Διαδικασία : 2008/2024(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0084/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0084/2008

Συζήτηση :

PV 21/04/2008 - 14
CRE 21/04/2008 - 14

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0175

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 149kWORD 91k
31.3.2008
PE 400.676v03-00 A6-0084/2008

σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009

(2008/2024(BUD))

Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2009:Τμήμα III – Επιτροπή

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Jutta Haug

PR_BUD_Strategy

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009, Διαδικασία του προϋπολογισμού 2009: Τμήμα III – Επιτροπή

(2008/2024(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον πιο πρόσφατο δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής για το 2007-2013, όπως αυτός υποβλήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2008 σύμφωνα με το σημείο 46 της διοργανικής συμφωνίας στις 17 Μαΐου 2006 ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1),

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής για το 2009 (COM(2007)0072) και, ειδικότερα, το Μέρος ΙΙ της εν λόγω ανακοίνωσης,

–   έχοντας υπόψη την προαναφερθείσα διοργανική συμφωνία (ΔΟΣ) της 17ης Μαΐου 2006,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 272 της Συνθήκης ΕΚ και το άρθρο 177 της Συνθήκης Ευρατόμ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 112, παράγραφος 1, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (Α6-0084/2008),

A. εκτιμώντας ότι το 2008 είναι το έτος της κύρωσης της Συνθήκης της Λισσαβώνας η οποία προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ το 2009, μεταφέροντας σημαντικούς τομείς πολιτικής από τον διακυβερνητικό χώρο στο κοινοτικό πλαίσιο και αναθέτοντας νέες αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δύο εξελίξεις που θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο επί του κοινοτικού προϋπολογισμού,

Β.  εκτιμώντας ότι η Συνθήκη της Λισσαβώνας, μόλις κυρωθεί, θα καταστήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισότιμο του Συμβουλίου από νομοθετικής και δημοσιονομικής άποψης· εκτιμώντας επίσης ότι η διαφοροποίηση ανάμεσα σε υποχρεωτικές και μη υποχρεωτικές δαπάνες θα εγκαταλειφθεί και η όλη ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού θα υποστεί θεμελιώδεις αλλαγές ως συνέπεια των διατάξεων της νέας Συνθήκης,

Γ.  εκτιμώντας ότι το 2009 θα εκλεγεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μια νέα Επιτροπή,

1.  τονίζει πως η εφαρμογή της νέας Συνθήκης θα απαιτήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συμφωνήσουν για τις τροποποιήσεις στις σχετικές δημοσιονομικές και νομοθετικές πράξεις και ένα νέο σύνολο κανόνων για την ομαλή λειτουργία της νέας διαδικασίας του προϋπολογισμού, με ταυτόχρονη πλήρη τήρηση της νέας διοργανικής ισορροπίας ανάμεσα στα τρία θεσμικά όργανα όπως ορίζει η Συνθήκη της Λισσαβώνας· είναι πεπεισμένο ότι χρειάζεται οπωσδήποτε να αρχίσουν προετοιμασίες το συντομότερο δυνατόν, παράλληλα με τη διαδικασία προϋπολογισμού 2009, ώστε να καταστεί τελικά δυνατή η χρησιμοποίηση της νέας διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2010·

2.  επισημαίνει ότι το 2008 οι προετοιμασίες για την πλήρη και ευρείας κλίμακας επανεξέταση όλων των πτυχών των κοινοτικών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, και των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο και των εξόδων είσπραξης των δασμών που εισπράττουν τα κράτη μέλη για λογαριασμό της ΕΕ, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν για να μπορέσει η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση έως το 2009· υπενθυμίζει την υποχρέωση που ορίζεται στην ΔΟΣ της 17ης Μαΐου 2006, δηλαδή να συμμετάσχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια της επανεξέτασης και να ληφθεί δεόντως υπόψη η θέση του·

