ДОКЛАД относно Зелената книга за ролята на гражданското общество по отношение на политиката на ЕС в областта на наркотичните вещества

  12.3.2008 - (2007/2212(INI))

  Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
  Докладчик: Giusto Catania

  Процедура : 2007/2212(INI)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A6-0073/2008
  Внесени текстове :
  A6-0073/2008
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно Зелената книга за ролята на гражданското общество по отношение на политиката на ЕС в областта на наркотичните вещества

  (2007/2212(INI))

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид своята препоръка от 15 декември 2004 г. до Съвета и Европейския съвет относно Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г.[1],

  –   като взе предвид Зелената книга на Комисията от 26 юни 2006 г. за ролята на гражданското общество по отношение на политиката на Европейския съюз в областта на наркотичните вещества (COM(2006)0316),

  –   като взе предвид доклада и отговорите, получени относно резултатите от откритите консултации, проведени в рамките на гореспоменатата Зелена книга, публикувана на 18 април 2007 г.[2],

  –   като взе предвид Дял VI от Договора за ЕС и по-специално член 29 и член 31, параграф 1, буква д) от него,

  –   като взе предвид международните, европейски и национални инструменти за защита на правата на човека и основните свободи и, по-специално, за защита на правото на живот и добро здравословно състояние,

  –   като взе предвид Единната конвенция на ООН за упойващите вещества от 30 март 1961 г., изменена с Женевския протокол от 25 март 1972 г.; и конвенцията на ООН за психотропните вещества от 21 февруари 1971 г.; както и конвенцията за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества от 19 декември 1988 г.,

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1920/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании[3], който преобразува предишното законодателство,

  –   като взе предвид годишния доклад на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за 2007 г.[4],

  –   като взе предвид Решение № 1150/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 септември 2007 г. за създаване на специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007—2013 г., като част от общата програма „Основни права и правосъдие“[5] и по-специално членове от 2 до 7 от нея,

  –   като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен "Преглед от 2006 г. на напредъка по изпълнението на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005 - 2008 г.)" от 21 декември 2006 г. (SEC(2006)1803),

  –   като взе предвид съобщението на Комисията относно Прегледа от 2007 г. на напредъка по изпълнението на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005—2008 г.) от 10 декември 2007 г. (COM(2007)0781),

  –   като взе предвид Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005—2008 г.), приет от Съвета през юни 2005 г.[6],

  –   като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола на нови психоактивни вещества[7],

  –   като взе предвид Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., получила подкрепата на Европейския съвет от 16-17 декември 2004 г.[8],

  –   като взе предвид Регламент (ЕО) № 273/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно прекурсорите на наркотичните вещества[9],

  –   като взе предвид политическата декларация относно наркотиците и резолюциите, приети на специалната сесия на Общото събрание на ООН от 8 и 10 юни 1998 г.,

  –   като взе предвид дейността на ООН и по-специално петдесет и първата сесия на комисията по наркотичните вещества, която ще се проведе на 10-14 март 2008 г.[10],

  –   като взе предвид Бялата книга за европейско управление (COM(2001)0428) и съобщенията на Комисията, озаглавени „Към утвърждаване на културата на консултации и диалог – общи принципи и минимални стандарти за консултации на Комисията със заинтересованите страни“ (COM(2002)0704) и „Стратегически цели 2005-2009, Европа 2010: партньорство за европейско обновяване - благоденствие, солидарност и сигурност“ (COM(2005)0012),

  –   като взе предвид член 45 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по правата на жените и равенството между половете (A6-0073/2008),

  A. като има предвид необходимостта да се насърчава един по-задълбочен диалог с европейско измерение между и с различните участници в гражданското общество (на междунационално, национално, регионално и местно равнище), за да се подобри формулирането, осъществяването и оценката на решения, взети в областта на политиките, свързани с наркотичните вещества, както на национално, така и на европейско равнище,

  Б.  като има предвид, че организацията на участниците от гражданското общество на европейско равнище има ясна добавена стойност от гледна точка на националните, регионалните и местните организации на гражданското общество,

  В.  като има предвид, по-специално, че със своя значим опит гражданското общество може да допринесе за някои особени аспекти на политиките в областта на наркотичните вещества, като превенцията, информацията, подкрепата за преодоляването на наркотичната зависимост и социалното реинтегриране,

  Г.  като има предвид, че Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г. поставя коректната информация и укрепването на ролята на гражданското общество в областта на наркотиците като приоритетна цел,

  Д. като има предвид, че Зелената книга за ролята на гражданското общество по отношение на политиката на Европейския съюз в областта на наркотичните вещества и създаването на Форум на гражданското общество по въпросите на наркотиците представляват първи конкретни действия за постигане на тази цел,

  Е.  като има предвид твърде положителния прием, оказан от повечето организации, отговорили на допитването на Европейската комисия, на идеята за тематично свързване на съществуващите мрежи,

  Ж. като има предвид значението на едно по-добро взаимодействие между гражданското общество и европейските институции и органи, за установяване на устойчиви консултативни отношения и насърчаване на обмена на информация и най-добри практики, с особено внимание към приноса на науката,

  З.  като има предвид, че трябва да бъде подчертано първостепенното значение на дейността и утвърждаването на ролята на организациите на гражданското общество, ангажирани в сътрудничеството с трети страни и в насърчаването на алтернативни и устойчиви стратегии за справяне с проблемите, свързани с наркотиците,

  И. като има предвид, че такова отворено пространство като Интернет следва да се включи във всяка предлагана структура за диалог или консултации с избрани мрежи по конкретни теми, подкрепени от открита консултация с всички заинтересовани страни,

  Й. като има предвид, че важната роля, която гражданското общество може да играе в тази насока, следва да допълни и засили значителната отговорност на държавите-членки и международните организации да си сътрудничат в борбата срещу производството и трафика на наркотици, както го правят в борбата срещу тероризма,

  К. като има предвид, че по-голямата ангажираност на европейските институции с гражданското общество в областта на свързаните с наркотиците политики би им помогнала да оценят правилно настоящите стратегии,

  Л. като има предвид, че терминът "наркотици" има за цел да обхване наркотичните вещества и психотропните субстанции по смисъла на гореспоменатите конвенции на ООН,

  М.  като има предвид, че при младите момичета и жени употребата на наркотици може да доведе до специфични рискове за здравето, по-специално по отношение на бременността или предаването на ХИВ/СПИН,

  Н.  като има предвид, че броят на мъжете, следващи програми за лечение от наркотична зависимост, надвишава този на жените, като последните съставляват около 20 % от общия брой на лицата, участващи в подобни програми понастоящем в ЕС,

  О.  като има предвид, че се наблюдават съществени различия в степента и начина на употреба на наркотици между мъжете и жените; като има предвид, че според изследванията съществуват съществени различия между половете по отношение на съвкупността от физиологически и психо-социални фактори, свързани с попадането под зависимост, проявите на рисково поведение и търсенето на помощ;

  1.   признава основната роля на гражданското общество за формулирането, дефинирането, прилагането, оценката и контрола на политиките в областта на наркотиците; подчертава най-вече добавената стойност, която представлява неговият практически опит, способността му за иновации и потенциалът му по отношение на обмена на информация и добри практики, проверени научно и документирани при конкретното прилагане на политиките в областта на наркотиците;

  2.   призовава всички правителства на държавите-членки, неправителствените организации, гражданското общество, както и родителските и професионалните сдружения да провеждат изчерпателни информационни кампании относно:

  - опасностите и уврежданията, произтичащи от наркотиците за физическото и психическо здраве, по-специално при подрастващите момичета, бременните или кърмещите жени и децата,

  - здравето на бременните жени и въздействието на наркотичните вещества върху плода,

  - наличното лечение на малолетни и криминално проявени лица, употребяващи наркотици,

  -   оказване подкрепа на родителите, чиито деца страдат от наркотична зависимост;

  3.  признава, че църквите и религиозните общности са много активни в борбата против наркотиците и затова техният опит следва да се вземе предвид при формулирането, осъществяването и оценката на политиките в областта на наркотиците;

  4.  настоява за укрепване на ролята на гражданското общество с оглед формулирането на политика в областта на наркотиците, която се характеризира с европейски подход, което представлява основна цел на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г.;

  5.  подчертава важната роля, която Интернет следва да играе в осигуряването на прозрачен и последователен обмен на информация относно осъществяването и развитието на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., в улесняването на ангажираността и гарантирането на участието на гражданското общество (включително ползватели и общностни групи) в изпълнението на горепосочения план за действие - на всички нива и във Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците, както и в подобряване на достъпа до програми за превенция и тяхната ефективност и в повишаване на осведомеността;

  6.  подчертава важното партньорство с медиите, включително електронните медии, за разпространяване на научна информация относно опасностите от употребата на наркотици за физическото и психическо здраве, особено при младите и при бременните жени; насърчава тези медии да участват като първостепенни партньори в кампаниите срещу наркотиците поради тяхното влияние сред младото поколение;

  7.  оценява положително специалната програма „Превенция на наркотиците и информация за тях“ за периода 2007-2013 г. и подчертава, че участието на гражданското общество в прилагането и развитието на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005-2012 г. е една от конкретните цели на тази програма;

  8.  изразява съжаление относно забавянето на осъществяването на финансирането, отпуснато във връзка с програмата;

  9.  приканва Комисията да гарантира, че новата стратегия за здравеопазването за периода 2008-2013 г. взема предвид различните последици на наркотиците за жените, по-специално с оглед финансиране на разяснителни програми за вредата от наркотиците, осъществявани от организации на гражданското общество;

  ФОРУМ - структурно измерение

  10. подчертава значението на учредяването на Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците, като първа стъпка към едно по-конкретно и конструктивно участие на европейските сдружения на гражданското общество в дейностите на ЕС, свързани с политиките за предотвратяване на употребата на наркотици и борба с наркотиците;

  11. изразява съжаление относно факта, че процедурата за избор на участници във Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците се е сторил на някои организации лишен от прозрачност, и призовава Комисията да обмисли как да разреши този проблем, като се надява, че в бъдеще Форумът ще се разширява по по-прозрачен начин;

  12. счита, че Форумът на гражданското общество по въпросите на наркотиците следва да бъде отворен, а не затворен, и да представлява широк спектър и баланс на гледни точки;

  13. напомня, че целта на Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците не е да създаде асамблея, даваща глас на различните идеологически течения, а да поддържа диалог и пряк контакт с водещите сдружения за борба срещу наркотиците както по отношение на превенцията, така и по отношение на рехабилитацията и да разполага с практически инструмент в подкрепа на разработването и осъществяването на политиките за предотвратяване на употребата на наркотици и борба с наркотиците на основата на успешния опит, както и на анализ на трансграничните проблеми в Европейския съюз, които възникват поради разликите в националните законодателства, в частност проблемите в пограничните райони;

  14. приканва държавите-членки да обменят най-добрите съществуващи практики, използвани в момента в борбата срещу наркотиците и в областта на превенцията и информирането на децата и младежите, както и да насърчат разгръщането на подобни инициативи в сътрудничество с представители на гражданското общество;

  15. изразява съжаление относно слабото участие във Форума на организации, представляващи новите държави-членки; настоява върху необходимостта от информирането и от по-голямо участие на гражданското общество на новите държави-членки, като се има предвид значението на тези държави в разширения Европейски съюз;

  16. отбелязва със съжаление липсата на участие от страна на национални и междунационални неправителствени мрежи, особено сдружения, представляващи жени, майки и подрастващи момичета, както и организации за сексуално и репродуктивно здраве и права, на първия Форум на гражданското общество по въпросите на наркотиците, състоял се през декември 2007 г.; призовава Комисията да насърчи активно участието на подобни организации, както и на организации, които притежават ценен опит в борбата срещу наркотиците и наркоманията, с цел предоставяне на разположение на достъпни специализирани услуги;

  17. подкрепя Комисията в усилията й да определи ролята на Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците в европейския подход към наркотиците, за да бъдат изяснени крайните цели на допитването до него;

  18. счита, че Форумът на гражданското общество по въпросите на наркотиците следва да има ясен мандат, добре определен дневен ред, прозрачни процедури и постижими работни програми с истински принос в процеса на вземане на решения;

  19. изразява надежда диалогът с гражданското общество да има конкретно влияние в процеса на вземане на решения в ЕС; следователно счита, че на гражданското общество трябва да се предостави формален статут във връзка с целите, очертани от Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г. и с неговите бъдещи инициативи, между другото чрез:

  - участие на Форума, наред с други независими органи, в оценката на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците (2005-2008 г.), която ще бъде осъществена от Комисията през 2008 г.;

  - по-задълбочени и прозрачни отношения с държавите-членки, с цел действително сътрудничество между Форума и държавите-членки;

  - постоянното присъствие на Форума на срещи, организирани от председателството на ЕС с националните координатори по проблемите на наркотиците;

