SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

11.3.2008 - (COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Philippe Morillon

Procedura : 2007/0114(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0072/2008
Teksty złożone :
A6-0072/2008
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2007)0330),

–   uwzględniając art. 37 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6‑0236/2007),

–   uwzględniając art. 51 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinię Komisji Rozwoju (A6‑0072/2007),

1.  zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 250 ust. 2 traktatu WE;

3.  zwraca się do Rady, jeśli ta uzna za stosowne odejść od przyjętego przez Parlament tekstu, o poinformowanie go o tym fakcie;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Tekst proponowany przez KomisjęPoprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 1 litera b)

b) wydawania statkom pod banderą państwa członkowskiego, niebędącym wspólnotowymi statkami rybackimi, upoważnień do prowadzenia działalności poza wodami terytorialnymi Wspólnoty w ramach umowy;

skreślona

Uzasadnienie

W celu sprecyzowania, że rozporządzenie nie ma zastosowania do terytoriów zamorskich państw członkowskich UE.

Poprawka 2

Artykuł 2 litera m)

m) „poważne naruszenie” oznacza poważne naruszenie zgodnie z definicją tego terminu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1447/99 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającym wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa, lub poważne naruszenie bądź poważne uchybienie na mocy danej umowy;

m) „poważne naruszenie” oznacza poważne naruszenie zgodnie z definicją tego terminu w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1447/99 z dnia 24 czerwca 1999 r. ustanawiającym wykaz rodzajów zachowań, które poważnie naruszają zasady wspólnej polityki rybołówstwa, lub poważne naruszenie bądź poważne uchybienie na mocy danej umowy; naruszenia są potwierdzane w drodze skutecznego postępowania zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa krajowego;

Uzasadnienie

W celu sprecyzowania, że naruszenie musi najpierw zostać potwierdzone w drodze skutecznego postępowania.

Poprawka 3

Artykuł 2 litera n)

n) „wykaz statków IUU” oznacza wykaz statków rybackich, co do których stwierdzono w ramach RFMO, iż dokonują nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów;

n) „wykaz statków IUU” oznacza wykaz statków rybackich, co do których stwierdzono w ramach RFMO lub co do których Komisja stwierdziła na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ... z dnia ... [ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania]1, iż dokonują nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów;

_________________

1 COM(2007)0602.

Poprawka 4

Artykuł 3 tytuł

Przepis ogólny

Przepisy ogólne

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie ma na celu uczynienie tekstu jaśniejszym i bardziej spójnym z tytułem dokumentu.

Poprawka 5

Artykuł 3

Do prowadzenia działalności połowowej na wodach objętych zakresem umowy uprawnione są wyłącznie wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienie do połowów zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Do prowadzenia działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty uprawnione są wyłącznie wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienie do połowów zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Proponowane sformułowanie ma na celu uczynienie tekstu jaśniejszym i bardziej spójnym z tytułem dokumentu.

Poprawka 6

Artykuł 4 ustęp 1

1. Po zawarciu umowy Komisja informuje o tym fakcie państwa członkowskie.

1. Komisja może zwrócić się o deklaracje zainteresowania ze strony państw członkowskich przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie umowy, z zastrzeżeniem potwierdzenia po zakończeniu negocjacji i dokonaniu przydziału. Po zawarciu umowy przez kraj trzeci i zatwierdzeniu jej przez Radę Komisja informuje o tym fakcie państwa członkowskie.

Uzasadnienie

W celu umożliwienia wczesnego przedłożenia deklaracji zainteresowania oraz w celu uściślenia procedury zatwierdzania w odniesieniu do umów w dziedzinie rybołówstwa.

Poprawka 7

Artykuł 7 ustęp 1 litera a)

a) które nie kwalifikują się do uzyskania upoważnienia do połowów na mocy danej umowy lub nie zostały umieszczone w wykazie statków przedłożonym zgodnie z art. 4;

a) które nie kwalifikują się do uzyskania upoważnienia do połowów na mocy danej umowy;

Uzasadnienie

Statki, który z należycie uzasadnionych względów nie trafiły do wykazu statków przedłożonego zgodnie z art. 4, powinny mieć możliwość wystąpienia o upoważnienie.

Poprawka 8

Artykuł 7 ustęp 1 litera b)

b) które w okresie poprzednich 12 miesięcy prowadzenia działalności połowowej na mocy danej umowy lub, w przypadku nowej umowy, działalności połowowej na mocy umowy poprzedzającej daną umowę, dopuściły się poważnego naruszenia lub, w zależności od przypadku, nie wypełniły jeszcze warunków przewidzianych w tejże umowie za tamten okres;

b) które w okresie poprzednich 12 miesięcy prowadzenia działalności połowowej na mocy danej umowy lub, w przypadku nowej umowy, działalności połowowej na mocy umowy poprzedzającej daną umowę, dopuściły się poważnego naruszenia lub, w zależności od przypadku, nie wypełniły jeszcze warunków przewidzianych w tejże umowie za tamten okres, poza przypadkami, gdy na dany statek nałożono już karę, gdy wykazano, że naruszenie nie było poważne i/lub gdy zmienił się właściciel statku, a nowy właściciel udziela gwarancji, że warunki zostaną spełnione;

Uzasadnienie

W okolicznościach, o których mowa w dodanym tekście, niedopuszczalne byłoby, gdyby statek rybacki nie kwalifikował się do uzyskania upoważnienia.

Poprawka 9

Artykuł 7 ustęp 1 litera d)

d) których dane znajdujące się w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów w rozumieniu przepisów art. 16 są niekompletne lub nieprawidłowe;

d) których dane znajdujące się w rejestrze wspólnotowej floty rybackiej oraz wspólnotowym systemie informacji o upoważnieniach do połowów w rozumieniu przepisów art. 16 są niekompletne lub nieprawidłowe, do czasu poprawienia tych danych;

Uzasadnienie

Poprawianie niekompletnych lub nieprawidłowych danych jest czynnością administracyjną; po jej dopełnieniu statki mogą znaleźć się w wymienionym wykazie.

Poprawka 10

Artykuł 9 ustęp 1 część wprowadzająca

1. Komisja nie przekazuje organowi wydającemu upoważnienia wniosków, co do których:

1. Komisja, umożliwiwszy państwom członkowskim przedstawienie uwag, nie przekazuje organowi wydającemu upoważnienia wniosków, co do których:

Uzasadnienie

Zanim zapadnie decyzja o nieprzekazaniu wniosków, państwa członkowskie powinny mieć możliwość przedstawienia uwag, szczególnie w przypadkach gdy konieczne jest podjęcie działań z myślą o usunięciu niedociągnięć lub rozwiązaniu problemów.

Poprawka 11

Artykuł 9 ustęp 1 litera a)

a) dane przekazane przez państwo członkowskie są niekompletne;

a) dane przekazane przez państwo członkowskie są niekompletne w świetle wymogów danej umowy w dziedzinie rybołówstwa;

Uzasadnienie

W okolicznościach, o których mowa w dodanym tekście, niedopuszczalne byłoby, gdyby statek rybacki nie kwalifikował się do uzyskania upoważnienia.

Poprawka 12

Artykuł 10

W przypadku, gdy Komisja ma powody, aby uznać, że dane państwo członkowskie nie wywiązało się z zobowiązań określonych w załączniku I w odniesieniu do określonej umowy, informuje państwo członkowskie o tym fakcie i umożliwia mu przedłożenie jego uwag. Jeżeli w świetle przedłożonych przez państwo członkowskie uwag Komisja ustali, że nastąpiło naruszenie powyższych zobowiązań, wówczas, stosownie do zasady uzasadnionego oczekiwania i proporcjonalności, podejmie decyzję o wykluczeniu statków tego państwa członkowskiego z dalszego udziału w realizacji umowy.

W przypadku, gdy Komisja na podstawie należycie potwierdzonych faktów zdobędzie wiedzę o tym, że dane państwo członkowskie nie wywiązało się z zobowiązań określonych w załączniku I w odniesieniu do określonej umowy, informuje państwo członkowskie o tym fakcie i umożliwia mu przedłożenie jego uwag. Jeżeli w świetle przedłożonych przez państwo członkowskie uwag wykazane zostanie, że nastąpiło naruszenie powyższych zobowiązań, wówczas Komisja może, stosownie do zasady uzasadnionego oczekiwania i proporcjonalności, podjąć decyzję o wykluczeniu statków tego państwa członkowskiego z dalszego udziału w realizacji umowy.

Uzasadnienie

W proponowanym przez Komisję sformułowaniu artykuł ten tworzy poważną niepewność prawną, przywołując hipotetyczne „powody, aby uznać, że…”. KE może odmówić przekazania wniosku wyłącznie na podstawie udowodnionych faktów.

Poprawka 13

Artykuł 17 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla przepisów tytułu II oraz IIa rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienia do połowów na mocy przepisów sekcji II lub sekcji III, przekazują codziennie właściwemu organowi krajowemu dane dotyczące dokonanych połowów i nakładu połowowego.

1. Bez uszczerbku dla przepisów tytułu II oraz IIa rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, wspólnotowe statki rybackie, którym wydano upoważnienia do połowów na mocy przepisów sekcji II lub sekcji III, przekazują właściwemu organowi krajowemu dane dotyczące dokonanych połowów i nakładu połowowego, z częstością właściwą dla danej umowy i rodzaju połowów. Te wymogi dotyczące przekazywania są zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu o elektronicznym dzienniku połowowym.

Uzasadnienie

Potrzebne są realistyczne wymagania w zakresie sprawozdawczości, spójne z innymi przepisami prawnymi UE.

Poprawka 14

Artykuł 19 ustęp 1

1. Bez uszczerbku dla art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, z chwilą gdy państwo członkowskie uzna, że przydzielone mu wielkości dopuszczalne połowów zostały wyczerpane, wprowadza niezwłocznie zakaz działalności połowowej na danym obszarze bądź w odniesieniu do określonego stada lub grup stad.

1. Bez uszczerbku dla art. 26 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 oraz art. 21 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, z chwilą gdy państwo członkowskie uzna, że przydzielone mu wielkości dopuszczalne połowów zostały wyczerpane, wprowadza niezwłocznie zakaz działalności połowowej na danym obszarze bądź w odniesieniu do określonego stada lub grup stad i zawiesza te upoważnienia, które już zostały wydane.

Uzasadnienie

Zapewni to skuteczne monitorowanie działalności połowowej.

Poprawka 15

Artykuł 19 ustęp 3

3. W przypadku wydania upoważnień do połowów w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, z chwilą gdy jedno z odnośnych stad lub grupę stad uznaje się za wyczerpane, państwo członkowskie wprowadza zakaz wszelkich rodzajów działalności połowowej prowadzonej w ramach połowów wielogatunkowych.

3. W przypadku wydania upoważnień do połowów w odniesieniu do połowów wielogatunkowych, z chwilą gdy jedno z odnośnych stad lub grupę stad uznaje się za wyczerpane, państwo członkowskie wprowadza zakaz konkretnych rodzajów działalności, niebezpiecznych dla zagrożonych zasobów.

Uzasadnienie

Należy zakazać działań niebezpiecznych dla zagrożonych zasobów, a nie wszelkich rodzajów działalności połowowej.

Poprawka 16

Artykuł 20 ustęp 1

1. Jeżeli wspólnotowy statek rybacki dopuścił się poważnego naruszenia, państwo członkowskie zapewnia, aby statek taki nie mógł dłużej korzystać z upoważnienia do połowów wydanego na mocy danej umowy przez pozostały okres ważności takiego zezwolenia i bezzwłocznie informuje o tym fakcie Komisję w formie przekazu elektronicznego.