3.  τονίζει πως η αρχή της αλληλεγγύης πρέπει να παραμείνει μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι η αλληλεγγύη προς τις περιφέρειες κρίνεται υψίστης σημασίας, όπως και η απαραίτητη χρηματοδότηση που εκφράζει την αλληλεγγύη αυτή· επαναλαμβάνει ότι θα παρακολουθήσει από κοντά την πρόοδο που σημειώνουν οι περιφέρειες όσον αφορά την ανάπτυξή τους· επισημαίνει εν προκειμένω πως οι εκκρεμούσες πληρωμές προξενεί μεγάλη ανησυχία, καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν δημοσιονομικά προβλήματα στο αμέσως προσεχές μέλλον·

4.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του πως οι πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολίτες της για το μέλλον απαιτούν ευελιξία και τονίζει πως χρειάζεται διαφάνεια και συνοχή ανάμεσα στις νομοθετικές προτεραιότητες και τις δημοσιονομικές αποφάσεις· ως εκ τούτου, ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει με λεπτομερέστερο τρόπο τις προτεινόμενες αλλαγές στον δημοσιονομικό προγραμματισμό που συνοψίζονται στο μέρος II του εγγράφου Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής (ΕΣΠ), και να αναφέρει τις εμπλεκόμενες θέσεις του προϋπολογισμού·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της για την Ετήσια Στρατηγική Πολιτικής για το 2009, παρουσίασε τις πολιτικές προτεραιότητές της με σαφές επίκεντρο την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας, τις κλιματικές αλλαγές και τη βιώσιμη Ευρώπη· τονίζει πως αυτές οι πολιτικές προτεραιότητες πρέπει να στηριχθούν από νέες δημοσιονομικές προτεραιότητες προκειμένου να διαδραματίσει η ΕΕ συγκεκριμένο ρόλο· υπενθυμίζει και λυπάται, ωστόσο, που τα διαθέσιμα περιθώρια στο πλαίσιο των διαφόρων ανώτατων ορίων δαπανών του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) περιορίζουν την ευχέρεια ελιγμών για τη χρηματοδότηση νέων προτεραιοτήτων, σαν εκείνες που προτείνει η Επιτροπή, χωρίς να διακυβεύεται η τύχη παλαιοτέρων· ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει εκτενέστερες πληροφορίες σε σχέση με τις προαναφερθείσες δημοσιονομικές δυσχέρειες·

6.  ανησυχεί έντονα που η Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει, για το 2009, να αλλάζει τις προτεραιότητες, ιδιαίτερα σε εκείνες τις κατηγορίες του ΠΔΠ που διαθέτουν ιδιαίτερα μικρό περιθώριο· παραδέχεται πως, τελικά, κάποια επανεκτίμηση των δραστηριοτήτων της ΕΕ, βάσει κατάλληλης αξιολόγησης, ίσως αποδειχθεί αναπόφευκτη καθότι, σε εποχές που σπανίζουν οι πόροι, ίσως δεν θα είναι πλέον δυνατόν να προστίθενται νέες προτεραιότητες χωρίς να αφαιρούνται παλαιότερες· τονίζει ωστόσο πως οποιεσδήποτε αποφάσεις αλλαγής των προτεραιοτήτων θα ληφθούν από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και όχι με προαπόφαση της Επιτροπής·

7.  τονίζει πως το Κοινοβούλιο θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που προβλέπει η ΔΟΣ της 17ης Μαΐου 2006 συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της χρήσης της νομοθετικής ευελιξίας του 5% κατά την περίοδο του ΠΔΠ 2007-2013, προκειμένου να υλοποιηθούν οι πολιτικές του προτεραιότητες· ζητεί από την Επιτροπή, κατά την προετοιμασία του προσχεδίου προϋπολογισμού (ΠΣΠ) του 2009, να καταρτίσει σαφείς, συνεπείς και βάσιμες δηλώσεις δραστηριοτήτων για κάθε τομέα πολιτικής, προκειμένου να μπορέσουν όλες οι αρμόδιες επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ελέγξουν ενδελεχώς την εφαρμογή των διαφόρων κοινοτικών προγραμμάτων και πολιτικών·

