Procedura : 2008/2024(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A6-0084/2008

Teksty złożone :

A6-0084/2008

Debaty :

PV 21/04/2008 - 14
CRE 21/04/2008 - 14

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0175

SPRAWOZDANIE     
PDF 139kWORD 82k
31.3.2008
PE 400.676v03-00 A6-0084/2008

w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009

(2008/2024(BUD))

Procedura budżetowa na rok 2009, sekcja 3 – Komisja

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Jutta Haug

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009, procedura budżetowa na rok 2009, sekcja 3 – Komisja

(2008/2024(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zaktualizowane programowanie finansowe Komisji na lata 2007-2013, przedłożone w dniu 31 stycznia 2008 r. zgodnie z pkt 46 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1),

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Roczna strategia polityczna na rok 2009” (COM(2008)0072), a w szczególności część II tego dokumentu,

–   uwzględniając wspomniane powyżej porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r.,

–   uwzględniając art. 272 traktatu WE oraz art. 177 traktatu Euratom,

–   uwzględniając art. 112 ust. 1 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A6‑0084/2008),

A. mając na uwadze, że rok 2008 jest rokiem ratyfikacji traktatu lizbońskiego, który ma wejść w życie w 2009 r., przesuwając istotne obszary polityki ze sfery międzyrządowej do ram wspólnotowych i przyznając nowe kompetencje Unii Europejskiej, co będzie miało istotny wpływ na budżet UE,

B.  mając na uwadze, że po ratyfikacji traktat lizboński postawi Parlament Europejski na równi z Radą w kwestiach legislacyjnych i budżetowych; mając na uwadze, że rozróżnienie między wydatkami obowiązkowymi i nieobowiązkowymi przestanie istnieć, a cała roczna procedura budżetowa będzie musiała przejść gruntowne zmiany w wyniku przepisów nowego traktatu,

C. mając na uwadze, że rok 2009 przyniesie nowy skład Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej,

1.  podkreśla, że wprowadzenie w życie nowego traktatu wymagać będzie uzgodnienia przez Parlament Europejski, Radę i Komisję zmian do odpowiednich instrumentów budżetowych i legislacyjnych oraz nowego zbioru zasad, aby zapewnić sprawny przebieg nowej procedury budżetowej przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu nowego układu sił między tymi trzema instytucjami, określonego w traktacie lizbońskim; wyraża przekonanie, że przygotowania muszą absolutnie rozpocząć się jak najszybciej równolegle z procedurą budżetową na rok 2009, aby umożliwić zastosowanie nowej procedury do budżetu na rok 2010;

2.   zwraca uwagę, że w 2008 r. należy zintensyfikować przygotowania do pełnego i szeroko zakrojonego przeglądu dotyczącego wszystkich aspektów wydatków UE, w tym wspólnej polityki rolnej, a także dochodów, w tym rabatu dla Wielkiej Brytanii i pobieranych przez państwa członkowskie w imieniu UE opłat celnych, aby umożliwić Komisji przedstawienie sprawozdania przed rokiem 2009; przypomina o przewidzianym w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 17 maja 2006 r. obowiązku zaangażowania Parlamentu Europejskiego w ten przegląd na wszystkich jego etapach oraz do odpowiedniego uwzględnienia jego stanowiska;

3.   podkreśla, że zasada solidarności musi pozostać jedną z zasad przewodnich Unii Europejskiej oraz że dużą wagę przywiązuje się do solidarności z regionami, a także do tego, aby jej nieodłączne finansowanie odzwierciedlało tę solidarność; ponownie podkreśla, że będzie uważnie śledzić postępy w rozwoju regionów; podkreśla, że zaległe płatności budzą w tym kontekście wielki niepokój, ponieważ mogą one spowodować problemy budżetowe w bardzo bliskiej przyszłości;

4.  ponownie wyraża przekonanie, że prawdziwe wyzwania, przed jakimi stanie Unia Europejska i jej obywatele w przyszłości, wymagają elastycznego podejścia i podkreśla potrzebę przejrzystości i spójności między priorytetami legislacyjnymi a decyzjami budżetowymi; dlatego zwraca się do Komisji o zapewnienie bardziej szczegółowej analizy proponowanych zmian programowania finansowego streszczonych w części II rocznej strategii politycznej, wskazując linie budżetowe, których one dotyczą;

5.  zwraca uwagę, że w komunikacie w sprawie rocznej strategii politycznej na rok 2009 Komisja przedstawiła swoje priorytety polityczne, koncentrując się wyraźnie na wzroście i zatrudnieniu, zmianach klimatycznych i zrównoważonej Europie; podkreśla, że te priorytety polityczne powinny być wspierane przez nowe priorytety budżetowe w celu zapewnienia odgrywania konkretnej roli przez UE; przypomina jednak z żalem, że marginesy dostępne w ramach różnych pułapów wydatków określonych w wieloletnich ramach finansowych ograniczają pole manewru w odniesieniu do finansowania nowych priorytetów, takich jak te zaproponowane przez Komisję, bez szkody dla starych priorytetów; wzywa Komisję do zapewnienia bardziej obszernych informacji związanych z wyżej wymienionymi trudnościami finansowymi;

6.  wyraża głębokie zaniepokojenie, że Komisja już rozpoczęła proces ponownego wyznaczania priorytetów na rok 2009, szczególnie w tych pozycjach wieloletnich ram finansowych, które posiadają szczególnie niewielki margines; przyznaje, że pewnego rodzaju weryfikacja działań UE na podstawie właściwej oceny może stać się w końcu nieunikniona, ponieważ w czasach, kiedy brak jest wystarczających środków, może być po prostu niemożliwe dodanie nowych priorytetów bez stopniowego wyeliminowania starych; podkreśla jednak, że wszelkie decyzje o zmianie priorytetów powinny być podejmowane przez Parlament i Radę, a Komisja nie powinna uprzedzać tych decyzji;

7.  podkreśla, że Parlament będzie korzystał ze wszystkich środków przewidzianych przez porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r., w tym między innymi z prawa do 5% elastyczności legislacyjnej w okresie objętym wieloletnimi ramami finansowymi na lata 2007-2013, w celu realizacji swoich priorytetów politycznych; w ramach przygotowań do wstępnego projektu budżetu na rok 2009 zwraca się do Komisji o przygotowanie jasnych, spójnych i rozsądnych opisów zadań dla każdego obszaru polityki, aby zapewnić wszystkim zainteresowanym komisjom Parlamentu Europejskiego możliwość przeprowadzenia uważnej analizy wdrażania różnych strategii politycznych i programów UE;

8.  podkreśla znaczenie zasady „należytego sporządzania budżetu” i przypomina, że optymalne wykorzystanie środków i budżet zadaniowy to wciąż aktualne cele; zwraca się do Komisji o przygotowanie takiego wstępnego projektu budżetu, który dałby realistyczny obraz wszystkich potrzeb budżetowych na rok 2009, szczególnie w dziale 4 wieloletnich ram finansowych, oraz o powiadomienie organu władzy budżetowej o spodziewanych potrzebach finansowych w dłuższej perspektywie; pragnie przypomnieć, że instrument elastyczności ma w zamierzeniu służyć finansowaniu nieprzewidzianych wyzwań politycznych i nie powinien być nadużywany w trakcie procedury budżetowej do finansowania działań i strategii politycznych UE, które można już przewidzieć;

9.  zdecydowanie chce wykorzystać pełne kwoty przeznaczone na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze w części D załącznika II porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., jeżeli wymagać tego będzie liczba i zakres zaproponowanych projektów i działań; uważa, że projekty pilotażowe i działania przygotowawcze stanowią dla Parlamentu niezbędne narzędzie torujące drogę dla nowych strategii politycznych i działań leżących w interesie obywateli europejskich; uważa, że istotne jest podkreślenie wsparcia dla projektów już z powodzeniem realizowanych; podkreśla, że muszą być dostępne wystarczające marginesy, aby Parlament mógł w pełni wykorzystać to narzędzie w ramach porozumienia międzyinstytucjonalnego; zamierza poinformować Komisję o swoich zamiarach dotyczących projektów pilotażowych i działań przygotowawczych przed letnimi wakacjami parlamentarnymi;

10. uważa, że absolutnie konieczna jest jasna i przejrzysta prezentacja budżetu Unii Europejskiej, również z uwagi na potrzebę informowania obywateli europejskich o sposobie wydatkowania pieniędzy UE; zdaje sobie sprawę, że sporządzanie budżetu zadaniowego ma na celu dostosowanie zasobów finansowych i kadrowych do celów politycznych zgodnie z politycznymi obszarami wydatkowania środków przez Komisję; wyraża jednak zaniepokojenie, że coraz trudniejsze stało się rozróżnienie między wydatkami na cele operacyjne a wydatkami administracyjnymi Komisji oraz że już znaczna część kwot, które są w rzeczywistości wydatkami administracyjnymi, finansowana jest ze środków operacyjnych;

11. z zaniepokojeniem zauważa, że również w obszarze zasobów ludzkich tendencje Komisji do outsourcingu w połączeniu z ostatnimi zmianami w regulaminie pracowniczym doprowadziły do sytuacji, w której coraz większa liczba pracowników zatrudnionych przez Unię Europejską ani nie figuruje w przyjętych przez władzę budżetową planach zatrudnienia instytucji, ani nie jest opłacana ze środków z poz. 5 wieloletnich ram finansowych; wyraża głębokie ubolewanie z powodu tego braku przejrzystości; wzywa do przeprowadzenia kompleksowej i publicznej dyskusji między wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat przyszłości europejskiego systemu rządów;

12. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.

(1)

Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. Porozumienie zmienione decyzją 2008/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 6 z 10.1.2008, s. 7)


UZASADNIENIE

Nowy traktat, nowy Parlament i nowa Komisja

Procedura budżetowa na rok 2009 rozpoczęła się w dobie wielu zmian. W 2008 r. instytucje europejskie przygotowują się do wejścia w życie traktatu lizbońskiego, aby mogły skorzystać ze wszystkich nowych procedur natychmiast po zakończeniu procesu ratyfikacji. Na początku 2009 r. posłowie do Parlamentu Europejskiego prowadzić będą kampanię wyborczą przed wyborami europejskimi, a Komisja Europejska finalizować będzie swój pięcioletni okres prac.

Jeżeli traktat lizboński zostanie ratyfikowany w odpowiednim czasie, jesienią 2009 r. nowo wybrany Parlament Europejski będzie musiał stosować całkowicie nową procedurę budżetową w celu ustanowienia budżetu UE na 2010 r. w oparciu o wniosek przedstawiony przez obecną Komisję Europejską, jednak wraz z nową Komisją Europejską, której członkowie oficjalnie obejmą swój urząd w listopadzie.

Z tego względu niezmiernie ważne jest jasne i szczegółowe uzgodnienie wszystkich nowych procedur do końca 2008 r., aby zagwarantować wszystkim podmiotom przygotowującym budżet na rok 2010 przejrzyste, jasne i uporządkowane ramy.

Reforma parlamentarna

Jednocześnie na tle powyższego kontekstu Parlament Europejski podjął się przeprowadzenia szeroko zakrojonych działań związanych z samooceną i odnową. Grupa robocza ds. reformy parlamentarnej przedstawiła już kilka ciekawych i dalekosiężnych propozycji, które obecnie znajdują się w fazie finalizacji oraz częściowo na etapie wdrożenia. Wkrótce pojawią się dalsze refleksje na inne tematy, które w dużym stopniu zmienią system pracy Parlamentu.

Głównym tematem dyskusji grupy roboczej była kwestia, jak lepiej realizować priorytety polityczne Parlamentu. Jednym z podstawowych środków osiągnięcia tego celu jest uważne dopasowanie priorytetów legislacyjnych i politycznych Parlamentu do decyzji budżetowych podejmowanych przez niego jako organ władzy budżetowej.

Pierwsza rezolucja Komisji Budżetowej

Aby osiągnąć powyższy cel, w swoim projekcie rezolucji w sprawie ram i priorytetów budżetowych na rok 2009, który ma być przedmiotem debaty i głosowania na posiedzeniu plenarnym równolegle z rezolucją grup politycznych w sprawie rocznej strategii politycznej, sprawozdawczyni koncentruje się w pierwszej kolejności na ramach ogólnych budżetu na 2009 r., przyglądając się uważnie programowaniu finansowemu Komisji oraz zmianom w programowaniu, które już są częściowo widoczne w dokumencie Komisji dotyczącym rocznej strategii politycznej. Biorąc pod uwagę sytuację w odniesieniu do marginesów, szczególnie w poz. 1a i 4, ale również w poz. 3 wieloletnich ram finansowych, decyzja o jakichkolwiek zmianach w programowaniu, które mogą być konieczne, jest kluczowa i może pozostać jedynie prerogatywą władzy budżetowej.

Działania te wraz z wnioskami z rezolucji grup politycznych w sprawie rocznej strategii politycznej powinny już pozwolić Komisji Budżetowej na szczegółową ocenę wstępnego projektu budżetu Komisji pod kątem odpowiedniego uwzględnienia priorytetów Parlamentu.

Druga rezolucja Komisji Budżetowej

W rezultacie na kolejnym etapie – rezolucji w sprawie wstępnego projektu budżetu na 2009 r., planowanej na sesję plenarną w lipcu 2008 r. – Komisja Budżetowa będzie już mogła wydać konkretne i szczegółowe opinie dotyczące poszczególnych obszarów polityki.

Sprawozdawczyni wyraża nadzieję, że wyspecjalizowane komisje PE wniosą znaczny wkład do rezolucji w sprawie wstępnego projektu budżetu: bezpośrednio w formie opinii lub pośrednio poprzez kontakty dwustronne lub spotkania sprawozdawców.

Współpraca z wyspecjalizowanymi komisjami

Aby umożliwić rzeczywistą wymianę poglądów z wyspecjalizowanymi komisjami PE z pewnymi okresami refleksji między poszczególnymi rundami rozmów, sprawozdawczyni zaprosiła innych sprawozdawców budżetowych na cztery wielostronne spotkania, które odbędą się w marcu, maju, lipcu i wrześniu 2008 r.

Te spotkania sprawozdawców budżetowych na rok 2009 uzupełnią „tradycyjne” wizyty w innych komisjach, do których sprawozdawca Komisji Budżetowej ds. rocznych procedur budżetowych jest zwykle zapraszany w pierwszej połowie roku.

Projekty pilotażowe i działania przygotowawcze

Trzy spotkania wielostronne z innymi komisjami przed letnimi wakacjami parlamentarnymi mogą umożliwić wypełnienie jednego istotnego postanowienia porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami, tj. przedstawienie Komisji skróconej listy projektów pilotażowych i działań przygotowawczych przed jesienią, aby Komisja miała dość czasu na udzielenie odpowiedzi na dezyderaty Parlamentu.

To z kolei dałoby Parlamentowi więcej czasu na przygotowanie solidnego, kompleksowego i zrównoważonego pakietu projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, które chce wdrożyć w praktyce w roku budżetowym 2009.


PROCEDURA

Tytuł

Ramy i priorytety budżetowe na rok 2009. Procedura budżetowa na rok 2009, sekcja 3 – Komisja

Numer procedury

2008/2024(BUD)

Komisja przedmiotowo właściwa

BUDG

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

 

 

 

 

 

Sprawozdawca(y)

  Data powołania

Jutta Haug24

.01.2008

Poprzedni sprawozdawca(y)

 

Data decyzji o sporządzeniu sprawozdania

0.0.0000

Rozpatrzenie w komisji

27.02.2008

10.03.2008

27.3.2008

 

 

Data przyjęcia

27.03.2008

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

26

0

 

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, James Elles, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Gary Titley, Ralf Walter, Daniel Dăianu, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc, Helga Trüpel

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

 

Data złożenia

0.0.0000

Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności