MIETINTÖ ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

31.3.2008 - (KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Kalatalousvaliokunta
Esittelijä: Josu Ortuondo Larrea

Menettely : 2007/0232(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A6-0085/2008
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A6-0085/2008
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä

(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Kuulemismenettely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston asetukseksi (KOM(2007)0664),

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan ja 300 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C6‑0430/2007),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 51 artiklan ja 83 artiklan 7 kohdan,

–   ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan mietinnön (A6‑0085/2008) ja budjettivaliokunnan ja kehitysyhteistyövaliokunnan lausunnot,

1.  hyväksyy ehdotuksen neuvoston asetukseksi sellaisena kuin se on tarkistettuna ja hyväksyy sopimuksen tekemisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Seychellin tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 a) Euroopan yhteisön ja Seychellien välisen kalastussopimuksen satamalaitteita koskevassa VIII luvussa määrätään, että "Seychellien viranomaiset vahvistavat yhteisymmärryksessä laivanvarustajien kanssa edellytykset satamalaitteiden käytölle", mutta tähän mennessä alan pyyntöjä satamainfrastruktuurin parantamiseksi ei ole huomioitu.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

(1 b) Jotta Seychellien alakohtaisesta kalastuspolitiikasta voisi tulla totta, on otettava huomioon tällä hetkellä käytännössä aivan tukossa olevien satamainfrastruktuurien parantaminen ja nykyaikaistaminen sekä mahdollisuus poistaa tonnikalan purkamista koskeva erityismaksu, jota ei ole maailman missään muussa satamassa.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

Komissio arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat sopimukseen liitetyn pöytäkirjan nojalla, noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Jos näin ei ole, komissio kieltäytyy myöntämästä niille kalastuslisenssejä seuraavaa vuotta varten.

Perustelu

Alusten, jotka eivät noudata perusvaatimusta saaliidensa ilmoittamisesta, ei pitäisi saada taloudellista tukea EU:lta.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 a artikla

 

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Jotta voidaan arvioida, onko EU:n maksama korvaus tilitetty asianmukaisesti ja käytetäänkö sitä todella Seychellien kalavarojen kestävän käytön edistämiseen, komission on esitettävä vuosittain kertomus parlamentille.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi

3 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

3 b artikla

 

Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannushyötyanalyysin.

Perustelu

Nykyisen pöytäkirjan arviointi on tarpeen ennen uusien neuvottelujen aloittamista, jotta tiedetään, mitä mahdollisia muutoksia uudistamisen yhteydessä olisi tehtävä.

PERUSTELUT

Komission ehdotus merkitsee Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän pöytäkirjan muuttamista. Tämä pöytäkirja sisältyy asetukseen (EY) N:o 1562/2006. Euroopan unioni ja Seychellien tasavalta ovat tehneet sen pöytäkirjan lausekkeiden mukauttamiseksi sopimuksen kahtena voimassaolovuotena pyydettyihin todellisiin saaliisiin. Sopimuksen muutoksilla ei ole suurta merkitystä, ja ne vastaavat voimassaolevassa pöytäkirjassa vahvistetun sekakomitean päätelmiä.

EY:n ja Seychellien välisen sekakomitean kokoonnuttua tammikuussa 2007 päätettiin, että sopimuspuolet kokoontuisivat pöytäkirjan 11 artiklan ja sopimuksen 9 artiklan mukaisesti sekakomiteaan esittääkseen ehdotuksia pöytäkirjan muuttamiseksi. Ehdotuksista keskusteltiin Brysselissä 20. ja 21. maaliskuuta kokoontuneessa sekakomiteassa.

