POROČILO o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli

31.3.2008 - (KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Josu Ortuondo Larrea

Postopek : 2007/0232(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A6-0085/2008
Predložena besedila :
A6-0085/2008
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli

(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Postopek posvetovanja)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (KOM(2007)0664),

–   ob upoštevanju člena 37 in člena 300(2) Pogodbe ES,

–   ob upoštevanju prvega pododstavka člena 300(3) Pogodbe ES, v skladu s katerim se je Svet posvetoval s Parlamentom (C6‑0430/2007),

–   ob upoštevanju člena 51 in člena 83(7) svojega Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo ter mnenj Odbora za proračun in Odbora za razvoj (A6‑0085/2008),

1.  odobri spremenjeni predlog uredbe Sveta in odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republiki Sejšeli.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V poglavju VIII sporazuma med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli o ribolovu, ki se nanaša na pristaniško opremo, je navedeno, da „organi Sejšelov v dogovoru z lastniki plovil določijo pogoje za uporabo pristaniške opreme in po potrebi oskrbe in storitev“, vendar na zahteve ribiškega sektorja Skupnosti glede izboljšanja pristaniške infrastrukture doslej še ni bilo nobenega odziva.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1 b (novo)

(Besedilo, ki ga predlaga Komisija)

Predlog spremembe

 

(1b) Za uresničitev sektorske ribiške politike v Republiki Sejšeli bi bilo treba upoštevati potrebo po izboljšanju in modernizaciji pristaniške infrastrukture, ki je trenutno na robu svojih zmogljivosti, ter razmisliti o odpravi posebne pristojbine za iztovarjanje tuna, ki ne obstaja v nobenem drugem pristanišču na svetu.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 3 – alinea 1 a (novo)

(Besedilo, ki ga predlaga Komisija)

Predlog spremembe

 

Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s protokolom k sporazumu, izpolnile obveznosti poročanja. Če jih niso, Komisija ne ugodi njihovim zahtevam za ribolovna dovoljenja za naslednje leto.

Obrazložitev

Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, tj. poročanje o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore Evropske unije.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

(Besedilo, ki ga predlaga Komisija)

Predlog spremembe

Člen 3a

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih večletnega sektorskega programa, opisanega v členu 7 protokola, ter o tem, ali države članice izpolnjujejo obveznosti poročanja.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostno uporabo ribolovnih virov na Sejšelih, mora Komisija Parlamentu vsako leto predložiti poročilo.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Člen 3 b (novo)

(Besedilo, ki ga predlaga Komisija)

Predlog spremembe

Člen 3b

 

Komisija pred iztekom veljavnosti protokola ali začetkom pogajanj za njegovo morebitno nadomestitev Evropskemu parlamentu in Svetu predloži naknadno oceno protokola, skupaj z analizo stroškov in koristi.

Obrazložitev

Pred začetkom novih pogajanj je potrebna ocena sedanjega protokola, zato da se ugotovi, ali je treba v morebitno obnovo protokola vključiti spremembe in kakšne naj bi te bile.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije želi spremeniti protokol, priložen k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli, ki je vključen v Uredbo (ES) št. 1562/2006, pred prilagoditvijo protokola dejanskemu stanju ulova v dveh letih veljavnosti sporazuma. Gre za manjše spremembe sporazuma, ki so v skladu s sklepi skupnega odbora, predvidenega v veljavnem protokolu.

Po zasedanju skupnega odbora med ES in Sejšeli januarja 2007 je bilo odločeno, da bosta pogodbenici v skladu s členom 11 protokola in členom 9 sporazuma sklicali nov sestanek, kjer bodo obravnavane predlagane spremembe protokola. O teh se je razpravljalo na sestanku skupnega odbora 20. in 21. marca v Bruslju.

Na tem sestanku so bile sprejete naslednje spremembe, ki so predstavljene v obrazložitvi k predlogu Komisije:

 povečati referenčno tonažo s 55 000 ton na 63 000 ton, da bi se upoštevala povprečna stopnja ulova v zadnjih treh letih;

 uvesti podporo partnerstvu, ki ni bila obravnavana na prejšnjih pogajanjih (pred sklepi Sveta julija 2004 o sporazumih o partnerstvu na področju ribolova);

 zvišati delež plačila lastnikov plovil s 25 na 35 EUR na tono, da bi se uskladil z deležem v drugih sporazumih o ribolovu tuna; tako bi se zmanjšal finančni prispevek s 75 na 65 EUR na tono;

 ribolovne možnosti ostanejo nespremenjene: 40 plovil za ribolov tunov s potegalko in 12 plovil s površinskim parangalom;

 letni finančni prispevek se zviša s 4 125 000 EUR v sedanjem protokolu na 5 355 000 EUR v spremenjenem protokolu;

–  predplačila so določena na 21 000 EUR letno na plovilo za ribolov tunov s potegalko, na 4 200 EUR letno na plovilo s površinskim parangalom z več kot 250 BT in na 3 150 EUR letno na plovilo s površinskim parangalom z manj kot 250 BT.

