JELENTÉS az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31.3.2008 - (COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Halászati Bizottság
Előadó: Josu Ortuondo Larrea

Eljárás : 2007/0232(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A6-0085/2008
Előterjesztett szövegek :
A6-0085/2008
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Konzultációs eljárás)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi rendeletre irányuló javaslatra (COM(2007)0664),

–   tekintettel az EK-Szerződés 37. cikkére és 300. cikke (2) bekezdésére,

–   tekintettel az EK-Szerződés 300. cikke (3) bekezdésének első albekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C6‑0430/2007),

–   tekintettel eljárási szabályzata 51. cikkére és 83. cikkének (7) bekezdésére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére, valamint a Költségvetési Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményére (A6‑0085/2008),

1.  jóváhagyja tanácsi rendeletre irányuló javaslatot annak módosított formájában, és jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Seychelle Köztársaság kormányának és parlamentjének.

Módosítás 1

(1a) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az Európai Közösség és a Seychelles Köztársaság között a kikötõi infrastruktúra használatáról kötött megállapodás a VIII. fejezetében elõírja, hogy „a Seychelle Köztársaság hatóságai a hajótulajdonosokkal egyetértésben állapítják meg a kikötõi infrastruktúra használatára vonatkozó feltételeket”, de mind a mai napig nem tettek eleget a szektorunk által a kikötõi infrastruktúra javítása tekintetében támasztott igényeknek.

Módosítás 2

(1b) preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b) Ahhoz, hogy a Seychelles Köztársaságban egy halászati ágazati politika valósággá válhasson, el kell végezni a jelenleg gyakorlatilag vészesen túlterhelt kikötõi infrastruktúra javítását és korszerûsítését, valamint lehetõleg el kell törölni a tonhal kirakodása után kivetett különleges adót, ilyen adó ugyanis a világ egyetlen más kikötõjében sem létezik.

Módosítás 3

3. cikk (1a) bekezdés (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e jelentéstételi kötelezettségeiknek; Amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság visszatartja a következő évre vonatkozó halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket.

Indokolás

A legalapvetőbb követelményeknek – azaz fogásuk bejelentésének – eleget nem tevő hajók nem részesülhetnek az EU-tól érkező pénzügyi támogatásból.

Módosítás 4

3 a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében ismertetett többéves ágazati program eredményeiről, valamint a jelentéstételi követelmények tagállamok általi betartásáról.

Indokolás

A Bizottságnak évente jelentést kell tennie a Parlamentnek annak értékelése érdekében, hogy az EU által fizetett ellentételezéssel megfelelően elszámoltak-e, valamint hogy az ténylegesen előmozdítja-e a seychelle-i halászati erőforrások fenntartható használatát.

Módosítás 5

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

 

A jegyzőkönyv lejáratát megelőzően és az esetleges megújításra vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv utólagos értékelését, beleértve egy költség-haszon elemzést is.

Indokolás

Az új tárgyalások megkezdése előtt a jelenlegi jegyzőkönyv értékelésére van szükség annak megállapítása érdekében, hogy kell-e változtatásokat felvenni az esetlegesen megújított változatba, és amennyiben igen, milyeneket.

INDOKOLÁS

A bizottsági javaslat célja az 1562/2006/EK rendeletben foglalt, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv módosítása annak érdekében, hogy a jegyzőkönyv rendelkezéseit összhangba hozzák a megállapodás hatályosságának két éve alatt végzett fogások tapasztalataival. A módosítások nem számottevőek, és a jelenleg hatályos jegyzőkönyv értelmében létrehozott vegyes bizottság következtetéseit tükrözik.

Az EK–Seychelle-szigetek vegyes bizottság 2007. januári ülésén a felek döntöttek arról, hogy a jegyzőkönyv 11. cikkének, illetve a megállapodás 9. cikkének megfelelően összehívják a vegyes bizottságot abból a célból, hogy javaslatokat tegyenek a jegyzőkönyv módosítására. Az erre vonatkozó javaslatokat a felek a vegyes bizottság március 20-án és 21-én Brüsszelben megtartott ülésén vitatták meg.

A tárgyalások tárgyát képező módosítások megegyeznek a Bizottság javaslatának indokolásában szereplő javaslatokkal, amelyek a következők:

 a referenciamennyiség 55 000-ről 63 000 tonnára való emelése az utóbbi három évben ejtett fogások átlagának figyelembevétele érdekében,

 a partnerségi támogatás bevezetése, amely a korábbi tárgyalások idején (a Tanácsnak a halászati partnerségi megállapodásokról szóló, 2004. júliusi következtetései előtt) még nem létezett,

 a hajótulajdonosok által fizetendő díjak tonnánként 25-ről 35 euróra történő emelése annak érdekében, hogy a díjképzés összhangban álljon a többi tonhalhalászati megállapodásban foglaltakkal, valamint ennek következményeként a pénzügyi hozzájárulás összegének tonnánként 75-ről 65 euróra történő csökkentése,

 a halászati lehetőségek nem változnak: 40 kerítőhálós tonhalhalászó hajó és 12 felszíni horogsoros halászhajó,

 az éves pénzügyi hozzájárulás a hatályos jegyzőkönyvben foglalt 4 125 000 euróról 5 355 000 euróra változik a módosított jegyzőkönyvben,

 az előlegek összege a kerítőhálós tonhalhalászó hajók esetében évi 21 000 euró, a 250 BT-nél nagyobb felszíni horogsoros halászhajók esetében évi 4200 euró, a 250 BT-nél kisebb felszíni horogsoros halászhajók esetében pedig 3150 euró.

E felülvizsgált jegyzőkönyv annak 13. cikkével összhangban történő hatálybalépéséig ideiglenes jelleggel 2008. január 18-ától lesz alkalmazandó.

A javaslat indokolása szintén egyértelművé teszi, hogy a jegyzőkönyv módosítása mindkét fél számára kívánatos, továbbá hogy az összhangban van a halászati erőforrásokkal történő felelős gazdálkodással:

Az előzetes értékelés úgy becsülte, hogy egy új megállapodás mindkét fél számára előnyös lenne. A módosítások még jobban megerősítik e megállapodást, amely a Közösség harmadik országokkal megkötött tonhalhalászati megállapodásai közül mind a referenciamennyiséget, mind a pénzügyi hozzájárulás összegét tekintve a legjelentősebb, továbbá kulcsfontosságú a Közösség és a többi indiai-óceáni ország (Madagaszkár, Comore-szigetek, Mauritius, Mozambik) között megkötött többi tonhalhalászati megállapodás megvalósíthatóságának, valamint a köztük lévő összhang biztosításához.

Az értékelés fő elemei továbbra is aktuálisak, különösen a halászati lehetőségek felhasználásának rendkívül kedvező aránya és a referenciamennyiség tekintetében.

A közösségi beavatkozás hozzáadott értéke:

A közösségi befektetés megtérülése igen nagy arányú, mivel a becslések szerint a közösségi költségvetésből származó 1 euró összegű befektetés lehetővé teszi az ágazat számára legalább 4,8 euró hozzáadott érték létrehozását. A Seychelle-szigetek bőséges gazdasági hasznot húz a megállapodásból, és az európai flották jelenléte jelentős mértékben hozzájárul a pillanatnyilag nehéz helyzetben lévő Seychelle-szigeteki gazdaság talpra állásához. A kerítőhálós európai hajók tevékenysége 95%-ban biztosítja a helyi konzervgyár tonhalszükségletét. Ez a vállalkozás az ország első számú olyan magánszektorbeli munkaadója, amely hozzávetőleg 2500 állást biztosít. A Seychelle-szigeteken a halászati ágazat adja a GDP 15%-át (rögtön a turizmus által képviselt 20% után), továbbá közvetlenül vagy közvetetten 6000 személynek ad munkát, ami a hivatalos munkaerőpiac 17%-át jelenti.

Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ez a megállapodás a 2005-től 2011-ig tartó időszakra vonatkozik, és hogy a félidős felülvizsgálat során a hajótulajdonosok által a halászati engedélyekért fizetendő pénzügyi hozzájárulás 15 000 euróról 20 000 euróra emelkedik. Hasonlóképpen, a fogás után tonnánként fizetendő díj is emelkedik, 25 euróról 35 euróra, ami több mint 40%-os emelkedést jelent.

Ez továbbá az egyetlen ország, amely különadót vet ki a kirakodott tonhalra (tuna transhipment tax), és bár a 2007-ben eredetileg aláírt megállapodás VIII. fejezetében az szerepel, hogy „a Seychelle-szigetek hatóságai a hajótulajdonosokkal egyetértésben meghatározzák a kikötői berendezések igénybevételére vonatkozó feltételeket”, a valóságban soha nem hallgatták meg az európai tonhalászoknak a szánalmas állapotban lévő és a flotta növekedése miatt az utóbbi években jelentősen túlzsúfolt kikötői infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó ismételt kéréseit.

A jegyzőkönyv Seychelle-szigetek kormánya általi jelenlegi módosítása során eltöröltek minden hivatkozást a díjak növekedése által leginkább sújtott, a magukat a tárgyalásokból kirekesztve érző és a kikötői létesítmények fejlesztésére vonatkozó megállapodásra lehetőséget nem látó hajótulajdonosokkal való konzultációra.

Következtetések

A vegyes bizottság által javasolt módosítások nem változtatnak sem a jegyzőkönyv által rögzített és a 2006. január 23-i 115/2006/EK tanácsi rendelet által elfogadott halászati lehetőségeken, amelyek továbbra is 40 kerítőhálós tonhalhalászó hajóra és 12 felszíni horogsoros halászhajóra vonatkozó engedélyt jelentenek, sem pedig a megállapodás alapvető elemein, ezért az előadó az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság közötti hatályos halászati megállapodásban foglalt jegyzőkönyv módosításának jóváhagyását javasolja.

VÉLEMÉNY a Fejlesztési Bizottság részéről (28.2.2008)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

A vélemény előadója: Josep Borrell Fontelles

RÖVID INDOKOLÁS

Az Európai Unió fejlesztési együttműködési politikájának és a közös halászati politikának (KHP) következetesnek, kiegészítő jellegűnek és összehangoltnak kell lennie, ami összességében hozzájárul a szegénység csökkentéséhez és az érintett országok fenntartható fejlődéséhez.

Az EU az ENSZ 2002-es johannesburgi csúcstalálkozója során meghatározottak szerint elkötelezte magát amellett, hogy világszerte biztosítja a halászat fenntarthatóságát, fenntartva vagy helyreállítva a halállományok szintjét a legnagyobb fenntartható hozam elérése érdekében.

Az EU elfogadta az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági szervezetének a felelősségteljes halászatra vonatkozó magatartási kódexét, a hosszú távon fenntartható halászat előmozdítása, valamint annak megerősítése érdekében, hogy a halászati jog azzal a kötelezettséggel járjon, hogy a halászatot felelősségteljesen végezzék, az élő vízi erőforrások hatékony megőrzésének és kezelésének biztosítása érdekében.

Az EU jelenléte távoli halászterületeken helyénvaló cél, de emlékezni kell arra, hogy az Európai Unió halászatának érdekeit a halászati megállapodásokat aláíró államok fejlesztésének érdeke mellett lehet csak védelemben részesíteni.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága üdvözli az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés a halászatról és a halászat fejlődő országokbeli társadalmi és környezeti aspektusairól szóló, 2006. június 22-i állásfoglalását, különösen amennyiben az figyelembe veszi azt a tényt, hogy az EU és az AKCS halászati érdekeinek védelmét egyfelől össze kell hangolni a halászati erőforrások gazdasági, társadalmi és környezeti szempontú fenntartható kezelésével, másfelől a halászatból élő part menti közösségek megélhetésével.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága hangsúlyozza továbbá, hogy az AKCS-EU halászati partnerségi megállapodás utal a Cotonou-i Megállapodás betartására; kitart amellett, hogy teljes mértékben figyelembe kell venni a Cotonou-i Megállapodás emberi jogokról, demokratikus elvekről, felelősségteljes kormányzásról és jogállamiságról szóló 9. cikkét, és üdvözli a Bizottság szolgálatai által nyújtott garanciákat arra vonatkozóan, hogy figyelembe veszik a 9. cikk tartalmát a fejlődő országokkal folytatott, megállapodásra irányuló tárgyalások során, beleértve az AKCS-n kívüli fejlődő országokkal folytatott tárgyalásokat is.

A javasolt megállapodás célja a 2006. január 23-án elfogadott, az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodáshoz csatolt jelenlegi jegyzőkönyv módosítása, amely hatályba lépésével visszavonta az 1987. évi megállapodást és annak helyébe lépett.

Az EK–Seychelle-szigetek vegyes bizottság 2007. márciusi ülésén tárgyalt módosítások a következőkre vonatkoztak: a referenciamennyiség 55 000 tonnáról 63 000 tonnára való emelése, a partnerség pénzügyi támogatásának bevezetése, valamint a hajótulajdonosok által tonnánkénti fizetendő díj 25-ről 35 euróra történő emelése, hogy a jegyzőkönyv összhangban legyen a többi tonhalhalászati megállapodással.

A közösségi hozzájárulás tonnánkénti összegét ennélfogva 75-ről 65 euróra csökkentették. A pénzügyi hozzájárulás teljes összege következésképpen 4 125 000-ről 5 355 000 euróra növekszik. Egy évi 1 260 000 eurót kitevő, egyedileg megállapított összeg a Seychelle-szigeteki ágazati halászati politika támogatását és végrehajtását célozza.

A jegyzőkönyvben meghatározott és a 115/2006/EK rendeletben megállapított halászati lehetőségeket nem módosították, és azokat 40 franciaországi, spanyolországi és olaszországi kerítőhálós tonhalhalászhajó, valamint 12 franciaországi, spanyolországi és portugáliai felszíni hosszú horogsoros halászhajó, azaz összesen 52 engedély tekintetében, megerősítették.

A módosított jegyzőkönyv a jegyzőkönyv alkalmazási idejének utolsó három évére, azaz a 2011. január 17-ig terjedő időtartamra vonatkozóan, ideiglenes jelleggel 2008. január 18-án lép hatályba.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága üdvözli a nemzeti kezdeményezésekhez való említett kapcsolódást, és reméli, hogy ez magában foglalhatja a helyi halfeldolgozási és forgalomba hozatali infrastrukturális projektek finanszírozását is, ami lehetővé tenné, hogy a helyi népesség túllépjen a megélhetési célú halászaton.

Az Európai Parlament Fejlesztési Bizottsága üdvözli továbbá, hogy a megállapodás javasolja a Seychelle-szigeteki vizekben történő felelősségteljes és fenntartható halászat elősegítésére irányuló ágazati halászati politika végrehajtását, valamint ösztönzi a helyi hatóságokkal folytatott tudományos és műszaki együttműködést. A fent említett AKCS-EU állásfoglalás a halászathoz való hozzáférés kötelező előfeltételeként határozza meg a halállomány tudományos felmérését, és kiköti, hogy a további halászati engedélyek beszerzésének feltétele a halállomány éves felmérése.

MÓDOSÍTÁSOK

A Fejlesztési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szöveg[1]A Parlament módosításai

Módosítás 1

(2a) preambulumbekezdés (új)

 

(2a) A Közösség pénzügyi hozzájárulását a halászatból élő part menti közösségek fejlesztésére és kisebb helyi halfagyasztó és -feldolgozó üzemek létrehozására kell fordítani;

ELJÁRÁS

Cím

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségekre és pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó módosítások

Hivatkozások

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Illetékes bizottság

PECH

Véleménynyilvánításra felkért bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Előadó

A kijelölés dátuma:

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

27.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

1

0

A zárószavazáson jelen lévő képviselők

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (28.2.2008)

a Halászati Bizottság részére

az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról szóló jegyzőkönyv módosításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

A vélemény előadója: Helga Trüpel

RÖVID INDOKOLÁS

Ez a dokumentum egy, a Seychelle Köztársasággal létrejött, meglévő halászati partnerségi megállapodás – amely a tonhalakra vonatkozó szabványmegállapodás – módosítása. A módosításoknak kettős céljuk van:

1.  A jelenlegi jegyzőkönyvben a referenciatonnát – azaz azt a tonhalmennyiséget, amelyért a megállapodás előre fizet – 55 000 tonnában határozták meg. A módosítás ezt a mennyiséget 63 000 tonnára növelné annak érdekében, hogy pontosabban tükrözze az elmúlt években a Bizottság szerint kifogott tényleges mennyiséget (meg kell jegyezni, hogy ez a korlátozás nem a fogásra, hanem az előre kifizetett mennyiségre vonatkozik).

2.  A jelenlegi jegyzőkönyvben foglaltak szerint az EU költségvetéséből összesen tonnánként 75 eurót fizet az EU-s flották által kifogott tonhalért. A hajótulajdonosok az engedélydíjakon keresztül tonnánként 25 eurót fizetnek. A módosítás ezt a két összeget 65 euróra, illetve 35 euróra változtatja annak érdekében, hogy a megállapodást összhangba hozza a tonhalakra vonatkozó többi megállapodással, valamint hogy teljesítse a Tanács 2004. évi kötelezettségvállalását, miszerint növelni fogja a fizetett összeg hajótulajdonosokra eső arányát.

E módosítások azt eredményezik, hogy 2007. január 18-i hatállyal a pénzügyi hozzájárulás évi 4 125 millió euróról 5 355 millió euróra nő.

Jelenleg a jegyzőkönyvek ilyen módosításainak a Tanácson és a Parlamenten keresztül kell történniük; így a Seychelle Köztársaság esetében is ezt az eljárást követik. A Bizottság ugyanakkor komitológiai eljárást javasolt (COM (2007) 595), amelyet a halászati partnerségi megállapodások bármely jövőbeli módosítása esetében követni szeretnének, állítólagosan az ilyen eljárások felgyorsítása érdekében. Ez a javaslat a vélemény előadója által készített másik vélemény tárgyát képezi (PE 400.694).

A vélemény előadója a rendelet következő három módosítását javasolja.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő módosításokat:

A Bizottság által javasolt szövegA Parlament módosításai

Módosítás 1

3. cikk (1a) bekezdés (új)

 

A Bizottság évente megvizsgálja, hogy az e megállapodáshoz csatolt jegyzőkönyv keretében hajókat működtető tagállamok eleget tettek-e jelentéstételi kötelezettségeiknek; amennyiben nem ez a helyzet, a Bizottság visszatartja a következő évre vonatkozó halászati engedélyekre irányuló kérelmeiket.

Indokolás

A legalapvetőbb követelményeknek – azaz fogásuk bejelentésének – eleget nem tevő hajók nem részesülhetnek az EU-tól érkező pénzügyi támogatásból.

Módosítás 2

3 a. cikk (új)

 

3a. cikk

 

A Bizottság évente jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv 7. cikkében ismertetett többéves ágazati program eredményeiről, valamint a jelentéstételi követelmények tagállamok általi betartásáról.

Indokolás

A Bizottságnak évente jelentést kell tennie a Parlamentnek annak értékelése érdekében, hogy az EU által fizetett ellentételezéssel megfelelően elszámoltak-e, valamint hogy az ténylegesen előmozdítja-e a seychelle-i halászati erőforrások fenntartható használatát.

Módosítás 3

3b. cikk (új)

 

3b. cikk

 

A jegyzőkönyv lejáratát megelőzően és az esetleges megújításra vonatkozó tárgyalások megkezdése előtt a Bizottság benyújtja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jegyzőkönyv utólagos értékelését, beleértve egy költség-haszon elemzést is.

Indokolás

Az új tárgyalások megkezdése előtt a jelenlegi jegyzőkönyv értékelésére van szükség annak megállapítása érdekében, hogy kell-e változtatásokat felvenni az esetlegesen megújított változatba, és amennyiben igen, milyeneket.

ELJÁRÁS

Cím:

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségekre és pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó módosítások

Hivatkozások:

(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Illetékes bizottság

PECH

Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Előadó

A kijelölés dátuma

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Az elfogadás dátuma

27.2.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

15

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

ELJÁRÁS

Cím

Az EK és a Seychelle Köztársaság közötti megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás módosítása

Hivatkozások

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

21.11.2007

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

29.11.2007

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Az elfogadás dátuma

27.3.2008

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (178. cikk (2) bekezdés)

Francesco Ferrari

Benyújtás dátuma

31.3.2008