Neuvotellut muutokset on esitetty komission ehdotuksessa ja ovat seuraavat:

 55 000 tonnin viitesaalismäärä nostetaan 63 000 tonniin ottaen huomioon viimeisten kolmen vuoden keskimääräiset saaliit,

 käyttöön otetaan kumppanuustuki, jota ei ollut otettu käyttöön aiemmissa neuvotteluissa (ennen neuvoston heinäkuussa 2004 tekemiä päätelmiä kalastuskumppanuussopimuksista),

 varustajien maksamaa osuutta korotetaan 25 eurosta 35 euroon tonnilta muiden tonnikalasopimusten mukaisesti ja näin ollen alennetaan yhteisön osuutta 75 eurosta 65 euroon tonnilta,

 kalastusmahdollisuudet säilyvät ennallaan: 40 nuottaa käyttävää tonnikala-alusta ja 12 pintasiima-alusta,

 vuosittainen taloudellinen korvaus nousee muutetussa pöytäkirjassa 5 355 000 euroon nykyisestä 4 125 000 eurosta,

 ennakot ovat seuraavat: 21 000 euroa vuodessa nuottaa käyttävää tonnikala-alusta kohti, 4 200 euroa vuodessa yli 250 bruttotonnin pintasiima-alusta kohti ja 3 150 euroa vuodessa alle 250 bruttotonnin pintasiima-alusta kohti.

Tätä tarkistettua pöytäkirjaa sovellettaisiin väliaikaisesti 18 päivästä tammikuuta 2008 siihen asti, kun se tulee voimaan pöytäkirjan 13 artiklan mukaisesti.

Mitä tulee pöytäkirjan muuttamisen hyötyyn molemmille osapuolille ja sen johdonmukaisuuteen kalavarojen vastuullisen hoidon kanssa, ehdotuksesta käyvät myös selvästi ilmi seuraavassa kappaleessa esitetyt seikat.

Ennakkoarvioinnin perusteella uuden sopimuksen tekeminen on edullista molemmille sopimuspuolille. Tehdyillä muutoksilla vahvistetaan entisestään tätä sopimusta, joka on yhteisön ja kolmansien maiden välisistä tonnikalasopimuksista merkittävin niin viitesaalismäärän kuin taloudellisen korvauksen mukaan mitattuna ja joka on olennainen yhteisön muiden Intian valtameren maiden (Madagaskar, Komorit, Mauritius, Mosambik) kanssa tekemien tonnikalasopimusten johdonmukaisuuden ja kannattavuuden kannalta.

Arvioinnin keskeiset osatekijät pysyvät ennallaan, erityisesti kalastusmahdollisuuksien ja viitesaalistason erittäin tyydyttävä käyttö.

Yhteisön osallistumisesta saatava lisäarvo:

Investoinnin tuotto on EY:lle selkeästi positiivinen, sillä yhden yhteisön talousarviosta investoidun euron arvioidaan tuottavan lisäarvona vähintään 4,8 euroa. Myös Seychelleille koituva taloudellinen hyöty on huomattava, ja eurooppalaisten laivastojen läsnäolo parantaa erittäin merkittävästi Seychellien tällä hetkellä vaikeuksissa olevaa taloutta. Eurooppalaisten nuotta-alusten toiminnalla taataan 95-prosenttisesti paikallisen säilyketehtaan hankinnat; kyseessä on maan suurin yksityinen työnantaja, joka tarjoaa noin 2 500 työpaikkaa. Seychellien kalastusalan osuus maan BKT:stä on 15 prosenttia (matkailualan osuus 20 %), ja se työllistää suoraan ja välillisesti 6 000 henkilöä eli 17 % virallisista työmarkkinoista.

Emme voi kuitenkaan unohtaa, että tämä sopimus oli voimassa vuodesta 2005 vuoteen 2011 ja että tämä puolivälin tarkistus merkitsee laivanvarustajien kustakin lisenssistä maksaman taloudellisen korvauksen nousua 15 000 eurosta 21 000 euroon. Lisäksi pyydetystä tonnista maksettava maksu nousee 25 eurosta 35 euroon eli 40 prosenttia.

Lisäksi tämä maa on ainoa, joka on asettanut erityisen maksun tonnikalan purkamisesta (tuna transhipment tax), ja vaikka vuonna 2007 allekirjoitetussa alkuperäisessä sopimuksessa (VIII luku) vahvistettiin, että "Seychellien viranomaiset vahvistavat yhteisymmärryksessä laivanvarustajien kanssa edellytykset satamalaitteiden käytölle", todellisuudessa EU:n tonnikala-alan toistuvia pyyntöjä ei ole koskaan huomioitu. Ala on pyytänyt surkeassa kunnossa olevaan ja pahoin ruuhkautuneeseen – jonka viime vuosina lisääntynyt alusmäärä on aiheuttanut – satamainfrastruktuuriin tarpeellisia parannuksia.

Pöytäkirjaan nyt tehtävässä muutoksessa Seychellien hallitus on poistanut kaikki viittaukset laivanvarustajien kuulemisesta. Laivanvarustajat, jotka maksavat suurimman osan taloudellisten korvausten noususta, tuntevat olevansa neuvottelujen ulkopuolella eivätkä näe selvää sitoumusta satamainfrastruktuurin parantamiseen.

Johtopäätökset

Sekakomitean sisällyttämissä muutoksissa ei muuteta pöytäkirjassa vahvistettuja ja 23. tammikuuta 2006 neuvoston asetuksessa (EY) N:o 115/2006 hyväksyttyjä kalastusmahdollisuuksia, minkä vuoksi esittelijä esittää, että Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan väliseen nykyiseen kalastuskumppanuussopimukseen liittyvän pöytäkirjan muutos hyväksytään.

kehitysyhteistyövaliokunnan lausunto (28.2.2008)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Valmistelija: Josep Borrell Fontelles

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan unionin kehitysyhteistyöpolitiikan ja yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) on oltava johdonmukaisia, toisiaan täydentäviä ja koordinoituja siten, että ne myötävaikuttavat yhdessä köyhyyden vähentämiseen ja kestävään kehitykseen asianomaisissa maissa.

EU on vuonna 2002 pidetyn Yhdistyneiden kansakuntien Johannesburgin huippukokouksen mukaisesti sitoutunut varmistamaan kalastuksen kestävyyden maailmanlaajuisesti säilyttämällä tai elvyttämällä kalakannat kestävän maksimituoton saavuttamiseksi.

EU on hyväksynyt YK:n FAO:n vastuullisen kalastuksen toimintasäännöt pitkän aikavälin kestävän kalastuksen edistämiseksi ja sen vahvistamiseksi, että oikeus kalastaa tuo mukanaan velvollisuuden harjoittaa sitä vastuullisella tavalla, jotta elävien meren resurssien tehokas säilyttäminen ja hoito varmistetaan.

EU:n läsnäolo kaukaisilla kalastusalueilla on oikeutettu tavoite, mutta ei pidä unohtaa, että EU:n kalatalousalan edut olisi turvattava samanaikaisesti kun kehitetään maita, joiden kanssa on tehty kalastussopimuksia.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta pitää tämän vuoksi tervetulleena AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen 22. kesäkuuta 2006 antamaa päätöslauselmaa kalastuksesta ja siihen liittyvistä sosiaali- ja ympäristönäkökohdista kehitysmaissa. Erityisen tyytyväisenä panemme merkille toteamuksen, että EU:n ja AKT:n kalatalouden etujen puolustaminen on sovitettava yhteen kalavarojen kestävän hoidon kanssa taloudellisesta, sosiaalisesta ja ekologisesta näkökulmasta, ja tämän yhteensovittamisen on ulotuttava kalataloudesta elävän paikallisen rannikkoväestön kehittämiseen.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta korostaa lisäksi AKT-maiden ja EU:n kumppanuussopimuksen mainintaa Cotonoun sopimuksen noudattamisesta. Se vaatii, että Cotonoun sopimuksen 9 artikla ihmisoikeuksista, demokraattisista periaatteista, hyvästä hallintotavasta ja oikeusvaltiosta on otettava täysin huomioon, ja pitää tervetulleina komission yksiköiden kehitysyhteistyövaliokunnalle antamia takeita siitä, että ne ottavat 9 artiklan sisällön huomioon neuvotellessaan sopimuksista kehitysmaiden, myös muiden kehitysmaiden kuin AKT-maiden, kanssa.

Tämän ehdotetun sopimuksen tarkoituksena on muuttaa Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan väliseen kalastuskumppanuussopimukseen liittyvää nykyistä pöytäkirjaa.

EY:n ja Seychellien sekakomitean kokouksessa maaliskuussa 2007 neuvotelluissa muutoksissa lisätään viitesaalismäärää 55 000 tonnista 63 000 tonniin, otetaan käyttöön kumppanuustuki ja nostetaan varustajien maksamaa osuutta 25 eurosta 35 euroon tonnilta muiden tonnikalasopimusten mukaisesti. Yhteisön osuutta alennetaan täten 75 eurosta 65 euroon tonnilta. Taloudellinen kokonaiskorvaus nousee siksi 4 125 000 eurosta 5 355 000 euroon. Vuosittainen 1 260 000 euron lisäsumma on tarkoitettu tukemaan ja toteuttamaan Seychellien alakohtaista kalastuspolitiikkaa.

Pöytäkirjassa vahvistettuja ja asetuksessa (EY) N:o 115/2006 säädettyjä kalastusmahdollisuuksia ei ole muutettu. Kalastusmahdollisuudet taataan Ranskasta, Espanjasta ja Italiasta peräisin olevalle 40 nuottaa käyttävälle tonnikala-alukselle ja Ranskasta, Espanjasta ja Portugalista peräisin olevalle 12 pintasiima-alukselle, eli yhteensä lisenssejä on 52.

Muutettu pöytäkirja tulee väliaikaisesti voimaan 18. tammikuuta 2008 pöytäkirjan kolmeksi viimeiseksi vuodeksi 17. tammikuuta 2011 saakka.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta panee tyytyväisenä merkille kytköksen kansallisiin aloitteisiin ja toivoo, että niihin sisältyy myös paikallisten infrastruktuurihankkeiden rahoitus kalanjalostusta ja ‑markkinointia varten, millä mahdollistetaan, että paikallinen väestö voi käyttää kalavaroja muuhunkin kuin omiin tarpeisiinsa.

Euroopan parlamentin kehitysyhteistyövaliokunta panee myös tyytyväisenä merkille, että sopimuksessa esitetään alakohtaisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa, jonka tarkoituksena on edistää vastuullista ja kestävää kalastusta Seychellien vesillä, ja suositaan tieteellistä ja teknistä yhteistyötä paikallisviranomaisten kanssa. Edellä mainitussa AKT-maiden ja EU:n päätöslauselmassa katsotaan, että varojen tieteellisen arvioinnin on oltava ennakkoedellytys kalastusoikeuksille ja että varojen vuosittainen arviointi on oltava ehtona lisäkalastuslupien saamiselle.

TARKISTUKSET

Kehitysyhteistyövaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

(2 a) Yhteisön taloudellista korvausta olisi käytettävä kalataloudesta elantonsa saavien rannikkoyhteisöjen kehittämiseen ja pienten paikallisten kalanpakastus- ja kalanjalostusyritysten perustamiseen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Seychellien välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

budjettivaliokunnan lausunto (28.2.2008)

kalatalousvaliokunnalle

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön ja Seychellien tasavallan välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 18 päivän tammikuuta 2005 ja 17 päivän tammikuuta 2011 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan muuttamista koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen tekemisestä
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Valmistelija: Helga Trüpel

LYHYET PERUSTELUT

Tämä ehdotus on muutos nykyiseen Seychellien kanssa tehtyyn kalastussopimukseen, joka on tavanomainen tonnikalasopimus. Muutoksella on kaksi tavoitetta:

1.  Nykyisessä pöytäkirjassa viitesaalismääräksi – eli sopimuksen nojalla etukäteen maksetun tonnikalan määräksi – asetetaan 55 000 tonnia. Muutoksella määrää nostetaan 63 000 tonniin, mikä komission mukaan heijastaa tarkemmin viime vuosien todellisia saaliita (kannattaa huomioida, että tämä ei ole saaliiden yläraja vaan yläraja sille, mistä määrästä maksetaan etukäteen).

2.  Nykyisessä pöytäkirjassa EU:n talousarviosta maksetaan yhteensä 75 euroa jokaisesta EU:n laivastojen pyytämästä tonnikalatonnista. Laivanvarustajat maksavat 25 euroa tonnilta lisenssimaksujensa kautta. Muutoksella muutetaan ensimmäistä summaa 65 euroon ja jälkimmäistä 35 euroon, jotta sopimus olisi linjassa muiden tonnikalasopimusten kanssa ja jotta noudatettaisiin neuvoston 2004 tekemää sitoumusta nostaa laivanvarustajien osuutta.

Näiden muutosten seurauksena taloudellinen korvaus nousisi 4 125 miljoonasta eurosta 5 355 miljoonaan euroon vuodessa 18. tammikuuta 2007 alkaen.

Tällä hetkellä tällaisten muutosten on mentävä neuvoston ja parlamentin kautta, ja tätä menettelyä on noudatettava myös Seychellien tapauksessa. Komissio on kuitenkin ehdottanut asiakirjassa (KOM(2007)0595) komitologiamenettelyä, jota se haluaisi noudattaa kaikissa tulevissa kalastuskumppanuussopimuksiin tehtävissä muutoksissa ilmeisesti kyseisten menettelyjen nopeuttamiseksi. Tästä ehdotuksesta valmistelijanne on antanut toisen lausunnon (PE 400.694).

Valmistelija ehdottaa asetukseen kolmea tarkistusta.

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kalatalousvaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Komission teksti[1]Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1

3 artiklan 1 a kohta (uusi)

 

Komission arvioi vuosittain, ovatko jäsenvaltiot, joiden alukset toimivat sopimukseen liitetyn pöytäkirjan nojalla, noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia. Jos näin ei ole, komissio kieltäytyy myöntämästä niille kalastuslisenssejä seuraavaa vuotta varten.

Perustelu

Alusten, jotka eivät noudata perusvaatimusta saaliidensa ilmoittamisesta, ei pitäisi saada taloudellista tukea EU:lta.

Tarkistus 2

3 a artikla (uusi)

 

3 a artikla

 

Komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle vuosittain kertomuksen pöytäkirjan 7 artiklassa tarkoitetun monivuotisen alakohtaisen ohjelman tuloksista sekä siitä, miten jäsenvaltiot ovat noudattaneet ilmoittamista koskevia vaatimuksia.

Perustelu

Jotta voidaan arvioida, onko EU:n maksama korvaus tilitetty asianmukaisesti ja käytetäänkö sitä todella Seychellien kalavarojen kestävän käytön edistämiseen, komission on esitettävä vuosittain kertomus parlamentille.

Tarkistus 3

3 b artikla (uusi)

 

3 b artikla

 

Ennen pöytäkirjan voimassaolon päättymistä tai sen mahdollista korvaamista koskevien neuvottelujen aloittamista komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle pöytäkirjaa koskevan jälkiarvioinnin, joka sisältää kustannushyötyanalyysin.

Perustelu

Nykyisen pöytäkirjan arviointi on tarpeen ennen uusien neuvottelujen aloittamista, jotta tiedetään, mitä mahdollisia muutoksia uudistamisen yhteydessä olisi tehtävä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Seychellien välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Asiasta vastaava valiokunta

PECH

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.2.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

15

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

EY:n ja Seychellien välisessä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen muuttaminen

Viiteasiakirjat

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

EP:n kuuleminen (pvä)

21.11.2007

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

PECH

29.11.2007

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.3.2008

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (178 art. 2 kohta)

Francesco Ferrari

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

31.3.2008