Postopek : 2007/0201(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A6-0081/2008

Predložena besedila :

A6-0081/2008

Razprave :

PV 17/06/2008 - 15
CRE 17/06/2008 - 15

Glasovanja :

PV 18/06/2008 - 6.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P6_TA(2008)0297

POROČILO     ***I
PDF 190kWORD 275k
31.3.2008
PE 398.336v02-00 A6-0081/2008

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

(KOM(2007)0560 – C6‑0331/2007 – 2007/0201(COD))

Odbor za promet in turizem

Poročevalec: Francesco Ferrari

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu(KOM(2007)0560 – C6

‑0331/2007 – 2007/0201(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2007)0560),

–   ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija Parlamentu podala predlog (C6-0331/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za promet in turizem (A6-0081/2008),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe  1

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Direktiva 2003/102/ES se je izkazala za neizvedljivo pri zahtevah za drugo fazo izvajanja. Komisija je v skladu s členom 5 navedene direktive predložila nujne predloge za odpravo težav z izvedljivostjo teh zahtev in mogočo uporabo aktivnih varnostnih sistemov, hkrati pa ohranitev že zagotovljene stopnje varnosti za izpostavljene udeležence v cestnem prometu.

(4) Direktiva 2003/102/ES se je izkazala za neizvedljivo pri zahtevah za drugo fazo izvajanja. Komisija je v skladu s členom 5 navedene direktive predložila nujne predloge za odpravo težav z izvedljivostjo teh zahtev in mogočo uporabo aktivnih varnostnih sistemov, hkrati pa ohranitev že zagotovljene stopnje varnosti za izpostavljene udeležence v cestnem prometu. Razvijajo pa se nove tehnologije v zvezi s pasivnimi ukrepi, ki bi lahko pomagale izpolniti zahteve druge faze. Takšne tehnologije je treba upoštevati.

Obrazložitev

Sedaj obstajajo tehnologije, ki lahko izpolnijo zahteve, določene v drugi fazi izvajanja direktive 2003/102/ES. Pomagale bi zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom in resnost poškodb, ki jih utrpijo pešci in drugi izpostavljeni udeleženci v cestnem prometu.

Predlog spremembe  2

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Študija, ki jo je naročila Komisija, kaže, da je mogoče zahteve za zaščito pešcev občutno izboljšati s kombinacijo pasivnih in aktivnih ukrepov, ki zagotavljajo boljšo zaščito od prejšnjih določb. Opredeljen je bil zlasti aktivni varnostni sistem pomoči pri zaviranju, ki bo v kombinaciji s spremembami pasivnih varnostnih zahtev občutno izboljšal zagotovljeno zaščito. Zato je primerno predvideti obvezno vgradnjo sistemov pomoči pri zaviranju v nova motorna vozila.

(5) Študija, ki jo je naročila Komisija, kaže, da je mogoče zahteve za zaščito pešcev občutno izboljšati s kombinacijo pasivnih in aktivnih ukrepov, ki zagotavljajo boljšo zaščito od prejšnjih določb. Opredeljen je bil zlasti aktivni varnostni sistem pomoči pri zaviranju, ki bo v kombinaciji s spremembami pasivnih varnostnih zahtev občutno izboljšal zagotovljeno zaščito. Zato je primerno predvideti obvezno vgradnjo sistemov pomoči pri zaviranju v nova motorna vozila. To pa ne bi smelo nadomestiti aktivnih varnostnih sistemov na visoki ravni, ampak bi jih moralo dopolnjevati.

Obrazložitev

Da bi se zagotovila visoka raven zaščite v vseh razmerah, obvezna vgradnja aktivnih sistemov pomoči pri zaviranju v nova vozila od leta 2009, ki jo predvideva predlog Komisije, ne bi smela nadomestiti pasivnih varnostnih sistemov na visoki ravni, ampak bi jih morala dopolnjevati.

Predlog spremembe  3

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vozilom, opremljenim s sistemi za preprečevanje trčenja, ni treba izpolnjevati nekaterih zahtev, določenih v tej uredbi, ker se bodo sposobna trkom s pešci nasploh izogibati, ne pa zgolj blažiti posledic trčenj.

Vozilom, opremljenim s sistemi za preprečevanje trčenja, ni treba izpolnjevati nekaterih zahtev, določenih v tej uredbi, ker se bodo sposobna trkom s pešci nasploh izogibati, ne pa zgolj blažiti posledic trčenj. Po oceni, da uporaba takšnih tehnologij lahko učinkovito prepreči trčenja s pešci in drugimi izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu, lahko Komisija predloži predloge za spremembo te uredbe, s čimer se bo dovolila uporaba teh sistemov.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb k členu 11 in uvodni izjavi 10.

Predlog spremembe  4

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Ker se na cestah v naseljih uporablja vse več težjih vozil, je primerno, da se določbe o zaščiti pešcev uporabljajo na samo za vozila, katerih največja masa ne presega 2500 kg, ampak za določeno vmesno obdobje, tudi za vozila kategorij M1 in N1, ki presegajo to mejo.

(7) Ker se na cestah v naseljih uporablja vse več težjih vozil, je primerno, da se določbe o zaščiti pešcev uporabljajo na samo za vozila, katerih največja masa ne presega 2500 kg, ampak za omejeno vmesno obdobje, tudi za vozila kategorij M1 in N1, ki presegajo to mejo.

Predlog spremembe  5

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) Komisija poveča prizadevanja za zmanjšanje števila primerov prekoračitve hitrosti in vožnje pod vplivom alkohola ter širšo uporabo lažjih motornih vozil. V ta namen organizira kampanje in predlaga strožjo zakonodajo, da bi bila uredba učinkovitejša.

Predlog spremembe  6

Predlog Uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Predvsem je treba Komisijo pooblastiti, da sprejme tehnične določbe za uporabo zahtev preskusa, zahtev učinkovitosti za sisteme za preprečevanje trčenja in izvedbene ukrepe, ki temeljijo na rezultatih nadzora. Ker so navedeni ukrepi splošni in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

(10) Predvsem je treba Komisijo pooblastiti, da sprejme tehnične določbe za uporabo zahtev preskusa in izvedbene ukrepe, ki temeljijo na rezultatih nadzora. Ker so navedeni ukrepi splošni in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Obrazložitev

Povezano s predlogi sprememb k členu 11 in uvodni izjavi 6. Zahteve glede učinkovitosti za sisteme za preprečevanje trčenja se ne bi smele obravnavati s postopkom komitologije.

Predlog spremembe  7

Predlog Uredbe

Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Oddelka 2 in 3 Priloge I se ne uporabljata za vozila kategorije N1, kadar je položaj voznika „točka R“ bodisi pred prvo osjo bodisi manj kot 1000 mm longitudinalno za vzdolžno ravnino vozila.

2. Oddelka 2 in 3 Priloge I se ne uporabljata za:

 

(a) vozila kategorije N1,

 

(b) vozila kategorije M1, izpeljana iz N1, katerih največja masa ne presega 2.500 kg,

 

kadar je položaj voznika „točka R“ bodisi pred prvo osjo bodisi manj kot 1050+/-50 mm longitudinalno za vzdolžno ravnino vozila.

Obrazložitev

V besedilo globalnega tehničnega predpisa je bila v Ženevi vstavljena razdalja 1000 mm in ta številka je bila prenesena v predlog Komisije. Zaradi tega bi se lahko podobna vozila s ploskim sprednjim delom obravnavala različno, kar bi vodilo do izkrivljanja trga. Vozila s ploskim sprednjim delom kategorije M1 nad 2,5 tonama so lahko enaka kot primerljiva vozila kategorije N1, zato morajo biti enako obravnavana. Zmanjšana razdalja med točko R in prednjo osjo bo zmanjšala prostor v kabini ter s tem udobje voznika, zato se omogoči toleranca.

