF) nr. 1447/1999 af 24. juni 1999 om fastsættelse af en liste over de former for adfærd, der er en alvorlig overtrædelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik eller en alvorlig overtrædelse eller en alvorlig misligholdelse i henhold til den pågældende aftale; overtrædelser anses ikke for overtrædelser, medmindre der gennemføres en retsforfølgning, som fører til en domfældelse, i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere, at det først skal bevises, at der foreligger en overtrædelse, ved at der gennemføres en retsforfølgning, som fører til en domfældelse.

Ændringsforslag 3

Artikel 2, litra n

n) IUU-liste: liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

n) IUU-liste: liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO eller af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. … af … [om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri]1 er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

 

___________________

1 KOM(2007)0602.

Ændringsforslag 4

Artikel 3, overskrift

Almindelige bestemmelser

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 5

Artikel 3

Kun EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne forordning, har ret til at udøve fiskeri i de farvande, som er omfattet af en aftale.

Kun EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til denne forordning, har ret til at udøve fiskeri uden for Fællesskabets farvande.

Begrundelse

Den foreslåede ordlyd skal gøre teksten klarere og mere i overensstemmelse med dokumentets titel.

Ændringsforslag 6

Artikel 4, stk. 1

1. Når der er indgået en aftale, underretter Kommissionen medlemsstaterne herom.

1. Kommissionen kan indhente interessetilkendegivelser fra medlemsstaterne, før der indledes forhandlinger om en aftale, med forbehold af en efterfølgende bekræftelse, når forhandlingerne er afsluttet, og fordelingen er foretaget. Når en aftale er blevet indgået af tredjelandet og godkendt af Rådet, underretter Kommissionen medlemsstaterne herom.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at åbne mulighed for interessetilkendegivelser på et tidligt tidspunkt og at præcisere godkendelsesproceduren for fiskeriaftaler.

Ændringsforslag 7

Artikel 7, stk. 1, litra a

a) hvis de ikke er berettiget til en fiskeritilladelse i henhold til den pågældende aftale eller ikke står på den fartøjsliste, som er sendt i henhold til artikel 4

a) hvis de ikke er berettiget til en fiskeritilladelse i henhold til den pågældende aftale

Begrundelse

Det bør være muligt at anmode om fiskeritilladelse til fartøjer, som af rimeligt velbegrundede årsager ikke står på den fartøjsliste, som er sendt i henhold til artikel 4.

Ændringsforslag 8

Artikel 7, stk. 1, litra b

b) hvis de under de sidste tolv måneders fiskeri i henhold til den pågældende aftale eller, hvis der er tale om en ny aftale, i henhold til den foregående aftale har begået en alvorlig overtrædelse eller eventuelt endnu ikke har opfyldt de betingelser, som i henhold til den nævnte aftale er fastsat for den pågældende periode

b) hvis de under de sidste tolv måneders fiskeri i henhold til den pågældende aftale eller, hvis der er tale om en ny aftale, i henhold til den foregående aftale har begået en alvorlig overtrædelse eller eventuelt endnu ikke har opfyldt de betingelser, som i henhold til den nævnte aftale er fastsat for den pågældende periode, undtagen i de tilfælde, hvor det pågældende fartøj allerede er blevet pålagt en sanktion, hvor der er bevis for, at overtrædelsen ikke var alvorlig, og/eller hvor fartøjet har skiftet ejer, og den nye ejer skaffer garantier for, at betingelserne vil blive opfyldt

Begrundelse

I de tilfælde, der nævnes i den nye tekstdel, vil det være uacceptabelt, at fiskerfartøjer ikke er berettiget.

Ændringsforslag 9

Artikel 7, stk. 1, litra d

d) hvis deres data i EF-flåderegistret og EF-informationssystemet for fiskeritilladelser, jf. artikel 16, er ufuldstændige eller urigtige

d) indtil ufuldstændige eller urigtige data om dem i EF-flåderegistret og EF-informationssystemet for fiskeritilladelser, jf. artikel 16, er blevet rettet

Begrundelse

Rettelse af ufuldstændige eller urigtige data er en administrativ handling, efter hvis udførelse fiskerfartøjer bør kunne figurere på den omtalte liste.