1. Jeżeli prowadząc połowy w ramach umowy, wspólnotowy statek rybacki dopuścił się poważnego naruszenia, państwo członkowskie zapewnia, aby statek taki nie mógł dłużej korzystać z upoważnienia do połowów wydanego na mocy danej umowy przez pozostały okres ważności takiego zezwolenia i bezzwłocznie informuje o tym fakcie Komisję w formie przekazu elektronicznego.

Uzasadnienie

Uściślenie.

Poprawka 17

Artykuł 20 ustęp 3

3. Sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez inspektorów Komisji, inspektorów wspólnotowych, inspektorów państw członkowskich lub inspektorów kraju trzeciego będącego stroną danej umowy stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym prowadzonym przez jakiekolwiek państwo członkowskie. Dla celów ustaleń faktycznych sprawozdania te są traktowane na tych samych zasadach jak sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez to państwo członkowskie.

3. Sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez inspektorów Komisji, inspektorów wspólnotowych, inspektorów państw członkowskich lub inspektorów kraju trzeciego będącego stroną danej umowy stanowią dopuszczalny dowód w postępowaniu administracyjnym lub sądowym prowadzonym przez jakiekolwiek państwo członkowskie. Dla celów ustaleń faktycznych sprawozdania te są traktowane na tych samych zasadach jak sprawozdania z inspekcji i nadzoru sporządzane przez to państwo członkowskie, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawodawstwa krajowego.

Uzasadnienie

W celu sprecyzowania stanowiska prawnego w sprawie dopuszczalności dowodów w porządkach prawnych państw członkowskich.

Poprawka 18

Artykuł 21 ustęp 1 litera a)

a) wszystkim zainteresowanym użytkownikom z państw członkowskich oraz zainteresowanym organom wydającym upoważnienia za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych w procesie wydawania upoważnień do połowów.

a) zainteresowanym organom wydającym upoważnienia za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych niezbędnych w procesie wydawania upoważnień do połowów.

Poprawka 19

Artykuł 21 ustęp 1 litera b)

b) wszystkim zainteresowanym użytkownikom z właściwych organów inspekcji za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych, które są niezbędne w toku prowadzonych przez nie działań inspekcyjnych.

b) właściwym organom inspekcji za pośrednictwem portalu internetowego połączonego ze wspólnotowym systemem informacji o upoważnieniach do połowów. Dane udostępniane tym osobom będą ograniczone wyłącznie do danych, które są niezbędne w toku prowadzonych przez nie działań inspekcyjnych.

OPINIA Komisji Rozwoju (29.1.2008)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty
(COM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Marie-Hélène Aubert

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wiele statków rybackich UE prowadzi połowy poza wodami znajdującymi się w jurysdykcji Wspólnoty. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję 40% floty unijnej (w odniesieniu do tonażu statku) prowadzi działalność połowową pełnomorską lub na wodach krajów trzecich, chociaż w centrum zainteresowania komisji leży działalność UE w krajach rozwijających się. Statki z innych krajów również prowadzą połowy na wodach UE, przede wszystkim na mocy tzw. „umów północnych”.

Bardzo ważne jest zatem, aby UE dysponowała jasnym systemem wydawania zezwoleń na oba rodzaje działalności. Omawiany projekt legislacyjny stanowi część wysiłków Komisji dążących do „uproszczenia ” Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb). Wprowadza on ogólne zasady i warunki składania wniosków o przyznanie licencji na połowy i wydawania licencji, jasno określa zakres odpowiedzialności Komisji i państw członkowskich oraz ustala wymogi dotyczące składania sprawozdań z działalności rybackiej.

Komisja wprowadza wiele innowacyjnych pomysłów, które mogłyby poprawić poziom zgodności z przepisami umów w dziedzinie rybołówstwa i nadać większą przejrzystość działalności statków UE na wodach krajów trzecich.

W szczególności proponuje ścisłe kryteria dla statków prowadzących połowy, które chciałyby skorzystać z postanowień umów z krajami trzecimi. Statki, które dopuściły się poważnego naruszenia WPRyb w okresie poprzednich 12 miesięcy, lub które zostały umieszczone w międzynarodowym wykazie statków dokonujących nielegalnych połowów, nie powinny być uznawane za kwalifikujące się do przyznania licencji. Są to właściwe pomysły, zgodne z założeniami prowadzonej przez UE walki z nielegalnymi, nieudokumentowanymi i nieuregulowanymi połowami (ang. IUU).

Kolejny pozytywny projekt dotyczy państw członkowskich, które nie wywiązują się ze spoczywających na nich obowiązków. Jeżeli państwo członkowskie nie przedstawia sprawozdania z działalności swojej floty, nie zaprzestaje połowów po wyczerpaniu przyznanej kwoty lub nie zapewnia spełniania innych wymogów (satelitarny system monitorowania statków, księgi pokładowe, itp.), wówczas Komisja może zostać upoważniona do wyłączenia statków tego państwa członkowskiego z połowów odbywających się w ramach umowy. Ponieważ niektóre segmenty unijnej floty dalekomorskiej, a w szczególności taklowce powierzchniowe, często nie stosują się do wymogu informowania o dokonanych połowach, pomysł ten powinien zostać przyjęty z zadowoleniem.

Mając na uwadze wysoko priorytetowy charakter, jaki Komisja i UE nadają walce z nielegalnymi, nieudokumentowanymi i nieuregulowanymi połowami oraz znaczące straty dla zasobów rybnych powodowane przez statki prowadzące połowy IUU w krajach rozwijających się, należy zaproponować poprawkę do projektu Komisji.

Wiele organizacji międzynarodowych (znanych jako Regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem czy RFMO) zatwierdziło wykazy statków, które dopuściły się nielegalnej, nieudokumentowanej i nieuregulowanej działalności połowowej. Obecny projekt mógłby zakazać wydawania licencji na połowy poza wodami UE każdemu ze statków pływających pod banderą UE i znajdujących się w tym wykazie. Od chwili przedstawienia omawianego projektu Komisja opublikowała kolejny projekt dotyczący zwalczania nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów, który zakłada sporządzenie szczegółowego unijnego wykazu statków prowadzących działalność połowową IUU, tak aby statki znajdujące się w wykazie UE traktowane były w ten sam sposób, co statki z wykazów RFMO. W tym celu zgłoszono poprawkę.

Dyskusje w Radzie koncentrowały się prawdopodobnie wokół niektórych aspektów tego projektu, które nie odnoszą się do umów w dziedzinie rybołówstwa z krajami AKP, i nie jest jasne w jakim stopniu projekt zostanie zmieniony oraz czy niektóre jego aspekty zostaną zawarte w innym rozporządzeniu dotyczącym ogólnej kontroli połowów. Niezależnie od tego, w jakich przepisach zapisane zostaną powyższe środki, sprawozdawczyni uważa, że bardzo ważne jest ich podtrzymanie.

POPRAWKA

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następującej poprawki:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawka Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 2 litera n)

n) „wykaz statków IUU” oznacza wykaz statków rybackich, co do których stwierdzono w ramach RFMO, iż dokonują nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów;

n) „wykaz statków IUU” oznacza wykaz statków rybackich, co do których stwierdzono w ramach RFMO lub co do których Komisja stwierdziła na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ... z dnia ... [ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieudokumentowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania]1, iż dokonują nielegalnych, nieudokumentowanych i nieuregulowanych połowów;

_________________

1 COM(2007)0602.

PROCEDURA

Tytuł

Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Data przyjęcia

29.1.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

32

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Catherine Neris

PROCEDURA

Tytuł

Działalność połowowa wspólnotowych statków rybackich poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstęp statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty

Odsyłacze

COM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Data konsultacji z PE

17.7.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

3.9.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Poprzedni sprawozdawca(y)

Catherine Stihler

 

 

Data przyjęcia

28.2.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thomas Wise

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francesco Ferrari

Data złożenia

11.3.2008

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.