MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille

11.3.2008 - (KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Philippe Morillon

Menettely : 2007/0114(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0072/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0072/2008
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille

(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(2007)0330),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0236/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön sekä kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnon (A6‑0072/2008),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti EY:n perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Komission tekstiParlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

1 artiklan b kohta

(b) jonkin jäsenvaltion lipun alla purjehtiville muille kuin yhteisön kalastusaluksille myönnettävää lupaa harjoittaa toimintaa yhteisön ulkopuolisilla vesillä jonkin sopimuksen nojalla;

Poistetaan.

Perustelu

Tällä selvennetään sitä, että asetusta ei sovelleta EU:n jäsenvaltioiden merentakaisiin alueisiin.

Tarkistus 2

2 artiklan m kohta

(m) ’vakavalla rikkomisella’ vakavaa rikkomista sellaisena kuin se on määritelty sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 24 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1447/1999, tai kyseessä olevan sopimuksen vakavaa rikkomista;

(m) ’vakavalla rikkomisella’ vakavaa rikkomista sellaisena kuin se on määritelty sellaisten käyttäytymistapojen luettelosta, joilla rikotaan vakavasti yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjä 24 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa asetuksessa (EY) N:o 1447/1999, tai kyseessä olevan sopimuksen vakavaa rikkomista; rikkomus on vahvistettava menestyksekkäällä syyttämisellä asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti;

Perustelu

Tällä selvennetään, että rikkomiset on ensiksi vahvistettava menestyksekkään syyttämisen avulla.

Tarkistus 3

2 artiklan n kohta

(n) ’LIS-luettelolla’ luetteloa aluksista, joiden on jonkin alueellisen kalastusjärjestön puitteissa todettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta;

(n) ’LIS-luettelolla’ luetteloa aluksista, joiden on jonkin alueellisen kalastusjärjestön puitteissa todettu tai joiden komissio on [yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi]1... annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ... nojalla todennut harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta;

_________________

1 KOM(2007)0602.

Tarkistus 4

3 artiklan otsikko

Yleiset säännökset

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 5

3 artikla

Ainoastaan yhteisön kalastusaluksilla, joille on myönnetty kalastuslupa tämän asetuksen mukaisesti, on oikeus harjoittaa kalastustoimintaa vesillä, joihin sovelletaan jotakin sopimusta.

Ainoastaan yhteisön kalastusaluksilla, joille on myönnetty kalastuslupa tämän asetuksen mukaisesti, on oikeus harjoittaa kalastustoimintaa yhteisön vesien ulkopuolella.

Perustelu

Ehdotetulla sanamuodolla pyritään selkeyttämään tekstiä ja saamaan se enemmän asiakirjan otsikon mukaiseksi.

Tarkistus 6

4 artiklan 1 kohta

1. Kun on tehty sopimus, komissio ilmoittaa siitä jäsenvaltioille.

1. Komissio voi pyytää ennen sopimusta koskevien neuvottelujen aloittamista jäsenvaltioilta kiinnostuksenilmaisua, joka on vahvistettava, kun neuvottelut ovat päättyneet ja jako on tehty. Kun kolmas maa on tehnyt sopimuksen ja neuvosto on hyväksynyt sen, komissio ilmoittaa siitä jäsenvaltioille.

Perustelu

Tämän avulla on mahdollista saada aikaisessa vaiheessa osoituksia kiinnostuksesta ja selventää kalastussopimusten hyväksyntämenettelyä.

Tarkistus 7

7 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) jotka eivät ole kyseessä olevan sopimuksen nojalla kalastuslupakelpoisia tai jotka eivät sisälly 4 artiklan mukaisesti toimitettuun alusluetteloon;

(a) jotka eivät ole kyseessä olevan sopimuksen nojalla kalastuslupakelpoisia;

Perustelu

Lupahakemuksia olisi voitava jättää aluksille, jotka asianmukaisesti perustelluista syistä eivät sisälly 4 artiklan mukaisesti toimitettuun alusluetteloon.

Tarkistus 8

7 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) jotka ovat edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa, tai jos on kyse uudesta sopimuksesta, sitä edeltäneen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa syyllistyneet vakavaan rikkomiseen, tai eivät ole vielä täyttäneet kyseisen sopimuksen mukaisia kyseistä aikaa koskevia edellytyksiä;

(b) jotka ovat edeltäneiden 12 kuukauden aikana kyseisen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa, tai jos on kyse uudesta sopimuksesta, sitä edeltäneen sopimuksen mukaisessa kalastustoiminnassa syyllistyneet vakavaan rikkomiseen, tai eivät ole vielä täyttäneet kyseisen sopimuksen mukaisia kyseistä aikaa koskevia edellytyksiä, paitsi jos kyseiselle alukselle on jo langetettu seuraamus, jos on todisteita siitä, että rikkomus ei ollut vakava, ja/tai jos aluksen omistaja on vaihtunut ja uusi omistaja antaa takuut, että edellytykset täytetään;

Perustelu

Tekstin lisäyksessä mainituissa olosuhteissa kalastusalukset olisi ehdottomasti hyväksyttävä.

Tarkistus 9

7 artiklan 1 kohdan d kohta

(d) joita koskevat yhteisön alusrekisteriin ja 16 artiklassa tarkoitettuun yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä;

(d) joita koskevat yhteisön alusrekisteriin ja 16 artiklassa tarkoitettuun yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään sisältyvät tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä, siihen asti kunnes nämä tiedot on korjattu;

Perustelu

Puutteellisten tai virheellisten tietojen korjaaminen on hallinnollinen toimi, minkä jälkeen alukset voidaan sisällyttää kyseiseen luetteloon.

Tarkistus 10

9 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Komissio ei toimita edelleen lupaviranomaiselle hakemuksia, joita koskevat:

1. Komissio, joka on antanut jäsenvaltioille tilaisuuden toimittaa huomautuksensa, ei toimita edelleen lupaviranomaiselle hakemuksia, joita koskevat:

Perustelu

Ennen päätöstä hakemusten toimittamatta jättämisestä jäsenvaltioilla olisi oltava mahdollisuus esittää huomautuksia, erityisesti tapauksissa, joissa tarvitaan toimia puutteiden korjaamiseksi tai ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 11

9 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat puutteellisia;

(a) jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat puutteellisia kyseisen kalastussopimuksen edellytysten suhteen;

Perustelu

Tekstin lisäyksessä mainituissa olosuhteissa kalastusalukset olisi ehdottomasti hyväksyttävä.

Tarkistus 12

10 artikla

Jos komissiolla on syytä uskoa, että jäsenvaltio ei ole täyttänyt liitteessä I tarkoitettuja jotakin tiettyä sopimusta koskevia velvollisuuksiaan, se ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille tilaisuuden toimittaa huomautuksensa. Jos komissio päättää jäsenvaltion toimittamien huomautusten perusteella, että mainittuja velvollisuuksia on laiminlyöty, se päättää luottamuksensuojan periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon ottaen kieltää kyseessä olevan jäsenvaltion aluksia jatkamasta kalastusta kyseisen sopimuksen nojalla.

Jos komission tietoon tulee asianmukaisesti perusteltujen tietojen pohjalta, että jäsenvaltio ei ole täyttänyt liitteessä I tarkoitettuja jotakin tiettyä sopimusta koskevia velvollisuuksiaan, komissio ilmoittaa tästä jäsenvaltiolle ja antaa sille tilaisuuden toimittaa huomautuksensa. Jos jäsenvaltion toimittamien huomautusten perusteella mainittuja velvollisuuksia on todistetusti laiminlyöty, komissio voi päättää luottamuksensuojan periaatteen ja suhteellisuusperiaatteen asianmukaisesti huomioon ottaen kieltää kyseessä olevan jäsenvaltion aluksia jatkamasta kalastusta kyseisen sopimuksen nojalla.

Perustelu

Komission ehdottamin sanoin ilmaistuna tämä artikla aiheuttaa huomattavaa oikeudellista epävarmuutta, sillä siinä viitataan ”syihin uskoa”. Jos komissio kieltäytyy toimittamasta hakemuksia eteenpäin, sen on perustuttava todistettuihin tosiseikkoihin.

Tarkistus 13

17 artiklan 1 kohta

1. Yhteisön kalastusalusten, joille on myönnetty kalastuslupa II tai III jakson nojalla, on toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselleen päivittäin saaliitaan ja pyyntiponnistustaan koskevat tiedot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II ja II a osastossa säädettyjen säännösten soveltamista.

1. Yhteisön kalastusalusten, joille on myönnetty kalastuslupa II tai III jakson nojalla, on toimitettava kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselleen saaliitaan ja pyyntiponnistustaan koskevat tiedot kunkin sopimuksen ja kyseisen kalastuksen kannalta sopivin väliajoin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (ETY) N:o 2847/93 II ja II a osastossa säädettyjen säännösten soveltamista. Tietojen toimittamista koskevien vaatimusten on oltava yhteensopivia ”sähköistä kalastuspäiväkirjaa” koskevan asetuksen vaatimusten kanssa.

Perustelu

Tällä saadaan aikaan realistiset raportointivaatimukset, jotka ovat yhteensopivia EU:n lainsäädännön kanssa.

Tarkistus 14

19 artiklan 1 kohta

1. Kun jäsenvaltio katsoo, että sille myönnetyt kalastusmahdollisuudet on käytetty kokonaan, sen on viipymättä kiellettävä kyseistä aluetta, kantaa tai kantaryhmää koskeva kalastustoiminta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (ETY) 2847/93 21 artiklan 3 kohdan soveltamista.

1. Kun jäsenvaltio katsoo, että sille myönnetyt kalastusmahdollisuudet on käytetty kokonaan, sen on viipymättä kiellettävä kyseistä aluetta, kantaa tai kantaryhmää koskeva kalastustoiminta ja keskeytettävä jo myönnetyt kalastusluvat, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 2371/2002 26 artiklan 4 kohdan ja asetuksen (ETY) 2847/93 21 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Perustelu

Tällä varmistetaan kalastustoiminnan tehokkaampi seuranta.

Tarkistus 15

19 artiklan 3 kohta

3. Jos kalastusluvat on myönnetty sekakalastukseen ja yhtä kyseessä olevista kannoista tai kantaryhmistä koskevat kalastusmahdollisuudet katsotaan kokonaan käytetyiksi, jäsenvaltion on kiellettävä kaikki sekakalastukseen sisältyvä kalastustoiminta.

3. Jos kalastusluvat on myönnetty sekakalastukseen ja yhtä kyseessä olevista kannoista tai kantaryhmistä koskevat kalastusmahdollisuudet katsotaan kokonaan käytetyiksi, jäsenvaltion on kiellettävä uhanalaisia kantoja uhkaava toiminta.

Perustelu

Olisi kiellettävä uhanalaisia kantoja uhkaava toiminta eikä kaikki kalastustoiminta.

Tarkistus 16

20 artiklan 1 kohta

1. Jos yhteisön alus on syyllistynyt vakavaan rikkomiseen, jäsenvaltion on varmistettava, ettei aluksen enää anneta käyttää sille kyseessä olevan sopimuksen nojalla myönnettyä kalastuslupaa luvan jäljellä olevana voimassaoloaikana, ja ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen.

1. Jos yhteisön alus on syyllistynyt sopimuksen nojalla kalastaessaan vakavaan rikkomiseen, jäsenvaltion on varmistettava, ettei aluksen enää anneta käyttää sille kyseessä olevan sopimuksen nojalla myönnettyä kalastuslupaa luvan jäljellä olevana voimassaoloaikana, ja ilmoitettava siitä viipymättä komissiolle sähköistä tiedonsiirtoa käyttäen.

Perustelu

Selvennys.

Tarkistus 17

20 artiklan 3 kohta

3. Komission tarkastajien, yhteisön tarkastajien, jäsenvaltioiden tarkastajien tai asianomaisen sopimuksen sopimuspuolena olevan kolmannen maan tarkastajien tarkastus- ja valvontakertomukset ovat hyväksyttäviä todisteita minkä tahansa jäsenvaltion hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä. Niitä on tapahtumia todennettaessa pidettävä yhdenvertaisina jäsenvaltion tarkastus- ja valvontakertomusten kanssa.

3. Komission tarkastajien, yhteisön tarkastajien, jäsenvaltioiden tarkastajien tai asianomaisen sopimuksen sopimuspuolena olevan kolmannen maan tarkastajien tarkastus- ja valvontakertomukset ovat hyväksyttäviä todisteita minkä tahansa jäsenvaltion hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä. Niitä on tapahtumia todennettaessa pidettävä yhdenvertaisina jäsenvaltion tarkastus- ja valvontakertomusten kanssa asiaa koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Tällä selvennetään jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin liittyvää todistusaineiston hyväksymistä koskevaa juridista kantaa.

Tarkistus 18

21 artiklan 1 kohdan a alakohta

(a) kaikille jäsenvaltioiden asianomaisille käyttäjille ja asianomaisille lupaviranomaisille verkkosivuilla, joista on linkki yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään. Näiden henkilöiden saatavissa olevat tiedot on rajattava tietoihin, joita he tarvitsevat kalastuslupamenettelyssä;

(a) kaikille asianomaisille lupaviranomaisille verkkosivuilla, joista on linkki yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään. Näiden henkilöiden saatavissa olevat tiedot on rajattava tietoihin, joita he tarvitsevat kalastuslupamenettelyssä;

Tarkistus 19

21 artiklan 1 kohdan b alakohta

(b) kaikille valvontaviranomaisten asianomaisille käyttäjille verkkosivuilla, joista on linkki yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään. Näiden henkilöiden saatavissa olevat tiedot on rajattava tietoihin, joita he tarvitsevat tarkastustoiminnassaan.

(b) kaikille valvontaviranomaisille verkkosivuilla, joista on linkki yhteisön kalastuslupatietojärjestelmään. Näiden henkilöiden saatavissa olevat tiedot on rajattava tietoihin, joita he tarvitsevat kalastuslupamenettelyssä;

LAUSUNTO kehitysyhteistyövaliokunnalta (29.1.2008)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille
(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Valmistelija: Marie-Hélène Aubert

LYHYET PERUSTELUT

EU:n alukset harjoittavat paljon kalastusta yhteisön lainkäyttövaltaan kuuluvien vesialueiden ulkopuolella. Komission antamien tietojen mukaan 40 prosenttia EU:n laivaston kokonaiskapasiteetista toimii avomerellä kolmansien maiden vesialueilla. Kehitysyhteistyövaliokuntaa kiinnostaa lähinnä EU:n toiminta kehitysmaissa. Muiden maiden alukset kalastavat myös EU:n vesillä erityisesti niin kutsuttujen pohjoisten valtioiden sopimusten nojalla.

On siis hyvin tärkeää, että EU:lla on selkeä järjestelmä kummankin toiminnan sallimiseksi. Tämä lainsäädäntöehdotus kuuluu komission pyrkimyksiin "yksinkertaistaa" yhteistä kalastuspolitiikkaa (YKP). Sillä luodaan yleiset säännöt ja ehdot kalastuslupien anomiseen ja niiden myöntämiseen ja selkeytetään komission ja jäsenvaltioiden vastuita sekä täsmennetään kalastustoimintaa koskevia ilmoitusvaatimuksia.

Komissio esittää useita innovatiivisia ajatuksia kalastussopimusten yhdenmukaisuuden ja kolmansien maiden vesillä kalastavien EU:n alusten toiminnan avoimuuden parantamiseksi.

Komissio ehdottaa erityisesti ankarien kriteerien soveltamista kalastusaluksiin, jotka haluavat hyötyä kolmansien maiden kanssa tehtyjen sopimusten ehdoista. Aluksilta, jotka ovat syyllistyneet vakavaan YKP:n rikkomiseen viimeisten 12 kuukauden aikana tai jotka kuuluvat laitonta toimintaa harjoittavien alusten kansainvälisiin luetteloihin, olisi evättävä kalastusluvat. Nämä ovat hyviä ja LIS-kalastuksen (laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus) torjumista koskevan EU:n linjan mukaisia ehdotuksia.

Toinen myönteinen ehdotus liittyy jäsenvaltioiden laiminlyönteihin vastuunsa kantamisessa. Jos jäsenvaltio ei tee laivastonsa toimintaa koskevia ilmoituksia, eikä lopeta kalastamista kun sen kiintiö on täynnä, eikä varmista, että muita vaatimuksia (alusten satelliittiseuranta, lokikirjojen pito jne.) noudatetaan, komissiolla pitäisi olla oikeus evätä kyseisen jäsenvaltion alusten kalastusoikeus sopimuksen mukaisesti. Ottaen huomioon, että tietty osa yhteisön avomerilaivastosta, erityisesti pintasiima-alukset, laiminlyö usein saalinsa ilmoittamista koskevat velvoitteet, valmistelija pitää ehdotusta myönteisenä.

Koska komissio ja EU pitävät LIS-kalastuksen torjumista ensisijaisen tärkeänä ja koska LIS-alusten toiminta aiheuttaa huomattavaa kalavarojen vähenemistä kehitysmaissa, komission ehdotukseen on esitettävä tarkistus.

Useat kansainväliset elimet (alueelliset kalastusjärjestöt) ovat laatineet luetteloita aluksista, jotka harjoittavat LIS-toimintaa. Käsiteltävänä olevalla ehdotuksella pyritään epäämään EU:n aluevesien ulkopuolella harjoitettavaan kalastukseen oikeuttavat kalastusluvat kaikilta kyseisiin luetteloihin kuuluvilta EU:n aluksilta. Tämän ehdotuksen julkistamisen jälkeen komissio esitti LIS-kalastuksen torjumista koskevan toisen ehdotuksen, joka sisältää erityisen EU-luettelon laatimisen LIS-aluksista, jotta EU-luettelossa olevia aluksia kohdeltaisiin samalla tavalla kuin alueellisten kalastusjärjestöjen luetteloissa olevia aluksia. Asiasta on ehdotettu tarkistusta.

Keskustelut neuvostossa näyttävät keskittyvän tiettyihin tämän ehdotuksen näkökohtiin, jotka eivät liity AKT-maiden kanssa tehtyihin kalastussopimuksiin, eikä ole selvää, missä määrin ehdotusta muutetaan ja sisällytetäänkö tietyt näkökohdat johonkin toiseen yleistä kalastuksen valvontaa koskevaan asetukseen. Valmistelija pitää edellä mainittujen toimenpiteiden säilyttämistä hyvin tärkeänä riippumatta siitä, mihin asetukseen ne sisällytetään.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

2 artiklan n alakohta

n) ’LIS-luettelolla’ luetteloa aluksista, joiden on jonkin alueellisen kalastusjärjestön puitteissa todettu harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta;

n) ’LIS-luettelolla’ luetteloa aluksista, joiden on jonkin alueellisen kalastusjärjestön puitteissa todettu tai jotka komissio on [yhteisön järjestelmästä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemiseksi, estämiseksi ja poistamiseksi]1 ... annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o ... nojalla todennut harjoittaneen laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta;

 

_________________

1 KOM(2007)0602.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön kalastusalusten kalastustoiminta yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsy yhteisön vesille

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

29.1.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Catherine Neris

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Yhteisön kalastusalusten kalastustoiminta yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsy yhteisön vesille

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

17.7.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

3.9.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Alkuperäinen esittelijä

Catherine Stihler

 

 

Hyväksytty (pvä)

28.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Francesco Ferrari

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

11.3.2008