Ændringsforslag 10

Artikel 9, stk. 1, indledning

1. Kommissionen sender ikke bevillingsmyndigheden ansøgninger:

1. Efter at have givet medlemsstaterne mulighed for at fremsætte deres bemærkninger sender Kommissionen ikke bevillingsmyndigheden ansøgninger:

 

Begrundelse

Inden der tages en beslutning om ikke at sende ansøgninger, bør medlemsstaterne have mulighed for at fremsætte deres bemærkninger, navnlig i tilfælde, hvor der er behov for at afhjælpe mangler eller løse problemer.

Ændringsforslag 11

Artikel 9, stk. 1, litra a

a) hvis medlemsstaten har udleveret ufuldstændige data

a) hvis medlemsstaten har udleveret ufuldstændige data i tilknytning til kravene i den pågældende fiskeriaftale

Begrundelse

I de tilfælde, der nævnes i den nye tekstdel, vil det være uacceptabelt, at fiskerfartøjer ikke er berettiget.

Ændringsforslag 12

Artikel 10

Har Kommissionen grund til at tro, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser som omhandlet i bilag I i henhold til en bestemt aftale, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger. Fastslår Kommissionen på grundlag af medlemsstatens bemærkninger, at forpligtelserne er misligholdt, beslutter den under hensyntagen til princippet om den berettigede forventning og proportionalitetsprincippet at udelukke den pågældende medlemsstats fartøjer fra yderligere deltagelse i aftalen.

Hvis Kommissionen gennem veldokumenterede kendsgerninger erfarer, at en medlemsstat ikke har overholdt sine forpligtelser som omhandlet i bilag I i henhold til en bestemt aftale, underretter den medlemsstaten herom og giver den mulighed for at fremsætte sine bemærkninger. Hvis det på grundlag af medlemsstatens bemærkninger bevises, at forpligtelserne er misligholdt, kan Kommissionen under hensyntagen til princippet om den berettigede forventning og proportionalitetsprincippet beslutte at udelukke den pågældende medlemsstats fartøjer fra yderligere deltagelse i aftalen.

Begrundelse

I den udformning, som Kommissionen foreslår, kan denne artikel afstedkomme stor retsusikkerhed med henvisningen til ”grunde til at tro”. Afviser Kommissionen at fremsende en ansøgning, bør der ligge dokumenterede forhold til grund for denne afvisning.

Ændringsforslag 13

Artikel 17, stk. 1

1. EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til afdeling II eller III, sender dagligt de nationale myndigheder data om deres fangster og fiskeriindsats, jf. dog afsnit II og IIa i forordning (EF) nr. 2847/93.

1. EF-fiskerfartøjer, der har fået udstedt en fiskeritilladelse i henhold til afdeling II eller III, sender de nationale myndigheder data om deres fangster og fiskeriindsats, jf. dog afsnit II og IIa i forordning (EF) nr. 2847/93, med en hyppighed, der afpasses efter den pågældende aftale og fiskeritype. Dette fremsendelseskrav afstemmes efter kravene i "e-logbog-forordningen".

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at sikre, at der findes realistiske rapporteringskrav, som er på linje med de øvrige EU-bestemmelser.

Ændringsforslag 14

Artikel 19, stk. 1

1. Når en medlemsstat mener, at de fiskerimuligheder, den har fået tildelt, er opbrugt, indfører den straks forbud mod fiskeri for det pågældende område, den pågældende bestand eller gruppe af bestande, jf. dog artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93.

1. Når en medlemsstat mener, at de fiskerimuligheder, den har fået tildelt, er opbrugt, indfører den straks forbud mod fiskeri for det pågældende område, den pågældende bestand eller gruppe af bestande, og suspenderer de tilladelser, som allerede er blevet tildelt, jf. dog artikel 26, stk. 4, i forordning (EF) nr. 2371/2002 og artikel 21, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2847/93.

Begrundelse

Dette sikrer en mere effektiv overvågning af fiskeriet.

Ændringsforslag 15

Artikel 19, stk. 3

3. Er der udstedt fiskeritilladelser for blandede fiskerier, og anses fiskerimulighederne for en af de pågældende bestande eller grupper af bestande for at være opbrugt, indfører medlemsstaten forbud mod alt fiskeri, der indgår i de blandede fiskerier.

3. Er der udstedt fiskeritilladelser for blandede fiskerier, og anses fiskerimulighederne for en af de pågældende bestande eller grupper af bestande for at være opbrugt, indfører medlemsstaten forbud mod det specifikke fiskeri, der truer de pågældende bestande.

Begrundelse

Der bør indføres forbud mod det fiskeri, der truer de udsatte bestande, og ikke mod alt fiskeri.

Ændringsforslag 16

Artikel 20, stk. 1

1. Hvis et EF-fiskerfartøj har begået en alvorlig overtrædelse, sørger medlemsstaten for, at fartøjet ikke længere har lov til at anvende den fiskeritilladelse, som er udstedt i henhold til den pågældende aftale, i resten af tilladelsens gyldighedsperiode, og informerer straks Kommissionen elektronisk herom.

1. Hvis et EF-fiskerfartøj har begået en alvorlig overtrædelse i forbindelse med fiskeri, der er omfattet af en aftale, sørger medlemsstaten for, at fartøjet ikke længere har lov til at anvende den fiskeritilladelse, som er udstedt i henhold til den pågældende aftale, i resten af tilladelsens gyldighedsperiode, og informerer straks Kommissionen elektronisk herom.

Begrundelse

Præcisering.

Ændringsforslag 17

Artikel 20, stk. 3

3. Kontrol- og overvågningsrapporter udarbejdet af Kommissionens inspektører, EF's inspektører, medlemsstaternes inspektører eller inspektørerne i et tredjeland, som er part i den pågældende aftale, betragtes som gyldige bevismidler i administrative sager eller retssager indledt i en medlemsstat. Med hensyn til dokumentationsværdi skal de sidestilles med medlemsstatens kontrol- og overvågningsrapporter.

3. Kontrol- og overvågningsrapporter udarbejdet af Kommissionens inspektører, EF's inspektører, medlemsstaternes inspektører eller inspektørerne i et tredjeland, som er part i den pågældende aftale, betragtes som gyldige bevismidler i administrative sager eller retssager indledt i en medlemsstat. Med hensyn til dokumentationsværdi skal de sidestilles med medlemsstatens kontrol- og overvågningsrapporter i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning.

Begrundelse

Formålet med ændringsforslaget er at præcisere retsstillingen hvad angår gyldige bevismidler i medlemsstaternes retsordener.

Ændringsforslag 18

Artikel 21, stk. 1, litra a

a) for alle brugerne i medlemsstaterne og bevillingsmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for tildelingen af fiskeritilladelser.

a) for bevillingsmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for tildelingen af fiskeritilladelser.

Ændringsforslag 19

Artikel 21, stk. 1, litra b

b) for alle brugerne hos kontrolmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for kontrollen.

b) for kontrolmyndighederne på det websted, der er knyttet til EF-informationssystemet for fiskeritilladelser. Disse personer har kun adgang til de data, som er nødvendige for kontrollen.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (29.1.2008)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om tilladelser til EF-fiskerfartøjers fiskeri uden for EF-farvande og tredjelandsfartøjers adgang til EF-farvande
(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Rådgivende ordfører: Marie-Hélène Aubert

KORT BEGRUNDELSE

EF-fiskerfartøjer driver omfattende fiskeri uden for EF-farvande. Ifølge oplysninger fra Kommissionen opererer 40 % af den samlede EF-fiskerflåde, beregnet efter fartøjernes tonnage, på åbent hav eller i tredjelandsfarvande. Det er dog EU's aktiviteter i udviklingslandene, der er af interesse for Udviklingsudvalget. Fartøjer fra andre lande fisker også i EF-farvande, navnlig i henhold til de såkaldte nordlige aftaler.

Det er derfor yderst vigtigt, at EU har en klar ordning for tilladelse af begge typer aktiviteter. Dette lovgivningsmæssige forslag indgår i Kommissionens bestræbelser på at "forenkle" den fælles fiskeripolitik. Forslaget fastsætter en række generelle regler og betingelser for ansøgning om og udstedelse af fiskeritilladelser og præciserer Kommissionens og medlemsstaternes ansvar samt rapporteringskravene for fiskeri.

