Pranešimas - A6-0081/2008Pranešimas
A6-0081/2008

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos

31.3.2008 - (COM(2007)0560 – C6‑0331/2007 – 2007/0201(COD)) - ***I

Transporto ir turizmo komitetas
Pranešėjas: Francesco Ferrari

Procedūra : 2007/0201(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A6-0081/2008
Pateikti tekstai :
A6-0081/2008
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsaugos

(COM(2007)0560 – C6‑0331/2007 – 2007/0201(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2007)0560),

–   atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6‑0331/2007),

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A6‑0081/2008),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją sudaryti pasiūlymą iš naujo, jeigu ji ketina jį iš esmės pakeisti ar vietoj jo priimti kitą teksto redakciją;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Direktyvos 2003/102/EB antrojo įgyvendinimo etapo reikalavimai pasirodė esą neįvykdomi. Todėl pagal tos direktyvos 5 straipsnį reikalaujama, kad Komisija pateiktų reikiamus pasiūlymus, kurie padėtų išspręsti šių reikalavimų įvykdomumo problemas ir galbūt pasinaudoti aktyviosiomis saugos sistemomis, tuo pat metu užtikrinant, kad nesumažėtų pažeidžiamų eismo dalyvių saugos lygis.

(4) Direktyvos 2003/102/EB antrojo įgyvendinimo etapo reikalavimai pasirodė esą neįvykdomi. Todėl pagal tos direktyvos 5 straipsnį reikalaujama, kad Komisija pateiktų reikiamus pasiūlymus, kurie padėtų išspręsti šių reikalavimų įvykdomumo problemas ir galbūt pasinaudoti aktyviosiomis saugos sistemomis, tuo pat metu užtikrinant, kad nesumažėtų pažeidžiamų eismo dalyvių saugos lygis. Tačiau naujos technologijos, sukurtos siekiant taikyti pasyviąsias priemones, turėtų padėti įvykdyti II etapo reikalavimus. Į šias technologijas būtina atsižvelgti.

Pagrindimas

Šiuo metu turimos rentabilios technologijos padėtų įvykdyti antru Direktyvos 2003/102/EB įgyvendinimo etapu nustatytus reikalavimus; jos padėtų sumažinti gyvybei pavojingų nelaimingų atsitikimų skaičių ir užtikrinti, kad pėsčiųjų bei kitų pažeidžiamų eismo dalyvių sužalojimai nebūtų tokie rimti.

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Komisijos užsakyto tyrimo rezultatai rodo, kad pėsčiųjų apsaugos reikalavimus galima gerokai patobulinti naudojant pasyviųjų ir aktyviųjų priemonių derinį; tokiais reikalavimais būtų užtikrinta geresnė apsauga, nei ankstesnėmis galiojančiomis nuostatomis. Visų pirma buvo nustatyta, kad naudojant aktyviąją saugos sistemą – pagalbinę stabdymo sistemą – ir kartu pakeitus pasyviųjų saugos priemonių reikalavimus, labai padidėtų apsaugos lygis. Todėl reikia numatyti privalomą reikalavimą įrengti pagalbinę stabdymo sistemą naujose transporto priemonėse.

(5) Komisijos užsakyto tyrimo rezultatai rodo, kad pėsčiųjų apsaugos reikalavimus galima gerokai patobulinti naudojant pasyviųjų ir aktyviųjų priemonių derinį; tokiais reikalavimais būtų užtikrinta geresnė apsauga, nei ankstesnėmis galiojančiomis nuostatomis. Visų pirma buvo nustatyta, kad naudojant aktyviąją saugos sistemą – pagalbinę stabdymo sistemą – ir kartu pakeitus pasyviųjų saugos priemonių reikalavimus, labai padidėtų apsaugos lygis. Todėl reikia numatyti (šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi) privalomą reikalavimą įrengti pagalbinę stabdymo sistemą naujose transporto priemonėse. Tai nepakeis aukšto lygio pasyviųjų apsaugos sistemų, veikiau jas papildys.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukšto lygio apsaugą visais atvejais, privalomas reikalavimas įrengti aktyviąsias pagalbinio stabdymo sistemas visose naujose transporto priemonėse nuo 2009 m., kaip numatyta Komisijos pasiūlyme, neturėtų pakeisti aukšto lygio pasyviųjų apsaugos sistemų, veikiau jas papildyti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(c) Transporto priemonėms, kuriose įrengtos susidūrimo išvengimo sistemos, reikėtų netaikyti tam tikrų šiame reglamente numatytų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad tokios transporto priemonės galės išvengti susidūrimo su pėsčiaisiais, o ne tik sumažinti susidūrimo pasekmes.