Spremenjeni protokol naj se začasno uporablja od 18. januarja 2008 do začetka njegove veljavnosti v skladu s členom 13 protokola.

Iz obrazložitve k predlogu spremembe je jasno, da je sprememba protokola ugodna za obe pogodbenici ter da spoštuje načelo trajnostnega upravljanja ribolovnih virov.

Predhodna ocena je pokazala, da je bila sklenitev novega sporazuma ugodna za obe pogodbenici. Uvedene spremembe še zboljšujejo ta sporazum, ki je najpomembnejši sporazum Skupnosti s tretjo državo za ulov tuna glede referenčne tonaže in finančnega prispevka in je bistveni element za skladnost in izvedljivost drugih sporazumov o ulovu tuna med Skupnostjo in drugimi državami Indijskega oceana (Madagaskar, Komori, Mauritius, Mozambik).

Glavni elementi vrednotenja ostanejo aktualni, zlasti zelo dobra uporaba ribolovnih možnosti in stopnje referenčne tonaže.

Dodana vrednost posredovanja Skupnosti:

Za Evropsko skupnost je donosnost naložbe zelo pozitivna, ker se ocenjuje, da vsak vložen evro iz proračuna Skupnosti omogoča sektorju, da ustvari najmanj 4,8 EUR dodane vrednosti. Gospodarska korist za Sejšele je precejšnja in prisotnost evropskega ladjevja v njihovih vodah pomembno prispeva k podpori sejšelskemu gospodarstvu, ki je trenutno v težavah. Z ribolovno dejavnostjo evropskih plovil za ribolov tunov s potegalko se zagotovi najmanj 95 % preskrbe s tunom za lokalno industrijo konzerv, ki je v lasti največjega zasebnega delodajalca v državi s približno 2 500 delovnimi mesti. Na Sejšelih predstavlja ribiški sektor 15 % BDP (takoj za turizmom: 20 %) in zagotavlja posredno ali neposredno zaposlitev 6 000 osebam, to je 17 % uradnega trga delovne sile.

Vendar je treba upoštevati, da je sporazum veljal za obdobje od leta 2005 do 2011 in da ta vmesni pregled pomeni povečanje pristojbin za lastnike plovil za vsako dodeljeno dovoljenje, in sicer s 15 000 EUR na 21 000 EUR. Tudi pristojbina na tono ulova se bo povečala s 25 EUR na 35 EUR, kar pomeni 40 % povečanje.

Poleg tega so Sejšeli edina država na svetu, ki je uvedla posebno pristojbino za iztovarjanje tuna, in čeprav je bilo v prvotnem sporazumu, podpisanem leta 2007 (poglavje VIII), določeno, da „organi Sejšelov v dogovoru z lastniki plovil določijo pogoje za uporabo pristaniške opreme“, dejansko nikoli ni prišlo do odziva na večkrat izražene zahteve ribiškega sektorja Skupnosti glede izboljšanja pristaniške infrastrukture, ki je v zelo slabem stanju in hudo obremenjena zaradi povečevanja obsega ladjevja v zadnjih letih.

V spremenjeni različici obravnavanega protokola je sejšelska vlada črtala vsa sklicevanja na vse oblike posvetovanja z lastniki plovil, ki bodo nosili pretežni del bremena povečanja pristojbin, a se čutijo izključene iz pogajanj in ne vidijo nobene jasno izražene zaveze k izboljšanju pristaniške infrastrukture.

Sklepne ugotovitve

Spremembe, ki jih uvaja skupni odbor, ne spreminjajo temeljnih elementov sporazuma in ribolovnih možnosti, ki jih določa protokol in ki so bile sprejete 23. januarja 2006 z Uredbo Sveta (ES) št. 115/2006: 40 dovoljenj za plovila za ribolov tunov s potegalko in 12 dovoljenj za plovila s površinskim parangalom. Zato poročevalec predlaga, da se odobri sprememba protokola, priloženega k trenutno veljavnemu sporazumu o ribolovu med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli.

MNENJE Odbora za razvoj (28.2.2008)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Pripravljavec mnenja: Josep Borrell Fontelles

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Politika o razvojnem sodelovanju in skupna ribiška politika Evropske unije morata biti dosledni, dopolnjujoči se in usklajeni, da bosta skupaj prispevali k zmanjševanju revščine v zadevnih državah in k njihovemu trajnostnemu razvoju.

EU se je zavezala, da bo v skladu z določili vrha Združenih narodov v Johannesburgu leta 2002 zagotovila trajnostni ribolov po vsem svetu z ohranjanjem ali obnovo ravni staležev in tako dosegla največji trajnostni izkoristek.

EU je sprejela kodeks odgovornega ribištva Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo z namenom spodbuditi dolgoročno trajnostno ribištvo in potrditi, da pravica do ribolova prinaša tudi zavezanost k odgovornemu ribištvu, da se zagotovi učinkovito ohranjanje in upravljanje živih vodnih virov.

Navzočnost EU na oddaljenih ribolovnih območjih je legitimen cilj, pri tem pa se ne sme pozabiti, da je treba poleg ribiških interesov Evropske unije zaščititi tudi interese za razvoj narodov, s katerimi se podpisujejo sporazumi o ribolovu.

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj pozdravlja resolucijo skupne parlamentarne skupščine AKP–EU z dne 22. junija 2006 o „ribištvu in njegovih socialnih ter okoljskih vidikih v državah v razvoju“, še posebej če meni, da mora biti zaščita ribiških interesov EU in AKP usklajena s trajnostnim upravljanjem ribolovnih virov v gospodarskem, socialnem in okoljskem smislu na eni strani ter s preživetjem od ribolova odvisnih obalnih skupnosti na drugi.

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj nadalje poudarja sklicevanje na spoštovanje sporazuma iz Cotonouja, navedeno v sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med EU in državami AKP; vztraja, da je treba v celoti upoštevati člen 9 sporazuma iz Cotonouja o človekovih pravicah, demokratičnih načelih, dobrem vodenju in pravni državi, ter pozdravlja zagotovila služb Komisije, da bodo pri pogajanjih o sporazumih z državami v razvoju, vključno z državami, ki niso članice AKP, upoštevale vsebino člena 9.

Namen predlaganega sporazuma je spremeniti obstoječi protokol k sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli, ki je bil sprejet 23. januarja 2006 ter je razveljavil in nadomestil sporazum iz leta 1987 od datuma začetka veljavnosti.

Spremembe, o katerih so se pogajali na zasedanju skupnega odbora ES in Sejšelov marca 2007, zvišujejo referenčno tonažo s 55 000 ton na 63 000 ton, uvajajo finančno podporo za partnerstvo in zvišujejo delež, ki ga plačajo lastniki plovil, s 25 na 35 EUR na tono, da bi se protokol uskladil z drugimi sporazumi o lovu na tuna.

Prispevek Skupnosti se posledično zmanjša s 75 na 65 EUR na tono. Skupni finančni prispevek se torej zviša s 4 125 000 EUR na 5 355 000 EUR. Poseben znesek 1 260 000 EUR letno se nameni podpori in izvajanju sektorske ribiške politike Sejšelov.

Ribolovne možnosti, določene v protokolu in predpisane v Uredbi (ES) št. 115/2006, niso bile spremenjene in so potrjene za 40 francoskih, španskih in italijanskih plovil za ribolov tunov s potegalkami ter 12 francoskih, španskih in portugalskih plovil s površinskimi parangali, kar skupaj znaša 52 dovoljenj.

Spremenjeni protokol bo začel začasno veljati 18. januarja 2008 in bo veljal za preostala zadnja tri leta veljavnosti protokola do 17. januarja 2011.

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj pozdravlja sklicevanje na nacionalne pobude in upa, da bodo vključevale tudi financiranje projektov lokalne infrastrukture za predelavo in trženje rib, ki bi lokalnemu prebivalstvu omogočali več kot le samooskrbni ribolov.

Odbor Evropskega parlamenta za razvoj pozdravlja tudi dejstvo, da sporazum predlaga izvajanje sektorske ribiške politike za spodbujanje trajnostnega in odgovornega ribolova v vodah Sejšelov, ter da spodbuja znanstveno in tehnično sodelovanje z lokalnimi oblastmi. Omenjena resolucija držav AKP in EU upošteva, da mora biti znanstvena ocena virov prvi pogoj za dostop do ribolova in da se nadaljnja ribolovna dovoljenja izdajajo na podlagi letne ocene virov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Uvodna izjava 2 a (novo)

 

(2a) Finančni prispevek Skupnosti bi bilo treba nameniti razvoju obalnega prebivalstva, ki se preživlja z ribištvom, in odpiranju majhnih lokalnih industrijskih obratov za zamrzovanje in predelavo rib;

POSTOPEK

Naslov

Spremembe glede ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s sporazumom ES/Sejšeli

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Datum sprejetja

27.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

MNENJE Odbora za proračun (28.2.2008)

za Odbor za ribištvo

o predlogu Uredbe Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem glede sprememb Protokola, ki za obdobje od 18. januarja 2005 do 17. januarja 2011 določa ribolovne možnosti in finančni prispevek v skladu s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Republiko Sejšeli
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Pripravljavka mnenja: Helga Trüpel

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Gre za predlog spremembe k obstoječemu sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju s Sejšeli, ki je standardni sporazum o ribolovu tuna. Namen predlogov sprememb je dvojen:

1.  V sedanjem protokolu je referenčna tonaža, tj. količina tune, za katero je v sporazumu predvideno vnaprejšnje plačilo, določana na 55 000 ton. Predlog spremembe bi to količino povečal na 63 000 ton, kar bi po mnenju Komisije natančneje odražalo dejanski ulov v zadnjih letih (treba je upoštevati, da ne gre za omejitev ulova, ampak za omejitev količine ulova, ki se plača vnaprej).

2.  V sedanjem protokolu gre iz proračuna Evropske unije 75 EUR za vsako tono tuna, ki jo ulovijo flote EU. Lastniki plovil prek pristojbin za dovoljenje plačujejo 25 EUR na tono. Predlog spremembe ta dva zneska spremeni na 65 oziroma 35 EUR, da se sporazum uskladi z drugimi sporazumi o lovu na tuna in da se izpolni obveznost Sveta iz leta 2004, da bo povečal delež, ki ga plačajo lastniki plovil.

Rezultat teh sprememb je povišanje finančnega prispevka s 4.125 milijonov na 5.355 milijonov letno, ki bo začelo veljati 18. januarja 2007.

Trenutno velja pravilo, da morata takšne predloge sprememb k protokolom obravnavati Svet in Parlament. Takšen postopek se izvaja v primeru Sejšelov. Komisije pa je predlagala (KOM (2007) 595) postopek komitologije, ki bi ga rada uporabila pri vseh prihodnjih predlogih sprememb k sporazumom no partnerstvu v ribiškem sektorju, kot kaže zaradi njihovega hitrejšega reševanja. Pripravljavka mnenja ta predlog Komisije obravnava v drugem mnenju (PE 400.694).

Pripravljavka mnenja predlaga tri predloge spremembe k uredbi.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija[1]Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1

Člen 3, odstavek 1 a (novo)

 

Komisija vsako leto oceni, ali so države članice, katerih plovila delujejo v skladu s protokolom k sporazumu, izpolnile obveznosti poročanja. Če jih niso, Komisija ne ugodi njihovim zahtevam za ribolovna dovoljenja za naslednje leto.

Obrazložitev

Plovila, ki ne izpolnjujejo najosnovnejše obveznosti, tj. poročanje o svojem ulovu, ne bi smela prejemati finančne podpore od EU.

Predlog spremembe 2

Člen 3 a (novo)

 

Člen 3a

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o rezultatih večletnega sektorskega programa, opisanega v členu 7 protokola, ter o tem, ali države članice izpolnjujejo obveznosti poročanja.

Obrazložitev

Da bi lahko ocenili, ali se nadomestilo, ki ga plačuje EU, ustrezno uporablja in ali dejansko spodbuja trajnostno uporabo ribolovnih virov na Sejšelih, mora Komisija Parlamentu vsako leto predložiti poročilo.

Predlog spremembe 3

Člen 3 b (novo)

 

Člen 3b

 

Komisija pred iztekom veljavnosti protokola ali začetkom pogajanj za njegovo morebitno nadomestitev Evropskemu parlamentu in Svetu predloži naknadno oceno protokola skupaj z analizo stroškov in koristi.

Obrazložitev

Pred začetkom novih pogajanj je potrebna ocena sedanjega protokola, zato da se ugotovi, ali je treba v morebitno obnovo protokola vključiti spremembe in kakšne naj bi te bile.

POSTOPEK

Naslov

Spremembe glede ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s sporazumom ES/Sejšeli

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Pristojni odbor

PECH

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Datum sprejetja

27.2.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Še neobjavljeno v UL.

POSTOPEK

Naslov

Spremembe glede ribolovnih možnosti in finančnega prispevka v skladu s sporazumom ES/Sejšeli

Referenčni dokumenti

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Datum posvetovanja z EP

21.11.2007

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

29.11.2007

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Datum sprejetja

27.3.2008

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Namestniki (člen 178(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Francesco Ferrari

Datum predložitve

31.3.2008