Betänkande - A6-0085/2008Betänkande
A6-0085/2008

BETÄNKANDE om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005‑17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna

31.3.2008 - (KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS)) - *

Fiskeriutskottet
Föredragande: Josu Ortuondo Larrea

Förfarande : 2007/0232(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A6-0085/2008
Ingivna texter :
A6-0085/2008
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna

(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

(Samrådsförfarandet)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets förordning (KOM(2007)0664),

–   med beaktande av artiklarna 37 och 300.2 i EG-fördraget,

–   med beaktande av artikel 300.3 första stycket i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C6‑0430/2007),

–   med beaktande av artikel 51 och artikel 83.7 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet och yttrandena från budgetutskottet och utskottet för utveckling (A6‑0085/2008).

1.  Europaparlamentet godkänner förslaget till rådets förordning med de ändringar som gjorts och godkänner ingåendet av avtalet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Republiken Seychellerna parlamentets ståndpunkt.

Ändringsförslag  1

Förslag till rådets beslut

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) I kapitel VIII i detta fiskeavtal mellan Europeiska gemenskapen och Seychellerna anges det med avseende på hamnutrustning att ”Seychellernas myndigheter skall i samråd med fartygsägarna fastställa villkor för hur hamnutrustning får användas”, utan att fiskerinäringens krav när det gäller förbättring av hamninfrastrukturen hittills har bemötts.

Ändringsförslag  2

Förslag till rådets beslut

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b) För att det ska vara möjligt att genomföra en sektorsindelad fiskeripolitik på Seychellerna måste behovet av att förbättra och modernisera dagens hamninfrastruktur, som praktiskt taget är utnyttjad till bristningsgränsen, beaktas samt möjligheten att avskaffa den särskilda avgiften för landning av tonfisk, som inte förekommer i någon annan hamn i världen.

Ändringsförslag  3

Förslag till rådets beslut

Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen ska årligen utvärdera om de medlemsstater vars fartyg omfattas av protokollet till avtalet har iakttagit rapporteringskraven. Om så inte är fallet ska kommissionen avslå deras ansökan om fiskelicenser för följande kalenderår.

Motivering

Fartyg som inte uppfyller det mest grundläggande kravet, att rapportera vad de fångar, bör inte få ekonomiskt stöd av EU.

Ändringsförslag  4

Förslag till rådets beslut

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet, och även om medlemsstaternas uppfyllande av rapporteringskraven.

Motivering

I syfte att utvärdera om den ersättning som betalas av EU redovisas ordentligt och verkligen främjar en hållbar användning av fiskeresurserna i Seychellerna, bör kommissionen årligen rapportera till parlamentet.

Ändringsförslag  5

Förslag till rådets beslut

Artikel 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3b

 

Innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta det inleds ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en efterhandsutvärdering av protokollet, tillsammans med en kostnadsnyttoanalys.

Motivering

Det gällande protokollet måste utvärderas innan nya förhandlingar inleds i syfte att utröna vilka ändringar, om sådana behövs, som bör göras vid en eventuell förlängning.

MOTIVERING

Kommissionens förslag innebär en ändring av protokollet till fiskepartnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Seychellerna, som ingår i förordning (EG) nr 1562/2006, i syfte att anpassa protokollets bestämmelser till de fångster som faktiskt har gjorts under de två som avtalet har varit i kraft. Det rör sig om små ändringar till avtalet som motsvarar slutsatserna från den gemensamma kommitté som avses i gällande protokoll.

Efter sammanträdet i gemensamma kommittén EG/Seychellerna i januari 2007 hade det beslutats att de båda parterna i enlighet med artikel 11 i protokollet och artikel 9 i avtalet skulle kalla till ett sammanträde i den gemensamma kommittén för att lämna förslag till ändringar av protokollet. Dessa diskuterades vid gemensamma kommitténs sammanträde i Bryssel den 20 och 21 mars.

