Menetlus : 2007/0174(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A6-0077/2008

Esitatud tekstid :

A6-0077/2008

Arutelud :

PV 20/05/2008 - 19
CRE 20/05/2008 - 19

Hääletused :

PV 21/05/2008 - 5.8
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0219

RAPORT     ***I
PDF 221kWORD 299k
26.3.2008
PE 398.276v03-00 A6-0077/2008

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta

(KOM(2007)0480 – C6‑0257/2007 – 2007/0174(COD))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Fiona Hall

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
  kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta

(KOM(2007)0480 – C6‑0257/2007 – 2007/0174(COD))

(Kaasotsustamismenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2007)0480);

–   võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 251 lõiget 2 ja artiklit 95, mille alusel esitas komisjon ettepaneku Euroopa Parlamendile (C6‑0257/2007);

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 51;

–   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ja kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A6‑0077/2008),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle teise tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 5

(5) Liikuva kosmoseside teenuseid (mobile satellite services – MSS) pakkuvate uute süsteemide kasutuselevõtt soodustab siseturu arengut ja tugevdab konkurentsi, suurendades üleeuroopaliste teenuste kättesaadavust ja läbivühenduvust ning soodustades tõhusat investeerimist. Liikuva kosmoseside teenused moodustavad uuendusliku alternatiivse platvormi eri liiki üleeuroopalistele telekommunikatsiooni- ja ringhäälingu/multiedastusteenustele, mis ei sõltu lõppkasutajate asukohast, nagu kiired Interneti- ja sisevõrguühendused, mobiilsed multimeediateenused, kodanikukaitse ja katastroofiabi. Need teenused peaksid parandama eelkõige teenuste pakkumise taset ühenduse maapiirkondades, kaotades sellega geograafilistest erinevustest tingitud digitaalse lõhe ning toetades samaaegselt Euroopa info- ja sidetehnoloogiatööstuse konkurentsivõimet kooskõlas uuendatud Lissaboni strateegia eesmärkidega.

(5) Liikuva kosmoseside teenuseid (mobile satellite services – MSS) pakkuvate uute süsteemide kasutuselevõtt soodustab siseturu arengut ja tugevdab konkurentsi, suurendades üleeuroopaliste teenuste kättesaadavust ja läbivühenduvust ning soodustades tõhusat investeerimist. Liikuva kosmoseside teenused moodustavad uuendusliku alternatiivse platvormi eri liiki üleeuroopalistele telekommunikatsiooni- ja ringhäälingu/multiedastusteenustele, mis ei sõltu lõppkasutajate asukohast, nagu kiired Interneti- ja sisevõrguühendused, mobiilsed multimeediateenused, kodanikukaitse ja katastroofiabi. Need teenused peaksid parandama eelkõige teenuste pakkumise taset ühenduse maapiirkondades, kaotades sellega geograafilistest erinevustest tingitud digitaalse lõhe, tugevdades kultuurilist mitmekesisust ja meediakanalite paljusust kui ELi olulisi eesmärke ning toetades samaaegselt Euroopa info- ja sidetehnoloogiatööstuse konkurentsivõimet kooskõlas uuendatud Lissaboni strateegia eesmärkidega.

Selgitus

Mobiilsed televisiooniteenused ning kultuurilise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe edendamine võivad anda olulise panuse Lissaboni eesmärkide saavutamisse. Selleks on aga oluline luua nõuetekohane raamistik, mille juurde kuulub ka nende edendamine liikuva kosmoseside teenuste raames.

Liikuva kosmoseside teenused võivad võimaldada erinevaid teenuste liike ja ärimudeleid, millest mitte kõik ei ole igal pool Euroopas tingimata samasugused. Näiteks on tõenäoline, et sisu on üle Euroopa erinev. Tuleks lisada ELi ja Lissaboni strateegia eesmärkide täiskomplekt, mitte ainult mingi alamhulk. Samuti tuleks selgitada, et nimetatud eesmärkide kohaldatavus ei piirdu üksnes maapiirkondadega. Tegelikult võiks liikuva kosmoseside teenuste kombinatsioon komplementaarse maakomponendiga anda väga atraktiivseid teenusepakkumisi linna- ja eeslinnapiirkondades.

Muudatusettepanek 2

Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada välja ühenduse menetlus liikuva kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks ning sätestada liikuva kosmoseside süsteemide käitamiseks vajalike kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade andmise kord liikmesriikides, et soodustada liikuva kosmoseside teenuste konkurentsivõimelise siseturu arengut ühenduses.

1. Käesoleva otsuse eesmärk on soodustada liikuva kosmoseside teenuste konkurentsivõimelise siseturu arengut kogu ühenduses ning tagada järkjärguline katvus kõikides liikmesriikides.

 

Käesoleva otsusega töötatakse välja ühenduse menetlus eranditult niisuguste liikuva kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks, kes kasutavad 2 GHz sagedusala, mis vastavalt otsusele 2007/98/EÜ hõlmab raadiospektrit maajaama saatesagedustel 1980–2010 MHz ja maajaama vastuvõtusagedustel 2170–2200 MHz. Selles sätestatakse ka liikuva kosmoseside süsteemide kõnealuses sagedusalas käitamiseks vajalike kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade andmise kord liikmesriikides.

Muudatusettepanek 3

Artikli 1 lõige 5

5. Käesolevat otsust kohaldatakse 2 GHz sagedusala suhtes, mis otsuse 2007/98/EÜ kohaselt hõlmab raadiospektrit maajaama saatesagedustel 1980–2010 MHz ja maajaama vastuvõtusagedustel 2170–2200 MHz.

välja jäetud

Muudatusettepanek 4

Artikli 2 lõige 1

1. Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse direktiivides 2002/21/EÜ ja 2002/20/EÜ määratletud mõisteid.

1. Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse direktiivides 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivis 2002/22/EÜ (universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv))1 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 89/552/EMÜ (teleringhäälingutegevust käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv))2 määratletud mõisteid.

____________________

1 EÜT L 108, 24.4.2002, lk 51.

2 EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2007/65/EÜ (ELT L 332, 18.12.2007, lk 27).

Selgitus

Sisuteenuseid reguleeritakse audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga ja need moodustavad olulise osa liikuva kosmoseside teenuste kaudu edastatavatest teenustest. Samal ajal määravad olemasoleva reguleeriva raamistiku mõned sätted kindlaks, millistel tingimustel tuleb kohustusi (nt edastamiskohustused universaalteenuse direktiivis) kohaldada.

Muudatusettepanek 5

Artikli 3 lõige 2

2. Menetluse eesmärk on 2 GHz sagedusala kasutuselevõtmine tarbetu viivituseta, pakkudes taotlejatele ausat ja mittediskrimineerivat võimalust osaleda võrdlevas valikumenetluses.

2. Menetluse eesmärk on eranditult 2 GHz sagedusala kasutuselevõtmine liikuva kosmoseside teenuste jaoks tarbetu viivituseta, tagades läbipaistvuse huvitatud kolmandate isikute jaoks ja pakkudes taotlejatele ausat ja mittediskrimineerivat võimalust osaleda võrdlevas valikumenetluses.

Muudatusettepanek 6

Artikli 3 lõige 3

Artikkel 3

Artikkel 3

Võrdlev valikumenetlus

Võrdlev valikumenetlus

3. Komisjon määrab artikli 10 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt kindlaks:

3. Komisjon määrab artikli 10 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt kindlaks:

a) sagedusalad,

 

b) valitud taotlejatele määratava spektriosa,

b) valitud taotlejatele määratava spektriosa,

c) võrdlevat valikumenetlust käsitlevad üksikasjalikud nõuded,

 

d) taotlusele lisatavad täpsustused ja dokumendid,

d) taotlusele lisatavad täpsustused ja dokumendid,

e) taotlusi käsitleva teabe avaldamise tingimused.

 

Pakkumiskutse ja kõik käesolevast lõikest tulenevad üksikasjalikud nõuded avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Pakkumiskutse ja kõik artikli 10 lõikes 3 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastavad üksikasjalikud nõuded avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Muudatusettepanek 7

Artikli 4 lõike 1 punkt b

b) taotluses on määratletud soovitud raadiospektriosa ning see sisaldab nõutud vahe-eesmärke ja valikukriteeriume käsitlevaid selgitusi ja tõendeid ning mis tahes muid täpsustusi ja dokumente.

b) taotluses on määratletud soovitud raadiospektriosa, mis ei ületa 15 MHz suunal maa–kosmos ja 15 MHz suunal kosmos–maa, ning see sisaldab soovitud raadiospektrit, nõutud vahe-eesmärke ja valikukriteeriume käsitlevaid selgitusi ja tõendeid ning mis tahes muid täpsustusi ja dokumente.

Muudatusettepanek 8

Artikli 4 lõike 1 punkt b a (uus)

 

b a) taotlus sisaldab taotleja kohustust, et:

 

i) kavandatud liikuva kosmoseside süsteemi alusel osutatakse teenust vähemalt 60 % ulatuses liikmesriikide maismaa kogupindalast alates hetkest, mil liikuva kosmoseside teenust pakkuma hakatakse;

 

ii) liikuva kosmoseside teenust pakutakse kõikides liikmesriikides ning vähemalt 50 %-le elanikkonnast ja vähemalt 60 % ulatuses iga liikmesriigi maismaa kogupindalast taotleja poolt kindlaksmääratud ajaks, kuid mitte mingil juhul hiljem, kui seitsme aasta möödudes pärast vastavalt artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 lõikele 3 vastu võetud komisjoni otsuse avaldamist;

Selgitus

Digitaalse lõhe ületamiseks on oluline, et liikuva kosmoseside süsteem hõlmaks liikmesriikide peamistest linnapiirkondadest väljapoole jäävaid piirkondi ja saavutaks võimalikult head teenused.

Muudatusettepanek 9

Artikli 4 lõike 1 punkt b b (uus)

...

b b) taotlus sisaldab taotleja kohustust võimaldada kavandatud liikuva kosmoseside süsteemi kättesaadavaks tegemist kodanikukaitse ja katastroofiabi teenustele, kui kõnealune liikmesriik seda nõuab ja kõnealuse liikmesriigi poolt nõutud ajaks vastavalt artikli 7 lõike 2 punktile b.

Muudatusettepanek 10

Artikli 5 lõige 1

1. Komisjon hindab 40 tööpäeva jooksul pärast vastuvõetavaks tunnistatud taotlejate nimekirja avaldamist, kas nende liikuva kosmoseside süsteemid vastavad tehnilise ja kaubandusliku arengu tasemele esitatud nõuetele. Hindamisel lähtutakse käesoleva otsuse lisas loetletud vahe-eesmärkide saavutamisest. Komisjon määratleb nimetatud vahe-eesmärgid täpsemalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt. Kõnealuses etapis võetakse arvesse pakutud liikuva kosmoseside süsteemide usaldusväärsust ja elujõulisust.

1. Komisjon hindab 40 tööpäeva jooksul pärast vastuvõetavaks tunnistatud taotlejate nimekirja avaldamist, kas nende liikuva kosmoseside süsteemid vastavad tehnilise ja kaubandusliku arengu tasemele esitatud nõuetele. Hindamisel lähtutakse käesoleva otsuse lisas esitatud vahe-eesmärkide 1–5 saavutamisest rahuldaval tasemel. Kõnealuses etapis võetakse arvesse taotlejate usaldusväärsust ja pakutud liikuva kosmoseside süsteemide elujõulisust.

Selgitus

Objektiivseid nõudeid täitvad taotlejad võivad ausal ja mittediskrimineerival alusel osaleda esimeses valikuetapis.

Vahe-eesmärgid 1–5 on liikuva kosmoseside süsteemidesse investeerimise esimesed sammud, võimaldades seega riigiasutustel hinnata taotlejate tegelikku panust usaldusväärsetesse projektidesse.

Pakutud liikuva kosmoseside süsteemide teeninduspiirkonna esialgne katvus tuleks määrata kindlaks piisaval tasemel, suurendades seega kõnealuste süsteemide katvuse ulatust ja tagades, et esimene samm ei takistaks kandidaatoperaatorite vajalikke investeeringuid.

Muudatusettepanek 11

Artikli 6 lõike 1 sissejuhatav osa

1. Kui esimeses valikuetapis välja selgitatud kõlblike taotlejate raadiospektri kogunõudlus ületab artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaks määratud kättesaadavat raadiospektri osa, valib komisjon kõlblikud taotlejad järgmiste täiendavate kriteeriumide alusel:

1. Kui esimeses valikuetapis välja selgitatud kõlblike taotlejate raadiospektri kogunõudlus ületab artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaks määratud kättesaadavat raadiospektri osa, valib komisjon kõlblikud taotlejad järgmiste kaalutud kriteeriumide alusel:

Selgitus

Kriteeriume tuleks kaaluda vastavalt nende suhtelisele tähtsusele.

Muudatusettepanek 12

Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile,

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile (kaal 20%):

 

kriteerium puudutab taotleja kavandatud süsteemi kasulikkust tarbijatele ja konkurentsile ja see koosneb kahest allkriteeriumist:

 

i) osutatava teenuse ulatus ja lõpptarbijate arv;

 

ii) kommertsteenuste alguskuupäev;

Selgitus

Kriteeriumi täpsustamine.

Muudatusettepanek 13

Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) spektri tõhusus,

(b) spektri tõhusus (kaal 10%):

 

kriteerium puudutab andmevoo koguvõimsust.

Muudatusettepanek 14

Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) üleeuroopaline geograafiline katvus,

(c) üleeuroopaline geograafiline katvus (kaal 40%):

 

kriteerium puudutab taotleja kavandatud süsteemiga teenindatavat geograafilist piirkonda ja see koosneb kolmest allkriteeriumist:

 

i) niisuguste liikmesriikide arv, kus vähemalt 50 % elanikkonnast asub katkematu teenuse osutamise alguskuupäeval teeninduspiirkonnas;

 

ii) liikmesriikide Euroopas asuva maismaa kogupindala geograafilise katvuse määr katkematute teenuste osutamise alustamise ajal;

 

iii) taotleja poolt kindlaksmääratud aeg, mil liikuva kosmoseside teenus on kättesaadav kõikides liikmesriikides ning vähemalt 50 %-le elanikkonnast ja vähemalt 60 % ulatuses iga liikmesriigi maismaa kogupindalast.

Muudatusettepanek 15

Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) üldised poliitilised eesmärgid.

d) üldised poliitilised eesmärgid (kaal 30%):

 

kriteerium näitab, mil määral taotleja kavandatud süsteem aitab saavutada teatavaid avaliku poliitika eesmärke, mida punktides a–c nimetatud kriteeriumid ei puuduta ja see koosneb kolmest allkriteeriumist:

 

i) selliste elutähtsate üldhuviteenuste (näiteks kodanikukaitse, katastroofiabi) osutamine, mis aitab kaitsta liidu kodanike tervist, ohutust või julgeolekut;

 

ii) süsteemis kavandatud teenuste terviklikkus ja turvalisus;

 

iii) kavandatud süsteemi suutlikkus kaotada piirkondadevaheline digitaalne lõhe.

Muudatusettepanek 16

Artikli 6 lõige 2

2. Komisjon määratleb vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetlusele üksikasjalikud nõuded iga valikukriteeriumi kohta. Käesolevas valikuetapis võetakse arvesse pakutud liikuva kosmoseside süsteemide usaldusväärsust ja elujõulisust.

2. Komisjon määratleb vastavalt artikli 10 lõikes 3 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele iga lõikes 1 osundatud valikukriteeriumi täpsemad üksikasjad. Käesolevas valikuetapis võetakse arvesse pakutud liikuva kosmoseside süsteemide usaldusväärsust ja elujõulisust.

Selgitus

Komiteemenetlus tulenevalt artikli 3 lõike 3 esimese lõigu muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 17

Artikli 6 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Komisjon avaldab oma otsuse Euroopa Liidu Teatajas ühe kuu jooksul.

 

Muudatusettepanek 18

Artikli 7 lõige 1

1. Kõik valitud taotleja süsteemiga kaetud liikmesriigid peavad tagama, et nende pädevad asutused annavad kõnealusele taotlejale kõik konkreetse raadiosagedusala kasutusõigused, mis on määratletud vastavalt artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 lõikele 3 vastu võetud komisjoni otsuses, samuti kõik muud load, mis on vajalikud liikuva kosmoseside süsteemi käitamiseks. Komisjoni otsuses sätestatakse õiguste ja lubade andmise ajalised piirid.

