RAPORT Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ühenduse kalalaevadele loa andmist püügiks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele

11.3.2008 - (KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Kalanduskomisjon
Raportöör: Philippe Morillon

Menetlus : 2007/0114(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A6-0072/2008
Esitatud tekstid :
A6-0072/2008
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ühenduse kalalaevadele loa andmist püügiks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele

(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Nõuandemenetlus)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (KOM(2007)0330);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artiklit 37, mille alusel mille nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C6‑0236/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse kalanduskomisjoni raportit ja arengukomisjoni arvamust (A6‑0072/2007),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides EÜ asutamislepingu artikli 250 lõiget 2;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanekEuroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Artikli 1 punkt b

b) loa andmine muu riigi kui ühenduse lipu all sõitvatele kalalaevadele kalanduskokkuleppe raames toimuvaks tegevuseks, mis leiab aset ühenduse vetest väljaspool;

välja jäetud

Selgitus

Täpsustus, et määrust ei kohaldata ELi liikmesriikide ülemereterritooriumide suhtes.

Muudatusettepanek 2

Artikli 2 punkt m

m) tõsine rikkumine – tõsine rikkumine vastavalt 24. juuni 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1447/99, millega kehtestatakse ühise kalanduspoliitika eeskirju tõsiselt rikkuvate käitumisviiside loend, või tõsine rikkumine või eeskirjade eiramine asjaomase kokkuleppe raames;

m) tõsine rikkumine – tõsine rikkumine vastavalt 24. juuni 1999. aasta määrusele (EÜ) nr 1447/99, millega kehtestatakse ühise kalanduspoliitika eeskirju tõsiselt rikkuvate käitumisviiside loend, või tõsine rikkumine või eeskirjade eiramine asjaomase kokkuleppe raames; rikkumisi ei käsitleta rikkumistena, kui need ei ole kinnitust leidnud tulemusliku vastutusele võtmisega kooskõlas vastava siseriikliku õigusega;

Selgitus

Täpsustus, et rikkumine peab olema tõendust leidnud tulemusliku vastutusele võtmisega.

Muudatusettepanek 3

Artikli 2 punkt n

n) IUU nimistu – loetelu laevadest, mille piirkondlik kalandusorganisatsioon on tunnistanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevadeks;

n) IUU nimistu – loetelu laevadest, mille piirkondlik kalandusorganisatsioon või komisjon vastavalt nõukogu … määrusele (EÜ) nr … [millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks1] on tunnistanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevadeks;

_________________

1 KOM(2007)0602.

Muudatusettepanek 4

Artikli 3 pealkiri

Üldsätted

Üldsätted

Selgitus

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 5

Artikkel 3

Ainult neil ühenduse kalalaevadel, millel on vastavalt käesolevale määrusele väljaantud kalapüügiluba, on õigus tegelda kalastustegevusega kokkuleppes käsitletavates vetes.

Ainult neil ühenduse kalalaevadel, millel on vastavalt käesolevale määrusele väljaantud kalapüügiluba, on õigus tegelda kalastustegevusega ühenduse vetest väljaspool.

Selgitus

Uue sõnastuse eesmärk on muuta tekst selgemaks ja viia see dokumendi pealkirjaga rohkem kooskõlla.

Muudatusettepanek 6

Artikli 4 lõige 1

(1) Kui on sõlmitud kalanduskokkulepe, teavitab komisjon sellest liikmesriike.

1. Komisjon võib nõuda liikmesriikidelt huvi väljendamist enne kokkuleppe üle peetavate läbirääkimiste algust, andes kinnituse pärast läbirääkimiste lõppu ja eralduste tegemist. Kui kokkulepe on kolmanda riigi poolt sõlmitud ja nõukogu on selle heaks kiitnud, teavitab komisjon sellest liikmesriike.

Selgitus

Et võimaldada varast huvi ülesnäitamist ja täpsustada kalanduskokkulepete heakskiitmise korda.

Muudatusettepanek 7

Artikli 7 lõike 1 punkt a

a) laevad, mis ei vasta asjaomase kokkuleppe raames kalapüügiloa saamise tingimustele või ei ole artiklis 4 osutatud laevade loetelus;

a) laevad, mis ei vasta asjaomase kokkuleppe raames kalapüügiloa saamise tingimustele;

Selgitus

Peaks olema võimalik taotleda püügiluba laevadele, mis mõjuval põhjusel ei ole artiklis 4 osutatud laevade loetelus.

Muudatusettepanek 8

Artikli 7 lõike 1 punkt b

b) laevad, mis on pannud toime tõsise rikkumise eelmise 12 kuu jooksul asjaomase kokkuleppe raames kalastades või uue kokkuleppe puhul sellele eelneva kokkuleppe raames kalastades või ei ole veel täitnud tingimusi, mis olid kõnealuse kokkuleppega kõnealuseks ajavahemikuks ette nähtud;

b) laevad, mis on pannud toime tõsise rikkumise eelmise 12 kuu jooksul asjaomase kokkuleppe raames kalastades või uue kokkuleppe puhul sellele eelneva kokkuleppe raames kalastades või ei ole veel täitnud tingimusi, mis olid kõnealuse kokkuleppega kõnealuseks ajavahemikuks ette nähtud, v.a juhul, kui asjaomasele laevale on juba määratud karistus, kui on tõendeid, et rikkumine ei olnud tõsine, ja/või kui laev on vahetanud omanikku ja uus omanik tagab, et tingimused täidetakse;

Selgitus

Lisatud tekstis nimetatud asjaoludel oleks lubamatu, kui kalalaeva ei tunnistata loa saamiseks kõlblikuks.

Muudatusettepanek 9

Artikli 7 lõike 1 punkt d

d) laevad, mille andmed ühenduse laevastikuregistris ja artiklis 16 osutatud ühenduse kalapüügilubade teabesüsteemis on artikli 16 tähenduses puudulikud või ebatäpsed;

d) laevad, mille andmed ühenduse laevastikuregistris ja artiklis 16 osutatud ühenduse kalapüügilubade teabesüsteemis on artikli 16 tähenduses puudulikud või ebatäpsed, seni kuni neid puudutavad puudulikud või ebatäpsed andmed on parandatud;

Selgitus

Puudulike või ebatäpsete andmete parandamine on haldusakt, mille sooritamine võimaldab laevad asjaomasesse nimekirja lisada.

Muudatusettepanek 10

Artikli 9 lõike 1 sissejuhatav osa

(1) Komisjon ei edasta luba välja andvale asutusele taotlusi, kui

1. Komisjon, olles andnud liikmesriikidele võimaluse esitada oma tähelepanekud, ei edasta luba välja andvale asutusele taotlusi, kui:

Selgitus

Enne otsust mitte edastada taotlusi peaks liikmesriikidel olema võimalus esitada oma tähepanekud, eriti juhul, kui on vaja meetmeid puuduste kõrvaldamiseks või probleemide lahendamiseks.

Muudatusettepanek 11

Artikli 9 lõike 1 punkt a

a) liikmesriigi edastatud andmed on puudulikud;

a) liikmesriigi edastatud andmed on kõnealuse kalanduskokkuleppe nõudeid arvestades puudulikud;

Selgitus

Lisatud tekstis nimetatud asjaoludel oleks lubamatu, kui kalalaeva ei tunnistata loa saamiseks kõlblikuks.

Muudatusettepanek 12

Artikkel 10

Kui komisjonil on põhjust arvata, et liikmesriik ei ole täitnud I lisas osutatud kohustusi seoses konkreetse kokkuleppega, teatab ta sellest asjaomasele liikmesriigile ning annab talle võimaluse esitada oma märkused. Kui komisjon jõuab liikmesriigi esitatud märkusi arvesse võttes järeldusele, et kõnealuseid kohustusi on rikutud, teeb ta õiguspärase ootuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid nõuetekohaselt arvesse võttes otsuse jätta asjaomase liikmesriigi laevad edaspidi kokkuleppeosaliste hulgast välja.

Kui komisjon saab nõuetekohaselt tõestatud faktide põhjal teada, et liikmesriik ei ole täitnud I lisas osutatud kohustusi seoses konkreetse kokkuleppega, teatab komisjon sellest asjaomasele liikmesriigile ning annab talle võimaluse esitada oma märkused. Kui liikmesriigi esitatud märkusi arvesse võttes on tõestatud, et kõnealuseid kohustusi on rikutud, võib komisjon teha õiguspärase ootuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid nõuetekohaselt arvesse võttes otsuse jätta asjaomase liikmesriigi laevad edaspidi kokkuleppeosaliste hulgast välja.

Selgitus

Komisjoni esitatud sõnastuses toob see artikkel kaasa suure õigusliku ebakindluse, osutades „põhjusele arvata”. Komisjoni otsus keelduda taotlust edastamast peab põhinema tõestatud faktidel.

Muudatusettepanek 13

Artikli 17 lõige 1

(1) Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2847/93 jaotiste II ja IIa sätete kohaldamist, edastavad ühenduse kalalaevad, kellele on II või III jao kohaselt välja antud kalapüügiluba, saagi ja püügikoormusega seotud andmed iga päev oma riigi pädevale asutusele.

1. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2847/93 jaotiste II ja IIa sätete kohaldamist, edastavad ühenduse kalalaevad, kellele on II või III jao kohaselt välja antud kalapüügiluba, saagi ja püügikoormusega seotud andmed oma riigi pädevale asutusele nii tihti, kui see on iga kokkuleppe ja püügipiirkonna puhul vajalik. Edastamisnõue peab sobima kokku nn elektroonilise püügipäeviku määruses sätestatud nõuetega.

Selgitus

Et oleks realistlik aruandekohustus, mis on kooskõlas teiste ELi õigusaktidega.

Muudatusettepanek 14

Artikli 19 lõige 1

(1) Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 26 lõike 4 ja määruse (EÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 3 kohaldamist, keelustab liikmesriik viivitamata püügi vastavas piirkonnas või vastava kalavaru või kalavarurühma püügi, kui ta leiab, et selleks eraldatud püügivõimalused on ammendatud.

1. Ilma et see piiraks määruse (EÜ) nr 2371/2002 artikli 26 lõike 4 ja määruse (EÜ) nr 2847/93 artikli 21 lõike 3 kohaldamist, keelustab liikmesriik viivitamata püügi vastavas piirkonnas või vastava kalavaru või kalavarurühma püügi ning peatab juba antud load, kui ta leiab, et selleks eraldatud püügivõimalused on ammendatud.

Selgitus

See tagab tõhusama järelevalve kalapüügi üle.

Muudatusettepanek 15

Artikli 19 lõige 3

(3) Kui kalapüügiluba on antud mitme liigiga püügipiirkonnas püügiks ja üks kalavarudest või kalavarurühmast loetakse ammendatuks, keelustab liikmesriik igasuguse püügitegevuse mitme liigiga püügipiirkonnas.

3. Kui kalapüügiluba on antud mitme liigiga püügipiirkonnas püügiks ja üks kalavarudest või kalavarurühmast loetakse ammendatuks, keelustab liikmesriik konkreetsed tegevused, mis ähvardavad ohustatud varusid.

Selgitus

Keelustada tuleks tegevused, mis ähvardavad ohustatud varusid, mitte igasugune püügitegevus.

Muudatusettepanek 16

Artikli 20 lõige 1

(1) Kui ühenduse kalalaev on toime pannud tõsise rikkumise, siis tagab liikmesriik, et sellel kalalaeval ei lubata kasutada asjaomase kalastamiskokkuleppe raames antud püügiluba loa järelejäänud kehtimisajal, ning teatab sellest viivitamata komisjonile elektroonilisel teel.

1. Kui ühenduse kalalaev on kokkuleppe raames kalastades toime pannud tõsise rikkumise, siis tagab liikmesriik, et sellel kalalaeval ei lubata kasutada asjaomase kalastamiskokkuleppe raames antud püügiluba loa järelejäänud kehtimisajal, ning teatab sellest viivitamata komisjonile elektroonilisel teel.

Selgitus

Täpsustus.

Muudatusettepanek 17

Artikli 20 lõige 3

(3) Komisjoni, ühenduse, liikmesriikide või lepinguosalise kolmanda riigi inspektorite koostatud inspekteerimis- ja järelevalvearuanded on kaalukaks tõendiks iga liikmesriigi haldus- ja kohtumenetluse jaoks. Asjaolude tuvastamisel käideldakse neid samadel alustel liikmesriigi inspekteerimis- või järelevalvearuannetega.

3. Komisjoni, ühenduse, liikmesriikide või lepinguosalise kolmanda riigi inspektorite koostatud inspekteerimis- ja järelevalvearuanded on kaalukaks tõendiks iga liikmesriigi haldus- ja kohtumenetluse jaoks. Asjaolude tuvastamisel käideldakse neid samadel alustel liikmesriigi inspekteerimis- või järelevalvearuannetega, lähtudes asjaomasest siseriiklikust õigusest.

Selgitus

Juriidilise seisukoha täpsustamine tõendite hindamise osas liikmesriikide õiguskordades.

Muudatusettepanek 18

Artikli 21 lõike 1 punkt a

a) liikmesriikide kõigile asjaomastele kasutajatele ja asjaomastele luba väljaandvatele asutustele ühenduse kalapüügilubade infosüsteemiga seotud veebilehel. Neile isikutele kättesaadav teave piirneb andmetega, mida neil on vaja kalapüügilubade väljaandmise protsessi raames;

a) asjaomastele luba väljaandvatele asutustele ühenduse kalapüügilubade infosüsteemiga seotud veebilehel. Neile isikutele kättesaadav teave piirdub andmetega, mida neil on vaja kalapüügilubade väljaandmise protsessi raames;

Muudatusettepanek 19

Artikli 21 lõike 1 punkt b

b) asjaomaste luba väljaandvate asutuste kõigile asjaomastele kasutajatele ühenduse kalapüügilubade teabesüsteemiga seotud veebilehel. Neile isikutele kättesaadav teave piirneb andmetega, mida neil on vaja oma kontrollitegevuse raames.

b) pädevatele kontrolliasutustele ühenduse kalapüügilubade infosüsteemiga seotud veebilehel. Neile isikutele kättesaadav teave piirneb andmetega, mida neil on vaja oma kontrollitegevuse raames.

arengukomisjonI ARVAMUS (29.1.2008)

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, milles käsitletakse ühenduse kalalaevadele loa andmist püügiks ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääsu ühenduse vetele
(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 –2007/0114 (CNS))

Arvamuse koostaja: Marie-Hélène Aubert

LÜHISELGITUS

Paljud ELi kalalaevad tegelevad kalapüügiga ühenduse jurisdiktsiooni alla kuuluvatest vetest väljaspool. Komisjoni andmetel tegutseb laevade tonnaaži põhjal arvestatuna 40 % kogu ELi laevastikust avamerel või kolmandate riikide vetes, kuigi arengukomisjonile pakub huvi pigem ELi tegevus arengumaades. Samuti tegelevad ELi vetes kalapüügiga teiste riikide laevad, seda eelkõige nn Põhjamaade lepingute tingimuste kohaselt.

Seetõttu on väga oluline, et ELil oleks selge süsteem mõlema tegevuse jaoks loa andmiseks. Käesolev õigusakti ettepanek on osa komisjoni püüdlustest lihtsustada ühist kalanduspoliitikat. Ettepanekus esitatakse püügilubade taotlemise ja väljaandmise üldised eeskirjad ja tingimused, selgitatakse komisjoni ja liikmesriikide kohustusi ning täpsustatakse kalastustegevust puudutavaid aruandekohustusi.

Komisjon on välja pakkunud terve rea uuenduslikke ideid, mis parandaksid kalanduskokkulepete tingimuste täitmist ja muudaksid ELi laevade tegevuse kolmandate riikide vetes läbipaistvamaks.

Täpsemalt on komisjon välja pakkunud ranged kriteeriumid kalalaevadele, millega soovitakse kasutada kolmandate riikidega sõlmitud kokkulepetest tulenevaid võimalusi. Laevadele, mis on eelnenud 12 kuu jooksul pannud toime ühise kalanduspoliitika põhimõtete tõsise rikkumise või mis on kantud rahvusvahelisse ebaseaduslikult tegutsevate laevade nimistusse, ei tohiks lube anda. Need on head ideed, mis on kooskõlas ELi võitlusega ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata (illegal, unregulated and unreported – IUU) kalapüügi vastu.

Veel üks positiivne ettepanek puudutab liikmesriikide suutmatust oma kohustusi täita. Kui liikmesriik jätab oma laevastiku tegevuse kohta aru andmata, ei sulge kvoodi ammendumisel püügipiirkonda või ei suuda tagada muude nõuete (laevade satelliitseire, püügipäevikud jne) täitmist, oleks komisjonil õigus jätta asjaomase liikmesriigi laevad kokkuleppe alusel toimuvast püügitegevusest välja. Arvestades, et teatav osa ELi kaugpüügilaevastikust ja eelkõige triivõngejadaga laevad ei täida sageli saagist aruandmise kohustust, tuleks seda ettepanekut toetada.

Arvestades, et komisjon ja EL peavad võitlust ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu ülimalt tähtsaks ning et arengumaades tegutsevad IUU laevad põhjustavad kalavarude märkimisväärset kadu, tuleks komisjoni ettepaneku kohta esitada muudatusettepanek.

Terve rida rahvusvahelisi organeid, mida nimetatakse piirkondlikeks kalandusorganisatsioonideks, on koostanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelevate laevade nimistuid. Praeguse ettepaneku kohaselt keelataks kõnealustesse nimistutesse kantud ELi lipu all sõitvatele laevadele EList väljaspool kalastamiseks püügiloa andmine. Pärast selle ettepaneku esitamist on komisjon avaldanud IUU kalapüügi tõkestamiseks veel ühe ettepaneku, millega nähakse ette IUU laevade ELi erinimistu loomine, et ELi nimistusse kantud laevu koheldaks samuti nagu piirkondlike kalandusorganisatsioonide nimistutesse kantud laevu. Selle kohta on esitatud muudatusettepanek.

Arutelud nõukogus tunduvad keskenduvat ettepaneku teatavatele aspektidele, mis ei kehti AKV riikidega sõlmitud kalanduskokkulepete kohta, ning pole selge, mil määral ettepanekut muudetakse ja kas teatavad aspektid lisatakse lõpuks hoopis mõnda muusse üldist kalanduse kontrolli käsitlevasse määrusse. Olenemata sellest, millises määruses ülaltoodud meetmed sätestatakse, on arvamuse koostaja arvates väga oluline need säilitada.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Arengukomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek[1]Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Artikli 2 punkt n

n) IUU nimistu – loetelu laevadest, mille piirkondlik kalandusorganisatsioon on tunnistanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevadeks;

n) IUU nimistu – loetelu laevadest, mille piirkondlik kalandusorganisatsioon või komisjon vastavalt nõukogu … määrusele (EÜ) nr … [millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks]1 on tunnistanud ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevadeks;

_________________

1 KOM(2007)0602.

MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse kalalaevade püügitegevus ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääs ühenduse vetele

Viited

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Vastutav komisjon

PECH

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

29.1.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

32

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Catherine Neris

  • [1]  ЕLTs seni avaldamata.

MENETLUS

Pealkiri

Ühenduse kalalaevade püügitegevus ühenduse vetest väljaspool ning kolmandate riikide laevade juurdepääs ühenduse vetele

Viited

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

17.7.2007

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

PECH

3.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Endine raportöör / Endised raportöörid

Catherine Stihler

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

28.2.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

19

5

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Thomas Wise

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Francesco Ferrari