Kommissionen har forelagt en række innovative ideer, der vil kunne sikre en bedre overholdelse af fiskeriaftalernes bestemmelser og skabe større åbenhed omkring EF-fiskerfartøjers aktiviteter i tredjelandsfarvande.

Forslaget indeholder navnlig strenge kriterier for fiskerfartøjer, der ønsker at nyde godt af bestemmelserne i aftaler med tredjelande. EF-fiskerfartøjer, der har begået alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitik i de sidste tolv måneder, eller som har været opført på en international liste over fartøjer, der opererer ulovligt, bør ikke være berettiget til en fiskeritilladelse. Disse ideer er gode, og de er i overensstemmelse med EU's bekæmpelse af "IUU-fiskeri" (ulovligt, ureguleret eller urapporteret fiskeri).

Et andet positivt forslag omhandler medlemsstaternes manglende evne til at leve op til deres ansvar. Hvis en medlemsstat ikke indberetter sin fiskerflådes aktiviteter, ikke stopper fiskeriet, når kvoten herfor er opbrugt, eller undlader at sikre, at andre krav er opfyldt (satellitovervågning af fartøjer, logbøger osv.), har Kommissionen ret til at forbyde denne medlemsstats fiskerfartøjer at fiske i henhold til den pågældende fiskeriaftale. I betragtning af, at visse dele af EF-fjernfiskerflåden, navnlig flåden af langlinefartøjer, ofte undlader at overholde kravet om fangstrapportering, bør denne ide hilses velkommen.

Set i lyset af Kommissionens og EU's meget høje prioritering af bekæmpelsen af IUU-fiskeri og den betydelige reduktion af fiskeressourcerne som følge af, at IUU-fartøjer opererer i udviklingslandene, bør der foreslås en ændring til Kommissionens forslag.

En række internationale organer (de såkaldte RFFO'er (regionale fiskeriforvaltningsorganisationer) har udarbejdet en liste over fartøjer, der har deltaget i ulovligt, ureguleret og urapporteret fiskeri. Det nuværende forslag vil forhindre EF-fartøjer, der er opført på denne liste, i at opnå tilladelse til at fiske uden for EU. Kommissionen har siden offentliggørelsen af dette forslag offentliggjort endnu et forslag om bekæmpelse af IUU-fiskeri, der omfatter udarbejdelse af en specifik EU-liste over IUU-fartøjer, således at fartøjerne på denne liste behandles på samme måde som de fartøjer, der er opført på RFFO'ernes liste. Der er stillet et ændringsforslag hertil.

Drøftelserne i Rådet fokuserer tilsyneladende på visse af forslagets aspekter, der ikke gælder for fiskeriaftaler med AVS-landene, og det står ikke klart, i hvilket omfang forslaget vil blive ændret, og hvorvidt visse aspekter vil ende med at indgå i en anden forordning om generel fiskerikontrol. Uanset hvilken forordning ovennævnte foranstaltninger vil indgå i, mener ordføreren, at det er meget vigtigt at opretholde dem.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 2, litra n

n) IUU-liste: liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

n) IUU-liste: liste over fiskerfartøjer, der af en RFFO eller af Kommissionen i henhold til forordning (EF) nr. … af … [om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri]1 er identificeret som havende udøvet ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

 

___________________

1 KOM(2007)0602.

PROCEDURE

Titel

EF-fiskerfartøjernes fiskerivirksomhed uden for Fællesskabets farvande og adgang for tredjelandsfartøjer til Fællesskabets farvande

Referencer

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Dato for vedtagelse

29.1.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Catherine Neris

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

EF-fiskerfartøjernes fiskerivirksomhed uden for Fællesskabets farvande og adgang for tredjelandsfartøjer til Fællesskabets farvande

Referencer

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Dato for høring af EP

17.7.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

3.9.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Oprindelig ordfører

Catherine Stihler

 

 

Dato for vedtagelse

28.2.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

19

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Francesco Ferrari

Dato for indgivelse

11.3.2008