BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

31.3.2008 - (KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Fiskeriudvalget
Ordfører: Josu Ortuondo Larrea

Procedure : 2007/0232(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A6-0085/2008
Indgivne tekster :
A6-0085/2008
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne

(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Høringsprocedure)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forslag til Rådets forordning (KOM(2007)0664)[1],

–   der henviser til EF-traktatens artikel 37 og artikel 300, stk. 2,

–   der henviser til EF-traktatens artikel 300, stk. 3, første afsnit, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C6‑0430/2007),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 83, stk. 7,

–   der henviser til betænkning fra Fiskeriudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget og Udviklingsudvalget (A6‑0085/2008),

1.  godkender forslaget til Rådets forordning som ændret og godkender indgåelsen af aftalen;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Seychellernes regeringer og parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I den nævnte fiskeriaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Seychellerne fremgår det af kapitel VIII om havnefaciliteter, at "Seychellernes myndigheder fastlægger i indforståelse med rederne betingelserne for anvendelse af havnefaciliteter", uden at der hidtil er blevet taget hensyn til kravene fra EU's fiskerisektor om en forbedring af havneinfrastrukturen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b) For at virkeliggøre en sektorpolitik for fiskeriet på Seychellerne bør der tages hensyn til behovet for forbedring og modernisering af havneinfrastrukturen, der på nuværende tidspunkt praktisk taget er udnyttet til bristepunktet, samt til muligheden for at afskaffe den særlige afgift for landing af tunfisk, som ikke findes i nogen anden havn i verden.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 – stk. 1 b (ny)

 

Kommissionen skal hvert år vurdere, om medlemsstater, hvis fartøjer er underlagt protokollen til aftalen, har opfyldt indberetningskravene. Hvis dette ikke er tilfældet, skal Kommissionen tilbageholde deres ansøgninger om fiskerilicens for det efterfølgende år.

Begrundelse

Fartøjer, der ikke opfylder de mest basale krav og indberetter deres fangster, bør ikke modtage økonomisk støtte fra EU.

Ændringsforslag 4

Artikel 3 a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7, samt om medlemsstaternes opfyldelse af indberetningskravene.

Begrundelse

Med henblik på at evaluere, om der er gjort behørigt rede for anvendelsen af den finansielle modydelse, som EU betaler, og om den rent faktisk fremmer den bæredygtige anvendelse af fiskeressourcerne i Seychellerne, bør Kommissionen hvert år aflægge rapport til Parlamentet.

Ændringsforslag 5

Artikel 3 b (ny)

 

Artikel 3b

 

Inden protokollens udløb eller inden indledning af forhandlinger om en eventuel erstatning for protokollen skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evaluering af protokollen inklusive en cost-benefit-analyse.

Begrundelse

Inden der indledes nye forhandlinger, er det nødvendigt at evaluere den nugældende protokol for at få klarhed over, om der bør foretages ændringer i en ny aftale.

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag tager sigte på at ændre protokollen til partnerskabsaftalen om fiskeri mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne, som er omfattet af forordning (EF) 1562/2006, med henblik på at tilpasse protokollens bestemmelser til de reelle fangster, der har været i de to år, som aftalen har været gældende. Ændringerne af bestemmelserne i aftalen er af beskedent omfang og svarer til konklusionerne fra Den Blandede Kommission, der er omtalt i den gældende protokol.

Efter mødet i Den Blandede Kommission EF/Seychellerne i januar 2007 blev det besluttet, at de to parter i henhold til artikel 11 i protokollen og artikel 9 i aftalen ville afholde et møde i Den Blandede Kommission for at fremlægge forslag til ændring af protokollen. Disse ændringer blev drøftet på mødet i Den Blandede Kommission den 20.-21. marts 2007 i Bruxelles.

De ændringer, der blev forhandlet om, fremgår af begrundelsen til Kommissionens forslag, og er følgende:

 referencemængden øges fra 55 000 t til 63 000 t for at tage hensyn til det gennemsnitlige fangstniveau i de seneste tre år,

 der indføres partnerskabsstøtte, hvilket ikke er indført i forbindelse med de tidligere forhandlinger (der er ført forud for Rådets konklusioner af juli 2004 om fiskeripartnerskabsaftaler),

 redernes andel af betalingen forhøjes fra 25 til 35 EUR pr. t for at harmonisere den med andre aftaler om tunfiskeri, og Fællesskabets modydelse nedsættes tilsvarende fra 75 til 65 EUR pr. t,

 fiskerimulighederne ændres ikke: 40 notfartøjer til tunfiskeri og 12 langlinefartøjer med flydeline,

 den finansielle modydelse øges fra 4 125 000 EUR i den nuværende protokol til 5 355 000 EUR i den ændrede protokol,

 forskuddene fastsættes på følgende måde: 21 000 EUR pr. år for notfartøjer til tunfiskeri, 4 200 EUR pr. år for fartøjer med flydeline på over 250 BT og 3 150 EUR pr. år for fartøjer med flydeline på under 250 BT.