De framförhandlade ändringarna, som anges i motiveringen till kommissionens förslag, avser följande:

 Ökning av referensfångstmängden från 55 000 till 63 000 ton för att ta hänsyn till omfattningen av de genomsnittliga fångsterna under de tre senaste åren.

 Införande av stöd till partnerskapet, vilket inte hade tagits upp under de föregående förhandlingarna (före rådets slutsatser från juli 2004 om partnerskapsavtal om fiske).

 Ökning av fartygsägarnas andel av finansieringen från 25 till 35 euro per ton för att skapa överensstämmelse med övriga avtal om fiske efter tonfisk, vilket automatiskt leder till att gemenskapens andel minskas från 75 till 65 euro per ton.

 Fiskemöjligheterna förändras inte: 40 notfartyg för tonfiskfiske och 12 fartyg för fiske med ytlångrev.

 Den årliga ekonomiska ersättningen ökar från 4 125 000 euro enligt det befintliga protokollet till 5 355 000 euro efter ändringen av protokollet.

 Förskotten har fastställts till 21 000 euro per år och notfartyg för tonfiskfiske, till 4 200 euro per år och ytlångrevsfartyg över 250 bruttoton och till 3 150 euro per år och ytlångrevsfartyg under 250 bruttoton.

Det reviderade protokollet ska tillämpas provisoriskt från och med den 18 januari 2008 i avvaktan på att det träder i kraft i enlighet med artikel 13 i protokollet.

Det framgår också tydligt av förslagets motivering att båda parter gynnas av en ändring av protokollet och att denna är samstämmig med en ansvarsfull förvaltning av fiskeresurserna.

Enligt förhandsbedömningen skulle ett nytt avtal gynna båda parter. De ändringar som föreslås införas stärker ytterligare detta avtal som är det mest omfattande fiskeavtal om tonfisk som gemenskapen har med något tredjeland, i fråga om såväl referensfångstmängd som ekonomisk ersättning, och det påverkar väsentligt överensstämmelsen och genomförbarheten hos de andra fiskeavtal om tonfisk som gemenskapen har med de övriga länderna i Indiska oceanen (Madagaskar, Komorerna, Mauritius och Moçambique).

Utvärderingen är fortfarande aktuell i huvudsakliga avseenden, bl.a. i fråga om det mycket tillfredsställande utnyttjandet av fiskemöjligheterna och nivån på referensfångstmängderna.

Mervärdet av gemenskapsinsatsen:

EG:s avkastning på investeringarna är klart positiv: man uppskattar nämligen att en euro som investeras via gemenskapsbudgeten gör det möjligt för fiskerisektorn att generera minst 4,8 euro i mervärde. De ekonomiska effekterna till förmån för Seychellerna är betydande och de europeiska fiskeflottornas närvaro ger ytterst väsentliga bidrag till Seychellernas ekonomi som för närvarande är ställd inför svårigheter. De europeiska notfartygens verksamhet gör det bl.a. möjligt att säkra 95 % av tonfiskleveranserna till den lokala konservindustrin som är den största privata arbetsgivaren i landet med cirka 2 500 anställda. Fiskerisektorn svarar för 15 % av Seychellernas BNP (strax efter turismen med 20 %) och sysselsätter direkt och indirekt 6 000 personer, vilket motsvarar 17 % av den formella arbetskraften.

Man får dock inte förglömma att detta avtal var avsett att gälla från 2005 till 2011 och att denna halvtidsöversyn innebär en ökning av den ekonomiska ersättning som fartygsägarna betalar för varje licens, från 15 000 till 21 000 euro. Deras andel av finansieringen ökar dessutom från 25 till 35 euro per ton fångst, vilket innebär en ökning på 40 %.

Detta land är dessutom det enda för vilket det har fastställts en särskild avgift för landning av tonfisk (tuna transhipment tax). I det ursprungliga avtalet, som undertecknades 2007 (kapitel VIII), stod det att ”Seychellernas myndigheter skall i samråd med fartygsägarna fastställa villkor för hur hamnutrustning får användas”. Verkligheten är dock den att inget har gjorts för att tillgodose de upprepade kraven från den europeiska tonfiskesektorn på en nödvändig förbättring av hamninfrastrukturen, som befinner sig i ett bedrövligt skick och är utnyttjad till bristningsgränsen till följd av flottans utvidgning de senaste åren.

