Eljárás : 2008/2024(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A6-0084/2008

Előterjesztett szövegek :

A6-0084/2008

Viták :

PV 21/04/2008 - 14
CRE 21/04/2008 - 14

Szavazatok :

A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2008)0175

JELENTÉS     
PDF 136kWORD 81k
31.3.2008
PE 400.676v01-00 A6-0084/2008

a 2009-re vonatkozó költségvetési keretről és prioritásokról

(2008/2024(BUD))

2009-es költségvetési eljárás: III. szakasz – Bizottság

Költségvetési Bizottság

Előadó: Jutta Haug

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a 2009-re vonatkozó költségvetési keretről és prioritásokról, 2009-es költségvetési eljárás: III. szakasz – Bizottság

(2008/2024(BUD))

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság által az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 46. pontjának(1) megfelelően 2008. január 31-én benyújtott, a 2007 és 2013 közötti időszakra vonatkozó aktualizált pénzügyi programozásra,

–   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, a Gazdasági és Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, a 2009-re vonatkozó éves politikai stratégiájáról szóló közleményére (COM(2008)0072) és különösen annak II. részére,

–   tekintettel a fent említett, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra,

–   tekintettel az EK-Szerződés 272. cikkére és az Euratom-Szerződés 177. cikkére,

–   tekintettel eljárási szabályzata 112. cikkének (1) bekezdésére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A6-0084/2008),

A. mivel 2008 a Lisszaboni Szerződés ratifikációjának éve, amely 2009-ben előreláthatóan hatályba lép és fontos politikai területeket emel át a kormányközi szférából a közösségi keretbe, valamint új hatáskörökkel ruházza fel az Európai Uniót, amelyek mind jelentős hatással lesznek majd az EU költségvetésére,

B.  mivel a Lisszaboni Szerződés – miután ratifikálták – végre egyenrangúvá teszi az Európai Parlamentet a Tanáccsal jogalkotási és költségvetési téren; mivel a kötelező és nem kötelező kiadások közötti különbségtétel megszűnik, illetve az éves költségvetési eljárás egészének alapvető változásokon kell keresztülmennie az új szerződés rendelkezéseinek értelmében,

C. mivel 2009-ben új Európai Parlamentet választanak és új Európai Bizottság áll fel,

1.  hangsúlyozza, hogy az új szerződés végrehajtásához az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Bizottságnak – a három intézmény között a Lisszaboni Szerződésben foglaltaknak megfelelően megteremtett új intézményközi egyensúly teljes körű tiszteletben tartása mellett – meg kell állapodnia a megfelelő költségvetési és jogalkotási eszközök átalakításairól, valamint egy új szabályrendszerről az új költségvetési eljárás zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében; meggyőződése szerint a felkészülést mindenképpen el kell kezdeni, amilyen hamar csak lehet a 2009. évi költségvetési eljárással párhozamosan, hogy esetleg az új eljárást használni lehessen a 2010. évi költségvetéshez;

2.   tudomásul veszi, hogy az EU kiadásainak – többek között a közös agrárpolitikának –, illetve az erőforrásainak – beleértve az Egyesült Királyságnak juttatott visszatérítést és az Unió nevében a tagállamok által beszedett vámok után a tagállamoknál maradó összegeket is – valamennyi vonatkozására kiterjedő, teljes körű és mélyreható felülvizsgálat előkészületeit 2008-ban fokozni kell, hogy a Bizottság jelentést tudjon tenni 2009-ig; emlékeztet a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban előírt kötelezettségre, mely szerint az Európai Parlamentet be kell vonni a felülvizsgálat minden szakaszában, és kellően figyelembe kell venni az álláspontját;

3.   hangsúlyozza, hogy a szolidaritás elvének továbbra is az Európai Unió egyik vezérelvének kell maradnia, valamint hogy a régiókkal vállalt szolidaritás és az e szolidaritást kifejező, elkerülhetetlen pénzügyi támogatás rendkívüli jelentőségű; ismételten elmondja, hogy szorosan figyelemmel fogja kísérni a régiók által a fejlődés terén elért előrehaladást; rámutat, hogy a strukturális politikák rendkívüli kiadásai aggasztóak, mivel a közeljövőben költségvetési problémákat okozhatnak;

