Postup : 2007/0232(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A6-0085/2008

Předložené texty :

A6-0085/2008

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/05/2008 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P6_TA(2008)0187

ZPRÁVA     *
PDF 201kWORD 138k
31. 3. 2008
PE 398.441v02-00 A6-0085/2008

o návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou

(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Výbor pro rybolov

Zpravodaj: Josu Ortuondo Larrea

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro rozvoj
 STANOVISKO Rozpočtového výboru
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou

(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh nařízení Rady (KOM(2007)0664),

–   s ohledem na článek 37 a čl. 300 odst. 2 Smlouvy o ES,

-   s ohledem na čl. 300 odst. 3 první pododstavec Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala návrh s Parlamentem (C6-0430/2007),

–   s ohledem na článek 51 a čl. 83 odst. 7 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozpočet a Výboru pro rozvoj (A6-0085/2008),

1.  schvaluje pozměněný návrh nařízení Rady a schvaluje uzavření dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států a vládě Seychelské republiky.

Pozměňovací návrh  1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)V této dohodě o rybolovu uzavřené mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou se sice v kapitole VIII o přístavních zařízeních uvádí: „Seychelské orgány po dohodě s majiteli plavidel stanoví podmínky pro užívání přístavních zařízení“, avšak doposud nebylo vyhověno požadavkům našeho odvětví rybolovu týkajícím se zlepšení přístavní infrastruktury.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b) Aby se politika v odvětví rybolovu v Seychelské republice mohla skutečně realizovat, je nutno zlepšit a modernizovat přístavní infrastruktury, které jsou dnes téměř zcela přetížené, a také zohlednit možnost zrušit zvláštní poplatek za vykládku tuňáků, který v žádném jiném přístavu na světě neexistuje.

Pozměňovací návrh 1

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

 

Komise každoročně vyhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle tohoto protokolu, splňují povinnost vykazování; pokud tomu tak není, Komise zamítne jejich žádost o licenci k rybolovu pro následující rok.

Odůvodnění

Plavidla, která nesplňují nejzákladnější povinnost hlásit své úlovky, by neměla čerpat finanční podporu z EU.

Pozměňovací návrh 2

Článek 3 a (nový)

 

Článek 3a

 

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 7 protokolu a o tom, zda-li členské státy splňují povinnost vykazování.

Odůvodnění

Aby bylo možné zhodnotit, zda je náhrada vyplácená EU řádně vyúčtována a zda skutečně podporuje udržitelné využívání rybolovných zdrojů v Seychelské republice, měla by Komise Parlamentu každoročně předložit zprávu.

Pozměňovací návrh 3

Článek 3 b (nový)

 

Článek 3b

 

Před skončením platnosti současného protokolu nebo zahájením jednání o jeho případném nahrazení jinou verzí předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě jeho hodnocení ex post, jež bude zahrnovat analýzu nákladů a přínosů.

Odůvodnění

Před zahájením nových jednání je nezbytné vyhodnotit stávající protokol, aby bylo možné rozhodnout, jaké změny mají být případně provedeny v nové dohodě.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Účelem návrhu Komise je změnit protokol připojený k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou uvedené v nařízení (ES) 1562/2006 a uzavřené mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou tak, aby ustanovení protokolu odpovídala skutečným úlovkům, jichž bylo dosaženo během dvou let platnosti uvedené dohody. Změny dohody jsou menšího významu a odpovídají závěrům smíšeného výboru podle platného protokolu.

Po zasedání smíšeného výboru ES/Seychely v lednu 2007 bylo rozhodnuto, že obě strany podle článku 11 protokolu a podle článku 9 dohody uspořádají zasedání smíšeného výboru s cílem předložit návrhy změn uvedeného protokolu. O těchto návrzích se jednalo v rámci smíšeného výboru ve dnech 20. a 21. března v Bruselu.

Změny, o nichž bylo na tomto zasedání dosaženo dohody, jsou uvedeny v důvodové zprávě návrhu Komise; jde o tyto změny:

 zvýšit referenční tonáž z 55 000 tun na 63 000 tun, aby se zohlednily průměrné úlovky za poslední tři roky;

 zavést podporu partnerství, která nebyla zavedena při předcházejících jednáních (před závěry Rady z července 2004 o dohodách o partnerství v odvětví rybolovu);

 zvýšit podíl částky placené majiteli plavidel z 25 na 35 EUR za tunu s cílem dosáhnout souladu s ostatními dohodami o plavidlech lovících tuňáky, a v důsledku toho snížit příspěvek Společenství ze 75 na 65 EUR za tunu;

 zachovat rybolovná práva: 40 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí a 12 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru;

 zvýšit roční finanční příspěvek ze 4 125 000 EUR podle stávajícího protokolu na 5 355 000 EUR v pozměněném protokolu;

 stanovit zálohy takto: 21 000 EUR za rok pro plavidlo lovící tuňáky vlečnou sítí, 4 200 EUR za rok pro plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru o prostornosti nad 250 GT a 3 150 EUR za rok pro plavidlo pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru o prostornosti do 250 GT.

Takto pozměněný protokol by se měl od 18. ledna 2008 uplatňovat prozatímně, dokud nevstoupí v platnost v souladu s článkem 13 protokolu.

Dle důvodové zprávy návrhu rovněž změna protokolu oběma stranám vyhovuje a je také v souladu s příslušnou správou rybolovných zdrojů:

Podle hodnocení ex-ante bylo uzavření nové dohody výhodné pro obě smluvní strany. Přijaté změny navíc dále posilují tuto dohodu, která je nejdůležitější dohodou Společenství o plavidlech lovících tuňáky se třetí zemí, pokud jde o referenční tonáž a finanční příspěvek, a je zásadním prvkem soudržnosti a životaschopnosti dohod o plavidlech lovících tuňáky, které Společenství uzavřelo s dalšími zeměmi Indického oceánu (Madagaskarem, Komorami, Mauriciem, Mosambikem).

Hlavní výsledky hodnocení jsou stále aktuální, zejména pokud jde o velmi uspokojivé využívání rybolovných práv a referenční tonáže.

Přidaná hodnota zásahu Společenství:

Návratnost investic ES je velmi pozitivní, neboť se odhaduje, že 1 euro investované z rozpočtu Společenství umožňuje odvětví vytvořit nejméně 4,8 eur přidané hodnoty. Příznivý hospodářský přínos je značný i pro Seychely a přítomnost evropských loďstev v seychelských vodách významně posiluje seychelské hospodářství, které se v současnosti nachází v obtížné situaci. Činnost evropských plavidel lovících vlečnou sítí umožňuje především zabezpečit na 95 % zásobovaní tuňáky místní konzervárenský průmysl, který je největším soukromým zaměstnavatelem v zemi s přibližně 2 500 pracovními místy. Odvětví rybolovu představuje na Seychelách 15 % HDP (hned za cestovním ruchem s 20 %) a přímo nebo nepřímo zaměstnává 6 000 osob, což odpovídá 17 % formálního pracovního trhu.

Nemůžeme však zapomenout na to, že tato dohoda měla platit od roku 2005 do roku 2011 a že tato úprava v polovině období bude pro majitele plavidel znamenat zvýšení finančního příspěvku za každou licenci z 15000 na 21000 eur. Zvýší se také poplatek za tunu úlovků, a to z 25 na 35 eur, což znamená navýšení o 40 %.

Navíc je tato země jedinou zemí, která má zvláštní daň na vykládku tuňáků (tuna transhipment tax), a pokud se v původní dohodě podepsané v roce 2007 (kapitola VIII) uvádí, že „Seychelské orgány po dohodě s majiteli plavidel stanoví podmínky pro užívání přístavních zařízení“, ve skutečnosti nikdy nebylo vyhověno opakovaným požadavkům evropského odvětví rybolovu tuňáků, pokud se týká nutnosti zlepšit přístavní infrastruktury, jež se nacházejí ve velmi špatném stavu a jsou silně přetíženy z důvodu zvýšení počtu plavidel v posledních letech.

Při úpravě Protokolu, kterou seychelská vláda právě provedla, vyškrtla všechny zmínky o jakémkoli způsobu konzultace s majiteli plavidel, kteří ponesou největší zátěž při zvýšení poplatků, kteří se však cítí být z jednání vyloučeni a nevidí žádný náznak toho, že bude dán jasný příslib pro zlepšení zařízení v přístavech.

Závěry

Změnami, které smíšený výbor provedl, se nemění rybolovná práva stanovená v protokolu a přijatá nařízením Rady (ES) č. 115/2006 ze dne 23. ledna 2006, tj. 40 licencí pro plavidla lovící tuňáky vlečnou sítí a 12 licencí pro plavidla pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru, ani podstatné prvky dohody, a zpravodaj tudíž navrhuje, aby byly změny protokolu připojeného k platné dohodě o rybolovu mezi Evropskou unií a Seychelskou republikou přijaty.


STANOVISKO Výboru pro rozvoj (28. 2. 2008)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou

(KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Navrhovatel: Josep Borrell Fontelles

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Politika EU v oblasti rozvojové spolupráce a její společná rybářská politika musí být spolu v souladu, vzájemně se doplňovat a být koordinovány tak, aby jako celek přispívaly ke snižování chudoby a k trvale udržitelnému rozvoji zemí, kterých se týkají.

EU se zavázala, že bude v celosvětovém měřítku usilovat o trvalou udržitelnost rybářského odvětví tak, jak byla definována na schůzce OSN na nejvyšší úrovni v Johannesburgu v roce 2002, a to prostřednictvím udržení či obnovení takového početního stavu rybích populací, který umožňuje maximální udržitelné výnosy.

EU přijala „Kodex chování pro odpovědný rybolov“ stanovený Organizací pro výživu a zemědělství OSN. Cílem je podpořit dlouhodobě udržitelný rybolov a podtrhnout zásadu, že právo provozovat rybolov s sebou nese povinnost činit tak odpovědně, aby byly živé vodní zdroje zachovány a mohly být řádně řízeny.

Přítomnost EU ve vzdálených rybolovných oblastech je legitimním cílem. Je však nutné připomenout, že vedle prosazování zájmů rybářského odvětví Evropské unie by měl být současně chráněn také zájem na rozvoji zemí, se kterými se dohody o rybolovu uzavírají.

Výbor pro rozvoj EP vítá usnesení Smíšeného parlamentního výboru AKT–EU o rybolovu a jeho sociálních a ekologických aspektech v rozvojových zemích ze dne 22. června 2006, a to zejména proto, že se v něm uvádí, že je nutné koordinovat ochranu zájmů EU a zemí AKT v oblasti rybolovu jak s udržitelným řízením rybolovných zdrojů z hospodářského, sociálního a environmentálního hlediska, tak s obživou pobřežních komunit, které jsou na rybolovu závislé.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu dále zdůrazňuje, že dohoda AKT–EU o partnerství v oblasti rybolovu poukazuje na nutnost dodržovat ustanovení Dohody z Cotonou; trvá na tom, že musí být plně zohledněn článek 9 Dohody z Cotonou týkající se lidských práv, demokratických zásad, řádné správy věcí veřejných a právního státu, a vítá záruky, které poskytly útvary Komise v tom smyslu, že při vyjednávání dohod s rozvojovými zeměmi – včetně rozvojových zemí, které nejsou členy AKT – bude na ustanovení článku 9 brán zřetel.

Cílem navrhované dohody je změnit stávající Protokol připojený k Dohodě o partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou, jež byla přijata dne 23. ledna 2006 a jež zrušila a nahradila dnem svého vstupu v platnost dohodu z roku 1987.

Změny sjednané na zasedání smíšeného výboru ES/Seychely v březnu 2007 se týkají zvýšení referenční tonáže z 55 000 na 63 000 tun, zavedení finanční podpory partnerství a zvýšení částky, kterou platí majitelé plavidel, z 25 na 35 EUR za tunu s cílem dosáhnout souladu Protokolu s ostatními dohodami o lovu tuňáků.

Příspěvek Společenství se tak snižuje ze 75 na 65 EUR za tunu. Celkový finanční příspěvek se tudíž zvyšuje z 4 125 000 EUR na 5 355 000 EUR. Na podporu a provádění odvětvové rybářské politiky Seychelské republiky je zvlášť vyčleněna částka 1 260 000 EUR ročně.

Rybolovná práva uvedená v Protokolu a stanovená v nařízení (ES) č. 115/2006 nedoznala změn a jsou potvrzena pro 40 plavidel lovících tuňáky vlečnou sítí z Francie, Španělska a Itálie a pro 12 plavidel pro povrchový rybolov na dlouhou lovnou šňůru z Francie, Španělska a Portugalska, přičemž celkový počet licencí činí 52.

Revidovaný Protokol se bude prozatímně uplatňovat od 18. ledna 2008 na zbývající poslední tři roky, a to až do 17. ledna 2011.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu vítá odkaz na vnitrostátní iniciativy a doufá, že by mohly zahrnovat rovněž financování projektů místní infrastruktury pro zpracování a prodej ryb, což by místnímu obyvatelstvu umožnilo živit se i jinak než rybolovem.

Výbor pro rozvoj Evropského parlamentu rovněž vítá skutečnost, že v dohodě je obsažen návrh na provádění odvětvové rybářské politiky s cílem podpořit odpovědný a udržitelný rybolov ve vodách Seychelských ostrovů, a že tato dohoda posiluje vědecko-technickou spolupráci s místními orgány. Ve výše uvedeném usnesení AKT–EU se uvádí, že předběžnou podmínkou pro povolení rybolovu musí být vědecké posouzení zdrojů a že každoroční vyhodnocení stavu těchto zdrojů musí být podmínkou i pro vydání dalších povolení k rybolovu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 2 a (nový)

 

(2a) Finanční příspěvek poskytovaný Společenstvím by měl být využit na rozvoj obyvatelstva pobřežních oblastí živícího se rybolovem a na vytvoření drobného místního průmyslu pro mražení a zpracování ryb;

POSTUP

Název

Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely

Referenční údaje

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Příslušný výbor

PECH

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Datum přijetí

27.2.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

29

1

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

(1)

Dosud nezveřejněné v Úř. věst.


STANOVISKO Rozpočtového výboru (28. 2. 2008)

pro Výbor pro rybolov

k návrhu nařízení Rady o uzavření dohody ve formě výměny dopisů o změnách Protokolu, kterým se na období od 18. ledna 2005 do 17. ledna 2011 stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle dohody mezi Evropským společenstvím a Seychelskou republikou.

(KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Navrhovatelka: Helga Trüpel

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedná se o změnu současné dohody o partnerství v oblasti rybolovu se Seychelskou republikou, která je standardní smlouvou o tuňácích. Tyto změny se týkají dvou věcí:

1.  v současném protokolu je stanovena referenční tonáž, tj. množství tuňáka, za které se podle dohody platí předem, na 55 000 tun. Navrhovanou změnou by se toto množství zvýšilo na 63 000 tun, což by podle Komise více odpovídalo skutečným úlovkům za poslední roky (nejde o omezení úlovků, nýbrž o omezení výše částky vyplacené předem).

2.  v rámci stávajícího protokolu je z rozpočtu EU placeno celkem 75 EUR za každou tunu tuňáka uloveného loděmi EU. Majitelé plavidel platí 25 EUR za tunu prostřednictvím svých licenčních poplatků. Navrhovanou změnou se tyto dvě částky mění na 65 a 35 EUR s cílem sjednotit tuto dohodu s jinými dohodami o tuňácích a splnit závazek Rady z roku 2004 ke zvýšit podíl částky placené majiteli plavidel.

Výsledkem těchto změn je, že se s účinností od 18. ledna 2007 zvýší finanční příspěvek z 4 125 milionů EUR na 5 355 milionů EUR ročně .

Nyní musí být takové změny protokolů schváleny Radou a Parlamentem; tento postup je uplatňován i v případě Seychelské republiky. Avšak Komise navrhla (KOM(2007)595) postup projednávání ve výborech, který by ráda používala pro jakékoli budoucí změny v dohodách o partnerství v oblasti rybolovu, jenž by údajně tyto postupy urychlil. Tento návrh je předmětem dalšího stanoviska naší navrhovatelky (PE 400.694).

Vaše navrhovatelka předkládá k uvedenému nařízení tři pozměňovací návrhy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí(1)  Pozměňovací návrh Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

Čl. 3 odst. 1a (nový)

 

Komise každoročně zhodnotí, zda členské státy, jejichž plavidla jsou provozována podle protokolu k dohodě, plní svou ohlašovací povinnost. Pokud tomu tak není, Komise zamítne jejich žádost o udělení licence k rybolovu pro následující rok.

Odůvodnění

Plavidla, která nesplňují nejzákladnější povinnost vykazovat úlovek, by neměla mít nárok na finanční podporu z EU.

Pozměňovací návrh 2

Článek 3a (nový)

 

Článek 3a

 

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích víceletého odvětvového programu podle článku 7 protokolu a o tom, zda-li členské státy splňují ohlašovací povinnost.

Odůvodnění

Aby bylo možné zhodnotit, zda je náhrada vyplácená EU řádně vyúčtována a zda skutečně podporuje udržitelné využívání rybolovných zdrojů v Seychelské republice, měla by Komise každoročně Parlamentu předložit zprávu.

Pozměňovací návrh 3

Článek 3b (nový)

 

Článek 3b

 

Před skončením platnosti současného protokolu nebo zahájením jednání o jeho případném nahrazení jinou verzí předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě jeho hodnocení ex post, jež bude zahrnovat analýzu nákladů a přínosů.

Odůvodnění

Před zahájením nových jednání je nezbytné vyhodnotit stávající protokol, aby bylo možné rozhodnout, zda a jaké bude zapotřebí učinit změny v jeho případné nové verzi s prodlouženou platností.

POSTUP

Název

Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely

Referenční údaje

(KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Příslušný výbor

PECH

Výbor, který zaujal stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Navrhovatel

       Datum jmenování

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Datum přijetí

27.2.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

15

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

(1)

Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.


POSTUP

Název

Změna rybolovných práv a finančního příspěvku stanovených v dohodě ES/Seychely

Referenční údaje

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Datum konzultace s EP

21.11.2007

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

29.11.2007

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Datum přijetí

27.3.2008

 

 

 

Výsledek závěrečného hlasování

+:

–:

0:

20

3

0

Členové přítomní při závěrečném hlasování

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Náhradník(ci) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Náhradník(ci) (čl. 178 odst. 2) přítomný(í) při závěrečném hlasování

Francesco Ferrari

Právní upozornění - Ochrana soukromí