BETÆNKNING om grønbog om narkotikapolitik og civilsamfundet i Den Europæiske Union

  12.3.2008 - (2007/2212(INI))

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Giusto Catania

  Procedure : 2007/2212(INI)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A6-0073/2008
  Indgivne tekster :
  A6-0073/2008
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

  om grønbog om narkotikapolitik og civilsamfundet i Den Europæiske Union

  (2007/2212(INI))

  Europa-Parlamentet,

  - der henviser til sin henstilling af 15. december 2004 til Rådet og Det Europæiske Råd om en EU-strategi for narkotikabekæmpelse (2005-2012)[1],

  - der henviser til Kommissionens grønbog af 26. juni 2006 om narkotikapolitik og civilsamfundet i Den Europæiske Union (KOM(2006)0316),

  - der henviser til rapporten af 18. april 2007 om resultaterne af den åbne høring, der blev gennemført i forlængelse af den nævnte grønbog[2], og til de indkomne svar,

  - der henviser til EU-traktatens afsnit VI og navnlig dette afsnits artikel 29 og artikel 31, stk. 1, litra e),

  - der henviser til internationale, europæiske og nationale instrumenter til beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og navnlig til beskyttelse af retten til liv og sundhed,

  - der henviser til FN’s konvention om narkotika af 30. marts 1961 som ændret ved Genève-protokollen af 25. marts 1972 og til FN's konventioner om psykotrope stoffer af 21. februar 1971 og imod ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer af 19. december 1988,

  - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1920/2006 af 12. december 2006 om Det Europæiske Overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug[3], som er en omarbejdning af den tidligere lovgivning,

  - der henviser til årsrapporten for 2007 fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug[4],

  - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1150/2007/EF af 25. september 2007 om et særprogram for perioden 2007-2013 ”Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden” som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed[5], særlig artikel 2-7,

  - der henviser til Kommissionens arbejdsdokument af 21. december 2006 med titlen ”2006 Progress Review on the implementation of the EU Drugs Action Plan (2005-2008)” (SEK(2006)1803) (situationsrapport 2006 vedrørende gennemførelsen af EU’s narkotikahandlingsprogram (2005-2008)),

  - der henviser til Kommissionens meddelelse om situationsrapporten 2007 vedrørende gennemførelsen af EU's narkotikahandlingsplan (2005-2008) af 10. december 2007 (KOM(2007)0781),

  - der henviser til EU's narkotikahandlingsplan (2005–2008), vedtaget af Rådet i juni 2005[6],

  - der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer[7],

  - der henviser til EU’s narkotikastrategi (2005-2012), der vedtoges af Det Europæiske Råd den 16.-17. december 2004[8],

  - der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 om narkotikaprækursorer[9],

  - der henviser til den politiske erklæring om narkotika og de resolutioner, der vedtoges på FN’s Generalforsamlings særlige samling (UNGASS) den 8.-10. juni 1998,

  - der henviser til FN’s aktiviteter og navnlig den 51. session i FN’s Narkotikakommission den 10.-14. marts 2008[10],

  - der henviser til hvidbogen om styreformer i EU (KOM(2001)0428) og til Kommissionens meddelelser "Mod en stærkere hørings- og dialogkultur – Generelle principper og minimumsstandarder ved Kommissionens høring af interesserede parter" (KOM(2002)0704) samt "Strategiske mål for 2005-2009, Europa 2010: Et partnerskab for fornyelse i EU - Velstand, solidaritet og sikkerhed" (KOM(2005)0012),

  - der henviser til forretningsordenens artikel 45,

  - der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og udtalelse fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6‑0073/2008),

  A.  der henviser til nødvendigheden af at fremme en mere dybtgående dialog mellem og med de forskellige aktører i civilsamfundet (på transnationalt, nationalt, regionalt og lokalt plan) i EU med henblik på at forbedre udformningen, gennemførelsen og evalueringen af beslutninger vedrørende narkotikapolitik såvel på europæisk som nationalt plan,

  B.  der henviser til, at organiseringen på europæisk plan af aktører fra civilsamfundet bør have en klar merværdi i forhold til nationale, regionale og lokale civilsamfundsorganisationer,

  C.  der navnlig henviser til omfanget af den erfaring, som civilsamfundet kan bibringe særlige aspekter under narkotikapolitikken såsom forebyggelse, oplysning, støtte til dem, der forsøger at komme ud af misbruget, og social genintegrering,

  D.  der henviser til, at EU’s narkotikastrategi (2005-2012) som prioriteret målsætning har levering af præcise oplysninger og styrkelse af civilsamfundets rolle på narkotikaområdet,

  E.  der henviser til, at grønbogen om narkotikapolitik og civilsamfundet i Den Europæiske Union og oprettelsen af et civilsamfundsforum om narkotika er et første konkret skridt hen imod opnåelse af dette mål,

  F.  der henviser til, at de fleste organisationer, der har svaret som led i Kommissionens høring, har været meget positive over for tanken om en tematisk sammenkobling af eksisterende netværk,

  G.  der henviser til den betydning, som større synergi mellem civilsamfundet og de europæiske institutioner og organer har for etableringen af et forhold, der bygger på løbende høring, og for fremme af udvekslingen af oplysninger og bedste praksis, med særligt henblik på videnskabelige bidrag,

  H.  der henviser til, at den meget vigtige indsats, der ydes af civilsamfundsorganisationer, der er involveret i samarbejde med tredjelande og i fremme af alternative og bæredygtige strategier til bekæmpelse af narkotikaproblematikken, bør understreges, og disse organisationers rolle bør styrkes,

  I.  der henviser til, at et åbent medium som internettet bør inddrages i enhver foreslået struktur for dialog med eller høringer af udvalgte netværk om særlige spørgsmål, som skal følges op af en åben høring af alle berørte parter,

  J.  der henviser til, at den vigtige rolle, som civilsamfundet kan spille på dette område, bør supplere og styrke medlemsstaternes og internationale organisationers store ansvar for at samarbejde om bekæmpelse af produktion og handel med narkotika, ligesom det er tilfældet med bekæmpelse af terrorisme,

  K.  der henviser til, at et tættere samarbejde mellem EU-institutionerne og civilsamfundet inden for narkotikapolitikken vil bidrage til, at de kan foretage en passende vurdering af de nuværende strategier,

  L.  der henviser til, at "narkotika" bør omfatte narkotika og psykotrope stoffer som defineret i ovennævnte FN-konventioner,

  M.  der henviser til, at brug af narkotika kan føre til specifikke sundhedsrisici for unge piger og kvinder, navnlig med hensyn til graviditet eller overførsel af hiv/aids,

  N.  der henviser til tendensen til, at flere mænd end kvinder deltager i behandlingsprogrammer, og at ca. 20 % af de personer, der i dag deltager i et program til behandling af narkotikamisbrug i EU, er kvinder,

  O.  der henviser til, at der er konstateret store forskelle i graden af og mønstrene for mænds og kvinders brug af narkotika; der ligeledes henviser til, at forskningsresultater påviser store kønsmæssige forskelle i en række fysiologiske og psykosociale faktorer, der er forbundet med udvikling af afhængighed, risikoadfærd og søgen efter hjælp,

  1.  anerkender civilsamfundets afgørende betydning i forbindelse med at støtte udviklingen, fastlæggelsen, gennemførelsen, vurderingen og overvågningen af narkotikapolitikken; understreger især den særlige værdi af dets erfaringer i marken, dets innovationskapacitet og dets potentiale, hvad angår udveksling af oplysninger og bedste praksis, som er videnskabeligt undersøgt og dokumenteret i forbindelse med den konkrete gennemførelse af narkotikapolitikken;

  2.  opfordrer alle medlemsstaternes regeringer, ikke-statslige organisationer, sammenslutninger i civilsamfundet og grupper af forældre og professionelle til at organisere omfattende oplysningskampagner om:

  –       risici for og forringelse af den fysiske og mentale sundhed, der er forbundet med narkotika, særlig hos unge piger, gravide eller ammende kvinder samt børn,

  –       mødres sundhed og overførsel af narkotika fra mor til foster,

  –       behandling af mindreårige og kriminelle narkotikamisbrugere,

  –       støtte til forældre til børn, der er narkotikabrugere;

  3.  anerkender, at kirker og religiøse samfund har været meget aktive i kampen mod narkotika, og deres erfaringer bør derfor tages i betragtning i forbindelse med udarbejdelse, gennemførelse og vurdering af narkotikapolitikken;

  4.  betoner betydningen af, at civilsamfundets rolle styrkes, når det gælder udvikling af en narkotikapolitik, der er karakteriseret ved en europæisk tilgang, hvilket er det afgørende mål for EU’s narkotikastrategi (2005-2012);

  5.  understreger internettets afgørende betydning for at sikre en gennemsigtig og sammenhængende metode til udveksling af oplysninger vedrørende gennemførelsen og udviklingen af EU's narkotikastrategi for 2005-2012, for at fremme civilsamfundets involvering og sikre dets deltagelse (herunder brugere og samfundsgrupper) i gennemførelsen af ovennævnte handlingsplan - på alle niveauer og i cilvilsamfundsforummet om narkotika - og for at forbedre adgangen til og effektiviteten af forebyggende programmer og samtidig øge bevidstheden om problemerne;

  6.  understreger det grundlæggende partnerskab med medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med formidling af videnskabelige oplysninger om risici ved brug af stoffer for den fysiske og mentale sundhed, navnlig til unge piger og gravide kvinder; opfordrer sådanne medier til at blive privilegerede partnere i kampagner til bekæmpelse af stofmisbrug grundet deres indflydelse på den yngre generation;

  7.  stiller sig positivt over for iværksættelsen af særprogrammet for perioden 2007-2013 ”Forebyggelse af narkotikamisbrug og information af offentligheden” og påpeger, at inddragelse af civilsamfundet i gennemførelsen og udviklingen af EU’s narkotikastrategi (2005-2012) er en specifik målsætning i dette program;

  8.  beklager, at de finansieringer, der er stillet til rådighed under programmet, er blevet gennemført med forsinkelser;

  9.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den nye sundhedsstrategi for perioden 2008-2013 tager hensyn til stoffers forskellige indvirkning på kvinder, navnlig hvad angår finansiering af oplysningsprogrammer om bekæmpelse af stofmisbrug iværksat af organisationer i civilsamfundet;

  Forum – strukturel dimension

  10.  understreger betydningen af, at der oprettes et civilsamfundsforum om narkotika som første skridt hen imod en mere konkret og konstruktiv inddragelse af de europæiske civilsamfundsorganisationer i EU's aktiviteter i tilknytning til politikker, som kan forhindre narkotikamisbrug og bekæmpe narkotika;

  11.  beklager, at processen med at udvælge deltagere i civilsamfundsforummet om narkotika af nogle organisationer er blevet anset for at mangle gennemsigtighed, og opfordrer Kommissionen til at overveje, hvorledes dette problem kan løses, og håber, at fremtidige udvidelser af forummet vil ske på en mere gennemsigtig måde;

  12.  mener, at civilsamfundsforummet om narkotika bør være åbent og ikke lukket, således at det giver et bredt og afbalanceret billede af de forskellige opfattelser;

  13.  erindrer om, at formålet med civilsamfundsforummet om narkotika ikke er at skabe en forsamling, der kan fungere som talerstol for de forskellige ideologier, men at skabe en dialog og direkte kontakt med organisationer, som går forrest i kampen mod narkotika, både hvad angår forebyggelse og rehabilitering, og have et praktisk redskab til støtte for udarbejdelsen og gennemførelsen af politikker til forebyggelse af narkotikamisbrug og bekæmpelse af narkotika, der bygger på vellykkede erfaringer;

  14.  opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste aktuelle praksis inden for narkotikabekæmpelse og forebyggelse og oplysning af børn og unge, samt tilskynde til udvikling heraf i samarbejde med civilsamfundets aktører;

  15.  beklager den ringe deltagelse i forummet af organisationer, der repræsenterer de nye medlemsstater; betoner nødvendigheden af at bevidstgøre og i større omfang inddrage de nye medlemsstaters civilsamfund i betragtning af disse landes vægt i den udvidede Europæiske Union;

  16.  beklager, at ikke-statslige nationale og grænseoverskridende netværker af navnlig kvinde- og mødreorganisationer samt organisationer for unge piger og organisationer, der beskæftiger sig med seksuel og reproduktiv sundhed og dertil knyttede rettigheder, i så ringe omfang deltog i det første civilsamfundsforum om narkotika, der blev afholdt i december 2007; opfordrer Kommissionen til aktivt at tilskynde sådanne organisationer samt organisationer med værdifuld erfaring vedrørende narkotika og narkotikamisbrug til at deltage, således at disse kan bidrage med lettilgængelig særlig vejledning;

  17.  støtter Kommissionen i dens indsats for at afgøre, hvilken rolle civilsamfundsforummet om narkotika kan spille i den europæiske tilgang til narkotika, således at der kan fastlægges endelige målsætninger for høringen af forummet;

  18.  mener, at civilsamfundsforummet om narkotika bør have et klart mandat, veldefinerede dagsordener, gennemsigtige procedurer og opnåelige arbejdsplaner, der på en konkret måde kan bidrage til beslutningsprocessen;

  19.  håber, at dialogen med civilsamfundet vil kunne indvirke konkret på EU's beslutningsproces; finder derfor, at civilsamfundet bør tildeles formel status i forbindelse med målsætningerne i EU’s narkotikastrategi (2005-2012) og i fremtidige strategier, bl.a. via:

  - forummets deltagelse sammen med andre uafhængige organer i evalueringen af EU's narkotikahandlingsplan 2005-2008, som vil blive gennemført af Kommissionen i 2008

  - mere vidtrækkende og gennemsigtige forbindelser med medlemsstaterne med henblik på et reelt samarbejde mellem forummet og medlemsstaterne

  - permanent tilstedeværelse af forummet ved møder, som afholdes af EU's formandskab med nationale narkotikakoordinatorer

  - permanente kontakter med Parlamentet, som hvert år skal afholde en konference med forummet, andre berørte grupper og de EU-organer, der arbejder inden for narkotikaområdet, i hvilken forbindelse de opnåede resultater skal evalueres

  - en kraftig synergi mellem forummets aktiviteter og virksomheden i Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EONN), som kunne hellige et afsnit i centrets årsberetning til den indsats, der gøres af civilsamfundet i EU;

  20.  opfordrer Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug til at udarbejde statistikker over kvinders forbrug af narkotika i Den Europæiske Union, analysere udviklingen i dette forbrug og i sin årsberetning tage hensyn til stofmisbrugs forskellige indvirkninger på de to køn med henblik på at sikre bedre oplysning og øget bevidstgørelse af det europæiske civilsamfund;

  21.  opfordrer til en tematisk sammenkobling af de nuværende netværk enten uden for civilsamfundsforummet om narkotika eller i form af arbejdsgrupper eller undergrupper inden for forummets rammer;

  22.  opfordrer Den Europæiske Union til at yde et finansielt bidrag til støtte af civilsamfundets aktiviteter i EU i forbindelse med igangværende projekter og fremtidige initiativer på området og til at kontrollere anvendelsen af disse bevillinger;

  23.  opfordrer medlemsstaterne til, hvor det er muligt, at udvide bestemmelserne vedrørende statslig finansiering til også at omfatte ydelser leveret af civilsamfundsorganisationer under overholdelse af et passende kvalitetssikringssystem, ikke kun på området for sundhedsydelser og sociale ydelser, men også inden for skadesbegrænsning og lettilgængelige ydelser; mener, at det på denne måde er muligt at sikre, at ydelsernes virkemåde kan planlægges og er varig, og at de overholder kvalitetsstandarderne;

  24.  understreger betydningen af, at samfundet afsætter økonomiske ressourcer til støtte for frivillige organisationer og forældreforeninger, der gør en indsats for at bekæmpe stofmisbrug, navnlig blandt unge;

  Civilsamfundet - Den interne dimension

  25.  understreger, hvor vigtig civilsamfundets indsats er for at opfylde de mål, der er udstukket i EU's narkotikastrategi (2205-2012), hvad angår forebyggelsespolitikker, oplysningsaktivitet, håndtering af problematikken omkring stofmisbrug og overvågning af en passende gennemførelse af disse politikker;

  26.  opfordrer de europæiske og nationale aktører til at være mere opmærksomme på de innovative aspekter, som civilsamfundets erfaringer kan bidrage med ved opfyldelsen af målene for EU's narkotikastrategi (2005-2012), specielt hvad angår oplysningskampagner rettet mod offentligheden, skadesbegrænsningspolitik, støtte til dem, der forsøger at komme ud af misbruget, og politik for social genintegrering;

  27.  finder det vigtigt at styrke dialogen på EU-plan med organisationer, der repræsenterer narkotikamisbrugerne, som en nødvendig faktor for at kunne tage den udfordring op, der ligger i social genintegration og støtte til dem, der forsøger at komme ud af misbruget;

  28.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til sammen med civilsamfundet at fremme lige adgang til programmerne, sikre dækning for skjulte befolkninger og marginaliserede grupper samt arbejde hen imod kapacitetsopbygning for at sikre de gennemførte programmers bæredygtighed og effektivitet;

  29.  opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at fremme civilsamfundsinitiativer, som har til formål at:

  –       styrke forebyggelse og oplysning om risikoen ved narkotika og psykotrope stoffer på arbejdspladsen og blandt unge

  –       behandle narkomaner, der sidder i fængsel

  –       værksætte detaljerede forebyggelseskampagner til bekæmpelse af narkotika og psykotrope stoffer i risiko-områder i byerne, navnlig blandt unge, og med hjælp fra socialorganisationer og fagforeninger for at tilgodese de fysiske og psykiske sundhedsbehov i disse områder

  –       organisere oplysnings- og forebyggelseskampagner om narkotika og de skadelige virkninger for sundheden og samfundslivet i samarbejde med forældre-, studenter- og lærerorganisationer og forskere; disse kampagner skal gennemføres i skolerne og nå ud til forskellige samfundsgrupper

  –       gennemføre en skadesbegrænsningspolitik i form af direkte kontaktarbejde på gaden og i fattige byområder

  –       udvikle og iværksætte særlige reintegrationsprojekter for gadebørn og socialt udsatte familier;

  30.  henviser til den stigende bekymring for, at kvinder måske ikke kommer i behandling på grund af manglende social og økonomisk støtte og navnlig på grund af deres forpligtelser med hensyn til børnepasning, der er blevet identificeret som faktorer, som kan afholde kvinder fra at gøre brug af narkotikabehandlingscentre; påpeger, at de behandlingscentre, der tilbyder børnepasningsfaciliteter, ofte har flere kvinder som brugere end dem, der ikke tilbyder sådanne faciliteter;

  31.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at være særligt opmærksomme på grænseområder, som ofte skal håndtere virkningerne af forskelle i de nationale narkotikalovgivninger;

  32.  støtter civilsamfundsorganisationernes målbevidste indsats for at bekæmpe mindreåriges misbrug af narkotika og derivater heraf;

  33.  opfordrer Det Europæiske Agentur for Grundlæggende Rettigheder til at gennemføre en undersøgelse af virkningerne af politikken til bekæmpelse af narkotika og vurdere dens effektivitet og hvorvidt og i hvilken grad den har overskredet grænserne og krænket individets rettigheder;

  34.  understreger behovet for at basere narkotikapolitikken på en fornuftig videnskabelig dokumentation indhentet i samarbejde med civilsamfundet inden for narkotikarelateret forskning, og samtidig anerkende behovet for at udvikle politikker baseret på forskning og fakta og gennemføre videnskabelige aktiviteter, herunder aktiviteter til forebyggelse og mindskelse af sundhedsrisici;

  35.  opfordrer medlemsstaterne til at styrke samarbejdet også på det administrative område mellem retshåndhævende institutioner og civilsamfundsorganisationer, navnlig på lokalt plan;