(c) Transporto priemonėms, kuriose įrengtos susidūrimo išvengimo sistemos, galima netaikyti tam tikrų šiame reglamente numatytų reikalavimų, atsižvelgiant į tai, kad tokios transporto priemonės galės išvengti susidūrimo su pėsčiaisiais, o ne tik sumažinti susidūrimo pasekmes. Atlikusi vertinimą ir nustačiusi, kad tokia technologija gali veiksmingai padėti išvengti susidūrimų su pėsčiaisiais ir kitais pažeidžiamais eismo dalyviais, Komisija gali pateikti pasiūlymų dėl šio reglamento pakeitimo, kur būtų numatyta leisti naudoti tokias sistemas.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 11 straipsnio ir 10 konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) Miesto keliuose didėjant didelių transporto priemonių skaičiui, nuostatas dėl pėsčiųjų apsaugos reikėtų taikyti ne tik transporto priemonėms, kurių didžiausia masė neviršija 2500 kg, bet, po tam tikro pereinamojo laikotarpio, ir M1 bei N1 kategorijos transporto priemonėms, kurios viršija nurodytą ribą.

(7) Miesto keliuose didėjant didelių transporto priemonių skaičiui, nuostatas dėl pėsčiųjų apsaugos reikėtų taikyti ne tik transporto priemonėms, kurių didžiausia masė neviršija 2500 kg, bet, po neilgo pereinamojo laikotarpio, ir M1 bei N1 kategorijos transporto priemonėms, kurios viršija nurodytą ribą.

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) Komisija deda daugiau pastangų siekdama kovoti su greičio viršijimu, vairavimu apsvaigus nuo alkoholio ir skatinti lengvesnių transporto priemonių naudojimą ir vykdo kampanijas bei siūlo taikyti griežtesnes teisines priemones, kad užtikrintų šio reglamento veiksmingumą.

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti technines bandymų reikalavimų taikymo nuostatas, susidūrimo išvengimo sistemų veikimo reikalavimus ir stebėsenos rezultatais pagrįstas įgyvendinimo priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turėtų būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(10) Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti technines bandymų reikalavimų taikymo nuostatas ir stebėsenos rezultatais pagrįstas įgyvendinimo priemones. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti priimtos laikantis Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 11 straipsnio ir 6 konstatuojamosios dalies pakeitimais. Susidūrimo išvengimo sistemų veikimo reikalavimams neturi būti taikoma komitologijos procedūra.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. I priedo 2 ir 3 skirsniai netaikomi N1 kategorijos transporto priemonėms, jei „R taško“ vairuotojo vieta yra mažiau nei 1000 mm prieš priekinę ašį arba mažiau nei 1000 mm išilgai už priekinės ašies skersinės vidurio linijos.

2. I priedo 2 ir 3 skirsniai netaikomi:

 

a) N1 kategorijos transporto priemonėms,

 

b) iš N1 kategorijos padarytoms M1 kategorijos transporto priemonėms, kurių didžiausia masė viršija 2500 kg,

 

jei „R taško“ vairuotojo vieta yra mažiau nei 1050 +/- 50 mm prieš priekinę ašį arba mažiau nei 1050 +/- 50 mm išilgai už priekinės ašies skersinės vidurio linijos.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nustatytas 1000 mm atstumas paimtas iš Ženevoje suderinto Pasaulinio techninio reglamento teksto. Dėl to panašioms plokščiapriekėms transporto priemonėms gali būti taikomi kitokie reikalavimai, o tai lemtų rinkos iškraipymus. Daugiau kaip 2,5 tonos sveriančios M1 kategorijos plokščiapriekės transporto priemonės gali būti tokios pačios transporto priemonės, kokios priskiriamos N1 kategorijai, todėl joms turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai. Sumažinus atstumą tarp „R taško“ ir priekinės ašies, kabinoje liks mažiau vietos ir bus nepatogiau vairuotojui, todėl numatyta paklaida.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 6a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) „iš N1 kategorijos padarytos M1 kategorijos transporto priemonės“ – tai M1 kategorijos transporto priemonės, kurių didžiausia masė viršija 2500 kg ir kurių bendroji konstrukcija ir forma prieš priekinius statramsčius yra tokia pati, kaip pirminės N1 kategorijos transporto priemonės.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 2 straipsnio 2 dalies pakeitimu. Dėl 2 straipsnio 2 dalies pakeitimo reikia pateikti „iš N1 kategorijos padarytos M1 kategorijos transporto priemonės“ apibrėžtį.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nuo [DATA trisdešimt trys mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos […/…/EB] [26] straipsnio 2 500 kg didžiausios masės neviršijančių M1 arba iš M1 padarytos N1 kategorijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti.

2. Nuo ...* nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti šias naujas transporto priemones:

 

(a) M1 kategorijos transporto priemones,

 

(b) 2 500 kg didžiausios masės neviršijančias iš M1 padarytas N1 kategorijos transporto priemones, kurios neatitinka I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

 

* 24 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo [DATA penkiasdešimt šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą bet kuriam šiam naujam transporto priemonių tipui:

Nuo ...* nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą bet kuriam šiam naujam transporto priemonių tipui:

 

* 48 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Nuo [DATA šešiasdešimt mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos […/…/EB] [26] straipsnio 2500 kg didžiausios masės neviršijančių M1 arba iš M1 padarytos N1 kategorijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka I priedo 2 ir 4 arba 3 ir 4 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžias tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti.

4. Nuo … * nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio 2500 kg didžiausios masės neviršijančių M1 arba iš M1 padarytos N1 kategorijos naujų transporto priemonių, kurios neatitinka I priedo 2 arba 3 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti.

 

* 2012 m. gruodžio 31 d.

Pagrindimas

Direktyvoje 2003/102 numatoma, kad nuo 2012 m. gruodžio 31 d. negali būti eksploatuojamos naujos transporto priemonės, neatitinkančios I etapo pasyviosios saugos reikalavimų (kaip apibrėžta direktyvos 1 priedo 3.1 dalyje). Šio siūlomo reglamento I priedo 2 skirsnyje nustatyti tokie patys reikalavimai. Turėtų būti paliktas ir tas pats terminas. Pagalbinių stabdymo sistemų įrengimo terminai (I priedo 4 skirsnis) nustatomi 9 straipsnio 1, 2 ir 6 dalyse.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Nuo [DATA septyniasdešimt aštuoni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti naujos transporto priemonės tipo, neatitinkančios I priedo 3 ir 4 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų, EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą.

5. Nuo ...* nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, atsisako suteikti naujos transporto priemonės tipo, neatitinkančios I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų, EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą.

 

* 72 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Parengimo laiko sutrumpinimas naujų tipų M1 kategorijos transporto priemonėms, viršijančioms 2,5 t svorį, ir N1 kategorijos transporto priemonėms yra susijęs su pasiūlymu sumažinti naujų tos pačios kategorijos transporto priemonių rengimą. Rekomenduojamas 5 metų laikotarpis tarp šių dviejų terminų.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) M1 arba N1 kategorijos, neatitinkančios I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

a) N1 kategorija, neatitinkanti I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

Pagrindimas

Visos naujos M1 kategorijos transporto priemonės jau patenka į 9 straipsnio 2 dalies taikymo sritį.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2500 kg didžiausios masės neviršijanti M1 arba iš M1 padaryta N1 kategorija, neatitinkanti I priedo 2 arba 3 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios kategorijos transporto priemonėms taikomas terminas jau nustatytas 9 straipsnio 4 dalyje.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Nuo [DATA šimtas šešiolika mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos […/…/EB] [26] straipsnio toliau išvardytų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžias tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti:

Nuo ...* nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio toliau išvardytų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžia registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti visas 2 500 kg didžiausios masės neviršijančias M1 ir iš M1 padarytas N1 kategorijos transporto priemones, kurios neatitinka I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

 

* 108 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) M1 arba N1 kategorijos, neatitinkančios I priedo 4 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų;

Išbraukta.

Pagrindimas

Pagalbinių stabdymo sistemų įrengimo naujose transporto priemonėse terminai (I priedo 4 skirsnis) nustatomi 9 straipsnio 2 ir 6 dalyse.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 7 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 2500 kg didžiausios masės neviršijanti M1 arba iš M1 padaryta N1 kategorija, neatitinkanti I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų.

Išbraukta.

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 9 straipsnio 7 dalies įvadinės dalies pakeitimu.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Nuo [DATA šimtas trisdešimt aštuoni mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo] nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos […/…/EB] [26] straipsnio naujų transporto priemonių, kurios neatitinka I priedo 3 ir 4 skirsniuose nustatytų techninių nuostatų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžias tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti.

8. Nuo ...* nacionalinės valdžios institucijos dėl priežasčių, susijusių su pėsčiųjų apsauga, ir laikydamosi Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnio naujų transporto priemonių, kurios neatitinka I priedo 3 skirsnyje nustatytų techninių nuostatų, atitikties sertifikatus laiko negaliojančiais ir draudžias tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei pradėti eksploatuoti.

 

* 126 mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Transporto priemonės, kuriose įrengta susidūrimo išvengimo sistema, neturi atitikti I priedo 2 ir 3 skirsniuose pateiktų bandymų reikalavimų, kad transporto priemonės tipui būtų suteiktas EB tipo patvirtinimas arba nacionalinis tipo patvirtinimas atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą arba kad ją būtų galima parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti.

1. Komisijai atlikus vertinimą, transporto priemonės, kuriose įrengta susidūrimo išvengimo sistema, gali neatitikti I priedo 2 ir 3 skirsniuose pateiktų bandymų reikalavimų, kad transporto priemonės tipui būtų suteiktas EB tipo patvirtinimas arba nacionalinis tipo patvirtinimas atsižvelgiant į pėsčiųjų apsaugą arba kad ją būtų galima parduoti, registruoti ar pradėti eksploatuoti.

Pagrindimas

Kol kas rinkoje nėra susidūrimo išvengimo sistemų, kurios veiksmingai ir laiku atpažintų pėstįjį ar kitą pažeidžiamą eismo dalyvį. Prireiks kelerių metų, kol ši aktyviosios saugos priemonė galbūt pakeis pasyviosios saugos reikalavimus (automobilio konstrukcijos). Komisija šio reglamento pakeitimus galės siūlyti tik po to, kai tai įvertins ir nustatys, kad pakeitimų reikia.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisija gali priimti įgyvendinimo priemones, kuriomis nustatomi veikimo reikalavimai, būtini 1 dalies taikymui.

2. Komisija pasiūlo Europos Parlamentui ir Tarybai įgyvendinimo priemones, būtinas 1 dalies taikymui.

Pagrindimas

Kol kas rinkoje nėra susidūrimo išvengimo sistemų, kurios veiksmingai, laiku ir teisingai atpažintų pėstįjį ar kitą pažeidžiamą eismo dalyvį. Prireiks kelerių metų, kol ši aktyviosios saugos priemonė pakankamai patobulės, kad užtikrintų reikiamą saugos lygį. Komisija šio reglamento pakeitimus galės siūlyti tik po to, kai įvertins tokių technologijų panaudojimą.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti, inter alia, jį papildant, priimamos laikantis Direktyvos [.../.../EB] 40 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios priemonės pakeis ne neesmines nuostatas, o visą reglamentą iš esmės. Kai Komisija įvertins tokių technologijų panaudojimą, ji šio reglamento pakeitimus turės siūlyti ne pagal komitologijos, o pagal bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Komisija stebės, kaip naudojama pagalbinė stabdymo sistema ir kitos technologijos, kuriomis galima užtikrinti geresnę pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugą, ir vėliausiai iki [data, penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] persvarstys šio reglamento veikimą atsižvelgdama į veiksmingą technologijos poveikį ir naudojimą bei tobulinimą ateityje, taip pat pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą bei, prireikus, pasiūlymus susijusiu klausimu.

3. Komisija, remdamasi atitinkama iš patvirtinimo institucijų ir suinteresuotųjų šalių gauta informacija, taip pat nepriklausomais tyrimais, stebi griežtesnių pasyviosios saugos reikalavimų, pagalbinių stabdymo sistemų ir kitų aktyviosios saugos technologijų, kuriomis galima užtikrinti geresnę pažeidžiamų kelių eismo dalyvių apsaugą, techninį tobulinimą.

 

Vėliausiai iki [data …*] Komisija persvarsto šių griežtesnių pasyviosios saugos reikalavimų įgyvendinamumą ir taikymą. Ji persvarsto šio reglamento veikimą atsižvelgdama į pagalbinių stabdymo sistemų ir kitų aktyviosios saugos technologijų panaudojimą ir veiksmingumą.

 

Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą bei, prireikus, pasiūlymus susijusiu klausimu.

 

* penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Reikia ne tik stebėti aktyviosios saugos technologijų tobulėjimą, bet ir svarstyti galimybę didinti pasyviosios saugos reikalavimus (automobilių konstrukcijos). Galimybių studija parodė, kad dar galima tobulinti technologijas geresnei pasyviajai saugai užtikrinti, bent jau artimoje ateityje. Patobulinus aktyviosios saugos technologijas, pvz., įrengus aktyvias stabdymo ar susidūrimo išvengimo sistemas, automobilių pramonė savo gaminamiems automobiliams neturėtų nustoti didinti pasyviosios saugos reikalavimus.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5.1.1.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.1.1.1. Atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Didžiausiasis dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 26,0°, didžiausiasis dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 7,5 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 250 g.

5.1.1.1. Atliekant bandymą greitis smūgio metu turi būti 40 km/h. Didžiausiasis dinaminis kelio sulinkimo kampas neturi būti didesnis nei 24,0°, didžiausiasis dinaminis kelio šlyties poslinkis neturi būti didesnis nei 7,5 mm, o pagreitis, matuojamas ties viršutiniu blauzdikaulio dalies galu, neturi viršyti 215 g.

Pagrindimas

Reikalavimai priekinės apsaugos sistemoms (PAS) turėtų būti tokie patys, kokie taikomi I priedo 2 ir 3 skirsniuose nurodytoms transporto priemonėms (naujas II etapas). Šis reglamentas pakeičia Direktyvą 2005/156 dėl priekinės apsaugos sistemų naudojimo (žr. 10 straipsnį). PAS bus galima naudoti ir ateityje, bet tik jei jos tenkins tas pačias technines nuostatas, kaip ir transporto priemonės be PAS. Dėl PAS naudojimo pėstiesiems neturėtų kilti didesnis pavojus.

AIŠKINAMOJI DALIS

Faktai

Paskaičiuota, kad šiuo metu dvidešimt penkiose valstybėse narėse keliuose kasmet žūsta net 8 000 ir sužeidžiama 300 000 pažeidžiamų eismo dalyvių, pėsčiųjų ir dviratininkų[1]. Vis aktyviau skatinant atsisakyti automobilio ir naudotis viešojo transporto paslaugomis, eiti pėsčiomis arba važiuoti dviračiu, pripažįstama, kad būtina imtis priemonių šiems skaičiams sumažinti. [2]

Direktyvos 2003/102/EB tikslas – sugriežtinti Bendrijos reikalavimus, kad padidėtų pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių saugumas, t. y. kad, susidūrę su motorinėmis transporto priemonėmis, jie kuo mažiau nukentėtų. Pagal šią direktyvą su tam tikromis transporto priemonėmis privaloma atlikti nemažai bandymų dviem etapais: I etapas (paremtas Jungtinio tyrimų centro rekomendacijomis) prasidėjo 2005 m. spalio mėn., o II etapas (paremtas Europos saugesnių transporto priemonių komiteto rekomendacijomis) prasidės 2010 m. Per penkerius metus nuo II etapo pradžios visos naujos transporto priemonės, patenkančios į šios direktyvos taikymo sritį, turės atitikti bandymų reikalavimus.

Tačiau buvo pripažinta, kad gali būti techniškai neįmanoma įvykdyti II etapo reikalavimų, todėl direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad iki 2004 m. liepos 1 d. turi būti atlikta galimybių studija dėl II etapo techninių bandymų ir ypač dėl priemonių, arba priemonių derinio, kurios būtų bent tiek pat veiksmingos, kiek 2003 m. priimtos priemonės. Jei, atlikus galimybių studiją, pasirodytų, kad būtina pakoreguoti saugumo reikalavimus, direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisija pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai atitinkamai iš dalies pakeisti šią direktyvą, tačiau su sąlyga, kad pakeitimai užtikrintų ne mažesnę apsaugą, nei esamos nuostatos.

Šios studijos rezultatai parodė, kad ne visos dabartinės konstrukcijos transporto priemonės ir transporto priemonių tipai techniškai gali patenkinti visus II etapo reikalavimus. Kadangi direktyvoje aiškiai nurodyta, jog leidžiama vienu metu taikyti ir aktyviosios, ir pasyviosios saugos priemones, ataskaitoje svarstoma galimybė kaip vieną iš galimų papildomų priemonių naudoti pagalbines stabdymo sistemas.

Komisijos pasiūlymas

Remdamasi studijos rezultatais, Komisija siūlo:

-          naują reglamentą[3] užuot keitusi direktyvą; siūlomas reglamentas pakeičia ir sujungia Direktyvą 2003/102/EB ir Direktyvą 2005/66/EB dėl priekinės apsaugos sistemų[4];

-          perkelti I etapo reikalavimus ir terminus iš Direktyvos 2003/102/EB, nustatyti švelnesnius (įgyvendinamus) II etapo reikalavimus ir naujus terminus ir įvesti aktyvias stabdymo sistemas siekiant užtikrinti bent tokią pačią apsaugą, kokią užtikrino Direktyva 2003/102/EB;

-          išplėsti Direktyvos 2003/102/EB taikymo sritį, apimant daugiau kaip 2,5 t sveriančias M1 ir N1 kategorijos transporto priemones.

Pranešėjo nuomonė apie pakeitimus

Pranešėjas pritaria Komisijos nuomonei, kad būtina imtis priemonių pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių mirčių ir sužalojimų skaičiui sumažinti. Todėl pranešėjo siūlomi pakeitimai skirti, kai tik įmanoma, sugriežtinti reguliavimą.

Terminai

Komisija 9 straipsnyje siūlo reglamento įgyvendinimo terminus, kurie nustatyti pagal tai, kiek laiko paprastai reikia pramonei prisitaikyti prie naujų teisės aktų reikalavimų. Pranešėjas siūlo trumpesnius terminus, vedamas šių motyvų:

a) I etapo reikalavimai (žr. pasiūlymo I priedo 2 skirsnį)

Šių reikalavimų įvykdymo terminai jau nustatyti Direktyvoje 2003/102/EB. Naujame reglamente turėtų būti nustatyti jau galiojantys terminai. Naujo tipo transporto priemonėms numatomas pradžios terminas – 2005 m., naujoms transporto priemonėms – 2012 m. gruodžio 31 d. Tačiau pagal Komisijos pasiūlymą naujoms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėms, sveriančioms mažiau kaip 2,5 t., I etapo reikalavimai būtų privalomi tik nuo 2014 m. (praėjus 60 mėnesių nuo 2008 m,. pabaigos). Todėl pranešėjas siūlo palikti buvusį terminą, t. y. 2012 m. gruodžio 31 d.

a) pagalbinės stabdymo sistemos (žr. pasiūlymo I priedo 4 skirsnį)

Pranešėjas mano, kad 33 mėnesių pagalbinėms stabdymo sistemoms M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse įrengti yra per daug. Transporto priemonėse, kuriose yra įrengta stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) (o ji įrengta beveik visose M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse, sveriančiose mažiau kaip 2,5 t), pagalbines stabdymo sistemas įrengti yra gana nesudėtinga. Sutrumpinus šios aktyviosios saugos priemonės įrengimui skirtą laiką bus gautas realus rezultatas – sumažinta mirčių ir sunkių sužalojimų statistika.

c) naujo II etapo reikalavimai (žr. pasiūlymo I priedo 3 skirsnį)

Kaip minėta pirmiau, Komisijos siūlomi terminai įprastomis aplinkybėmis tinka naujo teisės akto reikalavimams įgyvendinti. Bet čia kalbame apie reikalavimus ir terminus, kurie jau yra privalomi, nes nustatyti Direktyvoje 2003/102/EB. Remdamasi galimybių studijos rezultatais, Komisija siūlo žymiai sušvelninti pradiniame teisės akte nustatytus II etapo reikalavimus. Ar, padarius tokią nuolaidą, reikia nukelti ir terminus? Pranešėjas mano, kad būsimo II etapo reikalavimai yra labai panašūs į dabartinio I etapo reikalavimus ir kad automobilių pramonė yra pajėgi tenkinti naujo II etapo reikalavimus anksčiau, todėl siūlo nustatyti terminus, artimesnius Direktyvoje 2003/102/EB nustatytiems terminams.

Susidūrimo išvengimo sistema

Kol kas rinkoje nėra veiksmingos susidūrimo su pėsčiaisiais išvengimo sistemos. Pranešėjas supranta ir vertina, kad Komisija 11 straipsniu skatina pramonę sukurti tokią sistemą, nors ir mano, kad daugelio eismo įvykių, kuriuose nukenčia pėstieji, išvengti nepavyks. Savo siūlomais pakeitimais pranešėjas nori užtikrinti, kad kai tokia sistema bus sukurta teisės aktų leidėjai turės galimybę ištirti ir įvertinti šios aktyviosios saugos priemonės veiksmingumą ir kad įrengus susidūrimo išvengimo sistemas nebus automatiškai atsisakoma pasyviosios saugos priemonių.

Priekinės apsaugos sistema

Šis reglamentas pakeis Direktyvą 2005/66/EB dėl priekinės apsaugos sistemų. Transporto priemonėms su PAS turėtų būti taikomi tokie patys saugos reikalavimai, kaip ir transporto priemonėms be PAS. Todėl naujo II etapo reikalavimai turėtų būti taikomi ir PAS.

Stebėsena

Pranešėjas mano, kad svarbu nuolat skirti pakankamai dėmesio techninėms galimybėms didinti pasyviosios saugos lygį ir tinkamai stebėti, ar neatsirado naujų galimybių didinti saugos reikalavimus.

  • [1]  2004 m. tyrimų duomenys.
  • [2]  2001 m. Komisijos Baltojoje knygoje nustatomas tikslas iki 2010 m. bendrą kelių mokestį sumaюinti 50 proc. ir pripaюįstamas, ypač skatinant naudoti aktyviosios saugos sistemas, transporto priemonėse įrengtų geresnių saugos priemonių vaidmuo.
  • [3]  Toks sprendimas geras tuo, kad reglamentas yra tiesiogiai taikomas visoje ES, jo nereikia perkelti į nacionalinę teisę ir jis įmonėms ir tvirtinimo institucijoms yra vienas bendras taisyklių šaltinis.
  • [4]  Direktyvoje 2005/66/EB dėl priekinės apsaugos sistemų naudojimo numatoma šių sistemų kontrolė, kai jos įrengtos transporto priemonėse arba kai jos atskirai tiekiamos rinkai.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Pėsčiųjų ir kitų pažeidžiamų eismo dalyvių apsauga

Nuorodos

COM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

3.10.2007

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

11.10.2007

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

22.11.2007

IMCO

21.11.2007

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Francesco Ferrari

9.10.2007

 

 

Svarstymas komitete

23.1.2008

25.3.2008

 

 

Priėmimo data

26.3.2008

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gabriele Albertini, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (178 straipsnio 2 dalis)

Donato Tommaso Veraldi