JELENTÉS az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján,

31.3.2008 - (COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

Költségvetési Bizottság
Előadó: Reimer Böge
PR_ACI_Funds

Eljárás : 2008/2043(ACI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0083/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0083/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontja alapján,

(COM(2008)0094 - C6-0085/2008 - 2008/2043(ACI))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2008)0094 – C6-0085/2008),

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1], és különösen annak 28. pontjára,

–   tekintettel az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i, az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendeletére[2],

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0083/2008),

A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket arra, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedéshez,

B.  mivel az Európai Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi segítségnek dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani,

C. mivel Málta és Portugália 2007. szeptember 12-i és 2007. októberi 9-i levelükben[3] a máltai textilágazatban és a portugáliai gépkocsigyártási ágazatban történt elbocsátások tekintetében nyújtottak be támogatásra irányuló kérelmet,

1.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybe vételének felgyorsítására;

2.  hangsúlyozza az Alapból finanszírozott intézkedésének természetével kapcsolatos aggodalmát annak érdekében, hogy a nem foglalkoztatott személyek száma csökkenjen; kéri a Bizottságot, hogy a portugál hatóságokkal együttműködve szorosan kísérje figyelemmel az 1927/2006/EK rendelet 3. cikke második bekezdéseivel, és tegyen jelentést a jogszabályai és költségvetési hatóságoknak;

3.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

4.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá a határozatot, valamint hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 139., 2006.14.6., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.
  • [3]  EGF/2007/08 és EGF/2007/010 kérelem.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS ...-I HATÁROZATA

az európai globalizációs alkalmazkodási alap igénybe vételéről, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 2006. május 17-én létrejött intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött intézményközi megállapodásra[1], és különösen annak 28. pontjára,

tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: az Alap) azzal a céllal hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett változásokból eredő fő strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak a munkaerőpiacba történő ismételt beilleszkedéshez.

(2)      A 2006. május 7-i intézményközi megállapodás az Alap igénybevételét évi 500 millió eurós felső határig engedélyezi,

(3)      2007. szeptember 12-én Málta kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére bizonyos textilipari leépítések vonatkozásában, különösen a VF (Málta)Ltd és a Bortex Clothing Ind Co Ltd vállalatoktól elbocsátott dolgozók ügyében. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(4)      2007. október 9-én Portugália kérelmet nyújtott be az Alap igénybevételére bizonyos gépjárműipari leépítések vonatkozásában, különösen az Opel (Azambuja), az Alcoa Fujikura (Seixal) és a Johnson Controls (Portalegre) vállalatoktól elbocsátott dolgozók ügyében. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében lefektetett, a pénzügyi hozzájárulás meghatározásához kapcsolódó követelményeknek.

(5)      Ennélfogva az alapot igénybe kell venni annak érdekében, hogy a kérelmekhez szükséges pénzügyi hozzájárulást megadhassák,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Unió 2008. évi általános költségvetésének keretein belül mobilizálni kell az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot, hogy a 3 106 882 EUR összeg a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokban rendelkezésre álljon.

2. cikk

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell kihirdetni.

Kelt Brüsszelben, […]-án/-én.

az Európai Parlament részéről                         a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

  • [1]  HL C 139., 2006.14.6., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.
  • [2]               HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

INDOKOLÁS

I. Háttér

A globalizációs alkalmazkodási alapot azért hozták létre, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott munkavállalóknak.

A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. június 14-i intézményközi megállapodás 28. pontjának és az 1927/2006/EK rendelet[1] 12. cikkének rendelkezései szerint az alap nem lépheti túl a (folyó árakon számított) 500 millió eurós maximális éves összeget, és az előző év teljes kiadási korlátja alatti bármely fennmaradó mozgástérből, és/vagy az előző két év során törölt kötelezettségvállalási előirányzatokból finanszírozható, kivéve a pénzügyi keret 1B. fejezetéhez kapcsolódókat. Amint meghatározásra kerültek a megfelelő mozgásterek és/vagy törölt kötelezettségvállalások, az előirányzati összegeket tartalékként foglalják be a költségvetésbe.

Ami az eljárást illeti, az alap aktiválásához a Bizottság az alap igénybevételére irányuló javaslatot terjeszt a költségvetési hatóság elé és ezzel egyidejűleg megfelelő átcsoportosítást kér, amennyiben valamely kérelem pozitív elbírálásban részesül. Ezzel párhuzamosan háromoldalú egyeztetést szerveznek annak érdekében, hogy megállapodásra jussanak az alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

II. A jelenlegi helyzet: a bizottsági javaslat

2007-ben, az alap működésének első évében, összesen 18,6 millió euró értékben vették igénybe az alapot, négy kérelem pozitív elbírálását követően: Franciaországból (Peugeot és Renault beszállítók), Németországból (BenQ) és Finnországból (Perlos).

A jelenlegi javaslat az első, amelyet megvizsgálnak a 2008-as költségvetés alapján. Málta és Portugália kérelmeire utal, amelyeket 2007. szeptemberben, illetve októberben nyújtottak be a Bizottsághoz.

2007. szeptember 12-én a máltai hatóságok az alapra irányuló kérelmet[2] nyújtottak be 675 elbocsátással kapcsolatban, amelyekre két textilipari cégnél került sor: VF Ltd. és Bortex Clothing. A VF Ltd.-nél végrehajtott 562 elbocsátás a cég azon döntéséhez kötődött, hogy bezárja máltai gyárát és a termelést áthelyezi Ázsiába. A Bortex esetében a 113 fő elbocsátása a cég máltai tevékenységeinek csökkenésére vezethetők vissza. A máltai hatóságok 681 207 euró hozzájárulást kéretek a mintegy 1,36 millió euróra becsült támogatási intézkedések költségei egy részének fedezésére.

A máltai kérelem a jogalap (1927/2006/EK rendelet) 2. cikkének c) pontján alapul, a kis méretű munkaerő-piacokra vonatkozó intervenciós kritériumok kapcsán. A kérelem Bizottság által végrehajtott vizsgálata pozitív eredménnyel végződött mind e pont tekintetében, mind a jogalapban meghatározott egyéb kritériumok tekintetében.

A gépkocsigyártási ágazatban bekövetkezett 1549 fő elbocsátásra hivatkozó portugál kérelem[3] 2007. október 9-én került benyújtásra a Bizottsághoz. Az elbocsátásrokra a lisszaboni (Alcoa Fujikura) és az alentejoi régióban (Opel Portugal és Johnson Controls) került sor, azon általános tendencia keretében, amely szerint a gépjárművek gyártását az EU-n kívülre helyezik át. A portugál hatóságok 2 425 675 eurót kértek az alapból, ami a mintegy 4,85 millió euróra becsült támogatási intézkedések költségei egy részét fedezné.

A Bizottság úgy véli, hogy a két kérvény megfelel a jogalapban[4] meghatározott beavatkozási feltételeknek és egyéb kritériumoknak. Az alap igénybevételéről szóló parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatot és az összesen 3 106 882 euró átcsoportosítására irányuló megfelelő kérelmet február 20-án, illetve február 19-én nyújtották be a Parlamenthez.

.

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGF) éves költségvetése legfeljebb 500 millió euró. A 2008-as költségvetésben ezt a maximum összeget tartalékba helyezték a 40 02 43 számú költségvetési jogcím alatt a vonatkozó jogi rendelkezésekkel összhangban.

III. Eljárás

A Bizottság átcsoportosítási kérelmet[5] nyújtott be egyes kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok 2008-es költségvetésbe történő bevezetése érdekében, ahogyan azt a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja és a jogalap 12. cikkének (3) bekezdése előírja.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal kötött belső megállapodás szerint a bizottságot be kell vonni a folyamatba. A globalizációhoz való alkalmazkodás elősegítését célzó európai alap megvalósítására vonatkozó konstruktív támogatás és közreműködés biztosítása érdekében Reimer Böge, a Költségvetési Bizottság, valamint Jan Andersson, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság elnöke egy 2007. január 22-i (Foglalkoztatási és Szociális Bizottság), illetve 2007. március 20-i (Költségvetési Bizottság) levélváltás során megállapodott abban, hogy a két bizottság szorosan együtt fog működni. Annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi illetékes bizottság számára meglegyen a lehetőség álláspontjuk kifejtésére, másrészt pedig hogy hatékony együttműködés és gyors döntéshozatal valósuljon meg az igénybevétel kérdésében, a Költségvetési Bizottság javasolta, hogy a jelentéstervezetet a Foglalkoztatási és Szociális Bizottsággal folytatott együttes ülésen vitassák meg. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye része a jelenlegi jelentéstervezet végleges változatának.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [2]  EGF/2007/008/MT/textil
  • [3]  EGF/2007/10/PT/Lisboa-Alentejo
  • [4]  Az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet (HL L 406., 2006.2.30.) 1. o.)
  • [5]  DEC 03/2008, SEC(2008)16 végleges

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

27.3.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Herbert Bösch, Daniel Dăianu, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Wiesław Stefan Kuc, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Thijs Berman