Denne ændrede protokol anvendes foreløbigt fra den 18. januar 2008 i afventning af dens ikrafttrædelse i henhold til protokollens artikel 13.

Med hensyn til om en ændring af protokollen er til fordel for begge parter, og om den er i overensstemmelse med en ansvarlig forvaltning af fiskeressourcerne, hedder det i begrundelsen til forslaget:

Den forudgående evaluering konkluderede, at indgåelsen af en ny aftale var til begge parters fordel. De indførte ændringer styrker yderligere denne aftale, der er Fællesskabets væsentligste tunaftale med et tredjeland - både med hensyn til referencemængder og til finansiel modydelse - og den er afgørende for sammenhængen med og opretholdelsen af de øvrige tunaftaler, som Fællesskabet har indgået med andre lande i Det Indiske Ocean (Madagaskar, Comorerne, Mauritius og Mozambique).

Hovedelementerne i evalueringen er fortsat aktuelle, bl.a. en meget tilfredsstillende udnyttelse af fiskerimulighederne og referencemængdeniveauet.

Merværdi som følge af EF-interventionen:

Forrentningen af investeringen er meget gunstig for EF: Det skønnes, at hver gang der investeres 1 EUR fællesskabsmidler, giver det sektoren mulighed for at skabe mindst 4,8 EUR i merværdi. Seychellerne har også betydelige økonomiske fordele, og den europæiske flådes tilstedeværelse bidrager betydeligt til Seychellernes økonomi, der pt. befinder sig i en vanskelig situation. De europæiske notfartøjer står bl.a. for 95 % af tunforsyningerne til den lokale konservesindustri, der med ca. 2 500 beskæftigede er landets største private arbejdsplads. Fiskerisektoren udgør 15 % af Seychellernes BNP (lige efter turismen, der udgør 20 %), og den beskæftiger direkte og indirekte 6 000 personer, dvs. 17 % af det formelle arbejdsmarked.

Vi må imidlertid ikke glemme, at aftalen er gyldig fra 2005 til 2011, og at denne midtvejsrevision medfører en forøgelse af den finansielle modydelse, som rederne betaler for de enkelte licenser, fra 15 000 til 21 000 euro. Desuden forhøjes afgiften pr. ton fangst fra 25 til 35 euro, dvs. yderligere 40 %.

I øvrigt er Seychellerne det eneste land, som har fastsat en særlig afgift for landing af tun (tuna transhipment tax), og selv om det i den oprindelige aftale, der blev underskrevet i 2007 (kapitel VIII) blev anført, at "Seychellernes myndigheder fastlægger i indforståelse med rederne betingelserne for anvendelse af havnefaciliteter", er der rent faktisk aldrig blevet taget hensyn til de gentagne krav fra EU's tunfiskersektor om de nødvendige forbedringer af havneinfrastrukturen, som befinder sig i en sørgelig tilstand og er voldsomt overbelastet på grund af den udvidelse af flåden, der har været i de seneste år.

I den ændring af protokollen, der nu gennemføres, har Seychellernes regering fjernet enhver henvisning til nogen form for høring af rederne. Det er imidlertid dem, der belastes mest af forhøjelsen af de økonomiske modydelser, og de føler sig udelukket fra forhandlingerne og kan ikke se, at der er noget klart tilsagn om forbedring af havnefaciliteterne.

Konklusion

De ændringer, som Den Blandede Kommission har indført, ændrer ikke de fiskerimuligheder, der er fastsat i protokollen, og som blev vedtaget den 23. januar 2006 med Rådets forordning (EF) nr. 115/2006. De består fortsat i 40 licenser til notfartøjer til tunfiskeri og 12 til langlinefartøjer med flydeline. De væsentlige elementer i aftalen ændres heller ikke, og ordføreren foreslår derfor at godkende ændringerne til protokollen til den gældende fiskeriaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (28.2.2008)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne
(KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Rådgivende ordfører: Joseph Borrell Fontelles

KORT BEGRUNDELSE

EU's politik for udviklingssamarbejde og den fælles fiskeripolitik skal være i overensstemmelse med hinanden, komplementære og koordinerede og skal samlet set bidrage til fattigdomsbekæmpelse og til bæredygtig udvikling i de berørte lande.