Predlog spremembe  8

Predlog Uredbe

Člen 3 – točka 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6 a) „vozila kategorije M1, izpeljana iz kategorije N1“ pomenijo vozila kategorije M1, katerih največja masa presega 2.500 kg, ki so v splošni konstrukciji in obliki v delu pred A-stebrički enaka ustreznemu vozilu kategorije N1.

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 2(2). Zaradi spremembe člena 2(2) je treba opredeliti „vozila kategorije M1, izpeljana iz kategorije N1“.

Predlog spremembe  9

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti [DATUM triintrideset mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena [26] Direktive […/…/ES] v primeru novih vozil kategorije M1, ali N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2.500 kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 4 Priloge I, in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil.

2. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti ...* iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena 26 Direktive 2007/46/ES v primeru novih vozil in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe naslednjih novih vozil:

 

(a) vozil kategorije M1,

 

(b) vozil kategorije N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2.500 kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 4 Priloge I.

 

*24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  10

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni organi z začetkom veljavnosti [DATUM šestinpetdeset mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije v zvezi z naslednjimi novimi tipi vozil:

Nacionalni organi z začetkom veljavnosti ...* iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije v zvezi z naslednjimi novimi tipi vozil:

 

*48 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  11

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti [DATUM šestdeset mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena [26] Direktive […/…/ES] v primeru novih vozil kategorije M1, ali N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2.500 kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelkov 2 in 4 ali oddelkov 3 in 4 Priloge I, in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil.

4. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti ...* iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena 26 Direktive 2007/46/ES v primeru novih vozil kategorije M1, ali N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2.500 kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 2 ali oddelka 3 Priloge I, in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil.

 

*31. decembra 2012.

Obrazložitev

Z direktivo 2003/102 je 31. december 2012 določen kot rok za nova vozila, ki ne ustrezajo pasivnim varnostnim zahtevam prve faze (kot določeno v oddelku 3.1 Priloge I direktive). Zahteve oddelka 2 Priloge I te uredbe so popolnoma enake. Ta rok se mora ohraniti. Časovni razpored za sistem pomoči pri zaviranju (oddelek 4 Priloge I) obravnava člen 9, odstavki 1, 2 in 6.

Predlog spremembe  12

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti [DATUM oseminsedemdeset mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije vozila, če tip vozila ni skladen s tehničnimi določbami iz oddelkov 3 in 4 Priloge I.

5. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti ...* iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, zavrnejo podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije vozila, če tip vozila ni skladen s tehničnimi določbami iz oddelka 3 Priloge I.

 

*72 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Krajši prehodni čas za nove tipe vozil kategorije M1 nad 2,5 t in kategorije N1 je povezan s predlaganim zmanjšanjem števila novih vozil te kategorije. Priporočen čas med rokoma je 5 let.

Predlog spremembe  13

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) kategoriji M1 ali N1, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 4 Priloge I;

(a) kategorije N1, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 4 Priloge I;

Obrazložitev

Vsa nova vozila kategorije M1 že obravnava člen 9, odstavek 2.

Predlog spremembe  14

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 6 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) kategorij M1, ali N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2500kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelkov 2 ali 3 Priloge I.

črtano

Obrazložitev

Rok za to kategorijo vozil je že določen v členu 9, odstavku 4.

Predlog spremembe  15

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Nacionalni organi z začetkom veljavnosti [DATUM sto šestnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena [26] Direktive […/…/ES] v primeru novih vozil in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil:

Nacionalni organi z začetkom veljavnosti ...* iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena 26 Direktive 2007/46/ES v primeru vseh novih vozil kategorije M1, in N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2.500kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 3 Priloge I, in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil.

 

*108 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  16

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 7 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) kategoriji M1 ali N1, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 4 Priloge I;

črtano

Obrazložitev

Časovni razpored za namestitev sistema pomoči pri zaviranju (oddelek 4 Priloge I) za nova vozila obravnava člen 9, odstavka 2 in 6.

Predlog spremembe  17

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 7 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) kategorij M1, ali N1, izpeljanih iz M1, katerih največja masa ne presega 2500kg, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 3 Priloge I.

črtano

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe člena 9(7), uvod.

Predlog spremembe  18

Predlog Uredbe

Člen 9 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti [DATUM sto osemintrideset mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena [26] Direktive […/…/ES] v primeru novih vozil, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelkov 3 in 4 Priloge I, in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil.

8. Nacionalni organi z začetkom veljavnosti ...* iz razlogov, povezanih z zaščito pešcev, štejejo certifikat o skladnosti za neveljaven za namen člena 26 Direktive 2007/46/ES v primeru novih vozil, ki niso skladna s tehničnimi določbami iz oddelka 3 Priloge I, in prepovejo registracijo, prodajo ali začetek uporabe vozil.

 

*126 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Predlog spremembe  19

Predlog Uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vozilom, opremljenim s sistemi za preprečevanje trčenja, za podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije, ali za začetek prodaje, registracije ali začetek uporabe za tip vozila v zvezi z zaščito pešcev, ni treba izpolnjevati nekaterih zahtev preskusov iz oddelkov 2 in 3 Priloge I.

1. Na podlagi ocene Komisije vozilom, opremljenim s sistemi za preprečevanje trčenja, za podelitev ES-homologacije ali nacionalne homologacije, ali za začetek prodaje, registracije ali začetek uporabe za tip vozila v zvezi z zaščito pešcev, ni treba izpolnjevati nekaterih zahtev preskusov iz oddelkov 2 in 3 Priloge I.

Obrazložitev

Na trgu zaenkrat ni sistemov za preprečevanje trčenja, ki bi lahko učinkovito in pravočasno prepoznali pešce ali druge izpostavljene udeležence v prometu. Trajalo bo nekaj let, preden naj bi ta aktivni varnostni ukrep nadomestil pasivne varnostne zahteve (konstrukcija avtomobila). Ko bo Komisija podala oceno, lahko, če bo to primerno, predlaga zakonodajne spremembe te uredbe.

Predlog spremembe  20

Predlog Uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija lahko sprejme izvedbene ukrepe glede učinkovitosti, potrebne za uporabo odstavka 1.

2. Komisija predlaga Evropskemu parlamentu in Svetu izvedbene ukrepe, potrebne za uporabo odstavka 1.

Obrazložitev

Na trgu zaenkrat ni sistemov za preprečevanje trčenja, ki bi ob vseh potrebnih pogojih lahko učinkovito in pravočasno prepoznali pešce ali druge izpostavljene udeležence v prometu. Lahko traja več let, preden bo ta aktivni varnostni ukrep dovolj zrel, da bo zagotavljal zahtevano raven varnosti. Ko bo Komisija podala oceno glede uporabe takšnih tehnologij, lahko, če bo to primerno, predlaga zakonodajne spremembe te uredbe.

Predlog spremembe  21

Predlog Uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 40(2) Direktive […/…/ES].

črtano

Obrazložitev

Ti ukrepi ne bodo spreminjali zgolj nebistvenih elementov, temveč lahko uredbo spremenijo v njenem bistvu. Ko bo Komisija podala oceno glede uporabe takšnih tehnologij, bo morala zakonodajne spremembe te uredbe predlagati z uporabo postopka soodločanja, ne komitologije.

Predlog spremembe  22

Predlog Uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija bo spremljala uporabo sistema pomoči pri zaviranju in drugih tehnologij, ki lahko zagotovijo boljšo zaščito izpostavljenih udeležencev v prometu in bo najpozneje do [datum, pet let po začetku veljavnosti te uredbe] pregledala delovanje te uredbe v zvezi z učinkovito uvedbo in uporabo tehnologije in njen nadaljnji razvoj ter predložila poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu skupaj z ustreznimi predlogi o zadevi

3. Komisija na podlagi ustreznih podatkov, ki jih sporočijo homologacijski organi in zainteresirane strani, ter na podlagi neodvisnih študij spremlja tehnični razvoj stopnjevanih pasivnih varnostnih zahtev, sistema pomoči pri zaviranju in drugih aktivnih varnostnih tehnologij, ki lahko zagotovijo boljšo zaščito izpostavljenih udeležencev v prometu.

 

Najpozneje do ...* Komisija preveri izvedljivost in uporabo stopnjevanih pasivnih varnostnih zahtev. Pregleda delovanje te uredbe v zvezi z uporabo in učinkovitostjo sistema pomoči pri zaviranju in drugih aktivnih varnostnih tehnologij.

 

Komisija predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, skupaj z ustreznimi predlogi o zadevi.

 

*Pet let po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Treba je spremljati razvoj aktivnih varnostnih tehnologij in analizirati možnosti za večje pasivne varnostne zahteve (konstrukcija avtomobila). Študija o izvedljivosti je pokazala, da so v bližnji prihodnosti mogoče izboljšave za boljšo pasivno varnost. Izboljšane aktivne tehnologije, kot sta na primer aktivni sistem za pomoč pri zaviranju ali sistem za preprečevanje trčenja, ne bi smele nadomestiti naporov avtomobilske industrije za zvišanje standardov pasivne varnosti avtomobilov.

Predlog spremembe  23

Predlog Uredbe

Priloga I – razdelek 5.1.1.1.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.1.1.1. Preskus se izvaja pri hitrosti trka 40 km/h. Največji dinamični kot upogiba kolena ne sme presegati 26,0°, največji strižni premik kolena ne sme presegati 7,5 mm, pospešek, izmerjen na zgornjem koncu golenice, pa ne sme presegati 250 g.

5.1.1.1. Preskus se izvaja pri hitrosti trka 40 km/h. Največji dinamični kot upogiba kolena ne sme presegati 24,0°, največji strižni premik kolena ne sme presegati 7,5 mm, pospešek, izmerjen na zgornjem koncu golenice, pa ne sme presegati 215 g.

Obrazložitev

Zahteve glede prednjih zaščitnih sistemov (FPS) bi morale biti enake tistim, ki veljajo za vozila v Prilogi I, oddelkih 2 in 3 (nova druga faza). Ta uredba nadomesti direktivo 2005/156 o uporabi prednjih zaščitnih sistemov (glej člen 10). Prednje zaščitne sisteme bo mogoče uporabljati tudi v prihodnje, če bodo izpolnjevali enaka tehnična določila kot vozila brez sistema FPS. Prednji zaščitni sistemi ne bi smeli imeti dodatnih negativnih učinkov za pešce.


OBRAZLOŽITEV

Ozadje

Po ocenah v petindvajsetih državah članicah vsako leto umre kar 8.000 izpostavljenih udeležencev v prometu, pešcev in kolesarjev, 300.000 pa se jih poškoduje(1). Ukrepi, s katerimi bi se te številke znižale, so potrebni še zlasti glede na vedno pogostejše spodbujanje k uporabi javnih prevoznih sredstev, k hoji in h kolesarjenju kot alternativah za uporabo avtomobila.(2)

Cilj direktive 2003/102/ES so bile strožje zahteve Skupnosti, da bi se izboljšala varnost pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu v primeru poškodb pri trčenju z motornim vozilom. Z njo je bilo prepisano, da morajo določena vozila v dveh fazah opraviti določeno število testiranj zmogljivosti: prva faza (ki temelji na priporočilih Skupnega raziskovalnega centra) se je začela oktobra 2005, druga (ki temelji na priporočilih Evropskega odbora za večjo varnost vozil) pa se bo začela leta 2010. Pet let po začetku druge faze bodo morala vsa nova vozila s področja uporabe direktive ustrezati testnim zahtevam.

Vseeno pa so takoj predvideli možnost, da bi pri tehnični realizaciji zahtev druge faze prišlo do težav, zato je bilo s členom 5(1) direktive predvideno, da je do 1. julija 2004 treba pripraviti oceno izvedljivosti glede določb tehničnih testiranj, ki jih zahteva druga faza, in zlasti drugih ukrepov ali kombinacij ukrepov, ki bi potencialno lahko imeli enak zaščitni učinek kot tisti, sprejeti leta 2003. Če bo na podlagi ocene izvedljivosti treba prilagoditi zahteve v zvezi z varnostjo, člen 5(2) direktive zahteva, da Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog, s katerim bi se direktiva ustrezno spremenila, pod pogojem, da predlogi sprememb zagotavljajo raven varnosti, ki je vsaj enaka tisti v skladu z obstoječimi določbami.

Rezultati študije kažejo, da zahteve druge faze, kot so zasnovane sedaj, tehnično ne bodo popolnoma izvedljive za vsa vozila in vse tipe vozil. Poročilo kot možen dopolnilni ukrep obravnava uporabo sistemov pomoči pri zaviranju, saj direktiva izrecno dovoljuje kombinacijo aktivnih in pasivnih ukrepov.

Predlog Komisije

Na podlagi ugotovitev študije Komisija predlaga:

–         namesto spremembe direktive novo uredbo(3), ki bo nadomestila in združila direktivo 2003/102/ES in direktivo 2005/66/ES o prednjih zaščitnih sistemih(4);

–         prenos zahtev faze I in časovnega razporeda iz direktive 2003/102/ES, nižje (izvedljive) zahteve faze II ter nov časovni razpored in vpeljavo aktivnega zavornega sistema, da se zagotovi raven varnosti, ki bo vsaj enaka tisti po direktivi 2003/102/ES;

–         po potrebi razširitev področja uporabe v primerjavi z direktivo 2003/102/ES in M1 ter N1 nad 2,5 t.

Mnenje poročevalca o posameznih predlogih sprememb

Poročevalec se strinja s Komisijo, da so potrebni ukrepi za zmanjšanje števila smrtnih žrtev in poškodb pešcev ali drugih izpostavljenih udeležencev v prometu. Namen sprememb, ki jih predlaga, je torej poostriti uredbo, kjer je to mogoče.

Časovni razpored

Komisija v členu 9 predlaga časovni razpored za izvajanje uredbe, ki temelji na prehodnih obdobjih, ki so običajno potrebna, da se avtomobilska industrija prilagodi novi zakonodaji. Poročevalec predlaga bolj ambiciozen časovni razpored, ki temelji na teh razlogih:

a) Zahteve faze I (glej Prilogo I, razdelek 2 predloga)

Časovni razpored za te zahteve je že določen v direktivi 2003/102/ES. Nova uredba bi morala le vključiti že veljavni časovni razpored. Za nov tip vozil je kot začetek predvideno leto 2005, za nova vozila pa 31. december 2012. Vendar je po predlogu Komisije najbližji možni datum za uporabo zahtev faze I za nova vozila kategorij M1 in N1 pod 2,5 t leto 2014 (60 mesecev, z začetkom konec leta 2008). Zato poročevalec predlaga, da se kot rok določi 31. december 2012.

b) Sistem pomoči pri zaviranju (glej Prilogo I, razdelek 4 predloga)

Poročevalec ocenjuje, da je prehodno obdobje 33 mesecev za izvajanje sistema pomoči pri zaviranju za vozila kategorij M1 in N1 predolgo. Vgradnja sistema pomoči pri zaviranju v vozila, ki že imajo antiblokirni sistem, je dokaj enostavna, poleg tega pa je ta sistem že vgrajen v skoraj vsa vozila kategorij M1 in N1 pod 2,5 ton. Skrajšanje prehodnega obdobja za aktivne varnostne ukrepe bi pripomoglo k statistično dejansko izmerljivemu zmanjšanju števila smrtnih žrtev in poškodb.

c) Nove zahteve faze II (glej Prilogo I, razdelek 3 predloga)

Kot že omenjeno, je časovni razpored, ki ga predlaga Komisija, v običajnih okoliščinah primeren za izvajanje novih zakonodajnih zahtev. A govorimo o zahtevah in časovnih razporedih, ki so po direktivi 2003/102/ES že sedaj zavezujoči. Komisija v skladu z ugotovitvami študije izvedljivosti predlaga, da se ustrezno znižajo prvotne zahteve faze II, kot jih predvideva zakon. Bi bilo treba poleg tega spremeniti tudi časovni razpored? Poročevalec ocenjuje, da so nove zahteve faze II dokaj podobne sedanji fazi I, in da avtomobilska industrija lahko začne nove zahteve faze II spoštovati že prej, zato predlaga časovni razpored, ki bo podoben časovnemu razporedu iz direktive 2003/102/ES.

Sistem za preprečevanje trčenj

Trenutno na trgu ni učinkovitega sistema za preprečevanje trčenj s pešci. Poročevalec razume in ceni dejstvo, da Komisija s predlaganjem člena 11 spodbuja industrijo, naj razvije takšen sistem, četudi ocenjuje, da se veliko nesrečam, v katerih so udeleženi pešci, ne da izogniti. S predlogi sprememb želi zagotoviti, da bosta sozakonodajalca, potem ko bo takšen sistem razvit, imela možnost analizirati in oceniti, kako učinkoviti so lahko aktivni varnostni ukrepi, in preprečiti, da bi avtomatično prišlo do kompromisa med pasivnimi varnostnimi zahtevami in sistemi za preprečevanje trčenj.

Čelni zaščitni sistem

Uredba bo nadomestila direktivo 2005/66/ES o uporabi čelnih zaščitnih sistemov. Varnostne zahteve glede prednjega zaščitnega sistema bi morale biti na enake tistim, ki veljajo za vozila brez tega sistema, zato bi morale nove zahteve faze II veljati tudi za prednji zaščitni sistem.

Spremljanje stanja

Poročevalcu se zdi pomembno, da stalno spremljamo tehnične možnosti tudi za višje pasivne varnostne standarde in ustrezno nadziramo možnosti za višje varnostne zahteve.

(1)

Podatki temeljijo na študiji iz leta 2004.

(2)

Bela knjiga Komisije iz leta 2001 zastavlja cilj, po katerem naj bi se davek, ki ga terjajo ceste, do leta 2010 zmanjšal za 50 %. Dokument priznava vlogo, ki jo imajo pri tem izboljšani varnostni ukrepi pri vozilih, zlasti s spodbujanjem uporabe aktivnih varnostnih sistemov.

(3)

Prednost takega pristopa je, da se uredba uporablja neposredno po vsej EU, ni je treba prenesti v nacionalno zakonodajo, hkrati pa prinaša enotna pravila za podjetja in homologacijske organe.

(4)

Direktiva 2005/66/ES v zvezi z uporabo prednjih zaščitnih sistemov določa nadzor teh sistemov, vgrajenih kot originalna oprema ali dodanih v poprodajnem trgu. Predlog združuje te zahteve z zahtevami, ki določajo zaščito peščev in tako zagotavlja skladnost določb o zaščiti peščev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu.


POSTOPEK

Naslov

Zaščita pešcev in drugih izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD)

Datum predložitve EP

3.10.2007

Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

11.10.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

11.10.2007

IMCO

11.10.2007

 

 

Odbori, ki niso dali mnenja

  Datum sklepa

ITRE

22.11.2007

IMCO

21.11.2007

 

 

Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

Francesco Ferrari

9.10.2007

 

 

Discussed in committee

23.1.2008

25.3.2008

 

 

Obravnava v odboru

26.3.2008

 

 

 

Datum sprejetja

+:

–:

0:

36

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Francesco Ferrari, Brigitte Fouré, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Willi Piecyk, Reinhard Rack, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Yannick Vaugrenard, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jeanine Hennis-Plasschaert, Elisabeth Jeggle, Anne E. Jensen, Maria Eleni Koppa

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Donato Tommaso Veraldi

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov