SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

31.3.2008 r. - (COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Komisja Rybołówstwa
Sprawozdawca: Josu Ortuondo Larrea

Procedura : 2007/0232(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A6-0085/2008
Teksty złożone :
A6-0085/2008
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

(COM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady (COM(2007)0664),

–   uwzględniając art. 37 oraz art. 300 ust. 2 traktatu WE,

-   uwzględniając art. 300 ust. 3 akapit pierwszy Traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C6-0430/2007),

–   uwzględniając art. 51 oraz art. 83 ust. 7 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa oraz opinie Komisji Budżetowej oraz Komisji Rozwoju (A6-0085/2008),

1.  zatwierdza wniosek dotyczący rozporządzenia Rady po poprawkach oraz zatwierdza zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz parlamentowi Republiki Seszeli.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. W rozdziale VIII wymienionej umowy w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli, dotyczącym urządzeń portowych, stwierdzono, że „władze Republiki Seszeli ustanawiają, w porozumieniu z armatorami, warunki korzystania z urządzeń portowych”, jednak do chwili obecnej nie uwzględniono wniosków wspólnotowego sektora rybackiego dotyczących ulepszenia infrastruktury portowej.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 1 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. Aby możliwe było rzeczywiste wdrożenie sektorowej polityki rybackiej w Republice Seszeli, należy uwzględnić konieczność ulepszenia i modernizacji przeciążonej obecnie infrastruktury portowej, a także rozważyć możliwość zniesienia specjalnej opłaty za wyładunek tuńczyka, nieistniejącej w żadnym innym porcie na świecie.

Poprawka 1

Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

 

Komisja każdego roku ocenia, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność objętą niniejszym protokołem, dopełniają obowiązków w zakresie zgłaszania połowów. Jeżeli państwa nie dopełniły tego obowiązku, Komisja odrzuca ich wnioski o przyznanie licencji połowowych na kolejny rok.

Uzasadnienie

Statki rybackie, które nie spełniają najbardziej podstawowego wymogu, jakim jest sporządzanie sprawozdań z połowów, nie powinny korzystać ze wsparcia finansowego UE.

Poprawka 2

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

 

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego programu sektorowego określonego w art. 7 Protokołu oraz dopełniania przez państwa członkowskie obowiązków w zakresie zgłaszania połowów.

Uzasadnienie

Aby ocenić, czy rekompensata UE jest odpowiednio wykorzystywana oraz czy rzeczywiście przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Seszeli, Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi sprawozdanie.

Poprawka 3

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3b

 

Przed wygaśnięciem Protokołu lub rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego ewentualnego zastąpienia Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę ex post Protokołu, obejmującą analizę kosztów i korzyści.

Uzasadnienie

Przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących odnowienia obecnego protokołu należy dokonać jego oceny w celu uwzględnienia ewentualnych zmian.

UZASADNIENIE

Celem wniosku Komisji jest zmiana protokołu załączonego do Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli, zawartej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1562/2006 i podpisanej między Unią Europejską a Republiką Seszeli, w celu dostosowania klauzul protokołu do rzeczywistych połowów dokonanych w ciągu dwóch lat obowiązywania Umowy. Zmiany w umowie są niewielkie i odpowiadają wnioskom wspólnego komitetu przewidzianego w obowiązującym protokole.

W wyniku posiedzenia wspólnego komitetu WE/Seszele w styczniu 2007 r. postanowiono, że obie strony, zgodnie z art. 11 protokołu i art. 9 umowy, odbędą posiedzenie wspólnego komitetu w celu przedstawienia wniosków o zmiany w protokole. Zmiany te były dyskutowane podczas posiedzenia wspólnego komitetu w dniach 20 i 21 marca w Brukseli.

Zmiany przedyskutowane na tym posiedzeniu, znajdujące się w uzasadnieniu wniosku Komisji, są następujące:

 zwiększenie tonażu referencyjnego z 55 000 ton do 63 000 ton, tak aby uwzględnić średni poziom połowów w ciągu trzech ostatnich lat;

 wprowadzenie wsparcia dla partnerstwa, o czym nie mówiono podczas poprzednich negocjacji (przed Konkluzjami Rady z lipca 2004 r. dotyczącymi umów o partnerstwie w sprawie połowów);

 zwiększenie opłat armatorów z 25 do 35 EURO za tonę, tak aby dostosować się do innych umów w sprawie połowów tuńczyka, a co za tym idzie zmniejszyć rekompensatę finansową Wspólnoty z 75 do 65 EURO za tonę;

 wielkości dopuszczalne połowów pozostają niezmienione: 40 sejnerów do połowów tuńczyka i 12 taklowców powierzchniowych;

 wysokość rocznej rekompensaty finansowej zmienia się z 4 125 000 EURO przewidzianych w aktualnym protokole na 5 355 000 EURO przewidzianych w zmienionym protokole;

 zaliczki ustala się na 21 000 EURO rocznie za sejnera do połowów tuńczyka, 4 200 EURO rocznie za taklowca powierzchniowego o tonażu przekraczającym 250 GT i na 3 150 EURO rocznie za taklowca powierzchniowego o tonażu mniejszym niż 250 GT.

Zmieniony protokół byłby stosowany tymczasowo od dnia 18 stycznia 2008 r. w oczekiwaniu na jego wejście w życie zgodnie z art. 13 protokołu.

W uzasadnieniu wniosku również jasno ujęto zasadność zmiany protokołu dla obu stron oraz jej spójność z odpowiedzialnym zarządzaniem zasobami rybnymi.

Zgodnie z oceną ex-ante zawarcie nowej umowy jest korzystne dla obu stron. Wprowadzone zmiany wzmacniają umowę, która jest najważniejszą umową w sprawie połowów tuńczyka zawartą przez Wspólnotę z krajem trzecim, zarówno pod względem tonażu referencyjnego jak i rekompensaty finansowej, oraz stanowi najistotniejszy element w zachowaniu spójności i rentowności innych umów w sprawie połowów tuńczyka, zawartych przez Wspólnotę z innymi krajami trzecimi w obszarze Oceanu Indyjskiego (Madagaskar, Komory, Mauritius, Mozambik).

Podstawowe wyniki oceny są dziś nadal aktualne, w szczególności odnośnie do bardzo zadowalającego wykorzystania wielkości dopuszczalnych połowów i poziomu tonażu referencyjnego.

Wartość dodana działania wspólnotowego.

Zwrot z inwestycji jest bardzo pozytywny dla WE: szacuje się, że każe euro zainwestowane z budżetu Wspólnoty przyniosło sektorowi wartość dodaną w wysokości co najmniej 4,8 euro. Korzyści ekonomiczne są również istotne dla Seszeli, a obecność floty europejskiej przyczynia się w znaczący sposób do wspierania gospodarki Seszeli przechodzącej obecnie kryzys. Działalność połowowa sejnerów europejskich zapewnia 95 % dostaw tuńczyka miejscowym zakładom przetwórczym, a oferując 2 500 miejsc pracy jest najważniejszym prywatnym pracodawcą w kraju. Sektor rybołówstwa na Seszelach dostarcza 15% PKB (zaraz za turystyką, której udział wynosi 20% i zapewnia w sposób bezpośredni lub pośredni zatrudnienie 6 000 osób, czyli 17 % formalnego rynku pracy.

Należy jednak przypomnieć, że okres obowiązywania umowy rozciągał się od 2005 r. do 2011 r. oraz że celem tego średniookresowego przeglądu jest zwiększenie z 15.000 do 21.000 euro rekompensaty finansowej, jaką płacą armatorzy za każdą licencję. Jednocześnie opłata za każdą złowioną tonę zostaje zwiększona z 25 do 35 euro, czyli o 40%.

Ponadto kraj ten jest jedynym krajem, który ustanowił specjalną opłatę za wyładunek tuńczyka (tuna transhipment tax) i pomimo że oryginalna umowa, podpisana w 2007 r. (Rodział VIII) stanowiła, że „władze Republiki Seszeli ustanawiają, w porozumieniu z armatorami, warunki korzystania z urządzeń portowych”, to w rzeczywistości nigdy nie zostały uwzględnione ponawiane wnioski europejskiego sektora rybackiego dotyczące ulepszenia infrastruktury portowej znajdującej się w opłakanym stanie i bardzo przeciążonej ze względu na zwiększenie floty w ostatnich latach.

W rozpatrywanej obecnie zmienionej wersji Protokołu rząd Seszeli zniósł wszelkie odniesienie do jakiejkolwiek formy konsultacji z armatorami, którzy, będąc stroną ponoszącą główne koszty wzrostu rekompensaty finansowej, czują się odsunięci od negocjacji i nie stwierdzają wyraźnego zobowiązania do ulepszenia urządzeń portowych.

Wnioski

Zmiany wprowadzone przez wspólny komitet nie zmieniają wielkości dopuszczalnych połowów ustalonych w Protokole i zatwierdzonych w dniu 23 stycznia 2006 r. rozporządzeniem Rady (WE) nr 115/2006, które nadal wynoszą 40 pozwoleń dla sejnerów do połowów tuńczyka i 12 dla taklowców powierzchniowych, ani też zasadniczych części Umowy, w związku z czym sprawozdawca proponuje, aby zatwierdzić zmianę Protokołu zawartego w obowiązującej Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Unią Europejską a Republiką Seszeli.

OPINIA Komisji Rozwoju (28.2.2008)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli
(COM(2007) 0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Josep Borrell Fontelles

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Polityka Unii Europejskiej w zakresie współpracy na rzecz rozwoju oraz wspólna polityka rybacka muszą być spójne, komplementarne i skoordynowane, tak aby razem przyczyniały się do zmniejszania ubóstwa i do zrównoważonego rozwoju krajów, których dotyczą.

UE zobowiązała się do zapewnienia zrównoważonego charakteru rybołówstwa na całym świecie zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas szczytu Organizacji Narodów Zjednoczonych w Johannesburgu w 2002 r., poprzez utrzymanie lub odnowę zasobów z myślą o uzyskaniu maksymalnego zrównoważonego odłowu.

UE przyjęła „Kodeks odpowiedzialnego rybołówstwa” Organizacji ds. Wyżywienia i Rolnictwa ONZ celem promowania długotrwałego zrównoważonego rybołówstwa oraz w celu potwierdzenia, że prawo połowowe niesie ze sobą obowiązek prowadzenia połowów w sposób odpowiedzialny, pozwalający zagwarantować skuteczną ochronę żywych zasobów wodnych i skuteczne zarządzanie nimi.

Obecność UE na odległych terenach połowowych jest uzasadnionym celem, nie należy przy tym jednak zapominać, że interesy rybołówstwa UE powinny być chronione na równi z interesami związanymi z rozwojem państw, z którymi podpisywane są umowy w sprawie połowów.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje rezolucję Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie rybołówstwa oraz jego aspektów społecznych i związanych z ochroną środowiska w krajach rozwijających się, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że stwierdza się w niej, iż ochrona interesów rybołówstwa UE i AKP musi być skoordynowana ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami połowowymi w ujęciu ekonomicznym, społecznym i ekologicznym z jednej strony oraz ze źródłami utrzymania społeczności przybrzeżnych zależnych od rybołówstwa z drugiej.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego podkreśla dalej zawarte w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy UE a krajami AKP odniesienie do przestrzegania porozumienia z Kotonu; nalega, by w pełni uwzględnić art. 9 porozumienia z Kotonu odnoszący się do praw człowieka, zasad demokratycznych, dobrych rządów oraz państwa prawa i z zadowoleniem przyjmuje gwarancje udzielone przez służby Komisji dotyczące uwzględnienia treści art. 9 podczas negocjacji porozumień z krajami rozwijającymi się, w tym również z krajami rozwijającymi się nienależącymi do AKP.

Celem proponowanej umowy jest zmiana obowiązującego protokołu do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli, przyjętej dnia 23 stycznia 2006 r., zastępującej i uchylającej z dniem jej wejścia w życie umowę z roku 1987.

Zgodnie ze zmianami wynegocjowanymi podczas posiedzenia Wspólnego Komitetu WE-Seszele w marcu 2007 r. zwiększono tonaż referencyjny z 55 000 do 63 000 ton, wprowadzono wsparcie finansowe na rzecz partnerstwa i zwiększono opłaty armatorów z 25 do 35 EURO za tonę w celu dostosowania protokołu do innych umów w sprawie połowów tuńczyka. Rekompensata finansowa Wspólnoty została zmniejszona z 75 do 65 EURO za tonę. Wysokość całkowitej rekompensaty finansowej zwiększono zatem z 4 125 000 EURO do 5 355 000 EURO. Specjalną kwotę w wysokości 1 260 000 EURO rocznie przeznaczono na wsparcie oraz na realizację działań podejmowanych w ramach sektorowej polityki rybackiej Seszeli.

Dopuszczalne wielkości połowów określone w protokole i ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 115/2006 nie zostały zmienione. Potwierdza się je dla 40 sejnerów do połowu tuńczyka z Francji, Hiszpanii i Włoch oraz dla 12 taklowców powierzchniowych z Francji, Hiszpanii i Portugalii — łącznie wydano 52 licencje.

Zmieniony protokół wejdzie w życie tymczasowo od dnia 18 stycznia 2008 r., na okres trzech pozostałych lat, do dnia 17 stycznia 2011 r.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje wspomniane odwołanie do inicjatyw krajowych i wyraża nadzieję, że mogą one objąć finansowanie lokalnych projektów infrastrukturalnych w zakresie przetwarzania i sprzedaży ryb, zapewniając tym samym lokalnej ludności możliwości wykraczające poza rybołówstwo na własne potrzeby.

Komisja Rozwoju Parlamentu Europejskiego z zadowoleniem przyjmuje także fakt, że w umowie tej proponuje się wdrożenie sektorowej polityki rybackiej w celu promowania odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa na wodach Seszeli oraz że promuje ona współpracę naukową i techniczną z lokalnymi władzami. We wspomnianej wyżej rezolucji AKP-UE stwierdza się, że naukowa ocena zasobów musi być warunkiem wstępnym dostępu do połowów oraz że roczna ocena zasobów musi stanowić warunek uzyskania dalszych zezwoleń połowowych.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Motyw 2 a (nowy)

 

(2a) Wkład finansowy Wspólnoty powinien być wykorzystywany na rzecz rozwoju społeczności przybrzeżnych utrzymujących się z rybołówstwa oraz tworzenia małych lokalnych przedsiębiorstw zajmujących się mrożeniem oraz przetwarzaniem ryb;

PROCEDURA

Tytuł

Zmiany dopuszczalnych wielkości połowów oraz rekompensaty finansowej przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Referencje

(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(COD))

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Przewodniczący

18.12.2007

 

 

Data przyjęcia

27.2.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.

OPINIA Komisji Budżetowej (28.2.2008)

dla Komisji Rybołówstwa

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli
(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Helga Trüpel

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Poniżej przedstawiono poprawki do istniejącej umowy partnerskiej w sprawie połowów z Republiką Seszeli, będącej standardową umową w sprawie połowów tuńczyka. Poprawki dotyczą dwóch kwestii:

1.  Tonaż referencyjny, tj. ilość tuńczyka, za którą umowa przewiduje płatność z góry, ustalono w obecnym protokole na 55 000 ton. Poprawka zwiększyłaby tę ilość do 63 000 ton w celu dokładniejszego odzwierciedlenia rzeczywistych połowów w ostatnich latach według Komisji (należy zwrócić uwagę, że nie jest to limit połowów, tylko limit kwot wypłacanych z góry).

2.  Według obecnego protokołu za każdą tonę tuńczyka złowionego przez flotę UE z budżetu UE wypłacana jest kwota łącznie 75 EURO. Armatorzy płacą 25 EURO za tonę poprzez opłaty licencyjne. Poprawka zmienia te dwie kwoty na odpowiednio 65 i 35 EURO w celu dostosowania umowy do innych umów w sprawie połowów tuńczyka oraz spełnienia zobowiązania Rady z 2004 r. dotyczącego zwiększenia opłat ponoszonych przez armatorów.

W wyniku tych zmian wkład finansowy wzrośnie z 4,125 mln EURO do 5,355 mln EURO rocznie, ze skutkiem od 18 stycznia 2007 r.

Tego typu poprawki do protokołów muszą obecnie uzyskać akceptację Rady i Parlamentu; procedurę tę stosuje się w przypadku Seszeli. Komisja zaproponowała jednak (COM (2007) 595) procedurę komitologii, którą chciałaby stosować w odniesieniu do wszelkich przyszłych poprawek do umów o partnerstwie w sprawie połowów, rzekomo w celu przyspieszenia procedur. Wniosek ten stanowi przedmiot innej opinii sporządzonej przez sprawozdawczynię (PE 400.694).

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej proponuje trzy poprawki do rozporządzenia.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Rybołówstwa, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję[1]Poprawki Parlamentu

Poprawka 1

Artykuł 3 ustęp 1 a (nowy)

 

Komisja każdego roku ocenia, czy państwa członkowskie, których statki prowadzą działalność objętą niniejszym protokołem, dopełniają obowiązków w zakresie zgłaszania połowów. Jeżeli państwa nie dopełniły tego obowiązku, Komisja odrzuca ich wnioski o przyznanie licencji połowowych na kolejny rok. Or. en

Uzasadnienie

Statki rybackie, które nie spełniają najbardziej podstawowego wymogu, jakim jest dokonywanie sprawozdań z połowów, nie powinny korzystać ze wsparcia finansowego UE.

Poprawka 2

Artykuł 3 a (nowy)

 

Artykuł 3a

 

Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wyników wieloletniego programu sektorowego określonego w art. 7 Protokołu oraz dopełniania przez państwa członkowskie obowiązków w zakresie zgłaszania połowów.

Uzasadnienie

Aby stwierdzić, czy rekompensata UE jest odpowiednio wykorzystywana oraz czy rzeczywiście przyczynia się do zrównoważonego wykorzystania zasobów połowowych Seszeli, Komisja corocznie przedkłada Parlamentowi sprawozdanie.

Poprawka 3

Artykuł 3 b (nowy)

 

Artykuł 3b

 

Przed wygaśnięciem Protokołu lub rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego ewentualnego zastąpienia Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie ocenę ex post Protokołu, obejmującą analizę kosztów i korzyści.

Uzasadnienie

Przed rozpoczęciem negocjacji dotyczących odnowienia obecnego protokołu należy dokonać jego oceny w celu uwzględnienia ewentualnych zmian.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiany dopuszczalnych wielkości połowów oraz rekompensaty finansowej przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Referencje

(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(COD))

Komisja przedmiotowo właściwa

PECH

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

Data powołania

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Data przyjęcia

27.2.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

15

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Dotychczas nieopublikowany w Dz.U.

PROCEDURA

Tytuł

Zmiany dopuszczalnych wielkości połowów oraz rekompensaty finansowej przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Referencje

(COM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(COD))

Data konsultacji z PE

21.11.2007

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

29.11.2007

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Data przyjęcia

27.3.2008

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Francesco Ferrari