4.  megismétli azon meggyőződését, mely szerint az Európai Unió és polgárai előtt álló jövőbeli valódi kihívások rugalmas megközelítést igényelnek, és hangsúlyozza a jogalkotási prioritások és a költségvetési döntések közötti átláthatóság és összhang szükségességét; kéri a Bizottságot, hogy az éves politikai stratégiai dokumentum II. részében összefoglalt pénzügyi programozás javasolt változtatásait részletesebb lebontásban ismertesse, megnevezve az érintett költségvetési sorokat;

5.  tudomásul veszi, hogy a Bizottság a 2009-es éves politikai stratégiáról szóló közleményében politikai prioritásainak ismertetése során egyértelműen a növekedésre és a foglalkoztatásra, az éghajlatváltozásra és a fenntartható Európára helyezte a hangsúlyt; hangsúlyozza, hogy ezeket a politikai prioritásokat új költségvetési elvekkel kell támogatni, ahhoz, hogy az EU konkrét szerepet játszhasson; sajnálattal emlékeztet azonban arra, hogy a többéves pénzügyi keret különböző felső kiadási összeghatárai alatt rendelkezésre álló tartaléksávok korlátozzák a mozgásteret a például a Bizottság által javasolt új prioritásoknak a régiek veszélyeztetése nélkül történő finanszírozása tekintetében; felszólítja a Bizottságot, hogy nyújtson kimerítőbb tájékoztatást a fent említett pénzügyi nehézségekkel kapcsolatban;

6.  komoly aggodalommal tölti el, hogy a Bizottság 2009-re vonatkozóan már elkezdte átrendezni a prioritásokat, különösen a többéves pénzügyi keret azon fejezetein belül, ahol különösen kicsi a tartaléksáv; elismeri, hogy adott esetben elkerülhetetlenné válhat az uniós tevékenységek a megfelelő értékelésen alapuló, bizonyos mértékű újraértékelése, mivel olyan időszakokban, amikor szűkösek az erőforrások, nem biztos, hogy megvalósítható új prioritások bevezetése régi prioritások fokozatos kiiktatása nélkül; hangsúlyozza azonban, hogy a prioritások átrendezésére vonatkozó döntést a Parlamentnek és a Tanácsnak kell meghoznia, azt nem előlegezheti meg a Bizottság;

7.  hangsúlyozza, hogy a Parlament élni fog a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás által előírt eszközökkel, többek között a többéves pénzügyi keret 2007-2013 közötti időszaka során alkalmazni fogja az 5%-os jogalkotási rugalmasságot politikai prioritásai megvalósulásának biztosítása céljából; kéri a Bizottságot, hogy a 2009-es előzetes költségvetési tervezet (EKT) elkészítésekor világos, következetes és ésszerű tevékenységi nyilatkozatokat dolgozzon ki mindegyik szakpolitikai területre vonatkozóan, lehetővé téve valamennyi érintett európai parlamenti bizottság számára a különféle uniós programok és politikák végrehajtásának alapos vizsgálatát;

8.  rámutat a „megbízható költségvetés-tervezés” elvének fontosságára, és emlékeztet arra, hogy továbbra is a pénz ellenértékének és az eredmények költségvetésének megteremtése a célkitűzés; kéri a Bizottságot, hogy olyan EKT-t készítsen, amely reális képet ad a 2009-re vonatkozó valamennyi költségvetési igényről, különösen a többéves pénzügyi keret 4. fejezetét illetően, továbbá tájékoztassa a költségvetési hatóságot a hosszú távon várható pénzügyi igényekről; szeretne emlékeztetni arra, hogy a rugalmassági eszköz az előre nem látható politikai kihívások finanszírozására szolgál, és nem szabad a költségvetési eljárás során már előre ismert uniós politikák és tevékenységek finanszírozására használni;

9.  készen áll arra, hogy a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás II. mellékletének D. részében a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések számára biztosított teljes összegeket felhasználja, amennyiben e javasolt projektek és fellépések száma és nagyságrendje ezt szükségessé teszi; véleménye szerint a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések elengedhetetlen eszközök a Parlament számára az európai polgárok érdekeit szolgáló új politikák és tevékenységek előkészítéséhez; úgy véli, hogy lényeges a már sikerrel zajló projektek támogatását hangsúlyozni; hangsúlyozza, hogy megfelelő nagyságú tartaléksávot kell rendelkezésre bocsátani annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Parlament teljes mértékben ki tudja használni ezt az eszközt az intézményközi megállapodás keretén belül; a kísérleti projektekkel és előkészítő intézkedésekkel kapcsolatos szándékairól még a Parlament nyári szünete előtt tájékoztatni kívánja a Bizottságot;

10. az Európai Unió költségvetésének világos és átlátható bemutatását feltétlenül szükségesnek tekinti annak vonatkozásában is, hogy az európai polgárokat tájékoztatni kell az uniós pénzek elköltésének mikéntjéről; tisztában van azzal, hogy a tevékenységalapú költségvetés-tervezés célja a pénzügyi és emberi erőforrások összeegyeztetése a politikai célkitűzésekkel, a bizottsági kifizetések politikai területeinek megfelelően; aggodalmát fejezi ki azonban amiatt, hogy a Bizottság működési és igazgatási kiadásai közötti különbségtétel egyre nehezebbé vált, valamint amiatt, hogy már most is jelentős részét finanszírozzák valójában igazgatási kiadásoknak működési előirányzatokból;

11. aggodalommal veszi tudomásul, hogy a Bizottságnál tapasztalható kiszervezési tendencia – a személyzeti szabályzat legutóbbi változtatásaival együtt – az emberi erőforrások terén ahhoz vezetett, hogy az Európai Unió által alkalmazott személyzet egyre növekvő hányada nem látható a költségvetési hatóság által elfogadott intézményi létszámtervekben, illetve nem a többéves pénzügyi keret 5. fejezetéből kapja a fizetését; rendkívül sajnálja az átláthatóság e hiányát; kéri, hogy tartsanak nyilvános és átfogó tanácskozást az összes érdekelt fél részvételével az európai kormányzás jövőjéről;

12. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(1)

HL C 139., 2006.6.14., 1. o. A 2008/29/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (HL L 6., 2008.1.10., 7. o.) módosított megállapodás.


INDOKOLÁS

Új szerződés, új Parlament és új Bizottság

A 2009-re vonatkozó költségvetési eljárás változásokkal teli időszakban kezdődött. 2008-ban az európai intézmények a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésére készülnek fel azzal a céllal, hogy az összes új eljárást idejében alkalmazhassák, amint lezárul a ratifikációs folyamat. 2009 elején az európai parlamenti képviselők európai választási kampányai zajlanak majd, az Európai Bizottság pedig lezárja az elmúlt öt évben folytatott munkáját.

2009 őszén, ha a Lisszaboni Szerződést idejében ratifikálják, az újonnan megválasztott Európai Parlamentnek a jelenlegi Európai Bizottság által előterjesztett javaslat alapján teljesen új költségvetési eljárást kell követnie a 2010-es uniós költségvetés kialakítása során, azonban az új Európai Bizottsággal együttműködve, amely hivatalosan csak novemberben lép hivatalba.

Ezért rendkívül fontos, hogy az összes új eljárásról egyértelmű és részletes megállapodás szülessen 2008 végéig annak érdekében, hogy átlátható, világos és strukturált keret álljon a 2010-es költségvetés kidolgozásában részt vevő összes fél rendelkezésére.

Parlamenti reform

Ugyanakkor e körülmények között az Európai Parlament kiterjedt önértékelésbe és megújulásba fogott. A parlamenti reformmal foglalkozó munkacsoport már tett néhány érdekes és nagy horderejű javaslatot, amelyek véglegesítése jelenleg folyamatban van, illetve egy részük már végrehajtás alatt áll. Más témákról is folytatnak még tanácskozásokat, amelyek alapvetően meg fogják változtatni a Parlament működését.

A munkacsoport megbeszéléseinek egyik központi témája az volt, hogy miként lehet jobban megvalósítani a Parlament politikai prioritásait. E cél elérésének egyik legfontosabb összetevője a Parlament jogalkotási és politikai prioritásainak jobb összehangolása a Parlament által a költségvetési hatóság egyik ágaként hozott költségvetési döntésekkel.

Az első COBU állásfoglalás

Tekintettel erre a célra az előadó a 2009-re vonatkozó költségvetési keretről és prioritásokról szóló állásfoglalás-tervezetében – amelyről a képviselőcsoportoknak az éves politikai stratégiával kapcsolatos állásfoglalásával párhuzamosan fognak a plenáris ülésen vitát tartani és szavazni – először a 2009-es költségvetés általános keretével foglalkozik, alaposan szemügyre véve a Bizottság pénzügyi programozását, valamint a Bizottság éves politikai stratégiai dokumentumában már részben érzékelhető átprogramozást. Tekintettel a tartaléksávok helyzetére, különösen a többéves pénzügyi keret 1a. és 4. fejezete, valamint 3. fejezete esetében, minden esetlegesen szükségessé váló átprogramozásra vonatkozó döntés alapvető jelentőségű és annak meghozatala kizárólag a költségvetési hatóság előjoga továbbra is.

E gyakorlatnak, valamint a képviselőcsoportoknak az éves politikai stratégiával kapcsolatos állásfoglalása következtetéseinek lehetővé kell tenniük a COBU bizottság számára, hogy már most részletesen értékeljék a Bizottság előzetes költségvetési tervezetét, megvizsgálva, hogy a Parlament prioritásai megfelelően kifejezésre jutnak-e benne.

Második COBU-állásfoglalás

Következésképpen a következő lépés – azaz a 2008. júliusi plenáris ülésre tervezett, a 2009-es EKT-ról szóló állásfoglalás – idejére a COBU bizottság abban a helyzetben lesz, hogy konkrét, részletes megállapításokat tegyen külön-külön az egyes szakpolitikai területekkel kapcsolatban.

Az előadó reméli, hogy az EKT-ra vonatkozó ezen állásfoglaláshoz jelentős mértékben hozzá fognak járulni az EP szakbizottságai, akár közvetlenül, vélemények formájában, akár közvetetten, kétoldalú kapcsolatok vagy előadói megbeszélések révén.

Együttműködés a szakbizottságokkal

Annak lehetővé tétele érdekében, hogy valódi eszmecserét lehessen folytatni az EP szakbizottságaival – az egyes tárgyalási fordulók közé gondolkodási időszakokat beiktatva –, az előadó meghívta a többi költségvetési előadót négy többoldalú megbeszélésre, amelyekre márciusban, májusban, júliusban és szeptemberben kerül majd sor.

A 2009-es költségvetési előadók ezen megbeszélései kiegészítik a más bizottságoknál tett „hagyományos” látogatásokat, amelyekre az éves költségvetési eljárásért felelő COBU-előadó rendszerint az év első felében kap meghívást.

Kísérleti projektek és előkészítő intézkedések

A parlamenti nyári szünet előtt a többi bizottsággal tartandó három többoldalú találkozó lehetővé teheti a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló intézményközi megállapodás egyik fontos rendelkezésének teljesítését, nevezetesen azt, hogy a Bizottság még az ősz előtt megkapja a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések rövid listáját annak érdekében, hogy elegendő idő álljon a rendelkezésére ahhoz, hogy visszajelzést adjon a Parlament kéréseire.

Ez egyúttal több időt biztosítana a Parlament számára, hogy szilárd, átfogó és kiegyensúlyozott csomagot állíthasson össze azon kísérleti projektekből és előkészítő intézkedésekből, amelyeket a 2009-es költségvetési év során kíván megvalósítani.


ELJÁRÁS

Cím

A 2009-re vonatkozó költségvetési keretről és prioritásokról, 2009-es költségvetési eljárás: III. szakasz – Bizottság

Eljárás száma

2008/2024(BUD)

Illetékes bizottság

BUDG

A véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

  A plenáris ülésen való bejelentés

  dátuma

 

 

 

 

 

Előadó(k)

  A kijelölés dátuma

Jutta Haug24

.01.2008

Korábbi előadó(k)

 

Határozat dátuma jelentés kidolgozására

0.0.0000

Vizsgálat a bizottságban

27.02.2008

10.03.2008

27.3.2008

 

 

Az elfogadás dátuma

27.03.2008

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

26

0

 

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, James Elles, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Gary Titley, Ralf Walter, Daniel Dăianu, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc, Helga Trüpel

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Paul Rübig

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

 

Benyújtás dátuma

0.0.0000

Megjegyzések (egy nyelven állnak rendelkezésre)

...

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat