Procedure : 2007/0232(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0085/2008

Ingediende teksten :

A6-0085/2008

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/05/2008 - 5.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0187

VERSLAG     *
PDF 179kWORD 130k
31.3.2008
PE 398.441v02-00 A6-0085/2008

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Commissie visserij

Rapporteur: Josu Ortuondo Larrea

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking
 ADVIES van de Begrotingscommissie
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

(COM2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Raadplegingsprocedure)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM2007)0664),

–   gelet op de artikelen 37 en 300, lid 2 van het EG-Verdrag,

-   gelet op artikel 300, lid 3, eerste alinea van het EG­Verdrag, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C6‑0430/2007),

–   gelet op de artikelen 51 en 83, lid 7 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij en de adviezen van de Begrotingscommissie en de Commissie ontwikkelingssamenwerking (A6‑0000/2007),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het gewijzigde voorstel voor een verordening van de Raad en aan vaststelling daarvan;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsook aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en aan de Republiek der Seychellen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Deze visserijovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Seychellen bepaalt in hoofdstuk VIII betreffende de haveninstallaties dat de autoriteiten van de Seychellen in overleg met de reders de voorwaarden voor het gebruik van haveninstallaties zullen vaststellen, zonder dat tot dusver rekening is gehouden met de eisen van onze sector ten aanzien van de verbetering van de haveninfrastructuur.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) Om op de Seychellen een sectoraal visserijbeleid te ontwikkelen, moet aandacht besteed worden aan de verbetering en modernisering van de haveninfrastructuur die momenteel overbelast is, en moet worden overwogen de speciale heffing voor het lossen van tonijn, die in geen enkele andere haven ter wereld bestaat, af te schaffen.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 1 bis (nieuw)

 

 

De Commissie beoordeelt ieder jaar of de lidstaten wier vaartuigen overeenkomstig het protocol bij de overeenkomst actief zijn, voldoen aan de verslagleggingseisen; zo niet, dan wijst de Commissie hun verzoeken om vangstvergunningen voor het daarop volgende jaar af.

Motivering

Vaartuigen die niet voldoen aan de meest fundamentele verplichting, i.e. melding van hun vangsten, moeten niet in aanmerking komen voor financiële steun van de EU.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 bis (nieuw)

 

Artikel 3 bis

 

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van het meerjarige sectorale programma als bedoeld in artikel 7 van het protocol, alsmede over de naleving door de lidstaten van de rapportagevereisten.

Motivering

Om te kunnen nagaan of de tegenprestatie van de EU naar behoren wordt besteed en daadwerkelijk ten goede komt aan een duurzame exploitatie van de visbestanden in de Seychellen moet de Commissie jaarlijks rapporteren aan het Parlement.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 ter (nieuw)

 

Artikel 3 ter

 

Voordat het protocol afloopt of wordt begonnen met onderhandelingen over eventuele vervanging daarvan, legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een evaluatie achteraf over van het protocol, met inbegrip van een kosten-batenanalyse.

Motivering

Het lopende protocol moet worden geëvalueerd alvorens nieuwe onderhandelingen worden gevoerd om te kunnen nagaan welke wijzigingen in geval van verlenging eventueel moeten worden aangebracht.


TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie beoogt aanpassing van het protocol bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen overeenkomstig verordening (EG) nr. 1562/2006, en wel ter aanpassing van de bepalingen in bedoeld protocol aan de werkelijkheid van de daadwerkelijke vangsten tijdens de twee jaar dat de overeenkomst van kracht was. De in de overeenkomst aangebrachte wijzigingen zijn gering en sluiten aan op de conclusies van de gemengde commissie overeenkomstig het huidige protocol.

Nadat de gemengde commissie EG/Seychellen in januari 2007 bijeen was gekomen, werd besloten dat beide partijen overeenkomstig artikel 11 van het protocol en artikel 9 van de overeenkomst een nieuwe bijeenkomst zouden organiseren om voorstellen tot aanpassing van bovengenoemd protocol in te dienen. Deze zijn behandeld op de bijeenkomst van de gemengde commissie op 20 en 21 maart in Brussel.