EU har forpligtet sig til at sikre et bæredygtigt fiskeri i hele verden, sådan som det blev fastlagt på FN-topmødet i Johannesburg i 2002, og til at opretholde eller genoprette bestandene med henblik på at få det maksimalt bæredygtige udbytte.

EU har tilsluttet sig FN's Fødevare- og Landbrugsorganisations adfærdskodeks for ansvarligt fiskeri for at fremme bæredygtigt fiskeri på lang sigt og understrege, at retten til at fiske medfører en forpligtelse til at gøre dette på ansvarlig vis for at sikre en effektiv bevarelse og forvaltning af de levende akvatiske ressourcer.

EU's tilstedeværelse på fjerntliggende fangstpladser er et legitimt mål, men der skal huskes på, at samtidig med at EU's fiskeriinteresser bør beskyttes, bør der også tages hensyn til interessen i at udvikle de nationer, der underskrives fiskeriaftaler med.

Parlamentets Udviklingsudvalg glæder sig over den beslutning om fiskeri og fiskeriets sociale og miljømæssige aspekter i udviklingslande, som Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU vedtog den 22. juni 2006, navnlig fordi beslutningen tager højde for, at beskyttelsen af EU's og AVS-staternes fiskeriinteresser skal samordnes dels med bæredygtig forvaltning af fiskeressourcer i økonomisk, social og miljømæssig henseende, dels med eksistensgrundlaget for kystsamfund, der lever af fiskeri.

Udviklingsudvalget understreger endvidere, at der i AVS-EU-fiskeripartnerskabsaftalen henvises til overholdelse af Cotonou-aftalen. Det fastholdes, at der skal tages fuldt hensyn til Cotonou-aftalens artikel 9 om menneskerettigheder, demokratiske principper, god regeringsførelse og retsstatsprincipper, og det påskønnes, at Kommissionen over for Udviklingsudvalget har forsikret, at den vil tage hensyn til artikel 9, når den fører forhandlinger om aftaler med udviklingslande, herunder ikke-AVS-lande.

Formålet med den foreslåede aftale er at ændre den gældende protokol til partnerskabsaftalen om fiskeri mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne, der blev vedtaget den 23. januar 2006, og som fra sin ikrafttrædelsesdato ophæver og erstatter aftalen fra 1987.

Der er på mødet i Den Blandede Kommission EF/Seychellerne i marts 2007 forhandlet om ændringer vedrørende en stigning i referencemængden fra 55 000 t til 63 000 t, indførelse af partnerskabsstøtten og stigningen fra 25 til 35 EUR pr. t i redernes betaling for at bringe protokollen på linje med andre aftaler om tunfiskeri. Fællesskabets modydelse nedsættes således fra 75 EUR til 65 EUR pr. t. Den samlede finansielle modydelse øges derfor fra 4 125 000 EUR til 5 355 000 EUR. Et specifikt beløb på 1 260 000 EUR pr. år skal anvendes til at støtte og gennemføre sektorpolitikken for fiskeriet i Seychellerne.

De fiskerimuligheder, der er omhandlet i protokollen og fastsat i forordning (EF) nr. 115/2006, er ikke blevet ændret og er blevet bekræftet for 40 notfartøjer til tunfiskeri fra Frankrig, Spanien og Italien og for 12 langlinefartøjer med flydeline fra Frankrig, Spanien og Portugal. Antallet af licenser er i alt 52.

Den ændrede protokol vil for de tre tilbageværende år midlertidigt finde anvendelse fra den 18. januar 2008 til den 17. januar 2011.

Udviklingsudvalget glæder sig over sammenkædningen med nationale initiativer og håber, at disse vil omfatte finansiering af lokale infrastrukturprojekter for forarbejdning og markedsføring af fisk, således at lokalbefolkningen får andre muligheder end subsistensfiskeri.

Udviklingsudvalget glæder sig endvidere over, at det i aftalen foreslås at gennemføre en sektorpolitik for fiskeriet med henblik på at fremme et ansvarligt og bæredygtigt fiskeri i Seychellernes farvande, og at den støtter videnskabeligt og teknisk samarbejde med de lokale myndigheder. Ifølge den nævnte AVS-EU-beslutning anses videnskabelige ressourcevurderinger for en forudsætning for adgang til fiskeri, og det fastslås, at en årlig ressourceevaluering skal være en betingelse for at opnå yderligere fiskeritilladelser.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Betragtning 2 a (ny)

 

(2a) Fællesskabets finansielle modydelse bør anvendes til udvikling af kystbefolkninger, der lever af fiskeri, samt til oprettelse af små lokale virksomheder, der nedfryser og forarbejder fisk.

PROCEDURE

Titel

Ændring af fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem EF og Seychellerne

Referencer

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Dato for vedtagelse

27.2.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

UDTALELSE fra Budgetudvalget (28.2.2008)

til Fiskeriudvalget

om forslag til Rådets forordning om indgåelse af en aftale i form af brevveksling om ændring af protokollen om fastsættelse for perioden 18. januar 2005 - 17. januar 2011 af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Seychellerne
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Rådgivende ordfører: Helga Trüpel

KORT BEGRUNDELSE

Dette er en ændring af den eksisterende fiskeripartnerskabsaftale med Seychellerne, som er en standardaftale for tun. Ændringerne tager sigte på to ting:

1.  I den nuværende protokol er referencetonnagen, dvs. den mængde tun, som der med aftalen betales forud for, fastsat til 55 000 t. Ændringen vil øge denne mængde til 63 000 t, hvilket ifølge Kommissionen vil give et mere præcist billede af den reelle fangst i de senere år (bemærk, at der ikke er tale om en fangstbegrænsning, men en grænse for, hvor meget der betales forud).

2.  I den nuværende protokol betaler EU-budgettet i alt 75 EUR for hvert ton tun, der fanges af EU-flåden. Skibsrederne betaler 25 EUR pr. ton via deres licensafgifter. Med ændringen bliver disse to beløb til henholdsvis 65 EUR og 35 EUR, så aftalen bringes i overensstemmelse med andre tunaftaler, og således at man opfylder den forpligtelse, Rådet fastlagde i 2004 om at øge den andel, som skibsrederne betaler.

Resultatet af disse ændringer er, at den finansielle modydelse stiger fra 4 125 000 mio. EUR til 5 355 000 mio. EUR om året med virkning fra 18. januar 2007.

Som det er nu, skal sådanne ændringer af protokollerne godkendes af Rådet og Parlamentet, og det er den procedure, der følges, for så vidt angår Seychellerne. Kommissionen har dog foreslået en komitologiprocedure (KOM(2007)595), som den gerne vil følge for alle kommende ændringer af fiskeripartnerskabsaftaler, angiveligt for at fremskynde disse procedurer. Dette forslag er genstand for en anden udtalelse fra ordføreren (PE 400.694).

Ordføreren stiller tre ændringsforslag til forordningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Fiskeriudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag[1]Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionen skal hvert år vurdere, om medlemsstater, hvis fartøjer er underlagt protokollen til aftalen, har opfyldt indberetningskravene. Hvis dette ikke er tilfældet, skal Kommissionen tilbageholde deres ansøgninger om fiskerilicens for det efterfølgende år.

Begrundelse

Fartøjer, der ikke opfylder de mest basale krav og indberetter deres fangster, bør ikke modtage økonomisk støtte fra EU.

Ændringsforslag 2

Artikel 3 a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om resultaterne af det flerårige sektorprogram, der er beskrevet i protokollens artikel 7, samt om medlemsstaternes opfyldelse af indberetningskravene.

Begrundelse

Med henblik på at evaluere, om der er gjort behørigt rede for anvendelsen af den finansielle modydelse, som EU betaler, er blevet korrekt bogført, og om den rent faktisk fremmer den bæredygtige anvendelse af fiskeressourcerne i Seychellerne, bør Kommissionen hvert år aflægge rapport til Parlamentet.

Ændringsforslag 3

Artikel 3 b (ny)

 

Artikel 3b

 

Inden protokollens udløb eller inden indledning af forhandlinger om en eventuel erstatning for protokollen skal Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en efterfølgende evaluering af protokollen inklusive en cost-benefit-analyse.

Begrundelse

Inden der indledes nye forhandlinger, er det nødvendigt at evaluere den nugældende protokol for at få klarhed over, om der bør foretages ændringer i en ny aftale.

PROCEDURE

Titel

Ændring af fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem EF og Seychellerne

Referencer

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Korresponderende udvalg

PECH

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Dato for vedtagelse

27.2.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Endnu ikke offentliggjort i EUT.

PROCEDURE

Titel

Ændring af fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i aftalen mellem EF og Seychellerne

Referencer

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Dato for høring af EP

21.11.2007

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

PECH

29.11.2007

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Dato for vedtagelse

27.3.2008

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

3

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2

Francesco Ferrari

Dato for indgivelse

31.3.2008