Pranešimas - A6-0072/2008Pranešimas
A6-0072/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse

11.3.2008 - (COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Žuvininkystės komitetas
Pranešėjas: Philippe Morillon

Procedūra : 2007/0114(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0072/2008
Pateikti tekstai :
A6-0072/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse

(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2007)0330),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 37 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C6‑0236/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Žuvininkystės komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto nuomonę (A6‑0072/2007),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

1 straipsnio b punktas

b) su valstybės narės vėliava plaukiojantiems, bet Bendrijos žvejybos laivams nepriklausantiems laivams skirtų leidimų užsiimti veikla ne Bendrijos vandenyse pagal atitinkamą susitarimą;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti, kad ES valstybių narių užjūrio teritorijos nepriklauso šio reglamento taikymo sričiai.

Pakeitimas 2

2 straipsnio m punktas

m) Didelis pažeidimas – 1999 m. birželio 24 d. Reglamente (EB) Nr. 1447/99, nustatančiame bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą, apibrėžtas šiurkštus pažeidimas arba didelis pažeidimas ar didelis nusižengimas pagal atitinkamą susitarimą;

m) Didelis pažeidimas – 1999 m. birželio 24 d. Reglamente (EB) Nr. 1447/99, nustatančiame bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą, apibrėžtas šiurkštus pažeidimas arba didelis pažeidimas ar didelis nusižengimas pagal atitinkamą susitarimą; veiksmai laikomi pažeidimais, jei pagal atitinkamus nacionalinės teisės aktus tai patvirtinama remiantis sėkmingo baudžiamojo persekiojimo priemonėmis;

Pagrindimas

Pakeitime siekiama patikslinti, kad tai, jog įvykdytas pažeidimas, pirmiausia turi būti patvirtinta remiantis sėkmingai baigtu baudžiamuoju persekiojimu.

Pakeitimas 3

2 straipsnio n punktas

n) NNN sąrašas – žvejybos laivų, kurie RŽVO duomenimis vykdė neteisėtą, nedeklaruotą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas;

n) NNN sąrašas – žvejybos laisvų, kurie RŽVO arba Komisijos duomenimis, remiantis ... Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... [nustatančio neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencijos, atgrasymo nuo jos ir jos panaikinimo Bendrijos sistemą]1, vykdė neteisėtą, nedeklaruotą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas;

_________________

1 COM(2007)0602.

Pakeitimas 4

3 straipsnio pavadinimas

Bendroji nuostata

Bendrosios nuostatos

Pagrindimas

Siūloma formuluote siekiama padaryti tekstą aiškesnį ir suderinti jį su dokumento pavadinimu.

Pakeitimas 5

3 straipsnis

Tik pagal šį reglamentą išduotą žvejybos leidimą turintys Bendrijos žvejybos laivai turi teisę užsiimti žvejybos veikla atitinkamame susitarime apibrėžtuose vandenyse.

Tik pagal šį reglamentą išduotą žvejybos leidimą turintys Bendrijos žvejybos laivai turi teisę užsiimti žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse.

Pagrindimas

Siūloma formuluote siekiama padaryti tekstą aiškesnį ir suderinti jį su dokumento pavadinimu.

Pakeitimas 6

4 straipsnio 1 dalis

1. Sudarius susitarimą Komisija apie jį praneša valstybėms narėms.

1. Prieš derybų dėl susitarimo pradžią Komisija gali paprašyti valstybių narių deklaruoti interesus, kurie turi būti patvirtinti baigus derybas ir atlikus paskirstymus. Kai susitarimą sudaro trečioji šalis ir jį patvirtina Taryba, Komisija apie jį praneša valstybėms narėms.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama suteikti galimybę iš anksto deklaruoti interesus ir patikslinti žuvininkystės susitarimų patvirtinimo procedūrą.

Pakeitimas 7

7 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) jie neatitinka reikalavimų žvejybos leidimui gauti pagal atitinkamą susitarimą arba nėra įtraukti į pagal 4 straipsnį Komisijai pateikiamą laivų sąrašą;

a) jie neatitinka reikalavimų žvejybos leidimui gauti pagal atitinkamą susitarimą;

Pagrindimas

Laivams, kurie dėl tinkamai pagrįstų priežasčių nebuvo įtraukti į pagal 4 straipsnį pateikiamą laivų sąrašą, turėtų būti suteikta galimybė teikti prašymą dėl žvejybos leidimų.

Pakeitimas 8

7 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) jie per praėjusius 12 žvejybos veiklos pagal susitarimą mėnesių arba, jei sudaromas naujas susitarimas, per 12 žvejybos veiklos pagal senąjį susitarimą mėnesių padarė didelį pažeidimą arba atitinkamais atvejais dar neįvykdė to susitarimo sąlygų tam laikotarpiui;

b) jie per praėjusius 12 žvejybos veiklos pagal susitarimą mėnesių arba, jei sudaromas naujas susitarimas, per 12 žvejybos veiklos pagal senąjį susitarimą mėnesių padarė didelį pažeidimą arba atitinkamais atvejais dar neįvykdė to susitarimo sąlygų tam laikotarpiui, išskyrus atvejus, kai atitinkamam laivui jau buvo paskirta bauda, kai esama įrodymų, kad pažeidimas buvo nedidelis, ir (arba) kai pasikeitė laivo savininkas ir naujasis savininkas suteikia garantijų, kad sąlygos bus įvykdytos;

 

 

Pagrindimas

Būtų nepriimtina, jei papildomame tekste nurodytomis sąlygomis žvejybos laivai negalėtų teikti prašymų.

Pakeitimas 9

7 straipsnio 1 dalies d punktas

(d) Bendrijos laivyno registre ir 16 straipsnyje apibrėžtoje Bendrijos žvejybos leidimo informacijos sistemoje šių laivų duomenys yra neišsamūs arba neteisingi;

d) iki tol, kol ištaisomi Bendrijos laivyno registre ir 16 straipsnyje apibrėžtoje Bendrijos žvejybos leidimo informacijos sistemoje esantys su šiais laivais susiję neišsamūs arba neteisingi duomenys;

Pagrindimas

Neišsamių arba neteisingų duomenų ištaisymas yra administracinis veiksmas, kurį atlikus, laivai gali būti įtraukti į nurodytą sąrašą.

Pakeitimas 10

9 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Komisija neperduota leidimus suteikiančioms institucijoms paraiškų, jei:

1. Komisija, suteikusi valstybėms narėms galimybę pateikti savo pastabas, neperduoda leidimus suteikiančioms institucijoms paraiškų, jei:

Pagrindimas

Prieš priimant bet kokį sprendimą neperduoti paraiškų, valstybėms narėms turėtų būti suteikta galimybė pateikti savo pastabas, ypač tais atvejais, kai jos turi imtis veiksmų trūkstamiems duomenims pateikti arba problemoms išspręsti.

Pakeitimas 11

9 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) valstybės narės pateikti duomenys neišsamūs;

a) valstybės narės pateikti duomenys pagal atitinkamo žuvininkystės susitarimo reikalavimus yra neišsamūs;

Pagrindimas

Būtų nepriimtina, jei papildomame tekste nurodytomis sąlygomis žvejybos laivai būtų laikomi neatitinkančiais kriterijų.

Pakeitimas 12

10 straipsnis

Jei Komisija turi priežasčių manyti, kad valstybė narė nevykdė I priede nurodytų specialaus susitarimo įpareigojimų, ji apie tai informuoja valstybę narę ir suteikia jai galimybę pateikti savo pastabas. Jei Komisija, atsižvelgdama į valstybės narės pateiktas pastabas, nustato, kad įpareigojimų vykdymo pažeidimas buvo padarytas, ji, remdamasi teisėto pasitikėjimo ir proporcingumo principais, nusprendžia uždrausti tos valstybės narės laivams tęsti žvejybos veiklą pagal tą susitarimą.

Jei Komisijai pranešama, remiantis deramai pagrįstais faktais, kad valstybė narė nevykdė I priede nurodytų specialaus susitarimo įpareigojimų, Komisija apie tai informuoja valstybę narę ir suteikia jai galimybę pateikti savo pastabas. Jei, atsižvelgiant į valstybės narės pateiktas pastabas, įrodoma, kad įpareigojimų vykdymo pažeidimas buvo padarytas, Komisija, remdamasi teisėto pasitikėjimo ir proporcingumo principais, gali nuspręsti uždrausti tos valstybės narės laivams tęsti žvejybos veiklą pagal tą susitarimą

Pagrindimas

Komisijos pasiūlytoje straipsnio formuluotėje, kurioje nurodomos galimos „priežastys manyti“, yra daug teisinio netikrumo. Bet koks Komisijos atsisakymas perduoti paraiškas turi būti pagrįstas įrodytais faktais.

Pakeitimas 13

17 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2847/93 II ir IIa antraštinių dalių nuostatų Bendrijos žvejybos laivai, kuriems pagal II arba III skirsnių nuostatas buvo išduoti žvejybos leidimai, kompetentingai nacionalinei institucijai kasdien perduoda savo sugautų kiekių ir žvejybos pastangų ataskaitas.

1. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2847/93 II ir IIa antraštinių dalių nuostatų Bendrijos žvejybos laivai, kuriems pagal II arba III skirsnių nuostatas buvo išduoti žvejybos leidimai, kompetentingai nacionalinei institucijai perduoda savo sugautų kiekių ir žvejybos pastangų ataskaitas tokiu dažnumu, koks tinkamas pagal susitarimą ir tam tikrą žvejybos veiklą. Šis perdavimo reikalavimas turi būti suderintas su reglamente dėl laivo elektroninio žurnalo nurodytais reikalavimais.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad ataskaitų teikimo reikalavimai būtų realistiški ir atitiktų kitus ES teisės aktus.

Pakeitimas 14

19 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (EB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalies nuostatų, jei valstybė narė nusprendžia, kad jai skirtos žvejybos galimybės išnaudotos, ji nedelsdama uždraudžia žvejybos veiklą atitinkamame rajone arba atitinkamų išteklių ar išteklių grupių žvejybos veiklą.

1. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (EB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalies nuostatų, jei valstybė narė nusprendžia, kad jai skirtos žvejybos galimybės išnaudotos, ji nedelsdama uždraudžia žvejybos veiklą atitinkamame rajone arba atitinkamų išteklių ar išteklių grupių žvejybos veiklą ir sustabdo išduotų leidimų galiojimą.

Pagrindimas

Taip užtikrinama veiksmingesnė žvejybos veiklos stebėsena.

Pakeitimas 15

19 straipsnio 3 dalis

3. Jei buvo išduoti leidimai kelių rūšių žvejybai ir nusprendžiama, kad vienų iš žvejoti leistų išteklių arba vienos iš žvejoti leistų išteklių grupių žvejybos galimybės jau yra išnaudotos, valstybės narės uždraudžia visą žvejybos veiklą, kuri yra tos kelių rūšių žvejybos dalis.

3. Jei buvo išduoti leidimai kelių rūšių žvejybai ir nusprendžiama, kad vienų iš žvejoti leistų išteklių arba vienos iš žvejoti leistų išteklių grupių žvejybos galimybės jau yra išnaudotos, valstybės narės uždraudžia konkrečią veiklą, kuri kelia pavojų nykstantiems ištekliams.

Pagrindimas

Turėtų būti uždrausta tik ta veikla, kuri kelia pavojų nykstantiems ištekliams, o ne visa žvejybos veikla.

Pakeitimas 16

20 straipsnio 1 dalis

1. Jei Bendrijos žvejybos laivas padarė didelį pažeidimą, valstybė narė užtikrina, kad laivui nebebūtų leidžiama naudotis pagal atitinkamą susitarimą išduotu žvejybos leidimu likusiu to leidimo galiojimo laikotarpiu, ir apie tai nedelsdama elektroniniu būdu informuoja Komisiją.

1. Jei Bendrijos žvejybos laivas, žvejodamas pagal susitarimą, padarė didelį pažeidimą, valstybė narė užtikrina, kad laivui nebebūtų leidžiama naudotis pagal atitinkamą susitarimą išduotu žvejybos leidimu likusiu to leidimo galiojimo laikotarpiu, ir apie tai nedelsdama elektroniniu būdu informuoja Komisiją.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti.

Pakeitimas 17

20 straipsnio 3 dalis

3. Komisijos, Bendrijos, valstybių narių arba trečiųjų šalių, kurios yra atitinkamo susitarimo šalys, inspektorių parengtos tikrinimų ir priežiūros ataskaitos valstybės narės pradėtose administracinėse arba teisinėse procedūrose laikomos leistinais įrodymais. Nustatant faktus jos laikomos lygiavertėmis valstybės narės tikrinimų ir priežiūros ataskaitoms.

3. Komisijos, Bendrijos, valstybių narių arba trečiųjų šalių, kurios yra atitinkamo susitarimo šalys, inspektorių parengtos tikrinimų ir priežiūros ataskaitos valstybės narės pradėtose administracinėse arba teisinėse procedūrose laikomos leistinais įrodymais. Nustatant faktus jos laikomos lygiavertėmis valstybės narės tikrinimų ir priežiūros ataskaitoms remiantis atitinkamais nacionalinės teisės aktais.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama patikslinti teisinę padėtį, susijusią su įrodymų tinkamumu atsižvelgiant į valstybių narių teisės sistemas.

Pakeitimas 18

21 straipsnio 1 dalies a punktas

(a) visiems atitinkamiems valstybių narių naudotojams ir leidimus suteikiančioms institucijoms su Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema susietoje tinklavietėje. Šiems asmenims prieinami tik tie duomenys, kurių jiems reikia žvejybos leidimų suteikimo procese

a) atitinkamoms leidimus suteikiančioms institucijoms su Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema susietoje tinklavietėje Šiems asmenims prieinami tik tie duomenys, kurių jiems reikia žvejybos leidimų suteikimo procese.

Pakeitimas 19

21 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) visiems atitinkamiems kompetentingų tikrinimo institucijų naudotojams su Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema susietoje tinklavietėje. Šiems asmenis prieinami tik tie duomenys, kurių jiems reikia vykdant tikrinimo veiklą.

b) visoms atitinkamoms kompetentingoms tikrinimo institucijoms su Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema susietoje tinklavietėje. Šiems asmenims prieinami tik tie duomenys, kurių jiems reikia vykdant tikrinimo veiklą.

Vystymosi komiteto NUOMONĖ  (29.1.2008)

pateikta Žuvininkystės komitetui

dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse
(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Nuomonės referentė: Marie-Hélène Aubert

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Daug ES laivų žvejoja Bendrijos jurisdikcijai nepriklausančiuose vandenyse. Komisijos duomenimis 40% viso ES laivyno pagal laivo tonažą vykdo veiklą atviroje jūroje arba trečiųjų šalių vandenyse, nors komitetą labiau domina ES veikla besivystančiose šalyse. Kitų šalių laivai taip pat žvejoja ES vandenyse, daugiausia pagal vadinamuosiuose Šiaurės susitarimuose išdėstytas sąlygas.

Todėl labai svarbu, kad ES turėtų aiškią leidimų išdavimo abiejų tipų veiklai sistemą. Šis pasiūlymas dėl teisės akto yra viena iš priemonių, kuriomis Komisijos siekia supaprastinti bendrąją žuvininkystės politiką. Jame išdėstomos bendrosios paraiškų išduoti žvejybos leidimus pateikimo ir jų išdavimo taisyklės ir sąlygos, paaiškinamos Komisijos ir valstybių narių prievolės ir patikslinami žvejybos veiklos ataskaitų teikimo reikalavimai.

Komisija pasiūlė keletą naujų idėjų, kurios padėtų užtikrinti žuvininkystės susitarimų sąlygų laikymąsi ir suteiktų daugiau skaidrumo ES laivų veiklai trečiųjų šalių vandenyse.

Visų pirma siūloma taikyti griežtus kriterijus žvejybos laivams, kurie nori pasipelnyti iš susitarimų su trečiosiomis šalimis sąlygų. Laivams, kurie per pastaruosius 12 mėnesių stipriai pažeidė bendrąją žuvininkystės politiką arba buvo įtraukti į tarptautinį neteisėtai veiklą vykdančių laivų sąrašą, leidimai neturėtų būti išduodami. Tai yra geros idėjos, padedančios ES kovoti su neteisėta, nereglamentuojama ir nedeklaruota (NNN) žvejyba.

Kitas geras pasiūlymas yra susijęs su valstybėmis narėmis, kurios nesilaiko savo įsipareigojimų. Jeigu valstybė narė nepraneša apie savo laivyno veiklą, neuždraudžia žvejoti tam tikrame rajone, kurio kvota išnaudota, arba neužtikrina, kad būtų laikomasi kitų reikalavimų (laivų stebėsena palydovu, laivo žurnalai ir t. t.), Komisija turėtų teisę neleisti tos valstybės narės laivams vykdyti žvejybos veiklos pagal susitarimą. Atsižvelgiant į tai, kad kai kurie tolimuosiuose vandenyse žvejojantys ES laivyno laivai, ypač žvejojantieji dreifinėmis ilgosiomis ūdomis, dažnai nesilaiko reikalavimų ir nepraneša apie sugautus žuvų kiekius, šis pasiūlymas yra sveikintinas.

Turint mintyje tai, kad Komisija ir ES kovą su NNN žvejyba laiko labai svarbiu prioritetu ir kad prarandama daug žuvų išteklių NNN žvejybos laivams žvejojant besivystančiose šalyse, reikėtų pateikti Komisijos pasiūlymo pakeitimą.

Keletas tarptautinių organizacijų (žinomos kaip regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos arba RŽVO) patvirtino laivų, užsiimančių NNN žvejyba, sąrašą. Pagal dabartinį pasiūlymą visiems į šį sąrašą įtrauktiems su ES vėliava plaukiojantiems laivams draudžiama išduoti leidimą žvejoti už ES ribų. Jau paskelbus šį pasiūlymą, Komisija pateikė kitą pasiūlymą dėl kovos su NNN žvejyba – sukurti specialų NNN žvejybą vykdančių laivų ES sąrašą ir į šį sąrašą įtrauktiems laivams taikyti tas pačias taisykles kaip ir RŽVO sąraše esantiems laivams. Šio tikslo ir siekiama pateiktu pakeitimu.

Taryboje vykstančiose diskusijose, matyt, daugiausia dėmesio skiriama tam tikriems šio pasiūlymo aspektams, kurie nesusiję su žvejybos susitarimais su AKR šalimis, ir neaišku, kiek šis pasiūlymas bus pakeistas ir ar tam tikri aspektai bus įtraukti į kitą reglamentą dėl bendros žuvininkystės kontrolės. Nepaisant to, į kurį reglamentą bus įtrauktos minėtos priemonės, pranešėja mano, kad juos labai svarbu išlaikyti.

PAKEITIMAI

Vystymosi komitetas ragina atsakingą Žuvininkystės komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstasParlamento pakeitimai

Pakeitimas 1

2 straipsnio n punktas

n) NNN sąrašas – žvejybos laivų, kurie RŽVO duomenimis vykdė neteisėtą, nedeklaruotą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas;

(n) NNN sąrašas – žvejybos laisvų, kurie RŽVO arba Komisijos duomenimis, remiantis ... Tarybos reglamentu (EB) Nr. ... [nustatančio neteisėtos, nedeklaruotos ir nereglamentuojamos žvejybos prevencijos, atgrasymo nuo jos ir jos panaikinimo Bendrijos sistemą]1, vykdė neteisėtą, nedeklaruotą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas;

_________________

1 COM(2007)0602.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybės Bendrijos vandenyse

Nuorodos

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Atsakingas komitetas

PECH

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Priėmimo data

29.1.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

32

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Catherine Neris

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybės Bendrijos vandenyse

Nuorodos

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Konsultacijos su EP data

17.7.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

PECH

3.9.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Pakeistas (-i) pranėšėjas(-ai)

Catherine Stihler

 

 

Priėmimo data

28.2.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

19

5

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Thomas Wise

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Francesco Ferrari