Over onderstaande wijzigingen is tijdens deze bijeenkomst onderhandeld en zij zijn opgenomen in de toelichting op het voorstel van de Commissie:

 de verhoging van de referentiehoeveelheid van 55.000 ton naar 63.000 ton, rekening houdend met de gemiddelde vangsten in de voorbije drie jaar;

 de invoering van steun voor het partnerschap, waarover niet is gesproken tijdens voorgaande onderhandelingen (vóór de conclusies van de Raad van juli 2004 over de samenwerkingsovereenkomsten in de visserijsector);

 de verhoging van het door de reders te betalen gedeelte van 25 naar 35 € per ton om dit te harmoniseren met de andere tonijnovereenkomsten en dus tegelijkertijd verlaging van de communautaire tegenprestatie van 75 naar 65 € per ton;

 de vangstmogelijkheden blijven ongewijzigd: 40 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en 12 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de drijvende beug;

 de jaarlijkse tegenprestatie stijgt van 4.125.000 € in het huidige protocol naar 5.355.000 € in het gewijzigde protocol;

 de voorschotten zijn bepaald op 21 000 € per jaar per vaartuig voor de zegenvisserij op tonijn, op 4.200 € per vaartuig voor de visserij met de drijvende beug van meer dan 250 brutoton (GT) en op 3.150 € per jaar per vaartuig voor de visserij met de drijvende beug van minder dan 250 brutoton (GT);

Het aldus gewijzigde protocol moet voorlopig per 18 januari 2008 van kracht worden totdat het overeenkomstig zijn eigen artikel 13 in werking treedt.

Uit de toelichting bij het voorstel blijkt eveneens duidelijk dat de aanpassing van het protocol gunstig is voor beide partijen en dat in het voorstel het beginsel van verantwoord beheer van mariene reserves wordt geëerbiedigd.

Volgens de inschatting in de evaluatie vooraf zou de sluiting van een nieuwe overeenkomst gunstig zijn voor beide partijen. Door de hierin aangebrachte wijzigingen wordt deze overeenkomst nog geconsolideerd; deze is niet alleen qua referentievolume en financiële tegenprestatie de belangrijkste overeenkomst die de Gemeenschap met een derde land heeft gesloten voor de tonijnvangst, maar hij vormt eveneens een wezenlijk element voor de samenhang en de levensvatbaarheid van de andere overeenkomsten inzake tonijnvisserij die de Gemeenschap heeft gesloten met andere landen in de Indische Oceaan (Madagaskar, Comoren, Mauritius, Mozambique).

De belangrijkste bestanddelen van de evaluatie gelden nog steeds, met name het zeer bevredigende niveau waarop gebruik wordt gemaakt van de vangstmogelijkheden en het referentietonnage.

Toegevoegde waarde van actie van de Gemeenschap.

Het rendement van de investeringen is voor de Europese Gemeenschap zeer hoog: naar schatting wordt met iedere uit de communautaire begroting geïnvesteerde euro namelijk ten minste 4,8 € aan toegevoegde waarde gegenereerd. De economische opbrengst is voor de Seychellen eveneens aanzienlijk en door de aanwezigheid van de Europese vloten in de territoriale wateren wordt in zeer aanzienlijke mate bijgedragen tot de ondersteuning van de economie van de Seychellen die momenteel in moeilijkheden verkeert. De Europese vaartuigen voor het vissen met de zegen waarborgen bij voorbeeld 95% van de aanvoer van tonijn voor de plaatselijke conservenindustrie, die met ongeveer 2500 banen de belangrijkste werkgever van het land is. De visserijsector levert 15% van het BBP (na het toerisme dat 20% genereert) en waarborgt al dan niet rechtstreeks de werkgelegenheid van 6.000 personen, d.w.z. 17% van de officiële arbeidsmarkt.

Niettemin zij erop gewezen dat de overeenkomst liep van 2005 tot 2011 en dat deze tussentijdse herziening tot gevolg heeft dat de door de reders betaalde vergoeding voor iedere vergunning oploopt van EUR 15.000 naar EUR 21.000. Hetzelfde geldt voor de tegenprestatie die de reders betalen per ton gevangen vis, die van EUR 25 stijgt naar EUR 35, d.w.z. een toename van 40%.

Voorts zijn de Seychellen het enige land dat aan land gebrachte tonijn belast met een bijzondere heffing. Weliswaar wordt in hoofdstuk VIII van de in 2007 gesloten oorspronkelijke overeenkomst bepaald dat "De autoriteiten van de Seychellen […] in overleg met de reders de voorwaarden voor het gebruik van haveninstallaties en, indien nodig, proviandering en dienstverlening [zullen] vaststellen", maar in feite is nooit gehoor gegeven aan de herhaalde verzoeken van de communautaire visserijsector om verbetering van de havenfaciliteiten, die zich in erbarmelijke staat bevinden en die ernstig overbelast zijn door de groei van de vloot die zich de afgelopen jaren heeft voorgedaan.

In de gewijzigde versie van het Protocol die thans wordt behandeld, heeft de regering van de Seychellen iedere verwijzing naar enigerlei vorm van overleg met de reders geschrapt, hoewel de verhoging van de economische tegenprestatie voor het grootste deel te hunnen laste komt, en die daardoor het gevoel hebben in de onderhandelingen buitenspel te zijn gezet en die geen enkele heldere toezegging zien ten aanzien van de verbetering van de haveninfrastructuur.

Conclusies

Ten gevolge van de door de gemengde commissie ingediende aanpassingen worden de in het protocol bepaalde en op 23 januari 2006 bij verordening (EG) nr. 115/2006 van de Raad goedgekeurde vangstmogelijkheden - er blijven 40 vergunningen voor vaartuigen voor visserij met de zegen en 12 voor vaartuigen voor visserij met de drijvende beug - en de fundamentele bestanddelen van de overeenkomst niet gewijzigd. Uw rapporteur stelt dan ook voor in te stemmen met de aanpassing van het protocol bij de huidige visserijovereenkomst tussen de Europese Unie en de republiek der Seychellen.


ADVIES van de Commissie ontwikkelingssamenwerking (28.2.2008)

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Rapporteur voor advies: Josep Borrell Fontelles

BEKNOPTE MOTIVERING

Het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid en het gemeenschappelijk visserijbeleid van de Europese Unie moeten consistent, complementair en gecoördineerd zijn en als geheel bijdragen aan het terugdringen van de armoede en duurzame ontwikkeling in de betrokken landen.

De Europese Unie heeft zich ertoe verplicht de in 2002 op de VN-Top in Johannesburg gedefinieerde duurzaamheid van de visserij wereldwijd te garanderen en te streven naar instandhouding of herstel van de visbestanden met het oog op een zo hoog mogelijke duurzame visserijopbrengst.

De Europese Unie is akkoord gegaan met de Gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) om duurzame visserij op lange termijn te bevorderen en te onderstrepen dat het recht op visserij de verplichting met zich brengt dit op verantwoorde wijze te doen ten einde een daadwerkelijk behoud en beheer van de levende mariene rijkdommen te waarborgen.

De aanwezigheid van de Europese Unie in verre visgronden is weliswaar een legitieme doelstelling, doch tegelijkertijd dient te worden bedacht dat naast het belang van de ontwikkeling van de landen waarmee visserijovereenkomsten worden gesloten, ook de visserijbelangen van de Europese Unie moeten worden beschermd.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement is verheugd over de resolutie van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU van 22 juni 2006 over de maatschappelijke en milieuaspecten van visserij in ontwikkelingslanden, vooral omdat daarin wordt verwoord dat de bescherming van de visserijbelangen van de EU en de ACS-landen dient te worden gecoördineerd met het duurzaam beheer van de visbestanden in economische, sociale en ecologische zin, enerzijds, en met het behoud van de bestaansmiddelen van de van de visserij levende kustbevolking, anderzijds.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement benadrukt voorts dat in de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst inzake visserij wordt verwezen naar de inachtneming van de Overeenkomst van Cotonou; zij dringt er nadrukkelijk op aan dat artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou betreffende mensenrechten, democratische beginselen, verantwoord bestuur en het rechtsstaatbeginsel ten volle wordt nageleefd, en is verheugd over de door de Commissiediensten gegeven garanties dat zij bij onderhandelingen over overeenkomsten met ontwikkelingslanden, met inbegrip van andere dan ACS-landen, rekening zullen houden met de strekking van artikel 9.

De voorgestelde overeenkomst heeft tot doel wijzigingen aan te brengen in het bestaande protocol bij de partnerschapsovereenkomst voor de visserijsector tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen, aangenomen op 23 januari 2006, waardoor de overeenkomst van 1987 werd ingetrokken en vervangen op de dag van de inwerkingtreding ervan.

De amendementen waarover werd onderhandeld tijdens de vergadering van de gemengde commissie EG/Seychellen van maart 2007 verhogen de referentiehoeveelheid van 55 000 ton naar 63 000 ton, zorgen voor de invoering van steun voor het partnerschap en verhogen het door de reders te betalen gedeelte van 25 naar 35 euro per ton om het protocol op de andere tonijnovereenkomsten af te stemmen.

De bijdrage van de Gemeenschap wordt bijgevolg verminderd van 75 tot 65 euro per ton. De totale financiële bijdrage stijgt van 4 125 000 euro tot 5 355 000 euro. Een specifiek bedrag (1 260 000 euro per jaar) wordt uitgetrokken voor de ondersteuning en de uitvoering van het sectorale visserijbeleid van de Seychellen.

De in het protocol vastgestelde vangstmogelijkheden, die bij Verordening (EG) nr. 115/2006 zijn goedgekeurd, worden niet gewijzigd en worden bevestigd voor 40 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen uit Frankrijk, Spanje en Italië, en voor 12 vaartuigen voor de visserij met de drijvende beug uit Frankrijk, Spanje en Portugal, wat neerkomt op een totaal van 52 vergunningen.

Het gewijzigde protocol zal op 18 januari 2008 voorlopig in werking treden voor de laatste drie jaren van de looptijd van het protocol, tot 17 januari 2011.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement juicht de genoemde koppeling met nationale initiatieven toe en hoopt dat deze zich kunnen uitstrekken tot de financiering van lokale infrastructuurprojecten voor het verwerken en vermarkten van de vis, ten einde de lokale bevolking in de gelegenheid te stellen haar bestaansminimum uit de visserij aan te vullen.

De Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement juicht het eveneens toe dat in de overeenkomst wordt voorgesteld een sectoraal visserijbeleid toe te passen dat tot doel heeft verantwoordelijke en duurzame visserij in de wateren van de Seychellen te bevorderen, alsook de wetenschappelijke en technische samenwerking met lokale overheden. In voornoemde resolutie van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU wordt gesteld dat een wetenschappelijke beoordeling van de visbestanden een voorwaarde a priori moet zijn voor de openstelling van de visvangst en een eventuele afgifte van verdere visvergunningen afhankelijk dient te zijn van de jaarlijkse evaluatie van die visbestanden.

AMENDEMENTEN

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst  Amendementen van het Parlement

Amendement 1

Overweging 2 bis (nieuw)

 

(2 bis) De financiële bijdrage van de Gemeenschap moet worden gebruikt voor de ontwikkeling van de kustgemeenschappen die van de visserij leven en voor de opbouw van kleine plaatselijke industrieën voor het invriezen en verwerken van vis;

PROCEDURE

Titel

Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen

Document- en procedurenummers

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Commissie ten principale

PECH

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Datum goedkeuring

27.2.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

29

1

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer


ADVIES van de Begrotingscommissie (28.2.2008)

aan de Commissie visserij

inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling inzake de wijziging van het protocol tot vaststelling, voor de periode van 18 januari 2005 tot en met 17 januari 2011, van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie, zoals bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek der Seychellen

(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Rapporteur voor advies: Helga Trüpel

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit is een wijziging van de huidige partnerschapsovereenkomst op het gebied van visserij met de Seychellen, een standaardovereenkomst voor tonijn. Met de wijziging worden twee dingen beoogd:

1.  In het huidige protocol is het referentietonnage, d.w.z. de hoeveelheid tonijn waarvoor op grond van de overeenkomst vooraf wordt betaald, vastgesteld op 55.000 ton. Deze hoeveelheid wordt verhoogd naar 63.000 ton, wat volgens de Commissie meer in overeenstemming is met de feitelijke vangsten gedurende de afgelopen jaren (dit is geen maximum voor de vangsten, maar een maximum voor de betaling vooraf).

2.  In het kader van het huidige protocol wordt uit de begroting van de EU voor elke door de EU-schepen gevangen ton tonijn in totaal €75 betaald. De reders van de schepen betalen via de vergoeding voor hun vergunningen €25 per ton. Deze bedragen worden gewijzigd in €65 resp. €35, ten einde de overeenkomst te doen aansluiten bij andere tonijnovereenkomsten en om de toezegging die de Raad in 2004 heeft gedaan om het aandeel van de reders te verhogen, gestand te doen.

Het resultaat van deze wijzigingen is dat de financiële tegenprestatie met ingang van 18 januari 2007 omhoog gaat van €4,125 miljoen naar €5,355 miljoen per jaar.

Nu is het zo dat dergelijke wijzigingen van protocollen via de Raad en het Parlement moeten lopen. Die procedure wordt hier in het geval van de Seychellen gevolgd. De Commissie heeft echter een voorstel (COM (2007) 595) voor een comitologieprocedure gedaan die voor toekomstige wijzigingen van partnerschapsovereenkomsten op het gebied van visserij zou moeten worden gevolgd, met de duidelijke bedoeling dergelijke procedures sneller te laten verlopen. Dat voorstel wordt behandeld in een ander advies van de rapporteur (PE 400.694).

De rapporteur stelt voor drie amendementen op de verordening in te dienen.

AMENDEMENTEN

De Begrotingscommissie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie visserij onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

 

De Commissie beoordeelt ieder jaar of de lidstaten wier vaartuigen overeenkomstig het protocol bij de overeenkomst actief zijn, voldoen aan de verslagleggingseisen; zo niet, dan wijst de Commissie hun verzoeken om vangstvergunningen voor het daarop volgende jaar af.

Motivering

Vaartuigen die niet voldoen aan de meest fundamentele verplichting, i.e. melding van hun vangsten, moeten niet in aanmerking komen voor financiële steun van de EU.

Amendement 2

Artikel 3 bis (nieuw)

 

Artikel 3 bis

 

De Commissie brengt jaarlijks verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de resultaten van het meerjarige sectorale programma als bedoeld in artikel 7 van het protocol, alsmede over de naleving door de lidstaten van de rapportagevereisten.

Motivering

Om te kunnen nagaan of de tegenprestatie van de EU naar behoren wordt besteed en daadwerkelijk ten goede komt aan een duurzame exploitatie van de visbestanden in de Seychellen moet de Commissie jaarlijks rapporteren aan het Parlement.

Amendement 3

Artikel 3 ter (nieuw)

 

Artikel 3 ter

 

Voordat het protocol afloopt of wordt begonnen met onderhandelingen over eventuele vervanging daarvan, legt de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad een evaluatie achteraf over van het protocol, met inbegrip van een kosten-batenanalyse.

Motivering

Het lopende protocol moet worden geëvalueerd alvorens nieuwe onderhandelingen worden gevoerd om te kunnen nagaan welke wijzigingen in geval van verlenging eventueel moeten worden aangebracht.

PROCEDURE

Titel

Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen

Document- en procedurenummers

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Commissie ten principale

PECH

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Datum goedkeuring

27.2.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

15

Bij de eindstemming aanwezige leden

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter


PROCEDURE

Titel

Wijziging van de visserijmogelijkheden en van de financiële tegenprestatie vastgelegd in de overeenkomst EG-Seychellen

Document- en procedurenummers

COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Datum raadpleging EP

21.11.2007

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

PECH

29.11.2007

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Datum goedkeuring

27.3.2008

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

20

3

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 178, lid 2)

Francesco Ferrari

Datum indiening

31.3.2008

Juridische mededeling - Privacybeleid