  Civilsamfundet - Den eksterne dimension

  36.  anerkender civilsamfundets vigtige rolle for den europæiske narkotikapolitiks eksterne dimension i betragtning af, at EU er den største aktør på verdensplan i bekæmpelsen af narkotika, hvad angår finansiering af programmer og aktioner uden for EU;

  37.  går ind for at overveje og støtte en europæisk strategi på eksternt plan, der tilstræber en bæredygtig, konkret og praktisk indflydelse på forholdene i de regioner, hvor råstofferne produceres;

  38.  understreger, at der er høstet store erfaringer i de europæiske organisationer, der beskæftiger sig med at fremme omlægningen af lokale afgrøder til anvendelse til terapeutiske og andre medicinske formål, og minder samtidig om, at sådanne afgrøder bør holdes under konstant og streng kontrol;

  39.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge, hvorledes der kan etableres et samarbejde med EU-civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med at fremme stoffer fra kokablade til lovlig brug, alene som et middel til (gennem aftagelse af råstoffer) at bidrage effektivt til den internationale bekæmpelse af narkotikahandel og samtidig garantere en sikker anvendelse af sådanne stoffer;

  40.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at følge op på Europa-Parlamentets henstilling til Rådet af 25. oktober 2007 om fremstilling af opium til medicinske formål i Afghanistan[11] og til at støtte civilsamfundets initiativer, som sker i samarbejde med de narkotikaproducerende lande i kampen mod narkotika, og deres mulige positive virkninger for disse landes demokratiseringsproces; understreger betydningen af at fremme f.eks. pilotprojekter som "Valmuer for medicin", der tager sigte på at omlægge dele af den nuværende ulovlige dyrkning af valmuer til industriel produktion af lovlig opiumsbaseret smertestillende medicin, og at overveje, hvilke fordele det kan have at udstede licenser til at dyrke valmuer til medicinformål, og hvorledes noget sådant kan gennemføres og med hvilke kontroller, der gennemføres under FN's overopsyn;

  41.  opfordrer Kommissionen til sammen med civilsamfundet at undersøge mulighederne for at bekæmpe ulovlige valmueplantager ved at sprøjte, hvilket ikke er skadeligt for mennesker, dyr eller miljøet;

  42.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indgå i et samarbejde med medlemsstaternes forskningsinstitutter, videnskabelige organisationer og lægetidsskrifter samt undersøgelsescentre, sammenslutninger, specialiserede institutioner og civilsamfundsorganisationer, som i disse år har været et referencepunkt for politikken til bekæmpelse af narkotikahandel og for analyser af den geopolitiske situation og de økonomiske strømme, der skyldes den internationale handel med narkotika;

  43.  finder det vigtigt at fremme samarbejde mellem europæiske organisationer og internationale netværk af organisationer på narkotikaområdet, så der kan skabes gunstige vilkår for udveksling af erfaringer og oplysninger;

  44.  noterer sig erfaringerne fra ngo-narkotikaudvalget i Wien, som er et udvalg af ngo-repræsentanter fra civilsamfundet ved De Forenede Nationers Kontor for Narkotikakontrol og Kriminalitetsbekæmpelse (UNODC); håber, at en større deltagelse af organisationer og enkeltpersoner vil karakterisere dette udvalgs fremtidige aktiviteter; minder om forslag som initiativet Beyond 2008, der har som hovedmål at fremme civilsamfundets rolle ved tiårsrevisionen af de parametre, der fastsattes på FN’s Generalforsamlings særlige samling (UNGASS) i 1998 om narkotika; foreslår, at der indføres en tilsvarende høring mellem de europæiske organisationer med henblik på revisionen af EU's narkotikastrategi efter 2012;

  45.  er af den opfattelse, at det for at kunne bruge erfaringerne til den fremtidige strategi er nødvendigt nu ti år efter FN's Generalforsamlings særlige samling i 1998 om narkotika, hvis primære formål var "en verden uden stoffer" inden for ti år, at foretage en vurdering af de faktiske resultater af den nuværende narkotikapolitik for dermed at afgøre, hvilke strategier der har været vellykkede;

  o

  o o

  46.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og til orientering til Det Europæiske Råd, Kommissionen og medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Europarådet samt De Forenede Nationer og de specialiserede FN-agenturer.

  • [1]  EUT C 226E af 15.9.2005, s. 233.
  • [2]  http://ec.europa.eu/justice_home/news/consulting_public/news_consulting_public_en.htm
  • [3]  EUT L 376 af 27.12.2006, s. 1.
  • [4]  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index407EN.html
  • [5]  EUT L 257 af 3.10.2007, s. 23.
  • [6]  EUT C 168 af 8.7.2005, s. 1.
  • [7]  EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.
  • [8]  Rådet for Den Europæiske Union: EU’s narkotikastrategi (2005-2012) dok. 15074/1/04.
  • [9]  EUT L 47 af 18.2.2004, s. 1.
  • [10]  http://www.unodc.org/documents/commissions/CND-Session51/CND-51_Info_Participants.pdf
  • [11]  Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0485.

  UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (28.2.2008)

  til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

  om grønbogen om narkotikapolitik og civilsamfundet i Den Europæiske Union
  (2007/2212(INI))

  Rådgivende ordfører: Anna Záborská

  FORSLAG

  Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

  A.  der henviser til, at det er bekymrende, at der sker en stigning i forbruget af cannabis og andre narkotika i mange medlemsstater, navnlig blandt unge kvinder og piger, og til, at stofferne er blevet særlig tilgængelige i og omkring skolerne,

  B.  der henviser til, at brug af narkotika kan føre til specifikke sundhedsrisici for unge piger og kvinder, navnlig med hensyn til graviditet eller overførsel af hiv,

  C.  der henviser til, at der er sket en væsentlig stigning inden for kriminalitet, ulovlige aktiviteter og prostitution i samfundet, navnlig blandt unge piger og kvinder, der er afhængige af narkotika,

  D.  der henviser til tendensen til, at flere mænd end kvinder deltager i behandlingsprogrammer, og at ca. 20 % af de personer, der i dag deltager i et program til behandling af narkotikamisbrug i Europa, er kvinder,

  E.  der henviser til, at der er konstateret vigtige forskelle i graden af og mønstrene for mænds og kvinders brug af narkotika; der ligeledes henviser til, at forskningsresultater påviser vigtige kønsmæssige forskelle i en række psykologiske og psykosociale faktorer, der er forbundet med udvikling af afhængighed, risikoadfærd og søgen efter hjælp,

  F.  der henviser til, at sammenhængen mellem handel med kvinder og narkotikapolitik bør anerkendes; der ligeledes henviser til, at bander, der er involveret i handel med stoffer, ofte har tilknytning til bander, der er involveret i menneskehandel, og at kvinder ofte kan være i fare for at udvikle narkotikaproblemer som følge af den situation, de befinder sig i,

  1.  opfordrer alle medlemsstaternes regeringer, ikke-statslige organisationer, sammenslutninger i civilsamfundet og grupper af forældre og professionelle til at organisere omfattende oplysningskampagner om:

  –       risici for og forringelse af den fysiske og mentale sundhed, der er forbundet med narkotika, særlig hos unge piger, gravide eller ammende kvinder samt børn,

  –       mødres sundhed og overførsel af narkotika fra mor til foster,

  –       behandling af mindreårige og kriminelle narkotikamisbrugere,

  –       støtte til forældre til børn, der er narkotikabrugere;

  2.  henviser til den stigende bekymring for, at kvinder måske ikke kommer i behandling på grund af manglende social og økonomisk støtte og navnlig på grund af deres forpligtelser med hensyn til børnepasning, der er blevet identificeret som faktorer, som kan afholde kvinder fra at gøre brug af narkotikabehandlingscentre; påpeger, at de behandlingscentre, der tilbyder børnepasningsfaciliteter, ofte har flere kvinder som brugere end dem, der ikke tilbyder sådanne faciliteter;

  3.  understreger betydningen af, at samfundet afsætter økonomiske ressourcer til støtte for frivillige organisationer og forældreforeninger, der gør en indsats for at bekæmpe stofmisbrug, navnlig blandt unge;

  4.  opfordrer medlemsstaterne til at udveksle bedste aktuelle praksis inden for narkotikabekæmpelse (f.eks. nultolerancepolitikker for så vidt angår salg af stoffer) og forebyggelse og oplysning af børn og unge, samt tilskynde til udvikling heraf i samarbejde med civilsamfundets aktører;

  5.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at den nye sundhedsstrategi for perioden 2008-2013 tager hensyn til stoffers forskellige indvirkning på kvinder, navnlig hvad angår finansiering af oplysningsprogrammer om bekæmpelse af stofmisbrug iværksat af organisationer i civilsamfundet;

  6.  understreger det grundlæggende partnerskab med medierne, herunder de elektroniske medier, i forbindelse med formidling af videnskabelige oplysninger om risici ved brug af stoffer for den fysiske og mentale sundhed, navnlig til unge piger og gravide kvinder; opfordrer sådanne medier til at blive privilegerede partnere i kampagner til bekæmpelse af stofmisbrug grundet deres indflydelse på den yngre generation;

  7.  opfordrer Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug til at udarbejde statistikker over kvinders forbrug af narkotika i Den Europæiske Union, analysere udviklingen i dette forbrug og i sin årsberetning tage hensyn til stofmisbrugs forskellige indvirkninger på de to køn med henblik på at sikre bedre oplysning og øget bevidstgørelse af det europæiske civilsamfund;

  8.  anser det for nødvendigt med henblik på at skabe større bevidsthed omkring situationens store alvor og uopsættelige karakter og tilskynde til vedtagelse af relevante og nyskabende løsninger:

  -  at beregne omkostningerne i forbindelse med narkotikamisbrug, både de direkte omkostninger (behandling af narkotikaafhængighed, psykotiske forstyrrelser, depressioner, voldelig adfærd, risikoadfærd, ulykker, hiv/aids, hepatitis C, konsekvenser for fertilitet og graviditet samt overførsel af visse narkotika fra mor til foster), de indirekte omkostninger (tab af motivation til skolegang eller arbejde, arbejdsløshed og kriminalitet på grund af stofmisbrug) og de menneskelige omkostninger, navnlig for mødre og deres børn,

  -  at udvikle indikatorer, der giver mulighed for at måle de førte politikkers effektivitet (fravær og nederlag i skolen, udelukkelse fra arbejdsmarkedet, arbejdsløshed og kriminalitet på grund af stofmisbrug)

  -  at udvikle yderligere indikatorer, der vil gøre det muligt at sammenligne nye forebyggelsesstrategier på internationalt plan, navnlig med hensyn til kvinder og piger;

  9.  anser det for nødvendigt at vurdere effektiviteten af de hidtidige narkotikabekæmpelsespolitikker og om nødvendigt forbedre disse politikker under hensyntagen til det faktum, at der er tale om et folkesundhedsproblem, der berører samfundet som helhed; understreger, at det er af grundlæggende betydning inden for rammerne af en forebyggende politik at gøre opmærksom på de skadelige konsekvenser af brugen af stoffer; minder om, at gravide kvinder og unge mennesker skal betragtes som sårbare personer med behov for hjælp i form af terapi, medicinsk kontrol samt programmer for faglig og social integration i samarbejde med civilsamfundet;

  10.  beklager, at ikke-statslige nationale og grænseoverskridende netværker af navnlig kvinde- og mødreorganisationer samt organisationer for unge piger og organisationer, der beskæftiger sig med seksuel og reproduktiv sundhed og dertil knyttede rettigheder, i så ringe omfang deltog i det første civilsamfundsforum om narkotika, der blev afholdt i december 2007; opfordrer Kommissionen til aktivt at tilskynde sådanne organisationer samt organisationer med værdifuld erfaring vedrørende narkotika og narkotikamisbrug til at deltage;

  11.  opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med civilsamfundet at gøre en større indsats for at bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig menneskehandel, der er tæt forbundet med handel med stoffer.

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  27.2.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  2

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

  Manolis Mavrommatis, Milan Gaľa

  RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

  Dato for vedtagelse

  28.2.2008

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  1

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Ioannis Varvitsiotis, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Marco Cappato, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Antonio Tajani