8.  τονίζει πόσο σημαντική είναι η αρχή της “υγιούς κατάρτισης του προϋπολογισμού” (“sound budgeting”) και υπενθυμίζει πως εξακολουθεί να παραμένει ως στόχος η εξασφάλιση της αξιοποίησης των δαπανών και ενός προϋπολογισμού προσανατολισμένου στα αποτελέσματα· ζητεί από την Επιτροπή να ετοιμάσει ένα ΠΣΠ που να δίνει ρεαλιστική εικόνα όλων των αναγκών από πλευράς προϋπολογισμού για το 2009, ιδιαίτερα στην κατηγορία 4 του ΠΔΠ, και να ενημερώσει την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τις αναμενόμενες δημοσιονομικές ανάγκες πιο μακροπρόθεσμα· θα ήθελε να υπενθυμίσει ότι το Μέσο Ευελιξίας προορίζεται για τη χρηματοδότηση απροσδόκητων πολιτικών προκλήσεων και δεν πρέπει να γίνεται κατάχρησή του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων που είναι ήδη προβλέψιμες·

9.  είναι αποφασισμένο να κάνει χρήση όλων των ποσών που προβλέπονται για πρότυπα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις στο Παράρτημα ΙΙ, Μέρος Δ της ΔΟΣ της 17ης Μαΐου 2006, εάν ο αριθμός και ο όγκος αυτών των προτεινόμενων σχεδίων και δράσεων πράγματι το απαιτούν· θεωρεί τα πρότυπα έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις απαραίτητο εργαλείο για να προλειάνει το Κοινοβούλιο το δρόμο για νέες πολιτικές και δραστηριότητες προς όφελος των ευρωπαίων πολιτών· πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να τονιστεί η στήριξη για τα σχέδια εκείνα που ήδη προχωρούν με επιτυχία· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή περιθώρια για να μπορεί το Κοινοβούλιο να κάνει πλήρη χρήση του εργαλείου αυτού εντός του πλαισίου της ΔΟΣ· σκοπεύει να ενημερώσει την Επιτροπή για τις προθέσεις του σε ό,τι αφορά τα πρότυπα έργα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις πριν από τις θερινές διακοπές του Κοινοβουλίου·

10. θεωρεί πως χρειάζεται ανυπερθέτως σαφής και διαφανής παρουσίαση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς της ανάγκης να καταδειχθεί στους ευρωπαίους πολίτες πώς δαπανάται το κοινοτικό χρήμα· έχει επίγνωση ότι ο προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων (ΠΒΔ) αποσκοπεί στη σωστή αντιστοίχιση ανθρώπινων πόρων και πολιτικών στόχων σύμφωνα με τους τομείς πολιτικής των δαπανών της Επιτροπής· ανησυχεί όμως που η διαφοροποίηση ανάμεσα σε επιχειρησιακές και διοικητικές δαπάνες της Επιτροπής έχει καταστεί ολοένα δυσκολότερη και ένα σημαντικό μέρος των, ουσιαστικά, διοικητικών δαπανών χρηματοδοτείται από πιστώσεις για επιχειρησιακές δαπάνες·

11. επισημαίνει με ανησυχία ότι, και στον τομέα των ανθρώπινων πόρων, οι τάσεις της Επιτροπής για χρήση εξωτερικών συνεργατών, μαζί με τις πρόσφατες αλλαγές στον Κανονισμό Διοικητικής Κατάστασης των Υπαλλήλων, έχουν δημιουργήσει το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένας όλο και μεγαλύτερος αριθμός ανθρώπων που απασχολούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε φαίνεται στο οργανόγραμμα των θεσμικών οργάνων όπως ορίσθηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ούτε πληρώνεται από την Κατηγορία 5 του ΠΔΠ· εκφράζει τη βαθειά λύπη του γι' αυτή την έλλειψη διαφάνειας· ζητεί να διεξαχθεί δημόσια και σφαιρική συζήτηση ανάμεσα σε όλους τους ενδιαφερομένους για το μέλλον της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(1)

EE C 139, 14.6.2006, σ. 1. Συμφωνία όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 6, 10.1.2008, σ. 7).


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Νέα Συνθήκη, Νέο Κοινοβούλιο και νέα Επιτροπή

Η διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2009 άρχισε σε μια στιγμή πολλών αλλαγών. Το 2008, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ετοιμάζονται για να θέσουν σε ισχύ τη Συνθήκη της Λισσαβώνας και έχουν ως σκοπό να είναι όλες οι νέες διαδικασίες στη θέση τους έγκαιρα προκειμένου να αρχίσουν να εφαρμόζονται μόλις τελειώσει η διαδικασία κύρωσης. Στις αρχές του 2009 τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές προεκλογικές εκστρατείες και η Επιτροπή θα ολοκληρώνει το πενταετές έργο της.

Το φθινόπωρο 2009, αν κυρωθεί έγκαιρα η Συνθήκη της Λισσαβώνας, ένα νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ακολουθήσει μια εντελώς νέα διαδικασία του προϋπολογισμού προκειμένου να καταρτισθεί ένας κοινοτικός προϋπολογισμός για το 2010 βάσει πρότασης της σημερινής Επιτροπής αλλά με μια νέα Επιτροπή η οποία θα αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της το Νοέμβριο.

Είναι λοιπόν άκρως σημαντικό να έχουν σαφώς και λεπτομερώς εγκριθεί έως το τέλος του 2008 όλες οι νέες διαδικασίες, προκειμένου να υπάρχει για όλους τους παράγοντες του προϋπολογισμού 2010 ένα διαφανές, σαφές και δομημένο πλαίσιο.

Μεταρρύθμιση του ΕΚ

Ταυτόχρονα, και μέσα σ' αυτό το γενικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ξεκίνησε ένα εκτενές έργο αυτοαξιολόγησης και ανανέωσης. Η ομάδα εργασίας για τη Μεταρρύθμιση του ΕΚ έχει ήδη υποβάλει μερικές ενδιαφέρουσες και φιλόδοξες προτάσεις οι οποίες βρίσκονται τώρα στη φάση της ολοκλήρωσης και, εν μέρει, εφαρμόζονται ήδη. Θα ακολουθήσουν και άλλοι προβληματισμοί επί άλλων ζητημάτων, οι οποίοι θα αλλάξουν ριζικά τον τρόπο εργασίας του Κοινοβουλίου.

Ένα πρώτο κεντρικό θέμα των συζητήσεων της ομάδας εργασίας είναι με ποιο τρόπο θα υλοποιηθούν καλύτερα οι πολιτικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου. Μια από τις κύριες παραμέτρους για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η πλήρης ευθυγράμμιση των νομοθετικών και πολιτικών προτεραιοτήτων του Κοινοβουλίου, αφενός, προς τις δημοσιονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο του ρόλου του ως ενός κλάδου της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, αφετέρου.

Πρώτο ψήφισμα COBU

Στο πλαίσιο αυτού του στόχου, η εισηγήτρια, στο σχέδιο ψηφίσματός της σχετικά με το πλαίσιο και τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009 που θα συζητηθεί και ψηφισθεί στην ολομέλεια παράλληλα προς το ψήφισμα ΕΣΠ των πολιτικών ομάδων, επικεντρώνεται πρώτα στο γενικό πλαίσιο για τον προϋπολογισμό 2009, κοιτώντας εκ του σύνεγγυς τον δημοσιονομικό προγραμματισμό της Επιτροπής και τον επαναπρογραμματισμό που ήδη φαίνεται εν μέρει στο έγγραφο ΕΣΠ της Επιτροπής. Δεδομένης της κατάστασης των περιθωρίων, ειδικά στις κατηγορίες 1α και 4 αλλά και την κατηγορία 3 του ΠΔΠ, η απόφαση για οποιοδήποτε επαναπρογραμματισμό που θα μπορούσε ενδεχομένως να χρειασθεί είναι πολύ σημαντική και δεν μπορεί παρά να εξακολουθήσει να εναπόκειται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

Με αυτό το έργο, μαζί με τα πορίσματα του ψηφίσματος ΕΣΠ των πολιτικών ομάδων, η COBU αναμένεται να μπορεί ήδη να αξιολογήσει ενδελεχώς το προσχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα αντικατοπτρίζονται επαρκώς οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου.