1. Liikmesriigid tagavad, et nende pädevad asutused annavad valitud taotlejatele vastavalt taotlejate poolt artikli 4 lõike 1 punkti b a alapunkti i alusel kindlaksmääratud ajale, ühenduse õigusele ja siseriiklikule õigusele konkreetse raadiosagedusala kasutusõigused, mis on määratletud vastavalt artikli 5 lõikele 2 või artikli 6 lõikele 3 vastu võetud komisjoni otsuses, samuti kõik muud load, mis on vajalikud kavandatud liikuva kosmoseside süsteemi käitamiseks.

Muudatusettepanek 19

Artikli 7 lõike 2 punkt b

b) taotlejad saavutavad käesoleva otsuse lisas määratletud vahe-eesmärgid tähtajaks, mille komisjon on kindlaks määranud vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetlusele;

b) taotlejad saavutavad käesoleva otsuse lisas kehtestatud vahe-eesmärgid 6–9 hiljemalt 22 kuud pärast komisjoni otsuse langetamist vastavalt artikli 6 lõikele 3;

Selgitus

Kõigi üheksa vahe-eesmärgi saavutamise tähtaegade kindlaksmääramine loob suurema selguse ja kindluse.

Muudatusettepanek 20

Artikli 7 lõike 2 punkt c

c) artikli 5 lõike 2 kohaselt valitud taotlejad peavad vastama tarbija- ja konkurentsikasu, spektri tõhususe, üleeuroopalise kaetuse ja üldiste poliitiliste eesmärkidega seotud miinimumnõuetele, mille komisjon määratleb täpsemalt vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetlusele;

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Artikli 7 lõike 2 punkt c a (uus)

 

c a) taotlejad täidavad kõik taotluses või võrdleva valikumenetluse raames võetavad kohustused sõltumata sellest, kas kogunõudlus raadiospektrile ületab olemasolevat spektrimahtu;

Selgitus

Esimese valikuetapi edukalt läbinud taotlejad peavad täitma selles etapis võetud kohustusi.

Muudatusettepanek 22

Artikli 7 lõike 2 punkt e

e) taotlejad täidavad kõik võrdleva valikumenetluse raames võetud kohustused;

välja jäetud

Selgitus

Punkti sisu on kaetud artikli 7 lõike 2 punktiga c a (uus).

Muudatusettepanek 23

Artikli 7 lõike 2 punkt f

f) kasutusõigused ja load antakse ajavahemikuks, mille komisjon on kindlaks määranud vastavalt artikli 10 lõikele 2.

f) kasutusõigused ja load antakse 15 aasta pikkuseks ajavahemikuks.

Selgitus

Lubade kehtivusaja kindlaksmääramine loob suurema selguse ja kindluse.

Muudatusettepanek 24

Artikli 7 lõige 2 a (uus)

 

2 a. Liikmesriigid võivad vastavalt otsusele 2007/98/EÜ anda konkreetsete sagedusribade kasutamiseks lube nii kauaks ja sellises ulatuses, et need jääksid väljapoole valitud taotlejate teeninduspiirkonda.

Selgitus

Kui asjaomases liikmesriigis ei kasuta valitud taotlejad teatavat spektriosa, peab liikmesriik olema võimeline spektriosa kasutamist optimeerima, määrates teenuste osutamise teisele taotlejale.

Muudatusettepanek 25

Artikli 7 lõige 2 b (uus)

 

2 b. Liikmesriigid võivad vastavalt ühenduse õigusele ja eelkõige direktiivile 2002/20/EÜ kehtestada mõistlikke kohustusi kodanikukaitse ja katastroofiabi teenustele seoses liikuva kosmoseside süsteemide kasutamisega nende poolt, mis kuulub nende riiklike ametiasutuste pädevusse. Niisugused kohustused kehtestatakse üksnes seal, kus need on vajalikud selgelt määratletud avalike huvide eesmärkide saavutamiseks, ning need on proportsionaalsed, läbipaistvad ja need vaadatakse korrapäraselt läbi.

Muudatusettepanek 26

Artikli 8 lõike 3 punkt d

d) kasutusõigused ja load antakse ajavahemikuks, mille komisjon on kindlaks määranud vastavalt artikli 10 lõikele 2.

d) kasutusõigused ja load antakse ajavahemikuks, mis ei ületa nendega seotud liikuva kosmoseside süsteemi lubade kehtivusaega.

Selgitus

Lubade kehtivusaja kindlaksmääramine loob suurema selguse ja kindluse.

Muudatusettepanek 27

Artikli 9 lõige 3

3. Komisjon määrab vastavalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetlusele kindlaks vajalikud meetodid kooskõlastatud järelevalve- ja/või täitemenetluste rakendamiseks, sealhulgas lubade kooskõlastatud peatamine või tühistamine, eriti kui on tegemist artikli 7 lõikes 2 sätestatud ühistingimuste rikkumisega.

3. Komisjon määrab vastavalt artikli 10 lõikes 3 a osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele kindlaks vajalikud meetodid kooskõlastatud järelevalve- ja/või täitemenetluste rakendamiseks, sealhulgas lubade kooskõlastatud peatamine või tühistamine, eriti kui on tegemist artikli 7 lõikes 2 sätestatud ühistingimuste rikkumisega.

Selgitus

Komiteemenetlus tulenevalt muudatusettepanekust nr 2.

Muudatusettepanek 28

Artikli 9 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Komisjon vaatab läbi vastavuse ühenduse konkurentsiõigusele ning võtab vajadusel asjakohaseid täitemeetmeid iga kavandatud taotlejate ühinemise või iga kavandatud loa ülevõtu osas teise taotleja poolt, kui sellega kaasneb kavandatud ühinenud operaatorile spektriosa eraldamine, mis ületab 15 MHz suunal maa–kosmos ja 15 MHz suunal kosmos–maa.

Selgitus

Konkurentsi edendamiseks tuleks valida välja ja säilitada mitmed sõltumatud operaatorid. Komisjon peaks uurima mis tahes hilisemaid ühinemisi või lubade ülevõtmisi taotlejate vahel, mis toimuvad pärast loa andmist. Vajaduse korral peaks komisjon olema võimeline loa tühistama, kui ühinemine või ülevõtmine kahjustaks konkurentsi. See takistaks ühel taotlejal muutuda ainsaks liikuva kosmoseside süsteemide operaatoriks. Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas raportööri muudatusettepanekuga 4.

Muudatusettepanek 29

Artikli 10 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 a lõikeid 1–4 ja lõike 5 punkti b ning artiklit 7, võttes arvesse nimetatud otsuse artikli 8 sätteid.

 

Otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 a lõike 3 punkti c, lõike 4 punkti b ja lõike 4 punkti e kohaseks tähtajaks kehtestatakse üks kuu.

Selgitus

Kontrolliga regulatiivmenetlust tuleks järgida selliste üldiseloomuga meetmete vastuvõtmisel, mille eesmärk on parandada põhiõigusakti vähemolulisi elemente uute vähemoluliste elementide lisamise teel. Tõhususe huvides peaks kontrollimistähtaeg piirduma ühe kuuga.

Muudatusettepanek 30

Lisa punkt 1

1. Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) kooskõlastustaotluse esitamine.

1. Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) kooskõlastustaotluse esitamine.

 

Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, et liikuva kosmoseside süsteemi haldaja on esitanud asjaomase ITU raadiomääruste 4. liites märgitud teabe.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 31

Lisa punkt 2

2. Satelliidi valmistamine.

2. Satelliidi valmistamine.

 

Taotleja esitab selged tõendid, mis näitavad siduva lepingu olemasolu tema satelliitide valmistamiseks. Dokumendis esitatakse ehitamise vahe-eesmärgid, mis viivad lõpuks kommertsteenuste osutamiseks vajalike satelliitide valmimiseni. Dokumendil on taotleja ja satelliidi tootjafirma allkirjad.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 32

Lisa punkt 3

3. Detailprojekti läbivaatamine.

5. Detailprojekti läbivaatamine.

 

Detailprojekti läbivaatamine on satelliidi valmimise protsessi järk, millega lõpeb projekteerimise ja väljatöötamise etapp ning algab tegelik tootmine.

 

Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, et vastavalt satelliidi tootmise lepingus näidatud vahe-eesmärkidele lõpetatakse detailprojekti läbivaatamine hiljemalt 80 tööpäeva möödudes pärast taotluse esitamist. Asjaomasel dokumendil on satelliidi tootjafirma esindaja allkiri ning selles esitatakse detailprojekti läbivaatamise lõpptähtaeg.

Muudatusettepanek 33

Lisa punkt 4

4. Satelliidi orbiidile viimise leping.

3. Satelliidi orbiidile viimise leping.

 

Taotleja esitab selged tõendid, et on sõlmitud siduv leping liikmesriikide territooriumidel katkematu teenuse osutamiseks minimaalselt vajaliku arvu satelliitide orbiidile viimiseks. Dokumendis tuuakse ära orbiidile viimise kuupäevad, vastavad teenused ning lepingulised kahjude hüvitamise tingimused. Dokumendil on taotleja ja satelliite orbiidile viiva ettevõtja allkirjad.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 34

Lisa punkt 5

5. Maa sidejaamad.

4. Maa sidejaamad.

 

Taotleja esitab selged tõendid, et on sõlmitud siduv leping maapealsete sidejaamade ehitamiseks ja paigaldamiseks, mida kasutatakse liikuva kosmoseside teenuste osutamiseks ELi liikmesriikide territooriumidel.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 35

Lisa punkt 6

6. Satelliidi sidemooduli ühendamine teenindusmooduliga.

6. Satelliidi sidemooduli ühendamine teenindusmooduliga.

 

Nimetatud ühendamine on satelliidi rakendamisprotsessi etapp, kus sidemoodul ühendatakse teenindusmooduliga.

 

Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, et moodulite ühendamiseks on läbi viidud katsevalmiduse kontroll vastavalt satelliidi tootmislepingus näidatud vahe-eesmärkidele. Asjaomasel dokumendil on satelliidi tootjafirma esindaja allkiri ning selles esitatakse moodulite ühendamise lõpptähtaeg.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 36

Lisa punkt 7

7. Satelliitide orbiidile viimine.

7. Satelliitide orbiidile viimine.

 

Taotleja esitab selged tõendid liikmesriikide territooriumidel teenuse osutamiseks vajaliku arvu satelliitide eduka viimise kohta selleks ettenähtud orbiidile.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 37

Lisa punkt 8

8. Sageduse kooskõlastamine.

8. Sageduse kooskõlastamine.

 

Taotleja esitab selged ja dokumentaalsed tõendid süsteemi sageduse edukast kooskõlastamisest teiste liikuva kosmoseside süsteemidega vastavalt raadiomääruste asjaomastele sätetele. Seejuures süsteem, mille puhul vahe-eesmärkide 1–7 täitmine on tõendatud, ei pea selles staadiumis demonstreerima sageduste kooskõlastamise edukat lõpuleviimist nende liikuva kosmoseside süsteemidega, mille puhul ei ole vahe-eesmärgid 1–7 piisavalt ja mõistlikult täidetud.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.

Muudatusettepanek 38

Lisa punkt 9

9. Satelliiditeenuste osutamine ELi liikmesriikide territooriumil.

9. Satelliiditeenuste osutamine ELi liikmesriikide territooriumil.

 

Taotleja esitab selged tõendid selle kohta, et ta osutab liikmesriikide territooriumi piires tulemuslikult liikuva kosmoseside kommertsteenuseid, kasutades samal arvul satelliite, nagu ta varem 3. vahe-eesmärgi all näitas.

Selgitus

Vahe-eesmärgi täpsustamine.


SELETUSKIRI

Liikuva kosmoseside süsteemid (mobile satellite services – MSS) pakuvad telekommunikatsiooni kosmosejaamade (satelliitide) ja liikuvate maapealsete sidejaamade vahel, kas siis vahetult või komplementaarsete maakomponentide (complementary ground components – CGC) kaudu. MSSi on 1970. aastatest alates kasutatud hädaabi-, pääste- ja ohutussides, eelkõige laevadel ja lennukitel, kuna merel ja õhus on vajalikku „vaatekiirt” lihtne fikseerida. Esialgu piirdusid MSSi pakutud võimalused madalkiirusega audio-, faksi- ja andmesidega, kuid süsteemide võimsuse ja suutlikkuse kasvades on viimasel kümnendil lisandunud kahesuunaline multimeedia, uudistekogumine satelliitidelt ja interneti lairibaühendus. Ühe hiljutise arenguna on MSSi hakatud kasutama mobiilside täiendusena lennukitel, suunal lennuk–maa.

Maa peal häirivad paljudes kohtades MSS-sidet puud ja hooned, eriti kõrgetel laiuskraadidel, kus satelliit võib olla taevas üsna madalal ning sidetakistuste võimalus seetõttu suurem. Seda probleemi aitaks lahendada CGCde võrgustik, mis kordab satelliidilt edastatud signaale. Selline CGCde võrgustik, mida saaks luua lihtsalt praegusi 2G/3G seadmeid modifitseerides, avaks MSSile senisest laialdasemad võimalused (näiteks liikuv televisioon).

Lähtuvalt Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU) otsusest eraldada 2 GHz lähedased raadiosagedusribad kasutamiseks liikuva kosmoseside süsteemidele (1980 -2010 MHz suunal maa–kosmos ja 2170-2200MHz suunal kosmos–maa), võttis komisjon 2007. aasta veebruaris vastu otsuse, mille kohaselt liikmesriigid peaksid muutma need sagedusribad kättesaadavaks, et kujuneks ühtlustatud lähenemisviis MSSile. Liikmesriigid nõustusid loobuma oma riikide õigustest spektri sagedusribasid jaotada, kuna MSSi satelliitide ulatusliku mõjuraadiuse tõttu on raske riigipiire ületavaid häireid vältida. Lisaks hoiab ühtlustatud lähenemine MSSile ära siseturu killustumise ning, kooskõlas Lissaboni eesmärkide vaimuga, võimaldab Euroopa tehnoloogial muutuda ülemaailmselt konkurentsivõimeliseks. Siiski tunnistatakse komisjoni 2007. aasta veebruari otsuses liikmesriikide jätkuvat õigust anda lubasid CGC käitamiseks oma territooriumil.

Komisjoni 2007. aasta veebruari otsusega kehtestati, et MSSi osas peaks valitsema ühtlustatud lähenemine, mitte aga seda, kuidas tuleks MSSi käitajaid ELis valida ja neile lube anda. Kuna varasemaid mehhanisme selliseks valiku- ja lubade andmise menetluseks ei ole, vajatakse selleks vastavalt asutamislepingu artiklile 95 nõukogu ja Euroopa Parlamendi otsust. MSSi käsitlev otsus on spetsiifiline ja omapärane (sui generis). On õige, et MSS-süsteemide valikut ja neile lubade andmist käsitletakse täiesti eraldi telekommunikatsiooni paketist, millega tahetakse läbi viia üldine ja laialdane spektrihalduse reform tuginevalt teenuste ja tehnoloogia neutraalsuse põhimõtetele. Sellest erinevalt käsitleb käesolev otsus süsteemide valiku ja loa andmise rakenduslikke meetmeid ning see järgneb ühtlustatud otsusele kasutada 2 GHz sagedusriba spetsiaalselt MSSi jaoks.

Raportöör tunneb komisjoni ettepaneku üle heameelt ja üldjoontes nõustub sellega. Tema muudatusettepanekute põhjuseks on mure, et valiku ja lubade andmise menetluse mõningad elemendid on pigem poliitilise kui puhttehnilise iseloomuga ja seetõttu ei tohiks nende osas otsuseid langetada lihtsalt komiteemenetlusega.

14. veebruari 2007. aasta resolutsioonis „Euroopa raadiospektripoliitika suunas” väljendas Euroopa Parlament selgelt oma pühendumist avalikele ja üldhuviteenustele ning rõhutas lairiba- ja liikuva side kättesaadavuse tähtsust vähemarenenud ja maapiirkondade jaoks. Seepärast püüdis raportöör otsuse tekstis selgelt esile tuua, millist rõhku tuleb panna näiteks üldhuviteenustele ja kogu Euroopa geograafilisele kaetusele. Lisaks teeb raportöör ettepaneku, et kui tahetakse käesoleva otsuse sätteid täiendada komiteemenetlusega, tuleks kasutada kontrolliga regulatiivmenetlust ning tõhususe huvides kärpida tähtaegu ühe kuuni.

Käesolev otsus loob Euroopa MSSi pakkujatele harukordse võimaluse muutuda ülemaailmselt liidriteks üha tiheneva konkurentsiga globaalsel turul, kuid see võimalus lastakse käest, kui MMS-süsteemide valiku ja lubade andmise menetlust puudutavaid otsuseid ei tehta siin ja praegu. Euroopa kodanike ja tööstuse huve silmas pidades loodab raportöör Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni tihedale koostööle kiire kokkuleppe saavutamiseks juba esimesel lugemisel.


kultuuri- ja hariduskomisjonI ARVAMUS (10.3.2008)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta

(KOM(2007)0480 – C6‑0257/2007 – 2007/0174(COD))

Arvamuse koostaja: Ruth Hieronymi

LÜHISELGITUS

Euroopa Komisjoni ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus „liikuva kosmoseside süsteemide valiku ja nendega seotud lubade andmise kohta” kannab eesmärki luua nende teenuste jaoks võimalikult kiiresti ühine kogu ELi hõlmav siseturg. Liikuva kosmoseside teenused peavad aitama kaasa Lissaboni eesmärkide elluviimisele, edendama uuendusi ja paindlikkust ning parandama sel viisil kogu ELi hõlmavat lairibaühendust ja tarbijatele pakutavate teenuste valikut.

Arvamuse koostaja toetab põhimõtteliselt komisjoni ettepaneku eesmärki, peab aga menetluse ajahetke problemaatiliseks, kuna satelliitsideteenuste suhtes sätestatakse eelnevalt erieeskirjad enne, kui on toimunud telekommunikatsiooni käsitleva paketi ja raadiospektripoliitika läbivaatamine.

Otsus liikuva kosmoseside teenuste suhtes peaks seetõttu tehtama range erandina ja sellega ei tohiks luua pretsedenti. Seda erandit saab õigustada üksnes siis, kui see piirdub komisjoni poolt juhitava menetlusega liikuva kosmoseside süsteemide operaatorite valikuks, mille eesmärk on kogu ELi hõlmav katvus lairibasagedustega. Otsus üksikutele teenustele spektri määramise kohta jääb ühtse raamistiku, kaasa arvatud audiovisuaalsete meediateenuste direktiivi kohaselt vastavalt praegustele eeskirjadele liikmesriikide pädevusse. Arvamuse koostaja juhib spektri määramise juures lisaks tähelepanu erinevate litsentsimismudelite olulisusele liikuvate teenuste erinevate liikide jaoks ning nende olulisusele kultuurilise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe jaoks. Ta nõuab kooskõla siseriiklike meediaseadustega spektri määramiseks maa peal paiknevate komponentide puhul ning raporti koostamist liikuva kosmoseside teenuste edasise arengu kohta.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Komisjoni ettepanek  Euroopa Parlamendi muudatusettepanekud

Muudatusettepanek 1

Põhjendus 2

(2) Euroopa Parlament on oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsioonis 2006/2212 „Teel Euroopa raadiospektripoliitika poole” rõhutanud side tähtsust maa- ja vähem arenenud piirkondade jaoks, mille puhul lairiba, madalama sagedusega mobiilside ja uute traadita tehnoloogiate levitamine võib pakkuda tõhusaid lahendusi 27 ELi liikmesriigi täieliku kaetuse saavutamiseks, pidades silmas kõikide piirkondade jätkusuutlikku arengut. Euroopa Parlament märkis ka seda, et spektri eraldamise ja kasutamise kord liikmesriikides on väga erinev ning et need erinevused on tõsiseks takistuseks hästi toimiva ühtse turu saavutamisel.

(2) Euroopa Parlament on oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsioonis 2006/2212 „Teel Euroopa raadiospektripoliitika poole” rõhutanud side tähtsust maa- ja vähem arenenud piirkondade jaoks, mille puhul lairiba, madalama sagedusega mobiilside ja uute traadita tehnoloogiate levitamine võib pakkuda tõhusaid lahendusi 27 ELi liikmesriigi täieliku kaetuse saavutamiseks, pidades silmas kõikide piirkondade jätkusuutlikku arengut. Euroopa Parlament lükkab aga spektri eraldamise ühekülgse turumudeli tagasi ja nõuab süsteemi, mis võimaldab erinevaid litsentsimismudeleid, mille juhtpõhimõtteks oleks võimalikult lai katvus võimalikult paljude inimeste jaoks.

Muudatusettepanek 2

Põhjendus 3 a (uus)

(3 a) Regulatiivsest seisukohast on liikuva kosmoseside teenuste õigusaktidega kindlaksmääramine enne telekommunikatsiooni käsitleva paketi läbivaatamist problemaatiline ja seetõttu tuleks seda teha üksnes erandina. Siiski ei tähenda selle erandkorras vastuvõtmine madalamaid nõudeid valikule ja litsentsimisele.

Muudatusettepanek 3

Põhjendus 5

(5) Liikuva kosmoseside teenuseid (mobile satellite services – MSS) pakkuvate uute süsteemide kasutuselevõtt soodustab siseturu arengut ja tugevdab konkurentsi, suurendades üleeuroopaliste teenuste kättesaadavust ja läbivühenduvust ning soodustades tõhusat investeerimist. Liikuva kosmoseside teenused moodustavad uuendusliku alternatiivse platvormi eri liiki üleeuroopalistele telekommunikatsiooni- ja ringhäälingu/multiedastusteenustele, mis ei sõltu lõppkasutajate asukohast, nagu kiired Interneti- ja sisevõrguühendused, mobiilsed multimeediateenused, kodanikukaitse ja katastroofiabi. Need teenused peaksid parandama eelkõige teenuste pakkumise taset ühenduse maapiirkondades, kaotades sellega geograafilistest erinevustest tingitud digitaalse lõhe ning toetades samaaegselt Euroopa info- ja sidetehnoloogiatööstuse konkurentsivõimet kooskõlas uuendatud Lissaboni strateegia eesmärkidega.

(5) Liikuva kosmoseside teenuseid (mobile satellite services – MSS) pakkuvate uute süsteemide kasutuselevõtt soodustab siseturu arengut ja tugevdab konkurentsi, suurendades üleeuroopaliste teenuste kättesaadavust ja läbivühenduvust ning soodustades tõhusat investeerimist. Liikuva kosmoseside teenused moodustavad uuendusliku platvormi, mis võimaldab Euroopas laia valikut telekommunikatsiooni- ja ringhäälingu/multiedastusteenuseid, mis ei sõltu lõppkasutajate asukohast, nagu kiired Interneti- ja sisevõrguühendused, mobiilsed multimeediateenused ja mobiilsed audiovisuaalsed meediateenused, kodanikukaitse ja katastroofiabi. Need teenused peaksid parandama eelkõige teenuste pakkumise taset ühenduse maapiirkondades, kaotades sellega geograafilistest erinevustest tingitud digitaalse lõhe, ning võiksid tugevdada ka kultuurilist mitmekesisust ja meediakanalite paljusust ning tööhõive ja majanduskasvu edendamist, mis on ELi peamisteks eesmärkideks, ning toetades samaaegselt Euroopa info- ja sidetehnoloogiatööstuse konkurentsivõimet kooskõlas uuendatud Lissaboni strateegia eesmärkidega.

Selgitus

Mobiilsed televisiooniteenused ning kultuurilise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe edendamine võivad anda olulise panuse Lissaboni eesmärkide saavutamisse. Selleks on aga oluline luua õige raamistik, mille juurde kuulub ka nende edendamine liikuva kosmoseside teenuste raames.

Liikuva kosmoseside teenused võivad võimaldada erinevaid teenuste liike ja ärimudeleid, millest mitte kõik ei ole igal pool Euroopas tingimata samasugused. Näiteks on tõenäoline, et sisu on üle Euroopa erinev. Tuleks lisada ELi ja Lissaboni strateegia eesmärkide täiskomplekt, mitte ainult mingi alamhulk. Samuti tuleks selgitada, et nimetatud eesmärkide kohaldatavus ei piirdu üksnes maapiirkondadega. Tegelikult võiks liikuva kosmoseside teenuste kombinatsioon komplementaarse maakomponendiga anda väga atraktiivseid teenusepakkumisi linna- ja eeslinnapiirkondades.

Muudatusettepanek 4

Põhjendus 5 a (uus)

(5 a) Liikuva kosmoseside teenuste edu ja nende panus Lissaboni eesmärkide saavutamisse sõltub siiski väga suurel määral sellest, kas pakutakse massiturgu huvitavat ning mitmekülgset sisu ja teenusepakkumisi. Sellised kultuuriliselt mitmekesised pakkumised võivad meeldida laiale publiku ja turgude skaalale Euroopas.

Selgitus

Massituru aspekt on tegelikult liikuva kosmoseside teenuste kõige atraktiivsem külg, kuid tuleks teha selgeks, et see ei piirdu üksnes ringhäälingusisuga. Lisaks võivad erinevad teenused huvitada erinevaid turgusid Euroopas ja seetõttu ei tohiks olla mingit ühest lahendust.

Muudatusettepanek 5

Põhjendus 8

(8) Raadiospektri tehniline haldamine, mille korraldamisel lähtutakse üldiselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsusest 676/2002/EÜ (Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus)) ja konkreetselt komisjoni otsusest 2007/98/EÜ, ei hõlma spektri eraldamise ja raadiosageduste kasutamise õiguse andmise korda.

(8) Et tagada vastavus ELi õigusele, on eelkõige hädavajalik, et spektri määramine kosmoseside valdkonnas toimub kooskõlas spektri haldamise üldiste põhimõtetega vastavalt direktiivile 2002/21/EÜ ja siseriiklikele õigusaktidele, isegi kui raadiospektri tehniline haldamine, mille korraldamisel lähtutakse üldiselt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta otsusest 676/2002/EÜ (Euroopa Ühenduse raadiospektripoliitika reguleeriva raamistiku kohta (raadiospektrit käsitlev otsus)) ja konkreetselt komisjoni otsusest 2007/98/EÜ, ei hõlma spektri eraldamise ja raadiosageduste kasutamise õiguse andmise korda.

Muudatusettepanek 6

Põhjendus 11

(11) Et takistada liikmesriike tegemast otsuseid, mis võiksid killustada siseturgu ja kahjustada raamdirektiivi artiklis 8 määratletud eesmärke, tuleks ühtlustada liikuva kosmoseside süsteemide valikukriteeriume selliselt, et valikumenetluse tulemusena muutuks kogu Euroopas kättesaadavaks üks liikuva kosmoseside teenuste pakett. Suure ettemaksega investeeringud liikuva kosmoseside süsteemide arendamisse, millega on seotud suured tehnoloogilised ja finantsriskid, vajavad oma elujõulisuse säilitamiseks majandust, mis pakuks sellistele süsteemidele laialdast üleeuroopalist geograafilist katvust.

(11) Et takistada liikmesriike tegemast otsuseid, mis võiksid killustada liikuva kosmoseside teenuste siseturgu ja kahjustada raamdirektiivi artiklis 8 määratletud eesmärke, teevad Euroopa Parlament ja nõukogu range erandi, et ühtlustada liikuva kosmoseside süsteemide valikukriteeriume selliselt, et valikumenetluse tulemusena muutuks kogu Euroopas kättesaadavaks üks liikuva kosmoseside teenuste pakett. Suure ettemaksega investeeringud liikuva kosmoseside süsteemide arendamisse, millega on seotud suured tehnoloogilised ja finantsriskid, vajavad oma elujõulisuse säilitamiseks majandust, mis pakuks sellistele süsteemidele laialdast üleeuroopalist geograafilist katvust.

Muudatusettepanek 7

Põhjendus 12

(12) Lisaks nõuab selliste teenuste edukas turuletoomine regulatiivsete meetmete kooskõlastamist liikmesriikide vahel. Erinevused riiklikes valikumenetlustes võivad killustada siseturgu juba seetõttu, et valikukriteeriume rakendatakse erinevalt, näiteks kriteeriumide kaalumine või valikumenetluste erinevad ajagraafikud. Seetõttu võivad valituks osutunud taotlejad jaotuda ebaühtlaselt, mis on vastuolus liikuva kosmoseside teenuste üleeuroopalise olemusega. Erinevate liikuva kosmoseside operaatorite valimine eri liikmesriikides võib tekitada keerukaid kahjulikke ja häirivaid mõjutusi või isegi võtta väljavalitud operaatorilt üleeuroopalise teenuse osutamise võimalus näiteks siis, kui eri liikmesriikide operaatoritele on eraldatud erinevad raadiosagedused. Seetõttu tuleks lisaks valikukriteeriumide ühtlustamisele luua ühine süsteem, mis tagaks kooskõlastatud valikutulemuste saamise kõikides liikmesriikides.

(12) Lisaks nõuab selliste teenuste edukas turuletoomine regulatiivsete meetmete kooskõlastamist liikmesriikide vahel. Erinevused riiklikes valikumenetlustes võivad killustada siseturgu juba seetõttu, et valikukriteeriume rakendatakse erinevalt, näiteks kriteeriumide kaalumine või valikumenetluste erinevad ajagraafikud. Seetõttu võivad valituks osutunud taotlejad jaotuda ebaühtlaselt, mis on vastuolus liikuva kosmoseside teenuste üleeuroopalise olemusega. Erinevate liikuva kosmoseside operaatorite valimine eri liikmesriikides võib tekitada keerukaid kahjulikke ja häirivaid mõjutusi või isegi võtta väljavalitud operaatorilt üleeuroopalise teenuse osutamise võimalus näiteks siis, kui eri liikmesriikide operaatoritele on eraldatud erinevad raadiosagedused. Seetõttu tuleks lisaks valikukriteeriumide ühtlustamisele luua ühine valikumehhanism, mis tagaks kooskõlastatud valikutulemuste saamise kõikides liikmesriikides, ilma et see kord hõlmaks spektri eraldamist ja raadiosageduste kasutamise õiguste andmist. Tulenevalt liikmesriikide pädevusest tagada kultuuriline ja keeleline mitmekesisus ja meediakanalite paljusus ringhäälingus ei piira see kooskõlastatud valik lisaks meediaseaduste ja meedia koondumise alaste seaduste kohaldamist liikmesriikide poolt.

Selgitus

On selge, et õigusaktidega kindlaksmääramine erijuhtumilt üldisele on regulatiivsest seisukohast problemaatiline.

Kultuurilise ja keelelise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe tagamine ringhäälingus kuulub liikmesriikide pädevusse. Samuti on oluline tagada võrdsed võimalused teiste platvormide (DVB-H) kaudu pakutavate muude ringhäälinguteenuste suhtes.

Muudatusettepanek 8

Põhjendus 16

(16) Kuna raadiospektri kättesaadav osa on piiratud, tuleb piirata ka valitavate operaatorite ja väljastatavate lubade arvu. Ent kui valikumenetluse käigus leitakse, et raadiospektrit on piisavalt, võib kohaldada lihtsustatud valikumenetlust, mille puhul sisaldavad tingimused, mis lisatakse valitud liikuva kosmoseside operaatori loale, mitmeid miinimumnõudeid.

(16) Kuna raadiospektri kättesaadav osa on piiratud, võidakse piirata ka valitavate operaatorite ja väljastatavate lubade arvu. Samal ajal võib suure ettemaksega investeeringute tõttu liikuva kosmoseside süsteemide arendamisse ning sellega seotud suurte tehnoloogiliste ja finantsriskide tõttu olla piiratud ka valikumenetluses osalevate ettevõtete arv. Seetõttu peavad valiku- ja lubade andmise menetlus olema läbipaistvad, sisaldama kolmandate isikute õigust ärakuulamisele ja ei tohiks olla vastuolus konkurentsiõiguse põhimõtetega. Ent kui valikumenetluse käigus leitakse, et raadiospektrit on piisavalt ja konkurentsiprobleeme ei esine, võib kohaldada lihtsustatud valikumenetlust, mille puhul sisaldavad tingimused, mis lisatakse valitud liikuva kosmoseside operaatori loale, mitmeid miinimumnõudeid.

Muudatusettepanek 9

Artikli 1 lõige 1

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada välja ühenduse menetlus liikuva kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks ning sätestada liikuva kosmoseside süsteemide käitamiseks vajalike kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade andmise kord liikmesriikides, et soodustada liikuva kosmoseside teenuste konkurentsivõimelise siseturu arengut ühenduses.

1. Käesoleva otsuse eesmärk on töötada välja ühenduse menetlus eranditult liikuva kosmoseside operaatorite ühiseks valimiseks ning sätestada liikuva kosmoseside süsteemide käitamiseks vajalike kooskõlastatud raadiospektri kasutuslubade andmise kord liikmesriikides, et soodustada liikuva kosmoseside teenuste konkurentsivõimelise siseturu arengut ühenduses.

Selgitus

On väga tähtis mainida, et siinjuures on tegu erandkorraga, millega ei looda pretsedenti.

Muudatusettepanek 10

Artikli 1 lõige 5

5. Käesolevat otsust kohaldatakse 2 GHz sagedusala suhtes, mis otsuse 2007/98/EÜ kohaselt hõlmab raadiospektrit maajaama saatesagedustel 1980–2010 MHz ja maajaama vastuvõtusagedustel 2170–2200 MHz.

5. Käesolevat otsust kohaldatakse 2 GHz sagedusala suhtes, mis otsuse 2007/98/EÜ kohaselt hõlmab raadiospektrit maajaama saatesagedustel 1980–2010 MHz ja maajaama vastuvõtusagedustel 2170–2200 MHz, järgides sätteid spektri eraldamise kohta vastavalt direktiivile 2002/21/EÜ ja eelkõige nimetatud direktiivi artiklile 9.

Selgitus

On hädavajalik, et uued menetlused spektri määramiseks kosmoseside valdkonnas leiaksid aset alles siis, kui poliitilised otsused põhimõttelise regulatiivse raamistiku kohta elektrooniliste sideteenuste üksikute kategooriate osas on vastu võetud. Igal juhul peavad need olema kooskõlas uute sätetega.

Muudatusettepanek 11

Artikli 2 lõige 1

1. Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse direktiivides 2002/21/EÜ ja 2002/20/EÜ määratletud mõisteid.

1. Käesoleva otsuse kohaldamisel kasutatakse direktiivides 2002/21/EÜ, 2002/20/EÜ, 2002/22/EÜ ja 2007/65/EÜ (audiovisuaalsete meediateenuste direktiiv) määratletud mõisteid.

Selgitus

Sisuteenuseid reguleeritakse audiovisuaalsete meediateenuste direktiiviga ja need moodustavad olulise osa liikuva kosmoseside teenuste kaudu edastatavatest teenustest. Samal ajal määravad olemasoleva reguleeriva raamistiku mõned sätted kindlaks, millistel tingimustel tuleb kohustusi (nt edastamiskohustused universaalteenuse direktiivis) kohaldada.

Muudatusettepanek 12

Artikli 3 lõige 2

2. Menetluse eesmärk on 2 GHz sagedusala kasutuselevõtmine tarbetu viivituseta, pakkudes taotlejatele ausat ja mittediskrimineerivat võimalust osaleda võrdlevas valikumenetluses.

2. Menetluse eesmärk on eranditult 2 GHz sagedusala kasutuselevõtmine liikuva kosmoseside teenuste jaoks tarbetu viivituseta, olles huvitatud kolmandate isikute jaoks läbipaistev ja pakkudes taotlejatele ausat ja mittediskrimineerivat võimalust osaleda võrdlevas valikumenetluses.

Muudatusettepanek 13

Artikli 4 lõike 1 punkt b

(b) taotluses on määratletud soovitud raadiospektriosa ning see sisaldab nõutud vahe-eesmärke ja valikukriteeriume käsitlevaid selgitusi ja tõendeid ning mis tahes muid täpsustusi ja dokumente.

(b) taotluses on määratletud soovitud raadiospektriosa ning see sisaldab nõutud vahe-eesmärke ja valikukriteeriume käsitlevaid selgitusi ja tõendeid ning mis tahes muid täpsustusi ja dokumente. See sisaldab ka selgitusi ja tõendeid selle kohta, et kavandatav ärimudel ei tekita konkurentsiprobleeme.

Muudatusettepanek 14

Artikli 5 lõige 1

1. Komisjon hindab 40 tööpäeva jooksul pärast vastuvõetavaks tunnistatud taotlejate nimekirja avaldamist, kas nende liikuva kosmoseside süsteemid vastavad tehnilise ja kaubandusliku arengu tasemele esitatud nõuetele. Hindamisel lähtutakse käesoleva otsuse lisas loetletud vahe-eesmärkide saavutamisest. Komisjon määratleb nimetatud vahe-eesmärgid täpsemalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt. Kõnealuses etapis võetakse arvesse pakutud liikuva kosmoseside süsteemide usaldusväärsust ja elujõulisust.

1. Komisjon hindab 40 tööpäeva jooksul pärast vastuvõetavaks tunnistatud taotlejate nimekirja avaldamist, kas nende liikuva kosmoseside süsteemid vastavad tehnilise ja kaubandusliku arengu tasemele esitatud nõuetele ja kas ei esine konkurentsiprobleeme. Hindamisel võetakse arvesse huvitatud isikute ärakuulamise tulemusi ning lähtutakse mõnede käesoleva otsuse lisas loetletud vahe-eesmärkide 1–5 rahuldavast saavutamisest. Vahe-eesmärkide 1–3 saavutamise tähtaeg on hiljemalt 1. oktoober 2008. Komisjon määratleb nimetatud vahe-eesmärgid täpsemalt artikli 10 lõikes 2 osutatud menetluse kohaselt, võttes nõuetekohaselt arvesse satelliiditööstuse praktikat. Kõnealuses etapis võetakse arvesse pakutud liikuva kosmoseside süsteemide usaldusväärsust ja elujõulisust.

Selgitus

Kavandatud otsuses loetletakse üheksa vahe-eesmärki, kuid ei sätestata, millised neist on esimese valikuetapi osaks. Konsulteerimisdokumendis tunnistati vahe-eesmärgid 1–5 taotlejate hindamiseks eriti asjakohaseks. Detailprojekt on satelliidiprogrammis hästi väljakujunenud etapp, mis esindab peamist kohustust teenuseid pakkuma asumiseks. Detailprojekt peab olema osaks spektri nappuse hindamisest. Kuna eesmärk on „sagedusala kasutuselevõtmine tarbetu viivituseta”, tuleks siseriiklike lubade andmiseks 2009. aasta algul lõpetada detailprojekt 1. oktoobriks 2008.

Muudatusettepanek 15

Artikli 5 lõige 3

3. Komisjon teavitab viivitamata taotlejaid sellest, kas nende taotlused on kõlblikud valimise teise etapi jaoks või on need vastavalt lõikele 2 välja valitud. Komisjon avaldab kõlblikuks tunnistatud või valitud taotlejate nimekirja.

3. Komisjon teavitab viivitamata taotlejaid sellest, kas nende taotlused on kõlblikud valimise teise etapi jaoks või on need vastavalt lõikele 2 välja valitud. Samal ajal avaldab komisjon kõlblikuks tunnistatud taotlejate nimekirja ja lõikes 1 toodud hinnangu või lõike 2 kohase otsuse.

Muudatusettepanek 16

Artikli 6 lõige 1

1. Kui esimeses valikuetapis välja selgitatud kõlblike taotlejate raadiospektri kogunõudlus ületab artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaks määratud kättesaadavat raadiospektri osa, valib komisjon kõlblikud taotlejad järgmiste täiendavate kriteeriumide alusel:

1. Kui esimeses valikuetapis välja selgitatud kõlblike taotlejate raadiospektri kogunõudlus ületab artikli 3 lõike 3 kohaselt kindlaks määratud kättesaadavat raadiospektri osa, reastab komisjon kõlblikud taotlejad, kes, tagades laiaulatusliku üleeuroopalise geograafilise katvuse, vastavad järgmistele täiendavatele kriteeriumidele kooskõlas järgmiste prioriteetidega:

Selgitus

Ilma laiaulatusliku üleeuroopalise geograafilise katvuseta ei ole võimalik tagada spektri tõhusust tarbijate kasuks.

Demokraatlikel põhjustel peaksid valikukriteeriumid olema täpsemad, et määratleda selgelt kaalutlusõigus, mida komisjon võib valiku- ja lubade andmise protsessis kasutada.

On oluline, et taotlejad järgiksid ITU eeskirjade ja määruste kohast esitamis- ja kooskõlastusprotsessi, et tagada võrgu või süsteemi edukas kooskõlastamine ja seega kasutuselevõtt. Vastasel korral ei ole võimalik läbi viia õiguslikult korrektset valikut. Teises valikuetapis peaks komisjon reastama kõlblikud taotlejad esitatud nelja kriteeriumi alusel. Sellist reastust järgitaks seejärel komisjoni otsuse puhul, võttes arvesse ITU eeskirju ja menetlusi.

Muudatusettepanek 17

Artikli 6 lõike 1 punkt a

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile,

a) kasu tarbijatele ja konkurentsile üleeuroopalise geograafilise katvuse tõttu, näiteks infrastruktuuri konkurents ning võrdne ja avatud juurdepääs platvormidele,

Selgitus

Demokraatlikel põhjustel peaksid valikukriteeriumid olema täpsemad, et määratleda selgelt kaalutlusõigus, mida komisjon võib valiku- ja lubade andmise protsessis kasutada.

Muudatusettepanek 18

Artikli 6 lõike 1 punkt a a (uus)

a a) riikliku poliitika eesmärgid, kaasa arvatud keelelise ja kultuurilise mitmekesisuse ja meediakanalite paljususe edendamine,

Selgitus

Demokraatlikel põhjustel peaksid valikukriteeriumid olema täpsemad, et määratleda selgelt kaalutlusõigus, mida komisjon võib valiku- ja lubade andmise protsessis kasutada.

Muudatusettepanek 19

Artikli 6 lõike 1 punkt a b (uus)

a b) spektri tõhusus.

Selgitus

Demokraatlikel põhjustel peaksid valikukriteeriumid olema täpsemad, et määratleda selgelt kaalutlusõigus, mida komisjon võib valiku- ja lubade andmise protsessis kasutada.

Muudatusettepanek 20

Artikli 6 lõike 1 punkt b

b) spektri tõhusus,

välja jäetud

Muudatusettepanek 21

Artikli 6 lõike 1 punkt c

c) üleeuroopaline geograafiline katvus,

välja jäetud

Muudatusettepanek 22

Artikli 6 lõike 1 punkt d

d) üldised poliitilised eesmärgid.

välja jäetud

Muudatusettepanek 23

Artikli 6 lõige 3 a (uus)

3 a. Komisjon avaldab oma otsuse Euroopa Liidu Teatajas ühe kuu jooksul.

Muudatusettepanek 24

Artikli 8 lõige -1 (uus)

 

-1. Et tagada vastavus ELi õigusele, peab sagedusspektri määramine maa peal paiknevate komponentide jaoks toimuma kooskõlastatult meediaseaduste osas pädevate riiklike institutsioonidega.

Selgitus

Spektri eraldamine kuulub põhimõtteliselt liikmesriikide pädevusse.

Muudatusettepanek 25

Artikli 8 lõige 1

1. Liikmesriigid tagavad, et vastava taotluse esitamisel väljastavad nende pädevad asutused II jao kohaselt valitud ja artiklile 7 vastava spektrikasutusloa saanud taotlejatele kõik load, mis on vajalikud liikuva kosmoseside süsteemide komplementaarsete maakomponentide pakkumiseks oma territooriumil.

1. Ilma et see piiraks siseriiklike meediaseaduste ja meedia koondumise alaste seaduste kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et vastava taotluse esitamisel väljastavad nende pädevad asutused II jao kohaselt valitud ja artiklile 7 vastava spektrikasutusloa saanud taotlejatele kõik load, mis on vajalikud liikuva kosmoseside süsteemide komplementaarsete maakomponentide pakkumiseks oma territooriumil.

Selgitus

Liikuva kosmoseside teenuste majanduslik potentsiaal asub suurtes linnades ja asustatud aladel, kus tarbijateni jõudmiseks vajatakse maapealseid sagedusi. Liikmesriigid peavad olema kaasatud selle otsustamisse, kuidas neid sagedusi kasutada ja kuidas tagada, et pakkumine oleks kooskõlas meediaseaduste ja meedia koondumise alaste seadustega.

Muudatusettepanek 26

Artikli 8 lõige 3

3. Kõik riiklikul tasandil antud liikuva kosmoseside süsteemide komplementaarsete maakomponentide käitamise load peavad vastama järgmistele ühistele tingimustele:

3. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 1 kohaldamist, peavad kõik riiklikul tasandil antud 2 GHz sagedusala liikuva kosmoseside süsteemide komplementaarsete maakomponentide käitamise load vastama järgmistele ühistele tingimustele:

Selgitus

Liikuva kosmoseside teenuste majanduslik potentsiaal asub suurtes linnades ja asustatud aladel, kus tarbijateni jõudmiseks vajatakse maapealseid sagedusi. Liikmesriigid peavad olema kaasatud selle otsustamisse, kuidas neid sagedusi kasutada ja kuidas tagada, et pakkumine oleks kooskõlas meediaseaduste ja meedia koondumise alaste seadustega.

Muudatusettepanek 27

Artikli 8 lõike 3 punkt b

b) komplementaarsed maakomponendid on liikuva kosmoseside süsteemi lahutamatu osa ning neid kontrollitakse satelliidi ressursi- ja võrguhaldussüsteemi abil; need kasutavad sama saatesuunda ja sama sagedusala kui nendega seotud satelliitkomponendid ega suurenda nendega seotud liikuva kosmoseside süsteemi sagedusspektri nõudlust;

b) liikuva kosmoseside süsteemide komplementaarseid maakomponente tuleks kontrollida satelliidi ressursi- ja võrguhaldussüsteemi abil; need peaks kasutama sama saatesuunda ja sama sagedusala kui nendega seotud satelliitkomponendid ega tohiks suurendada nendega seotud liikuva kosmoseside süsteemi sagedusspektri nõudlust;

Muudatusettepanek 28

Artikli 8 lõike 3 punkt d

d) kasutusõigused ja load antakse ajavahemikuks, mille komisjon on kindlaks määranud vastavalt artikli 10 lõikele 2.

d) kasutusõigused ja load antakse mõistlikuks ajavahemikuks, mille komisjon on kindlaks määranud vastavalt artikli 10 lõikele 2.

Muudatusettepanek 29

Artikli 9 lõige 3 a (uus)

 

3 a. Hiljemalt üks aasta pärast käesoleva otsuse jõustumist ning seejärel iga kolme aasta järel edastab komisjon Euroopa Parlamendile, nõukogule ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele aruande liikuva kosmoseside teenuste tegelike pakkumiste kohta liikmesriikides.

MENETLUS

Pealkiri

Liikuva kosmoseside süsteemide valik ja lubade andmine

Viited

KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD)

Vastutav komisjon

ITRE

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

CULT

3.9.2007

 

 

 

Arvamuse koostaja

               nimetamise kuupäev

Ruth Hieronymi

22.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

18.12.2007

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

27.2.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

28

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Katerina Batzeli, Ivo Belet, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Ramona Nicole Mănescu, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Zdzisław Zbigniew Podkański, Mihaela Popa, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Salvatore Tatarella, Helga Trüpel, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Emine Bozkurt, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Christel Schaldemose, Grażyna Staniszewska, Cornelis Visser

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Wolfgang Bulfon


MENETLUS

Pealkiri

Liikuva kosmoseside süsteemide valik ja lubade andmine

Viited

KOM(2007)0480 – C6-0257/2007 – 2007/0174(COD)

EP-le esitamise kuupäev

22.8.2007

Vastutav komisjon

               istungil teada andmise kuupäev

ITRE

3.9.2007

Arvamuse esitaja(d)

               istungil teada andmise kuupäev

IMCO

3.9.2007

CULT

3.9.2007

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

               otsuse kuupäev

IMCO

3.10.2007

 

 

 

Raportöör(id)

               nimetamise kuupäev

Fiona Hall

9.10.2007

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

19.12.2007

29.1.2008

28.2.2008

 

Vastuvõtmise kuupäev

6.3.2008

 

 

 

Lõpphääletuse tulemused

+:

–:

0:

40

0

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Šarūnas Birutis, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Dragoş Florin David, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Pia Elda Locatelli, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Robert Goebbels, Malcolm Harbour, Pierre Pribetich, John Purvis, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Vladimir Urutchev

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 178 lg 2)

Chris Davies, Ruth Hieronymi, Jacques Toubon

Õigusteave - Privaatsuspoliitika