ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011

31.3.2008 - (COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Josu Ortuondo Larrea

Διαδικασία : 2007/0232(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A6-0085/2008
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A6-0085/2008
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011

(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Διαδικασία διαβούλευσης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου (COM(2007)0664),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 37 και το άρθρο 300, παράγραφος 2, της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 300, παράγραφος 3, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C6‑0430/2007),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51 και το άρθρο 83, παράγραφος 7, του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ανάπτυξης (Α6-0085/2008),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και στη Δημοκρατία των Σεϋχελλών.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Η εν λόγω Αλιευτική Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Σεϋχελλών στο Κεφάλαιό της VIII σχετικά με τον Εξοπλισμό Λιμένων, τονίζει ότι "οι αρχές των Σεϋχελλών καθορίζουν, κατόπιν συμφωνίας με τους πλοιοκτήτες, τους όρους για την χρήση του εξοπλισμού λιμένων", χωρίς ωστόσο έως τώρα να έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα του τομέα μας όσον αφορά την βελτίωση των υποδομών των λιμένων.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1 β) Προκειμένου να γίνει πραγματικότητα η τομεακή αλιευτική πολιτική στις Σεϋχέλλες, πρέπει να ληφθεί υπόψη η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών που σήμερα είναι πραγματικά υπερφορτωμένες, καθώς και η δυνατότητα κατάργησης του ειδικού φόρου για την εκφόρτωση του τόνου που δεν υφίσταται σε κανένα άλλο λιμένα στον κόσμο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, παράγραφος 1α(νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

.

Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. Εάν δεν συμμορφώνονται, η Επιτροπή απορρίπτει τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση αδειών αλιείας για το επόμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη που δεν συμμορφώνονται με την πλέον βασική απαίτηση, την δήλωση των αλιευμάτων τους, δεν πρέπει να επωφελούνται από την οικονομική στήριξη της ΕΕ.

Τροπολογία  4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και για τη συμμόρφωση των κρατών μελών στις απαιτήσεις υποβολής δήλωσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον η χρηματική αντιπαροχή που καταβάλλεται από την ΕΕ χρησιμοποιείται καταλλήλως και προωθεί πράγματι την βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Πριν από τη λήξη του Πρωτοκόλλου ή την έναρξη διαπραγματεύσεων για πιθανή αντικατάστασή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση κόστους - ωφελείας.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του παρόντος πρωτοκόλλου είναι απαραίτητη πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων, προκειμένου να γίνουν γνωστές ποιές αλλαγές, εάν χρειάζεται να γίνουν, πρέπει να συμπεριληφθούν σε πιθανή ανανέωση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής συνεπάγεται την τροποποίηση του πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, ως εκτίθεται στον κανονισμό (ΕΚ) 1562/2006 που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, προκειμένου να προσαρμοστούν οι ρήτρες του πρωτοκόλλου στις ποσότητες που πράγματι αλιεύθηκαν κατά τα δύο έτη ισχύος της Συμφωνίας. Οι τροποποιήσεις που επέρχονται δεν είναι ουσιαστικές και αντιστοιχούν στα συμπεράσματα της μικτής επιτροπής που προβλέπει το ισχύον πρωτόκολλο.

Μετά από τη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής ΕΚ/Σεϋχελλών τον Ιανουάριο του 2007, αποφασίστηκε να οργανώσουν τα δύο μέρη στο πλαίσιο των άρθρων 11 του πρωτοκόλλου και 9 της συμφωνίας μια νέα συνάντηση για την υποβολή προτάσεων τροποποίησης του εν λόγω πρωτοκόλλου. Οι προτάσεις αυτές εξετάστηκαν από τη μικτή επιτροπή στις Βρυξέλλες στις 20 και 21 Μαρτίου.

Οι εκεί συμφωνηθείσες τροποποιήσεις είναι οι αναφερόμενες στην Αιτιολογική Έκθεση της πρότασης της Επιτροπής και έχουν ως εξής:

 αυξάνεται η ποσότητα αναφοράς από 55.000 σε 63.000 τόνους για να ληφθεί υπόψη το μέσο επίπεδο αλιευμάτων των τριών τελευταίων ετών·

 καθιερώνεται στήριξη για την εταιρική σχέση, η οποία δεν είχε εξεταστεί μέχρι τούδε σε καμία διαπραγμάτευση (πριν από τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου 2004 για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας)·

 αυξάνεται το μερίδιο που καταβάλλουν οι εφοπλιστές από 25 σε 35 € ανά τόνο, για να εναρμονιστεί με τις άλλες συμφωνίες αλιείας τόνου, και ως επακόλουθο μειώνεται η κοινοτική αντιπαροχή από 75 σε 65 € ανά τόνο·

 οι αλιευτικές δυνατότητες παραμένουν αμετάβλητες: 40 θυνναλιευτικά γρι-γρι και 12 παραγαδιάρικα επιφανείας·

 η συνολική χρηματική αντιπαροχή αυξάνεται επομένως στο τροποποιημένο πρωτόκολλο από 4.125.000 € σε 5.355.000 €·

 τα κατ’ αποκοπήν ποσά ορίζονται ως εξής: 21.000 € ετησίως για τα θυνναλιευτικά γρι-γρι, 4.200 € ετησίως για τα παραγαδιάρικα επιφανείας άνω των 250 GT και 3.150 € ετησίως για τα παραγαδιάρικα επιφανείας 250 GT κατ’ ανώτατο όριο.

Αυτό το αναθεωρημένο πρωτόκολλο θα εφαρμοστεί προσωρινά από τις 18 Ιανουαρίου 2008, έως ότου τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 13 αυτού.

Η σκοπιμότητα τροποποίησης του Πρωτοκόλλου από τα δύο μέρη και η συνοχή της με την υπεύθυνη διαχείριση των αλιευτικών πόρων εκτίθενται στην αιτιολογική έκθεση της πρότασης:

‘Βάσει της εκ των προτέρων αξιολόγησης, εκτιμήθηκε ότι η σύναψη νέας συμφωνίας θα απέβαινε προς όφελος και των δύο μερών. Οι τροποποιήσεις που επήλθαν ενισχύουν περαιτέρω την παρούσα συμφωνία, η οποία αποτελεί τη σημαντικότερη συμφωνία αλιείας τόνου της Κοινότητας με τρίτη χώρα, τόσο από την άποψη της ποσότητας αναφοράς όσο και από την άποψη της χρηματικής αντιπαροχής, και είναι στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για την συνεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των άλλων συμφωνιών αλιείας τόνου που έχει συνάψει η Κοινότητα με τις λοιπές χώρες του Ινδικού Ωκεανού (Μαδαγασκάρη, Κομόρες, Μαυρίκιο, Μοζαμβίκη).’

Τα βασικά αποτελέσματα της αξιολόγησης εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα, ιδίως το άκρως ικανοποιητικό επίπεδο χρησιμοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων και της ποσότητας αναφοράς.

Προστιθέμενη αξία της κοινοτικής δράσης:

‘Ενώ η απόδοση της επένδυσης για την ΕΚ είναι σε μεγάλο βαθμό θετική, καθόσον εκτιμάται ότι 1 ευρώ που επενδύεται από τον κοινοτικό προϋπολογισμό επιτρέπει στον κλάδο να παραγάγει τουλάχιστον 4,8 € προστιθέμενης αξίας, οι οικονομικοί αντίκτυποι προς όφελος των Σεϋχελλών είναι αξιοσημείωτοι, η δε παρουσία των ευρωπαϊκών στόλων συνεισφέρει με ιδιαίτερα σημαντικό τρόπο στην οικονομία των Σεϋχελλών, η οποία επί του παρόντος αντιμετωπίζει δυσχέρειες. Η δραστηριότητα των ευρωπαϊκών γρι-γρι επιτρέπει να εξασφαλίζεται σε ποσοστό 95% ο εφοδιασμός με τόνο της τοπικής κονσερβοποιίας, η οποία αποτελεί τον πρώτο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα της χώρας με περίπου 2.500 θέσεις απασχόλησης. Ο τομέας της αλιείας στις Σεϋχέλλες αντιπροσωπεύει το 15% του ΑΕΠ (αμέσως μετά τον τουρισμό που αντιπροσωπεύει 20%) και εξασφαλίζει την άμεση και έμμεση απασχόληση 6.000 ατόμων, ήτοι του 17% της επίσημης αγοράς εργασίας.’