  - постоянни контакти с Парламента и организиране на годишна конференция съвместно от Парламента, Форума, други заинтересовани групи и институциите на ЕС, работещи в областта на наркотиците, както и оценка на получените резултати;

  - активно взаимодействие между дейността на Форума и дейността на Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) , който би могъл да посвети част от годишния си доклад на дейностите на гражданското общество в ЕС;

  20. призовава ЕЦМНН да събере статистически данни относно употребата на наркотици сред жените в Европейския съюз, да анализира тенденциите, характеризиращи тази употреба, както и да вземе под внимание различните последиците в зависимост от пола в рамките на своя годишен доклад, с цел по-добра информираност и по-успешно приобщаване на европейското гражданско общество към тази проблематика;

  21. насърчава тематичното свързване на съществуващите мрежи посредством Форума на гражданското общество по въпросите на наркотиците или под формата на работни групи или подгрупи, организирани в рамките на Форума;

  22. призовава за финансова ангажираност от страна на Европейския съюз, при спазване на бюджетния контрол, в подкрепата на дейностите на гражданското общество в ЕС за текущи проекти, както и за бъдещи инициативи в този сектор;

  23. призовава държавите-членки, в рамките на възможното, да разширят приложното поле на разпоредбите, свързани с държавно финансиране, по отношение на услуги, предоставяни от неправителствени професионални организации, при условие, че се спазват съответните критерии за осигуряване на качество, както в случаите на здравни или социални грижи, така и на услуги за намаляване на вредите и нископрагови услуги; счита, че по този начин ще бъде възможно да се гарантира, че извършването на услугите може да се планира и да е устойчиво и че те съответстват на стандартите за качество;

  24. подчертава доколко важно е за обществото заделянето на средства за оказване на съдействие на организации на доброволна основа и сдружения на родители, които са ангажирани в борбата срещу наркотиците, по-специално сред младежите;

  Гражданско общество - вътрешното измерение

  25. подчертава значението на дейността на гражданското общество за постигане на целите, очертани в Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., по отношение на политиките на превенция, информацията и управлението на проблемите, свързани с наркоманиите и на контрола на правилното прилагане на посочените политики;

  26. призовава всички заинтересовани страни, на европейско и на национално равнище, да обърнат по-голямо внимание на новаторските аспекти, с които опитът на гражданското общество може да допринесе за постигането на целите на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., и по-специално по отношение на инициативите за обществена информираност, политиките, свързани с намаляване на вредите, подкрепата за преодоляването на наркотичната зависимост и социалното реинтегриране;

  27. счита за важно да се засили диалогът на равнище ЕС с организациите, представляващи лицата, използващи наркотици, като необходим аспект за справяне с предизвикателствата на социалното реинтегриране и за подкрепа за преодоляване на зависимостта;

  28. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават - със сътрудничество от страна на гражданското общество - равен достъп до програмите, надеждно отразяване на скритите части от населението и маргинализираните групи и работа за изграждане на капацитет, с цел осигуряване на устойчивост и ефективност на осъществените програми;

  29. призовава Комисията и държавите-членки да насърчават инициативите на организациите на гражданското общество, целящи да:

  - засилят превенцията и информацията относно рисковете, свързани с използването на наркотици и психотропни субстанции на работното място и от страна на младежите;

  - осигурят лечение за зависими от наркотици лица, намиращи се в затвора;

  - със съдействието на социални и профсъюзни организации да приложат в рисковите квартали на градските райони и най-вече сред младите хора, конкретни проекти за превенция срещу използването на наркотици и психотропни субстанции, по начин, който да отговори на нуждата от физическо и умствено здраве в посочените квартали;

  - да организира съвместно с организациите на родителите, студентите и преподавателите, както и с учени, информационни кампании относно наркотиците и тяхното вредно влияние върху здравето и кампании за превенция на употребата на наркотици, които да се провеждат в училища и да са насочени към различни демографски групи;

  - да приложи политики на намаляване на щетите чрез работа, осъществяваща се чрез директен контакт на улиците и в западнали квартали на метрополиите и градовете;

  - изработване и прилагане на специални проекти за реинтегриране на бездомните деца и семействата в неравностойно социално положение;

  30. посочва нарастващата загриженост относно невъзможността за достъп на жените до лечение поради липсата на социална и икономическа подкрепа, и, в частност, поради задълженията им, свързани с грижата за децата, което възпрепятства жените да се възползват от програми за лечение от наркотична зависимост; изтъква, че в центровете, които предоставят услуги за гледане на деца, процентът на лекуващи се жени често е по-висок, отколкото в останалите;

  31. призовава Комисията и държавите-членки да обърнат специално внимание на пограничните райони, които често се сблъскват с последиците от различията в националните законодателства по отношение на наркотиците;

  32. подкрепя организациите на гражданското общество да действат с ясно съзнание, за да се борят срещу употребата на наркотици и техните производни от страна на непълнолетни лица;

  33. призовава Агенцията на ЕС за основните права да извърши проучване с цел да анализира ефекта от политиките, насочени срещу наркотиците, и да направи оценка на тяхната ефикасност и дали и в каква степен те са прехвърлили границите и представляват нарушаване на правата на личността;

  34. подчертава необходимостта да базира политиките в областта на наркотиците върху солидни научни доказателства, получени в резултат от съвместни изследвания в тази сфера с гражданското общество, като отчита необходимостта да се разработват политики, подкрепени с изследвания и факти, и да се осъществяват почиващи на доказателства дейности, включително такива, които са насочени към предотвратяване и намаляване на вредите за здравето;

  35. призовава държавите-членки да засилят общите дейности и съвместните изпълнителни действия между правоприлагащите органи и организациите на гражданското общество, по-специално на равнище местни общности;

  Гражданско общество - външното измерение

  36. отчита значението на ролята на гражданското общество в контекста на външното измерение на европейската политика в областта на наркотиците, като оценява факта, че Европейският съюз е лидер в борбата срещу наркотиците в световен мащаб по отношение на финансирането на програми и дейности в чужбина;

  37. призовава да се обърне сериозно внимание и да се даде подкрепа на стратегия на ЕС във външен план, която да има устойчиво, осезаемо и практическо въздействие върху реалностите на регионите, където се произвеждат суровините за наркотиците;

  38. подчертава опита на европейските организации, занимаващи се с насърчаване на конверсията на местни култури за терапевтични и други медицински цели, като същевременно припомня, че тези култури следва винаги да са под най-строг контрол;

  39. призовава Комисията и държавите-членки да проучат начини за сътрудничество с организации гражданското общество в ЕС, ангажирани в промоцията на субстанции, извлечени от листа от кока единствено за законно разрешена употреба, за да дадат ефикасен принос в международната борба с трафика на наркотици, като използват предназначени за него суровини, като същевременно гарантират безопасната употреба на тези субстанции;

  40. призовава Комисията и държавите-членки да доразвият неговата препоръка към Съвета от 25 октомври 2007 г. относно производството на опиум в Афганистан[11] за медицински цели и да подкрепят инициативите на гражданското общество за сътрудничество с държави, произвеждащи наркотици, в борбата срещу наркотиците и нейното възможно положително влияние върху процеса на демократизиране на тези държави; подчертава значението на насърчаване например на пилотни проекти като „Макът за медицински цели“, с цел конверсия на част от съществуващите незаконни дейности по отглеждане на макови култури към промишлено производство на легални, опиоидни аналгетици и да обмисли какви евентуални ползи би могло да донесе отпускането на лицензи за използването на маковите култури за медицински цели, както и по какъв начин то би могло да се осъществява и при наличието на какъв контрол в рамките на отговорностите на ООН;

  41. призовава Комисията, в сътрудничество с гражданското общество, да проучи възможностите за борба с незаконното отглеждане на макови култури чрез пръскане с препарати, което не е вредно за хората, животните или околната среда;

  42. призовава Комисията и държавите-членки да се възползват от сътрудничеството на научните институти от държавите-членки, научни организации и медицински издания, както и на учебни центрове, сдружения, специализирани институти и организации на гражданското общество, които през последните години са предоставяли отправна точка за политиките за борба с трафика на наркотици, за анализа на геополитическото положение и на икономическите потоци, произтичащи от международната търговия с наркотични вещества;

  43. счита за важно да се насърчава сътрудничеството на сдружения от ЕС с международни мрежи от сдружения, работещи в областта на наркотиците, с цел да се благоприятства обмена на опит и информация;

  44. отбелязва опита на Комитета по наркотичните вещества на виенските неправителствени организации, който представлява гражданското общество пред Службата по наркотици и престъпност на ООН (СНП) и се надява, че бъдещите действия на този комитет ще се характеризират с по-широко участие на организации и отделни лица, като се имат предвид предложения като „Отвъд 2008 г.“: инициатива, която има за основна цел насърчаването на ролята на гражданското общество в преразглеждането десет години по-късно на параметрите, установени от специалната сесия на Общото събрание на Обединените нации относно наркотичните вещества през 1998 г.; предлага да се установят аналогични консултации между европейските сдружения с оглед на преразглеждането на Стратегията на ЕС в областта на наркотиците след 2012 г.;

  45. изразява становището, че за да се извлекат поуки за бъдещата стратегия, десет години след специалната сесия на Общото събрание на Обединените нации относно наркотиците през 1998 г. - чиято главна цел беше „свят без наркотици“ след десет години - е необходимо да се пристъпи към оценка на действителните резултати от настоящите политики в областта на наркотиците, за да се определи кои са били успешни;

  o

  o o

  46. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, както и, за сведение, на Европейския съвет, на Комисията и правителствата и парламентите на държавите-членки, на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании, на Съвета на Европа, както и на Организацията на обединените нации и нейните специализирани агенции.

  • [1]  ОВ C 226E, 15.9.2005 г., стр. 233.
  • [2]  http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
  • [3]  OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 1.
  • [4]  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index407EN.html
  • [5]  OВ L 257, 03.10.2007 г., стр. 23.
  • [6]  OJ C 168, 08.07.2005, стр. 1.
  • [7]  OВ L 127, 20.05.2005 г., стр. 32.
  • [8]  Съвет на ЕС, Стратегията на ЕС в областта на наркотиците за периода 2005—2012 г., doc. 15074/1/04.
  • [9]  OJ L 47, 18/02/2004, p. 1
  • [10]  http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Session51/CND-51_Info_Participants.pdf
  • [11]  Приети текстове, P6_TA(2007)0485.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (28.2.2008)

  на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

  относно Зелена книга за ролята на гражданското общество в политиката по отношение на наркотиците в Европейския съюз
  (2007/2212(INI))

  Докладчик по становище: Anna Záborská

  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

  A.  като има предвид, че в редица държави-членки се наблюдава обезпокояващо нарастване на употребата на канабис и други наркотични вещества, по-специално сред младите жени и подрастващите момичета, и като има предвид, че предлагането на такива вещества около и в училищата става все по-разпространено,

  Б.   като има предвид, че при младите момичета и жени употребата на наркотици може да доведе до специфични рискове за здравето, по-специално по отношение на бременността и предаването на ХИВ-инфекции,

  В.   като има предвид, че е налице значително нарастване в обществото на престъпността, незаконната дейност и проституцията, по-специално сред младите момичета и жени, които страдат от наркотична зависимост,

  Г.   като има предвид, че броят на мъжете, следващи програми за лечение от наркотична зависимост, надвишава този на жените, като последните съставляват около 20 % от общия брой на лицата, участващи понастоящем в подобни програми в Европа,

  Д.  като има предвид, че се наблюдават съществени различия в степента и начина на употреба на наркотици между мъжете и жените; като има предвид, че според изследванията съществуват съществени различия между половете по отношение на съвкупността от физиологически и психо-социални фактори, свързани с попадането под зависимост, проявите на рисково поведение и търсенето на помощ;

  Е.   като има предвид, че следва да се признае връзката между политиката за борба срещу наркотиците и трафика на жени; като има предвид, че често съществува връзка между престъпните организации, занимаващи се с трафик на наркотици, и тези за трафик на хора, както и че жените, жертви на трафика, могат да изпаднат в наркотична зависимост поради ситуацията, в която се оказват,

  1.   призовава всички правителства на държавите-членки, неправителствените организации, гражданското общество, както родителските и професионалните сдружения да провеждат изчерпателни информационни кампании относно:

  - опасностите и уврежданията, произтичащи от наркотиците за физическото и психическо здраве, по-специално при подрастващите момичета, бременните или кърмещите жени и децата;

  - здравето на бременните жени и въздействието на наркотичните вещества върху плода;

  - наличното лечение на малолетни и криминално проявени лица, употребяващи наркотици;

  - оказване подкрепа на родителите, чиито деца страдат от наркотична зависимост;

  2.   посочва нарастващата загриженост относно невъзможността за достъп на жените до лечение поради липсата на социална и икономическа подкрепа, и в частност поради задълженията им свързани с грижата за децата, което възпрепятства жените да се възползват от програми за лечение от наркотична зависимост; изтъква, че в центровете, които предоставят услуги за гледане на деца, процентът на лекуващи се жени е по-висок, отколкото в останалите;

  3.   подчертава важността за обществото от заделянето на средства за оказване на съдействие на организации на доброволна основа и родителски сдружения, които са ангажирани в борбата срещу наркотиците, по-специално сред младежите;

  4.   приканва държавите-членки да обменят опит от най-добрите съществуващи практики по отношение на борбата срещу наркотиците (например политика на нулева толерантност по отношение на доставката на наркотици), превенцията и информирането на децата и младежите, както и да насърчат разгръщането на подобни инициативи, в сътрудничество с представители на гражданското общество;

  5.   приканва Комисията да гарантира, че новата стратегия за здравеопазването за периода 2008-2013 г. взема предвид различните последици на наркотиците за жените, по-специално с оглед финансиране на разяснителни програми за вредата от наркотиците, осъществявани от организации на гражданското общество;

  6.   подчертава същественото партньорство с медиите, включително електронните медии, за разпространяване на научна информация относно опасностите от употребата на наркотици за физическото и психическо здраве, особено при младите и при бременните жени; насърчава тези медии да участват като първостепенни партньори в кампаниите срещу наркотиците поради тяхното влияние сред младото поколение;

  7.   призовава Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании да събере статистически данни относно употребата на наркотици сред жените в Европейския съюз, да анализира тенденциите, характеризиращи тази употреба, както и да вземе под внимание различните последиците в зависимост от пола в рамките на своя годишен доклад, с цел по-добра информираност и по-успешно приобщаване на европейското гражданско общество към тази проблематика;

  8.   счита, че е нужно, с оглед осъзнаване на сериозността на положението и необходимостта от неотложни мерки, както и за да се насърчи вземането на подходящи новаторски решения:

  -  да се установи цената на наркоманията: пряка (лечение на наркотичната зависимост, психични смущения, депресии, агресивно и високорисково поведение, злополуки, ХИВ-инфекции и СПИН, хепатит С, последици за фертилитета, бременност и въздействие на някои наркотици върху плода), косвена (загуба на мотивация в училище или на работното място, безработица, престъпни деяния, произтичащи от употребата на наркотици), както и човешка, по-специално по отношение на майките и техните деца;

  -  да се разработят показатели, позволяващи да се измери ефикасността на водените политики (нередовно присъствие и неуспеваемост в училище, изключване от пазара на труда, безработица, престъпни деяния, произтичащи от употребата на наркотици),

  -  да се разработят други показатели, чрез които е възможно да се направи сравнение между новите стратегии за превенция в международен мащаб, насочени по-специално към жените и момичетата;

  9.   счита, че е необходимо да се направи оценка на ефективността на следваните до този момент политики в борбата срещу наркотиците, и при необходимост те да бъдат усъвършенствани, като се вземе предвид фактът, че това е проблем на общественото здравеопазване, който засяга обществото като цяло; подчертава, че от първостепенно значение в рамките на превантивната политика е да се привлече вниманието към пагубните последици от употребата на наркотици; припомня, че бременните жени и младите хора следва да бъдат възприемани като уязвима група, която се нуждае от съдействие под формата на лечение, медицинско наблюдение и програми за социална и професионална реинтеграция в сътрудничество с гражданското общество;

  10. отбелязва със съжаление липсата на участие от страна на национални и наднационални неправителствени мрежи, включващи организации на жени, майки и подрастващи момичета, както и организации за сексуално и репродуктивно здраве и права, на първия Форум на гражданското общество по проблемите на наркотиците, състоял се през декември 2007 г.; призовава Комисията да насърчи активно участието на подобни организации, както и организации, които притежават ценен опит в борбата срещу наркотиците и наркоманията, с цел предоставяне на достъпни и многобройни специализирани центрове;

  11. приканва държавите-членки да предприемат по-категорични действия, в сътрудничество с гражданското общество, срещу организираната престъпност, по-специално срещу трафика на хора, който е тясно свързан с трафика на наркотици.

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  27.2.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  2

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Маруся Иванова Любчева, Maria Petre

  Заместник(ци) (чл. 178, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Manolis Mavrommatis, Milan Gaľa

  РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

  Дата на приемане

  28.2.2008

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Marco Cappato, Sophia in ‘t Veld, Метин Казак, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Antonio Tajani