I samband med den pågående revideringen av protokollet har Seychellernas regering strukit samtliga hänvisningar till alla former av samråd med fartygsägarna, som kommer att få bära den tyngsta bördan av de ökade ekonomiska ersättningarna. De känner sig därför åsidosatta i förhandlingarna och ser inte att det skulle finnas ett tydligt åtagande för att förbättra hamninfrastrukturen.

Sammanfattning

De ändringar som har införts av gemensamma kommittén ändrar inte de fiskemöjligheter som fastställts i protokollet och som godkändes den 23 januari 2006 genom rådets förordning (EG) nr 115/2006, dvs. 40 licenser för notfartyg för tonfiske och 12 för fartyg för fiske med ytlångrev, och inte heller det grundläggande innehållet i avtalet. Föredraganden föreslår därför att ändringen av protokollet till gällande avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Seychellerna ska stödjas.

YTTRANDE från utskottet för utveckling (28.2.2008)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005‑17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Föredragande: Josep Borrell Fontelles

KORTFATTAD MOTIVERING

Europeiska unionens politik för utvecklingssamarbete och den gemensamma fiskeripolitiken (GFP) måste vara samstämmiga, samordnade och komplettera varandra. De ska gemensamt bidra till att minska fattigdomen och främja en hållbar utveckling i de berörda länderna.

Enligt besluten från FN:s toppmöte i Johannesburg 2002 har EU åtagit sig att säkra ett hållbart fiske i hela världen genom att bevara eller återupprätta bestånden på en nivå som kan ge maximalt hållbar avkastning.

EU har accepterat uppförandekoden för ansvarsfullt fiske från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO i syfte att främja ett fiske som är hållbart på lång sikt och bekräfta att rättigheten att bedriva fiske medför en skyldighet att göra detta på ett ansvarsfullt sätt för att se till att havets levande resurser bevaras och förvaltas effektivt.

EU:s närvaro i avlägsna fiskevatten är ett legitimt mål, men det är viktigt att erinra om att EU:s fiskeintressen måste skyddas parallellt med strävandena efter att utveckla de länder med vilka fiskeavtal ingås.

Europaparlamentets utvecklingsutskott välkomnar resolutionen från den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen av den 22 juni 2006 om fiske och dess sociala och miljömässiga aspekter i utvecklingsländerna, framför allt med hänsyn till att man anser att skyddet av EU:s och AVS-ländernas fiskeintressen bör samordnas, dels med en hållbar förvaltning av fiskeresurserna i ekonomiskt, socialt och ekologiskt avseende, dels med upprätthållandet av inkomstmöjligheterna för de kustsamhällen som är beroende av fisket.

Utvecklingsutskottet betonar vidare den hänvisning som görs i AVS–EU:s partnerskapsavtal om fiske till att Cotonouavtalet måste respekteras. Utskottet understryker att artikel 9 i Cotonouavtalet om mänskliga rättigheter, demokratiska principer, goda styrelseformer och rättsstatsprincipen måste beaktas till fullo, och välkomnar de garantier som kommissionens enheter har gett om att de kommer att beakta artikel 9 vid förhandlingar om avtal med utvecklingsländer, inbegripet med andra länder än AVS-länderna.

Syftet med det föreslagna avtalet är att ändra det befintliga protokollet till fiskepartnerskapsavtalet mellan EG och Seychellerna, som antogs den 23 januari 2006, och som upphäver och ersätter avtalet från 1987 från och med datumet för ikraftträdandet.

Genom de ändringsförslag som förhandlats fram under sammanträdet i den gemensamma kommittén för EG och Seychellerna i mars 2007 utökas referenstonnaget från 55 000 ton till 63 000 ton. Det införs även ett ekonomiskt partnerskapsstöd, och den andel som fartygsägarna betalar höjs från 25 euro till 35 euro per ton i syfte att göra protokollet förenligt med övriga avtal om fiske efter tonfisk. Gemenskapens bidrag minskas således från 75 euro per ton till 65 euro per ton. Den sammanlagda ekonomiska ersättningen ökas därmed från 4 125 000 euro till 5 355 000 euro. Ett specifikt belopp på 1 260 000 euro per år ska användas för att stödja och genomföra den sektoriella fiskeripolitiken på Seychellerna.

De fiskemöjligheter som anges i protokollet och fastställs i förordning (EG) nr 115/2006 är oförändrade. De omfattar 40 notfartyg för tonfiskfiske från Frankrike, Spanien och Italien och 12 fartyg som bedriver ytfiske med backor/långrev från Frankrike, Spanien och Portugal. Detta motsvarar totalt 52 licenser.

Det ändrade protokollet kommer att träda provisoriskt i kraft för de tre återstående åren, från den 18 januari 2007 till den 17 januari 2011.

Utvecklingsutskottet välkomnar den ovannämnda kopplingen till nationella initiativ och hoppas att dessa kan komma att inbegripa finansiering av lokala infrastrukturprojekt för bearbetning och saluföring av fisk, vilket skulle göra det möjligt för den lokala befolkningen att bedriva mer än enbart husbehovsfiske.

Utvecklingsutskottet välkomnar också att avtalet innehåller förslag om genomförande av en sektoriell fiskeripolitik för att främja ett ansvarsfullt och hållbart fiske i Seychellernas vatten och att det främjar vetenskapligt och tekniskt samarbete med de lokala myndigheterna. I den ovannämnda AVS–EU-resolutionen anser man att en vetenskaplig bedömning av resurserna bör vara en förutsättning för att få fiskerättigheter, och att en årlig resursbedömning bör vara ett villkor för att få ytterligare fisketillstånd.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Skäl 2a (nytt)

(2a) Den ekonomiska ersättningen från gemenskapen bör användas för att utveckla de kustsamhällen som lever av fisket och för att inrätta små lokala frys- och bearbetningsindustrier.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan EG och Seychellerna

Referensnummer

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

DEVE

29.11.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Josep Borrell Fontelles

18.12.2007

 

 

Antagande

27.2.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alessandro Battilocchio, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Nirj Deva, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Hélène Goudin, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Glenys Kinnock, Maria Martens, Luisa Morgantini, Horst Posdorf, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Johan Van Hecke, Luis Yañez-Barnuevo García, Anna Záborská, Mauro Zani

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ana Maria Gomes, Fiona Hall, Manolis Mavrommatis, Linda McAvan, Ralf Walter, Gabriele Zimmer

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

YTTRANDE från budgetutskottet (28.2.2008)

till fiskeriutskottet

över förslaget till rådets förordning om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005‑17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna
(KOM(2007)0664 – C6‑0430/2007 – 2007/0232(CNS))

Föredragande: Helga Trüpel

KORTFATTAD MOTIVERING

Detta är en ändring av det befintliga partnerskapsavtalet om fiske med Seychellerna, som är ett standardavtal om tonfiskfiske. Med ändringarna åsyftas två saker:

1.        I det gällande protokollet fastställs referensfångstmängden, dvs. den mängd tonfisk som utifrån avtalet betalas i förhand, till 55 000 ton. Genom ändringen skulle denna mängd ökas till 63 000 ton, för att bättre återspegla de faktiska fångsterna under senare år enligt kommissionen (observera att detta inte utgör en fångstbegränsning, utan en begränsning av hur mycket som betalas i förhand).

2.        Med det gällande protokollet betalas ur EU:s budget sammanlagt 75 euro för varje ton tonfisk som fångas av EU:s flottor. Fartygsägarna betalar 25 euro per ton via sina licensavgifter. Genom ändringen ändras dessa två belopp till 65 respektive 35 euro, för att skapa överensstämmelse med de övriga avtalen om tonfiskfiske och för att infria rådets utfästelse från 2004 om att öka den andel som betalas av fartygsägarna.

Följden av dessa ändringar blir att den ekonomiska ersättningen ökar från 4 125 000 till 5 355 000 euro per år, med verkan från och med den 18 januari 2007.

För närvarande måste sådana protokolländringar passera genom rådet och parlamentet. Detta förfarande följs i fallet med Seychellerna. Kommissionen har dock föreslagit (KOM(2007)0595) ett kommittéförfarande som man skulle vilja tillämpa vid eventuella framtida ändringar av partnerskapsavtal om fiske, av allt att döma för att snabba på förfarandena. Föredraganden har utarbetat ett yttrande även över det förslaget (PE400.694).

Föredraganden föreslår tre ändringar till förordningen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar fiskeriutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt betänkande:

Kommissionens förslag[1]Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1

Artikel 3, stycke 1a (nytt)

 

Kommissionen ska årligen utvärdera om de medlemsstater vars fartyg omfattas av protokollet till avtalet har iakttagit rapporteringskraven. Om så inte är fallet ska kommissionen avslå deras ansökan om fiskelicenser för följande kalenderår.

Motivering

Fartyg som inte uppfyller det mest grundläggande kravet, att rapportera vad de fångar, bör inte få ekonomiskt stöd av EU.

Ändringsförslag 2

Artikel 3a (ny)

 

Artikel 3a

 

Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om resultaten av det fleråriga sektorsprogram som beskrivs i artikel 7 i protokollet, och även om medlemsstaternas uppfyllande av rapporteringskraven.

Motivering

I syfte att utvärdera om den ersättning som betalas av EU redovisas ordentligt och verkligen främjar en hållbar användning av fiskeresurserna i Seychellerna, bör kommissionen årligen rapportera till parlamentet.

Ändringsförslag 33

Artikel 3b (ny)

 

Artikel 3b

 

Innan protokollet löper ut eller förhandlingar om att eventuellt ersätta det inleds ska kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en efterhandsutvärdering av protokollet, tillsammans med en kostnadsnyttoanalys.

Motivering

Det gällande protokollet måste utvärderas innan nya förhandlingar inleds i syfte att utröna vilka ändringar, om sådana behövs, som bör göras vid en eventuell förlängning.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan EG och Seychellerna

Referensnummer

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Ansvarigt utskott

PECH

Yttrande

      Tillkännagivande i kammaren

BUDG

29.11.2007

 

 

 

Föredragande av yttrande

      Utnämning

Helga Trüpel

20.9.2004

 

 

Antagande

27.2.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Reimer Böge, Valdis Dombrovskis, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Monica Maria Iacob-Ridzi, Anne E. Jensen, Vladimír Maňka, Jan Mulder, Cătălin-Ioan Nechifor, Theodor Dumitru Stolojan, László Surján, Helga Trüpel, Ralf Walter

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan EG och Seychellerna

Referensnummer

KOM(2007)0664 – C6-0430/2007 – 2007/0232(CNS)

Begäran om samråd med parlamentet

21.11.2007

Ansvarigt utskott

      Tillkännagivande i kammaren

PECH

29.11.2007

Rådgivande utskott

      Tillkännagivande i kammaren

DEVE

29.11.2007

BUDG

29.11.2007

 

 

Föredragande

      Utnämning

Josu Ortuondo Larrea

22.11.2007

 

 

Antagande

27.3.2008

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Iles Braghetto, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Casaca, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Emanuel Jardim Fernandes, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Alfred Gomolka, Ian Hudghton, Heinz Kindermann, Rosa Miguélez Ramos, Seán Ó Neachtain, Struan Stevenson, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Cornelis Visser

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Ole Christensen, Raül Romeva i Rueda, Thomas Wise

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 178.2)

Francesco Ferrari

Ingivande

31.3.2008