SPRÁVA o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa povolení na rybolovné činnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva

11.3.2008 - (KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS)) - *

Výbor pre rybné hospodárstvo
Spravodajca: Philippe Morillon

Postup : 2007/0114(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A6-0072/2008
Predkladané texty :
A6-0072/2008
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa povolení na rybolovné činnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva

(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2007)0330),

–   so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C6‑0236/2007),

–   so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre rozvoj (A6‑0072/2007),

1.  schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 Zmluvy o ES;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený KomisiouPozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 1 písmeno b

b) povolenia pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou členského štátu iné ako rybárske plavidlá Spoločenstva vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva v rámci dohody;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Cieľom je upresniť, že nariadenie sa nevzťahuje na zámorské územia členských štátov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Článok 2 písmeno m

m) Vážne porušenie: vážne porušenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1447/99 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva, alebo vážne porušenie, alebo vážny priestupok podľa príslušnej dohody;

m) Vážne porušenie: vážne porušenie v zmysle nariadenia (ES) č. 1447/99 z 24. júna 1999, ktorým sa ustanovuje zoznam typov správania, ktoré vážne porušujú pravidlá spoločnej politiky rybného hospodárstva, alebo vážne porušenie, alebo vážny priestupok podľa príslušnej dohody; porušenia sa za také považujú len v tom prípade, ak sa potvrdia na základe ukončeného trestného stíhania v súlade s príslušným vnútroštátnym právom;

Odôvodnenie

Upresnenie, že verdikt o porušení musí byť výsledkom ukončeného trestného stíhania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Článok 2 písmeno n

n) Zoznam NNN: zoznam rybárskych plavidiel vymedzených v rámci RFMO ako plavidlá, ktoré sa zaoberali nezákonnými, nehlásenými a neregulovanými rybolovnými činnosťami;

n) Zoznam NNN: zoznam rybárskych plavidiel vymedzených v rámci RFMO alebo Komisiou v zmysle nariadenia Rady (ES) č. ... z ... [ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu, zamedzenie a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu]1 ako plavidlá, ktoré sa zaoberali nezákonnými, nehlásenými a neregulovanými rybolovnými činnosťami

_________________

1 KOM(2007)0602.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Článok 3 názov

Netýka sa slovenskej verzie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Článok 3

Len rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov v súlade s týmto nariadením, sú oprávnené vykonávať rybolovné činnosti vo vodách, ktoré sú predmetom dohody.

Len rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým bolo vydané povolenie na rybolov v súlade s týmto nariadením, sú oprávnené vykonávať rybolovné činnosti mimo vôd Spoločenstva.

Odôvodnenie

Navrhovaným znením sa má text objasniť a zladiť s názvom dokumentu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Článok 4 odsek 1

1. Komisia po uzavretí dohody informuje o tom členské štáty.

1. Pred začatím rokovaní môže Komisia členské štáty požiadať, aby vyjadrili svoj záujem, ktorý bude potrebné potvrdiť po ukončení rokovaní a vykonaní rozdelenia. Komisia po uzavretí dohody treťou krajinou a odsúhlasení Radou informuje o tom členské štáty.

Odôvodnenie

Cieľom je umožniť včasné vyjadrenie záujmu a spresniť postup schvaľovania dohôd o rybolove.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Článok 7 odsek 1 písmeno a

a) ktoré nemajú nárok na povolenie na rybolov na základe príslušnej dohody alebo nie sú na zozname plavidiel oznámených v súlade s článkom 4;

a) ktoré nemajú nárok na povolenie na rybolov na základe príslušnej dohody;

Odôvodnenie

Malo by byť možné žiadať o povolenie pre plavidlá, ktoré z dostatočne odôvodnených príčin neboli zapísané na zoznam plavidiel oznámených v súlade s článkom 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Článok 7 odsek 1 písmeno b

b) ktoré sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov rybolovných činností na základe príslušnej dohody, alebo v prípade novej dohody, rybolovných činností na základe dohody, ktorá predchádzala tejto dohode, dopustili vážneho porušenia, alebo prípadne ešte nesplnili podmienky stanovené v uvedenej dohode v danom období;

b) ktoré sa počas predchádzajúcich 12 mesiacov rybolovných činností na základe príslušnej dohody, alebo, v prípade novej dohody, rybolovných činností na základe dohody, ktorá predchádzala tejto dohode, dopustili vážneho porušenia alebo prípadne ešte nesplnili podmienky stanovené v uvedenej dohode v danom období, okrem prípadov, ak bol príslušnému plavidlu už udelený trest, ak existujú dôkazy o tom, že porušenie nebolo závažné a/alebo ak sa zmenil vlastník plavidla a nový vlastník poskytne záruky, že podmienky budú splnené.

Odôvodnenie

Za okolností uvedených v pridanom texte by bolo neprijateľné, ak by plavidlá nemali nárok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Článok 7 odsek 1 písmeno d)

d) v prípade ktorých sú údaje obsiahnuté v registri flotily Spoločenstva a v informačnom systéme Spoločenstva pre povolenia na rybolov v zmysle článku 16 neúplné alebo nepresné;

d) dovtedy, kým sa neúplné alebo nepresné údaje o nich obsiahnuté v registri flotily Spoločenstva a v informačnom systéme Spoločenstva pre povolenia na rybolov v zmysle článku 16 neopravia;

Odôvodnenie

Oprava neúplných alebo nepresných údajov je administratívnym úkonom, ktorý umožní plavidlám uvedenie na príslušný zoznam.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Článok 9 odsek 1 úvod

1. Komisia nepostúpi povoľujúcemu orgánu žiadosti, pri ktorých:

1. Komisia po tom, ako umožní členským štátom predložiť svoje pripomienky, nepostúpi povoľujúcemu orgánu žiadosti, pri ktorých:

Odôvodnenie

Pred každým rozhodnutím o nepostúpení žiadostí by mali mať členské štáty možnosť predložiť pripomienky, a to najmä v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje činnosť na nápravu nedostatkov alebo riešenie problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Článok 9 odsek 1 písmeno a)

a) údaje poskytnuté členským štátom nie sú úplné;

a) údaje poskytnuté členským štátom nie sú úplné, pokiaľ ide o požiadavky príslušnej dohody o rybolove;

Odôvodnenie

Za okolností uvedených v pridanom texte by bolo neprijateľné, ak by plavidlá nemali nárok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Článok 10

Pokiaľ má Komisia dôvod domnievať sa, že si členský štát nesplnil povinnosti uvedené v prílohe I v súvislosti s osobitnou dohodou, informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky. Pokiaľ Komisia na základe pripomienok predložených členským štátom určí, že došlo k porušeniu týchto povinností, potom sa s ohľadom na zásady oprávneného očakávania a proporcionality rozhodne vylúčiť plavidlá tohto členského štátu z ďalšej účasti na tejto dohode.

Pokiaľ Komisia na základe riadne podložených skutočností zistí , že si členský štát nesplnil povinnosti uvedené v prílohe I v súvislosti s osobitnou dohodou, Komisia informuje o tom členský štát a poskytne mu možnosť predložiť svoje pripomienky. Ak sa na základe pripomienok predložených členským štátom dokáže porušenie týchto povinností, Komisia môže s ohľadom na zásady oprávneného očakávania a proporcionality rozhodnúť o vylúčení plavidiel tohto členského štátu z ďalšej účasti na tejto dohode.

Odôvodnenie

Tento článok je z právneho hľadiska veľmi nejasný, keďže odkazuje na prípadné „dôvody domnievať sa“. Všetky zamietnutia žiadostí zo strany EK musia vychádzať z faktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Článok 17 odsek 1

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v hlavách II a IIa nariadenia (ES) č. 2847/93, rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým boli vydané povolenia na rybolov podľa oddielu II alebo oddielu III, predkladajú každodenne svojim príslušným vnútroštátnym orgánom údaje týkajúce sa ich úlovkov a výlovu.

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v hlavách II a IIa nariadenia (ES) č. 2847/93, rybárske plavidlá Spoločenstva, ktorým boli vydané povolenia na rybolov podľa oddielu II alebo oddielu III, predkladajú každodenne svojim príslušným vnútroštátnym orgánom údaje týkajúce sa ich úlovkov a výlovu. Údaje sa prekladajú v periodicite primeranej príslušnej dohode a druhu rybolovu. Táto požiadavka musí byť zlučiteľná s požiadavkami uvedenými v smernici o elektronickom lodnom denníku.

Odôvodnenie

Cieľom je zavedenie realistických požiadaviek na predkladanie správ, ktoré sú v súlade s ostatnými právnymi predpismi EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Článok 19 odsek 1

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a článok 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2847/93, ak členský štát usudzuje, že príležitosti na rybolov, ktoré mu boli udelené, boli vyčerpané, okamžite zakáže rybolovné činnosti pre danú oblasť, danú zásobu alebo skupinu zásob.

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2371/2002 a článok 21 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2847/93, ak členský štát usudzuje, že príležitosti na rybolov, ktoré mu boli udelené, boli vyčerpané, okamžite zakáže rybolovné činnosti pre danú oblasť, danú populáciu alebo skupinu populácií a pozastaví činnosti, ktoré už boli povolené.

Odôvodnenie

Zabezpečí sa tak efektívnejšie monitorovanie rybolovných činností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Článok 19 odsek 3

3. Pokiaľ sa povolenia na rybolov vydali pre zmiešaný rybolov a jedna z príslušných zásob alebo skupiny zásob sa považuje za vyčerpanú, členský štát zakáže všetky rybolovné činnosti, ktoré sú súčasťou zmiešaného rybolovu.

3. Pokiaľ sa povolenia na rybolov vydali pre zmiešaný rybolov a jedna z príslušných populácií alebo skupín populácií sa považuje za vyčerpanú, členský štát zakáže príslušné činnosti, ktoré ohrozujú populáciu.

Odôvodnenie

Mali by sa zakázť činnosti ohrozujúce populáciu a nie všetky rybolovné činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Článok 20 odsek 1

1. Ak sa rybárske plavidlá Spoločenstva dopustili vážneho porušenia, členský štát zabezpečí, že plavidlám už naďalej nebude povolené využívať povolenia na rybolov vydané na základe príslušnej dohody po zvyšnú dobu trvania povolenia a bezodkladne o tom informuje Komisiu elektronickou cestou.

1. Ak sa rybárske plavidlá Spoločenstva dopustili vážneho porušenia pri rybolove, na ktorý sa vzťahuje dohoda, členský štát zabezpečí, že plavidlám už naďalej nebude povolené využívať povolenia na rybolov vydané na základe príslušnej dohody po zvyšnú dobu trvania povolenia a bezodkladne o tom informuje Komisiu elektronickou cestou.

Odôvodnenie

Na upresnenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Článok 20 odsek 3

3. Správy o inšpekcii a kontrole vyhotovené inšpektormi Komisie, inšpektormi Spoločenstva a inšpektormi členských štátov alebo inšpektormi tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou príslušnej dohody, musia predstavovať prijateľný dôkaz v administratívnych alebo právnych postupoch každého členského štátu. Pri dokazovaní skutkovej podstaty sa tieto správy považujú za rovnocenné so správami o inšpekcii a kontrole členského štátu.

3. Správy o inšpekcii a kontrole vyhotovené inšpektormi Komisie, inšpektormi Spoločenstva a inšpektormi členských štátov alebo inšpektormi tretej krajiny, ktorá je zmluvnou stranou príslušnej dohody, musia predstavovať prijateľný dôkaz v administratívnych alebo právnych postupoch každého členského štátu. Pri dokazovaní skutkovej podstaty sa tieto správy považujú za rovnocenné so správami o inšpekcii a kontrole členského štátu v zmysle príslušných vnútroštátnych právnych predpisov.

Odôvodnenie

Na účely vyjasnenia právneho názoru na prijateľnosť dôkazov v právnych poriadkoch členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Článok 21 odsek 1 písmeno a

a) všetkým príslušným užívateľom členských štátov a príslušným povoľujúcim orgánom na webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na údaje, ktoré potrebujú v rámci postupu povoľovania rybolovu.

a) všetkým príslušným povoľujúcim orgánom na webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na údaje, ktoré potrebujú v rámci postupu povoľovania rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Článok 21 odsek 1 písmeno b)

b) všetkým príslušným užívateľom príslušných inšpekčných orgánov na webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na údaje, ktoré potrebujú v rámci svojich inšpekčných činností.

b) všetkým príslušným inšpekčným orgánom na webovej stránke prepojenej s informačným systémom Spoločenstva pre povolenia na rybolov. Údaje sprístupnené týmto osobám sa musia obmedziť na údaje, ktoré potrebujú v rámci svojich inšpekčných činností.

STANOVISKO Výboru pre rozvoj (29.1.2008)

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady týkajúceho sa povolení na rybolovné činnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístupu plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva
(KOM(2007)0330 – C6‑0236/2007 – 2007/0114(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marie-Hélène Aubert

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Mnoho plavidiel EÚ loví vo vodách, ktoré nepatria pod jurisdikciu Spoločenstva. Podľa informácií, ktoré poskytla Komisia, 40 % celej flotily EÚ, pokiaľ ide o tonáž plavidiel, pôsobí na otvorenom mori alebo vo vodách tretích krajín. Náš výbor zaujíma najmä činnosť EÚ v rozvojových krajinách. Vo vodách EÚ lovia aj plavidlá z iných krajín, predovšetkým na základe tzv. severných dohôd.

Je preto veľmi dôležité, aby EÚ disponovala jasným systémom schvaľovania oboch druhov aktivít. Tento legislatívny návrh je súčasťou úsilia Komisie o „zjednodušenie“ spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH). Ustanovujú sa ním všeobecné pravidlá a podmienky predkladania žiadostí a vydávania licencií na rybolov, objasňujú sa úlohy Komisie a členských štátov a špecifikujú sa požiadavky na oznamovanie činností rybolovu.

Komisia zavádza početné inovatívne myšlienky, ktorých realizácia by zlepšila dodržiavanie dohôd o rybolove a sprehľadnila by činnosť plavidiel EÚ vo vodách tretích krajín.

Navrhujú sa najmä prísne kritériá pre rybárske plavidlá, ktoré si želajú využívať ustanovenia dohôd s tretími krajinami. Plavidlá, ktoré počas predchádzajúcich 12 mesiacov vážne porušili pravidlá SPRH alebo ktoré boli zapísané na medzinárodné zoznamy plavidiel vykonávajúcich nezákonnú činnosť, by nemali mať nárok na získanie licencie. Ide o dobré zámery, ktoré sú v súlade s bojom EÚ proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému (tzv. NNN) rybolovu.

Ďalší pozitívny návrh sa týka prípadu, že členské štáty nedokážu plniť svoje povinnosti. Ak členský štát nie je schopný oznámiť aktivity svojej flotily, nedokáže zastaviť lov po vyčerpaní kvóty alebo ak nie je schopný zabezpečiť plnenie iných povinností (satelitné monitorovanie plavidiel, palubný denník atď.), Komisia má právo vylúčiť plavidlá tohto členského štátu z rybolovu podľa predmetnej dohody. Vzhľadom na to, že určité časti flotily EÚ vo vzdialených vodách a najmä flotily lodí s dlhými lovnými šnúrami na lov na hladine často ignorujú povinnosť informovať o výlove, mala by sa táto myšlienka privítať.

Vzhľadom na veľmi vysokú prioritu, za ktorú Komisia a EÚ považujú boj proti NNN rybolovu, a na významné straty zdrojov rybného hospodárstva spôsobené NNN plavidlami v rozvojových krajinách by sa mala predložiť zmena a doplnenie návrhu Komisie.

Mnohé medzinárodné orgány (známe ako regionálne organizácie riadenia rybolovu alebo RFMO) prijali zoznamy plavidiel, ktorá sa zúčastnili na NNN činnostiach. Súčasný návrh by zakazoval vydanie licencie na lov mimo EÚ všetkým plavidlám plaviacim sa pod vlajkou EÚ, ktoré sú na týchto zoznamoch. Od vydania tohto návrhu už Komisia zverejnila ďalší návrh na boj proti NNN rybolovu, ktorého súčasťou je vytvorenie osobitného zoznamu EÚ s NNN plavidlami, aby bolo možné pristupovať k plavidlám na zozname EÚ rovnako ako k tým, ktoré sú na zoznamoch RFMO. Na tento účel sa predkladá pozmeňujúci a doplňujúci návrh.

Diskusie v Rade sa očividne sústreďujú na určité aspekty tohto návrhu, ktoré sa neuplatňujú na dohody o rybolove s  krajinami AKT, a nie je jasné, do akej miery bude tento návrh zmenený a či budú niektoré aspekty začlenené do iného nariadenia o všeobecnej kontrole rybolovu. Bez ohľadu na to, či budú predmetné opatrenia súčasťou niektorého nariadenia, sa spravodajkyňa domnieva, že je veľmi dôležité, aby sa ponechali.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre rybné hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou[1]Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Článok 2 písmeno n

n) Zoznam NNN: zoznam rybárskych plavidiel vymedzených v rámci RFMO ako plavidlá, ktoré sa zaoberali nezákonnými, nehlásenými a neregulovanými rybolovnými činnosťami;

n) Zoznam NNN: zoznam rybárskych plavidiel vymedzených v rámci RFMO alebo Komisiou v zmysle nariadenia Rady (ES) č. ... z ... [ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu, zamedzenie a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu]1 ako plavidlá, ktoré sa zaoberali nezákonnými, nehlásenými a neregulovanými rybolovnými činnosťami

_________________

1 KOM(2007)0602.

POSTUP

Názov

Rybolovné činnosti pre rybárske plavidlá Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístup plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva

Referenčné čísla

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Gestorský výbor

PECH

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

3.9.2007

 

 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Marie-Hélène Aubert

17.7.2007

 

 

Dátum prijatia

29.1.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti, Corina Creţu, Ryszard Czarnecki, Nirj Deva, Koenraad Dillen, Fernando Fernández Martín, Alain Hutchinson, Romana Jordan Cizelj, Madeleine Jouye de Grandmaison, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Gay Mitchell, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Jan Zahradil

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sorin Frunzăverde, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Atanas Paparizov, Anne Van Lancker, Ralf Walter, Renate Weber

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Catherine Neris

  • [1]  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

POSTUP

Názov

Rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a prístup plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva

Referenčné čísla

KOM(2007)0330 – C6-0236/2007 – 2007/0114(CNS)

Dátum konzultácie s EP

17.7.2007

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

3.9.2007

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

3.9.2007

ENVI

3.9.2007

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ENVI

27.6.2007

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Philippe Morillon

28.2.2008

 

 

Predchádzajúca spravodajkyňa

Catherine Stihler

 

 

Dátum prijatia

28.2.2008

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

19

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Marie-Hélène Aubert, Iles Braghetto, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Duarte Freitas, Ioannis Gklavakis, Hélène Goudin, Pedro Guerreiro, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Marianne Mikko, Philippe Morillon, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Margie Sudre, Cornelis Visser

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Thomas Wise

Náhradníci (čl. 178 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Francesco Ferrari