Δεύτερο ψήφισμα COBU

Κατά συνέπεια, για το επόμενο βήμα της, το Ψήφισμα για το ΠΣΠ 2009 που έχει προβλεφθεί για τη σύνοδο του Ιουλίου 2008, η COBU θα είναι τότε σε θέση να προβεί σε δηλώσεις για τις λεπτομέρειες των μεμονωμένων τομέων πολιτικής.

Γι' αυτό το ψήφισμα του ΠΣΠ, η εισηγήτρια ελπίζει να έχει ουσιαστικά στοιχεία από τις ειδικευμένες επιτροπές του ΕΚ, είτε απ' ευθείας υπό μορφή γνωμοδοτήσεων είτε έμμεσα μέσω διμερών επαφών ή συνεδριάσεων των εισηγητών.

Συνεργασία με τις ειδικευμένες επιτροπές

Για να υπάρξει πραγματική ανταλλαγή απόψεων με τις ειδικευμένες επιτροπές του ΕΚ, με μερικές περιόδους εξέτασης ανάμεσα στους επιμέρους γύρους συζητήσεων, η εισηγήτρια κάλεσε του άλλους εισηγητές του προϋπολογισμού σε τέσσερις πολυμερείς συζητήσεις που θα διεξαχθούν το Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο και Σεπτέμβριο 2008.

Αυτές οι συνεδριάσεις των εισηγητών του προϋπολογισμού για το 2009 θα συμπληρώσουν τις "παραδοσιακές" επισκέψεις στις άλλες επιτροπές, στις οποίες συνήθως καλείται ο εισηγητής της COBU για τις ετήσιες διαδικασίες προϋπολογισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Πρότυπα έργα και προπαρασκευαστικές δράσεις

Τρεις πολυμερείς συνεδριάσεις με τις άλλες επιτροπές πριν από τις θερινές διακοπές του Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν την εφαρμογή μιας σημαντικής διάταξης της ΔΟΣ σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, δηλαδή να υποβληθεί στην Επιτροπή μικρός κατάλογος πρότυπων έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων πριν από το φθινόπωρο, προκειμένου να έχει στη διάθεσή της αρκετό χρόνο η Επιτροπή για να διατυπώσει τις παρατηρήσεις της σχετικά με τις επιθυμίες του Κοινοβουλίου.

Με τον τρόπο αυτό το Κοινοβούλιο θα έχει περισσότερο χρόνο για να καταρτίσει μια πλήρη, σφαιρική και ισορροπημένη δέσμη των πρότυπων έργων και προπαρασκευαστικών δράσεων που αυτό επιθυμεί να τεθούν σε εφαρμογή κατά το οικονομικό έτος 2009.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Το πλαίσιο και οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού για το 2009. Διαδικασία του προϋπολογισμού για το 2009: Τμήμα III – Επιτροπή

Αριθμός διαδικασίας

2008/2024(BUD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 

BUDG

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

  Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

 

 

 

 

 

Εισηγητής(ές)

  Ημερομηνία ορισμού

Jutta Haug

24.01.2008

Εισηγητής(ές) που αντικαταστάθηκε(καν)

 

Ημερομηνία της απόφασης για την εκπόνηση έκθεσης

0.0.0000

Εξέταση στην επιτροπή

27.02.2008

10.03.2008

27.3.2008

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.03.2008

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

26

0

 

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, James Elles, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Gary Titley, Ralf Walter, Daniel Dăianu, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc, Helga Trüpel

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 178, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

 

Ημερομηνία κατάθεσης

0.0.0000

Παρατηρήσεις (πληροφορίες που διατίθενται σε μία μόνον γλώσσα)

...

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου