Procedură : 2008/2024(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A6-0084/2008

Texte depuse :

A6-0084/2008

Dezbateri :

PV 21/04/2008 - 14
CRE 21/04/2008 - 14

Voturi :

Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0175

RAPORT     
PDF 139kWORD 87k
31.3.2008
PE 400.676v01-00 A6-0084/2008

privind cadrul bugetar și prioritățile pentru 2009

(2008/2024(BUD))

Procedura bugetară 2009: Secțiunea III – Comisia

Comisia pentru bugete

Raportoare: Jutta Haug

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cadrul bugetar și prioritățile pentru 2009, procedura bugetară 2009: Secțiunea III – Comisia

(2008/2024(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere programarea financiară revizuită 2007-2013 realizată de Comisie, astfel cum a fost prezentată la 31 ianuarie 2008 în conformitate cu punctul 46 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei adresată Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor privind strategia sa politică anuală pentru 2009 (COM(2008)0072) și, în special, partea a II-a a acesteia,

–   având în vedere Acordul interinstituțional (AII) din 17 mai 2006, menționat anterior,

–   având în vedere articolul 272 din Tratatul CE și articolul 177 din Tratatul Euratom,

–   având în vedere articolul 112 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0084/2008),

A. întrucât anul 2008 este anul ratificării Tratatului de la Lisabona, prevăzut să intre în vigoare în 2009, determinând transferul unor domenii politice importante din sfera interguvernamentală spre cadrul comunitar și acordarea de noi competențe Uniunii Europene, toate acestea având efecte considerabile asupra bugetului UE;

B.  întrucât, după ratificarea Tratatului de la Lisabona, Parlamentul European va deține o poziție de egalitate cu Consiliul în domeniul legislativ și bugetar; întrucât diferențierea dintre cheltuielile obligatorii și cele neobligatorii va fi abandonată, iar procedura bugetară anuală în ansamblul său va suferi modificări substanțiale ca urmare a dispozițiilor noului tratat;

C. întrucât în 2009 vom avea un nou Parlament European și o nouă Comisie Europeană,

1.  subliniază faptul că punerea în aplicare a noului tratat implică necesitatea ca Parlamentul European, Consiliul și Comisia să convină asupra modificărilor instrumentelor bugetare și legislative relevante și asupra unui nou ansamblu de norme pentru a garanta buna desfășurare a noii proceduri bugetare, respectând, în același timp, pe deplin noul echilibru interinstituțional dintre cele trei instituții, astfel cum a fost stabilit în Tratatul de la Lisabona; își exprimă convingerea că este absolut necesară începerea pregătirilor cât mai curând posibil, în paralel cu procedura bugetară 2009, pentru a putea, eventual, utiliza noua procedură pentru bugetul 2010;

2.   observă că, în 2008, va fi necesară intensificarea pregătirilor pentru revizuirea completă și globală a tuturor aspectelor legate de cheltuielile UE, inclusiv Politica agricolă comună, și de resurse, inclusiv compensarea în favoarea Marii Britanii și taxele vamale percepute de statele membre în numele UE, pentru a permite Comisiei să prezinte un raport în anul 2009; reamintește obligația prevăzută în AII din 17 mai 2006 de a implica Parlamentul European în revizuirea în toate stadiile procedurii și de lua în considerare în mod corespunzător poziția acestuia;

3.   subliniază faptul că principiul solidarității trebuie să rămână unul dintre principiile directoare ale Uniunii Europene și că solidaritatea cu regiunile este considerată foarte importantă, la fel ca și finanțarea sa, care constituie expresia necesară a acestei solidarități; reiterează faptul că va monitoriza îndeaproape progresele pe care regiunile le realizează în dezvoltarea lor; subliniază că plățile restante în acest context sunt de mare importanță deoarece ar putea cauza probleme bugetare în viitorul foarte apropiat;

4.  își reafirmă convingerea că provocările reale cu care se vor confrunta în viitor Uniunea Europeană și cetățenii săi necesită o abordare flexibilă și subliniază faptul că este necesar ca prioritățile legislative și deciziile bugetare să fie transparente și coerente; solicită Comisiei să furnizeze o defalcare mai detaliată a schimbărilor aduse programării financiare rezumate în partea a II-a din documentul privind strategia politică anuală, indicând liniile bugetare implicate;

5.  ia act de faptul că, în Comunicarea sa privind strategia politică anuală pentru 2009, Comisia Europeană și-a prezentat prioritățile politice, axate în mod clar pe creștere economică și crearea de locuri de muncă, schimbările climatice și o Europă durabilă; subliniază faptul că aceste priorități politice ar trebui să fie sprijinite de noi priorități bugetare pentru ca UE să poată juca un rol concret; reamintește și regretă, cu toate acestea, că marjele disponibile la diferitele plafoane de cheltuieli din cadrul financiar multianual (CFM) limitează posibilitățile de acțiune pentru finanțarea de noi priorități, cum ar fi cele propuse de către Comisie, fără a pune în pericol vechile priorități; invită Comisia să furnizeze informații mai detaliate privind dificultățile financiare menționate mai sus;

6.  își exprimă profunda îngrijorare că, pentru anul 2009, Comisia s-a angajat deja într-un exercițiu de redefinire a priorităților, în special la acele rubrici ale CFM care dispun de o marjă foarte redusă; recunoaște faptul că, în final, o reexaminare a activităților UE pe baza unei evaluări adecvate poate fi inevitabilă deoarece, atunci când resursele sunt limitate, va fi imposibil să se adauge doar noi priorități fără a le elimina treptat pe cele vechi; subliniază, cu toate acestea, faptul că toate deciziile privind redefinirea priorităților trebuie să fie luate de către Parlament și Consiliu, ele neputând fi prestabilite de către Comisie;

7.  evidențiază faptul că Parlamentul va utiliza toate mijloacele prevăzute în AII din 17 mai 2006, inclusiv, printre altele, folosirea flexibilității legislative de 5% pe parcursul perioadei CFM 2007-2013 pentru a-și îndeplini prioritățile politice; solicită Comisiei ca, în cadrul pregătirii proiectului preliminar de buget (PPB) pentru 2009, să elaboreze declarații de activitate clare, coerente și fiabile pentru fiecare domeniu de politică, în scopul de a permite tuturor comisiilor parlamentare pertinente să exercite un control riguros al punerii în aplicare a diferitelor programe și politici UE;

8.  subliniază importanța principiului „unei bune întocmiri a bugetului” și reamintește că rentabilitatea și întocmirea unui buget pentru rezultate constituie în continuare un obiectiv; solicită Comisiei să elaboreze un PPB care să ofere o imagine reală a tuturor necesităților bugetare pentru 2009, în special la rubrica 4 din CFM și să informeze autoritatea bugetară privind nevoile financiare prevăzute pe termen lung; dorește să reamintească faptul că instrumentul de flexibilitate este destinat să finanțeze provocări politice neprevăzute și nu ar trebui să fie utilizat abuziv în cadrul procedurii bugetare pentru finanțarea unor politici și activități ale UE care sunt deja previzibile;

9.  este decis să utilizeze în totalitate sumele prevăzute pentru proiectele pilot și acțiunile pregătitoare în partea D din anexa II la AII din 17 mai 2006, în cazul în care numărul și amploarea unor astfel de proiecte propuse impun acest lucru; consideră că proiectele pilot și acțiunile pregătitoare reprezintă un instrument indispensabil pentru ca Parlamentul să poată pregăti terenul pentru noi politici și activități în interesul cetățenilor europeni; consideră că este esențial să se accentueze sprijinul pentru proiectele prospere în curs de desfășurare; subliniază faptul că trebuie să existe marje suficiente pentru a permite Parlamentului să utilizeze pe deplin acest instrument în cadrul AII; dorește să informeze Comisia, înainte de vacanța de vară a Parlamentului, în legătură cu intențiile sale în ceea ce privește proiectele pilot și acțiunile pregătitoare;

10. consideră că o prezentare clară și transparentă a bugetului Uniunii Europene reprezintă o necesitate absolută și din perspectiva nevoii de a informa cetățenii europeni cu privire la modul în care sunt folosite fondurile UE; este conștient de faptul că întocmirea bugetului pe activități are drept obiectiv adaptarea resurselor financiare și umane la obiectivele politice, în funcție de domeniile de politică vizate de cheltuielile Comisiei; își exprimă totuși îngrijorarea că diferențierea dintre cheltuielile operaționale și administrative ale Comisiei a devenit tot mai dificilă și că, deja, un volum important de cheltuieli care sunt, în realitate, cheltuieli administrative este finanțat prin credite operaționale;

11. constată cu îngrijorare că, și în domeniul resurselor umane, tendința Comisiei de a prefera externalizarea, precum și ultimele modificări ale Statutului funcționarilor au condus la o situație în care un număr tot mai mare de membri ai personalului Uniunii Europene nu figurează în schemele de personal ale instituțiilor, adoptate de autoritatea bugetară, iar salariul lor nu este plătit în cadrul rubricii 5 din CFM; regretă profund această lipsă de transparență; solicită desfășurarea unei discuții publice și cuprinzătoare cu privire la viitorul guvernanței europene la care să participe toate părțile interesate;

12. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1. Acord modificat ultima dată prin Decizia 2008/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 6, 10.1.2008, p. 7).


EXPUNERE DE MOTIVE

New Treaty, new Parliament and new Commission

The budgetary procedure for 2009 has started in a time of many changes. In 2008, the European Institutions prepare for the entry into force of the Lisbon Treaty, aiming at having all new procedures in place in time for them to be applied as soon as the ratification process is finished. Early 2009 will see the Members of the European Parliament involved in the European election campaigns and the European Commission finalising its work of the last five years.

In autumn 2009, if the Lisbon Treaty should be ratified in time, a newly elected European Parliament will have to follow a completely new budgetary procedure in order to establish an EU budget for 2010 on the basis of a proposal put forward by the current European Commission but with a new European Commission which will officially take up office only in November.

It is therefore of the utmost importance that all new procedures will have clearly, and in detail, been agreed by the end of 2008, in order to provide all actors for the Budget 2010 with a transparent, clear and structured framework.

Parliamentary reform

At the same time, and against this general background, the European Parliament has engaged in an extensive exercise in self-assessment and renewal. The Working Party on Parliamentary Reform has already made some interesting and far-reaching proposals which are now in the process of being finalised and, in part, already being implemented. More reflections on other topics are to follow and will profoundly change Parliament's way of working.

A first central topic of the Working Party's discussions has been the question of how to better realise Parliament's political priorities. One of the main components for achieving this aim is a thorough alignment of Parliament's legislative and political priorities on the one hand with the budgetary decisions taken in its role as one arm of the budgetary authority on the other hand.

First COBU resolution

With a view to this goal, your rapporteur, in her draft Resolution on the Budgetary Framework and Priorities for 2009 to be discussed and voted in plenary in parallel with the APS resolution of the political groups, first concentrates on the general framework for the 2009 budget, having a close look at the Commission's financial programming and the re-programming already partly visible in the Commission's APS document. Given the situation of margins, especially in Headings 1a and 4 but also in Heading 3 of the MFF, the decision on any re-programming that might eventually become necessary is crucial and can only remain the prerogative of the budgetary authority.

This exercise together with the conclusions of the APS resolution of the political groups should allow COBU to already assess the Commission's Preliminary Draft Budget in great detail with a view to seeing Parliament's priorities duly reflected.

Second COBU resolution

In consequence, for its next step, the Resolution on the PDB 2009 scheduled for the July 2008 plenary, COBU will then be in a position to already make concrete statements down to the level of detail of individual policy areas.

For this PDB resolution, your rapporteur hopes to have substantial input from the EP specialised committees, be it directly in the form of opinions or indirectly through bi-lateral contacts or rapporteurs' meetings.

Cooperation with the specialised committees

In order to allow for a real exchange of views with the EP specialised committees with some periods for reflection between the individual rounds of talks, your rapporteur has invited the other budget rapporteurs for four multi-lateral meetings to take place in March, May, July and September 2008.

These meetings of the budget rapporteurs for 2009 will complement the "traditional" visits to the other committees to which the COBU rapporteur for the annual budgetary procedures is usually invited during the first half of the year.

Pilot projects and preparatory actions

Three multilateral meetings with the other committees before the parliamentary summer recess might allow to fulfil one important provision of the IIA on budgetary discipline and sound financial management, i.e. to present the Commission with a short list of Pilot Projects and Preparatory Actions before the autumn so that there is sufficient time at hand for the Commission to give its feedback to Parliament's wishes.

This, in return, would allow Parliament some more time to establish a solid, comprehensive and balanced package of the Pilot Projects and Preparatory Actions it wishes to be put into practice in the budgetary year 2009.


PROCEDURĂ

Titlu

Budgetary Framework and Priorities for 2009. Budgetary procedure 2009: Section III – Commission

Numărul procedurii

2008/2024(BUD)

Comisia competentă în fond

BUDG

Comisia (comisiile) sesizată(e) pentru avizare

  Data anunțului în plen

 

 

 

 

 

Raportor(i)

  Data numirii

Jutta Haug

24.01.2008

Raportor(i) substituit (substituiți)

 

Data deciziei de elaborare a unui raport

0.0.0000

Examinare în comisie

27.02.2008

10.03.2008

27.3.2008

 

 

Data adoptării

27.03.2008

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

26

0

 

Membri titulari prezenți la votul final

Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Salvador Garriga Polledo, James Elles, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Janusz Lewandowski, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Brigitte Douay, Göran Färm, Szabolcs Fazakas, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Vladimír Maňka, Gianni Pittella, Gary Titley, Ralf Walter, Daniel Dăianu, Jan Mulder, Kyösti Virrankoski, Wiesław Stefan Kuc, Helga Trüpel

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig

Membri supleanți (articolul 178 alineatul (2)) prezenți la votul final

 

Data depunerii

0.0.0000

Observații (date disponibile într-o singură limbă)

...

Aviz juridic - Politica de confidențialitate