Pranešimas - A6-0073/2008Pranešimas
A6-0073/2008

  PRANEŠIMAS dėl Žaliosios knygos dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje

  12.3.2008 - (2007/2212(INI))

  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  Pranešėjas: Giusto Catania

  Procedūra : 2007/2212(INI)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A6-0073/2008
  Pateikti tekstai :
  A6-0073/2008
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl Žaliosios knygos dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje

  (2007/2212(INI))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į savo 2004 m. gruodžio 15 d. rekomendaciją Tarybai ir Europos Vadovų Tarybai dėl Europos kovos su narkotikais strategijos (2005–2012)1,

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. birželio 26 d. Komisijos žaliąją knygą dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje (COM(2006)0316),

  –   atsižvelgdamas į 2007 m. balandžio 18 d. paskelbtą viešų konsultacijų, surengtų pagal pirmiau minėtą Žaliąją knygą, rezultatų ir gautų atsakymų ataskaitą2,

  –   atsižvelgdamas į ES sutarties VI antraštinę dalį, ypač į jos 29 straipsnį ir 31 straipsnio 1 dalies e punktą,

  –   atsižvelgdamas į tarptautines, Europos lygmens ir nacionalines žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, ypač teisės į gyvybę ir sveikatą, apsaugos priemones,

  –   atsižvelgdamas į 1961 m. kovo 30 d. JT bendrąją konvenciją dėl narkotikų ir ją iš dalies keičiantį 1972 m. kovo 25 d. Ženevos protokolą, į 1971 m. vasario 21 d. JT konvenciją dėl psichotropinių medžiagų ir į 1988 m. gruodžio 19 d. JT konvenciją dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekyba,

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1920/2006 dėl Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro3, kuriuo pakeičiami ankstesni teisės aktai,

  –   atsižvelgdamas į Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2007 m. metinę ataskaitą[1],

  –   atsižvelgdamas į 2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1150/2007/EB dėl specialiosios programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ kaip bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ dalies sukūrimo 2007–2013 m. laikotarpiui[2] , ypač į jo 2–7 straipsnius,

  –   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos tarnybų darbo dokumentą, pavadinimu „2006 m. pažangos įgyvendinant ES kovos su narkotikais veiksmų planą (2005–2008) apžvalga“ (SEC(2006)1803),

  –   atsižvelgdamas į 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos komunikatą dėl 2007 m. pažangos įgyvendinant ES kovos su narkotikais veiksmų planą (2005–2008) apžvalgos (COM(2007)0781),

  –   atsižvelgdamas į 2005 m. birželio mėn. Tarybos patvirtintą ES kovos su narkotikais veiksmų planą (2005–2008)[3],

  –   atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės[4],

  –   atsižvelgdamas į 2004 m. gruodžio 16–17 d. Europos Vadovų Tarybos priimtą ES kovos su narkotikais strategiją (2005–2012)[5],

  –   atsižvelgdamas į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)[6],

  –   atsižvelgdamas į 1998 m. birželio 8 ir 10 d. JT Generalinės Asamblėjos neeilinėje sesijoje (angl. UNGASS) priimtą politinį pareiškimą dėl narkotikų ir rezoliucijas,

  –   atsižvelgdamas į JT veiklą, ypač į penkiasdešimt pirmąją Narkotikų komiteto sesiją, kuri vyks 2008 m. kovo 10–14 d.,

  –   atsižvelgdamas į Baltąją knygą apie Europos valdymą (COM(2001)0428) ir į Komisijos komunikatus „Konsultavimosi ir dialogo stiprinimas. Komisijos konsultavimosi su suinteresuotomis šalimis bendrieji principai ir mažiausi standartai“ (COM(2002)0704) ir „2005−2009 m. strateginiai tikslai. Europa 2010 m.: partnerystė Europos atsinaujinimo vardan. Gerovė, solidarumas ir saugumas“ (COM(2005)0012),

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomonę (A6-0073/2008),

  A. kadangi reikėtų skatinti visapusiškesnį įvairių pilietinės visuomenės grupių tarpusavio dialogą (tarpvalstybiniu, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmenimis) Europos mastu siekiant valstybių narių ir ES lygmenimis geriau formuluoti, įgyvendinti ir vertinti sprendimus, susijusius su kovos su narkotikais politika,

  B.  kadangi pilietinės visuomenės grupių organizuotumas Europos lygmeniu, nacionalinių, regioninių ir vietos pilietinės visuomenės organizacijų nuomone, be abejo, turi pridėtinę vertę,

  C. kadangi visų pirma pilietinė visuomenė gali pasidalyti didžiule patirtimi tam tikrais kovos su narkotikais politikos klausimais, kaip antai: prevencija, informavimas, parama besigydantiesiems nuo priklausomybės ir socialinė reintegracija,

  D. kadangi svarbiausias 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijos tikslas yra teikti tikslią informaciją ir stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį kovos su narkotikais srityje,

  E.  kadangi Žalioji knyga dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje ir Pilietinės visuomenės forumo narkotikų tema įkūrimas yra pirmieji praktiniai žingsniai siekiant šio tikslo,

  F.  kadangi dauguma Komisijos konsultacijose dalyvavusių organizacijų labai palankiai vertina esamų tinklų teminio sujungimo idėją,

  G. kadangi atitinkamai siekiant užmegzti nuolatinėmis konsultacijomis grindžiamus santykius ir skatinti informacijos bei gerosios patirties mainus, ypatingą dėmesį skiriant moksliniam įnašui, svarbi didesnė pilietinės visuomenės ir ES institucijų bei organų sąveika,

  H. kadangi reikėtų pažymėti pilietinės visuomenės organizacijų, bendradarbiaujančių su trečiosiomis šalimis ir skatinančių alternatyvias bei tvarias strategijas narkotikų problemoms spręsti, veiklos ir vaidmens stiprinimo ypatingą svarbą,

  I.   kadangi tokia atvira priemonė kaip internetas turėtų būti kiekvienos siūlomos dialogo ar konsultacijų konkrečiais klausimais su pasirinktais tinklais sistemos, kuri būtų papildyta atviromis konsultacijomis su visomis suinteresuotomis šalimis, dalis,

  J.   kadangi svarbus vaidmuo, kurį pilietinė visuomenė gali atlikti šioje srityje, turėtų papildyti ir stiprinti didelę valstybių narių ir tarptautinių organizacijų atsakomybę siekiant bendradarbiauti kovos su narkotikų gamyba ir prekyba sektoriuje, kaip tai vyksta kovos su terorizmu srityje,

  K. kadangi aktyvesnis Europos Sąjungos institucijų ir pilietinės visuomenės dalyvavimas narkotikų politikoje padėtų joms lengviau tinkamai įvertinti esamas strategijas,

  L.  kadangi sąvoka „narkotikai“ siekiama apimti narkotines ir psichotropines medžiagas, kaip apibrėžta minėtosiose JT konvencijose,

  M.  kadangi narkotikų vartojimas gali kelti ypatingą pavojų merginoms ir moterims, ypač turint mintyje nėštumą ar ŽIV (AIDS) perdavimą,

  N.  kadangi paprastai gydymo programose dalyvauja didesnis skaičius vyrų nei moterų, o moterys sudaro apie 20 proc. asmenų, šiuo metu dalyvaujančių priklausomybės nuo narkotikų gydymo programose Europos Sąjungoje,

  O.  kadangi nustatyta, kad labai skiriasi moterų ir vyrų narkotikų vartojimo apimtys ir būdai; kadangi moksliniai tyrimai rodo, kad esama reikšmingų lyčių skirtumų turint mintyje daugybę fiziologinių ir psichosocialinių veiksnių, susijusių su priklausomybės raida, rizikinga elgsena ir elgsena ieškant pagalbos;

  1.   pripažįsta svarbų pilietinės visuomenės vaidmenį kuriant, nustatant, įgyvendinant, vertinant ir stebint narkotikų politiką; ypač pabrėžia pilietinės visuomenės patirtimi šioje srityje turimą ir išreikštą pridėtinę vertę, jos gebėjimą diegti naujoves bei galimybes keistis informacija ir gerąja patirtimi, kuri moksliškai išbandyta ir pagrįsta dokumentais vykdant dabartinę kovos su narkotikais politiką;

  2.  ragina visų valstybių narių vyriausybes, nevyriausybines organizacijas, pilietinę visuomenę, tėvų bei specialistų asociacijas vykdyti kampanijas, kuriose išsamiai informuojama apie:

  -    narkotikų keliamą pavojų ir žalą fizinei bei psichinei sveikatai, ypač merginų, nėščių ir maitinančių moterų bei vaikų;

  -    motinos sveikatą ir narkotikų perdavimą per moters organizmą vaisiui;

  -    narkotikus vartojančių nepilnamečių ir nusikaltėlių gydymo galimybes;

  -   paramą narkotikus vartojančių vaikų tėvams;

  3.  pripažįsta, kad bažnyčia ir religinės bendruomenės labai aktyviai dalyvavo kovojant su narkotikais, todėl į jų patirtį reikėtų atsižvelgti kuriant, įgyvendinant ir vertinant kovos su narkotikais politiką;

  4.  primygtinai ragina stiprinti pilietinės visuomenės vaidmenį kuriant narkotikų politiką pagal Europos lygmens koncepciją, nes tai yra pagrindinis 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijos tikslas;

  5.  pabrėžia, kad internetui turėtų tekti svarbus vaidmuo užtikrinant skaidrų ir darnų keitimąsi informacija apie 2005–2012 m. Europos Sąjungos kovos su narkotikais strategijos įgyvendinimą ir raidą, jis turėtų padėti sudaryti geresnes pilietinės visuomenės (įskaitant narkotikų vartotojus ir bendruomenės grupes) dalyvavimo sąlygas ir užtikrinti šį dalyvavimą įgyvendinant minėtąjį veiksmų planą visais lygmenimis ir pasinaudojant Pilietinės visuomenės forumu narkotikų tema, gerinti galimybes naudotis prevencinėmis programomis ir jų veiksmingumą bei ugdyti sąmoningumą;

  6.  pabrėžia partnerystės su žiniasklaida, įskaitant elektroninės žiniasklaidos priemones, svarbą skleidžiant informaciją apie narkotikų vartojimo pasekmes fizinei ir psichinei sveikatai, ypač merginų ir nėščių moterų; atsižvelgiant į jos įtaką jaunajai kartai, skatina tokias žiniasklaidos priemones tapti pagrindiniu partneriu kovojant su narkotikais;

  7.  palankiai vertina 2007–2013 m. specialios narkotikų prevencijos ir informavimo programos įgyvendinimą ir pažymi, kad pilietinės visuomenės dalyvavimas įgyvendinant ir plėtojant 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategiją yra ypatingas šios programos tikslas;

  8.  apgailestauja, kad buvo vėluojama panaudoti pagal šią programą skirtas lėšas;

  9.  ragina Komisiją užtikrinti, kad naujoje 2008–2013 m. sveikatos apsaugos strategijoje būtų atsižvelgiama į skirtingą narkotinių medžiagų poveikį moterims, ypač turint mintyje pilietinės visuomenės organizacijų vykdomų kovai su narkotinėmis medžiagomis skirtų informavimo kampanijų finansavimą;

  FORUMAS – institucinis lygmuo

  10. pabrėžia Pilietinės visuomenės forumo narkotikų tema įkūrimo svarbą kaip pirmąjį žingsnį Europos pilietinės visuomenės asociacijas praktiškiau ir konstruktyviau įtraukiant į Bendrijos veiklą narkotikų vartojimo prevencijos ir kovos su narkotikais politikos srityse;

  11. apgailestauja, kad kai kurioms organizacijoms Pilietinės visuomenės forumo narkotikų tema dalyvių atranka pasirodė esanti nepakankamai skaidri, ir ragina Komisiją apsvarstyti, kaip spręsti šią problemą tikintis, kad ateityje forumo plėtra bus skaidresnė;

  12. mano, kad Pilietinės visuomenės forumas narkotikų tema turėtų integruoti, o ne išskirti ir būti plataus nuomonių spektro ir pusiausvyros atspindys;

  13. pažymi, kad Pilietinės visuomenės forumo narkotikų tema tikslas nėra sukurti asamblėją, kuri būtų skirta skelbti įvairią ideologiją, bet turėti galimybę užmegzti dialogą ir tiesioginį ryšį su svarbiausiomis organizacijomis kovos su narkotikais srityje (turint mintyje ir prevencijos, ir reabilitacijos lygmenis), turėti praktinių priemonių, kurios padėtų remiantis sėkminga patirtimi sukurti ir įgyvendinti narkotikų vartojimo prevencijos ir kovos su narkotikais politiką, taip pat analizuoti Europos Sąjungoje tarpvalstybines problemas, kurios atsiranda dėl nacionalinių teisės aktų skirtumų, ypač pasienio regionuose;

  14. ragina valstybes nares keistis patirtimi apie pažangiausius metodus, kurie šiuo metu taikomi kovos su narkotikais, narkotikų prevencijos, vaikų ir jaunuolių informavimo srityse, ir bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės atstovais skatinti jų plėtojimą;

  15. apgailestauja, kad šiame forume dalyvauja mažai organizacijų iš naujųjų valstybių narių; pabrėžia naujųjų valstybių narių pilietinės visuomenės informavimo ir aktyvesnio dalyvavimo būtinybę, atsižvelgiant į šių šalių svarbą išsiplėtusioje ES;

  16. apgailestauja dėl to, kad nevyriausybiniai nacionaliniai ir tarpvalstybiniai tinklai, ypač moterims, motinoms ir jaunoms merginoms atstovaujančios asociacijos, taip pat su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusius klausimus sprendžiančios organizacijos negausiai dalyvavo 2007 m. gruodžio mėn. surengtame pirmajame Pilietinės visuomenės forume narkotikų tema; ragina Komisiją aktyviai skatinti tokių organizacijų, taip pat organizacijų, turinčių vertingos patirties su narkotikais ir piktnaudžiavimu jais susijusiose srityse, dalyvavimą, kad būtų galima užtikrinti prieinamas bei plačiai teikiamas specializuotas paslaugas;

  17. palankiai vertina Komisijos pastangas, dedamas siekiant nustatyti, kokį vaidmenį turi atlikti Pilietinės visuomenės forumas narkotikų tema vykdant Europos lygmens politiką narkotikų klausimu, kad būtų galima apibrėžti galutinius tikslus, kurių reikia siekti konsultuojantis šiame forume;

  18. mano, kad Pilietinės visuomenės forumas narkotikų tema turėtų turėti aiškų įgaliojimą, aiškiai apibrėžtas darbotvarkes, skaidrias procedūras ir įgyvendinamus veiklos planus, kurie būtų realus indėlis politikos kūrimo procese;

  19. viliasi, kad dialogas su pilietine visuomene ES sprendimų priėmimo procese padarys apčiuopiamą poveikį; todėl mano, kad pilietinė visuomenė turėtų turėti oficialų statusą atsižvelgiant į 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijoje nustatytus tikslus ir būsimas iniciatyvas, inter alia, dėl to, kad:

  - forumas kartu su kitomis nepriklausomomis institucijomis dalyvautų 2008 m. Komisijai vertinant ES kovos su narkotikais veiksmų planą (2005–2008);

  - būtų užmegzti glaudesni ir skaidresni santykiai su valstybėmis narėmis siekiant, kad forumas ir valstybės narės iš tiesų bendradarbiautų;

  - forumo atstovai nuolat dalyvautų Europos Sąjungai pirmininkaujančios valstybės narės ir nacionalinių su narkotikais susijusios veiklos koordinatorių susitikimuose;

  - būtų palaikomi nuolatiniai ryšiai su Parlamentu, ir Parlamentas su forumu, kitomis susijusiomis grupėmis ir ES institucijomis, dirbančiomis kovos su narkotikais srityje, organizuotų metines konferencijas ir būtų vertinami pasiekti rezultatai,

  - būtų pasiekta didelė forumo ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) veiklos sinergija, o šis galėtų vieną savo metinės ataskaitos skyrių skirti ES pilietinės visuomenės veiklai;

  20. ragina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą rinkti statistikos duomenis apie narkotikų vartojimą tarp moterų Europos Sąjungoje, analizuoti tokio vartojimo tendencijas ir metinėje ataskaitoje atsižvelgti į skirtingą poveikį lytims, siekiant Europos pilietinei visuomenei suteikti daugiau žinių ir sėkmingiau ją informuoti apie šią problemą;

  21. skatina teminį esamų tinklų sujungimą pasitelkiant Pilietinės visuomenės forumą narkotikų tema arba kuriant su forumo sistema susijusias darbo grupes ar pogrupius;

  22. ragina ES, vykdant atitinkamą biudžeto kontrolę, skirti daugiau lėšų Europos pilietinės visuomenės veiklai remti pagal dabartinius projektus ir būsimas šios srities iniciatyvas;

  23. ragina valstybes nares, jei įmanoma, su valstybės finansavimu susijusias nuostatas išplėsti, kad jos apimtų pilietinių profesinių organizacijų teikiamas paslaugas, kurios turi atitikti atitinkamus kokybės užtikrinimo kriterijus, ir tai būtų ne tik sveikatos priežiūros ar socialinės paslaugos, bet ir su žalos mažinimu susijusios bei vadinamosios žemo slenksčio paslaugos; mano, kad taip bus galima užtikrinti planuojamą ir ilgalaikį paslaugų teikimą ir šių paslaugų atitiktį kokybės standartams;

  24. pabrėžia, jog visuomenei svarbu skirti lėšų ir paremti savanoriškas organizacijas ir tėvų asociacijas, kurios kovoja su piktnaudžiavimu, ypač jaunų žmonių, narkotikais;

  Pilietinė visuomenė – vidinis lygmuo

  25. pabrėžia pilietinės visuomenės veiksmų siekiant 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijoje išdėstytų tikslų, susijusių su prevencijos politika, informavimu, su priklausomybe nuo narkotikų susijusių problemų sprendimu ir tinkama šios politikos įgyvendinimo stebėsena, svarbą;

  26. ragina visus dalyvius, veikiančius ES ir valstybių narių lygmeniu, daugiau dėmesio skirti naujovėms, kurios leistų pilietinės visuomenės patirtį panaudoti siekiant 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijoje išdėstytų tikslų, ypač susijusių su visuomenės informavimo iniciatyvomis, žalos mažinimo, paramos besigydantiesiems nuo priklausomybės ir socialinės reintegracijos politika;

  27. mano, kad svarbu stiprinti dialogą Europos lygmeniu su narkotikus vartojantiems asmenims atstovaujančiomis organizacijomis, nes dialogas yra būtinas siekiant išspręsti su socialine reintegracija susijusius uždavinius ir teikiant paramą besigydantiesiems nuo priklausomybės asmenims;

  28. ragina Komisiją ir valstybes nares bendradarbiaujant su pilietine visuomene skatinti vienodas galimybes naudotis programomis, užtikrinti, kad į jas būtų įtrauktos menkai pastebimos ir visuomenės nuošalyje esančios grupės, imtis veiksmų gebėjimams stiprinti, kad būtų užtikrintas įgyvendinamų programų tvarumas ir veiksmingumas;

  29. ragina valstybes nares ir Komisiją skatinti organizacijų ir pilietinės visuomenės iniciatyvas, kuriomis siekiama:

  -  stiprinti prevenciją ir geriau informuoti apie narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimo pavojus darbo vietoje ir jaunuoliams;

  - gydyti įkalinimo įstaigose esančius nuo narkotikų priklausomus asmenis;

  - kartu su socialinėmis organizacijomis ir profesinėmis sąjungomis rengti išsamias prevencijos programas kovai su narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimu, ypač tarp jaunuolių, rizikos grupėms priskiriamuose miestų rajonuose atitinkamai atsižvelgiant į šių rajonų fizinės ir dvasinės sveikatos poreikius;

  - bendradarbiaujant su tėvų, mokinių, mokytojų organizacijoms ir mokslininkais rengti ir mokyklose vykdyti informavimo ir prevencijos įvairioms demografinėms grupėms skirtas programas narkotikų ir jų žalingo poveikio sveikatai ir socialiniam gyvenimui tema;

  - vykdyti žalos mažinimo politiką pasitelkiant darbuotojus, kurie dirbtų užmegzdami tiesioginį kontaktą gatvėse ir miestų bei miestelių nuskurdusiuose rajonuose;

  - kurti ir vykdyti specialius reintegracijos projektus, skirtus gatvės vaikams ir nepalankioje socialinėje padėtyje atsidūrusioms šeimoms;

  30. atkreipia dėmesį į didėjantį susirūpinimą dėl to, kad moterys gali nepasinaudoti gydymo galimybėmis dėl socialinės ir ekonominės paramos trūkumo, o ypač dėl su vaikų priežiūra susijusių įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti kaip veiksniai, galintys trukdyti moterims pasinaudoti priklausomybės nuo narkotikų gydymo paslaugomis; nurodo, kad lyginant vaikų priežiūros neapimančias gydymo paslaugas ir vaikų priežiūrą apimančias paslaugas, matyti, kad dažnai didžiausią pastarosiomis paslaugomis besinaudojančių asmenų dalį sudaro moterys;

  31. ragina Komisiją ir valstybes nares ypatingą dėmesį skirti pasienio regionams, kurie dažnai susiduria su sunkumais todėl, kad skiriasi narkotikus reglamentuojantys nacionaliniai teisės aktai;

  32. remia pilietinės visuomenės organizacijas, kurios imasi sąmoningos kovos su narkotikų ir jų derivatų vartojimu, ypač nepilnamečių atveju.

  33. ragina ES pagrindinių teisių agentūrą atlikti kovos su narkotikais politikos poveikio vertinimą ir nustatyti jos veiksmingumą ir tai, ar ir kiek dėl šios politikos buvo peržengtos ribos ir pažeistos asmens teisės;

  34. pabrėžia, kad būtina narkotikų politiką grįsti patikimais moksliniais duomenimis, gautais bendradarbiaujant su pilietine visuomene su narkotikais susijusių mokslinių tyrimų srityje, ir pripažįsta, kad reikėtų plėtoti moksliniais tyrimais ir duomenimis pagrįstą politiką ir vykdyti įrodytais duomenimis grindžiamą veiklą, įskaitant tokią, kurios tikslas – žalos sveikatai prevencija ir mažinimas;

  35. ragina valstybes nares plėsti bendrą teisėsaugos agentūrų ir pilietinės visuomenės organizacijų veiklą ir teikti bendras valdymo paslaugas, ypač vietos bendruomenių lygmeniu;

  Pilietinė visuomenė – išorinis lygmuo

  36. pripažįsta pilietinės visuomenės vaidmens, susijusio su išoriniu Europos kovos su narkotikais politikos lygmeniu, svarbą ir džiaugiasi, kad ES pirmauja pasaulyje kovojant su narkotikais pagal išorės programų ir iniciatyvų finansavimą;

  37. ragina apsvarstyti ir paremti ES išorės strategiją, kuri turės ilgalaikį, apčiuopiamą ir praktinį poveikį padėčiai regionuose, kuriuose gaminama narkotikų žaliava;

  38. atkreipia dėmesį į Europos organizacijų, skatinančių vietoje auginamas kultūras pradėti naudoti gydymo ir medicininiais tikslais, patirtį ir kartu primena, kad šių kultūrų auginimą reikėtų nuolat labai griežtai kontroliuoti;

  39. ragina Komisiją ir valstybes nares ieškoti būdų, kaip bendradarbiauti su ES pilietinės visuomenės organizacijomis, skatinančiomis tik teisėtai naudoti iš kokamedžio lapų gautas medžiagas, ir tokiu būdu (kadangi narkotikų žaliava sunaudojama) veiksmingai prisidėti prie tarptautinės kovos su narkotikų prekyba ir kartu užtikrinti šių medžiagų naudojimo saugą;

  40. ragina Komisiją ir valstybes nares vadovautis savo 2007 m. spalio 25 d. rekomendacija Tarybai dėl opiumo gamybos Afganistane medicininiais tikslais[7] ir remti pilietinės visuomenės iniciatyvas dėl bendradarbiavimo su šalimis, kuriose gaminami narkotikai, kovos su narkotikais srityje bei skatinti galimą teigiamą su demokratizacijos procesu tose šalyse susijusį poveikį; pabrėžia, kad svarbu skatinti bandomuosius projektus, kaip antai „aguonos medicinos reikmėms“, kuriais siekiama, kad dalis šiuo metu nelegaliai auginamų aguonų būtų pradėtos naudoti teisėtai pramoniniu būdu gaminant nuskausminamuosius vaistus, kurių pagrindas yra opijus, kad būtų apsvarstyta galima licencijų aguonų pasėlius naudoti medicinos reikmėms išdavimo nauda, taip pat nustatyta, kokiu būdu tai galima padaryti ir kokia būtų vykdoma Jungtinių Tautų kompetencijai priklausanti kontrolė;

  41. ragina Komisiją kartu su pilietine visuomene ieškoti galimybių kovoti su neteisėtomis aguonų plantacijomis Afganistane naudojant žmonėms, gyvūnams ir aplinkai nekenksmingus purškalus;

  42. ragina Komisiją ir valstybes nares pasinaudoti galimybėmis, kurias gali suteikti bendradarbiavimas su valstybių narių mokslinėmis institucijomis, mokslinėmis organizacijomis, medicininio pobūdžio žurnalais, tyrimų centrais, asociacijomis, specializuotais institutais ir pilietinės visuomenės organizacijomis, kurie pastaraisiais metais pateikė atspirties taškus nustatant kovos su narkotikų prekyba politiką, analizuojant geopolitinę padėtį ir su tarptautine prekyba narkotikais susijusius ekonominius srautus;

  43. mano, kad svarbu skatinti ES asociacijų ir tarptautinių tinklų, kuriems priklauso kovos su narkotikais asociacijos, tarpusavio bendradarbiavimą siekiant, kad vyktų patirties ir informacijos mainai;

  44. atkreipia dėmesį į Vienos NVO narkotikų komiteto, kuris yra pilietinei visuomenei JT narkotikų kontrolės ir nusikaltimų prevencijos biure (angl. UNODC) atstovaujantis NVO komitetas, patirtį ir tikisi, kad tokių komitetų veikloje ateityje dalyvaus daugiau organizacijų ir asmenų, atsižvelgiant į tokius pasiūlymus, kaip antai „Po 2008 m.“ (angl. „Beyond 2008“), kuris yra iniciatyva ir kurio pagrindinis tikslas – propaguoti pilietinės visuomenės vaidmenį atliekant 1998 m. JT Generalinės Asamblėjos neeilinėje sesijoje (angl. UNGASS) narkotikų klausimų priimtų nuostatų kas dešimt metų numatytą persvarstymą; siūlo pradėti panašias Europos asociacijų konsultacijas atsižvelgiant į ES kovos su narkotikais strategijos persvarstymą po 2012 m;

  45. mano, jog tam, kad būtų galima pasimokyti ir rengti strategijas ateityje, praėjus dešimčiai metų po 1998 m. įvykusios Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos specialiosios sesijos narkotikų klausimu (jos pagrindinis tikslas buvo per dešimtį metų įgyvendinti „pasaulio be narkotikų“ idėją), būtina įvertinti vykdytos narkotikų politikos esamus rezultatus ir nustatyti, kokios strategijos buvo sėkmingos;

  o

  o o

  46. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, taip pat susipažinti Europos Vadovų Tarybai, Komisijai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui, Europos Tarybai ir Jungtinėms Tautoms bei jos specializuotoms tarnyboms.

  • [1]  http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index407EN.html
  • [2]  OL L 257, 2007 10 3, p. 23.
  • [3]  OL C 168, 2005 7 8, p. 1.
  • [4]  OL L 127, 2005 5 20, p. 32.
  • [5]  ES Taryba, ES kovos prieš narkotikus strategija (2005–2012 m.), dok.15074/1/04.
  • [6]  OL L 47, 2004 2 18, p. 1.
  • [7]  Priimti tekstai, P6_TA(2007)0485.

  Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto NUOMONĖ (28.2.2008)

  pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui

  dėl Žaliosios knygos dėl pilietinės visuomenės vaidmens narkotikų politikoje Europos Sąjungoje
  (2007/2212(INI))

  Nuomonės referentė: Anna Záborská

  PASIŪLYMAI

  Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

  A. kadangi nerimą kelia tai, kad daugelyje valstybių narių didėja kanapių ir kitų narkotinių medžiagų vartojimas, ypač tarp jaunų moterų ir paauglių mergaičių, nes labai išaugo jų pasiūla mokyklų prieigose ir pačiose mokyklose,

  B.  kadangi narkotikų vartojimas sukelia ypatingą pavojų merginoms ir moterims, visų pirma turint mintyje nėštumą ar ŽIV perdavimą,

  C. kadangi visuomenėje labai padažnėjo nusikaltimų, neteisėtos veiklos ir prostitucijos atvejų, ypač turint mintyje nuo narkotikų priklausomybės kenčiančias merginas ir moteris,

  D. kadangi paprastai gydymo programose dalyvauja didesnis skaičius vyrų nei moterų, o moterys sudaro apie 20 proc. asmenų, šiuo metu dalyvaujančių priklausomybės nuo narkotikų gydymo programose Europoje,

  E.  kadangi nustatyti reikšmingi moterų ir vyrų narkotikų vartojimo apimčių ir būdų skirtumai; kadangi moksliniai tyrimai rodo, kad esama reikšmingų lyčių skirtumų turint mintyje daugybę fiziologinių ir psichosocialinių veiksnių, susijusių su priklausomybės raida, rizikinga elgsena ir elgsena ieškant pagalbos;

  F.  kadangi reikėtų pripažinti prekybos moterimis ir kovos su narkotikais politikos ryšį; kadangi prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis užsiimančios gaujos dažnai yra susijusios, o moterims kyla pavojus, kad dėl situacijos, kurioje jos atsidūrė, jos gali išsiugdyti priklausomybę nuo narkotikų;

  1.  ragina visų valstybių narių vyriausybes, nevyriausybines organizacijas, pilietinę visuomenę, tėvų bei specialistų asociacijas vykdyti kampanijas, kuriose išsamiai informuojama apie:

  -    narkotikų keliamą pavojų ir žalą fizinei bei psichinei sveikatai, ypač merginų, nėščių ir maitinančių moterų bei vaikų;

  -    motinos sveikatą ir narkotikų perdavimą per moters organizmą vaisiui;

  -    narkotikus vartojančių nepilnamečių ir nusikaltėlių gydymo galimybes;

  -    paramą narkotikus vartojančių vaikų tėvams;

  2.  atkreipia dėmesį į didėjantį susirūpinimą dėl to, kad moterys gali nepasinaudoti gydymo galimybėmis dėl socialinės ir ekonominės paramos trūkumo, o ypač dėl su vaikų priežiūra susijusių įsipareigojimų, kurie buvo nustatyti kaip veiksniai, galintys trukdyti moterims pasinaudoti priklausomybės nuo narkotikų gydymo paslaugomis; nurodo, kad lyginant vaikų priežiūros neapimančias gydymo paslaugas ir vaikų priežiūrą apimančias paslaugas, matyti, kad dažnai didžiausią pastarosiomis paslaugomis besinaudojančių asmenų dalį sudaro moterys;

  3.  pabrėžia, jog visuomenei svarbu skirti lėšų ir paremti savanoriškas organizacijas ir tėvų asociacijas, kurios kovoja su piktnaudžiavimu, ypač jaunų žmonių, narkotikais;

  4.  ragina valstybes nares keistis patirtimi apie pažangiausius metodus, kurie šiuo metu taikomi kovos su narkotikais (pvz., visiško nepakantumo politika narkotikų tiekimo atžvilgiu), narkotikų prevencijos, vaikų ir jaunuolių informavimo srityse, ir bendradarbiaujant su pilietinės visuomenės atstovais skatinti jų plėtojimą;

  5.  ragina Komisiją užtikrinti, kad naujoje 2008–2013 m. sveikatos apsaugos strategijoje būtų atsižvelgiama į skirtingą narkotinių medžiagų poveikį moterims, ypač turint mintyje pilietinės visuomenės organizacijų vykdomų kovai su narkotinėmis medžiagomis skirtų informavimo kampanijų finansavimą;

  6.  pabrėžia partnerystės su žiniasklaida, įskaitant elektroninės žiniasklaidos priemones, svarbą skleidžiant informaciją apie narkotikų vartojimo pasekmes fizinei ir psichinei sveikatai, ypač merginų ir nėščių moterų; atsižvelgiant į jos įtaką jaunajai kartai, skatina tokias žiniasklaidos priemones tapti pagrindiniu partneriu kovojant su narkotikais;

  7.  ragina Europos narkotikų ir narkomanijos stebėjimo centrą rinkti statistikos duomenis apie narkotikų vartojimą tarp moterų Europos Sąjungoje, analizuoti tokio vartojimo tendencijas ir metinėje ataskaitoje atsižvelgti į skirtingą poveikį lytims, siekiant Europos pilietinei visuomenei suteikti daugiau žinių ir sėkmingiau ją informuoti apie šią problemą;

  8.  mano, kad siekiant geriau informuoti atsižvelgiant į padėties rimtumą ir su ja susijusį skubumą bei skatinant priimti tinkamus bei naujoviškus sprendimus, yra būtina:

  –   apskaičiuoti, kiek narkomanija kainuoja tiesiogiai (priklausomybės nuo narkotikų, psichikos sutrikimų, depresijos, žiauraus elgesio, rizikingos elgsenos, nelaimingų atsitikimų padarinių, ŽIV (AIDS), hepatito C, padarinių vaisingumui, nėštumui ir kai kurių narkotikų poveikio perdavimo per motinos organizmą vaisiui gydymas), netiesiogiai (motyvacijos mokytis ar dirbti praradimas, nedarbas, su narkotikų vartojimu susiję nusikaltimai) ir vertinant žmogiškąja prasme, kai visų pirma nukenčia motinos ir vaikai,

  –   nustatyti rodiklius, kuriais remiantis būtų galima įvertinti esamos politikos veiksmingumą (mokyklos nelankymas ir prasti mokymosi rezultatai, nesugebėjimas prisitaikyti darbo rinkoje, nedarbas, su narkotikų vartojimu susiję nusikaltimai),

  –   nustatyti kitus rodiklius, kuriais remiantis būtų galima palyginti naujas tarptautinio masto prevencijos strategijas, ypač skirtas moterims ir merginoms;

  9.  mano, kad yra būtina įvertinti iki šiol kovoje su narkotikais vykdytos politikos veiksmingumą ir, jeigu reikia, ją patobulinti, atsižvelgiant į aplinkybę, kad tai yra visuomenės sveikatos problema, kuri turi poveikio visai visuomenei; pabrėžia, kad, vykdant prevencijos politiką, labai svarbu atkreipti dėmesį į pražūtingus narkotikų vartojimo padarinius; primena, kad nėščios moterys ir jauni žmonės turėtų būti priskirti pažeidžiamoms grupėms, kurioms reikalinga parama pasinaudojant terapijos, medicininės priežiūros ir grąžinti į darbą bei integruoti į visuomenę skirtomis ir kartu su pilietinės visuomenės organizacijomis vykdomomis programomis;

  10. apgailestauja dėl to, kad nevyriausybiniai nacionaliniai ir tarpvalstybiniai tinklai, ypač moterų, motinų ir jaunų merginų organizacijos, taip pat su lytine ir reprodukcine sveikata bei teisėmis susijusius klausimus sprendžiančios organizacijos negausiai dalyvavo 2007 m. gruodžio mėn. surengtame pirmajame Pilietinės visuomenės forume narkotikų tema; ragina Komisiją aktyviai skatinti tokių organizacijų, taip pat organizacijų, turinčių vertingos patirties su narkotikais ir piktnaudžiavimu jais susijusiose srityse, dalyvavimą, kad būtų galima užtikrinti prieinamas bei plačiai teikiamas specializuotas paslaugas;

  11. ragina valstybes nares bendradarbiaujant su pilietine visuomene imtis griežtesnių veiksmų kovojant su organizuotu nusikalstamumu, ypač prekyba žmonėmis, kuri yra glaudžiai susijusi su prekyba narkotinėmis medžiagomis.

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  27.2.2008

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  2

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Edit Bauer, Emine Bozkurt, Hiltrud Breyer, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Lívia Járóka, Piia-Noora Kauppi, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Urszula Krupa, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Zita Pleštinská, Anni Podimata, Teresa Riera Madurell, Eva-Britt Svensson, Anne Van Lancker, Anna Záborská

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ana Maria Gomes, Donata Gottardi, Anna Hedh, Elisabeth Jeggle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Maria Petre

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

  Manolis Mavrommatis, Milan Gaľa

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  28.2.2008

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  1

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Michael Cashman, Giusto Catania, Carlos Coelho, Esther De Lange, Panayiotis Demetriou, Gérard Deprez, Claudio Fava, Armando França, Kinga Gál, Roland Gewalt, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Stavros Lambrinidis, Roselyne Lefrançois, Sarah Ludford, Martine Roure, Inger Segelström, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Ioannis Varvitsiotis, Renate Weber, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

  Marco Cappato, Sophia in ‘t Veld, Metin Kazak, Jean Lambert, Jörg Leichtfried, Nicolae Vlad Popa, Eva-Britt Svensson, Antonio Tajani