Συμπεράσματα

Οι τροποποιήσεις της μικτής επιτροπής δεν τροποποιούν τις αλιευτικές δυνατότητες που ορίστηκαν από το πρωτόκολλο και εγκρίθηκαν στις 23 Ιανουαρίου 2006 με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 115/2006 του Συμβουλίου (40 άδειες για θυνναλιευτικά γρι-γρι και 12 για παραγαδιάρικα επιφανείας) ούτε τις ουσιαστικές διατάξεις της συμφωνίας. Κατά συνέπεια, ο εισηγητής προτείνει να εγκριθεί η τροποποίηση του πρωτοκόλλου της αλιευτικής συμφωνίας που ισχύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (28.2.2008)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011
(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Josep Borrell Fontelles

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κοινή αλιευτική πολιτική (ΚΑΠ), πρέπει να είναι σταθερές, συμπληρωματικές και συντονισμένες και να συμβάλλουν, ως σύνολο, στη μείωση της φτώχειας και την αειφόρο ανάπτυξη των ενεχομένων χωρών.

Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα του αλιευτικού τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ορίστηκε στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών το 2002 στο Γιοχάνεσμπούργκ, με διατήρηση ή αποκατάσταση των αποθεμάτων για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βιώσιμης παραγωγής.

Η ΕΕ έχει αποδεχτεί τον "Κώδικα Συμπεριφοράς για μια υπεύθυνη Αλιεία" του Οργανισμού τροφίμων και γεωργίας του ΟΗΕ , για την προώθηση μιας μακροπρόθεσμης αειφόρου ανάπτυξης της αλιείας και συμφωνεί ότι το δικαίωμα στην αλιεία συνδέεται αναπόσπαστα με την υποχρέωση μιας υπεύθυνης αλιείας που θα εξασφαλίζει την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των ζώντων θαλασσίων αποθεμάτων.

Η παρουσία της ΕΕ σε απομεμακρυσμένες αλιευτικές θαλάσσιες εκτάσεις αποτελεί νόμιμο στόχο αλλά θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα συμφέροντα του αλιευτικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προστατεύονται παράλληλα με τα συμφέροντα αναπτυσσόμενων χωρών με τις οποίες προσυπογράφονται συμφωνίες για την αλιεία.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζει το ψήφισμα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ της 22ας Ιουνίου 2006 σχετικά με την «Αλιεία και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της σε αναπτυσσόμενες χώρες», ιδιαίτερα στο βαθμό που θεωρεί ότι η προστασία των αλιευτικών συμφερόντων της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ πρέπει να συντονίζεται με τη βιώσιμη διαχείριση αλιευτικών πόρων αφενός από οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη και, αφετέρου, από την προοπτική των μέσων συντήρησης παράκτιων κοινοτήτων που εξαρτώνται από την αλιεία.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονίζει περαιτέρω την αναφορά που περιλαμβάνεται στη Συμφωνία Αλιευτικής Σύμπραξης ΑΚΕ-ΕΕ σχετικά με την τήρηση της Συμφωνίας Κοτονού· επιμένει ότι θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη το άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις δημοκρατικές αρχές, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, και επιδοκιμάζει τις εγγυήσεις που δόθηκαν από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, ότι δηλαδή θα συνεκτιμούν το περιεχόμενο του άρθρου 9 κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών με αναπτυσσόμενες χώρες, συμπεριλαμβανομένων και αναπτυσσομένων χωρών που δεν ανήκουν στις ΑΚΕ.

Ο σκοπός της προτεινόμενης συμφωνίας είναι η τροποποίηση του υφισταμένου πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, συμφωνία η οποία εγκρίθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2006 και ακυρώνει και αντικαθιστά τη συμφωνία του 1987 από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ.

Οι τροπολογίες που απετέλεσαν αντικείμενο διαπραγματεύσεων κατά τη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΚ/Σεϋχέλλες τον Μάρτιο 2007, αυξάνουν το φορτίο αναφοράς από 55 σε 63 χιλιάδες τόνους, εισάγουν οικονομική στήριξη για την αλιευτική σύμπραξη και ανεβάζουν το μερίδιο που καταβάλλουν οι πλοιοκτήτες από 25 σε 35 ευρώ ανά τόνο ώστε να ευθυγραμμισθεί το πρωτόκολλο με το αντίστοιχο κείμενο άλλων συμφωνιών αλίευσης θύννου. Με τον τρόπο αυτό, η συνεισφορά της Κοινότητας μειώνεται από 75 σε 65 ευρώ ανά τόνο. Ως εκ τούτου, η συνολική χρηματική αντιστάθμιση αυξάνεται από 4.125.000 ευρώ σε 5.355.000 ευρώ. Ένα ειδικό ποσό ύψους 1.260.000 ευρώ ανά έτος στοχεύει στη στήριξη και την εφαρμογή πρωτοβουλιών που λαμβάνονται στο πλαίσιο της τομεακής πολιτικής της αλιείας στις Σεϋχέλλες.

Οι αλιευτικές δυνατότητες που προβλέπονται στο πρωτόκολλο και καθορίστηκαν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 115/2006 δεν τροποποιήθηκαν και συνεπώς έχει επιβεβαιωθεί ότι παρέχονται συνολικά 52 άδειες οι οποίες αντιστοιχούν σε 40 τονναλιευτικά γρι-γρι από την Γαλλία, την Ισπανία και την Ιταλία και σε 12 παραγαδιάρικα σκάφη επιφανείας από την Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Το τροποποιημένο πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει προσωρινά από την 18η Ιανουαρίου 2008 για μία περίοδο που θα καλύψει τα υπολειπόμενα τρία έτη, ήτοι μέχρι την 17η Ιανουαρίου 2011.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζει την προαναφερθείσα αναφορά στις εθνικές πρωτοβουλίες και ελπίζει ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα συμπεριλάβουν, ενδεχομένως, τη χρηματοδότηση τοπικών έργων υποδομής για την επεξεργασία των αλιευμάτων και τη διάθεσή τους στην αγορά, επιτρέποντας έτσι στους τοπικούς πληθυσμούς να προχωρήσουν πέραν από την αλιεία που τους παρέχει τα απαραίτητα μόνο μέσα προς επιβίωση.

Η Επιτροπή Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρετίζει επίσης το γεγονός ότι η συμφωνία προτείνει την εφαρμογή τομεακής πολιτικής της αλιείας για την προαγωγή μίας υπεύθυνης και βιώσιμης αλιείας στα ύδατα των Σεϋχελλών και ότι ενισχύει την επιστημονική και τεχνική συνεργασία με τις τοπικές αρχές. Το προαναφερθέν ψήφισμα ΑΚΕ-ΕΕ θεωρεί ότι η επιστημονική αξιολόγηση πόρων πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για πρόσβαση στον τομέα της αλιείας και ότι η ετήσια αξιολόγηση των πόρων πρέπει να αποτελεί όρο για την απόκτηση και άλλων αδειών αλιείας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή[1]Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1

Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

 

(2α) Η οικονομική συμβολή της Κοινότητας πρέπει να χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των παράκτιων πληθυσμών που ζουν από την αλιεία και τη δημιουργία μικρών τοπικών μονάδων κατάψυξης και επεξεργασίας των αλιευτικών προϊόντων·

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Μανώλης Μαυρομμάτης, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]        Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (28.2.2008)

προς την Επιτροπή Αλιείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011
(COM(227)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Helga Trüpel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το παρόν αποτελεί τροποποίηση της υφιστάμενης ΣΑΣ με τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών, η οποία είναι μια τυποποιημένη συμφωνία αλίευσης τόνου. Η τροποποίηση αποσκοπεί σε δύο πράγματα:

1. Στο τρέχον πρωτόκολλο, η χωρητικότητα αναφοράς, δηλαδή η ποσότητα τόνου για την οποία στην συμφωνία προβλέπεται η εκ των προτέρων πληρωμή, ορίζεται στους 55.000 τόνους. Με την τροπολογία θα αυξηθεί αυτή η ποσότητα στους 63.000 τόνους, προκειμένου να αντικατοπτρίζονται με μεγαλύτερη ακρίβεια τα πραγματικά αλιεύματα κατά τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με την Επιτροπή (ας σημειωθεί ότι αυτό δεν είναι ένα όριο στα αλιεύματα, είναι όριο του ποσού που πληρώνεται εκ των προτέρων).

2. Στην τρέχουσα πρόταση, ο προϋπολογισμός της ΕΕ καταβάλλει ένα ποσό ύψους 75 ευρώ για κάθε τόνο τόνου που αλιεύεται από τα σκάφη της ΕΕ. Ο ιδιοκτήτης του σκάφους πληρώνει 25 ευρώ τον τόνο μέσω των τελών για την άδειά του. Η τροποποίηση αυτή αλλάζει τα δύο αυτά ποσά σε 65 και 35 ευρώ αντίστοιχα, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η συμφωνία με άλλες συμφωνίες αλίευσης τόνου και για να ικανοποιηθεί η υποχρέωση του Συμβουλίου του 2004 να αυξηθεί το μερίδιο που καταβάλλεται από τους πλοιοκτήτες.

Το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών είναι ότι η χρηματική αντιπαροχή θα αυξηθεί από 4.125 ευρώ σε 5.355 ευρώ το χρόνο, με ισχύ από 18 Ιανουαρίου του 2007.

Επί του παρόντος, αυτές οι τροπολογίες στα πρωτόκολλα πρέπει να περάσουν από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, αυτή είναι η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των Σεϋχελλών. Ωστόσο, η Επιτροπή έχει προτείνει (COM (2007) 595) τη διαδικασία επιτροπολογίας την οποία θα επιθυμούσε να ακολουθήσει για οιεσδήποτε μελλοντικές τροποποιήσεις των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης, προκειμένου φαινομενικά να επιταχυνθούν παρόμοιες διαδικασίες. Αυτή η πρόταση αποτελεί αντικείμενο άλλης γνωμοδότησης της συντάκτριάς σας (PE 400.694).

Η συντάκτριά σας προτείνει τρεις τροπολογίες στον κανονισμό.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Αλιείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3, παράγραφος 1α(νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

.

Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε χρόνο κατά πόσον τα κράτη μέλη, τα σκάφη των οποίων ασκούν δραστηριότητα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία, συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις υποβολής δηλώσεων αλιευμάτων. Εάν δεν συμμορφώνονται, η Επιτροπή απορρίπτει τις αιτήσεις τους για τη χορήγηση αδειών αλιείας για το επόμενο έτος.

Αιτιολόγηση

Τα σκάφη που δεν συμμορφώνονται με την πλέον βασική απαίτηση, την δήλωση των αλιευμάτων τους, δεν πρέπει να επωφελούνται από την οικονομική στήριξη της ΕΕ.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα του πολυετούς τομεακού προγράμματος που αναφέρεται στο άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου καθώς και για τη συμμόρφωση των κρατών μελών στις απαιτήσεις υποβολής δήλωσης.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον η χρηματική αντιπαροχή που καταβάλλεται από την ΕΕ χρησιμοποιείται καταλλήλως και προωθεί πράγματι την βιώσιμη χρήση των αλιευτικών πόρων της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει ετήσια έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Πριν από τη λήξη του Πρωτοκόλλου ή την έναρξη διαπραγματεύσεων για πιθανή αντικατάστασή του, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του Πρωτοκόλλου, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση κόστους - ωφελείας.

Αιτιολόγηση

Η αξιολόγηση του παρόντος πρωτοκόλλου είναι απαραίτητη πριν από την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων, προκειμένου να γίνουν γνωστές ποιές αλλαγές, εάν χρειάζεται να γίνουν, πρέπει να συμπεριληφθούν σε πιθανή ανανέωση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

PECH

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Συντάκτρια γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.2.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.11.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

29.11.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Σταύρος Αρναουτάκης, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ιωάννης Γκλαβάκης, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesco Ferrari

Ημερομηνία κατάθεσης

31.3.2008

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία ΕΚ/Σεϋχελλών

Έγγραφα αναφοράς

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

21.11.2007

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

29.11.2007

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

27.3.2008

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alfonso Andria, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser, Σταύρος Αρναουτάκης, Ιωάννης Γκλαβάκης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Αναπληρωτές (άρθρο 178, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francesco Ferrari

Ημερομηνία κατάθεσης

31.3.2008